Byla AS-502-626-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ ir V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ ir V. R. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto merui J. I., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui G. P., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui A. B., Vilniaus miesto mero pavaduotojui A. L. (A. L.), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriui P. P., trečiasis suinteresuotas asmuo – Vilniaus apskrities viršininko administracija, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė „Saulės dovanos“ (toliau – ir Bendrovė) ir V. R. (toliau – ir pareiškėjai) su patikslintu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami įpareigoti atsakovus Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija), Vilniaus miesto savivaldybės tarybą (toliau – ir Taryba), Vilniaus miesto merą (toliau – ir Meras) J. I., Administracijos direktorių G. P., Administracijos Miesto plėtros departamento direktorių A. B., Mero pavaduotoją A. L. ir Tarybos sekretorių P. P. per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įtraukti į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę sprendimo projektą „Dėl pritarimo teritorijos prie Pupinės ir Kuzmiškių vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai“, artimiausiame Tarybos posėdyje pradėti jo svarstymą, teisės aktų nustatyta tvarka tame pačiame Tarybos posėdyje pradėti sprendimo priėmimo procedūrą bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus pagal atsakovams priskirtą kompetenciją.

5Patikslintame skunde pareiškėjai paaiškino, kad nuosavybės teisėmis valdo keletą žemės sklypų, esančių Pupinės kaime, Vilniuje. Pažymėjo, kad koncepcijos nustatymo stadija yra viena iš antrojo detaliojo teritorijų planavimo proceso etapo sudedamųjų elementų. Rėmėsi Lietuvos Respublikod teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi ir 5 straipsnio 6 dalimi ir teigė, kad Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – ir Savivaldybė) nevykdo jai šiose nuostatose nustatytų pareigų.

6Nurodė, kad 2006 m. spalio 17 d. Administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo komisijos posėdyje buvo pritarta siūlumui dėl pavedimo Administracijos Miesto plėtros departamentui organizuoti apie 1 050 ha ploto teritorijos prie Pupinės, Kuzmiškių vietovės, Naujininkų ir Rasų seniūnijoje, detaliojo plano konceptualiosios dalies rengimą. Administracijos direktorius 2006 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 30-2174 pavedė Administracijos Miesto plėtros departamentui organizuoti pirmiau nurodytos teritorijos detaliojo plano konceptualiosios dalies rengimą bei nustatė detaliojo plano konceptualiosios dalies rengimo tikslą. Parengta koncepcija buvo pateikta 2007 m. gegužės 23 d. Tarybos posėdyje, po jos pateikimo jai pritarė Miesto plėtros komitetas, Ekonomikos ir finansų komitetas, kiti komitetai. 2007 m. liepos 4 d. koncepcija buvo pateikta Tarybai svarstyti, tačiau dėl politinių motyvų šis klausimas, nesant kvorumo, nebuvo išspręstas. Koncepcija buvo pakoreguota. Pakoreguota koncepcija Administracijos Miesto plėtros departamente buvo teigiamai įvertinta dar 2008 m. vasario 27 d., tačiau dėl neaiškių motyvų šis klausimas nebuvo pateiktas balsavimui dėl įtraukimo į 2008 m. kovo 19 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę. 2008 m. balandžio 23 d. Tarybos posėdyje Nr. 19 tik surinkus Tarybos narių parašus šis klausimas buvo įtrauktas kaip papildomas darbotvarkės klausimas; buvo nuspręsta koncepcijos projektą svarstyti pagrindiniuose Miesto plėtros bei Paslaugų ir miesto ūkio komitetuose. 2008 m. gegužės 28 d. Tarybos posėdyje šio klausimo svarstymas neįvyko, nes buvo nuspręsta konceptualiosios dalies svarstymą dar kartą perduoti Miesto plėtros komitetui. Taigi buvo sudaromos įvairios kliūtys dėl pritarimo koncepcijai klausimo svartymo Tarybos posėdžiuose.

