Byla 2-537-280/2011
Dėl neteisėtai įtraukus UAB „Kodmeda" pasiūlymą į pasiūlymų eilę, tiesiogiai buvo pažeisti UAB „Limeta" teisėti interesai su tinkamu pasiūlymu laimėti konkursą

1procedūros terminų pasikeitimą, tačiau 2010-12-27 rašte Nr. 12-371 tokios informacijos nepateikė. Atsakovas buvo nustatęs sutarties sudarymo atidėjimo terminą 2010 m. gruodžio 27 d. Atmetus UAB „Limeta" pretenziją, perkančioji organizacija apie naują sutarties sudarymo atidėjimo terminą nepranešė, tuo pažeisdama imperatyvią VPĮ 94-1 straipsnio 2 dalies nuostatą. Teigia, kad UAB „Kodmeda" pasiūlymas antroje pirkimo dalyje privalėjo būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. VšĮ Kupiškio ligoninė, įtraukdama UAB „Kodmeda" siūlymą į pasiūlymų eilę, pažeidė imperatyvią Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto normą. Konkurso sąlygų 2.3 punkte nurodyta, kad perkamų prekių kiekiai, nurodyti skirtingose pirkimo dalyse, nėra skaidomi, tiekėjas gali siūlyti tik visus kiekius arba visą kiekvienoje dalyje tą prekių kiekį. Pagal 5.8 punktą tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą atskiroje dalyje nurodytą prekių apimtį. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą (5.4 punktas), o visą tiekėjo pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, įskaitant konkurso sąlygose prašomą informaciją ir (ar) dokumentus (5.6.6 punktas). Teigia, kad UAB „Kodmeda“ raštu pateikė konkurso pasiūlymą antroje pirkimo dalyje, neužpildė konkurso sąlygų 4 priede pateiktos specifikacijos ir neįrašė konkrečių siūlomos prekės parametrų reikšmių. Specifikacijos 4 grafoje reikalaujama nurodyti siūlomo parametro konkrečią reikšmę. UAB pasiūlyme nurodyti atsakymai „taip" nėra konkreti parametro reikšmė. Komisija atsakymą „taip" įvertino pagal CPVA juristų patikinimą, tačiau nesivadovavo savo pačios nustatytomis konkurso sąlygomis, kurios reikalauja nurodyti konkrečią siūlomo parametro reikšmę, o ne deklaruoti parametro atitikimą atsakymu „taip" arba „ne". UAB „Kodmeda" nepasiūlė visos antroje pirkimo dalyje nurodytos prekių apimties, t.y. tiekėjas nenurodė, kokią rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistemą, naudojančią fosforo plokštes, siūlo (specifikacijos 1 punktas), nenurodė siūlomų fosforo plokščių ir kasečių komplektų kiekių (2.1-2.3 punktai), nenurodė siūlomos radiologo darbo vietos kiekio ir modelio ar kitokios identifikuojančios reikšmės (3 punktas), kompiuterio (3.1 punktas), siūlomos specializuotos programinės įrangos (3.6 punktas), diagnostinės radiologo darbo stoties rentgenografinių vaizdų vertinimui kiekio, gamintojo ir pavadinimo (4, 4.1 punktai), nenurodė raiškos režimų (4.3.10 punktas), nenurodė diagnostinės radiologo darbo vietos monitorių siūlomo kiekio (6 punktas), nenurodė siūlomos kompiuterinės rangos (serverio) (7.1 punktas), nenurodė, ar siūlomas nepertraukiamos srovės šaltinis užtikrina įrangos veikimą ne mažiau 10 minučių be elektros įtampos maitinimo tinkle (8.4 punktas), nenurodytas siūlomas skaitmeninis rentgeno filmų spausdintuvas (12 punktas). Tokiu būdu UAB „Kodmeda" pateikė neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų pasiūlymą, pasilikdama galimybę manipuliuoti nedeklaruotais parametrais vykdant sutartį ir taip įgyti pranašumą prieš kitus konkurso dalyvius. UAB „Kodmeda" pasiūlyme nepateikė gamintojo parengtų techninių charakteristikų aprašymų ir/ar katalogų su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtinančių kompiuterinės radiologo darbo vietos su skaitmeniniu rentgeno vaizdo archyvu specifikacijos techninių reikalavimų. UAB „Kodmeda" nepateikė garantinio ir pogarantinio serviso ir aptarnavimo sąlygų aprašymų ir/ar analogiškų dokumentų. Atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnį. Nurodo, kad nustačiusi vienodas Konkurso sąlygas visiems norintiems dalyvauti Konkurse tiekėjams, tų sąlygų netaikė vertindama UAB „Kodmeda" pasiūlymą ir jo neatmetė kaip neatitinkančio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Perkančioji organizacija pažeidė svarbiausius viešųjų pirkimų principus-lygiateisiškumo ir skaidrumo. UAB „Limeta" pasiūlymas 2 pirkimo dalyje sudarytoje pasiūlymų eilėje pagal kainą įrašytas antroje vietoje. Todėl neteisėtai įtraukus UAB „Kodmeda" pasiūlymą į pasiūlymų eilę, tiesiogiai buvo pažeisti UAB „Limeta" teisėti interesai su tinkamu pasiūlymu laimėti konkursą.

