Byla e2-3470-855/2020
Dėl viešųjų pirkimų

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinį atsakovei VĮ „Turto bankas“, trečiasis asmuo – UAB „Naresta“ dėl viešųjų pirkimų,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „Eikos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VĮ „Turto bankas“, trečiasis asmuo – UAB „Naresta“, prašydama panaikinti atsakovės 2020-05-05 sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją tarptautiniame viešajame pirkime „VP-126 Administracinės paskirties pastato, T.Ševčenkos g. 13, Vilniuje, rekonstrukcijos darbai“ (pirkimo Nr. 475424) ir įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą – atmesti trečiojo asmens UAB „Naresta“ pasiūlymą.

41.1.

5Nurodė, kad ieškovė, trečiasis asmuo UAB „Naresta“ ir kiti tiekėjai pateikė pasiūlymus atsakovės vykdomame tarptautiniame pirkime, kuriame perkančiosios organizacijos 2020-05-05 sprendimu buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir pirkimo laimėtoja pripažinta pirmą vietą užėmusi UAB „Naresta“. Ieškovė 2020-05-05, 2020-05-12 ir 2020-05-13 teikė prašymus leisti susipažinti su laimėtojo pasiūlymo dokumentais, o 2020-06-01 su jais susipažinusi, pateikė atsakovei pretenziją, prašydama panaikinti 2020-05-05 sprendimą, atmesti UAB „Naresta“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 6.1.1. p. nustatyto kvalifikacijos reikalavimo bei sudaryti naują pasiūlymų eilę, tačiau perkančioji organizacija 2020-06-10 sprendimu atmetė pretenziją.

61.2.

7Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 6.1.1. p. buvo nustatytas tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams – teisė verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti; pareiga turėti kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) statybos rangovu ir teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinių esančių kultūros paveldo vietovėje; nurodytos atitinkamos statybos sritys, tarp jų ir – 2.8 – statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinierių sistemų įrengimas; taip pat įvardinti dokumentai, pagrindžiantys atitiktį šiam reikalavimui, kuriuos tiekėjai turėjo pateikti. Pagal LR Aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D-848 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą „Statybos darbų sritys“, statybos darbai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, o jie savo ruožtu skirstomi į pogrupius, ir dalies gaisrinės saugos inžinerinių sistemų, t. y. statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų bei dūmų ir šilumos valdymo sistemų, įrengimo darbai yra kvalifikuojami kaip specialieji mechanikos darbai, tuo tarpu kitų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbai yra kvalifikuojami kaip elektrotechnikos darbai.

81.3.

9Detalus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų sąrašas pateiktas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-08-23 įsakymu Nr. 1-251 patvirtintose Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos), ir prie jų priskiriamos: stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos; perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos; lauko gaisrinio vandentiekio sistemos; dūmų ir šilumos kontrolės sistemos; inžinerinė įranga ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimui sustabdyti ir saugiai evakavimo(si) ir galėjimo darbams atlikti: vandens užuolaidos, automatiškai uždaromi priešgaisriniai vartai, vėdinimo sistemų ugnį sulaikantys įrenginiai, technologinių procesų automatiniai valdymo įrenginiai, geležinkelio naftos produktų perpylimo estakadų ir naftos produktų rezervuarų gaisrų gesinimo sistemos.

101.4.

11UAB „Naresta“ su pasiūlymu pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 1167, kuriame nurodyta, kad ji turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu tokiose statybos darbų srityse, tarp kurių – statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas; stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas; dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. Taigi, UAB „Naresta“ turi teisę atlikti tik minėtus dalies gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, tačiau neturi teisės atlikti: perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų; inžinerinės įrangos ar inžinerinių sistemų, skirtų apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimui sustabdyti ir saugiai evakavimo ir galėjimo darbams atlikti, nors to reikalauja Pirkimo Sąlygų 6.1.1. p.

121.5.

13Pažymėjo, kad pagal LR Aplinkos ministerijos viešai skelbiamą išaiškinimą, kuriuo nepagrįstai remiasi atsakovė, kvalifikacijos atestatas, kuriame nurodyta darbų sritis „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ ir kvalifikacijos atestatas, kuriame nurodyta darbų sritis „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ suteikia teisę vykdyti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo darbus, bet ne atvirkščiai, t. y. gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas apima gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą, bet gaisrinės saugos (signalizacijos) sistemų įrengimas neapima visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų. Taigi, Aplinkos ministerijos išaiškinimai nepagrindžia trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygų 6.1.1. p. reikalavimui, o pateiktas atestatas įrodo, kad trečiojo asmens kvalifikacija nėra pakankama, nes neturėdamas teisės atlikti visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemos įrengimo darbų, trečiasis asmuo nėra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, todėl jo pasiūlymas turėjo būti atmestas.

141.6.

15Pabrėžė ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2020-04-09 nutartyje c.b. Nr. e2A-781-790/2020 pateikti išaiškinimai, kuriais remiasi perkančioji organizacija, negali būti taikomi nagrinėjamam ginčui, kadangi toje byloje ieškovas neįrodė, kaip realiai galėtų pažeisti atsakovo interesus tai, kad tiekėjams išduotuose kvalifikacijos atestatuose įrašyta ne ieškovo nurodomo turinio darbų sritis, t. y. įrašyta darbų sritis „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“, o ne „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“. Ginčo gi atveju reikės atlikti ir tokius darbus, kurių atlikimo teisės trečiasis asmuo neturi, t. y. įrengti ne tik gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, kurių įrengimo teisę pagrindžią įrašas „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“, bet pagal Pirkimo sąlygų priedą Nr. 1 „Techninis projektas“ reikės įrengti, pavyzdžiui, ir inžinerinių sistemų, skirtų apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimui sustabdyti ir saugiai evakavimo ir galėjimo darbams atlikti įrengimo darbus, kurių atlikimo teisės nepagrindžia trečiojo asmens atestato įrašas. Minėtoje byloje pateiktas vertinimas, kad trečiasis asmuo atitiko visiškai kito viešojo pirkimo sąlygose įtvirtintus kvalifikacijos reikalavimus, todėl neturi jokios prejudicinės galios nagrinėjamai bylai, juo labiau, kad ieškovė nedalyvavo toje byloje.

