Byla 2A-1396/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alivdara“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1906-390/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alivdara“ ieškinį atsakovams Pravieniškių pataisos namams – atvirajai kolonijai, Kauno rajono centriniam vartotojų kooperatyvui, Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų dėl Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos priimtų sprendimų ir sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Alivdara“ ieškiniu prašė:1. Panaikinti Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos Turto viešojo nuomos konkurso komisijos 2012 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 89-18 įformintus sprendimus atmesti UAB „Alivdara“ paraišką ir Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo pasiūlymą pripažinti turto nuomos konkurso laimėtoju; 2. Ex officio panaikinti 2012 m. liepos 27 d. ilgalaikio materialiojo turto (parduotuvės patalpų) nuomos sutartį Nr. 14/03-120, sudarytą tarp Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos ir Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo; 3. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdė Turto nuomos konkursą. Šiam konkursui ieškovas pateikė paraišką, tačiau atsakovas 2012-04-04 komisijos sprendimu paraišką atmetė, nes ieškovas nepateikė visų reikiamų dokumentų. Ieškovo nuomone, konkursas vyko neskaidriai, pažeidžiant teisės aktus, gautas nuomos rezultatas akivaizdžiai nenaudingas atsakovui, o tuo pačiu ir valstybei. Ieškovas pasiūlė 270,16 Lt kainą už 1 kv. m., o laimėjusio dalyvio kaina yra 2,5 karto mažesnė, t. y. 116,54 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidė: 1998-05-12 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą Nr. VIII-729; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimo Nr. 1524 16 punktą, kuris nustato, kad nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą; Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos parduotuvių nuteistiesiems (suimtiesiems) veiklai viešo konkurso būdu taisyklių 12 punktą, kuriame nustatyta, kad turto nuomos konkursą laimi konkurso dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą bei atitinkantis visus kvalifikacinius ir galimybės vykdyti nuomos sąlygas reikalavimus. Nors atsakovas teigė, kad UAB „Alivdara“ nepateikė visų reikiamų dokumentų, tačiau nenurodė kokių konkrečiai dokumentų nebuvo pateikta. Be to, tokių dokumentų nepateikimas nerodo ieškovo neatitikimo konkurso sąlygoms. Atsakovui nustačius, kad didžiausią nuompinigių sumą pasiūliusio konkurso dalyvio pateikti kvalifikaciniai ir galimybę vykdyti nuomos sąlygas reikalavimus įrodantys dokumentai yra neišsamūs arba netikslūs, privalėjo prašyti dalyvio juos patikslinti, tačiau to nepadarė. Taip pat pažymėjo, kad pažeidžiant VPĮ nuostatas, atsakovas nesuteikė konkurso dalyviams pasinaudoti išankstine (ikiteismine) ginčų nagrinėjimo tvarka. Konkurso sąlygose nebuvo numatyta jokia pretenzijų dėl konkurso sąlygų ir jo vykdymo teikimo tvarka, jų nagrinėjimo terminai. Teismui nustačius, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas pripažinti neteisėtais atsakovo sprendimus, kuriais buvo atmesta ieškovo paraiška ir konkurso laimėtoju pripažintas atsakovas Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas, nes jie prieštarauja imperatyvioms viešo konkurso procedūrą reglamentuojančioms teisės normoms, teismas vadovaudamasis CK 178 str. 5 d. bei CK 1.80 str. ex officio turėtų pripažinti sudarytą nuomos sutartį negaliojančia.

6Atsakovas Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintų valstybės materialiojo turo viešojo nuomos konkurso organizavimo taisyklių 16 p. nuostata „turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą“ netaikoma pasiūlymams, kurie pagal šio nutarimo 3.10 p. buvo svarstyti pirmame etape ir atmesti. Minėto nutarimo 3.10 p. yra nurodyta, jog „tais atvejais, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktuose nustatyta leidimų sistema, turto valdytojas (nuomotojas) gali nustatyti specialias charakteristikas. Šiais atvejais vertinama dviem etapais. Pirmame etape vertinama ar pasiūlymas atitinka specialias charakteristikas. Pasiūlymas, neatitinkantis specialių charakteristikų, atmetamas.“. Atsakovas valstybės turto nuomos viešąjį konkursą organizavo ir vykdė remiantis specialiu teisės aktu (lex specialis) - Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-221 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos parduotuvių nuteistiesiems (suimtiesiems) veiklai viešo konkurso būdu tvarkos taisyklių patvirtinimo“. Remdamasis šiuo teisės aktu, atsakovas parengė viešo konkurso sąlygas. Įsakymu Nr. V-221 patvirtintų taisyklių 9 punkte nurodyta, jog „asmenys, norintys dalyvauti Turto nuomos konkurse, <...> skelbime nurodytu laiku pateikia įgaliotam komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta Turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, Turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: paraiška; siūlomas konkretus nuompinigių dydis;<...>, sąrašas asmenų, kuriems reikės išduoti leidimus patekti į Turto valdytojo teritoriją, nurodant asmens kodus, gyvenamosios vietos deklaruotus adresus, leidimus dirbti su maisto produktais ir kt. Būtinas reikalavimas minėtiems asmenims – neturėti teistumo, o jų artimieji giminaičiai (tėvai, įtėviai, sutuoktinis, brolis, sesuo, vaikas, įvaikis) negali būti atliekantys laisvės atėmimo bausmę“. 2011 m. rugpjūčio 2 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-221 patvirtintų Taisyklių 10 punkte yra imperatyviai nurodyta, kad „be taisyklių 9 punkte paminėtų dokumentų, konkurso dalyvis turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir tame pačiame voke privalo pateikti tai įrodančius dokumentus“. Pagal Taisyklių 12 punktą Turto nuomos konkursą laimi konkurso dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą bei atitinkantis visus kvalifikacinius reikalavimus“. Analogiški reikalavimai yra įtvirtinti ir ginčijamo konkurso sąlygose. Ieškovas UAB „Alivdara“ savo paraiškoje viešajam konkursui (pateiktame voke) nepateikė šių kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių imperatyviai privalomų dokumentų:

71) Sąrašo asmenų, kuriems reikės išduoti leidimus patekti į Turto valdytojo (atsakovo) teritoriją (imperatyviai privaloma pagal Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. Įsakymu Nr. V-221 patvirtintų Taisyklių 9.4 punktą ir Konkurso sąlygų 13.4 punktą);

82) Deklaracijų (konkurso dalyvių rašytinių įsipareigojimų) dėl įsipareigojimų, nurodytų konkurso sąlygų 13.5 ir 13.6 punktuose;

93) Priešprojektinio pasiūlymo (konkurso sąlygų 13.6 punktas „kartu pateikiami priešprojektiniai pasiūlymai, užtikrinantys realų visų nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ir šiame punkte nurodytų reikalavimų realų įgyvendinimą“);

104) Sutarties su Lietuvos Respublikoje veikiančiu banku ar kita kredito įstaiga (konkurso sąlygų 13.7 punktas);

115) Tiekėjo deklaracijos pagal konkurso sąlygų 14.5 punkto 2 dalį.

12Visi aukščiau nurodyti ieškovo UAB „Alivdara“ paraiškos ir kvalifikacijos trūkumai ir neatitikimai buvo konkrečiai ir aiškiai nurodyti ieškovui pateiktame Pravieniškių pataisos namų -atvirosios kolonijos Ilgalaikio materialiojo turto nuomos komisijos 2012 m. balandžio 4 d. posėdžio protokole Nr. 89 -18. Todėl ieškovo teiginys, kad atsakovas ieškovui nepateikė informacijos apie paraiškos atmetimo priežastis yra klaidingas. Taigi ieškovo paraiška dėl aukščiau nurodytų pateiktos paraiškos turinio ir kvalifikacijos trūkumų buvo teisėtai ir pagrįstai atmesta. Ieškovui iš viso nepateikus privalomų dokumentų, atsakovas negalėjo taikyti Viešojo konkurso sąlygų 21 punkte nurodyto netikslių arba neišsamių dokumentų patikslinimo instituto, nes iš viso nebuvo pateikta dokumentų, kurių duomenis galima būtų tikslinti. Atsakovas taip pat pažymi, kad ieškovas ginčija valstybinio turto nuomos teisinius santykius, kurių nereglamentuoja VPĮ.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Iš ieškovo UAB „Alivdara“ priteisė 23,36 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

15Teismo nuomone, ieškovas tik abstrakčiai nurodė, kad pripažįstant konkurso laimėtoją buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatos, tačiau konkrečių šio įstatymo normų pažeidimų nenurodė, todėl tokį ieškovo argumentą teismas pripažino nepagrįstu.

16Ieškovas nurodė, kad jis pasiūlė didžiausią turto nuompinigių sumą, ir rėmėsi Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių 16 punktu, numatančiu, jog turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Teismas pažymėjo, kad minėta nuostata negalioja pasiūlymams, kurie pagal šio nutarimo 3.10 punktą buvo svarstyti pirmame etape ir atmesti. Pagal šių taisyklių 3. 10 punktą tais atvejais, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktuose yra nustatyta leidimų sistema turto valdytojas (nuomotojas) gali nustatyti specialias charakteristikas. Šiais atvejais vertinama dviem etapais. Pirmame etape įvertinama, ar pasiūlymas atitinka specialias charakteristikas. Pasiūlymas, neatitinkantis specialių charakteristikų, atmetamas. Antrame etape svarstant pasiūlymą, vertinamas jame nurodytas nuompinigių dydis. Teismas nurodė, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo svarstytas ir atmestas pirmame etape, kaip neatitinkantis specialių charakteristikų, todėl negali būti pripažinta, jog ieškovo paraiška buvo atmesta pažeidžiant Taisyklių 16 p. nurodytus reikalavimus.

17Teismas kaip nepagrįstą ir atmestiną vertino ieškovo argumentą, kad atmetant paraišką buvo pažeistas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-221, patvirtintų „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo turto nuomos parduotuvių nuteistiesiems (suimtiesiems) veiklai viešo konkurso būdu tvarkos taisyklių“ 12 p. Pagal taisyklių 12 punktą vokai su pasiūlymais ir kvalifikaciniais reikalavimais atplėšiami komisijos posėdyje. Turto nuomos konkursą laimi konkurso dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą bei atitinkantis visus kvalifikacinius reikalavimus. Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal minėtą punktą konkurso laimėtojas turi atitikti dvi sąlygas: jis paraiškoje turi nurodyti didžiausią nuompinigių sumą, o taip pat turi atitikti visus keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Kvalifikaciniai reikalavimai buvo numatyti įvykusio konkurso sąlygose. Pagal konkurso sąlygų 13.4 punktą asmenys, dalyvaujantys nuomos konkurse turėjo pateikti sąrašą asmenų, kuriems reikės išduoti leidimus patekti į turto valdytojo teritoriją, nurodant asmens kodus, gyvenamosios vietos deklaruotus adresus, leidimus dirbti su maisto produktais ir kt. Būtinas reikalavimas minėtiems asmenims – neturėti teistumo, o jų artimieji giminaičiai (tėvai, įtėviai, sutuoktinis, brolis, sesuo, vaikas, įvaikis) negali būti atliekantys laisvės atėmimo bausmę. Teismas pažymėjo, jog akivaizdu, kad ieškovas sąrašo asmenų, kuriems reikės išduoti leidimus patekti į atsakovo – kolonijos teritoriją nepateikė. Teismas nurodė, jog Komisija ieškovo pateiktą panašaus pobūdžio pažymą skirtą kitai įstaigai vertino ir pagrįstai pripažino netinkama. Nustatė, kad ieškovas visiškai nepateikė kitų konkurso sąlygose nurodytų dokumentų, t. y. deklaracijų, priešprojektinio pasiūlymo, nors konkurso sąlygų 13. 6 punktas numatė, kad kartu su nurodytais šiame punkte dokumentais turi būti pateikti priešprojektiniai pasiūlymai, užtikrinantys realų visų nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ir šiame punkte nurodytų reikalavimų realų įgyvendinimą. Konkurso sąlygų 14. 5 punktas nustatė, kad tiekėjas turi pateikti tiekėjo deklaraciją, kuri patvirtintų, kad konkurso dalyvis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir pan. Teismas nustatė, kad ieškovas tokios deklaracijos nepateikė. Teismo vertinimu, tokia informacija konkursą vykdančiai įmonei buvo būtina, nes ji gali patvirtinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Konkurso sąlygų 13. 7 p. taip pat įpareigojo konkurso dalyvį kartu su pasiūlymu pateikti sutartį su Lietuvos Respublikoje veikiančiu banku ar kita kredito įstaiga. Nustatė, kad ieškovas sutarties su banku ar kita kredito įstaiga kolonijos komisijai nepateikė. Įvertinęs ieškovo pateiktą raštą iš AB SEB banko dėl elektroninio kortelių skaitytuvo, teismas konstatavo, jog negalima pripažinti, kad ieškovas įvykdė konkurso sąlygų 13. 7 punkto reikalavimus.

18Ieškovas nurodė, kad kolonijos komisijai pateikė visus reikalingus dokumentus dalyvauti konkurse, ir sutiko, kad jie buvo netikslūs ir neišsamūs, tačiau ieškovas įsitikinęs, kad komisija pagal konkurso sąlygų 21 punktą turėjo dokumentus patikslinti. Teismas tokį ieškovo argumentą laikė nepagrįstu. Viešo konkurso sąlygų 21 punkte yra įtvirtinta, jeigu nustatoma, kad didžiausią nuompinigių sumą pasiūliusio Konkurso dalyvio pateikti kvalifikaciniai ir galimybę vykdyti nuomos sąlygas reikalavimus įrodantys dokumentai yra neišsamūs arba netikslūs, Komisija prašo dalyvio juos patikslinti. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad tikslinimas galimas tik tada, kai dokumentai buvo pateikti, bet juose yra netiksli arba neišsami informacija. Nagrinėjamu atveju, ieškovas apskritai nepateikė būtinų konkurso dalyviui pateikti dokumentų, todėl teismas vertino, kad komisija taikyti ieškovui viešo konkurso sąlygų 21 punkto nuostatų neprivalėjo.

19Ieškovas prašė remtis teismine praktika suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjant civilinę bylą Nr. 3K-3-231/2011, o taip pat vadovautis viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga. Teismo nuomone, nagrinėjamos bylos ir ieškovo nurodomos kasacinės bylos faktinės aplinkybės nesutampa. Nurodė, kad nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilęs ginčas ne iš viešųjų pirkimų santykių, o iš konkurso civilinių teisinių santykių, todėl teismas spręsdamas bylą ir priimdamas sprendimą nei nurodyta kasacinės instancijos teismo, nei viešųjų pirkimų teismine reglamentavimo metodika nesivadovavo.

20Atitinkamai teismas, pripažinęs, kad atsakovas ieškovo paraišką dalyvauti konkurse atmetė pagrįstai, darė išvadą, kad nėra pagrindo tikrinti ir naikinti su konkurso laimėtoju atsakovu – Kauno rajono vartotojų kooperatyvu sudarytų ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių. Taigi ieškovo ieškinį teismas atmetė visiškai.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

22Ieškovas UAB „Alivdara“ pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo reikalavimus patenkinti. Taip pat prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovas kolonija neturėjo remtis Konkurso sąlygų 21 p. ir kreiptis į ieškovą bei prašyti patikslinti kvalifikacinius duomenis. Ieškovo kartu su paraiška pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai buvo netikslūs/neišsamūs, o pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad jie iš viso nebuvo pateikti, netinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus.

23Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso 13.4 p., kuris numato, jog turi būti pateiktas sąrašas asmenų, kuriems reikės išduoti leidimus patekti į Turto valdytojo teritoriją, nurodant asmens kodus, gyvenamosios vietos deklaruotus adresus, leidimus dirbti su maisto produktais ir kt. Minėtas sąrašas buvo pateiktas atsakovui, tačiau jame buvo padaryta techninė klaida, nurodant netinkamą adresatą, t. y. Laisvės atėmimo vietų ligoninė. Akivaizdu, kad minėtas sąrašas turėjo būti patikslintas pagal Konkurso sąlygų 12 p.

24Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.5 p., kuris numato, jog konkurso dalyvis įsipareigoja, jog tiekiamos prekės bus pažymėtos brūkšniniais kodais ir jog bus sudaryta galimybė nuteistiesiems atsiskaityti banko kortelėmis. Ieškovas atsakovui pateikė UAB „Straujos prekybos sistema“ pažymą, kuri patvirtina, kad šiuo metu ieškovas prekiauja produktais, pažymėtais brūkšniniais kodais. Taip pat buvo pateiktas AB SEB banko 2012 m. kovo 28 d. raštas Nr. 12.08.22.03-406 „Dėl elektroninio (-ių) kortelių skaitytuvo įrengimo“, kuris patvirtina, kad AB SEB bankas įsipareigoja UAB „Alivdara“ Konkurso laimėjimo atveju įrengti ir Konkurso dalyviui perduoti valdyti elektroninius bankinių arba joms prilygstančių atsiskaitymo kortelių skaitytuvus, juos prijungti prie banko automatizavimo centro ir vykdyti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis už prekes. Šie įrodymai pagrindžia, jog ieškovas atitiko Konkurso sąlygų 13.5 p. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tik tai, kad pagal ginčo Konkurso sąlygą turėjo būti „Konkurso dalyvio įsipareigojimas“, o ne trečiųjų asmenų sudaromos sąlygos jam atitikti kvalifikacijos reikalavimą, padarė formalią išvadą, kad ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimui.

25Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13. 6 p., kuris numato, jog konkurso dalyvis įsipareigoja per 3 mėnesius nuo nuomos pradžios atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą, pertvarkant jas taip, kad į nuomojamas patalpas patenkantys asmenys būtų fiksuojami video priemonėmis, bei atsižvelgiant į asmenų su negalia patekimo į nuomojamas patalpas galimybes. Ieškovas pateikė UAB „Techcom“ 2012 m. kovo 23 d. pažymą, adresuotą UAB „Alivdara“, kuri patvirtina šios įmonės įsipareigojimą per tris mėnesius atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą tokiu būdu, kad būtų fiksuojami į jas įeinantys asmenys. Ieškovas taip pat pateikė UAB „MK 70“ 2012 m. kovo 28 d. pažymą, patvirtinančią, kad kapitalinis remontas ne vėliau kaip per tris mėnesius bus atliktas tokiu būdu, kad bus užtikrintas žmonių su negalia patekimas į jas. Šie įrodymai pagrindžia, jog ieškovas atitiko Konkurso sąlygų 13.6 p. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tik tai, kad pagal ginčo Konkurso sąlygą turėjo būti „Konkurso dalyvio įsipareigojimas“, o ne trečiųjų asmenų sudaromos sąlygos jam atitikti kvalifikacijos reikalavimą, padarė formalią išvadą, kad ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimui.

26Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.7 p., kuris numato, kad konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti sutartį su Lietuvos Respublikoje veikiančiu banku ar kita kredito įstaiga, kuris sutinka Turto valdytojo parduotuvės patalpose įrengti ir Konkurso dalyviui perduoti valdyti elektroninius bankinių arba joms prilygstančių atsiskaitymo kortelių skaitytuvus. Kaip minėta, ieškovas pateikė AB SEB banko 2012 m. kovo 28 d. raštą „Dėl elektroninio (-ių) kortelių skaitytuvo įrengimo“, kuris patvirtina, kad AB SEB bankas įsipareigoja UAB „Alivdara“ Konkurso laimėjimo atveju įrengti ir Konkurso dalyviui perduoti valdyti elektroninius bankinių arba joms prilygstančių atsiskaitymo kortelių skaitytuvus, juos prijungti prie banko automatizavimo centro ir vykdyti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis už prekes. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad buvo pateiktas raštas, o ne sutartis, turėjo pripažinti, kad šis trūkumas turėjo būti taisomas pagal Konkurso sąlygų 21 p., o ne formaliai konstatuoti, jog ieškovas nepateikė dokumentų, kurie pagrįstų ieškovo atitiktį Konkurso sąlygų 13.7 p.

27Ieškovo paraiška buvo atmesta, nes nebuvo pateiktas vienas iš dviejų dokumentų (tiekėjo deklaracija), kurių reikalavo Konkurso sąlygų 14.5 p. Vieno iš dviejų atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nepateikimas suponuoja, kad ieškovo pateikti duomenys buvo neišsamūs, kas lemia, kad, priešingai negu konstatavo pirmosios instancijos teismas, atsakovas privalėjo pagal Konkurso sąlygų 21 p. kreiptis į ieškovą dėl tokių duomenų patikslinimo/papildymo, tačiau tai nebuvo padaryta.

  1. Teismas nevertino ir kitų bylai svarbių faktinių aplinkybių. Konkrečiai teismas nevertino, kad iki šiol būtent ieškovas nuomojosi patalpas iš atsakovo ir tinkamai vykdė savo įsipareigojimus. Taip pat neįvertino, kad konkurso laimėtojas pasiūlė per pusę mažesnę nuomos kainą nei ieškovas, o tai neatitinka racionalaus išnuomojamo turto panaudojimo principo bei viešojo intereso.
  2. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylą ir vertindamas ieškovo kvalifikacinius duomenis, pagal analogiją nepagrįstai nesirėmė kasacinės instancijos teismo praktika, suformuota dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų instituto taikymo viešųjų pirkimų bylose. Sutiktina, kad ginčas nėra kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, tačiau proceso dalyviai sutiko, kad byloje galima vadovautis kasacinės instancijos teismo suformuota praktika viešųjų pirkimų bylose, nes viešo konkurso teisminės praktikos yra mažai.

28Atsakovas Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „Alivdara“ apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas atsiliepime iš esmės pakartoja argumentus, nurodytus skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime ir atsiliepime į ieškinį. Papildomai nurodo, kad ta aplinkybė, jog apeliantas anksčiau nuomojo patalpas iš atsakovo, nereiškia, kad jis atitinka konkurso dalyviams keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams turi būti pagrįstas Konkurso sąlygose nurodytais dokumentais. Be to, atsakovas pažymi, kad racionalus valstybės turto (lėšų) panaudojimo tikslas negali būti suabsoliutinamas, todėl tiekėjų, neatitinkančių minimalių kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymai negali būti vertinami, net jei tokių tiekėjų siūloma kaina yra naudingiausia.

29Atsakovas Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „Alivdara“ apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas atsiliepime pakartoja argumentus, kuriuos savo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė atsakovas Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų. Papildomai nurodo, kad apeliantas nepagrįstai apeliacinį skundą grindžia faktinėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ir kad ieškovas teismo posėdžio metu pats pripažino, jog paraiškos pateikimo metu nebuvo parengęs dokumentų, reikalingų dalyvauti konkurse.

30Apeliantas pateikė rašytinius paaiškinimus. Rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, jog prašo patenkinti jo apeliacinį skundą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir prijungti šiuos rašytinius paaiškinimus. Rašytiniuose paaiškinimuose apeliantas detalizuoja savo pasiūlymo didesnį naudingumą lyginant su viešo konkurso laimėtojo pasiūlymu. Kartu su rašytiniais paaiškinimais apeliantas pateikė 2013 m. sausio 23 d. Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos raštą, kuris patvirtina, kad nuo 2013 m. sausio 22 d. su Kauno rajono centriniu vartotojų kooperatyvu 2012 m. balandžio 13 d. pasirašyta ilgalaikio materialiojo turto (parduotuvės patalpų) nuomos sutartis buvo nutraukta, nes Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas nevykdė minėtų patalpų kapitalinio remonto darbų.

31I. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinis skundas tenkintinas.

33Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

34Atsižvelgiant į tai, kad Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos organizuotas turto nuomos konkursas yra viešas konkursas, bylos aplinkybes būtina vertinti atsižvelgiant į viešojo konkurso proceso esmę ir paskirtį. Pažymėtina, kad tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas, todėl viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų, kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė. Taigi viešųjų konkursų organizavimo ir vykdymo proceso teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl šių normų reikalavimai dažniausiai yra imperatyvaus pobūdžio.

35Siekiant įgyvendinti minėtus principus, teisės normose yra detaliai ir preciziškai reglamentuota kiekviena konkurso organizavimo bei vykdymo stadija bei joms keliami reikalavimai. Tokio detalumo ir griežtumo pagrindinis tikslas, kaip minėta anksčiau, yra sukurti visiems konkurso dalyviams vienodas ir lygias sąlygas rungtis konkurse ir sudaryti realias prielaidas, kad konkursą laimės būtent tas pretendentas, kuris viešuosius interesus tenkinančiai ir konkursą organizuojančiai institucijai pasiūlys sudaryti sandorį naudingiausiomis sąlygomis. Sprendžiant ginčus dėl viešo konkurso, svarbu atsižvelgti į šį pagrindinį viso konkurso tikslą ir kiekvieną atsiradusį konkursą reglamentuojančių normų pažeidimą vertinti per šią prizmę.

36Be to, būtina atsižvelgti ir į koncentruotumo, ekonomiškumo, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, kurie leidžia konkrečioje situacijoje užtikrinti priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatumus (CK 1.5 str., CPK 3, 7 str.). Dėl šios priežasties tik pažeidimai, turėję įtakos konkurso skaidrumui, dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimui ir laimėtojo išrinkimui, gali būti laikomi pakankamu pagrindu konkurso rezultatus pripažinti negaliojančiais.

37Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas skunde nurodo, jog konkursą organizavusi institucija nepagrįstai atmetė jo paraišką, todėl konkurso rezultatai yra neteisėti ir turi būti panaikinti. Teisėjų kolegija sutinka su šiuo apelianto teiginiu.

38Teisėjų kolegija vertina, kad ieškovo kartu su paraiška pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai buvo netikslūs/neišsamūs, o atsakovas Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija turėjo remtis Konkurso sąlygų 21 p. ir kreiptis į ieškovą bei prašyti patikslinti kvalifikacinius duomenis. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad minėti dokumentai iš viso nebuvo pateikti, netinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus.

39Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso 13.4 p., kuris numato, jog turi būti pateiktas sąrašas asmenų, kuriems reikės išduoti leidimus patekti į Turto valdytojo teritoriją, nurodant asmens kodus, gyvenamosios vietos deklaruotus adresus, leidimus dirbti su maisto produktais ir kt. Minėtas sąrašas buvo pateiktas atsakovui, tačiau jame buvo padaryta techninė – rašymo apsirikimo klaida, nurodant netinkamą adresatą, t. y. Laisvės atėmimo vietų ligoninė. Akivaizdu, kad minėtas sąrašas turėjo būti patikslintas pagal Konkurso sąlygų 12 p.

40Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.5 p., kuris numato, jog konkurso dalyvis įsipareigoja, jog tiekiamos prekės bus pažymėtos brūkšniniais kodais ir jog bus sudaryta galimybė nuteistiesiems atsiskaityti banko kortelėmis. Ieškovas atsakovui pateikė UAB „Straujos prekybos sistema“ pažymą, kuri patvirtina, kad šiuo metu ieškovas prekiauja produktais, pažymėtais brūkšniniais kodais. Taip pat buvo pateiktas AB SEB banko 2012 m. kovo 28 d. raštas Nr. 12.08.22.03-406 „Dėl elektroninio (-ių) kortelių skaitytuvo įrengimo“, kuris patvirtina, kad AB SEB bankas įsipareigoja UAB „Alivdara“ Konkurso laimėjimo atveju įrengti ir Konkurso dalyviui perduoti valdyti elektroninius bankinių arba joms prilygstančių atsiskaitymo kortelių skaitytuvus, juos prijungti prie banko automatizavimo centro ir vykdyti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis už prekes. Šie įrodymai iš esmės pagrindžia, jog ieškovas atitiko Konkurso sąlygų 13.5 p., t. y. ieškovas prekiaus produktais, pažymėtais brūkšniniais kodais, ir sudarys galimybę nuteistiesiems atsiskaityti banko kortelėmis, jei laimės Konkursą. Ta aplinkybė, kad nebuvo pateikta dar ir deklaracija, jog konkurso dalyvis įsipareigoja prekiauti produktais, pažymėtais brūkšniniais kodais, ir sudaryti galimybę nuteistiesiems atsiskaityti banko kortelėmis, vertintina kaip formalus ieškovo paraiškos trūkumas, kuris galėjo būti ištaisytas pagal Konkurso sąlygų 21 p. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tik tai, kad pagal ginčo Konkurso sąlygą turėjo būti „Konkurso dalyvio įsipareigojimas“, o ne trečiųjų asmenų sudaromos sąlygos jam atitikti kvalifikacijos reikalavimą, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimui.

41Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13. 6 p., kuris numato, jog konkurso dalyvis įsipareigoja per 3 mėnesius nuo nuomos pradžios atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą, pertvarkant jas taip, kad į nuomojamas patalpas patenkantys asmenys būtų fiksuojami video priemonėmis, bei atsižvelgiant į asmenų su negalia patekimo į nuomojamas patalpas galimybes. Ieškovas pateikė UAB „Techcom“ 2012 m. kovo 23 d. pažymą, adresuotą UAB „Alivdara“, kuri patvirtina šios įmonės įsipareigojimą per tris mėnesius atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą tokiu būdu, kad būtų fiksuojami į jas įeinantys asmenys. Ieškovas taip pat pateikė UAB „MK 70“ 2012 m. kovo 28 d. pažymą, patvirtinančią, kad kapitalinis remontas ne vėliau kaip per tris mėnesius bus atliktas tokiu būdu, kad bus užtikrintas žmonių su negalia patekimas į jas. Šie raštai yra vertintini, kaip vienašaliai sandoriai, sukuriantys pareigas UAB „Techcom“ ir UAB „MK 70“ (CK 1.63 str. 1-5 d.). Dėl šios priežasties minėti raštai yra laikytini pakankamu užtikrinimu, jog konkurso dalyvis, laimėjęs Konkursą, vykdys savo įsipareigojimus pagal Konkurso sąlygų 13.6 p. Ta aplinkybė, kad nebuvo pateikti dar ir priešprojektiniai pasiūlymai, vertintina kaip formalus ieškovo paraiškos trūkumas, kuris galėjo būti ištaisytas pagal Konkurso sąlygų 21 p. Atkreiptinas dėmesys, kad priešprojektinių pasiūlymų pateikimas, t. y. konkrečių sąmatų pateikimas, šiuo konkrečiu atveju nedaro įtakos nuomos kainos dydžiui ir atitinkamai neturi lemiamos įtakos viešą konkursą organizavusios institucijos naudingiausio pasiūlymo pasirinkimui, kas tik patvirtina, jog ieškovo pateikti dokumentai yra pakankami pagrįsti jo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams pagal Konkurso sąlygų 13.6 p. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tik tai, kad pagal ginčo Konkurso sąlygą turėjo būti „Konkurso dalyvio įsipareigojimas“, o ne trečiųjų asmenų sudaromos sąlygos jam atitikti kvalifikacijos reikalavimą, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimui.

42Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.7 p., kuris numato, kad konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti sutartį su Lietuvos Respublikoje veikiančiu banku ar kita kredito įstaiga, kuris sutinka Turto valdytojo parduotuvės patalpose įrengti ir Konkurso dalyviui perduoti valdyti elektroninius bankinių arba joms prilygstančių atsiskaitymo kortelių skaitytuvus. Kaip minėta, ieškovas pateikė AB SEB banko 2012 m. kovo 28 d. raštą „Dėl elektroninio (-ių) kortelių skaitytuvo įrengimo“, kuris patvirtina, kad AB SEB bankas įsipareigoja UAB „Alivdara“ Konkurso laimėjimo atveju įrengti ir Konkurso dalyviui perduoti valdyti elektroninius bankinių arba joms prilygstančių atsiskaitymo kortelių skaitytuvus, juos prijungti prie banko automatizavimo centro ir vykdyti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis už prekes. Šis raštas yra laikytinas vienašaliu sandoriu, sukuriančiu pareigas AB SEB bankui (CK 1.63 str. 1-5 d.). Dėl šios priežasties minėtas raštas yra laikytinas pakankamu užtikrinimu, jog konkurso dalyvis, laimėjęs Konkursą, vykdys savo įsipareigojimus pagal Konkurso sąlygų 13.7 p. Šiuo konkrečiu atveju AB SEB banko raštas savo turiniu yra prilygintinas sutarčiai su banku, kaip to reikalauja Konkurso sąlygų 13.7 p. Taigi pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad buvo pateiktas raštas, o ne sutartis, turėjo pripažinti, kad šis formos trūkumas turėjo būti taisomas pagal Konkurso sąlygų 21 p., o ne nepagrįstai konstatuoti, jog ieškovas nepateikė dokumentų, kurie pagrįstų ieškovo atitiktį Konkurso sąlygų 13.7 p.

43Ieškovo paraiška buvo atmesta, nes nebuvo pateikta tiekėjo deklaracija, kurios reikalavo Konkurso sąlygų 14.5 p. Minėtoje tiekėjo deklaracijoje turėjo būti nurodyta, kad konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir pan. Pažymėtina, kad ieškovas kartu su paraiška pateikė VĮ Registrų centro pažymą ir išrašą iš juridinių asmenų registro (b. l. 26-28, t. 1), iš kurių matyti, kad ieškovas nėra bankrutavęs, likviduojamas ar pan. Akivaizdu, jog tiekėjo deklaracijos pateikimas šiuo atveju tik tikslintų su paraiška jau pateiktus duomenis. Dėl šios priežasties sutiktina su apeliantu, kad tiekėjo deklaracijos nepateikimas suponuoja, kad ieškovo pateikti duomenys buvo neišsamūs, kas lemia, kad, priešingai negu konstatavo pirmosios instancijos teismas, atsakovas privalėjo pagal Konkurso sąlygų 21 p. kreiptis į ieškovą dėl tokių duomenų patikslinimo/papildymo, tačiau tai nebuvo padaryta.

44Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas, nesuteikęs ieškovui UAB „Alivdara“ galimybės tikslinti savo pasiūlymo pagal Konkurso sąlygų 21 p., nepagrįstai atmetė ieškovo UAB „Alivdara“ paraišką, t. y. padarė pažeidimą, akivaizdžiai turėjusį įtakos konkurso skaidrumui, dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimui ir laimėtojo išrinkimui, o tai, kaip minėta, yra laikoma pakankamu pagrindu konkurso rezultatus pripažinti negaliojančiais.

45Organizuojant viešąjį konkursą dėl valstybinio turto nuomos pagal konkurso sąlygas pripažintas jo nugalėtoju asmuo įgyja specialiąją teisę – teisę sudaryti nuomos sutartį, todėl, panaikinus tokio konkurso rezultatus, konkursą laimėjęs asmuo netenka šios specialiosios teisės. Specialiųjų teisės aktų (lex specialis) imperatyviai nustatyta, kad nuomos sutarties sudarymo pagrindas yra viešojo konkurso rezultatai. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija konstatuoja, kad, pripažinus viešojo konkurso rezultatus negaliojančiais, šių rezultatų pagrindu sudaryta sutartis tampa prieštaraujančia imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, todėl pripažintina negaliojančia (CK 1. 80 str. 1 d.). Atsižvelgdama į tai, kad 2012 m. balandžio 13 d. tarp atsakovo Pravieniškių pataisos namų – atviros kolonijos ir konkurso laimėtojo Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo pasirašyta ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis buvo vykdoma, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijama nuomos sutartis pripažintina negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento (CK 1.95 str. 2 d.).

46Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų

48CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą – ieškinį patenkinti, bylos rezultatas yra palankus ieškovui UAB „Alivdara“, kuris prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atitinkamai nagrinėjamoje byloje perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos šalių patirtos pirmosios instancijos teisme ir priteistinos bylinėjimosi išlaidos patirtos apeliacinės instancijos teisme.

49Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Alivadara“ pirmosios instancijos teisme sumokėjo 1 000 Lt žyminį mokestį (b. l. 82, 83, t. 1). Atitinkamai ši suma yra priteistina ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis.

50Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Alivdara“ pirmosios instancijos teisme patyrė 6 171 Lt advokato pagalbos išlaidų (b. l. 134-139, t. 6). Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2, 8.17, 8.18 punktais, ieškovui UAB „Alivdara“ yra priteistina 3 000 Lt advokato pagalbos išlaidų iš atsakovų lygiomis dalimis.

51Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme buvo patirta 23,36 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos yra priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai.

52Apeliantas UAB „Alivdara“ už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjo 1 000 Lt žyminį mokestį (b. l. 13, t. 7). Atitinkamai ši suma yra priteistina ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis.

53Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 4 174,50 Lt išlaidų susijusių su advokato pagalba. Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.10, 8.15, 8.17 punktais, ieškovui UAB „Alivdara“ yra priteistina 2 500 Lt advokato pagalbos išlaidų iš atsakovų lygiomis dalimis.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

55Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti.

56Panaikinti atsakovo Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos turto viešojo nuomos konkurso komisijos 2012 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 89-18 įformintus sprendimus atmesti uždarosios akcinės bendrovės „Alivdara“ paraišką ir Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo pasiūlymą pripažinti turto nuomos konkurso laimėtoju.

57Pripažinti negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos 2012 m. balandžio 13 d. ilgalaikio materialiojo turto (parduotuvės patalpų) nuomos sutartį Nr. 76-34, sudarytą tarp Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos ir Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo.

58Priteisti iš atsakovų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos (j. a. k. 302560890, buveinės adresas Pravieniškių II k., 56552, Kaišiadorių raj.), Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo (j. a. k. 159857083, buveinės adresas Pilėnų g. 1, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. sav., LT-53347), Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų ( j. a. k. 288697120, buveinės adresas Pravieniškės II k., LT-56551, Kaišiadorių raj.) lygiomis dalimis ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alivdara“ (j. a. k. 158906524, buveinės adresas Žąslių g. 34, Gudienos k., Kaišiadorių raj.) naudai 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 333,33 Lt (tris šimtus trisdešimt tris litus trisdešimt tris centus), ir 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) advokato pagalbos išlaidų, ieškovo patirtų pirmosios instancijos teisme, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų).

59Priteisti iš atsakovų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos (j. a. k. 302560890, buveinės adresas Pravieniškių II k., 56552, Kaišiadorių raj.), Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo (j. a. k. 159857083, buveinės adresas Pilėnų g. 1, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. sav., LT-53347), Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų ( j. a. k. 288697120, buveinės adresas Pravieniškės II k., LT-56551, Kaišiadorių raj.) lygiomis dalimis valstybės naudai 23,36 Lt (dvidešimt tris litus trisdešimt šešis centus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 7,79 Lt (septynis litus septyniasdešimt devynis centus).

60Priteisti iš atsakovų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos (j. a. k. 302560890, buveinės adresas Pravieniškių II k., 56552, Kaišiadorių raj.), Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo (j. a. k. 159857083, buveinės adresas Pilėnų g. 1, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno raj. sav., LT-53347), Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų ( j. a. k. 288697120, buveinės adresas Pravieniškės II k., LT-56551, Kaišiadorių raj.) lygiomis dalimis ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alivdara“ (j. a. k. 158906524, buveinės adresas Žąslių g. 34, Gudienos k., Kaišiadorių raj.) naudai 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 333,33 Lt (tris šimtus trisdešimt tris litus trisdešimt tris centus), ir 2 500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų, ieškovo patirtų apeliacinės instancijos teisme, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 833,33 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt tris litus trisdešimt tris centus).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Alivdara“ ieškiniu prašė:1. Panaikinti Pravieniškių... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovas vykdė Turto nuomos konkursą. Šiam konkursui... 6. Atsakovas Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija atsiliepimu į... 7. 1) Sąrašo asmenų, kuriems reikės išduoti leidimus patekti į Turto... 8. 2) Deklaracijų (konkurso dalyvių rašytinių įsipareigojimų) dėl... 9. 3) Priešprojektinio pasiūlymo (konkurso sąlygų 13.6 punktas „kartu... 10. 4) Sutarties su Lietuvos Respublikoje veikiančiu banku ar kita kredito... 11. 5) Tiekėjo deklaracijos pagal konkurso sąlygų 14.5 punkto 2 dalį.... 12. Visi aukščiau nurodyti ieškovo UAB „Alivdara“ paraiškos ir... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Iš... 15. Teismo nuomone, ieškovas tik abstrakčiai nurodė, kad pripažįstant konkurso... 16. Ieškovas nurodė, kad jis pasiūlė didžiausią turto nuompinigių sumą, ir... 17. Teismas kaip nepagrįstą ir atmestiną vertino ieškovo argumentą, kad... 18. Ieškovas nurodė, kad kolonijos komisijai pateikė visus reikalingus... 19. Ieškovas prašė remtis teismine praktika suformuota Lietuvos Aukščiausiojo... 20. Atitinkamai teismas, pripažinęs, kad atsakovas ieškovo paraišką dalyvauti... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. Ieškovas UAB „Alivdara“ pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos... 23. Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso 13.4 p.,... 24. Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.5... 25. Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.... 26. Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.7... 27. Ieškovo paraiška buvo atmesta, nes nebuvo pateiktas vienas iš dviejų... 28. Atsakovas Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų pateikė... 29. Atsakovas Kauno rajono centrinis vartotojų kooperatyvas pateikė atsiliepimą... 30. Apeliantas pateikė rašytinius paaiškinimus. Rašytiniuose paaiškinimuose... 31. I. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 33. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 34. Atsižvelgiant į tai, kad Pravieniškių pataisos namų – atvirosios... 35. Siekiant įgyvendinti minėtus principus, teisės normose yra detaliai ir... 36. Be to, būtina atsižvelgti ir į koncentruotumo, ekonomiškumo, sąžiningumo,... 37. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas skunde nurodo, jog konkursą... 38. Teisėjų kolegija vertina, kad ieškovo kartu su paraiška pateikti... 39. Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso 13.4 p.,... 40. Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.5... 41. Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.... 42. Atsakovas atmetė ieškovo paraišką, nes ši neatitiko Konkurso sąlygų 13.7... 43. Ieškovo paraiška buvo atmesta, nes nebuvo pateikta tiekėjo deklaracija,... 44. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas, nesuteikęs... 45. Organizuojant viešąjį konkursą dėl valstybinio turto nuomos pagal konkurso... 46. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 48. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 49. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Alivadara“ pirmosios... 50. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Alivdara“ pirmosios... 51. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme buvo patirta 23,36 Lt... 52. Apeliantas UAB „Alivdara“ už apeliacinio skundo pateikimą sumokėjo 1 000... 53. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 4 174,50 Lt išlaidų... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 55. Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 56. Panaikinti atsakovo Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos... 57. Pripažinti negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos 2012 m.... 58. Priteisti iš atsakovų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos... 59. Priteisti iš atsakovų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos... 60. Priteisti iš atsakovų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos...