Byla eA-682-822/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bio city group“ skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Bio city group“ 2014 m. sausio 13 d. kreipėsi į teismą su skundu, kurį papildė 2015 m. balandžio 21 d., prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą dėl paramos skyrimo iš dalies Nr. BRK-8048(12.4); 2) įpareigoti Agentūrą priimti sprendimą skirti pareiškėjui 1 726 400 Lt (500 000 Eur) paramą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Skunde pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 23 d. su Agentūra sudarė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ paramos sutartį Nr. 3VĮ-KT-10-1-001695-PR001 (toliau – Paramos sutartis), kurios pagrindu pareiškėjui turėjo būti kompensuota iki 1 726 400 Lt visų tinkamų finansuoti projekto „Šiaudų granulių gamybos bazės įkūrimas“ (toliau – Projektas) išlaidų. Įgyvendindamas Paramos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, pareiškėjas vykdė nepavojingų atliekų tvarkymo ir šalinimo įrangos pirkimą, 2013 m. birželio 10 d. su vieninteliu pasiūlymą pateikusiu tiekėju CIRCENIŠI-R SIA pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2013/06/10-1. 2013 m. rugsėjo 18 d. ir 2013 m. rugsėjo 23 d. (teismo pastaba: padaryta techninė klaida, turėtų būti 2013 m. rugsėjo 25 d.) sudarė pirkimo sutarties pakeitimus, kuriuose numatė, jog pakeitimai įsigalios tik gavus Agentūros pritarimą dėl 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties sąlygų pakeitimo. Pareiškėjas kreipėsi į Agentūrą 2013 m. rugsėjo 26 d. bei 2013 m. lapkričio 14 d., prašydamas pakoreguoti 2013 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį, nežymiai keičiant įsigyjamos įrangos specifikaciją ir gavo Agentūros pritarimus šioms korekcijoms. Nepaisant to, Agentūra 2014 m. rugsėjo 11 d. skundžiamu sprendimu pareiškėją informavo, kad vietoje prašytos 1 716 400 Lt paramos sumos jam suteikiama 1 344 070,25 Lt paramos suma, paaiškino, kad paramos suma sumažinta dėl to, jog, vykdydamas pirkimus, pareiškėjas pažeidė Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 (toliau – Pirkimo taisyklės), 3 punkto bei Paramos sutarties 5.4 punkto nuostatas.

6Skunde pareiškėjas remiasi Pirkimo taisyklių 52 punkto nuostatomis dėl pirkimo sutarčių keitimo. Teigia, kad aplinkybės, jog pirkimo sutarties pakeitimo galimybė nebuvo numatyta kvietime pateikti pasiūlymą bei pačioje 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartyje, šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, nes tarp tiekėjo ir pareiškėjo susiklostė civiliniai santykiai, grindžiami dispozityvumo bei sutarties laisvės principais, pagal kuriuos šalims suteikta galimybė keisti tarpusavio susitarimus bet kuriuo sutarties vykdymo laikotarpiu.

7Dėl išskirtinių sąlygų tiekėjui sudarymo pareiškėjas nurodo, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. pirkimo-pardavimo sutarties priedu buvo keičiamas pagaminto juostinio transporterio juostos plotis, siekiant maksimaliai užpildyti transporterio juostos paviršiaus plotą, šis technologinis sprendimas esminės įtakos įrangos našumui neturėjo. Be to, tiekėjas, nedidindamas įrangos kainos, atliko jos pagerinimus, leisiančius efektyviau ir ekonomiškiau naudoti įsigytą įrangą. 2013 m. rugsėjo 25 d. pirkimo-pardavimo sutarties priedu buvo pakeistas juostinių transporterių juostos ilgis (padidintas 0,534 m) bei nežymiai pakeista įrangos dalis, susijusi su maitinimo bunkeriu. Pareiškėjo teigimu, šie pakeitimai buvo būtini, siekiant pritaikyti įrangą prie patalpų išplanavimo bei išsaugoti tą pačią maitinimo bunkerio talpą. Agentūra 2013 m. spalio 24 d. ir 2013 m. gruodžio 3 d. raštais išreiškė pritarimą šiems pakeitimams, nurodydama, kad aplinkybių, dėl kurių kilo minėtų pakeitimų poreikis, nebuvo galima numatyti, vykdant konkursą ar apklausą.

8Pareiškėjo manymu, skundžiamu Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu buvo pažeisti teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo bei teisinio apibrėžtumo principai. Pareiškėjas mokėjimo prašymą Agentūrai pateikė 2013 m. liepos 16 d. 2014 m. birželio 5 d. raštu Agentūra jį informavo, jog 2014 m. balandžio 14 d. pareiškėjui buvo apskaičiuota 1 726 400 Lt paramos suma, t. y. minėtu raštu pareiškėjas buvo informuotas apie priimtą Agentūros sprendimą dėl visos pagal mokėjimo prašymą prašytos paramos sumos skyrimo.

9Skunde taip pat atkreipiamas dėmesys, kad 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Agentūra paramą sumažino, vadovaudamasi Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos, patvirtintos Agentūros direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. BR1-83 (toliau – Metodika), 7.2 punktu, pritaikė Metodikos 2 priedo 11 eilutėje nurodyto dydžio sankciją. Pastarojoje nurodyta, kad Agentūra skiriamos paramos dydį gali sumažinti 25, 10 ar 5 proc., tačiau Agentūra sprendime neargumentavo, kodėl pareiškėjo atžvilgiu pritaikė griežčiausią sankciją, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas.

10Atsakovas Agentūra atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Paaiškino, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. ir 2013 m. rugsėjo 25 d. pirkimo-pardavimo sutarties priedais buvo pakeista dalis pristatomos įrangos techninių charakteristikų, nors nei 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartyje, nei kvietime nebuvo numatyta pakeitimo galimybė; be to, minėti pakeitimai padaryti praėjus 2 mėnesiams nuo įrangos pristatymo termino pabaigos. Agentūros teigimu, buvo sudarytos išskirtinės sąlygos pardavėjui, pastarojo naudai buvo pakeista pirkimo-pardavimo sutarties šalių ekonominė pusiausvyra, pažeidžiant Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Atsiskaitant su pardavėju, taip pat nesilaikyta 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartyje nustatytos tvarkos; pareiškėjas neužtikrino ir kvietimo 2 punkte numatyto įrangos komplektiškumo reikalavimo laikymosi.

12Agentūra atsiliepime pažymėjo, jog, vadovaudamasi Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-80 (toliau – Pažeidimų taisyklės), atliko įtariamo pažeidimo, susijusios su pareiškėjo įgyvendinamu Projektu, tyrimą, visą su tuo susijusią medžiagą 2014 m. liepos 22 d. pateikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Ministerija), kuri pritarė Agentūros siūlomoms sankcijoms.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

14Pažymėjo, kad pareiškėjas du kartus keitė 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį: pakeitė perkamos įrangos technines charakteristikas, kurios buvo numatytos tiekėjo 2013 m. birželio 3 d. pateiktame pasiūlyme ir 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartyje, be to, pakeitimai buvo padaryti praėjus dviems mėnesiams nuo įrangos pristatymo termino pabaigos. Tokiu būdu buvo sudarytos išskirtinės sąlygos tiekėjui. Atkreipė dėmesį, kad papildomai įsigyti du transporteriai nebuvo nauji. Nors už juos paramos neprašoma, tačiau tyrimo metu išanalizavus paramos byloje esančią technologinės įrangos schemą, Agentūra nustatė, kad nenauji transporteriai bei separatoriai nėra sumontuoti kaip atskira linija, o sudaro vientisą technologinę liniją kartu su kita įranga bei transporteriais, už kuriuos prašoma paramos. Todėl nebuvo užtikrintas įrangos kompleksiškumo reikalavimo laikymasis. Pažeisdamas Pirkimo taisyklėse nustatytus pirkimo principus, pareiškėjas pakeitė esmines 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties sąlygas, todėl jam buvo pritaikyta sankcija.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, panaikino Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. BRK-8048(12.4) dalį, kuria UAB „Bio city group“ pritaikyta 382 329,25 Lt (110 730,20 Eur) dydžio sankcija. Skundo reikalavimą įpareigoti Agentūrą priimti sprendimą skirti pareiškėjui 1 726 400 Lt (500 000 Eur) paramą atmetė. Įpareigojo Agentūrą iš naujo nagrinėti pareiškėjo 2013 m. liepos 16 d. mokėjimo prašymo (reg. Nr. 3VĮ-KT-10-1-001695-MP001) dalį dėl 382 329,25 Lt (110 730,20 Eur) dydžio sumos kompensavimo.

17Teismas pažymėjo, kad UAB „Bio city group“ teismo prašo panaikinti visą Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą Nr. BRK-8048(12.4), nors visi skunde išdėstyti argumentai yra susiję tik su minėtu sprendimu taikomos sankcijos nepagrįstumu. Atsižvelgdamas į tai, teismas šioje byloje vertins tik Agentūros sprendimo dalies, kuria buvo neskirta 382 329,25 Lt dydžio paramos suma, teisėtumą ir pagrįstumą.

18Teismas vadovavosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos bei pagal ją finansuojamų projektų bendrą administravimo tvarką reglamentuojančiomis Administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės, redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 27 d. iki 2014 m. birželio 4 d.), Paramos pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ administravimo tvarką detaliau reglamentuojančiomis Įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-583 (toliau – Įgyvendinimo taisyklės, redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 20 d. iki 2014 m. sausio 7 d.), bei Paramos sutarties nuostatomis.

19Teismas nustatė, kad iš byloje surinktų rašytinių įrodymų bei skundžiamo Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. BRK-8048(12.4) matyti, kad pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimai pareiškėjo atžvilgiu buvo nustatyti dėl to, kad: 1) pareiškėjas du kartus (2013 m. rugsėjo 18 ir 25 d.) pakeitė 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį Nr. 2013/06/10-1 ir šiais pakeitimais buvo pakeistos perkamos įrangos techninės charakteristikos, nors pirkimo sutarties pakeitimo galimybė nebuvo numatyta nei pačioje pirkimo sutartyje, nei kvietime teikti pasiūlymą; 2) minėti pakeitimai buvo padaryti praėjus 2 mėnesiams nuo įrangos pristatymo termino pabaigos; 3) nebuvo užtikrintas įrangos komplektiškumas, nes dalis pareiškėjo įsigytos ir sumontuotos įrangos yra nenauja; 4) atsiskaitymai pagal 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį Nr. 2013/06/10-1 buvo vykdomi nesilaikant šioje sutartyje nustatytos tvarkos (buvo apmokama iš anksto ir dalimis). Agentūros 2014 m. kovo 25 d. surašytoje pažeidimo tyrimo išvadoje Nr. PTI-31 buvo nustatyta daugiau su pareiškėjo vykdomu Projektu susijusių aplinkybių, tačiau 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendime Nr. BRK-8048(12.4), pagrįsdama taikomą sankciją, Agentūra rėmėsi būtent aukščiau minėtomis aplinkybėmis dėl pirkimo sutarties pakeitimo negalimumo, pakeitimų padarymo momento, atsiskaitymų ir įrangos komplektiškumo, todėl teismas šioje byloje vertins tik šias aplinkybes, o dėl kitų Agentūros 2014 m. kovo 25 d. pažeidimo tyrimo išvadoje Nr. PTI-31 nurodytų aplinkybių nepasisakys.

20Teismas pažymėjo, kad Pirkimo taisyklėse (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. spalio 31 d.) įtvirtinta, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais (3 p.). Pirkimo sutartis po konkurso ar apklausos gali būti keičiama tik paaiškėjus, jog jai tinkamai įvykdyti būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams. Pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su Agentūra. Agentūra, vertindama pakeitimų būtinybę, atsižvelgia į tai, ar, atlikus numatomus pakeitimus, bus pasiekti numatyti projekto tikslai bei uždaviniai, pakeitimai yra ekonomiškai pagrįsti bei naudingi, o aplinkybių, dėl kurių kilo pirkimo sutarties keitimo poreikis, negalima buvo numatyti vykdant konkursą ar apklausą (52 p.). Atitinkamai, pareiškėjui nesilaikant šių sąlygų (įskaitant Agentūros pritarimo gavimą), yra taikoma Metodikos 2 priedo 11 punkte įtvirtinta sankcija.

21Taigi Pirkimo taisyklių 52 punkto teisės norma paramos gavėjams yra įtvirtinta teisė keisti pirkimo sutartį po įvykdyto konkurso ar apklausos. Šios teisės įgyvendinimas yra siejamas su tam tikromis sąlygomis, t. y. pakeitimai galimi, kai paaiškėja, kad jie yra būtini pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, kai jie iš esmės nepakeičia pirkimo objekto ir kai pakeitimų būtinybės nebuvo galima numatyti, vykdant konkursą ar apklausą. Remiantis Pirkimo taisyklių 52 punktu bei Administravimo taisyklių 190 punkto, 192 punkto nuostatomis, visais atvejais tokie pakeitimai turi būti raštu derinami su Agentūra. Tačiau teisės keisti pirkimo sutartį įgyvendinimas teisės aktuose nėra siejamas su aplinkybe, kad tokio pakeitimo galimybė turi būti numatyta pačioje pirkimo sutartyje. Pažymėta, kad UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA 2013 m. birželio 10 d. sudaryta pirkimo sutartis Nr. 2013/06/10-1 savo pobūdžiu yra civilinė sutartis, todėl iš jos tarp šalių kylantiems teisiniams santykiams (tarp jų ir pirkimo sutarties pakeitimui) reguliuoti yra taikomos Civilinio kodekso nuostatos. Atsižvelgiant į tai, aplinkybė, kad UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA 2013 m. birželio 10 d. pasirašytoje pirkimo sutartyje Nr. 2013/06/10-1 nėra aptarta jos pakeitimo galimybė, negali būti vertinama kaip draudimas pasinaudoti Pirkimo taisyklių 52 punkte įtvirtinta teise.

22Nagrinėjamu atveju skundžiamu Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. BRK-8048(12.4) pareiškėjui yra pritaikyta tik Metodikos 2 priedo 11 punkte nustatyta sankcija už 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimus, nesilaikant pirkimo sutarties pakeitimo procedūrų. Kaip minėta, šios procedūros yra nustatytos Pirkimo taisyklių 52 punkte bei Administravimo taisyklių 190, 192 punktuose. Jokios kitos Metodikos 2 priede įtvirtintos sankcijos, susijusios su pirkimo objekto neatitikimais ar pakeitimu, atsiskaitymo tvarka ir kt., pareiškėjui skundžiamu sprendimu nėra taikomos.

23Tačiau iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad 2013 m. rugsėjo 18 ir 25 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimai pareiškėjo su Agentūra buvo derinami raštu, laikantis aukščiau minėtos tvarkos. UAB „Bio city group“ 2013 m. rugsėjo 26 d. ir 2013 m. lapkričio 14 d. raštais kreipėsi į Agentūrą, paaiškino, kad pristatyta įranga skiriasi nuo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytos specifikacijos, tačiau technologinis sprendimas sumažinti juostinių transporterių juostų plotį iki 65 cm yra ekonomiškesnis ir neturi neigiamos įtakos įrangos našumui, derinant įrangą prie pastato bei siekiant užtikrinti sklandų jos darbą ir patogų naudojimąsi, buvo optimizuota padavimo sistema – dalis juostinių transporterių buvo prailginti, pritaikius modernizuotą perdavimo mechanizmą, kai kuriuose sumažintas variklių galingumas (bendras juostinių transporterių variklių galingumas liko nepakitęs), taip pat nuspręsta pakeisti maitinimo bunkerio išmatavimus, išsaugant tą pačią jo talpą, įrangos kaina ir paskirtis nesikeitė. Pažymėjo, kad tiekėjo sumontuota įranga, įtraukiant sutarties pakeitimus, visiškai atitinka reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose. Dėl šių priežasčių pareiškėjas Agentūros prašė pritarti 2013 m. rugsėjo 18 ir 25 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimams, papildomai nurodydamas, kad šie pakeitimai juridinę galią įgaus tik Agentūrai su jais sutikus.

24Nustatyta, kad dėl 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimų UAB „Bio city group“ į Agentūrą kreipėsi jau juos pasirašiusi, tačiau tiek 2013 m. rugsėjo 18 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 priede Nr. 3, tiek 2013 m. rugsėjo 25 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 priede Nr. 4 yra įtvirtinta sąlyga, kad šie priedai įsigalioja tik gavus Agentūros pritarimą dėl pirkimo sutarties sąlygų pakeitimo. Kita vertus, Agentūra, vertindama pareiškėjo 2013 m. rugsėjo 26 d. ir 2013 m. lapkričio 14 d. prašymus, į šią aplinkybę atkreipė dėmesį, tačiau 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 bei 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 priedams Nr. 3 ir Nr. 4 vis tiek pritarė. Taigi Agentūra išreiškė savo poziciją ir valią dėl minėtų pareiškėjo prašymų pakeisti pirkimo sutartį. Tai reiškia, kad aptartas pareiškėjo prašymų leisti pakeisti 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį Nr. 2013/06/10-1 po šios sutarties pakeitimų pasirašymo faktas nagrinėjamai bylai nėra reikšmingas. Pažymėtina, kad Agentūrai 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 bei 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 išreiškiant pritarimą 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimams, buvo žinomos ir aplinkybės, kad minėtos sutarties priedai Nr. 3 ir Nr. 4 yra pasirašyti, t. y. pirkimo sutartis keičiama jau po prekių pristatymo pareiškėjui. Remiantis byloje pateikto UAB „Bio city group“ 2013 m. rugsėjo 16 d. rašto tiekėjui CIRCENIŠI-R SIA, taip pat 2013 m. lapkričio 14 d. rašto Agentūrai duomenimis, apie tai, kad dalis įrangos neatitinka 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų, taip pat, kad dalį įrangos parametrų reikės pakeisti, pareiškėjui tapo žinoma tik tiekėjui pristačius įrangą bei pradėjus jos montavimo darbus, derinant ją prie turimų patalpų. Pažymėtina, kad pareiškėjas tiekėjo raštu prašė paaiškinti išaiškėjusių neatitikimų priežastis, o, gavęs paaiškinimus, kad tokie pakeitimai yra ekonomiškesni ir efektyvesni, bei atsižvelgdamas į įrangos išplanavimą patalpose, nedelsiant inicijavo 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimus. Priešingų aplinkybių, t. y. kad pareiškėjui iš anksto (iki įrangos pristatymo) būtų buvę žinoma apie tokių įrangos parametrų pasikeitimus, Agentūra nagrinėjamu atveju nenustatė. Todėl teisėjų kolegija padarė išvadą, kad šios aplinkybės laikytinos nepriklausančiomis nuo pareiškėjo valios, jų pareiškėjas negalėjo numatyti nei teikdamas paramos paraišką, nei vykdydamas apklausą. Be to, Agentūra 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 bei 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 nustatė, kad pareiškėjo prašomi padaryti 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimai bus ekonomiškai naudingi, neturės įtakos įrangos našumui, pirkimo objekto kaina ir tiesioginė paskirtis dėl jų nesikeis, o numatyti Projekto tikslai ir uždaviniai bus pasiekti. Taigi Agentūra, atlikdama Pirkimo taisyklių 52 punkte bei Administravimo taisyklių 195 punkte įtvirtintą pareigą, nustatė, kad 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimais pirkimo objekto (įrangos) tiesioginė paskirtis, bendras galingumas ir našumas nepasikeis, t. y. kad pirkimo objektas (jo apimtis) iš esmės nebus pakeistas, taip pat kad Projektas duos didesnę naudą ir efektyviau sieks Projekte bei programoje nustatytų tikslų. Jokių kitų aplinkybių, kad dėl aptariamų pakeitimų tolesnis Projekto įgyvendinimas bus neefektyvus ir/ar nebegalimas, Agentūra nenustatė nei sutikdama su minėtais pakeitimais, nei vėliau, t. y. po 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 bei 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 išreikštų pritarimų keisti 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį Nr. 2013/06/10-1 atlikto pažeidimo tyrimo metu ir/ar skundžiamu 2014 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. BRK-8048(12.4) priimdama sprendimą dėl sankcijos pareiškėjui taikymo. Agentūra, priimdama skundžiamą 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą Nr. BRK-8048(12.4) nenustatė fakto, kad 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 2013 m. rugsėjo 18 ir 25 d. pakeitimai nebuvo būtini, o tik rėmėsi aplinkybe, kad tokių pakeitimų galimybė nebuvo numatyta pačioje pirkimo sutartyje. Nagrinėjamu atveju teismui nekilo abejonių dėl to, kad be 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 2013 m. rugsėjo 18 ir 25 d. pakeitimų Projekto įgyvendinimas taptų neįmanomas, nes pareiškėjas neturėtų įrangos, reikalingos Projekto veiklai – kuro granulių gamybai, vykdyti. Todėl ginčo pakeitimai laikytini būtinais Projektui tinkamai vykdyti.

25Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad UAB „Bio city group“ laikėsi Pirkimo taisyklių 52 punkte bei Administravimo taisyklių 190 ir 192 punktuose nustatytų pirkimo sutarčių ir Projekto pakeitimų tvarkos bei 2013 m. rugsėjo 18 ir 25 d. įvykdytiems 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimams gavo rašytinus Agentūros pritarimus. Teismo vertinimu, Agentūros 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 ir 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 pritarimas 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimams buvo išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai. Teismas pažymėjo, kad 2014 m. liepos 18 d. raštu Nr. KV-756(10.6.1E) Agentūra nepagrįstai panaikino savo 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 ir 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 priimtus sprendimus, nes pažeidimo tyrimo procedūra, įtvirtinta Pažeidimų taisyklių (pažeidimo tyrimo metu galiojusi redakcija) 21–24 punktuose, dar nebuvo baigta, t. y. Ministerija Agentūros 2014 m. liepos 18 d. rašto Nr. KV-756(10.6.1E) priėmimo metu nebuvo priėmusi sprendimo pritarti Agentūros nustatytam pažeidimui ir siūlomos sankcijos taikymui.

26Teismui nustačius, kad Pirkimo taisyklių nuostatos nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistos, nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjas pažeidė Paramos sutarties 5.4 punkto reikalavimus ir taikyti Metodikos 2 priedo 11 punkte įtvirtintą paramos sumažinimo sankciją.

27Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad argumentus dėl to, kad dalis UAB „Bio city group“ įsigytos įrangos yra nenauja, Agentūra iš esmės grindžia 2013 m. spalio 3 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. UAB „Deloitte Lietuva“ ekspertinio konsultavimo ataskaitomis Nr. 3_10 ir Nr. 3_41 bei 2013 m. gruodžio 4 ir 9 d. raštuose pateiktais paaiškinimais dėl UAB „Bio city group“ įsigytos įrangos. Minėtais dokumentais UAB „Deloitte Lietuva“ Agentūrai pateikė išvadą, kad pareiškėjo įsigyti įrengimai yra nenauji, ir kad jie yra perdažyti projekto įgyvendinimo vietoje. UAB „Deloitte Lietuva“ 2013 m. spalio 3 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. ekspertinio konsultavimo ataskaitose Nr. 3_10 ir Nr. 3_41 nurodyta, kad jos parengtos išimtinai Agentūros UAB „Deloitte Lietuva“ pateiktais dokumentais ir viešai prieinama informacija. Tačiau byloje yra pateikti ir Agentūros užsakymu Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. vasario 20 d. – 2014 m. kovo 17 d. laikotarpiu atliktų bandymų rezultatai, kuriuose nurodyta, kad įrangos senumo požymių (ankstesnio naudojimo) nenustatyta. Taip pat pareiškėjo užsakymu 2013 m. lapkričio 12 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos inžinerijos katedros vedėjo prof. dr. M. J. atlikto ekspertinio konsultavimo ataskaita bei UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ atlikto įmonės kilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. KTA-13-12-06-I20, kuriose nurodyta, kad pareiškėjo įsigytos įrangos gamybos metai yra 2013 m., įranga nenaudota, labai geros būklės, išlaikiusi savo vientisumą. Pagal 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį Nr. 2013/06/10-1 įsigytos įrangos naujumas patvirtintas ir CIRCENIŠI-R SIA 2013 m. gruodžio 2 d. raštu, kuriame nurodyta, kad minėta įranga yra nenaudota ir nauja, visi komponentai, sumontuoti įrangoje, yra nauji, gaminant įrangą nebuvo naudojamos jokios naudotos ar restauruotos detalės, pateikta 2013 m. rugsėjo 30 d. atitikties deklaracija. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kodėl Agentūra, priimdama 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą Nr. BRK-8048(12.4), rėmėsi tik UAB „Deloitte Lietuva“ ekspertinio konsultavimo ataskaitomis ir paaiškinimais bei neatsižvelgė į Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ atliktų bandymų bei vertinimų rezultatus, kurie yra pagrįsti išsamesniais tyrimais ir detalesniais vertinamos įrangos aprašymais. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas nekėlė abejonių dėl UAB „Bio city group“ 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartimi Nr. 2013/06/10-1 įsigytos įrangos naujumo ir vientisumo (komplektiškumo). Be to, 2014 m. balandžio 14 d. raštu UAB „Bio city group“ nurodė, kad 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartimi Nr. 2013/06/10-1 įsigyta įranga yra visiškai sukomplektuota bei gali dirbti ir be papildomai pareiškėjo už savo lėšas įsigytos įrangos (transporterių, kelmų separatorių). Pagrįsdamas šiuos savo teiginius pareiškėjas pridėjo įrangos išdėstymo schemą ir CIRCENIŠI-R SIA 2015 m. balandžio 13 d. patvirtinimą, kad 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartimi Nr. 2013/06/10-1 įsigytos įrangos pakanka atlikti visam gamybos procesui, o pareiškėjo papildomai įsigyta įranga gali būti demontuota. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad Agentūra būtų tikrinusi įrangos veikimo galimybes, demontavus pareiškėjo papildomai už savo lėšas įsigytą įrangą. Todėl skundžiamame 2014 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. BRK-8048(12.4) išdėstyti argumentai, kad visa pareiškėjo turima įranga sudaro vientisą technologinę liniją, nėra pagrįsti objektyviai nustatytomis aplinkybėmis.

28Dėl Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. BRK-8048(12.4) motyvų, kad atsiskaitymus pagal 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį Nr. 2013/06/10-1 pareiškėjas vykdė nesilaikydamas šioje sutartyje nustatytos tvarkos, t. y. pirkimo sumą mokėjo dalimis ir iš anksto, teismas pažymėjo, kad nei Pirkimų taisyklėse, nei Metodikoje tokie veiksmai savaime nėra laikomi pažeidimu. Metodikos 2 priedo 10 punkte atsiskaitymo tvarkos pakeitimas pirkimų pažeidimu laikomas tais atvejais, kai nuostatos dėl atsiskaitymo tvarkos skiriasi tiekėjo pasiūlyme ir pirkimo sutartyje. Tačiau faktiškai anksčiau nei jau sudarytoje ir vykdomoje pirkimo sutartyje nustatytas dalimis įvykdytas atsiskaitymas teisės aktuose nėra kvalifikuojamas kaip pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimas. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, toks pareiškėjo atsiskaitymo būdas šiuo atveju yra sietinas ne su tiekėjo padėties pagerinimu, o su trumpais 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 įvykdymo terminais ir pareiškėjo siekiu tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą, nes Įgyvendinimo taisyklių 23 punkte įtvirtintas maksimalus Projekto įgyvendinimo trukmės terminas pasibaigė 2013 m. liepos 16 d. (Paramos sutarties 2 p.) ir iki šio termino pabaigos pareiškėjas privalėjo Agentūrai pateikti galutinį mokėjimo prašymą. Kadangi priemonei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ yra taikomas išlaidų kompensavimo būdas (Įgyvendinimo taisyklių 59–60 p.), teikdamas Agentūrai 2013 m. liepos 16 d. vienintelį ir galutinį mokėjimo prašymą, visas jame deklaruojamas išlaidas iki šios datos pareiškėjas jau privalėjo būti patyręs (apmokėjęs) bei pateikti Agentūrai tai patvirtinančius dokumentus.

29Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. rašto Nr. BRK-8048(12.4) teiginiai, kad vykdydamas pirkimą pagal 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį Nr. 2013/06/10-1 pareiškėjas pažeidė Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtintus principus, taip pat nėra pagrįsti faktais ir teisės aktų normomis, todėl neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų. Papildomai pažymėta, kad 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendime Nr. BRK-8048(12.4) Agentūros tariamai nustatyti aukščiau aptarti Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtintų principų pažeidimai nebuvo susieti su jokiomis Metodikos 2 priede įtvirtintomis sankcijomis.

30Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei su ginču susijusį teisinį reguliavimą, teismas padarė išvadą, kad Agentūra netinkamai vertino UAB „Bio city group“ 2013 m. liepos 16 d. pateiktą mokėjimo prašymą, nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjas pirkimus vykdė nesilaikydamas Pirkimo taisyklių reikalavimų bei už tai pritaikė Metodikoje įtvirtintą sankciją. Todėl Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. BRK-8048(12.4) dalis dėl 382 329,25 Lt dydžio sankcijos pareiškėjui taikymo laikytina nepagrįsta ir yra naikintina.

31Dėl pareiškėjo prašymo įpareigoti Agentūrą priimti sprendimą skirti jam 1 726 400 Lt (500 000 Eur) paramą, teismas pažymėjo, kad įgaliojimai priimti sprendimus dėl paramos pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ skyrimo ar neskyrimo Administravimo taisyklėse ir Įgyvendinimo taisyklėse yra suteikti tik Agentūrai. Teismui sprendžiant administracinius ginčus nėra suteikta kompetencija priimti sprendimus, kuriuos priimti kompetentingi viešojo administravimo subjektai. Atsižvelgiant į tai, teismas įpareigojo Agentūrą iš naujo įvertinti pareiškėjo 2013 m. liepos 16 d. mokėjimo prašymo dalį dėl 382 329,25 Lt išlaidų kompensavimo, atsižvelgiant į teismo šioje byloje nustatytas aplinkybes, bei priimti dėl to teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą.

32Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde suformulavo abstraktų prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė ir nedetalizavo šių išlaidų konkretaus dydžio, apskaičiavimo ir jų pagrindimo, todėl išlaidų atlyginimo klausimas nebuvo sprendžiamas.

33III.

34Atsakovas Agentūra pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

35Atsakovo teigimu, teismas sprendime nesilaikė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo (toliau – LAT) formuojamos praktikos pirkimų bylose. Pažymi, jog Pirkimo taisyklėse yra įtvirtinti analogiški principai kaip ir Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vertindamas pareiškėjų vykdomus pirkimus pagal Pirkimų taisykles savo praktikoje pagrįstai vadovaujasi analogijos principu ir taiko teismų praktiką formuojamą viešųjų pirkimų bylose. Tiek Pirkimų taisyklėse tiek VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai – bendrųjų teisės principų (teisingumo, protingumo ir sąžiningumo) turinio konkreti išraiška, todėl taikomi pirmiausia sprendžiant tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus. Tinkamas viešųjų pirkimų principų aiškinimas ir taikymas iš esmės reiškia tinkamą bendrųjų teisės principų išaiškinimą ir taikymą viešųjų pirkimų srityje. Teismai ne kartą konstatavo, kad pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų pirkimų nuostatų turinį. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje.

36Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimas Arnold André, C-434/02). Paprastai diskriminacija pripažįstama, kai nelygiateisiška subjektų (viešųjų pirkimų kontekste – tiekėjų) padėtį lemia tam tikras diskriminuojantis kriterijus, kuris suponuoja, kad tam tikro subjektus diskriminuojančio kriterijaus pagrindu vieni subjektai bus išskirti iš kitų atitinkamų subjektų sąrašo (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1993 m. birželio 22 d. Sprendimas Komisija prieš Daniją, C-243/89). Remiantis viešųjų pirkimų bylų apžvalga, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimas laikytinas esminiu viešųjų pirkimų pažeidimu. Šie principai nebūtų pažeisti tik išimtiniais atvejais, t. y. kai to reikalauja objektyvios priežastys, pavyzdžiui, siekis apsaugoti valstybės paslaptį ar prekių, paslaugų ar darbų pirkimų organizavimas krašto apsaugos ir nacionalinio saugumo srityse, ir kai tokių ribojimų taikymas proporcingas siekiamam tikslui. LAT konstatuoja, kad tokios išimtys privalo būti aiškinamos siaurai. Ir priešingai, draudimas diskriminuoti yra aiškinamas plačiai, apimant net ir potencialius dalyvių teisių pažeidimus.

37LAT teismų praktikos apžvalgoje nurodė, jog siekiant užtikrinti procedūrų skaidrumą ir vienodą požiūrį į konkurso dalyvius (lygiateisiškumą), galiojantys viešojo pirkimo sutarties nuostatų pakeitimai yra naujos sutarties sudarymas Bendrijos viešųjų pirkimų nuostatų prasme, jei juose nustatomos iš esmės skirtingos sąlygos nei pradinėje sutartyje ir taip parodoma šalių valia sudaryti naują susitarimą dėl esminių tokios sutarties sąlygų (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C‑337/98). Atsižvelgiant į tai, kad techninės specifikacijos turi sudaryti vienodas sąlygas visiems dalyviams, neturi sukurti nepateisinamų kliūčių, privalo būti pakankamai tikslios, kad konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties objektą, o perkančiosios organizacijos galėtų sudaryti sutartį, be to, turi būti aiškiai išdėstytos, kad dalyviai žinotų, ką apima perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai. Remiantis tuo Agentūra nesutinka su teismo sprendimu, kuriame konstatuota, kad nėra pažeidimo, nes pareiškėjas pirkdamas objektą buvo numatęs konkrečią techninę specifikaciją, kurios pristatyta prekė neatitiko. Pats pirkėjas neturėjo priimti pristatytos kitokios komplektacijos prekės nei pirkimo metu įsigyta, juolab Agentūra negali traktuoti jog toks pirkimas tinkamas ir finansuoti kitokios komplektacijos įsigytas prekes nei buvo numatyta. Kasacinio teismo nedviprasmiškai konstatuota, kad perkančiosios organizacijos turi neleisti tiekėjui keisti neatitinkančio pirkimo dokumentų pasiūlymo, kuris, jai to nepadarius ir tiekėjui pateikus papildomus duomenis, keičiančius pasiūlymą, iš esmės tampa atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji priima ir vertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, ir, leidusi pakeisti pasiūlymą, vėliau jį pripažįsta laimėjusiu, pripažįstami neteisėtais dėl skaidrumo principo pažeidimo, nepaisant aplinkybės, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažiausia (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

38Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Pirkimų taisyklių 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Agentūra pažymi, kad Sutarties objektas ir jos įvykdymo (prekių pristatymo) terminai yra laikytini esminėmis pagal Pirkimo taisykles atliktų pirkimų pagrindu sudarytų sutarčių sąlygomis. Tikslus Sutarties objekto ir prekių pristatymo terminų perkėlimas į Sutartį, sudarytą su pirkimą laimėjusiu tiekėju, taip pat tinkamas Sutarties vykdymas garantuoja, kad nebus pažeisti Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Dėl šios priežasties Sutarties pakeitimai, tiekėjo naudai keičiant esmines sąlygas (objektą ir prekės pristatymo tvarką ir terminus, kurie, pabrėžtina, buvo numatyti tiek Kvietime, tiek Sutartyje), padaryti negavus Agentūros pritarimo, yra vertinami kaip Pirkimo taisyklių 52 punkto bei 3 punkte įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimai.

39Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsakovo apeliacinį skundą palaiko ir prašo jį tenkinti.

40Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad pareiškėjas pakeitė Sutartį: pakeitė perkamos įrangos technines charakteristikas, nors Sutarties pakeitimo galimybė nei Sutartyje, nei kvietime nebuvo numatyta (pakeitimai padaryti praėjus 2 mėnesiams nuo įrangos pristatymo termino pabaigos), atsiskaityta buvo dalimis ir iš anksto, nors to nebuvo numatyta nei pirkimo dokumentuose, nei Sutartyje. Ministerijos nuomone, tai yra esminiai Sutarties pakeitimai, nes tokie veiksmai pakeitė pirkimus laimėjusio tiekėjo padėtį kitų tiekėjų nenaudai. Jei tokios sąlygos būtų žinomos kitiems tiekėjams iš anksto, t. y. būtų nurodytos pirkimo dokumentuose, galbūt būtų atėję daugiau tiekėjų ir (arba) būtų pasiūlyta mažesnė kaina ir taip sutaupomos ES ir Lietuvos biudžeto lėšos. Tokiu būdu pareiškėjas pažeidė Pirkimų taisyklėse įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

41Ministerijos nuomone, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pirkimo sumos mokėjimas dalimis ir iš anksto nei Pirkimų taisyklėse, nei Metodikoje, savaime nėra laikomi pažeidimu. Tai buvo de facto Sutarties pakeitimas ir Pirkimų taisyklėse įtvirtintų principų pažeidimas.

42Ministerija pažymi, jog Pirkimų taisyklėse yra įtvirtinti analogiški principai kaip ir Viešųjų pirkimų įstatyme (lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai), todėl teismas turėjo taikyti teismų praktiką formuojamą viešųjų pirkimų bylose. Kaip yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pasisakęs, kad, kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai. Europos Teisingumo Teismo praktikoje viešojo pirkimo sutarties pakeitimo teisėtumas pirmiausia vertinamas atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos pareigą griežtai laikytis jos paskelbtų viešojo pirkimo sąlygų ne tik pasiūlymų vertinimo metu, bet ir iki sutarties įvykdymo pabaigos. Perkančioji organizacija negali vienašališkai pakeisti pagrindinių viešojo pirkimo sąlygų, ypač tos, kuri, jei būtų viešojo pirkimo kvietime, būtų leidusi tiekėjams pateikti iš esmės kitus pasiūlymus. Jei perkančiajai organizacijai, nesant išankstinio paskelbimo apie viešojo pirkimo sutarties pakeitimo galimybę, viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu būtų leista pakeisti pirkimo sąlygas, jų, tokių, kokios buvo paskelbtos iš pradžių, turinys būtų iškreiptas ir neišvengiamai taip būtų pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, nes nebūtų užtikrintas viešojo pirkimo sąlygų vienodumas ir procedūrų objektyvumas. Vis dėlto, jei perkančioji organizacija pageidautų, kad dėl konkrečių priežasčių kai kurios viešojo pirkimo sąlygos galėtų būti pakeistos po tiekėjo išrinkimo laimėtoju, ji privalo kvietime tai aiškiai numatyti, taip pat nurodyti pakeitimų taikymo būdus, kad visos viešojo pirkimo procedūrose dalyvauti suinteresuotos bendrovės nuo pat pradžių apie tai žinotų ir pateikdamos savo pasiūlymus būtų lygiavertės (LAT 2013 m. balandžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga).

43Ministerija pažymi, kad pagal Pirkimų taisyklių 52 punktą (taip pat ir sistemiškai aiškinat Pirkimų taisyklių nuostatas) pirkimų sutartį galima keisti, jei tai neprieštarauja Pirkimų taisyklėse įtvirtintiems pirkimo principams. Ši pareiga tenka ne tik Agentūrai, vertinant pareiškėjų prašymus, bet ir pareiškėjams. Atkreipia dėmesį, kad, jei Agentūra, pažeisdama teisės aktus, davė sutikimą keisti sutartį, nereiškia, kad pareiškėjui išnyko pareiga laikytis teisės aktų reikalavimų, o pagal bendrąjį teisės principą iš ne teisės teisė negali atsirasti. Pažymėtina, kad atsiskaitymo tvarką pareiškėjas de facto pakeitė nederinęs su Agentūra.

44Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

45Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, jog teismo sprendime nevisiškai teisingai nurodoma, jog sankcijos pareiškėjui pritaikymas yra argumentuojamas būtent teismo nurodytais pažeidimais, nes Sprendime nėra nurodoma, kad buvo pažeista Sutartyje įtvirtinta apmokėjimo tvarka.

46Pareiškėjo vertinimu, Agentūra apeliaciniame skunde iš esmės atkartoja motyvus ir aplinkybes, kurias pateikė atsiliepime į pareiškėjo skundą. Agentūros apeliacinio skundo teiginiai yra abstraktūs, nurodoma teismų praktika nėra susiejama su konkrečiomis šios bylos aplinkybėmis, taip pat yra prieštaravimų dėl faktinių aplinkybių (pavyzdžiui, nurodoma, kad Sutarties pakeitimai padaryti negavus Agentūros pritarimo, nors byloje pati Agentūra yra aiškiai išreiškusi poziciją, kad buvo pritarta Sutarties pakeitimams). Agentūra apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad Sutarties pakeitimais (kuriems pritarė pati Agentūra) buvo pakeistos esminės Sutarties sąlygos – objektas ir pristatymo terminas.

47Pareiškėjas pažymi, jog 2013 m. rugsėjo 18 d. ir 2013 m. rugsėjo 25 d. Sutarties priedai Nr. 3 ir Nr. 4 (toliau – Priedai), kuriais, atsižvelgiant į ekonomiškumo bei naudingumo principų įgyvendinimą, nežymiai pakeista įsigyjamos Įrangos dalis, su Agentūra buvo suderinti, Priedų įsigaliojimui gauti rašytiniai Agentūros pritarimai. Atkreiptinas dėmesys, jog pateikdama sutikimus dėl Sutarties keitimo Agentūra nurodė, jog atsižvelgė į tiekėjo nurodytas aplinkybes dėl Įrangos keitimo, įvertino pakeitimų būtinybę, atsižvelgė į tai, ar atlikus numatomus pakeitimus bus pasiekti numatyti projekto tikslai bei uždaviniai, įvertino pakeitimų ekonomišką pagrįstumą bei naudingumą, bei pripažino, jog aplinkybių, dėl kurių kilo Sutarties keitimo poreikis, negalima buvo numatyti vykdant konkursą ar apklausą. Įvertinus išdėstytą, konstatuotina, jog priimdama sprendimus dėl Sutarties pakeitimų Agentūra visapusiškai įvertino Sutarties pakeitimų būtinybę bei vadovavosi Pirkimo taisyklių 52 punktu, dėl ko Sutarties pakeitimai laikytini nepažeidžiančiais Taisyklių 3 punkte įtvirtintų pirkimų principų.

48Atkreiptinas teismo dėmesys į tai, jog pirkimo metu tiekėjui pateiktame Kvietime pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą (toliau – Kvietimas), kuris prilyginamas viešojo pirkimo būdu įsigyjamų prekių techninei specifikacijai, buvo nurodyta, jog tiekėjai kviečiami dalyvauti nepavojingų atliekų tvarkymo ir šalinimo įrangos įsigijimo konkurse.

49Agentūros apeliaciniame skunde nurodomi teiginiai, jog Sutarties Priedais buvo pakeistos esminės Sutarties sąlygos – objektas ir terminai, yra visiškai nepagrįsti, nes 1) pirkimo objektas visiškai nepakito, toliau liko atliekantis visiškai tokias pačias funkcijas; 2) pristatymo laikas taip pat nepakito, nes iš pradžių pareiškėjui buvo pristatyta Įranga kaip buvo nurodyta Sutartyje, tačiau vėliau nustačius pakeitimų būtinumą, buvo pasirašyti Sutarties Priedai (kuriems Agentūra pritarė), kurių pagrindu jau pristatytas bunkeris ir transporteris buvo pakeisti į kitą bunkerį (to paties tūrio, tačiau prie patalpų priderintų matmenų) ir kitą transporterį (to paties našumo, tačiau geriau patenkinantį pareiškėjo poreikius). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Kvietime nebuvo nurodyta nei konkretūs reikalavimai transporteriui nei bunkeriui, todėl Sutarties Priedais atlikti minimalūs Įrangos pakeitimai neturėjo ir negalėjo turėti įtakos apsisprendimui dalyvauti kitiems tiekėjams. Akcentuotina ir tai, kad jei Agentūra nebūtų pritarusi Sutarties pakeitimams, Sutarties Priedai nebūtų įsigalioję ir pareiškėjas niekada nebūtų jų įgyvendinęs bei pareiškėjui Sprendimu nebūtų pritaikytos sankcijos. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog vykdydamas Įrangos pirkimą pareiškėjas vadovavosi Pirkimo taisyklėmis, jų nuostatų nepažeidė, todėl Agentūros Sprendimas skirti tik dalį paramos, laikytinas neteisėtu bei pažeidžiančiu pareiškėjo teisėtus lūkesčius, nes su Agentūra raštu bei Pirkimo taisyklėse numatytu būdu suderinti, galiojantys Sutarties pakeitimai, negali būti laikomi pažeidžiančiais lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

50Agentūra byloje nurodė, jog neva buvo pažeista Sutartyje nustatyta atsiskaitymo tvarka. Tačiau akcentuotina, jog Sprendimu pritaikyta sankcija nėra susijusi su atsiskaitymo tvarkos pažeidimais (Sprendime apie tai nėra jokių duomenų), todėl Ministerijos ir Agentūros nurodomi atsikirtimai neturi teisinės reikšmės šioje byloje. Nepaisant to pažymėtina, kad Sutartyje nustatyta atsiskaitymo tvarka nebuvo pažeista (Sutarties III dalis), t. y. Sutartyje nėra nuostatų, kad kaina turi būti sumokama po Įrangos pristatymo (be to, Įrangos kaina buvo sumokėta 2013 m. liepos mėnesį – vos kelios dienos prieš Įrangos pristatymą); Kvietime nebuvo nustatyta atsiskaitymo tvarka, todėl tai negalėjo turėti įtakos pasiūlymų pateikimui ar tiekėjo pasirinkimui, todėl, net jei ir būtų pažeista Sutartyje nustatyta atsiskaitymo tvarka, skaidrumo ir lygiateisiškumo principai negalėtų būti pažeisti.

51Draudimas kartu su Įranga prijungti papildomus neesminius įrenginius būtų visiškai nelogiškas ir neproporcingas. Pareiškėjas įsigydamas ir kartu su Įranga sumontuodamas papildomus įrenginius nepažeidė Paramos sutarties ar teisės aktų reikalavimų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Sprendimu sankcija buvo pritaikyta tik remiantis Metodikos 2 priedo lentelės 11 eilute, t. y. tik dėl atliktų Sutarties pakeitimų, o ne dėl Įrangos komplektiškumo.

52Pareiškėjas pažymi, kad net laikant, kad pareiškėjui turėjo būti taikoma sankcija, visiškai nepagrįstai ir nemotyvuotai pritaikyta maksimali sankcija, numatyta Metodikos 2 priedo 11 eilutėje.

53Atkreiptinas ypatingas teismo dėmesys, kad 2014 m. birželio 5 d. rašte nurodytą sprendimą pareiškėjui skirti visą paramos sumą Agentūra priėmė įvertinusi visus pareiškėjo pateiktus dokumentus, taip pat ir Sutarties pakeitimus, kuriems pritarimą buvo davusi pati Agentūra. Sutarties pakeitimų įsigaliojimas buvo susietas su Agentūros pritarimu, todėl sudarydamas Sutarties pakeitimus pareiškėjas buvo nurodęs, kad pakeitimai įsigalios tik gavus Agentūros pritarimą. Būtent dėl to, jog Agentūros rašytiniai pritarimai Sutarties pakeitimams buvo gauti, Sutarties pakeitimai įsigaliojo ir Sutarties šalių buvo vykdomi. Be to, Pirkimo taisyklių 52 punkte yra įtvirtinta, kad Agentūra vertindama pakeitimų būtinybę turi atsižvelgti inter alia į tai, ar nebus pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Jeigu Agentūra nebūtų išdavusi sutikimų dėl Sutarties pakeitimų, pakeitimai būtų neįsigalioję ir pareiškėjui nebūtų pritaikytos sankcijos.

54Teisėjų kolegija

konstatuoja:

55IV.

56Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. BRK-8048(12.4) išdėstyto sprendimo pareiškėjui pritaikyti 382 329,75 Lt dydžio sankciją ir vietoj prašomos 1 726 400 Lt paramos sumos pareiškėjui skirti 1 344 070,25 Lt dydžio paramą, teisėtumo ir pagrįstumo.

57Pirmosios instancijos teismas šioje byloje skundžiamu sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, panaikino Agentūros sprendimo dalį, kuria UAB „Bio city group“ pritaikyta 382 329,25 Lt dydžio sankcija, atmetė reikalavimą įpareigoti Agentūrą priimti sprendimą skirti pareiškėjui 1 726 400 Lt paramą bei pareigojo Agentūrą iš naujo nagrinėti pareiškėjo 2013 m. liepos 16 d. mokėjimo prašymo dalį dėl 382 329,25 Lt (110 730,20 Eur) dydžio sumos kompensavimo. Atsakovas Agentūra su šiuo sprendimu nesutinka ir jį apskundė apeliacine tvarka.

58Teisėjų kolegija pažymi, jog iš Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 138 straipsnio 3 dalies nuostatų matyti, jog apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai tik tuomet, jeigu teismas pripažino, jog tai būtina. Iš šios nuostatos matyti, jog ABTĮ įtvirtina ribotą apeliaciją, t. y. apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas remiantis jau byloje esančia medžiaga. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-747/2007).

59Remiantis į bylą pateiktais rašytiniais duomenimis, nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 23 d. Agentūra ir UAB „Bio city group“ pasirašė Paramos sutartį, kurioje susitarė, kad: pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinti Projektą (1.1 p.); paramos gavėjui teisės aktuose ir šioje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojama iki 1 726 400 Lt (t. y. iki 65 proc.) visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų (2 p.). 2013 m. gegužės 16 d. susitarimu Nr. 6 Paramos sutarties šalys susitarė, kad pareiškėjas Projektą įgyvendins iki 2013 m. liepos 16 d. 2013 m. liepos 10 d. susitarimu Nr. 8 Paramos sutarties šalys susitarė, kad mokėjimo prašymas visai paramos sumai – 1 726 400 Lt bus pateiktas iki 2013 m. liepos 16 d.

602013 m. birželio 10 d. UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA pasirašė Įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2013/06/10-1, kuria pardavėjas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 10 d. pateikti nepavojingų atliekų tvarkymo ir šalinimo įrangą (I dalies 1 p., II dalies 1 p.); prekių kaina – 681 417,69 Eur (III dalies 1 p.). Perkamos įrangos technines specifikacijas šalys aptarė tos pačios datos Įrangos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 priede.

612013 m. liepos 16 d. UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA pasirašė Įrangos pirkimo-pardavimo sutarties priedą Nr. 2, kuriuo patvirtino, kad pardavėjas perdavė, o pirkėjas priėmė prekes, kurių bendra kaina – 2 352 799 Lt be PVM; pirkėjas dėl priimamų prekių kokybės, kiekio ir komplektacijos pretenzijų neturi.

622013 m. liepos 16 d. UAB „Bio city group“ Agentūrai pateikė mokėjimo prašymą reg. Nr. 3VĮ-KT-10-1-001695-MP001, kuriuo prašė išmokėti 1 726 400 Lt dydžio paramos sumą.

632013 m. rugsėjo 12 d. – 2013 m. spalio 7 d. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyrius atliko pareiškėjo 2013 m. liepos 16 d. mokėjimo prašymo patikrą vietoje, kurioje, be kita ko, nurodė, kad: nėra bendro sertifikato visai technologinei linijai; remiantis patikroje dalyvavusių ekspertų išvadomis, nustatyta, jog įrangos maitinimo bunkeriai, juostiniai transporteriai ir kiti mechanizmai nėra nauji, yra naudoti; nepavojingų atliekų tvarkymo ir šalinimo įranga – atskiri mazgai ir blokai – nesumontuoti, neprijungti prie elektros tinklo, linijų atramos nepritvirtintos prie pagrindo; nustatytos mažesnės nei nurodyta maitinimo bunkerių talpos, siauresnės juostinių transporterių juostos; vietoje nurodytų 4 transporterių, kurių ilgis 15,36 m, rasti 6 transporteriai, kurių ilgis – 49 m; technologinė įranga nesumontuota ir neveikianti.

642013 m. rugsėjo 18 d. UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA pasirašė Įrangos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 priedą Nr. 3, kuriuo pakeitė sutarties dalį, susijusią su juostiniais transporteriais (juostos plotį sumažinant nuo 80 cm iki 65 cm). Šalys taip pat susitarė, kad šis priedas įsigalioja tik gavus Agentūros pritarimą dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

652013 m. rugsėjo 25 d. UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA pasirašė Įrangos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 priedą Nr. 4, kuriuo pakeitė sutarties dalį, susijusią su juostiniais transporteriais (pakeitė juostinių transporterių ilgius iš 200 cm į 706 cm, iš 850 cm į 704 cm, iš 570 cm į 522 cm ir iš 300 cm į 522 cm, kitus transporterių parametrus paliko nepakeistus); sutarties dalį, susijusią su maitinimo bunkeriu su priedais (sumažino variklio galingumą, pakeitė aukščio, pločio bei ilgio parametrus). Šalys susitarė, kad šis priedas įsigalioja tik gavus Agentūros pritarimą dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

662013 m. rugsėjo 26 d. raštais UAB „Bio city group“ kreipėsi į Agentūrą, nurodė, kad įrangos tiekėjo 2013 m. liepos 16 d. pristatyta įranga skiriasi nuo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytos specifikacijos. Pagal įrangos tiekėjo paaiškinimus, technologinis sprendimas, sumažinus juostinių transporterių juostų plotį iki 65 cm, yra ekonomiškesnis ir neturi neigiamos įtakos įrangos našumui, todėl siūlė pareiškėjui pasirašyti priedą prie sutarties, patikslinant juostinių transporterių juostų plotį. Atsižvelgdama į tai, pareiškėjas Agentūros prašė leisti nežymiai pakeisti sutarties priedą – techninę specifikaciją, pažymėjo, kad įrangos kaina ir paskirtis nesikeitė.

672013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 Agentūra pareiškėją informavo neprieštaraujanti 2013 m. rugsėjo 18 d. priedui Nr. 3 prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2013/06/10-1. Pažymėjo, kad šis pakeitimas yra ekonomiškas ir įrangos našumui įtakos neturi, pirkimo objekto kaina ir tiesioginė paskirtis nesikeitė, numatyti projekto tikslai ir uždaviniai bus pasiekti.

682013 m. lapkričio 14 d. raštu UAB „Bio city group“ kreipėsi į Agentūrą, nurodė, kad, derinant įrangą prie pastato bei siekiant užtikrinti sklandų jos darbą ir patogų naudojimąsi, buvo optimizuota padavimo sistema – dalis juostinių transporterių buvo prailginti, pritaikius modernizuotą perdavimo mechanizmą, kai kuriuose sumažintas variklių galingumas (bendras juostinių transporterių variklių galingumas liko nepakitęs), taip pat nuspręsta pakeisti maitinimo bunkerio išmatavimus, išsaugant tą pačią jo talpą. Pažymėjo, kad tiekėjo sumontuota įranga, įtraukiant sutarties pakeitimus, visiškai atitinka reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose. Pareiškėjas Agentūrai pateikė pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 priedą Nr. 4, nurodė, kad juridinę galią jis įgaus tik pareiškėjui gavus Agentūros sutikimą dėl šio priedo tinkamumo.

692013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 Agentūra pareiškėją informavo neprieštaraujanti 2013 m. rugsėjo 25 d. priedui Nr. 4 prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2013/06/10-1. Pažymėjo, kad pakeitimai turės tiesioginės ekonominės naudos eksploatuojant įrangą.

702014 m. sausio 8–10 d. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyrius atliko Projekto patikrą vietoje, kurioje, be kita ko, nurodė, kad identifikavimo lenteles turi tik briketavimo presai (2 vnt.), dozatoriai (2 vnt.), 6 kub. m talpos maitinimo bunkeris; durpių vakuumatoriai (2 vnt.); ant briketavimo presų identifikavimo lentelių nurodytas tipas, neatitinka ant presų užklijuotų reklaminių logotipų bei nurodytų priede prie pirkimo-pardavimo sutarties; likę įrenginiai, nurodyti pirkimo-pardavimo sutarties priede, atskirų identifikavimo lentelių neturi; statybos darbų neatitikimai nepasikeitę (išskyrus vartus); pareiškėjas Agentūrai pateikė pakeistą atliktų darbų aktą, kuriame atliktų darbų kiekiai atitinka kiekius, užfiksuotus neatitikimuose, tačiau sumos liko nepakitusios; išplėstos maitinimo bunkerių talpos, transporterių plotis – 65 cm, visi įrengimai yra stabiliai pritvirtinti; patikros metu pareiškėjas parodė išnuomotą techniką, kuri yra sena, neveikia ir nedalyvauja gamybos procese.

712014 m. kovo 25 d. Agentūroje surašyta Įtariamo/nustatyto pažeidimo tyrimo išvada Nr. PTI-31 dėl UAB „Bio city group“ Projekto. Pažeidimo tyrimas pradėtas 2013 m. spalio 30 d. dėl to, kad pareiškėjas galimai įsigijo nenaują įrangą, pažeidimo laikotarpis nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 2013 m. rugsėjo 25 d. Pažeidimo tyrimo išvados 7 dalyje „RVVD PPAS išvada ir siūlymai“ nustatyta, kad UAB „Bio city gruop“ net du kartus pakeitė 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį Nr. 2013/06/10-1, pakeičiant perkamos įrangos technines charakteristikas, atsiskaitymai pagal sutartį vyko iš anksto ir dalimis, dalis sumontuotos įrangos yra nenauja. Be to, pirkimo dokumentuose ir perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad įsigyti briketavimo presai BP 5500 HD – 55 kW, identifikacinės lentelės ant presų priklijuotos tik 2013 m. rugsėjo 26 d., o 2014 m. vasario 20 d. sertifikate nurodyta, kad briketavimo presų tipas BP5500 ant BP6000 bazės, jų numeriai 493-BP6000 ir 494-BP6000. Išvadoje siūloma registruoti pažeidimą, susijusį su paramos gavėjo įgyvendinamu Projektu ir pareiškėjui taikyti Metodikos 2 priedo lentelės 11 eilutėje nustatytą 25 proc. dydžio sankciją.

722014 m. gegužės 12 d. raštu UAB „Bio city group“ kreipėsi į Agentūrą, nurodė, kad 2013 m. liepos 16 d. pateikto mokėjimo prašymo vertinimas nepagrįstai užtruko, prašė skubos tvarka išmokėti paramos lėšas pagal minėtą mokėjimo prašymą.

732014 m. birželio 5 d. raštu Nr. BRK-5092(3.8) Agentūra pareiškėją informavo, kad 2014 m. balandžio 14 d. jam buvo apskaičiuota 1 726 400 Lt dydžio paramos suma, tačiau lėšos nebuvo užsakytos dėl lėšų trūkumo. Papildomai nurodė, jog Agentūroje 2014 m. gegužės 12 d. bei 2014 m. gegužės 29 d. buvo gauti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros raštai apie pareiškėjo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimai neteisėto paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gavimo. Pažymėjo, kad, siekiant apsaugoti Europos Bendrijos finansinius interesus, sprendimas dėl lėšų išmokėjimo bus priimtas, patikrinus Generalinės prokuratūros nurodytus faktus.

742014 m. liepos 9 d. įvyko Agentūros Komisijos pažeidimų administravimo klausimais spręsti posėdis, surašytas 2014 m. liepos 14 d. posėdžio protokolas Nr. PŽAK-20. Posėdžio metu nutarta registruoti UAB „Bio city gruop“ pažeidimą, nes 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartis Nr. 2013/06/10-1 buvo keičiama net du kartus, pakeičiant perkamos įrangos technines charakteristikas, atsiskaitymai pagal sutartį vyko iš anksto ir dalimis, be to, dalis sumontuotos įrangos yra nenauja.

752014 m. liepos 18 d. raštu Nr. KV-756(10.6.1E) Agentūra pareiškėją informavo, kad Agentūros 2013 m. spalio 24 d. raštas Nr. KV-(10.6.1E)-1241 ir 2013 m. gruodžio 3 d. raštas Nr. KV-(10.6.1E)-1484 turi būti laikomi negaliojančiais. Išdėstė pažeidimo tyrimo metu nustatytas aplinkybes dėl pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų (pirkimo sutarties keitimo ir apmokėjimo, nenaujos įrangos įsigijimo), nurodė, kad pagal Metodikos 2 priedo lentelės 11 eilutę pareiškėjui taikytina 25 proc. dydžio sankcija, kurios dydis skaičiuojamas nuo priskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai.

762014 m. rugpjūčio 19 d. įvyko Ministerijos Komisijos Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonių probleminiams klausimams nagrinėti, sudarytos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-643, posėdis. Surašytas 2014 m. rugpjūčio 21 d. posėdžio protokolas Nr. 8D-407(5.50). Posėdyje pritarta Agentūros sprendimui UAB „Bio city group“ taikyti paramos sumažinimo sankciją, nekompensuojant išlaidų, patirtų pažeidžiant pirkimų vykdymo tvarką, t. y. taikyti 25 proc. sankciją nuo priskaičiuotos paramos sumos nepavojingų atliekų tvarkymo ir šalinimo įrangai (nuo 1 529 319 Lt).

772014 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. BRK-8048(12.4) Agentūra pareiškėją informavo, kad pagal 2013 m. liepos 16 d. pateiktą mokėjimo prašymą jam yra suteikiama 1 344 070,25 Lt dydžio paramos suma. Pareiškėjui nesuteikiama 382 329,75 Lt paramos suma, nes nustatyta, kad: vykdydamas pirkimus, pareiškėjas pažeidė Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, taip pat Paramos sutarties 5.4 punktą; pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 18 d. bei 2013 m. rugsėjo 25 d. keitė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2013/06/10-1, šiais pakeitimais buvo pakeista dalis pristatytos įrangos charakteristikų, nors sutarties keitimo galimybė nei pačioje sutartyje, nei kvietime teikti pasiūlymą nebuvo numatyta; pakeitimai padaryti praėjus 2 mėnesiams nuo įrangos pristatymo termino pabaigos; tokiu būdu buvo sudarytos išskirtinės sąlygos pardavėjui, jo naudai pakeičiant sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą; atsiskaitant su pardavėju, nebuvo laikomasi sutarties Nr. 2013/06/10-1 2–3 punktuose įtvirtintos atsiskaitymo tvarkos – kaina buvo apmokama iš anksto ir dalimis (per 7 kartus), dar iki galutinio įrangos pristatymo termino pabaigos ir sąskaitos išrašymo dienos; šie duomenys patvirtina, kad pardavėjui buvo sudarytos išskirtinės sąlygos; Agentūrai 2013 m. lapkričio 15 d. teiktame rašte pareiškėjas neneigė, kad dalis sumontuotos įrangos yra nenauja; išanalizavus paramos byloje esančią technologinės įrangos schemą, galima teigti, jog nenauji transporteriai nėra sumontuoti kaip atskira linija, o sudaro vientisą technologinę liniją kartu su kita įranga bei transporteriais, už kuriuos buvo prašoma paramos; 2013 m. gegužės 27 d. pareiškėjas tiekėjui pateikė pirkimo sąlygas, kuriose buvo numatytas vienas iš pagrindinių reikalavimų įrangai – įranga turi turėti pilną komplektaciją, reikalingą visam gamybos procesui užtikrinti; pareiškėjas neužtikrino kvietimo 2 punkte numatytos įrangos komplektiškumo reikalavimo laikymosi; atsižvelgiant į nustatytą Pirkimo taisyklių pažeidimo pobūdį, vadovaujantis Metodikos 2 priedo lentelės 11 eilute ir 7.2 punktu, pareiškėjui turėtų būti taikoma 25 proc. dydžio sankcija, ją skaičiuojant nuo konkrečiai investicijai priskaičiuotos paramos sumos. Agentūra paaiškino, kad kompensuotina paramos suma pareiškėjui buvo apskaičiuota, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių, 24 punktu, Administravimo taisyklių 153.2 ir 197.4 punktais, Paramos sutarties 5.4 punktu, Pirkimo taisyklių 3 ir 52 punktais, Metodikos 7.2 punktu, 2 priedo lentelės 11 eilute.

78Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos bei pagal ją finansuojamų projektų bendrą administravimo tvarką reglamentuoja Administravimo taisyklės (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 27 d. iki 2014 m. birželio 4 d.), kuriose nustatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti pagal nustatytus didžiausius įkainius, o jei didžiausi įkainiai nenustatyti – pagal Pirkimų taisykles (153.2 p.). Jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, keičiantys projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Paramos gavėjas privalo raštu informuoti Agentūrą apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu (190 p.). Iškilus poreikiui keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, paramos gavėjas privalo raštu pateikti Agentūrai motyvuotą prašymą pakeisti projektą ir (arba) paramos sutartį (192 p.). Agentūra, gavusi motyvuotą paramos gavėjo prašymą pakeisti projektą ir (arba) paramos sutartį, įvertina prašymo aplinkybes ir priima sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo (193 p.). Agentūra gali paramos gavėjo prašymą keisti projektą ir (arba) paramos sutartį: atmesti, patenkinti, patenkinti iš dalies, patenkinti su tam tikromis sąlygomis (194.1–194.4 p.). Priimdama sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, Agentūra įvertina, ar atlikus tokį pakeitimą projektas duos didesnę naudą ir efektyviau sieks projekte bei Programoje nustatytų tikslų. Priimant sprendimą dėl paramos gavėjo prašymo keisti projektą ir (arba) paramos sutartį, Agentūra taip pat atsižvelgia į tas aplinkybes, kurių paramos gavėjas negalėjo numatyti teikdamas paramos paraišką, ir aplinkybes, nepriklausančias nuo paramos gavėjo. Jeigu Agentūra nustato, kad dėl projekto pakeitimo paramos gavėjas negalės pasiekti projekte nustatytų tikslų ir tolesnis projekto įgyvendinimas būtų neefektyvus, Agentūra svarsto klausimą dėl paramos nutraukimo ir (arba) jau išmokėtos paramos grąžinimo (195 p.). Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos gavimo ir naudojimo sąlygas ir (arba) nesilaikant paramos paraiškoje numatytų reikalavimų ir (arba) prisiimtų įsipareigojimų, numatomos trys sankcijų rūšys – paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir paramos ar jos dalies susigrąžinimas (197 p.). Paramos sumažinimas taikomas, kai išlaidos buvo patirtos pažeidžiant pirkimų vykdymo tvarką (197.1.1 p.). Paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, šiame punkte nurodytos sankcijos taikomos pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą metodiką (197.4 p.). Atitinkamai, Metodikoje (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2013 m. rugpjūčio 24 d.) nustatyta, kad, jei pirkimo sutartis finansuojama ir iš kitų finansavimo šaltinių (pvz., paramos gavėjo, kitų paramos fondų lėšos), sankcijos dydis skaičiuojamas nuo priskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai (7.2 p.). Konkretų nekompensuojamos sumos dydį apskaičiuoja Agentūros valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tikrinantys mokėjimo prašymus, arba nepriklausomi ekspertai (jei pastariesiems suteiktas įgaliojimas atlikti šią funkciją) (10 p.). Kai Pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų, t. y. nesilaikyta Pirkimo taisyklėse ir/ar pirkimo sutartyje nustatytų būtinų sąlygų (pvz., gauti Agentūros pritarimą pirkimo sutarties keitimui) keičiant pirkimo sutartį (Pastaba. Sankcija netaikoma, jei buvo sumažinta perkamo objekto apimtis, proporcingai sumažinant sutarties vertę, nors tokios galimybės nebuvo numatyta sutartyje), jei buvo pakeistos esminės pirkimo sutarties sąlygos (pvz., objektas, kiekis), taikoma 25 proc. dydžio sankcija; jei buvo pakeistas įvykdymo terminas, taikoma 10 proc. dydžio sankcija; kitais atvejais, jei buvo neperkeltos ir/ar pakeistos pirkimo sutarties sąlygos, kurios nepagerina tiekėjo padėties, taikoma 5 proc. dydžio sankcija (2 priedo 11 p.).

79Paramos pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ administravimo tvarką detaliau reglamentuoja Įgyvendinimo taisyklės (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 20 d. iki 2014 m. sausio 7 d.), kuriose nustatyta, kad projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta verslo plane ir negali viršyti 36 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (23 p.). Projekte turi būti numatytos išlaidos, kurios susijusios su projekto įgyvendinimu. Perkamos prekės turi būti naujos, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, padarytos laikantis pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse, ir numatytos paramos sutartyje. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (24 p.). Tinkamomis finansuoti, be kita ko, yra laikomos išlaidos naujos technikos ir įrangos, baldų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimui ir įrengimui projekto įgyvendinimo vietoje (27.2 p.). Netinkamos finansuoti yra išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas ir nesilaikant pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse (28.4 p.). Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (62 p.). Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, ir (arba) nesilaikant šiose taisyklėse ir paramos paraiškoje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, taikomos sankcijos, numatytos Administravimo taisyklėse (66 p.).

80Paramos sutartyje (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta, kad paramos gavėjas prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiama parama, įsigis laikydamasis Pirkimo taisyklių nuostatų (5.4 p.). Paramos gavėjas įvykdys projektą iki 2013 m. liepos 16 d. (5.1 p.). Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2013 m. liepos 16 d. (6 p.). Paramos gavėjas privalo raštu pranešti apie visus galimus nukrypimus nuo planuoto Projekto įgyvendinimo. Jokie su Agentūra raštu nesuderinti esminiai Projekte numatytos vykdyti veiklos pakeitimai, kurie paveiktų Projekto pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelio pranašumo privačiam ar viešajam juriniam asmeniui, įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl Projekte numatytos veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą, arba kitaip pakeistų Projektą ar Paramos sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, paramos gavėjui neleidžiami mažiausiai 7 metus nuo Paramos sutarties pasirašymo datos (17.3 p.). Paramos gavėjas privalo vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal Paramos sutarties 5.4 p. reikalavimus bei įvykdyto konkurso ir (arba) apklausos dokumentaciją pateikti Agentūrai įvertinti prieš teikiant atitinkamą mokėjimo prašymą. Netinkamai atlikus pirkimo procedūras, lėšos yra nekompensuojamos (17.4 p.).

81Pirkimo taisyklėse (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. spalio 31 d.) įtvirtinta, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais (3 p.). Pirkimo sutartis po konkurso ar apklausos gali būti keičiama tik paaiškėjus, jog jai tinkamai įvykdyti būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams. Pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su Agentūra. Agentūra, vertindama pakeitimų būtinybę, atsižvelgia į tai, ar, atlikus numatomus pakeitimus, bus pasiekti numatyti projekto tikslai bei uždaviniai, pakeitimai yra ekonomiškai pagrįsti bei naudingi, o aplinkybių, dėl kurių kilo pirkimo sutarties keitimo poreikis, negalima buvo numatyti vykdant konkursą ar apklausą (52 p.).

82Agentūra apeliaciniame skunde nesutinka su teismo sprendimu, nes pareiškėjas pirkdamas objektą buvo numatęs konkrečią techninę specifikaciją, kurios pristatyta prekė neatitiko, todėl padarė pažeidimą. Pirkėjas neturėjo priimti pristatytos kitokios komplektacijos prekės nei pirkimo metu įsigyta, o Agentūra negali traktuoti tokio pirkimo kaip tinkamo ir jį finansuoti. Sutarties pakeitimai, tiekėjo naudai keičiant esmines sąlygas (objektą ir prekės pristatymo tvarką ir terminus, kurie buvo numatyti tiek Kvietime, tiek Sutartyje), padaryti negavus Agentūros pritarimo, vertintini kaip Pirkimo taisyklių 52 punkto bei 3 punkte įtvirtintų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimai.

83Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad paramos sutartys pagal savo prigimtį laikytinos administracinėmis sutartimis, iš jų kylančios teisės ir pareigos bei atsakomybė visų pirma yra reglamentuoti administracinės teisės aktų, todėl viešojo administravimo subjektas negali paramos gavėjo teisių riboti labiau, o paramos gavėjas negali turėti lūkesčių daugiau, negu numato atitinkami teisės aktai. Pareiškėjui taikant atsakomybę už paramos sutarties sąlygų netinkamą vykdymą, turi būti atsižvelgiama ne tik į paramos sutartyje numatytą atsakomybę, bet ir į kituose ginčo teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas atsakomybės taikymo sąlygas, ir, esant skirtingam reguliavimui, taikytinos palankesnės pareiškėjui sąlygos, juo labiau, kad sudarant paramos sutartį pareiškėjo galimybės tartis dėl sąlygų yra minimalios. Tokie atsakomybės taikymo kriterijai riboja administravimo subjekto galimybes reikalauti iš pareiškėjo daugiau, negu įtvirtinta teisės aktuose, atitinka bendruosius administracinės atsakomybės taikymo principus. Sprendžiant dėl parenkamų sankcijų, turi būti atsižvelgiama ir į pasekmes, pažeidimo įtaką paramos panaudojimui – ar numatyti paramos tikslai buvo pasiekti, ar dėl to padidėjo pirkimo kaina. Paramos administravimo subjektas privalo tirti visas su sankcijos taikymu susijusias aplinkybes, ne vien tik patvirtinančias pažeidimo fakto nustatymą, o pareiškėjui turi būti suteikta galimybė jas įrodinėti (žr., pvz. 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2408/2013; 2013 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-118/2013).

84Įvertinusi ginčo santykiams taikomą teisinį reglamentavimą ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl ginčijamo atsakovo sprendimo. Tikrindamas atsakovo sprendimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo ir įvertino visas byloje reikšmingas faktines aplinkybes.

85Pažymėtina, kad Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Atsižvelgusi į minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, teisėjų kolegija patikrinusi bylą, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio nuostatomis, sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytu faktinių aplinkybių vertinimu, ir pritardama pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms, sprendime išdėstytų motyvų papildomai nekartoja.

86Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas, laikydamasis Administravimo taisyklių 190, 192 punktų nuostatų, 2013 m. rugsėjo 20 d. ir 2013 m. lapkričio 14 d. raštu pateikė Agentūrai motyvuotus prašymus dėl sutarties keitimo, o Agentūra, įvertinusi prašymų aplinkybes 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 bei 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 nusprendė abu prašymus patenkinti (193 p., 194.1 p.). Taigi nėra pagrindo nepritarti teismo išvadai, kad UAB „Bio city group“ laikėsi minėtų Administravimo taisyklių nuostatų bei Pirkimo taisyklių 52 punkte, kuriame numatyta, kad pirkimo sutartis po konkurso ar apklausos gali būti keičiama tik paaiškėjus, jog jai tinkamai įvykdyti būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams, pakeitimus suderinus su Agentūra, nustatytos tvarkos. Agentūros pritarimas 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1 pakeitimams buvo išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai. Tačiau, kaip minėta Agentūros 2014 m. liepos 18 d. rašte Nr. KV-756(10.6.1E) išdėstytas sprendimas Agentūros 2013 m. spalio 24 d. rašte Nr. KV-(10.6.1E)-1241 ir 2013 m. gruodžio 3 d. rašte Nr. KV-(10.6.1E)-1484 pateiktas išvadas – sutikimus dėl pirkimo sutarties pakeitimų laikyti negaliojančiomis.

87Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad viešojo administravimo subjekto veiksmai naikinant ar keičiant savo priimtą sprendimą yra susiję su įstatymų viršenybės ir teisėtumo principų įgyvendinimu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad viešojo administravimo srityje galioja viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų teisėtumo principas. Šis principas, be kita ko, yra suprantamas taip, kad viešojo administravimo subjektas negali panaikinti savo priimtų spendimų, jeigu tokia galimybė nėra nustatyta atitinkamą sritį reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose (Viešojo administravimo įstatymo 3 str.). Viešojo administravimo subjektas gali ištaisyti tik priimtų sprendimų klaidas, kurias ištaisius asmeniui negali būti nustatyta mažiau teisių arba daugiau pareigų negu buvo nustatyta priimtu sprendimu. Teisėtumo principas bei viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo privalomumo principai suponuoja tai, kad viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas galioja tol, kol nėra panaikintas aukštesnio viešojo administravimo subjekto (jeigu tokia galimybė yra nustatyta) arba teismo. Viešojo administravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – ,,viskas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Tad viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti (žr. 2014 m. spalio 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A624-1563/2014; 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-1017/2014; 2012 m. kovo 12 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-227/2012; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-151/2012; 2012 m. balandžio 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-2104/2012). Teisės pakeisti (panaikinti) savo priimtą sprendimą, nustačiusį asmenims teises (jų apimtį, ribas), suteikimas viešojo administravimo institucijai reikalauja įstatyminio reguliavimo, ir toks įgaliojimas negali būti įtvirtintas poįstatyminiame teisės akte (2012 m. kovo 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I502-6/2012).

88Nagrinėjamu atveju teisė panaikinti savo priimtą sprendimą (pritarimą sutarties pakeitimams) Agentūrai nesuteikta ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, Agentūros 2014 m. liepos 18 d. rašte Nr. KV-756(10.6.1E) išdėstytas sprendimas negaliojančiomis laikyti Agentūros 2013 m. spalio 24 d. rašte Nr. KV-(10.6.1E)-1241 ir 2013 m. gruodžio 3 d. rašte Nr. KV-(10.6.1E)-1484 pateiktas išvadas – sutikimus dėl pirkimo sutarties pakeitimų, laikytinas niekiniu. Toks atsakovo veikimas teismo vertinamas kaip neatitinkantis teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principų, suponuojančių, jog asmuo gali pagrįstai tikėtis, kad pirmasis viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas atitinka teisės aktų nuostatas, ir nebus jo pakeistas.

89Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors minėtame 2014 m. liepos 18 d. rašte Nr. KV-756(10.6.1E) Agentūra pažymi, kad pareiškėjas turėtų laikytis nustatytos pirkimų sutarties keitimo tvarkos, ši taisyklė galioja ir atsakovui – Agentūra taip pat privalo laikytis nustatytos tvarkos, veikti savo teisės aktų nustatytos kompetencijos ribose.

90Pasisakydama dėl atsakovo nustatytų pažeidimų, už kuriuos pareiškėjui paskirta sankcija (pareiškėjas du kartus (2013 m. rugsėjo 18 ir 25 d.) pakeitė 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį ir šiais pakeitimais buvo pakeistos perkamos įrangos techninės charakteristikos, nors pakeitimo galimybė nebuvo numatyta nei pačioje pirkimo sutartyje, nei kvietime teikti pasiūlymą; minėti pakeitimai buvo padaryti praėjus 2 mėnesiams nuo įrangos pristatymo termino pabaigos; nebuvo užtikrintas įrangos komplektiškumas, nes dalis įrangos yra nenauja), teisėjų kolegija pažymi, kad šios faktinės (Agentūros konstatuotų pažeidimų) aplinkybės atsakovui buvo žinomos teikiant 2013 m. spalio 24 d. ir 2013 m. gruodžio 3 d. išvadas – sutikimus dėl sutarties pakeitimų. 2013 m. rugsėjo 18 d. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3 ir 2013 m. rugsėjo 25 d. priedas Nr. 4 su Agentūra buvo suderinti atitinkamai 2013 m. spalio 24 d. ir 2013 m. gruodžio 3 d. – atsakovas nurodė neprieštaraujantis juose numatytiems Pirkimo sutarties pakeitimams, o aplinkybė, kad dalis pristatytos įrangos nenauja grindžiama Agentūrai 2013 m. spalio 3 d. pateikta ekspertinio konsultavimo ataskaita Nr. 3_10 (jos neneigė ir pareiškėjas 2013 m. lapkričio 15 d. rašte Agentūrai). Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuo atsakovo pritarimo Pirkimo sutarties pakeitimams (2013 m. spalio 24 d. ir 2013 m. gruodžio 3 d.) iki jo atšaukimo 2014 m. liepos 18 d. minėtos atsakovui žinomos faktinės aplinkybės, teismui skundžiamame Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendime pripažintos pažeidimais, už kuriuos paskirta sankcija, nepasikeitė. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo pateiktiems motyvams ir išvadai, kad tai, jog atsiskaitymai pagal 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutartį buvo vykdomi nesilaikant šioje sutartyje nustatytos tvarkos, savaime nėra laikomi pažeidimu, todėl dėl šio aspekto papildomai nepasisako. Kaip minėta, Pirkimo sutarties pakeitimai įsigaliojo tik atsakovo sprendimais išreiškus sutikimą (2013 m. spalio 24 d. ir 2013 m. gruodžio 3 d.), o tokio sprendimo atšaukimas nenumatytas įstatyme ir laikytinas niekiniu. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad UAB „Bio city group“ laikėsi Pirkimo taisyklių 52 punkte bei Administravimo taisyklių 190 ir 192 punktuose nustatytų pirkimo sutarčių ir Projekto pakeitimų tvarkos. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo sutikti su skundžiamu atsakovo 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimu, kad pareiškėjas pažeidė Pirkimo taisyklių 3 punkte įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei Paramos sutarties 5.4 papunktį, kuriame numatyta, kad paramos gavėjas prekes, paslaugas ir darbus įsigis laikydamasis Taisyklių nuostatų, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino Agentūros 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimo dalį, kuria už šiuos pažeidimus pareiškėjui paskirta sankcija, ir įpareigojo atsakovą iš naujo nagrinėti pareiškėjo 2013 m. liepos 16 d. mokėjimo prašymo dalį dėl 382 329,25 Lt (110 730,20 Eur) dydžio sumos kompensavimo.

91Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi byloje esančią rašytinę medžiagą ir teisėtumo bei pagrįstumo požiūriu įvertinusi skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas argumentuotai išnagrinėjo ginčo esmę sudarančias aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

92Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

93Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

94Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

95Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Bio city group“ 2014 m. sausio 13 d. kreipėsi į... 5. Skunde pareiškėjas nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 23 d. su Agentūra... 6. Skunde pareiškėjas remiasi Pirkimo taisyklių 52 punkto nuostatomis dėl... 7. Dėl išskirtinių sąlygų tiekėjui sudarymo pareiškėjas nurodo, kad 2013... 8. Pareiškėjo manymu, skundžiamu Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu... 9. Skunde taip pat atkreipiamas dėmesys, kad 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu... 10. Atsakovas Agentūra atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka,... 11. Paaiškino, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. ir 2013 m. rugsėjo 25 d.... 12. Agentūra atsiliepime pažymėjo, jog, vadovaudamasi Teisės aktų nuostatų... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime nurodė, kad su... 14. Pažymėjo, kad pareiškėjas du kartus keitė 2013 m. birželio 10 d. pirkimo... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 12 d. sprendimu... 17. Teismas pažymėjo, kad UAB „Bio city group“ teismo prašo panaikinti visą... 18. Teismas vadovavosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos bei... 19. Teismas nustatė, kad iš byloje surinktų rašytinių įrodymų bei... 20. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo taisyklėse (redakcija, galiojusi nuo 2013 m.... 21. Taigi Pirkimo taisyklių 52 punkto teisės norma paramos gavėjams yra... 22. Nagrinėjamu atveju skundžiamu Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr.... 23. Tačiau iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad 2013 m. rugsėjo 18 ir 25... 24. Nustatyta, kad dėl 2013 m. birželio 10 d. pirkimo sutarties Nr. 2013/06/10-1... 25. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad UAB „Bio city group“... 26. Teismui nustačius, kad Pirkimo taisyklių nuostatos nagrinėjamu atveju nebuvo... 27. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad argumentus dėl to, kad dalis UAB... 28. Dėl Agentūros 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. BRK-8048(12.4) motyvų,... 29. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad Agentūros 2014 m.... 30. Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei su ginču susijusį... 31. Dėl pareiškėjo prašymo įpareigoti Agentūrą priimti sprendimą skirti jam... 32. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde suformulavo abstraktų prašymą... 33. III.... 34. Atsakovas Agentūra pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti... 35. Atsakovo teigimu, teismas sprendime nesilaikė Lietuvos vyriausiojo... 36. Lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai reiškia pareigą tapačius... 37. LAT teismų praktikos apžvalgoje nurodė, jog siekiant užtikrinti procedūrų... 38. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti... 39. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsakovo apeliacinį skundą... 40. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad pareiškėjas pakeitė Sutartį:... 41. Ministerijos nuomone, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad pirkimo sumos... 42. Ministerija pažymi, jog Pirkimų taisyklėse yra įtvirtinti analogiški... 43. Ministerija pažymi, kad pagal Pirkimų taisyklių 52 punktą (taip pat ir... 44. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o... 45. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, jog teismo sprendime nevisiškai... 46. Pareiškėjo vertinimu, Agentūra apeliaciniame skunde iš esmės atkartoja... 47. Pareiškėjas pažymi, jog 2013 m. rugsėjo 18 d. ir 2013 m. rugsėjo 25 d.... 48. Atkreiptinas teismo dėmesys į tai, jog pirkimo metu tiekėjui pateiktame... 49. Agentūros apeliaciniame skunde nurodomi teiginiai, jog Sutarties Priedais buvo... 50. Agentūra byloje nurodė, jog neva buvo pažeista Sutartyje nustatyta... 51. Draudimas kartu su Įranga prijungti papildomus neesminius įrenginius būtų... 52. Pareiškėjas pažymi, kad net laikant, kad pareiškėjui turėjo būti taikoma... 53. Atkreiptinas ypatingas teismo dėmesys, kad 2014 m. birželio 5 d. rašte... 54. Teisėjų kolegija... 55. IV.... 56. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie... 57. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje skundžiamu sprendimu pareiškėjo... 58. Teisėjų kolegija pažymi, jog iš Administracinių bylų teisenos įstatymo... 59. Remiantis į bylą pateiktais rašytiniais duomenimis, nustatyta, kad 2010 m.... 60. 2013 m. birželio 10 d. UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA pasirašė... 61. 2013 m. liepos 16 d. UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA pasirašė... 62. 2013 m. liepos 16 d. UAB „Bio city group“ Agentūrai pateikė mokėjimo... 63. 2013 m. rugsėjo 12 d. – 2013 m. spalio 7 d. Agentūros Kontrolės... 64. 2013 m. rugsėjo 18 d. UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA pasirašė... 65. 2013 m. rugsėjo 25 d. UAB „Bio city group“ ir CIRCENIŠI-R SIA pasirašė... 66. 2013 m. rugsėjo 26 d. raštais UAB „Bio city group“ kreipėsi į... 67. 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1241 Agentūra pareiškėją... 68. 2013 m. lapkričio 14 d. raštu UAB „Bio city group“ kreipėsi į... 69. 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. KV-(10.6.1E)-1484 Agentūra pareiškėją... 70. 2014 m. sausio 8–10 d. Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus patikrų... 71. 2014 m. kovo 25 d. Agentūroje surašyta Įtariamo/nustatyto pažeidimo tyrimo... 72. 2014 m. gegužės 12 d. raštu UAB „Bio city group“ kreipėsi į... 73. 2014 m. birželio 5 d. raštu Nr. BRK-5092(3.8) Agentūra pareiškėją... 74. 2014 m. liepos 9 d. įvyko Agentūros Komisijos pažeidimų administravimo... 75. 2014 m. liepos 18 d. raštu Nr. KV-756(10.6.1E) Agentūra pareiškėją... 76. 2014 m. rugpjūčio 19 d. įvyko Ministerijos Komisijos Lietuvos 2004–2006... 77. 2014 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. BRK-8048(12.4) Agentūra pareiškėją... 78. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos bei pagal ją finansuojamų... 79. Paramos pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“... 80. Paramos sutartyje (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta, kad paramos gavėjas... 81. Pirkimo taisyklėse (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 12 d. iki 2013... 82. Agentūra apeliaciniame skunde nesutinka su teismo sprendimu, nes pareiškėjas... 83. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 84. Įvertinusi ginčo santykiams taikomą teisinį reglamentavimą ir byloje... 85. Pažymėtina, kad Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo... 86. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas, laikydamasis Administravimo... 87. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad viešojo... 88. Nagrinėjamu atveju teisė panaikinti savo priimtą sprendimą (pritarimą... 89. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors minėtame 2014 m. liepos 18 d.... 90. Pasisakydama dėl atsakovo nustatytų pažeidimų, už kuriuos pareiškėjui... 91. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi byloje esančią rašytinę medžiagą ir... 92. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 93. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės... 94. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą... 95. Nutartis neskundžiama....