Byla B2-2241-657/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, susipažinusi su ieškovo notaro M. V. pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme gautas ieškovo notaro M. V. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“. Pareiškime nurodoma, kad buvo įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimai.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009). Kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei–skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

6Susipažinęs su ieškovo teismui pateiktu pareiškimu ir jo priedais teismas nustatė, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė per 30 dienų neatsiskaitys su ieškovu, UAB „Milnesta“ 2013-04-15 buvo išsiųstas registruotu laišku, tačiau iš AB „Lietuvos paštas“ siuntų paieškos sistemos duomenų matyti, kad šis pranešimas atsakovei neįteiktas. Įstatymas numato, kad, jeigu pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu ir pranešimas laikomas įteiktu, praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas teismui pateikė 2012-07-02 pranešimą atsakovei, tačiau byloje nėra duomenų, patvirtinančių šio pakartotinio pranešimo išsiuntimo atsakovei faktą. Iš pareiškimo turinio spręstina, kad 2013-07-10 pašto kvitas patvirtina pareiškimo su priedais išsiuntimo atsakovei faktą. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovo pareiškimo ir jo priedų kopijos atsakovei buvo įteiktos. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovė apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei neatsiskaitys su ieškovu, buvo tinkamai informuota. Teismo nuomone nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą laikyti, kad neįvykdytos imperatyvios įstatymo normos, numatytos ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

7Be to, pažymėtina, kad teismui pateikiamų procesinių dokumentų skaičius turi atitikti CPK 113 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovas nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Milnesta“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

9Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti, pasinaudojus CPK XXII – XXIII skyriuose nustatyta tvarka ar ginčo teisena.

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

11atsisakyti priimti ieškovo notaro M. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

12Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovui.

13Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai