Byla 2-861-769/2012
Dėl UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų profesinės sąjungos komiteto sprendimo atsisakyti duoti sutikimą patraukti drausminėn atsakomybėn profesinės sąjungos komiteto narį panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Ingridai Šakickienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. J., atsakovo atstovui A. B., trečiajam asmeniui G. S., išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Klaipėdos kartono tara“ ieškinį atsakovui UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų profesinei sąjungai, trečiajam asmeniui G. S. dėl UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų profesinės sąjungos komiteto sprendimo atsisakyti duoti sutikimą patraukti drausminėn atsakomybėn profesinės sąjungos komiteto narį panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti 2011-11-24 atsakovo nutarimą Nr. 31 atsisakyti duoti sutikimą patraukti drausminėn atsakomybėn UAB „Klaipėdos kartono tara“ profesinės sąjungos komiteto narį G. S. už darbo drausmės pažeidimą, įvykusį 2011 metų spalio 25 d., kaip nepagrįstą ir neteisėtą, bei leisti G. S. patraukti drausminėn atsakomybėn už paminėtą darbo drausmės pažeidimą, taikant drausminę nuobaudą – pastabą raštu. Ieškovo atstovas ieškinį palaikė pilnai, nurodęs, kad 2011-05-25 įsakymu Nr.2983 „Dėl darbo drausmės reikalavimų nustatymo“ darbuotojams neleidžiama pasitraukti iš darbo vietos neįspėjus brigadininko, 190 darbuotojų žino reikalavimus, tačiau G. S. darbo tvarkos taisyklių bendrovėje nesilaiko, ne pirmą kartą nusižengia darbo drausmei, piknaudžiauja savo teisėmis, už panašų padarytą pažeidimą 2011-10-13 buvo įspėtas, tačiau 2011-10-25 10 minučių anksčiau vėl paliko savo darbo vietą, neįspėjęs apie tai savo tiesioginio vadovo. Ieškovo nuomone, atsakovo 2011-11-24 nutarimas neduoti sutikimo patraukti trečiojo asmens drausminėn atsakomybėn nepagrįstas, kadangi buvo padarytas darbo drausmės pažeidimas, tokiu būdu trukdoma užtikrinti darbo drausmę bendrovėje.

3Atsakovas ieškinio nepripažino, atsiliepime nurodęs, kad atsisakė duoti sutikimą patraukti G. S. drausminėn atsakomybėn, nes darbdavys nepateikė jokių įrodymų, kad G. S. būtų pažeidęs norminį ar vietinį lokalinį teisės aktą. Be to, G. S. yra persekiojamas dėl narystės profsąjungoje. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad tretysis asmuo nepadarė teisės pažeidimo, nes darbuotojas darbo metu turi teisę nusiprausti,- ir jei darbdavys tam skirto laiko nenustato, darbuotojas pats sau nusistato: G. S. 10 minučių anksčiau iš cecho išėjo, kad sutvarkytų darbo apsaugos priemones.

4Tretysis asmuo su ieškiniu nesutiko, nurodęs, kad jis ne vienas anksčiau iš darbo išeina.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Klaipėdos kartono tara“ generalinio direktoriaus įsakymu 2010 m. vasario 19 d. Nr. 2376 patvirtintos Darbo tvarkos taisyklės (b.l. 14-20), kur 18 punkte nustatytas kartono taros baro pirmosios pamainos darbo laikas nuo 6.00 val. iki 14.30 val., 46.2. punkte įtvirtintas reikalavimas darbuotojams laiku ir tinkamai vykdyti bendrovės vidaus dokumentų reikalavimus; ieškovo generalinio direktoriaus įsakymu 2011-05-25 Nr. 2983 nustatyti draudimai darbuotojams, dirbantiems prie gofruoto kartono linijos, kartono pakuotės gamybos linijų bei prie kitų įrenginių, mechanizmų ar mazgų, atliekantiems jų priežiūrą ir remoontą, vairuojantiems krautuvus, <...> pasitraukti iš darbo vietos, neįspėjus apie tai operatoriaus- brigadininko ar kito tiesioginio vadovo ( 21 b.l., I t.); 2011-11-14 ieškovas kreipimesi į atsakovą dėl sutikimo patraukti drausminėn atsakomybėn nurodė, kad 2011-10-25 14.20 val. G. S. savavališkai pasišalino iš darbo vietos anksčiau laiko, už tą patį pažeidimą 2011-10-13 bendrovės administracija nebaudė G. S. šiam pažadėjus laikytis nustatytos tvarkos ( 24-25 b.l., I t.); 2011-11-24 atsakovas nutarimu atsisakė duoti sutikimą patraukti G. S. drausminėn atsakomybėn, nurodęs, kad G. S. darbo drausmės nepažeidė,- baigiantis darbo dienai „jis nuėjo į buitines patalpas susitvarkyti asmenines apsaugos priemones ir atsiprausti“, savo nuožiūra nusistatęs tam reikalingos trukmės laiką ( 26-28 b.l., I t.); G. S. dirba kartono gamybos ceche operatoriumi ( 29-30 b.l., I t.) 2011-05-12 nutarimu Nr.13 atsakovas pritarė ieškovo darbo tvarkos taisyklių papildymui nauju 24² punktu dėl 10 min. darbo laiko suteikimo atskirų pareigybių darbuotojams asmeninių higienos ir fiziologinių poreikių tenkinimui ( 35-36 b.l., I t.); 2011-10-14 paaiškinime kartono taros baro pamainos meistrė T. G. nurodė, kad 2011-10-13 G. S. ir A. G. iš darbo vietos išėjo 5 minutėmis anksčiau, 2011-10-25 G. S. 10 minutėmis anksčiau ( 41-42 b.l., I t.); Tretysis asmuo savo paaiškinime nepripažino padaręs darbo drausmės pažeidimą, nurodęs, kad darbuotojai yra verčiami dirbti ilgiau nei nustatyta darbo grafikuose, šis laikas nėra traukiamas į apskaitą, už jį nėra mokama, 2011-10-25 14.22 val. jis nuėjo į buitines patalpas persirengti, atsiprausti ( 33 b.l., I t.); liudytoja T. G., bendrovės pamainos meistrė, nurodė, kad G. S. 2011 metų spalį kelis kartus anksčiau pasitraukė iš savo darbo vietos,- pirmą kartą buvo tik perspėtas, iš 30 dirbančių žmonių pamainoje drausmės pažeidimus daro tik G. S.; liudytoja H. E., bendrovės darbuotoja, nurodė, kad UAB „Klaipėdos kartono tara“ yra žinoma apie G. S. savavališkus pasišalinimus iš darbo vietos nepranešus meistrui, jam nieko negali padaryti, nes yra profsąjunga; liudytojas M. E., nurodė, kad bendrovėje dirbo prieš 2 metus, anksčiau buvo „laisviau“, dabar tvarka pasikeitė.

8Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1999 m. sausio 14 d. nutarime yra išaiškinęs, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 6 dalių normos reguliuoja tų profesinės sąjungos narių, kurie yra išrinkti į renkamuosius profesinės sąjungos organus, darbo ir socialines garantijas, kurios yra numatytos tam, kad jie dėl savo darbo renkamuosiuose profesinės sąjungos organuose nebūtų kaip nors diskriminuojami, t.y., kad su jais nebūtų susidorota už jų veiklą šiuose organuose (pavyzdžiui, be pagrindo paskiriant drausmines nuobaudas, atleidžiant iš darbo, perkeliant į kitą, prastesnį darbą ir pan.), taip pat kad darbo šiuose organuose laikotarpiu jiems būtų išsaugotos lygios su kitais darbuotojais teisės. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis reikalauja išankstinio profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo skiriant drausminę nuobaudą darbuotojo įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamajam nariui (DK 240 straipsnio 2 dalis). Teisminėje praktikoje nagrinėjant tokio pobūdžio bylas laikomasi pozicijos, kad spręsdamas šį ginčą, teismas neturi nagrinėti būsimų drausminių nuobaudų skyrimo pagrįstumo, tik išsiaiškinti, ar tokiu atsisakymu duoti sutikimą skirti darbuotojui nuobaudas, nevaržoma galimybė darbdaviui vykdyti pagrindines įmonės funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1001/2000). Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėje byloje Nr.3K-3-248-2012 yra nurodęs, kad teismas turi patikrinti ir įvertinti darbdavio nurodyto intereso buvimo faktą, intereso teisėtumą ir svarbą, ginčijamo atsisakymo duoti sutikimą pagrįstumą, darbdavio nurodytą jo intereso esminio pažeidimo faktą ir šio fakto priežastinį ryšį su ginčijamu atsisakymu. Kita vertus, teismas, spręsdamas aptariamo pobūdžio ginčą, neturi nagrinėti galimos būsimos darbo drausmės nuobaudos skyrimo pagrįstumo ir teisėtumo. Nagrinėjamojoje byloje šalys neginčijo aplinkybės, kad G. S. 2011-10-25 iš darbo vietos pasišalino 10 minučių anksčiau nei nustatyta bendrovės darbo vidaus taisyklėse. Ieškovas tai vertina kaip darbo drausmės pažeidimą, darbo tvarkos taisyklių bendrovėje nesilaikymą, piknaudžiavimą savo teisėmis. Atsakovas teismo prašo vertinti G. S. pasišalinimą iš darbo vietos 10 minučių anksčiau kaip savarankiškai nusistatytą laiką, įeinantį į darbo laiko sąvoką, per kurį jis sutvarkė darbo apsaugos priemones, persirengė, atsiprausė, nes ieškovas tam skirto laiko kai kurių kategorijų darbuotojams nenustatė, nors Darbo inspekcija tai daryti jį įpareigojo.

9Darbuotojas turi laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus (DK 228 str.). Darbuotojų pareigas taip pat gali reglamentuoti kitos DK normos, kiti įstatymai ir norminiai bei vidaus teisės aktai, profesinės etikos kodeksai, taisyklės ar pan. Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės ( DK 230 str.). Darbo drausmės pažeidimas, kaip drausminės atsakomybės pagrindas, yra pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234, 236 str.). Įstatymo nuostata, numatanti sutikimo gavimą skiriant drausminę nuobaudą profesinės sąjungos renkamajam nariui, suprantama kaip papildoma garantija tokiam darbuotojui, kad asmuo, aktyviai dalyvaujantis profesinės sąjungos veikloje, neturi būti dėl to diskriminuojamas ar kitaip ribojamos jo teisės tiesioginiame darbe. Minėta teisės norma nėra skirta riboti darbdavio teisę taikyti darbuotojams drausminę atsakomybę, kai nustatomas darbo drausmės pažeidimas. Darbdaviui apskundus profesinės sąjungos atsisakymą duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą, teisminio nagrinėjimo dalykas yra ne drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumas ir pagrįstumas, o klausimas, ar toks atsisakymas nevaržo darbdavio teisių ir ar nepažeidžia jo interesų. Darbdavys, vykdydamas DK 240 str. 1 dalyje nustatytą pareigą, savo rašte darbuotojui turi nurodyti konkretų darbo drausmės pažeidimą, dėl kurio reikalaujama pasiaiškinti, nustatyti terminą pasiaiškinimui raštu pateikti. 2011-10-28 pateikdamas reikalavimą G. S. ieškovas nurodė, kad pasitraukdamas 10 minučių anksčiau laiko be pamainos meistro ar kito tiesioginio vadovo leidimo, jis pažeidė Darbo tvarkos taisyklių 18 p., nustatantį darbo dienos pabaigą ( 32 b.l., I t.). Ieškovo reikalavimas, kad bendrovės darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklėse nustatytos darbo tvarkos yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovo atsisakymas duoti sutikimą patraukti drausminėn atsakomybėn G. S. grindžiamas tuo, kad darbdaviui nenustatant konkretaus laiko darbuotojui „persirengti drabužius, susitvarkyti asmenines apsaugos priemones bei atsiprausti“, tai už darbdavį padarė pats G. S., tam skyręs 10 minučių, be to, atsisakymas duoti sutikimą grindžiamas ir tuo, kad, atsakovo nuomone, G. S. yra persekiojamas dėl savo veiklos profesinėje sąjungoje. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011-05-12 nutarimu Nr.13 atsakovas pritarė ieškovo darbo tvarkos taisyklių papildymui nauju 24² punktu dėl 10 min. darbo laiko suteikimo operatoriui- makulatūros presuotojui, operatoriui-klijų paruošėjui, suvirintojui dujomis ir elektra, akumuliatorininkui-remontininkui asmeninių higienos ir fiziologinių poreikių tenkinimui ( persirengimui, asmeninių apsaugos priemonių priežiūrai, prausimuisi ir kitiems poreikiams). G. S., kaip kartono gamybos cecho operatoriui, ši nuostata negalioja. Kaip buvo nurodyta aukščiau, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota teismų praktika, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas teismas neanalizuoja ieškovo lokalinių dokumentų teisėtumo ir pagrįstumo, nevertina esamos darbo tvarkos bendrovėje, nesprendžia, pagrįstai, ar ne G. S. atliekamai pareigybei nėra nustatytas laikas persirengimui, kadangi tai nėra šios nagrinėjamos bylos dalykas. Be to, teismo nuomone, profesinės sąjungos reikalaujami darbo tvarkos pakeitimai bendrovėje turėtų būti įgyvendinami kitais būdais, o ne pažeidinėjant bendrovėje patvirtintų ir galiojančių Darbo tvarkos taisyklių reikalavimus. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, kad drausminės atsakomybės taikymas G. S. būtų diskriminuojančio pobūdžio, t. y., būtų siekiama riboti jo teisę dalyvauti profesinės sąjungos veikloje ar kitaip siejamas su dalyvavimu toje veikloje. Priešingai, teismo posėdžio metu apklausta liudytoja H. E. nurodė, kad bendrovės darbuotojų nuomone, už savavališką pasitraukimą iš darbo vietos G. S. bendrovė nieko negali padaryti, nes jis yra profsąjungos narys. Tokiu būdu kuriama nebaudžiamumo darbo kolektyve atmosfera. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus, kad galiojančios Darbo tvarkos taisyklės numato kartono taros baro pirmosios pamainos darbo laiko pabaigą 14.30 val., įvertinus ieškovo teisėtą interesą užtikrinti bendrovėje darbo drausmę, jos laikymąsi, adekvačiai reaguoti į savo darbuotojo netinkamą elgesį, atsižvelgiant į atsakovo atsisakyme duoti sutikimą nurodytus pagrindus, jų nepagrįstumą, darytina išvada, kad 2011-11-24 atsakovo nutarimas Nr. 31 atsisakyti duoti sutikimą patraukti drausminėn atsakomybėn UAB „Klaipėdos kartono tara“ profesinės sąjungos komiteto narį G. S. už darbo drausmės pažeidimą, įvykusį 2011 metų spalio 25 d., iš esmės pažeidžia darbdavio interesus, neteisėtai riboja darbdavio teises organizuoti darbą, užtikrinti bendrovėje darbo drausmę ( DK 227 str.), todėl nutarimas dėl atsisakymo duoti sutikimą patraukti trečiąjį asmenį drausminėn atsakomybėn naikintinas. Kadangi teisė skirti drausmines nuobaudas, spręsti dėl jų pagrįstumo yra išimtinė darbdavio kompetencija, ieškinio reikalavimas leisti patraukti G. S. drausminėn atsakomybėn už padarytą darbo drausmės pažeidimą, taikant drausminę nuobaudą – pastabą raštu, atmestinas.

10Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išklaidos iš atsakovo priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Laikant, kad patenkinta pusė ieškinio reikalavimų,- iš atsakovo ieškovui priteistina 69,50 Lt sumokėto byloje žyminio mokesčio. Valstybei iš ieškovo ir atsakovo priteistina po 16 litų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ( CPK 96 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Panaikinti 2011 m. lapkričio 24 d. atsakovo nutarimą Nr. 31 atsisakyti duoti sutikimą patraukti drausminėn atsakomybėn UAB „Klaipėdos kartono tara“ profesinės sąjungos komiteto narį G. S..

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų profesinės sąjungos, įmonės kodas 142170622, ieškovui UAB „Klaipėdos kartono tara“, įmonės kodas 142035336, 69,50 Lt (šešiasdešimt devynis Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų profesinės sąjungos, įmonės kodas 142170622, valstybei 16 Lt (šešiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Priteisti iš ieškovo UAB „Klaipėdos kartono tara“, įmonės kodas 142035336, valstybei 16 Lt (šešiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai