Byla 2-6032-590/2012
Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų vykdant viešojo pirkimo Nr. 120805 procedūras, trečiasis asmuo UAB „Maniakai“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gaumina“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų vykdant viešojo pirkimo Nr. 120805 procedūras, trečiasis asmuo UAB „Maniakai“, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Gaumina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sprendimus įvertinti UAB „Maniakai“ techninį pasiūlymą maksimaliu balų skaičiumi, sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą; grąžinti šalis į pradinę padėtį, t. y. prieš pažeidimą buvusią stadiją, - įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją iš naujo įvertinti UAB „Maniakai“ techninį pasiūlymą ir apskaičiuoti tiekėjams tenkančius techninius balus vykdant viešąjį pirkimą Nr. 120805. Nurodo, kad atsakovas 2012-04-24 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė apie atvirą konkursą dėl saugaus eismo švietėjiškų projektų informacinės-reklaminės kampanijos internete, socialiniuose tinklalapiuose, išmaniuosiuose įrenginiuose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo (pirkimo numeris 120805). CVP IS kartu su skelbimu apie konkursą buvo paviešintos konkurso sąlygos. Ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Maniakai“ dalyvavo konkurse ir pateikė atsakovui savo pasiūlymus. Perkančioji organizacija 2012-08-10 informavo tiekėjus apie paskirtų ekspertų atliktą tiekėjų techninės dalies ekspertinį vertinimą pagal kokybės ir efektyvumo kriterijus bei skirtus balus. Tiekėjas, siekdamas įsitikinti atlikto vertinimo teisingumu, kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl leidimo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais. Perkančiosios organizacijos 2012-08-22 leidimu tiekėjas 2012-08-23 susipažino su kitų tiekėjų pasiūlymais ir tokiu būdu įvertino, jog, jo nuomone, perkančioji organizacija (jos pasitelkti ekspertai) neteisingai ir nepagrįstai įvertino UAB „Maniakai“ pasiūlymą ir skyrė jam per daug balų už techninio pasiūlymo įvertinimą (buvo skirtas maksimalus galimas 70 balų įvertinimas). 2012-09-04 atsakovas informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę, kur laimėtoju buvo pripažintas UAB „Maniakai”, o tiekėjo pasiūlymas buvo antroje vietoje. 2012-09-05 tiekėjas pateikė pretenziją, kuria nurodė argumentus dėl UAB „Maniakai“ pasiūlymo vertinimo ir priežasčių, dėl kurių minėtas pasiūlymas negalėjo būti įvertintas geriausiai. 2012-09-13 atsakovas pateikė atsakymą į pretenziją, kuriuo atsisakė nagrinėti tiekėjo pretenzijoje nurodytus argumentus. Nurodo, kad UAB „Maniakai“ pasiūlymas yra vienas iš prasčiausių, nelogiškas, neargumentuotas, neišsamus. UAB „Maniakai” pasiūlymo trūkumai patvirtina, jog perkančioji organizacija ir/ar jos pasitelkti ekspertai negalėjo UAB „Maniakai“ pasiūlymo įvertinti geriausiai, o toks sprendimas pažeidžia VPĮ 3 str. 1 d., VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. Dėl šių priežasčių turi būti panaikinti atsakovo priimti sprendimai dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo bei UAB „Maniakai“ techninio pasiūlymo įvertinimo. Pažymi, jog tiekėjas tik 2012-08-23 susipažino su kitų tiekėjų pasiūlymais ir tokiu būdu įvertino, jog, jo nuomone, perkančioji organizacija (jos pasitelkti ekspertai) neteisingai ir nepagrįstai įvertino UAB „Maniakai“ pasiūlymą ir skyrė jam per daug balų už techninio pasiūlymo įvertinimą, todėl, pateikdamas 2012-09-05 pretenziją, ieškovas nepraleido pretenzijos pateikimui skirto 15 dienų termino, skaičiuojamo nuo sužinojimo apie jo teisių pažeidimą. Šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą taikytinas bendrasis bonus pater familias elgesio standartas, kada įvykusį tariamo pažeidimo faktą adekvačioje situacijoje būtų suvokęs protingas asmuo. Akivaizdu, jog ieškovas apie teisių pažeidimą sužinojo ne 2012-08-10, kai buvo pateikta informacija apie skirtus techninių pasiūlymų įvertinimo balus, o kai įvertinto UAB „Maniakai“ pasiūlymo turinį. Perkančioji organizacija 2012-09-13 raštu nepagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją ir nevertino pateiktų motyvų, susijusių su UAB „Maniakai“ techninio pasiūlymo turiniu, bei tokiu būdu pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. principus, VPĮ 94 str. reikalavimus ir efektyvaus tiekėjų teisių gynimo principą. Pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad pagal ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes pažeidimas buvo padarytas pasiūlymų vertinimo stadijoje, padarytas pažeidimas gali būti ištaisytas grąžinus šalis į padėtį, buvusią prieš pažeidimą, t. y. iš naujo įvertinus trečiojo asmens pasiūlymą.

4Atsakovas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad konkurso pasiūlymų ekspertinį vertinimą pagal ekonominio naudingumo (kokybės ir efektyvumo) kriterijus atliko Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio 2012-06-18 potvarkiu Nr. 4-62 (kartu su 2012-07-20 potvarkio Nr. 4-71 pakeitimu) paskirti trys kvalifikuoti ekspertai, turintys ekspertinio vertinimo patirties (yra ne kartą vertinę panašaus pobūdžio pasiūlymus) ir išmanantys perkamo objekto specifiką. Paskirti ekspertai konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimą atliko remdamiesi savo žiniomis ir patirtimi, individualiai, subjektyviai pagal kriterijų parametrų vertinimo reikšmių apibūdinimą, pateiktą konkurso pirkimo dokumentų 3 priede. Ekonominio naudingumo balai, ieškovo įvardyti techniniais balais, buvo gauti pritaikius formulę, nurodytą pirkimo dokumentų 3 priede. Visi pasiūlymai buvo įvertinti panašiai, santykinai nedideliu balų skirtumu, ekspertų skirti balai nebuvo aukšti ir nė vieno tiekėjo pasiūlymas neturėjo akivaizdaus pranašumo. Perkančiajai organizacijai dėl ekspertų atlikto vertinimo abejonių nekilo. Pažymi, jog, ieškovas, būdamas sąžiningas ir rūpestingas tiekėjas, turėjo pareigą laikytis įstatymuose numatytos ikiteisminės perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo tvarkos ir norėdamas pateikti pretenziją, turėjo tai padaryti nepažeisdamas įstatyme numatyto termino, o teismas šiuo atveju privalo atsisakyti ginti teisę asmens, kuris pats sąmoningai nesirūpino šios teisės gynimu (VPĮ 93 straipsnio 3 dalis, 94 straipsnio 1 dalis). Komisija 2012-08-02 posėdyje suskaičiavo konkurso dalyvių pasiūlymams ekspertų skirtus balus už ekonominio naudingumo (kokybės ir efektyvumo) kriterijus, numatytus konkurso pirkimo dokumentų 3 priede. Konkurso dalyviai apie komisijos sprendimą dėl ekspertinio vertinimo rezultatų sužinojo arba turėjo sužinoti 2012-08-10. UAB „Gaumina“, CVP IS duomenimis, apie ekspertinio vertinimo rezultatus sužinojo tą pačią dieną, tai yra 2012-08-10, 15 val. 51 min. Konstatuotina, kad pretenzija dėl dalyvių ekspertinio vertinimo rezultatų turėjo būti pateikta ne vėliau kaip 2012-08-25. UAB „Gaumina“ pretenziją pateikė tik 2012-09-05, tai yra praleidusi Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą 15 dienų terminą. Ieškovas pagal jo paties minimą elgesio standartą, būdamas aktyvus ir lygiavertis viešojo pirkimo dalyvis, turėjo suvokti įvykusį tariamo pažeidimo faktą ir per įstatymo nustatytą laiką pateikti pretenziją. Ieškovas su pasiūlymais susipažino 2012-08-23 ir turėjo galimybę per įstatymo nustatytą terminą iki 2012-08-25 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, tačiau to nepadarė. Perkančioji organizacija atkreipia teismo dėmesį, kad ieškovas suabejojo tinkamai skirtais ekonominio naudingumo ekspertų balais tik po to, kai buvo apskaičiuoti galutiniai balai, skirti konkurso dalyviams už kainą, kokybę ir efektyvumą, t. y. 2012-09-04 CVP IS. Susisiekimo ministerija, įvertinusi pirmiau išdėstytus faktus, nustačiusi, kad yra praleistas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas terminas pretenzijai pareikšti, ir atsižvelgdama į tai, kad teisės aktų nustatyta tvarka jau buvo susipažinta su tiekėjų kainų pasiūlymais ir pakartotinis tiekėjų pasiūlymų ekspertinis vertinimas pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus principus, mano, kad 2012-09-13 priėmė tinkamą sprendimą pretenzijos nenagrinėti. Pažymi, jog ieškovas savo reikalavimus grindžia iš esmės tik prielaidomis ir savo subjektyviu vertinimu dėl galimu viešųjų pirkimų principų pažeidimų, nepateikdamas jokių teisinių juos įrodančiu argumentų, vertindamas konkurso procedūras ir perkančiosios organizacijos bei komisijos veiksmus tik vienareikšmiškai – UAB „Maniakai“ atžvilgiu, ignoruodamas aplinkybes, kad konkurse be ieškovo ir trečiojo asmens buvo daugiau dalyvių, kurių pasiūlymai įvertinti panašiai, kainos taip pat skiriasi nedaug.

5Ieškovas pateikė teismui dubliką, o atsakovas – tripliką, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus.

6Trečiasis asmuo UAB „Maniakai“ taip pat pateikė teismui tripliką, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai kritikuoja UAB „Maniakai“ pasiūlymą, pateiktą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos konkursui bei teigia, kad jis negalėjo būti įvertintas tokiu balu, kokį jam paskyrė Susisiekimo ministerijos ekspertai. Pažymi, jog ieškovas klaidingai pasirenka vertinimo kriterijus, t. y. UAB „Maniakai“ pateiktą kampanijos įgyvendinimo preliminarų planą bando vertinti kriterijais, kurie nebuvo numatyti konkurso sąlygose (,,tikslinės auditorijos psichografija“ ir kt.), bei ignoruoja esminį faktą – konkursui pateikiami idėjos aprašymai, pagrindimai, viešinimo veiksmų planai yra preliminarūs, tačiau atitinkantys visas konkurso sąlygas.

7Ieškinys atmetamas.

8Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

9Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (perkančioji organizacija) 2012-04-24 paskelbė apie atvirą konkursą dėl saugaus eismo švietėjiškų projektų informacinės-reklaminės kampanijos internete, socialiniuose tinklalapiuose, išmaniuosiuose įrenginiuose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo“ (pirkimo Nr. 120805). Pirkimo procedūras atliko Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti ir jiems atlikti. Pirkimas buvo vykdomas pagal atviro konkurso dėl saugaus eismo švietėjiškų projektų informacinės-reklaminės kampanijos internete, socialiniuose tinklalapiuose, išmaniuosiuose įrenginiuose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos pirkimo dokumentus (toliau – Pirkimo dokumentai) (b. l. 31-63). Komisija 2012-08-02 posėdyje suskaičiavo konkurso dalyvių – UAB „Maniakai“, UAB „PHD“ ir UAB „BTT Group“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, UAB „Publicum Media“ ir UAB „Ad love“ konsorciumo, UAB „Media line“ ir UAB „Gaumina“ pasiūlymams ekspertų skirtus balus už ekonominio naudingumo (kokybės ir efektyvumo) kriterijus, numatytus konkurso dokumentų 3 priede. 2012-08-10 raštu Nr. 132-2-32 „Dėl ekspertų įvertinimo rezultatų ir vokų su kaina atplėšimo laiko ir vietos“ konkurso dalyviams buvo pranešta apie kiekvienam iš jų skirtus ekonominio naudingumo balus, gautus ekspertų skirtus balus apskaičiuotus pagal pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo apskaičiavimo lentelę. Komisija, suėjus pretenzijos pateikimo terminui, 2012-08-27 susipažino su konkursui pateiktų pasiūlymų kainomis. Perkančioji organizacija 2012-09-03 sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažino ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pasiūliusį ir pirmuoju į pasiūlymų eilę įrašytą konkurso dalyvį UAB „Maniakai“. 2012-09-04 atsakovas informavo konkurso dalyvius apie sudarytą pasiūlymų eilę, kur laimėtoju pripažintas UAB „Maniakai“. Ieškovas 2012-09-05 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje nurodė argumentus, dėl kurių UAB „Maniakai“ pasiūlymas negalėjo būti įvertintas geriausiai. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad yra praleistas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas terminas pretenzijai pareikšti, 2012-09-13 priėmė sprendimą pretenzijos nenagrinėti. Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos priimtais sprendimais konkurse bei sprendimu nenagrinėti ieškovo 2012-09-05 pretenzijos, pateikė ieškinį.

10Ieškovas nurodo, kad perkančioji organizacija netinkamai įvertino trečiojo asmens UAB „Maniakai“ pateiktą pasiūlymą ir nepagrįstai skyrė jam maksimalų techninių balų įvertinimą. Ieškovo manymu, UAB „Maniakai“ pasiūlymas yra vienas iš prasčiausių, nelogiškas, neargumentuotas, neišsamus, todėl perkančioji organizacija ir/ar jos pasitelkti ekspertai negalėjo UAB „Maniakai“ pasiūlymo įvertinti geriausiai, o toks sprendimas pažeidžia VPĮ 3 str. 1 d., VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka.

11VPĮ 16 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo (supaprastintiems pirkimams – gali) sudaryti Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija), nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. VPĮ 16 str. 2 d. numatyta, jog „<...> Komisiją sudaranti organizacija turi teisę kviestis ekspertus – dalyko žinovus konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, ar jį įvertinti <...>“. Nagrinėjamu atveju, saugaus eismo švietėjiškų projektų informacinės-reklaminės kampanijos internete, socialiniuose tinklalapiuose, išmaniuosiuose įrenginiuose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo procedūras atliko Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti ir jiems atlikti. Vadovaujantis VPĮ 16 str. 2 d. bei siekiant užtikrinti kokybišką konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimą, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio 2012-06-28 potvarkiu Nr. 4-62 „Dėl ekspertų skyrimo“ (kartu su 2012-07-20 potvarkio pakeitimu Nr. 4-71) buvo paskirti trys pasiūlymų vertinimo ekspertai: Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjas A. M., Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė G. S.-Š. ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyriaus Viršininkas R. M. (b. l. 235, 236). Savo procesiniuose dokumentuose (b. l. 155-159) atsakovas nurodė, kad šie ekspertai yra ne kartą vertinę panašaus pobūdžio pasiūlymus, pateiktus tiek atviriems (tarptautiniams), tiek supaprastintiems atviriems konkursams (pavyzdžiui, atviras konkursas dėl informavimo ir viešinimo priemonių, skirtų Valstybinės saugaus eismo 2011-2017 m. programos priemonėms įgyvendinti, kūrimo bei įgyvendinimo paslaugos pirkimo, supaprastintas atviras konkursas dėl saugaus eismo švietėjiškos-informacinės kampanijos, raginančios nevairuoti išgėrus, paslaugų pirkimo, supaprastintas atviras konkursas dėl saugaus eismo informavimo kampanijos, skirtos 1-4 klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėvams, planavimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo, supaprastintas atviras konkursas dėl informacinės kampanijos jaunimui saugaus eismo tema sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos pirkimo, supaprastintas atviras konkursas dėl penkių animacinių filmukų saugaus eismo tema, skirtų vaikams, sukūrimo ir gamybos paslaugų pirkimo ir kt.). Ekspertas A. M. turi patirties informacinių kampanijų ir viešųjų ryšių akcijų kūrimo, rengimo ir administravimo srityje, turi viešųjų ryšių ir švietėjiškų akcijų inicijavimo, organizavimo ir administravimo patirties, yra dirbęs Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pareigose, šiuo metu eina Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjo pareigas. Ekspertė G. S.-Š. turi patirties viešųjų ryšių ir žurnalistikos srityse, Vilniaus universitete yra įgijusi Komunikacijos ir informacijos magistro kvalifikacijos laipsnį, šiuo metu yra Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė. Ekspertas R. M. specializuojasi saugaus eismo viešinimo ir informavimo srityse, šiuo metu eina Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyriaus viršininko pareigas. Nurodytiems ekspertams buvo pavesta iki 2012-07-09 atlikti atviram konkursui dėl saugaus eismo švietėjiškų projektų informacinės-reklaminės kampanijos internete, socialiniuose tinklalapiuose, išmaniuosiuose įrenginiuose sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo pateiktų pasiūlymų vertinimą pagal patvirtintus ekonominio naudingumo (kokybės ir efektyvumo) kriterijus. Byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti atsakovo paskirtų ekspertų kompetencija.

12Ieškovas pateiktuose 2012-11-16 rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad du ekspertai, t. y. A. M. ir G. S. – Š., yra perkančiosios organizacijos darbuotojai, dirbantys atsakovo Komunikacijos skyriuje ir turintys vienas kito atžvilgiu tiesioginį pavaldumą. Būtent atsakovo Komunikacijos skyrius turi būti laikytinas atsakingu už darbą su pirkimą laimėjusiu tiekėju, todėl du iš trijų ekspertų pasiūlymus galimai vertino nesilaikydami objektyvumo ir nešališkumo, kadangi tokiu būdu jie sprendė dėl tiekėjo, su kuriuo vėliau jiems patiems betarpiškai teks dirbti, derinti sutarties vykdymo veiksmus ir pan. Šie ieškovo argumentai atmetami kaip nepagrįsti. Pažymėtina, jog įstatymuose nėra numatyta draudimo ekspertais skirti perkančiosios organizacijos darbuotojus. Tai, kad du ekspertai yra atsakovo darbuotojai, nesudaro pagrindo abejoti jų nešališkumu. Nesant byloje duomenų, kad kuris nors ekspertas bent vieno konkurso dalyvio – tiekėjo atžvilgiu buvo šališkas, teismas neturi pagrindo manyti, kad minėti ekspertai negalėjo tinkamai įvertinti tiekėjų pasiūlymų. Paskirti ekspertai turi ekspertinio vertinimo patirties ir yra išmanantys perkamo objekto specifiką, todėl ta aplinkybė, kad minėti ekspertai sprendė dėl tiekėjo, su kuriuo vėliau jiems patiems betarpiškai teks dirbti, derinti sutarties vykdymo veiksmus, niekaip nepatvirtina, kad ekspertai negalėjo visapusiškai, objektyviai ir nešališkai vertinti tiekėjų pasiūlymų. Pažymėtina, jog visi ekspertai yra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus (b. l. 183-189). Byloje nėra duomenų, kad ekspertai vertinimus atliko nesavarankiškai, derino juos su kitais ekspertais ar trečiaisiais asmenimis, arba kad buvo susiję su konkurso dalyviais.

13Taigi, teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, neturi pagrindo pripažinti, kad atsakovo pasirinkti ekspertai A. M., G. S.-Š. ir R. M. nebuvo pakankamai kompetentingi vertinti konkurso dalyvių techninių pasiūlymų duomenis (t. y. vertinti pasiūlymus pagal ekonominio naudingumo (kokybės ir efektyvumo) kriterijus) ar buvo šališki.

14Kaip jau minėta, ekspertai konkurso dalyvių pasiūlymus vertino, vadovaudamiesi kriterijų parametrų vertinimo reikšmių apibūdinimu, pateiktu konkurso pirkimo dokumentų 3 priede (b. l. 57-60). Vertinant konkurso dalyvių pasiūlymų ekonominį naudingumą visiems konkurso dalyviams buvo taikoma vienoda vertinimo tvarka ir kriterijai, t. y. buvo laikomasi lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų. Iš byloje esančių ekspertų užpildytų konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo lentelių matyti, jog nei vienas pateiktas pasiūlymas, tame tarpe ir UAB „Maniakai pasiūlymas, nei pagal vieną kriterijų parametrą nebuvo įvertintas galimu maksimaliu balu (b. l. 168-182).

15Ieškovas 2012-11-16 rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad situaciją, jog UAB „Maniakai“ gavo maksimalų balų skaičių (70 balų) lėmė, tai, jog atskiri komisijos nariai pakankamai skirtingai vertino atskirų tiekėjų pasiūlymų turinį ir atskirų parametrų atveju nepagrįstai ir nemotyvuotai skyrė pastebimai didesnį balų kiekį. Teismas šį ieškovo argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Pažymėtina, jog ekspertai tiekėjų pasiūlymus vertino remdamiesi savo žiniomis ir patirtimi, individualiai, subjektyviai pagal kriterijų parametrų vertinimo reikšmių apibūdinimą, pateiktą konkurso pirkimo dokumentų 3 priede, todėl, suprantama, kad tiekėjų pasiūlymus ekspertai pagal atskirus kriterijų parametrus įvertino skirtingai. Visgi, įvertinus vertinimo lentelėse pasiūlymams pagal atskirus kriterijų parametrus ekspertų skirtus balus, matyti, kad visi konkurso dalyvių pasiūlymai buvo įvertinti panašiais balais, todėl nėra pagrindo teigti, kad UAB „Maniakai“ pasiūlymui buvo skirti žymiai aukštesni balai negu kitų konkurso dalyvių pasiūlymams (b. l. 168-182).

16Be to, atkreiptinas dėmesys, kad komisijos narys ir ekspertas A. M. 2012-08-02 vykusiame Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame buvo aptariami ekspertų vertinimo rezultatai, nurodė, kad visi pasiūlymai nebuvo itin geri, pasiūlymuose pateiktiems pagrindinių idėjų aprašymams trūko nuoseklumo, profesionalumo, patys aprašymai – neoriginalūs ir nepakankamai logiški, viešinimo turinys menkai pritaikytas tikslinei auditorijai. Pasiūlymuose tiekėjai nebuvo numatę stebėsenos rodiklių, kuriais būtų matuojamas kampanijos įgyvendinimo poveikis ir kokybė (b. l. 222-223). Taigi, ši aplinkybė tik patvirtina, jog nei vienas pasiūlymas neturėjo pranašumo. 2012-08-02 komisijos posėdyje, suskaičiavus ekonominio naudingumo balus pagal pirkimų dokumentų 3 priede nurodytas formules, paaiškėjo, kad daugiausiai ekonominio naudingumo balų surinko UAB „Maniakai“ pateiktas pasiūlymas, tuo tarpu ieškovas UAB „Gaumina“ surinko mažiausiai ekonominio naudingumo balų (b. l. 222-223).

17CPK 178 str. nustato civilinio proceso šalies pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad ieškovas ginčija ekspertų atlikto UAB „Maniakai“ pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo rezultatus, remdamasis tik savo paties subjektyviais paaiškinimais ir analize, tačiau nepateikė jokių kitų įrodymų (kompetentingų ir nepriklausomų ekspertų ar institucijų išvadų), paneigiančių atsakovo paskirtų ekspertų atlikto vertinimo teisingumą.

18Esant tokiai situacijai, taip pat nustačius, kad vertinimą atliko kompetentingi ir turintys pakankamai patirties su perkamu objektu susijusiose srityse ekspertai, teismas neturi pagrindo pripažinti, jog atsakovo paskirtų ekspertų atliktas UAB „Maniakai“ pasiūlymo vertinimas pagal ekonominio naudingumo kriterijus buvo netinkamas, nepagrįstas ir neobjektyvus. Atitinkamai ieškovo argumentai dėl trečiojo asmens UAB „Maniakai“ pateikto pasiūlymo nelogiškumo, neišsamumo bei vertinimo pagal kokybės kriterijaus (T1) ir efektyvumo kriterijaus (T2) atskirus parametrus laikytini teisiškai nereikšmingais, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

19Ieškovas taip pat nurodo, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją ir nevertino pateiktų motyvų, susijusių su UAB „Maniakai“ techninio pasiūlymo turiniu, bei tokiu būdu pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. principus, VPĮ 94 str. reikalavimus ir efektyvaus tiekėjų teisių gynimo principą. Teismas pažymi, jog VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Įstatyme numatyti terminai skaičiuojami nuo tos dienos, kai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimą raštu apie jos priimtą sprendimą. Visgi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal įstatymą termino pradžiai nustatyti kartu turi būti taikomi subjektyvusis ir objektyvusis kriterijai. Termino skaičiavimas nuo tiekėjo sužinojimo apie teisėtų interesų pažeidimą reiškia subjektyviojo kriterijaus taikymą ir bendrąja prasme tai būtų momentas, kada tiekėjas faktiškai suvokė įvykusį interesų pažeidimo faktą. O termino pradžios susiejimas su diena, kurią tiekėjas turėjo sužinoti apie interesų pažeidimą, reiškia objektyviojo kriterijaus taikymą, šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą taikytinas bendrasis bonus pater familias elgesio standartas, termino pradžia laikomas momentas, kada įvykusį tariamo pažeidimo faktą adekvačioje situacijoje būtų suvokęs protingas (apdairus, rūpestingas, atidus) asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Taigi, vertinant termino pretenzijai pateikti skaičiavimo pradžią, būtina atsižvelgti ne tik į tiekėjo interesų pažeidimo paaiškėjimo momentą, bet ir į veiksmus, kurių šalys ėmėsi, kad šios aplinkybės paaiškėtų.

20Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją (atsakovą) dėl leidimo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais. Perkančioji organizacija 2012-08-22 raštu Nr. 132-2-47 „Dėl leidimo susipažinti su pasiūlymais“ pranešė ieškovui, jog leidžia susipažinti su kitų konkurso dalyvių, tame tarpe ir UAB „Maniakai“, pasiūlymais (b. l. 65). Ieškovas su pasiūlymais susipažino 2012-08-23. Laikytina, jog būtent susipažinęs su kitų tiekėjų pasiūlymais, ieškovas sužinojo apie galimą jo teisių ir interesų pažeidimą. Teismas pripažįsta, jog ieškovas ėmėsi visų nuo jo priklausančių veiksmų, kad būtų nustatytas galimas jo interesų pažeidimas, todėl įvertinus minėtas aplinkybes bei, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, darytina išvada, jog šiuo atveju pretenzijos pateikimo terminas turi būti skaičiuojamas ne nuo perkančiosios organizacijos rašto Nr. 132-2-32 „Dėl ekspertų įvertinimo rezultatų ir vokų su kaina atplėšimo laiko ir vietos“, kuriuo buvo pranešta apie pasiūlymams ekspertų skirtus ekonominio naudingumo balus, išsiuntimo (2012-08-10), o nuo ieškovo sužinojimo apie jo galimai pažeistas teises ir interesus momento, t. y. nuo 2012-08-23. Pretenziją dėl netinkamo pasiūlymų vertinimo ir pasiūlymų eilės panaikinimo ieškovas pateikė 2012-09-05, t. y. nepraleidęs VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatyto 15 dienų termino (b. l. 62). Taigi, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad ieškovas UAB „Gaumina“ nesilaikė privalomos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadijos, nes toks vertinimas atimtų iš ieškovo galimybę kreiptis su ieškiniu į teismą, o tai neatitiktų minėto peržiūros procedūrų veiksmingumo principo. Kai asmuo veikia aktyviai, siekia įgyvendinti savo subjektines teises, vien formaliais pagrindais jam neturi būti užkertama teisė į teisminę gynybą, nuo kurios realizavimo priklauso pirkimo procedūrų skaidrumo patikra. Priešinga išvada reikštų, kad valstybė ne tik neužtikrina Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalies tinkamo taikymo, bet ir nesudaro sąlygų patikrinti skaidrumo, kaip vieno iš pamatinių viešųjų pirkimų principo veikimo. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog perkančioji organizacija netinkamai nustatė termino pretenzijai pateikti pradžios momentą, dėl ko nepagrįstai nusprendė, jog Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas terminas pretenzijai pareikšti yra praleistas bei nepagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją. Visgi, teismas pažymi, jog aukščiau nustatyta aplinkybė yra reikšminga tik nustatant, ar ieškovas tinkamai laikėsi ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos bei, ar pagrįstai kreipėsi į teismą dėl galimai pažeistų teisių ir interesų teisminės gynybos, tačiau pati savaime nesudaro pagrindo tenkinti ieškinį.

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog atsakovo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sprendimai šioje byloje išnagrinėto pirkimo atveju yra pagrįsti ir teisėti, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškinį.

22Vadovaujantis CPK 150 str. 2 d., teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Vilniaus apygardos teismo 2012-10-02 nutartimi, panaikinamos nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

23Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje teismas turėjo 34,53 Lt išlaidų. Kadangi ieškinys atmestas, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310 str.,

Nutarė

25Ieškovo UAB „Gaumina“ ieškinį atmesti.

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-10-02 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

27Priteisti iš ieškovo UAB „Gaumina“ (į. k. 224497630) valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ) AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660) 34,53 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas UAB „Gaumina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Atsakovas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija atsiliepimu į ieškinį... 5. Ieškovas pateikė teismui dubliką, o atsakovas – tripliką, kuriuose... 6. Trečiasis asmuo UAB „Maniakai“ taip pat pateikė teismui tripliką, kuriuo... 7. Ieškinys atmetamas.... 8. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija... 10. Ieškovas nurodo, kad perkančioji organizacija netinkamai įvertino trečiojo... 11. VPĮ 16 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams)... 12. Ieškovas pateiktuose 2012-11-16 rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad du... 13. Taigi, teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, neturi pagrindo... 14. Kaip jau minėta, ekspertai konkurso dalyvių pasiūlymus vertino,... 15. Ieškovas 2012-11-16 rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad situaciją, jog... 16. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad komisijos narys ir ekspertas A. M. 2012-08-02... 17. CPK 178 str. nustato civilinio proceso šalies pareigą įrodyti aplinkybes,... 18. Esant tokiai situacijai, taip pat nustačius, kad vertinimą atliko... 19. Ieškovas taip pat nurodo, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog atsakovo... 22. Vadovaujantis CPK 150 str. 2 d., teismui atmetus ieškinį, laikinosios... 23. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310... 25. Ieškovo UAB „Gaumina“ ieškinį atmesti.... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-10-02 nutartimi taikytas laikinąsias... 27. Priteisti iš ieškovo UAB „Gaumina“ (į. k. 224497630) valstybei... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...