2Atsakovas VšĮ Kupiškio ligoninė su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Tvirtina, kad UAB „Kodmeda“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas. Komisija išsiaiškino pasiūlymo dokumentus, pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas.

3UAB „Kodmeda" prašo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad vadovaudamasi Konkurso sąlygų 5 skyriaus reikalavimais, parengė ir pateikė pasiūlymą kartu su visais reikalaujamais dokumentais ir šį pasiūlymą atsakovas pripažino atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimams. Kartu su pasiūlymu pateikė užpildytą techninės specifikacijos lentelę, patvirtinančią kad siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, pridėjo tai patvirtinančius dokumentus. Teigia, kad įrašas „taip“ reiškia, kad siūlomos prekės parametras sutampa su techninėje specifikacijoje nustatytu reikalavimu. Be to šalia įrašo „taip“ nurodyti ir pridedamu dokumentų puslapiai, kuriuose pateikta informacija, patvirtinanti parametro atitikimą. Teigia, kad pateikė išsamų prie pasiūlymo pridedamų dokumentų su vertimais į lietuvių kalbą sąrašą iš kurio matyti, kad pateikti net 43 pavadinimų dokumentai, patvirtinantys siūlomos įrangos ir kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Teigia, kad ieškovė nenurodė nei vieno perkančiosios organizacijos nustatyto reikalavimo įrangai, kurio UAB „Kodmeda" siūloma įranga neatitinka.

4Išvadą teikianti institucija, Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad vadovaujantis VPĮ 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 3 dalyje, perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Viešojo pirkimo dalyvių reikalavimu, perkančioji organizacija turi supažindinti dalyvį su kitų dalyvių pasiūlymo turiniu, išskyrus jų nurodytą konfidencialią informaciją. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija negalėtų atskleisti informacijos apie tiekėjo pasiūlymą ar jo detales, jeigu tokia informacija tiekėjo pagrįstai priskirta konfidencialiai informacijai. Konfidencialia informacija nelaikytina pasiūlymo kaina bei kita informacija, kurią įpareigoja skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Kai prašoma pateikti pasiūlymo kopiją, o pačiame pasiūlyme nenurodyta, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios, perkančioji organizacija galėtų prašyti dalyvio raštiško pasižadėjimo, kad informacijos, susijusios su pateikto pasiūlymo turiniu, jis neatskleis tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5Pažymėjo, jog tiekėjų pasiūlymus nagrinėja bei vertina perkančioji organizacija ir sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams priima tik perkančioji organizacija. 2010-12-07 komisijos posėdžio protokole Nr. 34-27 nurodyta, kad ieškovo ir dalyvio siūlomi techniniai rodikliai atitinka konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Pažymi, jog tiekėjai, teikdami pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams, privalo pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymus, atitinkančius visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Nurodė, kad atsakovas nenurodė konkrečių ieškovo 2010-12-23 pretenzijos atmetimo priežasčių, t. y. nepasisakė dėl Pretenzijoje ginčijamų aplinkybių, susijusių su Konkursu, ir tuo neužtikrino Konkurso sąlygų 12.9 punkto, Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 3 dalies reikalavimo, kad „Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą <...>" ir tuo galimai neužtikrino skaidrumo principo laikymosi.

6Ieškinys atmetamas .

7Byloje nustatyta, kad VšĮ Kupiškio ligoninė pagal patvirtintus atviro konkurso pirkimo dokumentus vykdė atviro konkurso projekto „Antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra VšĮ Kupiškio ligoninėje“ medicininės įrangos antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti pirkimą (b.l. 32-44). 2010-08-12 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. 1-58 patvirtinti atviro konkurso dokumentai. 2010-11-04, 10.00 val. įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimas pirkimo dalyje-rentgeno diagnostinė aparatūra ( portatyvus (mobilus) rentgeno aparatas 1 vnt., kompiuterinė radiologo darbo vieta su skaitmeniniu rentgeno vaizdo archyvu 1 vnt.) (b. l. 112). Tiekėjai UAB „Kodmeda" ir UAB „Limeta“ pateikė pasiūlymus minėtame konkurse. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija) 2010-11-08 posėdyje nutarė prašyti ligoninės direktorių į komisiją įtraukti specialistus, kurie galėtų įvertinti siūlomos medicininės aparatūros techninius parametrus bei pasiūlymų eilę pirkimo daliai Nr. 2 sudaryti, palengvinti komisijai įvertinti pateiktus pasiūlymus (b.l. 114). VšĮ Kupiškio ligoninės direktoriaus 2010-11-15 įsakymu Nr. 1-73 buvo įtrauktas tuo tikslu į Viešųjų pirkimų komisijos sudėtį R. B. – programuotojas. Komisija, 2010-11-08 suabejojusi pasiūlyme nurodytų dokumentų turiniu, 2010-11-18 posėdyje nutarė prašyti UAB „Kodmeda“ patikslinti kvalifikacinius duomenis ir pateikti galiojantį įrangos gamintojo Carestream Health įgaliojimą bei paaiškinti dėl netinkamai patvirtintų pateiktų dokukentų kopijų bei dėl pasiūlymo galiojimo termino (b.l. 115-116). 2010-11-19 raštu VšĮ Kupiškio ligoninė kreipėsi į UAB „Kodmeda“ dėl pasiūlymo dokumentų patikslinimo (b.l. 117). UAB „Kodmeda“ 2010-11-19 patikslino pasiūlymo dokumentus (b.l. 118-120), pateikė galiojantį gamintojo Carestream Health įgaliojimą su vertimu į lietuvių kalbą, nurodė, kad pateikiamų dokumentų kopijos patvirtintos 2010-11-04, nurodė, kad pasiūlymo galiojimo terminas yra 2011-02-04, pasiūlyme įsivėlė klaida, nes banko laidavimo rašte buvo nurodytas terminas 2011-02-04. Komisija 2010-11-23 posėdyje nutarė pakartotinai prašyti UAB „Kodmeda“ patikslinti pasiūlymo dokumentus (b.l. 121), nes pateiktas įgaliojimas UAB „KOdmedai“ nesuteikė teisių įrangos priežiūrai bei techniniam aptarnavimui. 2010-11-23 raštu VšĮ Kupiškio ligoninė kreipėsi pakartotinai į UAB „Kodmeda“ dėl pasiūlymo dokumentų patikslinimo (b.l.122). UAB „Kodmeda“ 2010-11-23 patikslino pasiūlymo dokumentus (b.l. 123-125), pateikė 2010-11-23 faksuoto Carestream Health įgaliojimo su vertimu į lietuvių kalbą kopiją. Šiuo įgaliojimu UAB „Kodmeda‘ suteikta teisė atlikti įrangos ( Kodac Medical) instaliavimo, aptarnavimo ir techninės priežiūros darbus. Komisija 2010-11-26 pranešė UAB „Kodmeda“ apie komisijos posėdį ir kvietė atvykti ir pateikti gamintojo Carestream Health tinkamai patvirtintą įgaliojimo kopiją (b.l. 126). UAB „Kodmeda“ pateikė tinkamą įgaliojimo kopiją 2010-11-26.

8Komisija 2010-12-01 posėdyje nutarė, kad UAB „Kodmeda“ kvalifikaciniai duomenys atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Komisija 2010-12-03 raštu informavo UAB „Limeta“ bei UAB „Kodmeda“, jog konkurso dalyvių kvalifikaciniai duomenys atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir tiekėjai dalyvauja tolesnėse pasiūlymų vertinimo procedūrose (b.l. 133). Komisija 2010-12-07 posėdyje patvirtino pasiūlymų eilę, kurioje 1-uoju numeriu įrašė UAB „Kodmeda“, kurios pasiūlymo kaina 249 000 Lt ( rentgeno aparatas 51 tūkst. Lt ir kompiuterinė radiologo darbo vieta 198 tūkst. Lt), o antruoju – UAB „Limeta“, kurios pasiūlymo kaina 307 110,10 Lt ( rentgeno aparatas 58 999,60 Lt, kompiuterinė radiologo darbo vieta 248 110,50 Lt) (b. l. 134). Apie sudarytą pasiūlymų eilę 2010-12-09 raštais atsakovė informavo tiekėjus (b.l. 71). Ieškovė 2010-12-15 raštu paprašė atsakovės pateikti informaciją susipažinimui apie pirmoje vietoje esančio UAB „Kodmeda" pasiūlytas perkamų prekių charakteristikas pagal konkurso sąlygų 4 priedo techninės specifikacijos reikalavimus bei komisijos atlikto vertinimo ir palyginimo protokolą (b.l. 74). 2010-12-16 raštu perkančioji organizacija pateikė komisijos 2010-12-07 protokolo Nr. 34-27 kopiją, o UAB „Kodmeda“ siūlomų prekių techninių charakteristikų bei komisijos techninių specifikacijų nagrinėjimo, palyginimo bei vertinimo lentelių nepateikė (b.l. 75), ją pateikė ieškovo atstovei tik 2010-12-22.

92010-12-23 ieškovė pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kokių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitiko tiekėjos UAB „Kodmeda“ pasiūlymas (b.l. 93-96). Komisija 2010-12-27 posėdyje nutarė atmesti ieškovės pretenziją, jos iš esmės neanalizavusi, bei apie tai 2010-12-27 raštu informavo ieškovę (b.l. 99, 137). Po to ieškovė kreipėsi į teismą. Teismo nuomone, pirkėjas, priėmęs pretenziją, ją turėjo išnagrinėti, prisilaikydamaefektyvumo, nediskriminavimo ir procedūrų autonomijos principų.

10Dėl supažindinimo su UAB „Kodmeda“ pasiūlymu.

11VPĮ 6 str. 1 d. numato, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Konkurso sąlygų 5.12 punkte nustatyta, kad tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkančioji organizacija, komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Ieškovė teigia, kad atsakovė nepagrįstai atsisakė pateikti pasiūlymo dalies išrašą, kur UAB „Kodmeda“ būtų nurodžiusi apie pasiūlymo konfidencialią informaciją. Byloje nustatyta, kad UAB „Kodmeda“ perkančiai organizacijai nenurodė, kad jos pasiūlyme pateikta kokia tai informacija konfidenciali, todėl nebuvo pagrindo netenkinti UAB „Limeta“ prašymo supažindinti su pasiūlymo dokumentais. Tačiau perkančioji organizacija VšĮ Kupiškio ligoninė ieškovui 2010-12-22 pateikė dalyvių pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, palyginimo ir vertinimo lentelę, kurioje yra išdėstyta visa dalyvių pasiūlymų esmė. Todėl nurodomas pažeidimas negali būti pripažįstamas esminiu.

12Dėl UAB „Kodmeda“ pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (b.l. 78-92).

132010-08-12 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. 1-58 patvirtintuose atviro konkurso pirkimo dokumentuose 9 punkte yra numatyta, kad Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo juos patikslinti. Ir VPĮ 32 str. 5 dalis leidžia perkančiajai organizacijai, jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, paprašyti dalyvį duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principas pažeidžiamas tais atvejais, kai tiekėjas per pasiūlymų priėmimo terminą iš viso nepateikė duomenų apie kvalifikaciją. Byloje nustatyta, kad UAB „Kodmeda“ turėjo gamintojo Carestream Health įgaliojimą, tačiau jis nebuvo pakankamai aiškus, jis buvo patikslintas, kas netrukdė pripažinti UAB „Kodmeda“ kvalifikaciją tinkama, jai suteikta teisė atlikti siūlomos įrangos ( Kodac Medical) instaliavimo, aptarnavimo ir techninės priežiūros darbus. 2010-11-23 įgaliojimas iš esmės naujų teisių tiekėjui nenustatė, juo tik nurodė konkretizuodama pavedimus pagal pirkėjo reikalavimus.

14Ieškovas tvirtina, kad UAB „Kodmeda“ siūloma įranga neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes pasiūlyme nurodė niekuo nepatvirtintus duomenis apie techninių įrangos parametrų atitikimą, siūlomos įrangos visų techninių charakteristikų aprašymai nėra visiškai išversti į lietuvių kalbą, nepateikė garantinio ir pogarantinio serviso aptarnavimo sąlygų, nepasiūlė visos nurodytų prekių apimties.

15Nagrinėjant ginčą, turi būti vertinama tai, kad visą tiekėjo pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, įskaitant konkurso sąlygose prašomą informaciją ir ( ar ) dokumentus ( 5.6.6 p.). Pagal perkančios organizacijos pateiktą palyginamąją lentelę ir pagal UAB „Kodmeda“ pateiktoje techninės specifikacijos lentelėje grafoje „siūlomo parametro konkreti reikšmė“ tiekėjas UAB „Kodmeda“ nurodė rentgeno diagnostinę aparatūrą, kompiuterinę radiologo darbo vietą su skaitmeniniu rentgeno vaizdo archyvu, kurį sudaro stalinis nuskaitymo įrenginys iQ-CR ACE aprašytas pasiūlymo 166-170 psl., charakteristikų vertimas į lietuvių kalbą 171 psl., kitus įrenginius. Taigi iš esmės pasiūlymo parametrai nurodyti, nes pateikti atitinkamų gamintojų konkretūs gaminiai ir jų charakteristikos. Atliekant jų vertinimą ir analizuojant visus pasiūlymo dokumentus perkančiai organizacijai pavyko pasiūlymą medicininei įrangai: portatyvaus (mobilaus) rentgeno aparatui, kompiuterinei radiologo darbo vietai su skaitmeniniu rentgeno vaizdo archyvu su reikalingomis prekių savybėmis, nurodytomis specifikacijoje, išsiaiškinti ir įvertinti. Ieškovo nurodyti pasiūlymo vertinimo pažeidimai nėra esminiai, jei ir pasitaikė, tai jie formalūs, nes tas faktas, kad nėra išsamių įrangos naudojimo instrukcijų vertimų į lietuvių kalbą , negali turėti įtakos dalyvių ir tiekėjų teisių apimčiai, nelemia viešųjų pirkimų principų pažeidimo, kai ieškovas nepagrindė deklaratyvaus teiginio, kad UAB „Kodmeda“ siūloma įranga yra netinkama, kad jos pasiūlymas pateiktas netinkamai. Reikalavimai(kokybinės atrankos kriterijai) tiekėjams turi atitikti tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus, būti proporcingi viešojo pirkimo sutarties atžvilgiu, galima juos grįsti tiekėjų ekonominės ir finansinės būklės bei techninio ir profesinio pajėgumo kriterijais. Vargiai ar galima atmesti pasiūlymus, kai dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

16Tenka pripažinti, kad UAB „Kodmeda“ nurodyti konkretūs parametrai bei pats pasiūlymas nėra taip aiškiai ir išsamiai konkretizuoti, kaip tiekėjo ir ieškovo UAB „Limeta“, kurios pasiūlymas idealiai atitinka visus reikalavimus, iš karto pirkėjui buvo aiškus, išsamus, konkretus. Dėl to pirkėjas iš šio tiekėjo nereikalavo jokių paaiškinimų ar patikslinimų. Tačiau ieškovo pasiūlymo kaina didesnė už UAB „Kodmeda“ virš 50 tūkstančių litų, o pasiūlymas turėjo būti vertinamas pagal mažiausią pasiūlymo kainą. Antra vertus, buvo siūloma konkreti įranga konkretaus gamintojo, todėl vargiai ar bus reali galimybė tiekėjui manipuliuoti , kaip nurodo ieškovas, nedeklaruotais parametrais vykdant sutartį ir taip įgyti pranašumus prieš kitus konkurso dalyvius.

17Dėl pasakyto UAB „Limeta“ ieškinio reikalavimai netenkinami, ieškovas turi atlyginti bylinėjimosi išlaidas valstybei ir byloje dalyvaujantiems asmenims ( CPK 93 str.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str.

Nutarė

20Ieškovo UAB „Limeta“ ieškinį atsakovui VšĮ Kupiškio ligoninė, tretysis asmuo UAB „Kodmeda“, Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV, dėl pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, t.y., reikalavimus : panaikinti VšĮ Kupiškio ligoninės Viešojo pirkimo komisijos 2010-12-27 sprendimą dėl UAB „Limeta“ 2010-12-23 pretenzijos atmetimo ir pretenziją tenkinti bei pripažinti neteisėtais ir panaikinti VšĮ Kupiškio ligoninės Viešojo pirkimo komisijos 2010-12-07 sprendimo dalį dėl atviro konkurso „Projekto antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra VšĮ Kupiškio ligoninėje medicininės įrangos antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti pirkimas“ pirkimo Nr. 93262 antros pirkimo dalies pasiūlymų eilės sudarymo, kurioje UAB „Kodmeda“ skirta pirma vieta, UAB „Kodmeda“ pripažinta konkurso laimėtoja – atmesti.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Limeta“ 21 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, jas sumokant į VMI Surenkamąją sąskaitą ( įmokos kodas 5660) .

22Priteisti iš ieškovo UAB „Limeta“ trečiajam asmeniui UAB „Kodmeda“ 2420 Lt advokato atstovavimo išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. procedūros terminų pasikeitimą, tačiau 2010-12-27 rašte Nr. 12-371 tokios... 2. Atsakovas VšĮ Kupiškio ligoninė su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo... 3. UAB „Kodmeda" prašo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi... 4. Išvadą teikianti institucija, Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad... 5. Pažymėjo, jog tiekėjų pasiūlymus nagrinėja bei vertina perkančioji... 6. Ieškinys atmetamas .... 7. Byloje nustatyta, kad VšĮ Kupiškio ligoninė pagal patvirtintus atviro... 8. Komisija 2010-12-01 posėdyje nutarė, kad UAB „Kodmeda“ kvalifikaciniai... 9. 2010-12-23 ieškovė pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kokių pirkimo... 10. Dėl supažindinimo su UAB „Kodmeda“ pasiūlymu.... 11. VPĮ 6 str. 1 d. numato, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo... 12. Dėl UAB „Kodmeda“ pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose... 13. 2010-08-12 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. 1-58 patvirtintuose atviro... 14. Ieškovas tvirtina, kad UAB „Kodmeda“ siūloma įranga neatitinka pirkimo... 15. Nagrinėjant ginčą, turi būti vertinama tai, kad visą tiekėjo pasiūlymą... 16. Tenka pripažinti, kad UAB „Kodmeda“ nurodyti konkretūs parametrai bei... 17. Dėl pasakyto UAB „Limeta“ ieškinio reikalavimai netenkinami, ieškovas... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str.... 20. Ieškovo UAB „Limeta“ ieškinį atsakovui VšĮ Kupiškio ligoninė,... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Limeta“ 21 Lt procesinių dokumentų įteikimo... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Limeta“ trečiajam asmeniui UAB „Kodmeda“... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...