Byla 2S-163-611/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Tatjanos Žukauskienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos ieškinį atsakovui Lietuvos darbo federacijai dėl turto dalies pripažinimo ieškovo nuosavybe

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas pateikė teismui atskirąjį skundą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 rugpjūčio 29 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo ieškinį atsakovui Lietuvos darbo federacijai dėl turto dalies pripažinimo ieškovo nuosavybe. Kadangi teismui pateiktas atskirasis skundas neatitiko LR CPK keliamų reikalavimų, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-07 nutartimi ieškovui buvo nustatytas procesinis terminas iki 2007-10-27 (imtinai) atskirojo skundo trūkumams pašalinti, t.y. pateikti teismui skundą, atitinkantį LR CPK 111 str. 2 d. 6 p., 4 d. keliamus reikalavimus, bei įgaliojimą ar kitokį dokumentą, iš kurio matytųsi atskirąjį skundą pasirašiusio asmens įgalinimų apimtis.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 13 d. nutarė Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-08-29 nutarties panaikinimo laikyti nepaduotu ir grąžinti jį ieškovui Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijai. Nustatė, kad ieškovas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-07 nutartyje nurodytus atskirojo skundo trūkumus pašalino iš dalies, t.y. pateikė teismui atskirąjį skundą, atitinkantį LR CPK 111 str. 2 d. 6p., 4 d. keliamus reikalavimus, bei pateikė 2007-03-31 protokolo kopiją, iš kurios turinio nustatyta, kad Marijana Narkaitienė buvo išrinkta ieškovo pirmininke, tačiau nepateikė įstatų (nuostatų), įgaliojimo ar kitokio dokumento, iš kurio matytųsi ieškovo atstovo – pirmininkės Marijanos Narkaitienės įgalinimų apimtis. Be to, pažymėjo ir tai, kad teismui pateikta 2007-03-31 protokolo kopija buvo nepatvirtinta įstatymų nustatyta tvarka (LR CPK 114 str. 1 d.). Taip pat ieškovas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-07 nutartyje nurodytus atskirojo skundo trūkumus pašalino po nutartyje nustatyto termino, t.y. 2008-11-07, tačiau atnaujinti praleistą teismo nustatytą terminą neprašė.

8Ieškovas Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 lapkričio 13 d. civilinėje byloje Nr. 2-14576-599/2008 panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad su nutartimi nesutinka dėl sekančių motyvų. Apeliantas pažymi, jog pareiškė ieškinį dėl 2/3 bendrasavininkiams priklausančio turto pripažinimo, tačiau teismas nenurodęs, motyvų ieškovo reikalavimą pakeitė. Nurodo, jog ieškovas prašė pripažinti jo nuosavybe 2/3 dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto, kuris yra Vytauto g. 14, Vilniuje, nes pastatas, esantis V. Mykolaičio-Putino 5 g., Vilniuje, yra jau parduotas ir priklauso tretiesiems asmenims. Mano, jog išimtinio teismingumo taisyklių nepažeidė. Nurodo, jog teismas buvo nustatęs ieškovui terminą iki 2008 spalio 27 d. ieškinio trūkumų pašalinimui, tačiau šią nutartį gavo tik 2008-11-05. Pateikė atskirąjį skundą 2008-11-07 ir dėl pridėtų dokumentų ieškovui pastabų nebuvo pareikšta, tačiau 2008-11-13 nutartimi teismas nutarė atskirąjį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovui.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

11LR CPK 301 str. 1 d. yra įtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų teisė skųsti pirmosios instancijos teismo neįsiteisėjusius sprendimus apeliacinės instancijos teismui. Tinkamo proceso ir teisės būti išklausytam principai civiliniame procese apima ir teisę nepatenkintai šaliai skųsti teismo sprendimą, kaip dar vieną galimybę įrodyti savo teisę. Todėl šaliai turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Apeliacijos teisė yra viena iš pagrindinių šalių procesinių teisių, kuri yra įtvirtinta ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (ratifikuotos 1995-04-27 LR įstatymu Nr. I-865) Septintojo protokolo 2 str. bei 1995-02-27 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijoje Nr. R (95) 5 ,,Dėl apeliacijų sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“. LR CPK 115 str. yra įtvirtinti procesinių dokumentų ir jį priedų priėmimo ir trūkumų ištaisymo reikalavimai. Pastarojo straipsnio 2 d. yra nurodyta, kad teismas nustatęs, jog procesiniai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Ieškovei teismas 2008 spalio 7 d. nutartimi nustatė 20 dienų terminą, t.y. nurodė pašalinti trūkumus iki 2008 spalio 27 d. imtinai. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas 2008 m. lapkričio 13 d. nutartyje nurodė, kad: „ieškovas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 spalio 7 d. nutartyje nurodytus atskirojo skundo trūkumus pašalino po nutartyje nustatyto termino, tačiau atnaujinti praleistą teismo nustatytą terminą neprašė“. Tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovui minėta nutartis buvo įteikta 2008 m. lapkričio 5 d., o skundas paduotas 2008 m. lapkričio 7 d. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo nutartį dėl numatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti patį pažeidimo pobūdį, t.y. ar termino atskirajam skundui paduoti praleidimą sąlygoja netinkamas naudojimasis proceso suteiktomis teisėmis, ar įvykusi klaida. Iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį apeliacine tvarka – dėl atsitiktinio pobūdžio aplinkybės (klaidos) neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų LR CK 1.5 str. 4 d. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 spalio 7 d. nutartis, priimta c. b. AB bankas „Hansa-LTB“v. A. Čiras, Nr. 3K-3-1486/2002).

12Piktnaudžiavimo procesu byloje teisėjų kolegija nenustatė, todėl laikytina, kad terminą atskirajam skundui paduoti ieškovas, pasirašytinai gaudamas nutartį 2008 lapkričio 5 d., o patikslintą atskirąjį skundą įteikdamas teismui 2008 lapkričio 7 d., praleido ne dėl savo kaltės ir klaidos, apskundimo procedūroje elgėsi sąžiningai ir procesinėmis teisėmis iš esmės naudojosi tinkamai. Ieškovas objektyviai neturėjo galimybės teismo nustatytu terminu pašalinti atskirojo skundo trūkumus, kadangi jam nutartis dėl trūkumų pašalinimo buvo įteikta po termino trūkumams pašalinti suėjimo. Pirmos instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, dėl jų nepasisakė, į sąžiningai procese dalyvavusios šalies pagrįstus lūkesčius, kad jo esminės teisės negali būti prarandamos dėl pavėluoto dokumentų įteikimo, neatsižvelgė. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ieškovo padaryto pažeidimo, paduodant atskirąjį skundą, pobūdį, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nesuteikė ieškovui teisės būti išklausytam. Pirmosios instancijos teismo nurodyti trūkumai, kad ieškovas nepateikė įstatų (nuostatų) ar įgaliojimo apie ieškovo pirmininkės teisę pasirašyti procesinius dokumentus bei kad ieškovas pateikė įrodymo apie Marijanos Narkaitienės išrinkimo pirmininke kopiją yra nepagrįsti, nes byloje yra pateiktas tinkamai patvirtintas 2007-03-31 protokolo nuorašas, ji yra ieškoov pirmininkė, turinti teisę atstovauti ieškovą teisme. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias atskirojo skundo padavimo tvarką ir terminą, dėl ko netinkamai buvo išspręstas atskirojo skundo priėmimo klausimas (LR CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Todėl 2008-11-13 nutartis naikintina, o ieškovo Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos atskirojo skundo priėmimo klausimas perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (LR CPK 337 str. 3 p.).

13Atskirasis skundas yra atmetamas dalyje, kuria pasisakoma dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. ir 2008 spalio 7 d. nutarties teisėtumo, nes pastarųjų nutarčių pagrįstumas ir teisėtumas yra tikrinamas padavus dėl šių nutarčių atskiruosius skundus (LR CPK 301 str.). Tuo tarpu atskirasis skundas yra paduotas dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutarties, todėl šios bylos nagrinėjimo dalykas yra tik pastarosios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas ( LR CPK 334 str., 338 str., 301 str.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 320 str., 334 str., 338 str., 329 str., 336 str., 337 str., 339 str. kolegija

Nutarė

15Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti, o ieškovo Lietuvos nepriklausomų profesinių sąjungų federacijos atskirojo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai