Byla I-3269-815/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo konferencijos būdu dalyvaujant pareiškėjui M. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. S. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas M. S. (toliau – ir pareiškėjas) su 2015 m. gegužės 12 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 30 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1–2).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. balandžio 1 d. ir nuo 2009 m. rugsėjo 28 d. iki 2015 m. kovo 16 d. jis laikytas įvairiose Lukiškių TI-K kamerose pažeidžiant teisės aktų nuostatas dėl laikymo sąlygų. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, pagal Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 104 punktą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas klimato sąlygoms, kubinei oro talpai, reikiamam vietos plotui, tačiau asmeniui tenkantis plotas nesiekė teisės aktuose nustatyto dydžio, t. y. 3,6 m2, nes kamerose, kurių plotas – apie 8 m2, pareiškėjas laikytas su dar 3 asmenimis. Kamerose buvo įrengtos 2 kėdės, o suimtųjų asmenų – 4. Kamerose buvo tarakonų, o Lukiškių TI-K administracija ignoruodavo prašymus dezinfekuoti patalpas. Kamerose nebuvo užtikrintas tinkamas dieninis ir naktinis apšvietimas.

72.2. Pasak pareiškėjo, būdamas su kitais asmenimis mažesnėje negu priklauso erdvėje, jis patyrė gilius dvasinius sukrėtimus, neigiamus išgyvenimus, pasireiškusius baime, nerimu, emocine depresija, pažeminimu, stresu, kitais nepatogumais. Visi šie veiksniai darė neigiamą įtaką pareiškėjo dvasinei pusiausvyrai, dėl to pareiškėjas jaučia nuolatinę depresiją, sutrikęs pareiškėjo miegas, be to, dėl kalinimo sąlygų tarp suimtųjų nuolat kildavo buitiniai konfliktai, kartais ir su fiziniu kontaktu. Nurodytos kalinimo sąlygos yra nepriimtinos ir prilygintinos nežmoniškoms kalinimo sąlygoms ir žeminimui.

82.3. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 5 straipsniu, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsniu, Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.138 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ (toliau – ir HN 76:1999), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), taip pat teisingo ir visiško žalos atlyginimo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

9II

10Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 6–14).

111. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl tariamai jam padarytų pažeidimų Lukiškių TI-K laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d., o skundą teismui dėl žalos priteisimo pateikė 2015 m. gegužės 12 d. Remdamasis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 1.127 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2011 m. kovo 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-1027/2011, Lukiškių TI-K prašo pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikyti 3 m. ieškinio senaties terminą.

122. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

133. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopija, 2010 m. gegužės 12 d. ryte, 2010 m. rugpjūčio 18 d. ryte, 2010 m. rugsėjo 12 d. ryte, 2010 m. rugsėjo 23 d. ryte, 2010 m. spalio 31 d. vakare, 2010 m. lapkričio 1 d., 2010 m. lapkričio 24 d., 2010 m. lapkričio 25 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 3 d. – 2011 m. rugpjūčio 8 d., 2012 m. liepos 16 d., 2012 m. liepos 17 d. ryte, 2012 m. liepos 26 d. ryte, 2012 m. rugpjūčio 9 d. ryte, 2012 m. rugpjūčio 30 d., 2012 m. rugpjūčio 31 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 6 d. ryte, 2015 m. sausio 6 d., 2015 m. vasario 10 d., 2015 m. vasario 12 d. – 2015 m. vasario 13 d., 2015 m. vasario 17 d. – 2015 m. vasario 18 d. vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus. Taip pat tam tikrais laikotarpiais pareiškėjo nebuvo įstaigoje.

144. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

155. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių žmonių sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos (šiuo metu jie yra 87), ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

166. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

17Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

187. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

198. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus. Lukiškių TI-K nuo 2013 m. gruodžio 30 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Dezinfa“, kuri taip pat atliko vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus. Lukiškių TI-K nuo 2015 m. vėl sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“.

209. Dėl kamerų remonto

21Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

2210. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių, kamerose įrengtos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

2311. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

24Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto yra atskirtas sienele, ne žemesne kaip 1,5 m. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus.

2512. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

26Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

2713. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi įstaigos trūkumai tiesiogiai darė įtaką besiskundžiančiam asmeniui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų / nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigimai išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su juo paties elgesiu, kas lėmė patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

2814. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

29III

30Teismo posėdyje pareiškėjas M. S., remdamasis skundu, prašė jo reikalavimą tenkinti.

31Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

32I

33Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

341. Pareiškėjas M. S. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6–14), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 15–21)):

35– atvykęs į Lukiškių TI-K, 2009 m. rugsėjo 28 d. pareiškėjas buvo uždarytas į kamerą Nr. 112 (plotas – 7,28 m2); vakare kameroje buvo 5 asmenys;

36– 2009 m. rugsėjo 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 286 (plotas – 7,60 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

37– 2009 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

38– 2009 m. spalio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 271 (plotas – 7,76 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

39– 2009 m. spalio 2 d. išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę (toliau – ir LAVL);

40– 2009 m. spalio 20 d. atvyko š LAVL ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 252 (plotas – 42,33 m2); kameroje vakare buvo 10 asmenų;

41– 2009 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

42– 2009 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 9 asmenys, vakare – 10 asmenų;

43– 2009 m. spalio 23 d. – 2009 m. spalio 26 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;

44– 2009 m. spalio 27 d. išvyko į Alytaus pataisos namus (toliau – ir Alytaus PN);

45– 2009 m. lapkričio 24 atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 119 (plotas – 7,31 m2); kameroje vakare buvo 6 asmenys;

46– 2009 m. lapkričio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 318 (plotas – 7,81 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

47– 2009 m. lapkričio 26 d. – 2009 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

48– 2009 m. gruodžio 1 d. išvyko į Alytaus PN;

49– 2009 m. gruodžio 15 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 123 (plotas – 7,42 m2); kameroje vakare buvo 6 asmenys;

50– 2009 m. gruodžio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 270 (plotas – 7,79 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

51– 2009 m. gruodžio 17 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

52– 2009 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

53– 2009 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

54– 2009 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

55– 2009 m. gruodžio 21 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

56– 2009 m. gruodžio 22 d. išvyko į Alytaus PN;

57– 2010 m. vasario 2 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 109 (plotas – 7,31 m2); kameroje vakare buvo 5 asmenys;

58– 2010 m. vasario 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 264 (plotas – 7,80 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

59– 2010 m. vasario 4 d. – 2010 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

60– 2010 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

61– 2010 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

62– 2010 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

63– 2010 m. vasario 11 d. – 2010 m. vasario 16 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

64– 2010 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

65– 2010 m. vasario 18 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

66– 2010 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

67– 2010 m. vasario 20 d. – 2010 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

68– 2010 m. vasario 23 d. išvyko į Alytaus PN;

69– 2010 m. kovo 23 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 115 (plotas – 7,45 m2); kameroje vakare buvo 6 asmenys;

70– 2010 m. kovo 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 284 (plotas – 7,15 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

71– 2010 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

72– 2010 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

73– 2010 m. kovo 27 d. – 2010 m. balandžio 5 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

74– 2010 m. balandžio 6 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

75– 2010 m. balandžio 7 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

76– 2010 m. balandžio 8 d. – 2010 m. balandžio 12 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

77– 2010 m. balandžio 13 d. išvyko į Alytaus PN;

78– 2010 m. gegužės 11 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 123 (plotas – 7,42 m2); kameroje vakare buvo 6 asmenys;

79– 2010 m. gegužės 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 291 (plotas – 7,73 m2); kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

80– 2010 m. gegužės 13 d. – 2010 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 291 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

81– 2010 m. gegužės 18 d. išvyko į Alytaus PN;

82– 2010 m. gegužės 25 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 115 (plotas – 7,45 m2); kameroje vakare buvo 5 asmenys;

83– 2010 m. gegužės 26 d. perkeltas į kamerą Nr. 282 (plotas – 7,82 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

84– 2010 m. gegužės 27 d. – 2010 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 282 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

85– 2010 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 282 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

86– 2010 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 282 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

87– 2010 m. birželio 10 d. – 2010 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 282 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

88– 2010 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 282 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

89– 2010 m. birželio 15 d. išvyko į Alytaus PN;

90– 2010 m. birželio 29 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 109 (plotas – 7,31 m2); kameroje vakare buvo 6 asmenys;

91– 2010 m. birželio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 295 (plotas – 7,95 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

92– 2010 m. liepos 1 d. – 2010 m. liepos 6 d. kameroje Nr. 295 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

93– 2010 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 295 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

94– 2010 m. liepos 8 d. – 2010 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 295 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

95– 2010 m. liepos 13 d. išvyko į Alytaus PN;

96– 2010 m. rugpjūčio 17 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 116 (plotas – 7,49 m2); kameroje vakare buvo 6 asmenys;

97– 2010 m. rugpjūčio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 298 (plotas – 8,03 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

98– 2010 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 298 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

99– 2010 m. rugpjūčio 20 d. – 2010 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 298 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

100– 2010 m. rugpjūčio 31 d. išvyko į Alytaus PN;

101– 2010 m. rugsėjo 14 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 124 (plotas – 7,31 m2), kameroje vakare buvo 3 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 269 (plotas – 7,68 m2), kameroje vakare buvo 2 asmenys;

102– 2010 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

103– 2010 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

104– 2010 m. rugsėjo 17 d. – 2010 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

105– 2010 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

106– 2010 m. rugsėjo 21 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

107– 2010 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

108– 2010 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

109– 2010 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

110– 2010 m. rugsėjo 25 d. – 2010 m. rugsėjo 27 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

111– 2010 m. rugsėjo 28 d. išvyko į Alytaus PN;

112– 2010 m. spalio 26 d. atvyko iš Alytaus areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 120 (plotas – 7,38 m2), kameroje vakare buvo 6 asmenys;

113– 2010 m. spalio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 320 (plotas – 7,76 m2), kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

114– 2010 m. spalio 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 322 (plotas – 7,70 m2), kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

115– 2010 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 322 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

116– 2010 m. spalio 30 d. kameroje Nr. 322 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

117– 2010 m. spalio 31 d. kameroje Nr. 322 ryte buvo 4, vakare – 2 asmenys;

118– 2010 m. lapkričio 1 d. kameroje Nr. 322 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

119– 2010 m. lapkričio 2 d. išvyko į Alytaus PN;

120– 2010 m. lapkričio 23 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 108 (plotas – 7,38 m2), kameroje vakare buvo 6 asmenys;

121– 2010 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 108 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

122– 2010 m. lapkričio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 311 (plotas – 7,75 m2), kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

123– 2010 m. lapkričio 26 d. – 2010 m. lapkričio 28 d. kameroje Nr. 311 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

124– 2010 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 311 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

125– 2010 m. lapkričio 30 d. išvyko į Alytaus PN;

126– 2011 m. rugpjūčio 2 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 123 (plotas – 7,45 m2), kameroje vakare buvo 6 asmenys;

127– 2011 m. rugpjūčio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas – 7,58 m2), kameroje ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

128– 2011 m. rugpjūčio 4 d. – 2011 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

129– 2011 m. rugpjūčio 9 d. išvyko į Alytaus PN;

130– 2012 m. liepos 16 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 114 (plotas – 7,31 m2), kameroje vakare buvo 2 asmenys;

131– 2012 m. liepos 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 270 (plotas – 7,79 m2), kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

132– 2012 m. liepos 18 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

133– 2012 m. liepos 19 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

134– 2012 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

135– 2012 m. liepos 21 d. – 2012 m. liepos 24 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

136– 2012 m. liepos 25 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

137– 2012 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

138– 2012 m. liepos 27 d. – 2012 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

139– 2012 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

140– 2012 m. rugpjūčio 5 d. – 2012 m. rugpjūčio 7 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

141– 2012 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

142– 2012 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

143– 2012 m. rugpjūčio 10 d. – 2012 m. rugpjūčio 12 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

144– 2012 m. rugpjūčio 13 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

145– 2012 m. rugpjūčio 14 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

146– 2012 m. rugpjūčio 15 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

147– 2012 m. rugpjūčio 16 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

148– 2012 m. rugpjūčio 17 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

149– 2012 m. rugpjūčio 18 d. – 2012 m. rugpjūčio 22 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

150– 2012 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

151– 2012 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

152– 2012 m. rugpjūčio 25 d. – 2012 m. rugpjūčio 29 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

153– 2012 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

154– 2012 m. rugpjūčio 31 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

155– 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

156– 2012 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

157– 2012 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

158– 2012 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

159– 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

160– 2012 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

161– 2012 m. rugsėjo 12 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

162– 2012 m. rugsėjo 13 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

163– 2012 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

164– 2012 m. rugsėjo 15 d. – 2012 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

165– 2012 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

166– 2012 m. rugsėjo 18 d. – 2012 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

167– 2012 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

168– 2012 m. rugsėjo 21 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

169– 2012 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

170– 2012 m. spalio 2 d. išvyko į Alytaus PN;

171– 2015 m. sausio 6 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 123 (plotas – 7,45 m2), kameroje buvo 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 271 (plotas – 7,76 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

172– 2015 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 271 buvo 4 asmenys;

173– 2015 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 271 buvo 3 asmenys;

174– 2015 m. sausio 9 d. kameroje Nr. 271 buvo 4 asmenys;

175– 2015 m. sausio 10 d. – 2015 m. sausio 12 d. kameroje Nr. 271 buvo 3 asmenys;

176– 2015 m. sausio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 279 (plotas – 7,77 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

177– 2015 m. sausio 14 d. kameroje Nr. 279 buvo 4 asmenys;

178– 2015 m. sausio 15 d. kameroje Nr. 279 buvo 2 asmenys;

179– 2015 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 279 buvo 3 asmenys;

180– 2015 m. sausio 17 d. – 2015 m. sausio 19 d. kameroje Nr. 279 buvo 4 asmenys;

181– 2015 m. sausio 20 d. išvyko į Alytaus PN;

182– 2015 m. vasario 10 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 206 (plotas – 6,90 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

183– 2015 m. vasario 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 309 (plotas – 7,72 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

184– 2015 m. vasario 12 d. – 2015 m. vasario 13 d. kameroje Nr. 309 buvo 2 asmenys;

185– 2015 m. vasario 14 d. – 2015 m. vasario 16 d. kameroje Nr. 309 buvo 3 asmenys;

186– 2015 m. vasario 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 267 (plotas – 7,63 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

187– 2015 m. vasario 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 280 (plotas – 7,82 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

188– 2015 m. vasario 19 d. – 2015 m. vasario 23 d. kameroje Nr. 280 buvo 3 asmenys;

189– 2015 m. vasario 24 d. išvyko į Alytaus PN.

1902. 2010 m. gegužės 12 d. ryte, 2010 m. rugpjūčio 18 d. ryte, 2010 m. rugsėjo 12 d. ryte, 2010 m. rugsėjo 23 d. ryte, 2010 m. spalio 31 d. vakare, 2010 m. lapkričio 1 d., 2010 m. lapkričio 24 d., 2010 m. lapkričio 25 d. ryte, 2011 m. rugpjūčio 3 d. – 2011 m. rugpjūčio 8 d., 2012 m. liepos 16 d., 2012 m. liepos 17 d. ryte, 2012 m. liepos 26 d. ryte, 2012 m. rugpjūčio 9 d. ryte, 2012 m. rugpjūčio 30 d., 2012 m. rugpjūčio 31 d. ryte, 2012 m. rugsėjo 6 d. ryte, 2015 m. sausio 6 d., 2015 m. vasario 10 d., 2015 m. vasario 12 d. – 2015 m. vasario 13 d., 2015 m. vasario 17 d. – 2015 m. vasario 18 d. vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; be to, tam tikrais ilgais laikotarpiais pareiškėjo nebuvo Lukiškių TI-K (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6–14), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 15–21)).

1913. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytoja) 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2010 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 32–35). Minėta sutartis 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pratęsta dar 1 kalendoriniams metams (b. l. 36).

1924. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 42)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 38–41).

1935. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 48–50).

194II

1951. Pareiškėjas M. S. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą 30 000 Eur.

196Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas M. S. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes M. S. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2009 m. sausio mėn. (b. l. 1-2), tačiau atsakovė šioje byloje prašo taikyti ieškinio senaties terminą.

1972. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

198Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

199„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

200Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

201Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2023. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas M. S. į Lukiškių TI-K atvyko 2009 m. rugsėjo 28 d. (o ne 2009 m. sausio 1 d.), o išvyko 2015 m. vasario 24 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6-14); asmens įskaitos kortelę (b. l. 15-21)). Kartu akcentuotina, kad pareiškėjas skundą teismui išsiuntė tik 2015 m. gegužės 12 d. (žr. voką, b. l. 3), o atsakovė šioje administracinėje byloje prašo taikyti ieškinio senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi, t. y. pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas trejų metų senaties terminas, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo įgijo teisę į ieškinį. Nors teismas konstatuoja, jog nuo 2009 m. rugsėjo 28 d. iki 2011 m. rugpjūčio 3 d. (nes pareiškėjas 2011 m. rugpjūčio 4 d. – 2011 m. rugpjūčio 8 d. buvo laikomas tinkamai, o 2011 m. rugpjūčio 9 d. – 2012 m. liepos 15 d. buvo išvykęs iš Lukiškių TI-K (b. l. 6-14, 15-21)) pareiškėjas kai kuriais laikotarpiais (nes ir laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 28 d. iki 2011 m. rugpjūčio 3 d. buvo dažnai išvykęs iš Lukiškių TI-K) buvo laikomas Lukiškių TI-K pažeidžiant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, tačiau kartu konstatuotina, kad šiems reikalavimams dėl žalos priteisimo taikytinas senaties terminas. Teismas pabrėžia, kad ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas M. S. praleido ieškinio senaties terminą neturtinės žalos atlyginimui laikotarpiui nuo 2009 m. rugsėjo 28 d. iki 2011 m. rugpjūčio 3 d., todėl gynė savo teises labai neapdairiai, jo skundo šia apimtimi tenkinti nėra teisinio pagrindo.

2034. Kartu pabrėžtina, jog pareiškėjas M. S. Lukiškių TI-K buvo ir vėliau, t. y. atvyko 2012 m. liepos 16 d., išvyko 2015 m. vasario 24 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6-14); asmens įskaitos kortelę (b. l. 15-21)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas M. S. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1, 2 punktus), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 99 paras. Atkreiptinas dėmesys, jog 2012 m. liepos 16 d., 2012 m. rugpjūčio 30 d., 2015 m. sausio 6 d., 2015 m. vasario 10 d., 2015 m. vasario 12 d. – 2015 m. vasario 13 d., 2015 m. vasario 17 d. – 2015 m. vasario 18 d. asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; pareiškėjas 2012 m. spalio 2 d. – 2015 m. sausio 5 d., 2015 m. sausio 20 d. – 2015 m. vasario 9 d. buvo išvykęs iš Lukiškių TI-K (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6–14), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 15–21)). Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2045. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

205Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

206Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

207Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K stengiasi palaikyti higieną įstaigoje: Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytoja) 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (jos galiojimas – iki 2010 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 32–35). Minėta sutartis 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pratęsta dar 1 kalendoriniams metams (b. l. 36). Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 42)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 38–41). Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 48–50). Teismas vertina, kad didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu.

208Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (99 paras pareiškėjas M. S. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad nenustatyta, jog pareiškėjui padaryta žala sveikatai, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 1035 Lt, nuo 2015 m. sausio 1 d. – 300 eurų (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 735 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Teismas ypač remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 735 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

209Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

210Pareiškėjo M. S. skundą tenkinti iš dalies.

211Priteisti pareiškėjui M. S., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 735 Eur (septynis šimtus trisdešimt penkis eurus) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2012 m. liepos 16 d. iki 2015 m. vasario 24 d. (netinkamai laikytas 99 paras).

212Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

213Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas M. S. (toliau – ir pareiškėjas) su 2015 m. gegužės 12 d.... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, pagal Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių... 7. 2.2. Pasak pareiškėjo, būdamas su kitais asmenimis mažesnėje negu... 8. 2.3. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Visuotinės... 9. II... 10. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 11. 1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl tariamai jam padarytų pažeidimų... 12. 2. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos... 13. 3. Remiantis pareiškėjo asmens įskaitos kortelės kopija, 2010 m. gegužės... 14. 4. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 15. 5. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 16. 6. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 17. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 18. 7. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 19. 8. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų,... 20. 9. Dėl kamerų remonto... 21. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 22. 10. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Kalėjimų... 23. 11. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 24. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 25. 12. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 26. Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus,... 27. 13. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro... 28. 14. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 29. III... 30. Teismo posėdyje pareiškėjas M. S., remdamasis skundu, prašė jo... 31. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 32. I... 33. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 34. 1. Pareiškėjas M. S. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 35. – atvykęs į Lukiškių TI-K, 2009 m. rugsėjo 28 d. pareiškėjas buvo... 36. – 2009 m. rugsėjo 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 286 (plotas – 7,60 m2);... 37. – 2009 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 286 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 38. – 2009 m. spalio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 271 (plotas – 7,76 m2);... 39. – 2009 m. spalio 2 d. išvyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę (toliau... 40. – 2009 m. spalio 20 d. atvyko š LAVL ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 252... 41. – 2009 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 10, vakare – 10 asmenų;... 42. – 2009 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo 9 asmenys, vakare – 10... 43. – 2009 m. spalio 23 d. – 2009 m. spalio 26 d. kameroje Nr. 252 ryte buvo... 44. – 2009 m. spalio 27 d. išvyko į Alytaus pataisos namus (toliau – ir... 45. – 2009 m. lapkričio 24 atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 46. – 2009 m. lapkričio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 318 (plotas – 7,81 m2);... 47. – 2009 m. lapkričio 26 d. – 2009 m. lapkričio 30 d. kameroje Nr. 318 ryte... 48. – 2009 m. gruodžio 1 d. išvyko į Alytaus PN;... 49. – 2009 m. gruodžio 15 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 50. – 2009 m. gruodžio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 270 (plotas – 7,79 m2);... 51. – 2009 m. gruodžio 17 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 52. – 2009 m. gruodžio 18 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 53. – 2009 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 54. – 2009 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 55. – 2009 m. gruodžio 21 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 56. – 2009 m. gruodžio 22 d. išvyko į Alytaus PN;... 57. – 2010 m. vasario 2 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 58. – 2010 m. vasario 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 264 (plotas – 7,80 m2);... 59. – 2010 m. vasario 4 d. – 2010 m. vasario 7 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4,... 60. – 2010 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 61. – 2010 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 62. – 2010 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 63. – 2010 m. vasario 11 d. – 2010 m. vasario 16 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo... 64. – 2010 m. vasario 17 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;... 65. – 2010 m. vasario 18 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 66. – 2010 m. vasario 19 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 67. – 2010 m. vasario 20 d. – 2010 m. vasario 22 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo... 68. – 2010 m. vasario 23 d. išvyko į Alytaus PN;... 69. – 2010 m. kovo 23 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr.... 70. – 2010 m. kovo 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 284 (plotas – 7,15 m2);... 71. – 2010 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 72. – 2010 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 73. – 2010 m. kovo 27 d. – 2010 m. balandžio 5 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo... 74. – 2010 m. balandžio 6 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 75. – 2010 m. balandžio 7 d. kameroje Nr. 284 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 76. – 2010 m. balandžio 8 d. – 2010 m. balandžio 12 d. kameroje Nr. 284 ryte... 77. – 2010 m. balandžio 13 d. išvyko į Alytaus PN;... 78. – 2010 m. gegužės 11 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 79. – 2010 m. gegužės 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 291 (plotas – 7,73 m2);... 80. – 2010 m. gegužės 13 d. – 2010 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 291 ryte... 81. – 2010 m. gegužės 18 d. išvyko į Alytaus PN;... 82. – 2010 m. gegužės 25 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 83. – 2010 m. gegužės 26 d. perkeltas į kamerą Nr. 282 (plotas – 7,82 m2);... 84. – 2010 m. gegužės 27 d. – 2010 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 282 ryte... 85. – 2010 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 282 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 86. – 2010 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 282 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 87. – 2010 m. birželio 10 d. – 2010 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 282 ryte... 88. – 2010 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 282 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 89. – 2010 m. birželio 15 d. išvyko į Alytaus PN;... 90. – 2010 m. birželio 29 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 91. – 2010 m. birželio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 295 (plotas – 7,95 m2);... 92. – 2010 m. liepos 1 d. – 2010 m. liepos 6 d. kameroje Nr. 295 ryte buvo 4,... 93. – 2010 m. liepos 7 d. kameroje Nr. 295 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 94. – 2010 m. liepos 8 d. – 2010 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 295 ryte buvo 4,... 95. – 2010 m. liepos 13 d. išvyko į Alytaus PN;... 96. – 2010 m. rugpjūčio 17 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į... 97. – 2010 m. rugpjūčio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 298 (plotas – 8,03... 98. – 2010 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 298 ryte buvo 3, vakare – 4... 99. – 2010 m. rugpjūčio 20 d. – 2010 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 298... 100. – 2010 m. rugpjūčio 31 d. išvyko į Alytaus PN;... 101. – 2010 m. rugsėjo 14 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 102. – 2010 m. rugsėjo 15 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 103. – 2010 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 104. – 2010 m. rugsėjo 17 d. – 2010 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 269 ryte... 105. – 2010 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 106. – 2010 m. rugsėjo 21 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 107. – 2010 m. rugsėjo 22 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 108. – 2010 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 109. – 2010 m. rugsėjo 24 d. kameroje Nr. 269 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 110. – 2010 m. rugsėjo 25 d. – 2010 m. rugsėjo 27 d. kameroje Nr. 269 ryte... 111. – 2010 m. rugsėjo 28 d. išvyko į Alytaus PN;... 112. – 2010 m. spalio 26 d. atvyko iš Alytaus areštinės ir buvo uždarytas į... 113. – 2010 m. spalio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 320 (plotas – 7,76 m2),... 114. – 2010 m. spalio 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 322 (plotas – 7,70 m2),... 115. – 2010 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 322 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 116. – 2010 m. spalio 30 d. kameroje Nr. 322 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 117. – 2010 m. spalio 31 d. kameroje Nr. 322 ryte buvo 4, vakare – 2 asmenys;... 118. – 2010 m. lapkričio 1 d. kameroje Nr. 322 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;... 119. – 2010 m. lapkričio 2 d. išvyko į Alytaus PN;... 120. – 2010 m. lapkričio 23 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į... 121. – 2010 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 108 ryte buvo 2, vakare – 2... 122. – 2010 m. lapkričio 25 d. perkeltas į kamerą Nr. 311 (plotas – 7,75 m2),... 123. – 2010 m. lapkričio 26 d. – 2010 m. lapkričio 28 d. kameroje Nr. 311 ryte... 124. – 2010 m. lapkričio 29 d. kameroje Nr. 311 ryte buvo 3, vakare – 4... 125. – 2010 m. lapkričio 30 d. išvyko į Alytaus PN;... 126. – 2011 m. rugpjūčio 2 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į... 127. – 2011 m. rugpjūčio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas – 7,58 m2),... 128. – 2011 m. rugpjūčio 4 d. – 2011 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 285 ryte... 129. – 2011 m. rugpjūčio 9 d. išvyko į Alytaus PN;... 130. – 2012 m. liepos 16 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 131. – 2012 m. liepos 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 270 (plotas – 7,79 m2),... 132. – 2012 m. liepos 18 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 133. – 2012 m. liepos 19 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 134. – 2012 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 135. – 2012 m. liepos 21 d. – 2012 m. liepos 24 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4,... 136. – 2012 m. liepos 25 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 137. – 2012 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 138. – 2012 m. liepos 27 d. – 2012 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 270 ryte... 139. – 2012 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4... 140. – 2012 m. rugpjūčio 5 d. – 2012 m. rugpjūčio 7 d. kameroje Nr. 270 ryte... 141. – 2012 m. rugpjūčio 8 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3... 142. – 2012 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 3... 143. – 2012 m. rugpjūčio 10 d. – 2012 m. rugpjūčio 12 d. kameroje Nr. 270... 144. – 2012 m. rugpjūčio 13 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4... 145. – 2012 m. rugpjūčio 14 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4... 146. – 2012 m. rugpjūčio 15 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4... 147. – 2012 m. rugpjūčio 16 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3... 148. – 2012 m. rugpjūčio 17 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4... 149. – 2012 m. rugpjūčio 18 d. – 2012 m. rugpjūčio 22 d. kameroje Nr. 270... 150. – 2012 m. rugpjūčio 23 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3... 151. – 2012 m. rugpjūčio 24 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4... 152. – 2012 m. rugpjūčio 25 d. – 2012 m. rugpjūčio 29 d. kameroje Nr. 270... 153. – 2012 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 2... 154. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 3... 155. – 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo... 156. – 2012 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 157. – 2012 m. rugsėjo 6 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 158. – 2012 m. rugsėjo 7 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 159. – 2012 m. rugsėjo 8 d. – 2012 m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo... 160. – 2012 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 161. – 2012 m. rugsėjo 12 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 162. – 2012 m. rugsėjo 13 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 163. – 2012 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 164. – 2012 m. rugsėjo 15 d. – 2012 m. rugsėjo 16 d. kameroje Nr. 270 ryte... 165. – 2012 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 166. – 2012 m. rugsėjo 18 d. – 2012 m. rugsėjo 19 d. kameroje Nr. 270 ryte... 167. – 2012 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 168. – 2012 m. rugsėjo 21 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d. kameroje Nr. 270 ryte... 169. – 2012 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 270 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 170. – 2012 m. spalio 2 d. išvyko į Alytaus PN;... 171. – 2015 m. sausio 6 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą Nr.... 172. – 2015 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 271 buvo 4 asmenys;... 173. – 2015 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 271 buvo 3 asmenys;... 174. – 2015 m. sausio 9 d. kameroje Nr. 271 buvo 4 asmenys;... 175. – 2015 m. sausio 10 d. – 2015 m. sausio 12 d. kameroje Nr. 271 buvo 3... 176. – 2015 m. sausio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 279 (plotas – 7,77 m2),... 177. – 2015 m. sausio 14 d. kameroje Nr. 279 buvo 4 asmenys;... 178. – 2015 m. sausio 15 d. kameroje Nr. 279 buvo 2 asmenys;... 179. – 2015 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 279 buvo 3 asmenys;... 180. – 2015 m. sausio 17 d. – 2015 m. sausio 19 d. kameroje Nr. 279 buvo 4... 181. – 2015 m. sausio 20 d. išvyko į Alytaus PN;... 182. – 2015 m. vasario 10 d. atvyko iš Alytaus PN ir buvo uždarytas į kamerą... 183. – 2015 m. vasario 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 309 (plotas – 7,72 m2),... 184. – 2015 m. vasario 12 d. – 2015 m. vasario 13 d. kameroje Nr. 309 buvo 2... 185. – 2015 m. vasario 14 d. – 2015 m. vasario 16 d. kameroje Nr. 309 buvo 3... 186. – 2015 m. vasario 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 267 (plotas – 7,63 m2),... 187. – 2015 m. vasario 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 280 (plotas – 7,82 m2),... 188. – 2015 m. vasario 19 d. – 2015 m. vasario 23 d. kameroje Nr. 280 buvo 3... 189. – 2015 m. vasario 24 d. išvyko į Alytaus PN.... 190. 2. 2010 m. gegužės 12 d. ryte, 2010 m. rugpjūčio 18 d. ryte, 2010 m.... 191. 3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 192. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 193. 5. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“... 194. II... 195. 1. Pareiškėjas M. S. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės,... 196. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas M. S.... 197. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 198. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 199. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 200. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 201. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 202. 3. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas M. S. į Lukiškių... 203. 4. Kartu pabrėžtina, jog pareiškėjas M. S. Lukiškių TI-K buvo ir vėliau,... 204. 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 205. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 206. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 207. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 208. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 209. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 210. Pareiškėjo M. S. skundą tenkinti iš dalies.... 211. Priteisti pareiškėjui M. S., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 212. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 213. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...