Byla 2-34-780/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo A. Š. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant pareiškėjui A. Š. ir jo atstovui advokatui Juozui Šilanskui, suinteresuoto asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovei Justinai Greblikaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo A. Š. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas teismo posėdžio metu patikslintu reikalavimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - )kadastrinėje vietovėje, buvo sodybvietė su gyvenamuoju namu.

4Pareiškėjas paaiškino, kad 1994 metais ( - )jam buvo atkurtos nuosavybės teisė į jo tėvo A. Š. turėtą žemę ir grąžintas žemės sklypas toje pačioje vietoje, kurioje buvo pareiškėjo šeimos namai. Pareiškėjas gimė 1939 metais ir dabar jam priklausančiame žemės sklype buvusioje sodyboje gyveno iki 1950 metų. Sodybą sudarė gyvenamasis namas ir du sublokuoti ūkiniai pastatai. Viso buvo du atskiri statiniai. 1950 metais pareiškėjas su tėvais išsikraustė gyventi į ( - )miestelį, o 1952-1953 metais sodyba sudegė ir liko tik pastatų pamatai. Dar vėliau vyko melioracija ir pamatai buvo išardyti galutinai. Pamatų liekanos dar ir šiandien yra suverstos į krūvą šalia esančioje pelkėje. Anksčiau pareiškėjo tėvui priklausiusi žemė ir sodyba buvo ( - )kaime, tačiau kai jam atkūrė nuosavybės teises ši žemė buvo priskirta ( - )kaimui. Tai yra ta pati žemė, toje pačioje vietoje tik pasikeitė gretimų kaimų ribos. Dabartinį žemės planą su įbraižyta buvusios sodybos vieta nubraižė matininkas pagal jo parodymus. Faktą, kad buvusi sodybvietė patenka į jo sklypą patvirtina ir liudytojai, ir matininkės J. S. V. surašytas ekspertizės aktas. Kadangi sklypas patenka į ( - ) regioninio parko ribas, tai be tokio juridinio fakto jis negali statyti statinių, todėl prašo nustatyti jį teismo tvarka.

5Suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija teismo posėdžio metu sutiko su pareiškimu ir pripažino, kad pareiškėjo žemės sklype buvo sodyba.

6Suinteresuoti asmenys Veisiejų regioninio parko direkcija ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas savo atsiliepimuose su pareiškimu nesutinka, nurodo, kad pareiškėjo su pareiškimu pateikti dokumentai nepatvirtina, kad būtent pareiškėjo sklype buvo sodyba, galutinę poziciją nurodė pateiksiantys teismo posėdžio metu (b. l. 19-20, 26), tačiau teismo posėdyje nedalyvavo.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Liudytojai J. S. ir E. K. patvirtino, kad jie buvo to paties kaimo gyventojai kaip ir pareiškėjas bei jo tėvas, patvirtino, kad pareiškėjo tėvas ( - ) kaime turėjo sodybą, pro kurią eina keliukas link ežero. Sodybą sudarė gyvenamasis namas ir du sublokuoti ūkiniai pastatai. Pareiškėjo šeima iš šios sodybos išsikraustė apie 1950 metus, o po to sodyba sudegė. Dabar toje vietoje sodybos nėra, nes per melioraciją viskas buvo sulyginta. Liudytojai patvirtino, kad pareiškėjo tėvo sodyba buvo ( - )kaime, tačiau dar kolūkių laikas dalis ( - )kaimo teritorijos buvo perduota gretimam ( - )kaimui, todėl dabar buvusios sodybos vieta yra ( - )kaime. Žemė toje vietoje kur buvo sodyba šiuo metu priklauso pareiškėjui.

9Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad A. Š., 1994-05-04 Valdybos potvarkio Nr. 192-V pagrindu, nuosavybės teise priklauso 1,8273 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - )k.v., esantis ( - ), kuris patenka į regioninį parką (b. l. 7).

10Alytaus apskrities archyvo raštas patvirtina, kad 1948-1950 m. ( - )kaimo ūkinėje knygoje ir 1946-1949 m. ( - )kaimo ūkinėse knygose A. Š., R. pavardė neįrašyta (b. l. 8), tačiau Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažyma patvirtina, kad Respublikinės žemės komisijos Lietuvos TSR Ministrų Tarybos archyviniame fonde, Kaišiadorių ir Lazdijų apskričių 1944-1948 metų byloje, ( - )valsčiaus ( - )apylinkės vardiniame naujakurių sąraše (be datos) įrašytas Š. A., R., ( - ) kaime turėjęs 3,58 ha žemės ir, kaip mažažemis, gavęs 17,97 ha žemės, gyv., namą, tvartą, klojimą, svirną (b. l. 9).

11Pareiškėjui priklausančio žemės sklypo planas (b. l. 10), IĮ „JIKS“ matininko K. S. surašytas ir pareiškėjo bei kviestinių pasirašytas 2012-07-22 Sodybos vietos nustatymo aktas (b. l. 11), bei sodybos vietos nustatymo planas (b. l. 12) patvirtina, kad dalyvaujant žemės sklypo savininkui ir kviestiniams bei remdamasis archyvine medžiaga matininkas vietovėje nustatė ir plane pažymėjo buvusios sodybos vietą pareiškėjui priklausančiame žemės sklype.

121949 m. TSRS ginkluotų pajėgų generalinio štabo topografinis žemėlapis patvirtina, kad ( - ) ežero šiaurinėje pusėje, tarp ( - )ir ( - )kaimų, t.y. toje vietovėje kurioje dabar yra pareiškėjui A. Š. priklausantis žemės sklypas, sutartiniu topografiniu simboliu yra pažymėta sodyba (b. l. 13).

13UAB „CAD ir F ProjektServisas“ matininkės doc. dr. J. S. V. surašytas ekspertizės aktas patvirtina, kad perskaičiavus pareiškėjo žemės sklypo ribos ir įbrėžtos sodybos LKS94 m. koordinačių sistemos stačiakampes koordinates, pateiktas sodybos vietos nustatymo plane, į 1942 m. koordinačių sistemą ir taškus įklojus į 1949 m. TSRS ginkluotų pajėgų generalinio štabo topografinį žemėlapį buvo nustatyta, kad A. Š. žemės sklypo ribose buvo sodyba su dviem statiniais, ir kad sodybos vieta, atsižvelgiant į leistiną tokio mastelio žemėlapio sudarymo ir grafinio matavimo jame klaidos dydį, praktiškai sutampa su topografiniame žemėlapyje pažymėtos sodybos sutartiniu ženklu (b. l. 47).

14Ištirti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo žemės sklypas yra Veisiejų regioninio parko teritorijoje, todėl jame draudžiama statyti su draustinio veiklos tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą) (Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p.). Buvusi sodybvietė nėra išlikusi, todėl sodybvietės juridinio fakto nustatymas sukels pareiškėjui teisines pasekmes – jis įgis teisę statyti statinius, nesusijusius su draustinio veiklos tikslais, o šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų kitokia tvarka pareiškėjas gauti negali (CPK 445 str.).

15Byloje nustatyta ir tarp dalyvaujančių asmenų nekyla ginčas, kad toje vietovėje, kurioje dabar yra pareiškėjui priklausantis žemės sklypas, anksčiau buvo jo tėvo sodyba, kurią sudarė gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai. Šią aplinkybę patvirtina ne tik pareiškėjo paaiškinimai ir liudytojų parodymai, bet ir oficialūs rašytiniai įrodymai - Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažyma apie pareiškėjo tėvo Š. A., R. turėtą gyvenamą namą, tvartą, klojimą, svirną ( - )kaime, ir 1949 m. TSRS ginkluotų pajėgų generalinio štabo topografinis žemėlapis, kuriame pavaizduota toje vietovėje buvusi sodyba. Abejones dėl pareiškėjo reikalavimo pagrįstumo galėjo sukelti aplinkybė, kad Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje nurodyta, jog pareiškėjo tėvas ( - )kaime turėjo 3,58 ha žemės ir, kaip mažažemis, buvo gavęs dar 17,97 ha žemės, o pareiškėjui nuosavybės teise priklauso tik 1,8273 ha žemės sklypas ( - )kaime, todėl iš kartu su pareiškimu pateiktų įrodymų nebuvo aišku ar sodyba stovėjo būtent pareiškėjui priklausančioje 1,8273 ha žemės sklypo dalyje. Tačiau išnagrinėjus bylą ir ištyrus papildomai pateiktus įrodymus teismas konstatuoja, kad šios abejonės buvo pašalintos, nes pareiškėjas paaiškino, kad jo tėvui 17,97 ha žemės buvo skirta naudotis ne greta nuosavos žemės, kurioje buvo jų sodyba, o kitoje vietoje, o apklausti liudytojai patvirtino, kad pareiškėjo tėvo sodyba buvo būtent toje vietoje, kurioje dabar yra pareiškėjo žemės sklypas. Liudytojai taip pat patvirtino, kad anksčiau tai buvo ( - )kaimas, o kaimo pavadinimas pasikeitė dar kolūkių laikais kai dalis ( - )kaimo teritorijos buvo priskirta ( - )kaimo teritorijai. Pabrėžtina, kad juridinis faktas, jog sodyba buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Šiuo atveju sodyba yra pažymėta topografiniame žemėlapyje, o abejones dėl tikslios buvusios sodybos vietos išsklaidė minėtas matininkės doc. dr. J. S. V. surašytas ekspertizės aktas, nes reikiamų specialių žinių topografiniams žemėlapiams skaityti turinti specialistė patvirtino, jog perskaičiavus pareiškėjo žemės sklypo ribos koordinačių sistemos stačiakampes koordinates, pateiktas sodybos vietos nustatymo plane, į 1942 m. koordinačių sistemą, ir taškus įklojus į 1949 m. TSRS ginkluotų pajėgų generalinio štabo topografinį žemėlapį buvo nustatyta, kad A. Š. žemės sklypo ribose buvo sodyba su dviem statiniais. Nors šiame ekspertizės akte nurodoma, kad sodybos vieta nevisiškai sutampa su topografiniame žemėlapyje pažymėtos sodybos sutartiniu ženklu, tačiau viena vertus, specialistė patvirtino, jog atsižvelgiant į leistiną tokio mastelio žemėlapio sudarymo ir grafinio matavimo jame klaidos dydį, žemės plane pavaizduota sodyba praktiškai sutampa su topografiniame žemėlapyje pažymėtos sodybos sutartiniu ženklu, o kita vertus, nustatinėjant šį juridinį faktą nėra būtina nustatyti absoliučiai tikslią sodybos buvimo vietą pareiškėjui priklausančiame žemės sklype, nes tiek Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas, tiek Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento 12 punktas nereikalauja, kad statiniai būtų statomi tik išimtinai toje pačioje vietoje, kurioje jie stovėjo anksčiau. Svarbu nustatyti ar buvusi sodyba patenka į pareiškėjui priklausančio sklypo ribas, o ne absoliučiai tikslią sodybos vietą pačiame žemės sklype, nes rengiant statinio projektą, vietas pastatams statyti leidžiama parinkti ir kitoje sklypo vietoje (Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento 12 p.).

16Abejonių, kad buvusi sodyba patenka į pareiškėjui priklausančio sklypo ribas teismui nekyla, todėl pareiškimas tenkintinas ir buvusios sodybos faktas nustatytinas.

17Iš pareiškėjo valstybei priteistinos teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str., teisėjas

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Š., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ) k.v., buvo sodyba su gyvenamuoju namu.

21Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas galėtų gauti leidimą vykdyti statybas jam priklausančiame žemės sklype.

22Priteisti iš pareiškėjo A. Š. 25,80 Lt (dvidešimt penkis litus, 80 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660, kvitą pateikiant teismui.

23Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas teismo posėdžio metu patikslintu reikalavimu prašo nustatyti... 4. Pareiškėjas paaiškino, kad 1994 metais ( - )jam buvo atkurtos nuosavybės... 5. Suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija teismo... 6. Suinteresuoti asmenys Veisiejų regioninio parko direkcija ir Alytaus regiono... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Liudytojai J. S. ir E. K. patvirtino, kad jie buvo to paties kaimo gyventojai... 9. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad... 10. Alytaus apskrities archyvo raštas patvirtina, kad 1948-1950 m. ( - )kaimo... 11. Pareiškėjui priklausančio žemės sklypo planas (b. l. 10), IĮ „JIKS“... 12. 1949 m. TSRS ginkluotų pajėgų generalinio štabo topografinis žemėlapis... 13. UAB „CAD ir F ProjektServisas“ matininkės doc. dr. J. S. V. surašytas... 14. Ištirti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo žemės sklypas yra Veisiejų... 15. Byloje nustatyta ir tarp dalyvaujančių asmenų nekyla ginčas, kad toje... 16. Abejonių, kad buvusi sodyba patenka į pareiškėjui priklausančio sklypo... 17. Iš pareiškėjo valstybei priteistinos teismo išlaidos, susijusios su... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str. ir 448 str.,... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Š., a.k. ( - )... 21. Juridinis faktas nustatytas tam, kad pareiškėjas galėtų gauti leidimą... 22. Priteisti iš pareiškėjo A. Š. 25,80 Lt (dvidešimt penkis litus, 80 centų)... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti apskųstas Kauno apygardos...