7Pažymėjo, kad 2008 m. birželio 18 d. įvyko Tarybos frakcijų vadovų sueigos posėdis Nr. 21, kurio metu buvo pasiūlyta į 2008 m. birželio 18 d. Tarybos posėdžio darbotvarkę įrašyti klausimą dėl koncepcijos, tačiau Meras informavo, jog Miesto plėtros komitetas dar neišnagrinėjo šio klausimo, dėl ko jis nebuvo įtrauktas į minėtos dienos Tarybos posėdžio darbotvarkę. Buvo nuspręsta koncepcijos projektą teikti kitam Tarybos posėdžiui, įvyksiančiam 2008 m. liepos 9 d. Miesto plėtros komitetas 2008 m. liepos 2 d. posėdyje Nr. 27 dar kartą išreiškė savo pritarimą naujos redakcijos detaliojo plano konceptualiajai daliai. Tačiau ir vėl šis klausimas nebuvo įtrauktas į Tarybos posėdžio, vykusio 2008 m. liepos 16 d., darbotvarkę. 2008 m. rugsėjo 8 d. Tarybos frakcijų vadovų sueigoje vėl buvo pritarta klausimui dėl koncepcijos projekto svarstymo įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę, tačiau šios sueigos protokole Nr. 3-23 buvo padarytas įrašas, jog tam nebuvo pritarta. 2008 m. rugsėjo 10 d. Tarybos posėdyje šis klausimas nors ir buvo įtrauktas į Tarybos posėdžio darbotvarkę kaip papildomas klausimas, jis nebuvo svarstytas, nes Meras nurodė, kad dėl to reikia balsuoti pakartotinai.

8Vertino, kad minėto klausimo svarstymas ir sprendimų dėl jo priėmimas nėra realizuojami dėl atsakovų kaltės ir neteisėto vilkinimo, kas stabdo visą detaliojo planavimo procedūrą, o tai pažeidžia tiek teisės aktų reikalavimus, tiek ir dėl to suinteresuotų asmenų teises bei teisėtus interesus. Koncepcijos klausimas nėra sprendžiamas iš esmės, nors pareiškėjai atliko visus tam reikalingus veiksmus. Rėmėsi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 ir 17 straipsniais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 36 punktu, taip pat Tarybos 2004 m. sausio 14 d. sprendimu Nr. 1-202 patvirtinto Tarybos reglamento 9 straipsnio 1.30 punktu, 38, 40 straipsniais ir teigė, jog minėtos nuostatos buvo pažeistos. Nukreipė į Tarybos reglamento 37 straipsnio 3 dalį ir 44 straipsnį ir padarė išvadą, jog juose nustatyti terminai nagrinėjamu atveju buvo pažeisti.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 9 d. nutartimi iki 2008 m. spalio 20 d. pareiškėjams nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti: 1) nurodyti teismui, kokie konkretūs kiekvieno iš atsakovų aktai ir veiksmai yra skundžiami patikslintu skundu bei kokie teisės aktai nustato tokių veiksmų atlikimo ar aktų priėmimo pareigą konkrečiam atsakovui; 2) nurodyti teismui, kokius konkrečius veiksmus įpareigotinas atlikti kiekvienas šiame skunde nurodytas atsakovas; 3) pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad parengtas koncepcijos projektas buvo nustatyta tvarka suderintas Nuolatinėje statybos komisijoje.

10Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 48 straipsnio 2 dalimi ir nurodė, kad pareiškėjų patikslintame skunde nėra nurodyta, kokie konkretūs kiekvieno iš atsakovų aktai, veiksmai ar neveikimas yra skundžiami bei kokie teisės aktai nustato tokių veiksmų atlikimo ar aktų priėmimo pareigą konkrečiam atsakovui. Dėl įpareigojimo atsakovus atlikti „visus <...> susijusius veiksmus“ pažymėjo, kad pareiškėjai neįvardijo, kokius konkrečius veiksmus turi atlikti kiekvienas patikslintame skunde nurodytas atsakovas. Rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 4 dalimi, Taisyklių 27.2.6 bei 45 punktais ir atkreipė dėmesį į tai, jog pareiškėjai teismui nėra pateikę jokių įrodymų, patvirtinančių, kad parengtas koncepcijos projektas buvo nustatyta tvarka suderintas Nuolatinėje statybos komisijoje.

11II.

12Pareiškėjai Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2008 m. spalio 20 d. pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė:

131) įpareigoti atsakovą Merą J. I. per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įtraukti į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę Tarybos sprendimo projektą „Dėl pritarimo teritorijos prie Pupinės ir Kuzmiškių vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai”, pradėti jo svarstymą artimiausiame Tarybos posėdyje ir pradėti sprendimo priėmimo procedūrą tame pačiame posėdyje teisės aktų nustatyta tvarka bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus pagal atsakovui priskirtą kompetenciją;

142) įpareigoti atsakovą Tarybą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos artimiausiame Tarybos posėdyje pradėti Tarybos sprendimo projektą “Dėl pritarimo teritorijos prie Pupinės ir Kuzmiškių vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai” svarstymą ir sprendimo priėmimo procedūrą tame pačiame posėdyje teisės aktų nustatyta tvarka bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus pagal atsakovui priskirtą kompetenciją;

153) įpareigoti atsakovą Administracijos direktorių G. P. nurodyti, dėl kokių priežasčių pagal jam priskirtą administracijos direktoriaus kompetenciją neatliekami veiksmai dėl Pupinės ir Kuzmiškių vietovės teritorijos koncepcijos tvirtinimo bei visos detaliojo planavimo procedūros, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

164) įpareigoti atsakovą Administraciją nurodyti, dėl kokių priežasčių neatliekami veiksmai dėl Pupinės ir Kuzmiškių vietovės teritorijos koncepcijos tvirtinimo bei vilkinama detaliojo planavimo procedūra, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

175) įpareigoti atsakovą Administracijos Miesto plėtros departamento direktorių A. B. nurodyti, kokius veiksmus pagal jam priskirtą kompetenciją atliko Administracijos Miesto plėtros departamentas ginčo teritorijos detaliojo planavimo klausimu ir dėl kokių priežasčių neatliekami veiksmai dėl Pupinės ir Kuzmiškių vietovės teritorijos koncepcijos tvirtinimo bei vilkinama detaliojo planavimo procedūra, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

186) įpareigoti atsakovus Mero pavaduotoją A. L. ir Tarybos sekretorių P. P. imtis jų kompetencijai priskirtų veiksmų įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarką Tarybos sprendimo projektą „Dėl pritarimo teritorijos prie Pupinės ir Kuzmiškių vietovių detaliojo plano konceptualiajai daliai”.

19Patikslintame skunde pareiškėjai papildomai paaiškino, kad Meras nesilaikė Tarybos reglamento 14 ir 17 straipsnių, nes koncepcijos klausimas vis nebuvo įtraukiamas į Tarybos posėdžio darbotvarkę, nors tam buvo visos sąlygos. Pažymėjo, kad pagal Tarybos reglamento 41 straipsnį Tarybos posėdžio protokolus pasirašo ir Tarybos sekretorius. Rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsniu, pagal kurį detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu. Nukreipė į Tarybos reglamento 10 straipsnį, kuriame numatyta, jog mero pavaduotojas įeina į savivaldybės tarybos frakcijos vadovų sueigos sudėtį. Akcentavo, jog remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsniu, savivaldybės administracijos direktorius yra detaliojo teritorijų planavimo organizatorius. Nukreipė į Tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-490 patvirtintas Administracijos direktoriaus pareigybines instrukcijas, Tarybos 2008 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 40-46 patvirtintas Savivaldybės vyriausiojo architekto (Administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus) pareigybines instrukcijas.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi pareiškėjų patikslintą skundą nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiems asmenims.

21Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, 23 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktais ir pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjams iki 2008 m. spalio 20 d. buvo nustatytas terminas nurodytiems skundo trūkumams pašalinti, tačiau tas nebuvo padaryta: pareiškėjų 1) ir 2) patikslinto skundo reikalavimai yra analogiški pirmojo patikslinto skundo reikalavimams, pareiškėjų keliami reikalavimai atsakovams Administracijos direktoriui G. P., Administracijai ir Administracijos Miesto plėtros direktoriui A. B. laikytini neatitinkančiais ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 punkto, kadangi pareiškėjai nenurodė konkrečių skundžiamų kiekvieno iš minėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų (neveikimo) ar aktų.

22III.

23Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. pareiškėjų skundą priimti.

24Atskirajame skunde pareiškėjai teigia, kad jie objektyviai neturi galimybės gauti informacijos apie konkrečių vietos savivaldos institucijos padalinių bei pareigūnų kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimą ir jų pareigų vykdymą, kadangi atskiri pareigūnai ir Administracijos struktūriniai padaliniai nurodo, jog ginčo veiksmai, jiems priklausantys pagal kompetenciją, yra atlikti. Pabrėžia, jog 2008 m. spalio 8 d. vykusiame pirmosios instancijos teismo posėdyje Tarybos ir Administracijos atstovė nurodė, jog pareiškėjų pareikšti reikalavimai adresuotini Tarybai, nes tai priskirtina jos kompetencijai.

25Kiti atskirojo skundo argumentai yra analogiški pareiškėjų patikslintų skundų argumentams.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

29ABTĮ 149 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui ABTĮ numatytais atvejais, o to paties įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog dėl teismo pirmininko ar teisėjo nutarties atsisakyti priimti skundą (prašymą) gali būti duodamas atskirasis skundas.

30ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje inter alia nustatyta, jog gavus teisme skundą (prašymą), administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per septynias dienas priimdamas nutartį, jog tais atvejais, kai skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti ir jog tais atvejais, kai per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų skundą, motyvuodamas tuo, jog jis neatitinka ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktų.

32ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta, jog skunde (prašyme) turi būti nurodyta konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data, o to paties straipsnio 7 punkte numatyta, kad skunde turi būti nurodyta pareiškėjo reikalavimas. Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas iš esmės vertino pareiškėjų skundo dalyko ir pagrindo tinkamumą.

33Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog visi pareiškėjų pareikšti reikalavimai neatitinka ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punkto, nes yra nekonkretūs: taip galima vertinti tik pareiškėjų antrojo patikslinto skundo 1) ir 2) reikalavimus, be to, tik tiek, kiek prašoma įpareigoti atsakovus Merą J. I. ir Tarybą „atlikti visus su tuo susijusius veiksmus pagal atsakovams priskirtą kompetenciją“. Teisėjų kolegija nesutinka ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjų skundas neatitinka ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimo, nes pareiškėjai antrajame skunde nurodė, kurie atsakovų veiksmai, jų manymu, yra neteisėti ir pagrindė tai, jų manymu, tinkamomis teisės aktų nuostatomis.

34Pažymėtina, jog skundo (prašymo) priėmimo stadijoje nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo, o vertinama tik formali skundo (prašymo) atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams nustato ABTĮ. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjų patikslinto skundo priėmimo klausimą, šios taisyklės nesilaikė.

35Atsižvelgus į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog pareiškėjų atskirasis skundas tenkintinas iš dalies: pirmosios instancijos teismo nutartis, kaip neteisėta ir nepagrįsta, naikintina, o pareiškėjų patikslinto skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ ir V. R. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ ir V. R. skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė „Saulės dovanos“ (toliau – ir... 5. Patikslintame skunde pareiškėjai paaiškino, kad nuosavybės teisėmis valdo... 6. Nurodė, kad 2006 m. spalio 17 d. Administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir... 7. Pažymėjo, kad 2008 m. birželio 18 d. įvyko Tarybos frakcijų vadovų... 8. Vertino, kad minėto klausimo svarstymas ir sprendimų dėl jo priėmimas nėra... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 9 d. nutartimi iki... 10. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių... 11. II.... 12. Pareiškėjai Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2008 m. spalio 20 d.... 13. 1) įpareigoti atsakovą Merą J. I. per 10 dienų nuo... 14. 2) įpareigoti atsakovą Tarybą per 10 dienų nuo teismo sprendimo... 15. 3) įpareigoti atsakovą Administracijos direktorių G.... 16. 4) įpareigoti atsakovą Administraciją nurodyti, dėl kokių priežasčių... 17. 5) įpareigoti atsakovą Administracijos Miesto plėtros departamento... 18. 6) įpareigoti atsakovus Mero pavaduotoją A. L. ir... 19. Patikslintame skunde pareiškėjai papildomai paaiškino, kad Meras nesilaikė... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi... 21. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, 23... 22. III.... 23. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 24. Atskirajame skunde pareiškėjai teigia, kad jie objektyviai neturi galimybės... 25. Kiti atskirojo skundo argumentai yra analogiški pareiškėjų patikslintų... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 29. ABTĮ 149 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad pirmosios instancijos... 30. ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje inter alia nustatyta, jog gavus teisme skundą... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 22 d. nutartimi... 32. ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta, jog skunde (prašyme) turi... 33. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog visi... 34. Pažymėtina, jog skundo (prašymo) priėmimo stadijoje nėra sprendžiama dėl... 35. Atsižvelgus į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog pareiškėjų... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ ir 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....