161.7.

17Dublike papildomai pažymėjo, kad trečiojo asmens su atsiliepimu pateiktas patikslintas kvalifikacijos atestatas neturi teisinės reikšmės sprendžiant ginčą, kadangi reikalaujama kvalifikacija turėjo būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo dienos (2020-04-09), o patikslintas atestatas, suteikiantis teisę vykdyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, galioja nuo 2020-06-30, kas reiškia, kad pasiūlymo pateikimo dieną UAB „Naresta“ kvalifikacija buvo nepakankama.

182.

19Atsakovė VĮ „Turto bankas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

202.1.

21Nurodė, kad vertindama UAB „Naresta“ pasiūlymo ir jos pateikto atestato atitiktį Pirkimo sąlygų ir STR 1.06.01:2016 reikalavimams, rėmėsi LR Aplinks ministerijos, kuri yra įgaliota tvirtinti ir aiškinti statybos techninių reglamentų bei jų pagrindu rangovams išduotų atestatų turinio klausimus ir kuri yra atsakinga už kvalifikacijos atestatų išdavimą, tinklapyje viešai pateiktais išaiškinimais, jog: jeigu kvalifikacijos atestate, išduotame po 2017-01-01, viena iš nurodytų statybos darbo sričių yra „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ arba „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“, toks įrašas yra tapatus ir suteikia teisę vadovauti ar įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas; kvalifikacijos atestate esantys įrašais „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“, „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ suteikia teisę ypatingojo statinio rangovui vykdyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų, nenurodytų STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.1 papunktyje, įrengimo darbus (pvz., gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų ir pan.). Tai reiškia, kad UAB „Naresta“ pateiktas kvalifikacijos atestatas suteikia teisę šiam rangovui atlikti visus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, o ieškovės pateiktas viešosios konsultacijos aiškinimas yra nepagrįstas.

222.2.

23Pažymėjo, kad ieškovė nepagrįstai remiasi Rekomendacijomis, nes tai tik rekomendacinio pobūdžio dokumentas; jame pateiktas tik rekomendacinis gaisrinės saugos sistemų sąrašas (ne darbų); jame nustatytos neprivalomojo pobūdžio nuostatos, skirtos gaisrinės saugos inžinerinių sistemų naudotojams ir (ar) savininkams šių sistemų eksploatacinės priežiūros klausimais, o ne sistemų įrengimo darbus atliekantiems ar juos atestuojantiems ūkio subjektais, t. y. jos nėra susijusios su statinių (patalpų) įrengimo (statybos) darbais, su statybos proceso dalyvių turimais atestatais ir juose nustatyta teise vykdyti atestate nurodytą veiklą, ką patvirtino ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM atstovai 2020-06-30 el. laišku atsakovei. Vienintelė galima gaisrinės saugos inžinerinių sistemų klasifikacija, kuri galėtų būti sistemiškai taikoma, yra pateikiama to paties STR esančioje formoje F-27, kuriuo patvirtinamos statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo aktų formos, ir ten viena iš statinio inžinerinių sistemų yra statinio gaisrinės saugos inžinerinė sistema, o Priedo 1.14 punkte pateikiamas baigtinis gaisrinės saugos inžinerinę sistemą sudarančių sistemų sąrašas: stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos. Taigi, trečiojo asmens kvalifikacijos atestatas suteikia teisę jam atlikti visus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, numatytus STR 1.06.01:2016.

242.3.

25Nagrinėjamos bylos ir Lietuvos apeliacinio teismo 2020-04-09 nutartyje c.b. Nr. e2A-781-790/2020 nustatytos aplinkybės yra labai panašios, nes pirkimo kvalifikacinis reikalavimas ir kitos pirkimo sąlygos, susijusios su gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbais, yra išdėstytos identiškai; abiejų pirkimų nugalėtoju nustatytas tas pats juridinis asmuo, kurio kvalifikacijos atitiktį, atliekant gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, vertino ir apeliacinės instancijos teismas, todėl minėti išaiškinimai turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje.

263.

27Trečiasis asmuo UAB „Naresta“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

283.1.

29Nurodė, kad UAB „Naresta“ jau antrą kartą įtraukiama į analogiško pobūdžio teisminį ginčą, kuriame kvestionuojamas VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ išduoto kvalifikacijos atestato turinys gaisrinės saugos specialiųjų statybos darbų apimtyje, todėl ji 2020-06-25 kreipėsi į VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, prašydama suvienodinti rangovų kvalifikacijos gaisrinės saugos srityje įvardijimą statybos rangovų kvalifikacijos atestatuose, ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, reaguodamas tiek į LR Aplinkos ministerijos pateiktus viešus išaiškinimus, tiek į statybos rinkos dalyvių kreipimusis, 2020-06-30 patikslino UAB „Naresta“ kvalifikacijos atestatą Nr. 1167, nurodydamas darbų sritį – gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, t. y. nauju įrašu išdavė ne naują kvalifikacijos atestatą ir neatlikto naują statybos rangovo kvalifikacijos vertinimą, o tik pašalinto ankščiau išduoto atestato netikslumus, patikslino nuo 2018-11-30 galiojančio atestato kvalifikacijos nuostatas, ir tai patvirtina, kad trečiojo asmens kvalifikacijos turinys atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus ir yra pakankamas viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti.

303.2.

31Pažymėjo, kad nuo 2017-01-01 pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys statinio statybos rangovų kvalifikacijos atestatų išdavimo, galiojimo, sustabdymo ir panaikinimo tvarką bei atitinkamai statybos darbų sričių klasifikaciją, pagal kurią išduodami rangovų kvalifikacijos atestatai - be kita ko, su gaisrine sauga susijusios specialiųjų darbų sritys - detalizuotos ir nurodytos tiek mechanikos darbų dalyje, tiek elektrotechnikos darbų dalyje. Kadangi UAB „Naresta“ atestatas išduotas 2018-11-30, jame numatyta su gaisrinės saugos darbais susijusi kvalifikacija buvo įvardinta pagal nuo 2017-01-01 įsigaliojusią specialiųjų statybos darbų klasifikaciją, o kilus neaiškumams ir ginčams, trečiasis asmuo kreipėsi į LR Aplinkos ministeriją, kuri 2020-01-13 rašte nurodė, kad nuo 2017-01-01 išduotame kvalifikacijos atestate įrašai „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ ir „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ savo reikšme yra tapatūs ir suteikia teisę ypatingojo statinio rangovui vykdyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų STR 1.06.01:2016 1 priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimo darbus (pvz., gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų ir pan.). Formuluotė „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ apima visus su gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimu susijusius darbus, kurie nėra priskiriami mechanikos darbams, o formuluotė „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ apima tik specialiuosius elektrotechnikos darbus, susijusius su gaisrine sauga (nes minėta formuluotė pateikta tik specialiųjų elektrotechnikos darbų sąraše). Tokiu būdu loginė STR nuostatų ir jų pagrindu į rangovų kvalifikacijos atestatus įtrauktų formuluočių analizė leidžia daryti išvadą, kad nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo iki 2016-12-31 naudotai formuluotei „gaisrinė saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ suteikti platesnę prasmę nei naujai formuluotei „gaisrinė saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“.

323.3.

33Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-781-790/2020 atsakė iš esmės į visus šioje byloje ieškovės taip pat keliamus klausimus, o keletas papildomų ieškovės argumentų nesudaro pagrindo kitaip vertinti tiek trečiojo asmens, tiek kitų statybos rangovų, turinčių identiškus kvalifikacijos atestatus, kvalifikacijos gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo srityje klausimų.

34Ieškinys atmestinas.

354.

36Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VĮ „Turto bankas“ paskelbė ir vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „VP-126 Administracinės paskirties pastato, T.Ševčenkos g. 13, Vilniuje, rekonstrukcijos darbai“ (pirkimo Nr. 475424), kuriame tiek ieškovė UAB "Eikos statyba", tiek trečiasis asmuo UAB "Naresta", tiek kiti tiekėjai pateikė pasiūlymus. 2020-05-05 atsakovės, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimu buvo sudaryta pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo (balų) mažėjimo tvarka, kurioje pirmą vietą užėmė trečiojo asmens UAB „Naresta“ pasiūlymas, o antrą vietą – ieškovės UAB „Eikos statyba“ pasiūlymas, ir pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Naresta“, kaip ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, atitinkantį Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir tenkinantį LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 str. 1 d. reikalavimus, pateikusi tiekėja, su ja nutarta sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovei susipažinus su pirkimo laimėtojos pateikto pasiūlymo dokumentais ir 2020-06-01 pateikus dėl 2020-05-05 perkančiosios organizacijos sprendimo pretenziją, prašant apskritai atmesti UAB „Naresta“ pasiūlymą, ji atsakovės 2020-06-10 sprendimu buvo atmesta.

375.

38Ieškovės nuomone, atsakovė UAB „Naresta“ neatitinka Pirkimo sąlygų 6.1.1. papunktyje nustatyto tiekėjams kvalifikacijos reikalavimo, kadangi jos su pasiūlymu pateiktas kvalifikacijos atestatas rodo, jog turi teisę atlikti tik kai kurių, bet ne visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, o konkrečiai – neturi teisės atlikti perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų, o taip pat inžinerinės įrangos ar inžinerinių sistemų, skirtų apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimui sustabdyti ir saugiai evakavimo(si) ir galėjimo darbams atlikti įrengimo darbų.

396.

40Teismas, kompleksiškai įvertinęs dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, byloje esančius rašytinius įrodymus, o taip pat Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis apie glaudžiai su nagrinėjama byla susijusią Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtą civilinę bylą Nr. e2-790-432/2020 (apeliacinės instancijos teismo – Lietuvos apeliacinio teismo c.b. Nr. e2A-781-790/2020), dėl kurios visi dalyvaujantys byloje asmenys pateikė savo aiškinimus bei argumentus, sprendžia, kad tokia ieškovės pozicija ir atitinkamai ieškinyje pareikšti reikalavimai yra nepagrįsti.

417.

42Pirkimo sąlygų 6.1.1. papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams – teisė verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Numatyta, kad tiekėjas privalo turėti kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai) statybos rangovu ir kuriam suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinių esačių kultūros paveldo vietovėje, atitinkamose statybos srityse: 1. bendrieji statybos darbai (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir t.t.); 2. specialieji statybos darbai, tarp jų 2.8 papunktyje numatyta statybos sritis – statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinierių sistemų įrengimas. Pirkimo sąlygose nustatyta, kad atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui įrodo LR teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai (ar užsienio šalies tiekėjams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje). Taigi, nagrinėjamo ginčo kontekste tiekėjas su pasiūlymu privalėjo pateikti perkančiajai organizacijai kompetentingos institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą (atestatus), kuris patvirtintų/įrodytų jo teisę būti ypatingo statinio (negyvenamųjų pastatų bei kultūros paveldo vietovėje esančių statinių) statybos rangovu, be kita ko, ir tokioje statybos srityje, kaip gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

438.

44Kaip matyti iš bylos medžiagos, trečiasis asmuo UAB „Naresta“ kartu su savo pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centro“ 2018-11-30 išduotą Kvalifikacijos atestatą Nr. 1167, kuriuo UAB „Naresta“ suteikiama teisė būti atitinkamų ypatingųjų statinių (įskaitant negyvenamųjų pastatų ir statinių, esančių kultūros paveldo vietovėje) statybos rangovu nurodytose statybos darbų srityse, tarp jų ir tokiose srityse, kaip: statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas; stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklų tiesimas; dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

459.

46Visi dalyvaujantys byloje asmenys neginčijo ir sutiko, kad pagal LR Aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D-848 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą „Statybos darbų sritys“, visi statybos darbai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius statybos darbus; savo ruožtu bendrieji ir specialieji statybos darbai skirstomi į tam tikrus pogrupius; specialieji statybos darbai skirstomi į: a) mechanikos darbus, į kuriuos be kita ko, įeina tokie gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbai, kaip: statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas; stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas; dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas, t. y. tokie mechanikos darbai, kurie betarpiškai/pažodžiui numatyti iš UAB „Naresta“ išduotame Kvalifikacijos atestate, kas reiškia, jog trečiajam asmeniui suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu šiuose aiškiai išskirtose ir įvardintose statybos darbų srityse (dėl to tarp šalių ginčo nėra); ir b) elektrotechnikos darbus, į kuriuos be kita ko, įeina ir visi gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbai, nenurodyti šio priedo 1.2.1. papunktyje, t. y. nepriskirti prie aukščiau paminėtų mechanikos darbų. Kaip jau buvo minėta, UAB „Naresta“ išduotame Kvalifikacijos atestate be aukščiau nurodytų / atskirai įvardintų mechanikos darbų, UAB „Naresta“ suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo srityje, t. y. toje statybos darbų srityje, kuri minėtame STR 1.06.01:2016 nėra paminėta prie specialiųjų mechanikos darbų, atitinkamai laikytina elektrotechnikos darbų sritimi.

4710.

48Ieškovė UAB „Eikos statyba“ teigia ir įrodinėja, kad tokia UAB „Naresta“ kvalifikacija, kaip ji yra įvardinta minėtame atestate, nėra pakankama ir nesuteikia teisės atlikti visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų, nes be atestate aiškiai nurodytų gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbų dar priskiriami tokie darbai, kaip perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų įrengimas bei inžinerinės įrangos ar inžinerinių sistemų, skirtų apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimui sustabdyti ir saugiai evakavimo(si) ir gelbėjimo darbams atlikti įrengimas, kurie paminėti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-08-23 įsakymu Nr. 1-251 patvirtintose Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos).

4911.

50Teismas pažymi, kad nors šių Rekomendacijų 3 punkte iš tikrųjų yra išskirtos tokios gaisrinės saugos inžinerinės sistemos, kaip: stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos; perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos; lauko gaisrinio vandentiekio sistemos; dūmų ir šilumos kontrolės sistemos; inžinerinė įranga ar inžinerinės sistemos, skirtos apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimui sustabdyti ir saugiai evakavimo(si) ir galėjimo darbams atlikti, tačiau, teismo nuomone, tai, kad vienokia ar kitokia sistema nėra betarpiškai / pažodžiui, paminėta ir įvardinta UAB „Naresta“ išduotame Kvalifikacijos atestate savaime nereiškia, kad įmonė neturi teisės būti ypatingojo statinio statybos rangovu gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo srityje, kaip to reikalauja Pirkimo sąlygų 6.1.1. punktas.

5112.

52Kaip nurodyta Rekomendacijų 1 punkte ir kaip matyti iš paties Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2020-06-30 el. laiško VĮ „Turto bankas“, šios Rekomendacijos yra skirtos atitinkamų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų naudotojams ir (ar) savininkams bei jų priežiūrą atliekantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, bet ne tokių sistemų statytojams/įrengėjams, t. y. minėtos Rekomendacijos reglamentuoja klausimus, susijusius su jau pastatytų ir įrengtų sistemų naudojimu, priežiūra, eksploatacija, bet nereglamentuoja jokių klausimų ir nėra susijusios su gaisro saugos inžinerinių sistemų statyba, įrengimu, tą turinčių teisę atlikti subjektų apibrėžimu, nustatymu, jų kvalifikacija ir pan., kas yra ginčo viešojo pirkimo objektas, o tuo pačiu ir perkančiosios organizacijos nustatytas tiekėjo, kaip būsimo sistemų statytojo, kvalifikacijos reikalavimas.

5313.

54Nei pačiose Pirkimo sąlygose, nei jokiuose kituose pirkimo dokumentuose plačiąja prasme nėra nukreipiama į minėtas Rekomendacijas ar kitus panašaus pobūdžio (rekomendacinius) teisės aktus. Priešingai, iš sisteminės ir loginės Pirkimo sąlygų analizės galima spręsti, jog kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams, įskaitant ir ginčo kvalifikacijos reikalavimas dėl teisės būti ypatingojo statinio statybos rangovu, perkančiosios organizacijos nustatyti neatsiejamai nuo statybą reglamentuojančių įstatyminių ir poįstatyminių teisės aktų, o šiuo atveju, konkrečiai remiantis ir nukreipiant į jau minėtą LR Aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D-848 patvirtintą Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kurio prieduose pateikiama tiek statybos darbų sričių klasifikacija, tiek tokius darbus kompetentingų atlikti ir prižiūrėti subjektų klasifikacija, grupės, teisės ir pan. Tokią išvadą teismui leidžia daryti jau vien tai, kad tiek Pirkimo sąlygų 6.1.1. p. reikalavimas, tiek kiti Pirkimo sąlygų 6 dalyje nustatyti tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai (pvz., būtinumas turėti ypatingo statinio statybos darbų vadovą, statinio informacinio modelio koordinatorių) susiję būtent su šių statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

5514.

56Būtent dėl to, kaip pagrįstai nurodė atsiliepime atsakovė, siekiant nustatyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų sampratą ir turinį ir tuo aspektu vertinti tiekėjo kvalifikaciją, galėtų būti remiamasi nebent šio STR 1.06.01:2016 nuostatomis ar kitais betarpiškai su statyba ir ją turinčiais teisę atlikti subjektais susijusiais teisės aktais, o minėtame STR (pvz., jo priede Nr. 4, 1.14 p.), kalbant apie gaisrinės saugos inžinerines sistemas pateikiamas baigtinis tokių sistemų sąrašas, į kurį įeina tokios sistemos, kaip stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) sistemos, statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos ir dūmų ir šilumos valdymo sistemos. Kaip jau buvo minėta, statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų, stacionarių gaisrų gesinimo sistemų, lauko gaisrinio vandentiekio sistemų ir dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas priskiriami prie specialiųjų mechanikos darbų ir atskirai įvardinti UAB „Naresta“ išduotame kvalifikacijos atestate, tuo tarpu likusios statybos darbų sritys, tokios kaip gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemų įrengimas, remiantis tuo pačiu STR, priskirtinos prie tų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų, kurie laikytini specialiaisiais elektrotechnikos darbais.

5715.

58Kaip matyti iš LR Aplinkos ministerijos 2018-10-04 rašto „Dėl kvalifikacijos atestatų“, STR 1.06.01:2016 1.2.2. papunktyje nurodyti specialieji statybos darbai – „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1. papunktyje) įrengimas“ apima ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą, todėl jei kvalifikacijos atestate, išduotame po 2017-01-01 (kai įsigaliojo LR Statybos įstatymo atitinkami pakeitimai), viena iš nurodytų statybos darbo sričių – „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ (kaip nagrinėjamo ginčo atveju UAB „Naresta“ išduotame kvalifikacijos atestate), toks įrašas suteikia teisę vadovauti ar įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas. Tokia pat pozicija atkartota ir LR Aplinkos ministerijos 2020-01-13 rašte „Dėl statybos rangovų kvalifikacijos atestatų“, kuriame atsižvelgiant į 2017-01-01 pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pagal kurį išduodami kvalifikacijos atestatai, išaiškinta, jog nuo 2017-01-01 išduotame kvalifikacijos atestate įrašas „darbo sritis: gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“, „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ suteikia teisę ypatingojo statinio rangovui vykdyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų, nenurodytų STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 1.2.1 papunktyje, įrengimo darbus (pvz., gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų ir pan.). Pagaliau, identiškas išaiškinimas dėl kvalifikacijos atestatų, išduotų tiek iki 2017-01-01, tiek ir po 2017-01-01, bei juose vartojamų sąvokų, pateiktas ir LR Aplinkos ministerijos 2020-06 rašte, pateiktame kartu su atsakovės tripliku.

5916.

60Tai pat ir viešai prieinamuose LR Aplinkos ministerijos interneto svetainėje pateiktuose išaiškinimuose (http://am.lrv.lt/lt-duk-2), kuriais nagrinėjamu atveju rėmėsi perkančioji organizacija, tiek vertindama tiekėjų kvalifikaciją, tiek nagrinėdama ieškovės pretenziją dėl 2020-05-05 sprendimo, nurodoma, kad nuo 2017-01-01 ypatingojo statinio statybos rangovams ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams kvalifikacijos atestatai išduodami vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“. Kvalifikacijos atestatas suteikia teisę jo turėtojui vadovauti ar vykdyti kvalifikacijos atestate nurodytus statybos darbus, kurie nurodomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedu. Šio reglamento 1 priedo 1.2.1 papunktyje nurodyti specialieji statybos darbai „<...> statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas <...>“. Šio reglamento 1 priedo 1.2.2 papunktyje nurodyti specialieji statybos darbai „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimas“ apima gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą. Jeigu kvalifikacijos atestate, išduotame po 2017-01-01, viena iš nurodytų statybos darbo sričių yra „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ arba „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ (kaip nagrinėjamos bylos atveju), toks įrašas yra tapatus ir suteikia teisę vadovauti ar įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas.

6117.

62Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas nuostatas, teismas sprendžia, jog UAB „Naresta“ kvalifikacijos atestate pateikti įrašai, įskaitant ir įrašą „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ suteikia teisę UAB „Naresta“ būti ypatingojo statinio statybos rangovu visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo srityje, kaip to ir reikalauja Pirkimo sąlygų 6.1.1. p., todėl spręsti, jog šio tiekėjo kvalifikacija neatitinka Pirkimo dokumentuose nurodyto reikalavimo, dėl ko pasiūlymas turėjo būti atmestas, teismas neturi pagrindo.

6318.

64Spręsdamas dėl ieškovės UAB „Eikos statyba“ šioje byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumo, bei vertindamas, ar perkančioji organizacija tinkamai įvertinto trečiojo asmens UAB „Naresta“ kvalifikaciją jos atitikties Pirkimo sąlygų 6.1.1. p. įtvirtintam reikalavimui prasme, teismas remiasi ir ankščiau Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-790-732/2020 pagal ieškovės UAB „Verslo“ ieškinį atsakovei VĮ „Lietuvos oro uostai“, tretieji asmenys – UAB „Statybos ritmas“, UAB „Naujoji Aleksoto statyba“, UAB „Avadi“, UAB „Naresta“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, sukurtu teismo precedentu. Nors, kaip pagrįstai nurodė ieškovė, minėtoje byloje įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais nustatytos aplinkybės negali būti laikomi prejudiciniais faktais šiuo metu nagrinėjamoje byloje CPK 182 str. 1 d. 2 p. prasme (jau vien dėl to, kad toje byloje nors ir dalyvavo UAB „Naresta“, bet nedalyvavo nei UAB „Eikos statyba“, nei VĮ „Turto bankas“), tačiau toje byloje pateiktais teismų išaiškinimais gali ir turi būti remiamasi kaip teismo precedentu sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą dėl iš esmės identiškos Pirkimo sąlygos aiškinimo bei to paties tiekėjo (UAB „Naresta“ pasiūlymo viešajame pirkime (ne)atitikties jai.

6519.

66Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas dar 2007 m. spalio 24 d. nutarime yra pažymėjęs, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Be to, teismai yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose, o bendrosios kompetencijos teismų praktikos koregavimas (nukrypimas nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų ir naujų precedentų kūrimas) visais atvejais turi būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas atitinkamuose bendrosios kompetencijos teismų sprendimuose.

6720.

68Aukščiau minėtoje byloje taip pat buvo sprendžiama dėl tiekėjų pasiūlymo atitikties viešojo pirkimo, kurio metu taip pat buvo perkami tam tikri negyvenamųjų pastatų statybos darbai, sąlygose nustatytam iš esmės identiškam, kaip ir nagrinėjamos bylos atveju, kvalifikacijos reikalavimui – teisei vykdyti rangos darbus ypatinguose statiniuose ir pastatuose, esančiuose kultūros paveldo objektų teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje, atitinkamose specialiose statybos srityse, numatytose to paties STR 1.06.01:2016 1 priede „Statybos darbų sritys“, įskaitant ir tokioje specialiųjų statybos darbų srityje, kaip gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, kuomet tiekėjai ir jų pasitelkti subrangovai (tarp kurių buvo ir UAB „Naresta“) atitikčiai šiam reikalavimui pagrįsti perkančiajai organizacijai buvo pateikę iš esmės identiško turinio Kvalifikacijos atestatus, išduotus po 2017-01-01 (taip pat ir UAB „Naresta“ 2018-11-30 Kvalifikacijos atestatą Nr. 1167), kuriuose nurodyta, kad šie tiekėjai (jų subrangovai) turi teisę būti statybos rangovais statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimo, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimo, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo srityse ir pan., t. y. tose statybos darbų srityse, kurios išvardintos ir nagrinėjamoje byloje UAB „Naresta“ perkančiajai organizacijai su pasiūlymu pateiktame 2018-11-30 Kvalifikacijos atestate Nr. 1167. Toje byloje perkančioji organizacija, be kita ko, vadovaudamasi LR Aplinkos ministerijos 2019-07-09 išaiškinimu, laikėsi iš esmės tos pačios pozicijos, kaip ir atsakovė VĮ „Turto bankas“ ginčo viešojo pirkimo metu, tuo tarpu ieškovė UAB „Verslo“ toje byloje, kaip ir ieškovė UAB „Eikos statyba“ nagrinėjamoje byloje teigė ir įrodinėjo, kad tiekėjų kvalifikacijos atestatuose esantis įrašas „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ nesuteikia teisės vykdyti visų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų, kaip reikalaujama Pirkimo sąlygose nustatytame kvalifikacijos reikalavime.

6921.

70Toje byloje tiek Vilniaus apygardos teismas 2020-01-27 sprendime, atmesdamas ieškinį, tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2020-04-09 nutartyje, palikdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą (nutarties 42-54 punktai), vertindami iš esmės tuos pačius argumentus, įrodymus bei teisės aktus, kurie nurodomi ir ieškovės UAB „Eikos statyba“ nagrinėjamoje byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose konstatavo bei išaiškino, kad: a) perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimą tiekėjams turėti teisę atlikti elektrotechnikos darbų sričiai priskiriamus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus, konkrečių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų, kurių įrengimo darbus turėtų teisę atlikti rangovai, nedetalizavo (tas pats ir nagrinėjamos bylos atveju – Pirkimo sąlygų 6.1.1. p. nedetalizuotos ir neišvardintos konkrečios gaisrinės saugos inžinerinės sistemos, kurių įrengimo darbus privalo turėti teisę atlikti tiekėjas); b) tai, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose nustatydama kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, nedetalizavo konkrečių gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbų, priskiriamų elektrotechnikos darbų sričiai, gali būti paaiškinama tuo, jog STR 1.06.01:2016 1 priede „Statybos darbų sritys“ nėra nurodyta, kokie konkretūs gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbai (nepriskiriami prie mechanikos srities darbų) patenka į elektrotechnikos darbų sritį, kaip tokie rangos darbai klasifikuojami ir pan.; toks klausimas nėra reglamentuojamas ir kitais privalomo pobūdžio teisės aktais; vienintelis rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuriame pateikiama gaisrinės saugos inžinerinių sistemų klasifikacija, yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251 patvirtintos Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos (jomis iš esmės ir remiasi ieškovė UAB „Eikos statyba“ nagrinėjamoje byloje), tačiau jos yra skirtos gaisrinės saugos inžinerinių sistemų naudotojams ir (ar) savininkams bei šių sistemų priežiūrą atliekantiems fiziniams ir juridiniams asmenims; c) taigi darytina išvada, kad spręsti, kokie gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbai priskiriami elektrotechnikos darbų sričiai, atitinkamai kokie kvalifikacijos atestatai šioje srityje išduodami rangovams, yra palikta atestavimą atliekančiam Statybos produkcijos sertifikavimo centrui; d) pagal į bylą pateiktus valstybės institucijų paaiškinimus negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad kvalifikacijos atestatai, kuriuose yra įrašyta „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“ suteikia rangovams platesnės apimties teises, nei kvalifikacijos atestatai, kuriuose yra įrašyta „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“; pagal STR 1.06.01:2016 leidėjo, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2019-07-09 pateiktą išaiškinimą, kad STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.2 papunktyje nurodyti specialieji statybos darbai „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (nenurodytų šio priedo 1.2.1 papunktyje) įrengimas“ apima gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimą, o atestatas, kuriame įrašyta „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“, suteikia teisę vadovauti ar įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas, tiekėjams (įskaitant UAB „Naresta“) išduotuose kvalifikacijos atestatuose nurodyta gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo sritis apima šių tiekėjų teisę vykdyti visus statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos techninė priežiūra“ 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.2 papunktyje nurodytus elektrotechnikos sričiai priskiriamus darbus, susijusius su gaisro saugos sistemų įrengimu; iš esmės panašios pozicijos LR Aplinkos ministerija laikosi ir vėliau pateiktuose paaiškinimuose (2019-12-19 rašte, 2020-01-13 rašte – jis pateiktas ir į nagrinėjamą bylą).

7122.

72Minėtoje civilinėje byloje teismų daroma išvada, jog nežiūrint į tai, kad dėl nepakankamo STR 1.06.01:2016 1 priedo „Statybos darbų sritys“ aiškumo ir detalumo, galimas skirtingas aiškinimas, kokie elektrotechnikos srities statybos darbai patenka į sąvoką „gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas“, ir ar ši sritis tapati „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo“ sričiai, esminę reikšmę turi tai, kad perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimo procedūras, privalėjo laikytis skaidrumo principo, įtvirtinto VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje, kuris lemia, kad esant nepakankamai aiškioms, detalioms STR 1.06.01:2016 nuostatoms ir Pirkimo sąlygose aiškiai nenustačius reikalaujamos teisės atlikti elektrotechnikos sričiai priskiriamus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo darbus apimties, t. y. perkančiajai organizacijai aiškiai nenurodžius, kokioms konkrečioms elektrotechnikos darbų sričiai priskiriamoms gaisro saugos inžinerinėms sistemoms įrengti reikalinga kvalifikacija, taip pat nenurodžius, kad praktikoje išduodamų kvalifikacijos atestatų įrašas „gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas“ yra nepakankamas, perkančioji organizacija neturėjo teisės vertinti, kad tiekėjų, pateikusių kvalifikacijos atestatus, kuriuose jiems suteikta teisė atlikti elektrotechnikos sričiai priskiriamus gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbus, kvalifikacija yra netinkama. Jeigu perkančioji organizacija iš Pirkimo procedūrų pašalintų tiekėjus, turinčius teisę vykdyti gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimo darbus, tai reikštų, kad ji vadovautųsi iš anksto aiškiai neišviešintais ir tiekėjams neaiškiais reikalavimais, o tai neatitiktų iš skaidrumo principo kylančių reikalavimų bei kasacinio teismo praktikos, pagal kurią perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas; bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 71 punktas).

7323.

74Tokiu būdu teismui esant susaistytam ankščiau sukurto teismo precedento analogiškoje byloje bei nesant jokio pagrindo nuo jo nukrypti / kurti naują precedentą, darytina išvada, kad ir nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija – VĮ „Turto bankas“, įvertinusi trečiajam asmeniui – tiekėjai UAB „Naresta“ kvalifikacijos atestate suteiktų teisių visumą, pagrįstai sprendė dėl jo atitikties Pirkimo sąlygų 6.1.1. p. nustatytam kvalifikacijos reikalavimui, kiek tai susiję su teise būti ypatingojo statinio statybos rangovu gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo srityje, bei pagrindo UAB „Naresta“ kvalifikaciją laikyti netinkama ar nepakanka, ir dėl to atmesti jos pasiūlymą nebuvimo, todėl teismas neturi teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimų ir pripažinti ginčijamą perkančiosios organizacijos sprendimą neteisėtu.

7524.

76Teismas plačiau nepasisako dėl kitų ieškovės ieškinyje ir dublike nurodytų aplinkybių ir aspektų, kadangi jie nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamu atveju ir neturi įtakos sprendžiant dėl konkrečiai trečiojo asmens pateikto pasiūlymo (ne)atitikties ieškovės nurodytam Pirkimo sąlygos kvalifikaciniam reikalavimui.

7725.

78Kadangi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti apie trečiojo asmens UAB „Naresta“ pateikto pasiūlymo neatitikimą ieškovės nurodytam Pirkimo sąlygų kvalifikaciniam reikalavimui, dėl ko atitinkamai atsirastų pagrindas spręsti dėl trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo ir perkančiosios organizacijos 2020-05-05 priimtų sprendimų (dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo nustatymo) panaikinimo, ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinys atmestinas.

7926.

80Atmetus ieškinį, naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2020-06-25 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

8127.

82Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškovės ieškinys atmetamas, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Atsakovė nepateikė duomenų ir įrodymų dėl savo galimai patirtų bylinėjimosi išlaidų procese. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Naresta“ pateiktų rašytinių įrodymų, ji byloje patyrė 1 742,40 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, todėl šios protingos ir neviršijančios maksimalių rekomenduojamų dydžių išlaidos, vadovaujantis CPK 98 str., priteistinos trečiajam asmeniui iš ieškovės.

83Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

84Ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinį atsakovei VĮ „Turto bankas“, trečiasis asmuo – UAB „Naresta“ atmesti.

85Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Naresta“ (kodas – 122596696, buveinė – Kareivių g. 11B, Vilnius) iš ieškovės UAB „Eikos statyba“ (kodas – 125956142, buveinė – Savanorių pr. 178A, Vilnius) 1 742,40 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt du eurus 40 centų) bylinėjimosi išlaidų.

86Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-06-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

87Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „Eikos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei... 4. 1.1.... 5. Nurodė, kad ieškovė, trečiasis asmuo UAB „Naresta“ ir kiti tiekėjai... 6. 1.2.... 7. Nurodė, kad Pirkimo sąlygų 6.1.1. p. buvo nustatytas tikslus, aiškus ir... 8. 1.3.... 9. Detalus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų sąrašas pateiktas... 10. 1.4.... 11. UAB „Naresta“ su pasiūlymu pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 1167,... 12. 1.5.... 13. Pažymėjo, kad pagal LR Aplinkos ministerijos viešai skelbiamą... 14. 1.6.... 15. Pabrėžė ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2020-04-09 nutartyje c.b.... 16. 1.7.... 17. Dublike papildomai pažymėjo, kad trečiojo asmens su atsiliepimu pateiktas... 18. 2.... 19. Atsakovė VĮ „Turto bankas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 20. 2.1.... 21. Nurodė, kad vertindama UAB „Naresta“ pasiūlymo ir jos pateikto atestato... 22. 2.2.... 23. Pažymėjo, kad ieškovė nepagrįstai remiasi Rekomendacijomis, nes tai tik... 24. 2.3.... 25. Nagrinėjamos bylos ir Lietuvos apeliacinio teismo 2020-04-09 nutartyje c.b.... 26. 3.... 27. Trečiasis asmuo UAB „Naresta“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 28. 3.1.... 29. Nurodė, kad UAB „Naresta“ jau antrą kartą įtraukiama į analogiško... 30. 3.2.... 31. Pažymėjo, kad nuo 2017-01-01 pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys... 32. 3.3.... 33. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėtoje civilinėje byloje... 34. Ieškinys atmestinas.... 35. 4.... 36. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VĮ „Turto... 37. 5.... 38. Ieškovės nuomone, atsakovė UAB „Naresta“ neatitinka Pirkimo sąlygų... 39. 6.... 40. Teismas, kompleksiškai įvertinęs dalyvaujančių byloje asmenų... 41. 7.... 42. Pirkimo sąlygų 6.1.1. papunktyje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas... 43. 8.... 44. Kaip matyti iš bylos medžiagos, trečiasis asmuo UAB „Naresta“ kartu su... 45. 9.... 46. Visi dalyvaujantys byloje asmenys neginčijo ir sutiko, kad pagal LR Aplinkos... 47. 10.... 48. Ieškovė UAB „Eikos statyba“ teigia ir įrodinėja, kad tokia UAB... 49. 11.... 50. Teismas pažymi, kad nors šių Rekomendacijų 3 punkte iš tikrųjų yra... 51. 12.... 52. Kaip nurodyta Rekomendacijų 1 punkte ir kaip matyti iš paties... 53. 13.... 54. Nei pačiose Pirkimo sąlygose, nei jokiuose kituose pirkimo dokumentuose... 55. 14.... 56. Būtent dėl to, kaip pagrįstai nurodė atsiliepime atsakovė, siekiant... 57. 15.... 58. Kaip matyti iš LR Aplinkos ministerijos 2018-10-04 rašto „Dėl... 59. 16.... 60. Tai pat ir viešai prieinamuose LR Aplinkos ministerijos interneto svetainėje... 61. 17.... 62. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas nuostatas, teismas sprendžia, jog UAB... 63. 18.... 64. Spręsdamas dėl ieškovės UAB „Eikos statyba“ šioje byloje pareikštų... 65. 19.... 66. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas dar 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 67. 20.... 68. Aukščiau minėtoje byloje taip pat buvo sprendžiama dėl tiekėjų... 69. 21.... 70. Toje byloje tiek Vilniaus apygardos teismas 2020-01-27 sprendime, atmesdamas... 71. 22.... 72. Minėtoje civilinėje byloje teismų daroma išvada, jog nežiūrint į tai,... 73. 23.... 74. Tokiu būdu teismui esant susaistytam ankščiau sukurto teismo precedento... 75. 24.... 76. Teismas plačiau nepasisako dėl kitų ieškovės ieškinyje ir dublike... 77. 25.... 78. Kadangi nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti apie trečiojo asmens UAB... 79. 26.... 80. Atmetus ieškinį, naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2020-06-25 nutartimi... 81. 27.... 82. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 83. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 84. Ieškovės UAB „Eikos statyba“ ieškinį atsakovei VĮ „Turto bankas“,... 85. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Naresta“ (kodas – 122596696, buveinė... 86. Įsiteisėjus sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-06-25... 87. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...