Byla 2A-245/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovų atstovei advokatei Jolantai Voroneckienei, atsakovo atstovėms Jūratei Šimienei, advokatei Aušrai Saulėnienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Euro RSCG MIA“, uždarosios akcinės bendrovės „MPG Lietuva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Komunikacijos tiltai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1146-28/2007 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Euro RSCG MIA“, uždarosios akcinės bendrovės „MPG Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Komunikacijos tiltai“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ dėl viešojo konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“ ir UAB „Komunikacijos tiltai“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ ir prašė pripažinti negaliojančiais atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos organizuoto atvirojo konkurso „Informavimo apie Europos Sąjungos paramą 2007-2013 m. laikotarpiu parengimas ir įgyvendinimas“ rezultatus: 2006 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. (4.58-02)-6K-0612371 sudarytą preliminariąją eilę ir 2007 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ sudarytą paslaugų teikimo sutartį, atvirojo konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Euro RSCG MIA“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad nesutinka su atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atvirojo konkurso „Informavimo apie Europos Sąjungos parama 2007-2013 m. laikotarpiu parengimas ir įgyvendinimas“ rezultatais. Preliminarioje tiekėjų pasiūlymų eilėje pirmoji vieta atiteko UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“, surinkusiai 86,95 balus, antra ir trečia vieta atitinkamai atiteko surinkusiems 61,9 ir 60,0 balų. Atotrūkis didžiulis, kuris susidarė dėl gerokai mažesnės atsakovo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pasiūlymo kainos. Perkančiajai organizacijai atsirado pareiga pateikti paklausimą laimėtojui, kad jis pagrįstų neįprastai mažą kainą. Laimėtojas nepagrindė ir negalėjo pagrįsti tokios kainos, todėl jų pasiūlymas turėjo būti atmestas pagal įstatymo reikalavimus.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ iš UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“ ir UAB „Komunikacijos tiltai“ po 2 753,33 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Teismas sprendime nurodė, kad nei įstatymas, nei konkurso dokumentai nenustatė, kas turėtų būti laikoma neįprastai maža kaina. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjų pateiktus klausimus, nurodė, kad pirkimo dokumentų 8.1.6. punkte nurodyta neįprastai maža kaina reiškia pasiūlytą paslaugų kainą, kuri daugiau kaip 15 procentų yra mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Dėl tokio perkančiosios organizacijos apsisprendimo ginčo nekilo. Atsakovai neginčijo, kad UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pasiūlyta kaina atitiko „neįprastai mažos kainos apibūdinimą“ pagal konkurso pirkimo dokumentus. Tačiau perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktą mažos kainos pagrindimą, pripažino jį pagrįstu ir tinkamu, todėl pasiūlymo neatmetė. Finansų ministerija 2006 m. lapkričio 29 d. raštu atsakovo prašė pagrįsti konkrečiai išvardintas paslaugų kainų sudėtines dalis ir skaičiavimus, toks reikalavimas, teismo teigimu, atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – VPĮ) 40 straipsnyje išvardintus kriterijus ir yra teisėtas. Atsakovo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pateiktą kainų pagrindimą teismas taip pat pripažino pagrįstu ir teisėtu. Ieškovų argumentą, kad siūlomų priemonių išsamus apibūdinimas, pateikiant kainų sudėtines dalis ir skaičiavimus, nevertintinas kaip kainų pagrindimas, teismas laikė abstrakčiu ir nepagrįstu įrodymais bei prieštaraujančiu VPĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Teismas taip pat nurodė, kad ieškinio argumentai dėl nerealiai mažos atsakovo pasiūlytos kainos grindžiami tik palyginimu su kitų dviejų konkurso dalyvių pasiūlytomis kainomis, todėl neatspindi konkrečių kainų rinkoje. Rinkos kainų ieškovai iš esmės neįrodinėjo, jokiais įrodymais nepagrindė ir aplinkybės, jog antrą ir trečią vietas užėmusių dalyvių pasiūlytos kainos buvo įmanomai mažiausios paslaugų kainos. Teismas taip pat nurodė, kad netikslinga pasisakyti dėl ieškovo argumentų pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Euro RSCG MIA“. Teismas nenustatė ieškovo piktnaudžiavimo teise ar nesąžiningumo, pareiškiant ieškinį, todėl atsakovų prašymą skirti baudą atmetė.

7Apeliaciniu skundu ieškovai UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“, UAB „Komunikacijos tiltai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Atsakovo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ kainų pagrindimas yra netinkamas, o šio pagrindimo pripažinimas pakankamu laikytinas viešojo pirkimo principų ir VPĮ pažeidimu. Paaiškinime dėl kainos pagrindimo atsakovas UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ nenurodė duomenų apie pasiūlytų kainų pagrindimą, netinkamai sutapatino kainų pagrindimą ir kainų sudėtinių dalių nustatymą, nurodė tik visuomenės informavimo ir švietimo įgyvendinimo priemonių apibūdinimus, kainų sudėtines dalis ir skaičiavimus. Atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių eksperto darbo įkainius, susitarimus su visuomenės informavimo priemonėmis, dizaineriais, vertimo agentūra ir atitinkamai atsakovui teikiamomis nuolaidomis. Pateikęs tam tikrus kainos sudėtinių dalių skaičiavimus dėl pateikto pasiūlymo 343 548,74 Lt sumai, atsakovas nepateikė pagrindimo dėl 508 180,96 Lt kainos dalies. Nepagrįstai buvo prašoma pagrįsti kainas dėl reklamos-suvenyrinių prekių, nes dalyvių pasiūlytos kainos buvo labai panašios.

102. VPĮ 40 straipsnio antroji dalis nustato kriterijus, į kuriuos perkančioji organizacija turi atsižvelgti, vertindama neįprastai mažą kainą. Atsakovo pateiktas kainos pagrindimas nepagrįstas perkančiosios organizacijos pasiūlytais svarbiais kriterijais.

113. Konkurso laimėtojas nesilaikė loginio darbų eiliškumo (konkurso sąlygų techninės dokumentacijos 6 skyrius), visų pirma neparengęs informavimo ir viešinimo strategijos ES struktūrinių fondų paramos 2007 m. - 2013 m. laikotarpiui. Chaotiškas darbų atlikimas patvirtina nuostatas dėl netinkamo mažos kainos pagrindimo.

124. Neįprastai mažos kainos pasiūlymo pateikimas turėtų būti vertinamas kaip veiksmai, prieštaraujantys sąžiningai ūkinės veiklos praktikai bei darantys neigiamą įtaką kitų subjektų galimybei konkuruoti, tuo pažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principus.

135. Konkurso rezultatų skaičiavimas buvo atliktas nesilaikant konkurso dokumentuose nustatytos balų apskaičiavimo tvarkos bei buvo padarytos akivaizdžios skaičiavimo klaidos, vertinant ieškovo pasiūlymą. Perkančioji organizacija turėjo sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje tiekėjai turėjo būti paskirstyti taip: 1. UAB „Euro RSCG MIA“; 2. UAB „Viešųjų ryšių paslaugos“, ką patvirtina pateikti skaičiavimai. Preliminarioji eilė turi būti pripažinta negaliojančia.

14Atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą atsakovas UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatą pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tai reiškia, kad lėšos, skirtos pirkimui, turi būti naudojamos protingai, tikslingai, apgalvotai, kad tapačios, tokios pat kokybės prekės, paslaugos ar darbai turi būti perkami už įmanomai mažesnę pasiūlytą kainą, o ne priešingai. To paties straipsnio pirmoji dalis nustato, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Taigi, iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti kuo racionalesnį perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą bei garantuoti visų pirkime dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nediskriminavimą, paties pirkimo skaidrumą.

18Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 4 dalies nuostatą perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijus. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos finansų ministerija pasiūlymų vertinimui pasirinko ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų (Atviro konkurso pirkimo dokumentų 9.1 p.). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus reiškia geriausią pasiūlymo kainos ir kokybės santykį, labiausiai atitinkantį perkančiosios organizacijos poreikius. Dėl to perkantis subjektas turi vertinti pasiūlymus ir nustatyti, kuris iš jų siūlo geriausią kokybės ir kainos derinį. Tam reikia nustatyti konkurso sąlygose ekonominius ir kokybės kriterijus, kurie leistų perkančiam subjektui objektyviai įvertinti ekonomiškai pranašiausią pasiūlymą. Tokių kriterijų nustatymas priklauso nuo perkamų prekių ar paslaugų specifikos.

19Kaip matyti iš atsakovo Finansų ministerijos Atviro konkurso pirkimo dokumentų, ekonominiai ir kokybės, o taip pat efektyvumo kriterijai buvo nustatyti pirkimo dokumentuose (9 p.) ir ginčo dėl to, kad šie kriterijai buvo nustatyti tinkamai, nėra.

20Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad atsakovo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pasiūlyta kaina atitiko neįprastai mažos kainos apibūdinimą pagal konkurso pirkimo dokumentus, kaip tai ir nustatė atsakovo Finansų ministerijos viešųjų pirkimų komisija bei pirmosios instancijos teismas. Nustačius tokią aplinkybę, Finansų ministerijai, kaip perkančiajai organizacijai, atsirado pareiga, numatyta VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje, pareikalauti tokią kainą pasiūliusio dalyvio, šiuo atveju atsakovo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“, pagrįsti siūlomą kainą.

21Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio pirmojoje dalyje taip pat yra nustatyta, kad jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, perkančioji organizacija pasiūlymą privalo atmesti. Ginčas šioje byloje kilo būtent dėl to, ar perkančioji organizacija nepažeidė šio imperatyvaus įstatymo reikalavimo, t.y. ar atsakovas UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pateikė tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus, kaip to reikalauja įstatymas bei pirkimo dokumentai.

22Vienas iš pagrindinių ieškovų apeliacinio skundo motyvų ir yra tai, kad, apeliantų teigimu, atsakovo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ kainų pagrindimas yra netinkamas, o šio pagrindimo pripažinimas pakankamu laikytinas viešojo pirkimo principų ir VPĮ pažeidimu. Grįsdami tokį savo teiginį, apeliantai nurodo, kad paaiškinime dėl kainos pagrindimo atsakovas UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ nenurodė duomenų apie pasiūlytų kainų pagrindimą, kainų pagrindimą sutapatino su kainų sudėtinių dalių nustatymu, nurodė tik visuomenės informavimo ir švietimo įgyvendinimo priemonių apibūdinimus, kainų sudėtines dalis ir skaičiavimus, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių eksperto darbo įkainius, susitarimus su visuomenės informavimo priemonėmis, dizaineriais, vertimo agentūra ir atitinkamai atsakovui teikiamomis nuolaidomis.

23Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Tokiu būdu, įstatymas nustato, kas turi būti nurodoma neįprastai mažos kainos pagrindime, kaip turi būti grindžiama kaina ir suteikia perkančiajai organizacijai teisę spręsti, kurios pasiūlymo detalės nėra tinkamai pagrįstos, kurias reikalinga išsiaiškinti ir pagrįsti. Taigi, aplinkybė, kad atsakovas UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ perkančiajai organizacijai pateiktame rašytiniame kainų pagrindime (t. I, b.l. 88-97) pateikė kainų sudėtines dalis ir skaičiavimus, neleidžia teigti, kad kainų pagrindimas buvo sutapatintas su kainų sudėtinių dalių nustatymu, nes kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus įstatymas priskiria neįprastai mažos kainos pagrindimui. VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje taip pat yra nurodyta, į kokius faktorius turi atsižvelgti perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą. Tačiau įstatymas nereikalauja, kad pasiūlymą pateikęs tiekėjas, grįsdamas savo pasiūlymo kainą, pateiktų ne tik kainos sudėtines dalis ir jų skaičiavimus, bet ir įrodymus, pagrindžiančius eksperto darbo įkainius, susitarimus su visuomenės informavimo priemonėmis, dizaineriais, vertimo agentūra ir atitinkamai atsakovui teikiamomis nuolaidomis. Pažymėtina, kad, nepasibaigus pirkimo procedūrai, tiekėjas tokių įrodymų ir negalėtų pateikti, nes nesudaręs sutarties su perkančiąja organizacija, jis neturėtų pagrindo sudaryti sutarčių dėl atitinkamų paslaugų teikimo su visuomenės informavimo priemonėmis, dizaineriais, vertimo agentūra ar kt. bei pateikti įrodymus dėl jam teikiamų nuolaidų tokių paslaugų kainoms.

24Pažymėtina, kad nėra ginčo, jog pasiūlymą pateikusi UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pateikė pagrindimą tų savo pasiūlymo kainų sudėtinių dalių, kurių VPĮ 40 straipsnio 1 dalies pagrindu reikalavo perkančioji organizacija. Kaip jau minėta, perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, jos manymu, reikalingas pagrįsti pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Todėl vien aplinkybės, kad, pateikęs tam tikrus kainos sudėtinių dalių skaičiavimus dėl pateikto pasiūlymo 343 548,74 Lt sumai, atsakovas nepateikė pagrindimo dėl 508 180,96 Lt kainos dalies ir kad perkančioji organizacija prašė pagrįsti kainas dėl reklamos-suvenyrinių prekių, nors dalyvių pasiūlytos kainos buvo labai panašios, pačios savaime nesudaro pagrindo išvadai, kad pasiūlymą pateikusi UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovų argumentai dėl nepagrįstai mažos konkursą laimėjusio tiekėjo kainos nepagrįsti konkrečiais argumentais bei įrodymais ir grindžiami tik palyginimu su kitų dviejų konkurso dalyvių pasiūlytomis kainomis.

25Pagal CPK 178 straipsnio nuostatą pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai, tenka šaliai, pareiškusiai tokius reikalavimus. Todėl ieškovai, pareiškę ieškinį dėl konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais, teigdami, kad konkurso laimėjusio tiekėjo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pasiūlymo kaina yra nepagrįstai maža, turėjo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Vien aplinkybė, kad laimėjusiojo tiekėjo pasiūlymo kaina yra žymiai mažesnė, negu kitų dviejų dalyvių pasiūlymų kainos, negali būti tinkamas ir pakankamas kainos nepagrįstumo įrodymas. Ieškovų teiginys, kad maža kaina negalėjo būti pagrįsta dėl rinkoje nusistovėjusių kainų, nėra pagrįstas jokiais įrodymais apie tokias rinkos kainas.

26Būtina pažymėti, jog realus nepagrįstai mažos kainos įrodymas galėtų būti aplinkybė, kad pagal sudarytą sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju numatyti darbai būtų atlikti už didesnę, nei pasiūlyme nurotoji, kainą, būtų sumažinta darbų apimtis arba pabloginta darbų (paslaugų) kokybė. Šioje byloje yra nustatyta, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2007 m. sausio 16 d su atviro konkurso laimėtoju UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ sudarė paslaugų teikimo sutartį. Iš byloje esančio 2007 m. rugpjūčio 23 d. atliktų darbų akto (t. II, b.l. 220) matyti, kad iki 2007 m. rugpjūčio 22 d. pagal minėtą sutartį buvo atlikta darbų bendros 632 381,78 Lt vertės, o likusių neatliktų darbų vertė akte nurodyta 219 347,92 Lt. Iš to seka, kad bendra darbų vertė pagal sudarytą sutartį yra 851 729,70 Lt, t.y. būtent tokia, kokia ir buvo nurodyta UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pasiūlyme (t. I, b.l. 156). Kaip patvirtino atsakovų atstovai, šiuo metu sutartis įvykdyta visiškai, dėl jos vykdymo ginčų nekilo, darbų apimtys ir reikalavimai jų kokybei nebuvo sumažinti. Šios aplinkybės rodo, kad konkursą laimėjusios UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ pasiūlyta kaina buvo reali ir paneigia ieškovo teiginius apie nepagrįstai mažą kainą. Tuo tarpu apelianto teiginys apie tai, kad konkurso laimėtojas nesilaikė loginio darbų eiliškumo ir juos atliko chaotiškai, nėra pagrįstas ir nepaneigia atsakovų veiksmų teisėtumo.

27Atsižvelgiant į tai, kad balų skaičiaus skirtumas tarp pirmąją vietą konkurse laimėjusios UAB „Viešųjų ryšių paslaugos“ bei antrąją ir trečiąją vietas laimėjusių ieškovo UAB „Euro RSCG MIA“ bei UAB ,,Viešųjų ryšių partneriai“ yra pakankamai didelis, tai pripažinus, kad nebuvo pagrindo atmesti UAB „Viešųjų ryšių paslaugos“ pateikto pasiūlymo dėl nepagrįstai mažos kainos, apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės dėl konkurso rezultatų skaičiavimo negali turėti įtakos sprendimo, kuriuo buvo sudaryta preliminarioji eilė ir atvirojo konkurso laimėtoju pripažintas atsakovas UAB ,,Viešųjų ryšių partneriai“, o taip pat ir su šia bendrove sudarytos sutarties teisėtumui.

28Nenustačius, kad konkurse laimėjusio tiekėjo pasiūlyta kaina buvo nepagrįstai maža, kaip nepagrįsti atmetamai apeliacinio skundo teiginiai, kad neįprastai mažos kainos pasiūlymo pateikimas turėtų būti vertinamas kaip veiksmai, prieštaraujantys sąžiningai ūkinės veiklos praktikai bei darantys neigiamą įtaką kitų subjektų galimybei konkuruoti, pažeidžiantys lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principus. Priešingai, iš bylos duomenų matyti, kad konkursą laimėjusiu pagrįstai buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas ir buvo pasiektas esminis viešojo pirkimo tikslas: remiantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai, paslaugų ir darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

29Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje esančių faktinių duomenų pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, tinkamai taikė materialinės teisės normas ir ieškinį atmetė pagrįstai. Pagrindų, numatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, taip pat ir CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. teismo sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš ieškovo UAB „Euro RSCG MIA“ 11,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovai UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“ ir UAB... 4. Ieškinyje nurodė, kad nesutinka su atsakovo Lietuvos Respublikos finansų... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė... 6. Teismas sprendime nurodė, kad nei įstatymas, nei konkurso dokumentai... 7. Apeliaciniu skundu ieškovai UAB „Euro RSCG MIA“, UAB „MPG Lietuva“,... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Atsakovo UAB „Baltijos viešųjų ryšių grupė“ kainų pagrindimas yra... 10. 2. VPĮ 40 straipsnio antroji dalis nustato kriterijus, į kuriuos perkančioji... 11. 3. Konkurso laimėtojas nesilaikė loginio darbų eiliškumo (konkurso sąlygų... 12. 4. Neįprastai mažos kainos pasiūlymo pateikimas turėtų būti vertinamas... 13. 5. Konkurso rezultatų skaičiavimas buvo atliktas nesilaikant konkurso... 14. Atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą atsakovas UAB „Baltijos... 15. Atsiliepimu į ieškovų apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatą pirkimų... 18. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 4 dalies nuostatą... 19. Kaip matyti iš atsakovo Finansų ministerijos Atviro konkurso pirkimo... 20. Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad atsakovo UAB „Baltijos viešųjų... 21. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio pirmojoje dalyje taip pat yra... 22. Vienas iš pagrindinių ieškovų apeliacinio skundo motyvų ir yra tai, kad,... 23. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 24. Pažymėtina, kad nėra ginčo, jog pasiūlymą pateikusi UAB „Baltijos... 25. Pagal CPK 178 straipsnio nuostatą pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis... 26. Būtina pažymėti, jog realus nepagrįstai mažos kainos įrodymas galėtų... 27. Atsižvelgiant į tai, kad balų skaičiaus skirtumas tarp pirmąją vietą... 28. Nenustačius, kad konkurse laimėjusio tiekėjo pasiūlyta kaina buvo... 29. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 31. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gruodžio 10 d. teismo sprendimą palikti... 32. Priteisti iš ieškovo UAB „Euro RSCG MIA“ 11,20 Lt išlaidų, susijusių...