Byla 2-5442-450/2012
Dėl BUAB „Delada“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Eglei Berželionytei,

2dalyvaujant suinteresuoto asmens BUAB „Delada“ administratoriaus UAB „Top Consult“ įgaliotam asmeniui Erik Sinicki,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Talada“ skundą suinteresuotam asmeniui BUAB „Delada“, atstovaujamam administratoriaus UAB „Top Consult“, dėl BUAB „Delada“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Talada“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2012-06-15 vykusio BUAB „Delada“ kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu; įpareigoti BUAB „Delada“ administratorių pasiūlyti turto vertintoją, kuris atliktų bendrovės turto vertinimą, o gavus turto įvertinimo ataskaitą, įpareigoti sušaukti pakartotiną kreditorių susirinkimą dėl BUAB „Delada“ turto įvertinimo tvarkos nustatymo bei turto kainos nustatymo; įpareigoti BUAB „Delada“ administratorių skelbti BUAB „Delada“ turto pardavimo varžytynes, patvirtinant pradinę turto pardavimo kainą pagal eksperto nustatytą kainą. Nurodė, kad 2012-06-15 įvyko BUAB „Delada“ kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai, balsavę raštu, nutarė patvirtinti

5BUAB „Delada“ turto kainos ir turto pardavimo tvarką: 940,01 kv.m. negyvenamoji patalpa - prekybos ir autoserviso patalpos su 27/1000 dalimis kitų statinių (inžinierinių) - kiemo statinių (tvora, kiemo aikštelė, tepalų sandėlis), esančios Draugystės g. 17, Kaune, pirmose varžytinėse pardavinėti už pradinę 1.000.000,00 Lt (be PVM) kainą; Prekių atsargas pagal sąrašą Nr. 1 pirmose varžytinėse pardavinėti kaip vieną turtinį vienetą už bendrą 1.861.549,07 Lt (be PVM) kainą; Nustatyti varžytinėse 3 proc. turto kainos didinimo intervalą; Nustatyti 100,00 Lt dydžio mokestį varžytinių žiūrovui; Turto nepardavus pirmosiose varžytinėse ir įkaito turėtojui jo neperėmus, kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnių turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Pareiškėjo teigimu, priimtas nutarimas yra neteisėtas, ekonomiškai nepagrįstas, pažeidžiantis visų BUAB „Delada“ kreditorių teises bei teisėtus interesus. Bankrutavusių juridinių asmenų, kurių bankroto procesai vykdomi pagal ĮBĮ, įkeisto ir nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių organizavimą ir vykdymą nustato LR Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintas „Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašas“ (toliau - „Aprašas“) bei LR Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1074 patvirtinti „Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytinėse nuostatai“. Aprašo 7 p. nurodyta, kad varžytynėse parduodamo turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Nuostatų 9 p. nurodyta, kad varžytynėse parduodamas bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės ar banko turtas turi būti įvertintas vadovaujantis LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu. Vadovaujantis šiuo įstatymu turto vertė nustatoma vadovaujantis rinkos ekonomikos logika ir kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų ir stebėjimų rezultatais, kurių taikymas išsamiai nurodytas Turto ir verslo vertinimo metodikoje. Šiuo atveju kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą dėl BUAB „Delada“ turto pardavimo kainų, pažeidė teisės aktus, nustatančius bankrutuojančių bendrovių turto pardavimo iš varžytinių tvarką, nesivadovavo teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir neleistinumo piktnaudžiauti teise principais. Kreditorių susirinkimas privalo objektyviai nustatyti turto kainą, vadovautis objektyviomis žiniomis apie turtą, vadovautis profesionalaus turto vertintojo pasiūlymu, kreditoriai privalo aiškiai nustatyti turto vertinimo tvarką. Iš kreditorių susirinkimo protokolo nutarimo matyti, kad BUAB „Delada“ nekilnojamasis turtas varžytynėse bus pardavinėjamas nenustačius šio turto vertinimo tvarkos, pradinė turto pardavimo varžytynėse kaina nustatyta neturint jokių turto įvertinimo duomenų, ji buvo nustatoma nereali, t. y. nepagrįstai žema. Kreditorių susirinkimo nustatytos minimalios turto pardavimo kainos yra per mažos, tokiomis kainomis pardavus turtą būtų nepagrįstai sumažinta galimybė BUAB „Delada“ kreditoriams gauti savo reikalavimų patenkinimą bankroto byloje. Atkreiptinas dėmesys, kad priimtas nutarimas darbotvarkės 3 klausimu nustatant turto pardavimo tvarką bei turto pardavimo kainas faktiškai jos nustatytos nebuvo, todėl tokiu būdu siekiama neskaidriai išparduoti turtą. Iš posėdžio protokolo matyti, kad kreditorių susirinkimo svarstytas klausimas dėl varžytynėse parduodamo turto pradinės pardavimo kainos nustatymo nebuvo išdiskutuotas, nebuvo pasiūlyti nepriklausomi turto vertintojai, taip pat nebuvo vadovaujamasi jokiomis tokio turto vertinimo rekomendacijomis ar specialiais metodais, principais, nebuvo nustatyta turto vertinimo tvarka. Turto kaina buvo nustatyta vienašališkai Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovo pasiūlymu ir visiškai ekonomiškai nepagrįstai. Banko atstovas nepateikė jokių išaiškinimų dėl turto kainos nustatymo kriterijų ar metodų. Todėl, manytina, kad Danske Bank A/S Lietuvos filialas elgiasi nesąžiningai, siekia pasinaudoti savo dominuojančia padėtimi ir patenkinti tik savo kreditorinį reikalavimą, kadangi parduodamas turtas yra įkeistas Danske Bank A/S Lietuvos filialui. Vertinant šiuo aspektu, teigtina, kad kreditorių susirinkime buvo priimtas tik formalaus pobūdžio nutarimas dėl turto pardavimo varžytynėse sąlygų (tvarkos ir kainos). Teismas neturėtų suabsoliutinti tos aplinkybės, kad už skundžiamą nutarimą balsavo dauguma kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių. Tai nepatvirtina priimto nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo.

6Suinteresuotas asmuo BUAB „Delada“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Top Consult“, su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad AB Danske bankas A/S Lietuvos filialas pateikė BUAB „Delada“ pasiūlymą dėl ilgalaikio turto bei atsargų, įkeistų AB Danske bankui, kainos ir turto pardavimo tvarkos. Ginčijimo nutarimo priėmimo metu visi kreditoriai balsavo raštu. Bendra susirinkime dalyvaujančių, balso teisę turinčių kreditorių finansinių reikalavimų suma buvo 12266799,10 Lt, kas sudaro 97,05 % nuo visos teismo patvirtintos kreditorių reikalavimų sumos. Už AB Danske banko A/S Lietuvos filialo pasiūlymą dėl turto pardavimo tvarkos balsavo kreditoriai, turintys 96,14 % balsų nuo visos teismo patvirtintos kreditorių reikalavimų sumos. Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831, nustatyta, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Būtent kreditorių susirinkimui LR ĮBĮ suteikia prerogatyvą spręsti dėl įmonės turto pardavimo, o atskirų kreditorių nesutikimas su daugumos kreditorių balsų dauguma nesudaro pagrindo panaikinti kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ar kainų nustatymo. Prašymas pripažinti nutarimą negaliojančiu grindžiamas tik pareiškėjo prielaidomis. Pareiškėjas nepateikė jokių dokumentais pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų suformuluotas abejones ir prielaidas. Atsakovas bei kreditorių susirinkimas bankroto procese jokių galiojančių norminių aktų nepažeidė. Pareiškėjas nenurodo jokių konkrečių įstatymų ar kitų norminių aktų, kuriuos bankroto administratorius ar kreditorių susirinkimas būtų pažeidęs. Pažymėjo, kad, nustatant turto kainas, bankroto administratorius įstatymiškai nebuvo įpareigotas kreiptis į turto vertintojus. Pareiškėjas nėra jokiomis daiktinėmis teisėmis susiję su BUAB „Delada“ Danske bankui įkeistu nekilnojamuoju turtu. Tačiau kaip matyti iš skundo argumentų ir reikalavimų, pareiškėjas nesutinka būtent su tuo kreditorių susirinkimo nutarimu, kuris yra susijęs su Bankui įkeistu turtu. Šiuo atveju būtent Bankas yra suinteresuotas, kad įkeistas turtas būtų parduotas už kuo aukštesnę kainą, siekiant iš Bankui įkeisto turto susigrąžinti BUAB „Delada“ skolą. Iš pareiškėjo skundo neaišku, kaip pasireiškia skunde minimas Banko nesąžiningumas, siekis pasinaudoti dominuojančia padėtimi ir patenkinti tik savo kreditorinį reikalavimą. Bankas, kaip ir bet kuris kitas kreditorius bankroto byloje, neturi jokio intereso parduoti turtą už kuo mažesnę kainą, o atvirkščiai - siekia, kad jis būtų parduodamas už įmanomai didesnę, tačiau tuo pačiu realią turto vertę, kadangi nuo to, už kokią kainą bus realizuotas turtas, tiesiogiai priklauso kokia dalimi bus patenkintas Banko kreditorinis reikalavimas. Akivaizdu, kad realizavus įkeistą turtą, bet kokiu atveju galėtų būti padengta tik dalis Banko kreditorinio reikalavimo. Pareiškėjas taip pat nepateikė jokių įrodymų, jog Bankui įkeisto turto pradinė pardavimo kaina yra per maža ir kad šis turtas turėtų ir galėtų būti parduotas už didesnę kainą. Teismo posėdžio metu BUAB „Delada“ administratoriaus atstovas papildomai nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai vadovaujasi LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1074, nes turi vadovautis 2001-07-03 Vyriausybės nutarimu Nr. 831, t.y. nuostatai netaikomi po 2001 m. iškeltoms bankroto byloms. Turto apraše nėra pareigos vertinti parduodamą turtą, tokia pareiga nebuvo nustatyta ir kreditorių susirinkime.

7Skundas atmestinas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi buvo iškelta UAB „Delada“ bankroto byla, administratoriumi paskiriant UAB „Top Consult“. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartimi BUAB „Delada“ bankroto byloje [Nr.B2-469-450/2012] patvirtintas kreditorių sąrašas ir finansiniai reikalavimai. Nurodyta teismo nutartimi buvo patvirtintas ir pareiškėjo UAB „Talada“ 115.560,11 Lt dydžio finansinis reikalavimas BUAB „Delada“ atžvilgiu. Iš BUAB „Delada“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2012 m. birželio 15 d., protokolo matyti, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl BUAB „Delada“ turto kainos ir pardavimo tvarkos nustatymo. Kreditorius AB Danske bankas A/S Lietuvos filialas pateikė siūlymą dėl BUAB „Delada“ turto kainos ir pardavimo tvarkos patvirtinimo, o būtent: 940,01 kv.m. negyvenamąją patalpą - prekybos ir autoserviso patalpos su 27/1000 dalimis kitų statinių (inžinierinių) - kiemo statinių, esančius Draugystės g. 17, Kaune, pirmose varžytinėse pardavinėti už pradinę 1 000 000,00 Lt (be PVM) kainą; prekių atsargas pagal sąrašą Nr. 1 pirmose varžytinėse pardavinėti kaip vieną turtinį vienetą už bendrą 1 861 549,07 Lt (be PVM) kainą; nustatyti varžytinėse 3 proc. turto kainos didinimo intervalą; nustatyti 100,00 Lt dydžio mokestį varžytinių žiūrovui; turto nepardavus pirmosiose varžytinėse ir įkaito turėtojui jo neperėmus, kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnių turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Kreditorius UAB „Talada“ pateikė siūlymą atidėti klausimą dėl BUAB „Delada“ turto pardavimo nagrinėjimą, nurodant, kad bankrutuojanti įmonė toliau gali vykdyti ūkinę-komercinę veiklą ir siekti visų kreditorių patenkinimo. Nutarimas dėl kreditoriaus UAB „Talada“ pasiūlymo nepriimtas. Kreditoriams balsuojant dėl pateikto Banko pasiūlymo, balsai pasiskirstė sekančiai: „už“ balsavo 96,14 % ir “prieš“ – 0,91 % visų teismų patvirtintų BUAB „Delada“ kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Atsižvelgiant į balsavimo rezultatus, nutarimas laikytas priimtu. Dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo procedūros ginčo nėra, byloje taip pat nėra duomenų, kad ši procedūra būtų pažeista. Pareiškėjas UAB „Talada“, nesutikdamas su priimtu nutarimu dėl BUAB „Delada“ turto kainos ir pardavimo tvarkos patvirtino, nurodo argumentus, kad kreditorių susirinkimas pažeidė teisės aktus, nustatančius bankrutuojančių bendrovių turto pardavimo iš varžytinių tvarką, nesivadovavo teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, priėmė ekonomiškai nepagrįstą sprendimą.

9Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, veikdami per kreditorių susirinkimą. Kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti svarbiausius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus išreiškia kreditorių autonomijos principą. Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas turi teisę nustatyti pradinę turto pardavimo varžytinėse kainą. Sprendžiant dėl turto pardavimo kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į tokius veiksnius, kaip antai realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto pardavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (šiuo atveju – kreditorių susirinkimo) kompetencijai, tačiau, nustatęs, kad kreditorių nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams [LR CPK 1.5 str.], teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo [Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2012]. Išnagrinėjęs šios bylos medžiagą, bylos šalių argumentus, teismas sprendžia, kad pareiškėjas nenurodė ir teismas nenustatė imperatyvių teisės normų, kurios reglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo klausimus, pažeidimų. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo [taikytina redakcija, aktuali nuo 2012-05-03 iki 2012-06-29] 33 str. 1 d. 2 p. bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės nekilnojamasis ir įkeistas turtas, išskyrus šio straipsnio 1 d. 1 p. ir 4, 5 dalyse nurodytus atvejus, parduodamas iš varžytinių Vyriausybės nustatyta tvarka, o kito ir neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas [33 str. 1 d. 3 p.]. Detaliai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės įkeisto ir nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių organizavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašas, patvirtintas 2001 m. liepos 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 [taikytina 2012-02-29 redakcija]. Pastebėtina, kad pareiškėjo nurodomi LR Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu Nr.1074 patvirtinti „Bankrutuojančios ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytinėse nuostatai“ bei konkrečios šių nuostatų normos, kuriomis remiasi pareiškėjas, šiuo atveju nėra aktualūs. Atsižvelgiant į Nuostatuose nurodytą jų taikymo sritį, t.y. bankrutuojančios įmonės turtas parduodamas varžytinėse pagal šiuos nuostatus, kai bankroto procesas pradėtas iki 1997 m. spalio 1 d., akivaizdu, kad BUAB „Delada“ turto pardavimo procedūroms netaikytinos nurodytų Nuostatų normos. Atsižvelgiant į ginčijamo sprendimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad bankrutuojančios įmonės parduodamo turto, įskaitant turto kainos ir tvarkos patvirtinimo, klausimus buvo įgaliotas spręsti kreditorių susirinkimas [LR ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p., 3 p., Nuostatų 7 p.], tačiau teisės normos nenumatė pareigos kreditorių susirinkimui ar administratoriui atliktį konkretų parduodamo turto vertinimą. Šiuo atveju ginčijamu nutarimu kreditoriai nusprendė dėl BUAB „Delada“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos bei šio turto pardavimo kainos. Atmestini pareiškėjo argumentai, kad kreditorių nutarimas parduoti turtą už nustatytą kainą yra ekonomiškai nepagrįstas, nes pareiškėjas neįrodė, kad nustatyta pradinė parduodamo turto kaina yra per maža ir kad šis turtas turėtų ir galėtų būti parduotas už didesnę kainą. Pareiškėjas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes dėl nustatytos parduodamo turto kainos neteisingumo [LR CPK 178 str. – 179 str.]. Dar daugiau, pareiškėjas neįrodinėjo kitokios nei kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos turto vertės ir kainos, už kurią šis turtas galėtų būti parduotas. Neįrodžius šių aplinkybių, nėra pagrindo spręsti apie pareiškėjo įvardijamų principų [teisingumo, protingumo ar sąžiningumo] pažeidimą.

10Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas bankroto bylose privalo būti aktyvus ir ex oficio aiškindamasis bylos išnagrinėjimui svarbias aplinkybes gali remtis ne tik šalių procesiniuose dokumentuose nurodomais dokumentais. Todėl teismas, nagrinėdamas pareiškėjo argumentus, remiasi viešai prieinamais duomenimis iš Nekilnojamojo turto registro. Kaip patvirtina bylos duomenys, kreditoriai nutarė BUAB „Delada“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, t.y. negyvenamąsias patalpas su kiemo statiniais, esančius Draugystės g. 17, Kaune, parduoti už pradinę 1.000.000 Lt [be PVM] kainą. Pastarojo turto vidutinė rinkos vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis sudaro bendrą 1.632.222 Lt sumą. Rinkos vertės nustatymo data: 2007-04-26. Lyginant kreditorių susirinkimo nustatytą parduodamo nekilnojamojo turto pardavimo kainą bei Nekilnojamojo turto registre nurodytą šio turto vidutinę rinkos kainą, akivaizdu, kad skirtumas sudaro 632.222 Lt. Tačiau toks skirtumas pats savaime neįrodo, kad nustatyta parduodamo turto kaina yra per maža, nes registre nurodyta nekilnojamojo turto kaina nustatyta prieš 5 metus, o pareiškėjas nepateikė duomenų bei įrodymų, kad ginčijamo sprendimo priėmimo metu parduodamo BUAB „Delada“ turto kaina buvo didesne, nei kreditorių susirinkimo patvirtina. Galiausiai pradinės turto pardavimo kainos nustatytas nelemia kainos, už kurią turtas realiai bus parduotas. Jei potencialūs turto pirkėjai vertins parduodamą objektą kaip patrauklią investiciją, egzistuos stipri pirkėjų konkurencija ir varžytinėse parduodamo objekto kaina išaugs. Teisės aktai nedraudžia pareiškėjui, bendradarbiaujant su administratoriumi, reklamuoti praduodamą objektą ir informuoti potencialius pirkėjus. Pareigą aktyviai dalyvauti realizuojant turtą, siekti jį varžytinėse parduoti kuo aukštesne kaina, turi ir bankroto administratorius [LR ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.].

11Iš esmės nesuprantami pareiškėjo motyvai dėl galimo hipotekos kreditoriaus AB Danske bankas A/S Lietuvos filialo piktnaudžiavimo, šiam pasiūlant parduodamo turto kainą bei pardavimo tvarką. Pats faktas, kad nutarimas priimtas pagal hipotekos kreditoriaus pasiūlymą, per se nedaro priimto nutarimo neteisėtu. Teismo vertinimu, hipotekos kreditorius AB Danske bankas A/S Lietuos filialas, kaip verslininkas, negali būti suinteresuotas įkeisto turto pardavimu už kainą, kuri nėra artima ar lygi šio turto rinkos kainai, nes kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkintas tiek hipotekos kreditoriaus AB Danske bankas A/S Lietuvos filialo, tiek kitų kreditorių finansiniai reikalavimai.

12Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiu skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą dėl BUAB „Delada“ turto kainos ir pardavimo tvarkos patvirtinimo. Atmetus pagrindinį reikalavimą dėl nutarimo nuginčijimo, išvestiniai skundo reikalavimai dėl įpareigojimo BUAB „Delada“ administratorių pasiūlyti turto vertintoją bei skelbti turto pardavimo varžytines, patvirtinant pradinę turto pardavimo kainą pagal eksperto nustatytą kainą, atmestini kaip nepagrįsti.

13Suinteresuotas asmuo BUAB „Delada“ nepateikė rašytinių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidos, todėl tokios išlaidos neatlyginamos [LR CPK 98 str. 1 d.].

14Atmetus pareiškėjo UAB „Talada“ skundą, civilinėje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos [LR CPK 150 str. 2 d.].

15Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p., 33 str. 1 d. 2 p. ir 3 p., LR CPK 290 str. ir 291 str.,

Nutarė

16Pareiškėjo UAB „Talada“ skundą suinteresuotam asmeniui BUAB „Delada“, atstovaujamam administratoriaus UAB „Top Consult“, dėl BUAB „Delada“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmesti.

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t.y. draudimą BUAB „Delada“ bankroto administratoriui UAB „Top Consult“ vykdyti BUAB „Delada“ registruoto turto pardavimą varžytinėse pagal BUAB „Delada“ kreditorių susirinkimo 2012-06-15 protokolo Nr.2 patvirtintas pardavimo kainas ir perduoti BUAB „Delada“ nekilnojamąjį turtą varžytinių nugalėtojams.

18Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai