Byla 2-4411-251/2015
Dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje J. B., Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau tekste - VMI)

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo G. B. skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje J. B., Šiaulių apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau tekste - VMI), ir

Nustatė

2Pareiškėjas G. B. kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas panaikinti 2015-03-23 antstolio Andriaus Liaškovo patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0159/15/00468 ir grąžinti pareiškėjui iš jo nuskaičiuotus 149,29 Eur. Nurodo, kad skolą sumokėjo tiesiogiai išieškotojui, todėl antstolis patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo priėmė nepagrįstai.

3Antstolis 2015-04-17 patvarkymu Nr. AN134684 netenkino skolininko skundo. Patvarkyme nurodė, kad antstoliui patikrinus pareiškėjo turtinę padėtį, 2015-02-27 buvo pradėtas priverstinis skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimas. 2015-03-05 pareiškėjas antstolio kontorai pateikė J. B. IĮ 2015-02-19 prašymą VMI grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą). 2015-02-19 prašyme yra nurodyta, jog paskutinė įmoka už G. B. yra įmokėta 2015-02-17. Šią informaciją antstoliui patvirtino ir 2015-03-10 antstolio kontoroje gautas VMI raštas. Antstolis, gavęs informaciją, jog visa pareiškėjo skola 2015-02-17 buvo pilnai padengta, 2015-03-06 panaikino visus pareiškėjo atžvilgiu taikytus apribojimus. Pareiškėjui sumokėjus lėšas tiesiogiai išieškotojui (atlikus įskaitymą), vykdomojoje byloje Nr. 0159/15/00468 liko išieškoti bylos faktines vykdymo išlaidas, kurias antstolis patyrė atlikdamas vykdymo veiksmus, bei antstolio atlyginimą. 2015-03-23 buvo priimtas skundžiamas Patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. AN130494 ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. AN130498. Antstolis pažymi, jog vykdymo išlaidos pareiškėjui buvo sumažintos, t. y. vykdymo išlaidos apskaičiuotos tik už antstolio veiksmus, kurie buvo atlikti iki 2015-02-19, nors faktiškai antstolio patirtos vykdymo išlaidos buvo ženkliai didesnės. Kadangi pats pareiškėjas veikė neapdairiai, dėl ko prievolė nebuvo įvykdyta laiku ir bauda įskaityta jau praleidus prievolės įvykdymo terminą, antstolio nuomone, skolininkui tenka pareiga prisiimti neigiamus tokio elgesio padarinius, atlyginant antstoliui vykdymo išlaidas. Antstolio nuomone, pareiškėjo teiginiai dėl vykdymo išlaidų ir kad jos iš viso neturėjo būti skaičiuojamos yra visiškai nepagrįsti. Paaiškino, kad 2015-03-03 į antstolio depozitinę sąskaitą buvo gauta 100,67 Eur, o 2015-03-05 - 99,00 Eur. Gautos lėšos 2015-03-23 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu buvo paskirstytos, 50,38 Eur permoka grąžinta pareiškėjui.

4Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti teismo pranešimais ir specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 443 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnio 3 dalis; 9, 10 b. l.), prašymų papildyti bylos medžiagą negauta.

5Skundas atmestinas.

6Vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad antstolio A. Liaškovo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0159/15/00468, dėl 527,00 Eur išieškojimo iš skolininko G. B., 3 eilės išieškotojo valstybės naudai, pagal Šiaulių apylinkės teismo 2015-02-10 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-893-898/2014. Vykdomasis dokumentas antstolio kontorai pateiktas vykdyti 2015-02-11 (2 vykdomosios bylos lapas). Iš vykdomojoje byloje priimto antstolio 2015-03-23 vykdymo išlaidų paskaičiavimo Nr. AN130498 matyti, kad vykdymo išlaidos sudaro 149,29 Eur (78 v. b. l.). Kiti vykdomosios bylos dokumentai patvirtina, kad antstolis vykdymo procese 2015-02-11 (11-38 v. b. l.), 2015-02-26 (39-41 v. b. l.), 2015-02-27 (42-60 v. b. l.) atliko aktyvius vykdymo veiksmus. 2015-03-05 skolininkas pranešė antstoliui, kad su išieškotoju atsiskaitė (62 v. b. l.), 2015-03-06 antstolis ėmėsi veiksmų apribojimams, taikytiems skolininko turtui, panaikinti (64-71 v. b. l.). 2015-03-23 kartu su vykdymo išlaidų paskaičiavimu antstolis priėmė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, kuriuo nutarė grąžinti skolininkui G. B. 50,38 Eur (80 v. b. l.). Pastaroji suma, kaip nurodė antstolis, susidarė dėl antstolio veiksmų, atliktų po galutinio baudos sumokėjimo išieškotojui.

7Pareiškėjas G. B. skunde nurodo, kad jog skolą sumokėjo tiesiogiai išieškotojui, todėl antstolis apskritai neturi teisės reikalauti vykdymo išlaidų.

8Byloje kilo ginčas dėl to, kad antstolis 2015-03-23 paskaičiavo su vykdymu susijusias išlaidas, nors skolą pareiškėjas pilnai sumokėjo 2015-02-17.

9Įstatymų leidėjas nustato reikalavimą antstoliui išsiųsti skolininkui raginimą per nustatytą terminą įvykdyti jam tenkančią piniginę prievolę geruoju (LR CPK 655 str.). Tačiau šią pareigą įstatymų leidėjas antstoliui numato tik tuo atveju, jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente įvykdymo terminai nėra nurodyti. Įstatymuose ar vykdomajame dokumente esant nustatytiems įvykdymo terminams, antstolis, pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui, iš karto, nesiųsdamas raginimo, pradeda priverstinio vykdymo veiksmus (LR CPK 661 str.). Nagrinėjamoje byloje antstolis patvarkymu priėmė vykdyti Šiaulių apylinkės teismo 2015-02-10 išduotą vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje dėl 1820,00 Lt baudos išieškojimo valstybės naudai. Bauda G. B. paskirta 2014-06-30 baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-893-898/2014 (2-8 v. b. l.).

10Vykdomojo dokumento pateikimo tvarkai baudžiamosiose bylose reglamentuoti skirta speciali teisės norma – Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 352 str., kuri nustato, kad nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam paskirtos bausmės savanoriško ir priverstinio įvykdymo tvarką, sąlygas, jo teises ir pareigas bei nustato terminą, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda. Jeigu bauda nesumokama savanoriškai, ją priverstinai išieško antstolis pagal nuosprendį priėmusio teismo išduotą vykdomąjį raštą. Taigi 2014-08-06 teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus bei G. B. nesumokėjus teismo paskirtos baudos per 6 mėnesius, t. y. iki 2015-02-06, teismas surašė patvarkymą vykdyti įsiteisėjusį teismo baudžiamąjį įsakymą ir baudą nukreipė priverstiniam išieškojimui per antstolius (9 v. b. l.).

11Esant tokioms faktinėms aplinkybėms, antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą ir patikrinęs ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (LR CPK 651 str. 2 d.), 2015-02-11 priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą. Pažymėtina, kad antstolis vykdymo veiksmus pradėjo nedelsiant, tai yra papildomai raginti skolininką gera valia sumokėti baudą neprivalėjo. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos medžiagos duomenys patvirtina, kad baudą išieškotojui pareiškėjas galutinai sumokėjo tik 2015-02-17 (63 v. b. l.), o antstolis priverstinio išieškojimo veiksmus pradėjo dar iki to laiko - 2015-02-11. Toks pareiškėjo skolos sumokėjimas nelaikytinas savanorišku. Pradėjęs vykdymo procesą antstolis įgyja subjektinę teisę reikalauti priteisti vykdymo išlaidas (LR CPK 610 str., 611 str.), kurias sudaro būtinos vykdymo išlaidos, papildomos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, bei atlyginimas antstoliui (LR CPK 583 str. 1 d.). Pažymėtina ir tai, kad antstolis vykdymo išlaidų reikalauja iki pranešimo apie skolininko priverstinės prievolės įvykdymo momento, t. y. 2015-02-19 (77, 78, 80 v. b. l.).

12Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-256 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija ir LR CPK 609-611 straipsniai. Iš vykdomojoje byloje esančių antstolio procesinių dokumentų matyti, kad 2015-02-11 priėmęs vykdomąjį dokumentą, antstolis nedelsiant, t. y. 2015-02-11, pradėjo priverstinio vykdymo procedūras: priėmė patvarkymą dėl turto deklaravimo, siuntė užklausas į kredito įstaigas, SODRĄ, Nekilnojamojo turto registrą, LR kelių transporto priemonių registrą, Valstybinį ginklų registrą, 2015-02-26 priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, 2015-02-27 priėmė turto arešto aktą ir eilę patvarkymų. 2015-03-05 skolininkas G. B. kreipėsi su prašymu į antstolį dėl išieškotų pinigų grąžinimo, nurodė, kad baudą mokesčių inspekcijai sumokėjo 2014-11-07 (62 v. b. l.). 2015-03-06 antstolis patvarkymu panaikino areštą ir visus taikytus apribojimus G. B. lėšoms (64 v. b. l.). Iš 2015-03-05 Valstybinės mokesčių inspekcijos rašto matyti, kad G. B. skolą valstybei baigė mokėti 2015-02-17 (76 v. b. l.).

13Remiantis išdėstytu teismas sprendžia, kad antstolis laikėsi LR CPK 610-611 straipsniuose nustatytos vykdymo išlaidų skaičiavimo ir išieškojimo tvarkos ir vykdomojoje byloje pagrįstai paskaičiavo 149,29 Eur vykdymo išlaidas, todėl pareiškėjo prašymas panaikinti patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir grąžinti nuskaičiuotus 149,29 Eur yra nepagrįstas ir atmestinas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 513 straipsniu, 594 straipsniu,

Nutarė

15Pareiškėjo G. B. skundą atmesti.

16Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai