Byla 2-72-445/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (dėl pastato valdymo nuosavybės teise) nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant pareiškėjai L. B., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos L. B. pareiškimą civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (dėl pastato valdymo nuosavybės teise) nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėja L. B. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja nuosavybės teise valdo ūkinio pastato dalį, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 111 p, 108.95 kv.m. ploto, esantį ( - )

3Pareiškėja nurodo, kad 1987 m. dirbo Matuizų statybinėje medžiagų gamykloje, profsąjunga išdavė leidimą statyti dviejų dalių ūkinį pastatą gyvuliams laikyti. Vieną ūkinio pastato dalį statė pareiškėja, o kitą – dalį statė R. G.. Leidimas statyti ūkinius pastatus buvo išduotas bendras visiems ūkiniams pastatams. Statybos leidimą turėjo ir jį saugojo O. I., profsąjungos valdybos narys, atsakingas už pastatų statybos priežiūrą. 1987 m. pagal tuo metu galiojančius teisės aktus visi ūkinių pastatų statybai reikalingi dokumentai buvo gauti, tačiau neišliko. Pastatytu ūkio būdu pastatu pradėjo naudotis nuo jo pastatymo 1987-1989 m. Dėl nežinomų.priežasčių Matuizų SMG profsąjungos darbuotojas, atsakingas už statybas, ūkinių pastatų neįregistrvo. Pastatytas ūkinis pastatas buvo priimtas eksploatuoti, tačiau tai patvirtinantys dokumentai neišlikę. Ūkinis pastatas baigtas, nes tai patvirtina kadastriniai duomenysa, kuriuose nurodyta statybos pradžia ir pabaiga, baigtumas. Pastatas priklauso dviems asmenims – pareiškėjai ir R. G. dėl kurio nuosavybės teisių yra priimtas teismo sprendimas.

4Varėnos rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu į pareiškimą neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jeigu pareiškėja pateiks teismui tai patvirtinančius įrodymus, o teismas pripažins pagrįstais. Akcentuoja, kad toks juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas jau praeityje atsiradusiai teisei į nekilnojamąjį daiktą konstatuoti, kai egzistavo dokumentai, patvirtinantys pareiškėjos teisę, tačiau šie dokumentai yra prarasti ir kitokia tvarka negalima jų gauti, išskyrus teisminę.

5VĮ Turto bankas pateiktu atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad pagal pateiktus pareiškėjos įrodymus negali būti nustatytas jos prašomas juridinę reikšmę turintis faktas. Pareiškėja nėra pateikusi įrodymų apie pastato dalies pastatymo teisėtumą. Pareiškėjos teiginys, kad pastatas priimtas eksploatuoti nėra pakankamas pagrindas prašomam juridiniam faktui nustatyti.

6Pareiškėja pareiškimą palaikė ir prašė tenkinti pilnai pareiškime nurodytais pagrindais ir motyvais.

7Byla nutrauktina

8Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra tokios sąlygos : pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu įgijęs nuosavybę; pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, kurie yra prarasti.

9Pagal pareiškėjos nurodomas aplinkybes, ji įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu nebuvo įgijusi nuosavybės į statinį, kadangi :

102014-06-03 VĮ Registrų centro Alytaus filialo sprendimu Nr.(2.17.6) R7-653, buvo atmestas R. G. prašymas įregsitruoti nekilnojamąjį daiktą ( unikalus Nr.( - )), esančio ( - ), kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, nes pateiktas dokumentas – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos 2014-05-29 pažyma SR4(1.4)135, nėra pakankamas juridinis pagrindas nekilnojamojo daiktos kadastro duomenų įrašymui.

112015-10-06 Nr.SR(1.4)-198 Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos pranešime nurodyta, kad 1979-1986 m. leidimų statybai vykdyti Varėnos rajone/ mieste registracijos knygoje ir 1976-1983 m. leidimų individualių gyvenamųjų namų statybai Varėnos rajone/mieste registracijos knygose nėra įrašų apie kolektyvinio ūkinio pastato statybas.

122014-12-09 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ministerijos Varėnos skyriaus atsakymu dėl prašymo nurodoma, kad ūkinis pastatas (registro Nr. ( - )), esantis ( - ), yra valstybinėje žemėje. Po pastatu 2014-12-09 duomenimis žemės sklypai nesuformuoti.

13Tiek VĮ Registrų centro Alytaus filialo sprendimas, tiek Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos, tiek Nacionalinės žemės tarnybos atsakymai, pateikti R. G., o ne pareiškėjai L. B..

142015-10-07 UAB “Matuizų plytinė” informavo L. B., kad Matuizų kaimo ūkinių pastatų statybų leidimų, protokolų išrašų bei statybos techninės dokumentacijos UAB “Matuizų plytinė” archyviniuose dokumentuose nerasta, kadangi archyvuojami dokumentai prieš 10 metų buvo sunaikinti.

152015-10-06 Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos pranešime nurodyta, kad 1991-2002 m. m. Matuizų kaimo namų ūkio knygose apie L. B. priklausantį pastatą , adresu ( - ), įrašo nėra.

162015-09-01 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-666-547/2015, buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad R. G., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo ūkinio pastato dalį, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 111p, 85,85 kv.m. ploto, esantį ( - ). Faktas nustatytas dėl nuosavybės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

17Pagal Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, registro Nr. ( - ), pagalbinis pastatas (ūkinis pastatas) , statybos pradžia ir pabaiga – 1987 m., užstatytas plotas 234 kv.m., kurį sudaro garažas, ūkinės patalpos, sandėlis, dirbtuvių patalpa, koridorius, viso 9 patalpos.

18Pagal to metu galiojančių įstatymų nuostatas pastatų teisinė registracija buvo atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindu, tačiau pastatų teisinės registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Teisine pastatų registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į pastatus atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau nuosavybė, kaip tokia, atsiranda kitais teisės aktuose numatytais pagrindais.

19Kita sąlyga, nustatyti pastato valdymo faktą, kad pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, kurie yra prarasti. Pagal pareiškėjos L. B. pareiškimą ir aiškinimus ji niekada neturėjo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, apie ūkinio pastato dalies, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane 111 p, 108.95 kv.m. ploto, esantį ( - ) valdymą.

20Asmens nuosavybės teisei į tam tikrą daiktą atsirasti turi būti konkretus nuosavybės teisių įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnis). Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą gali būti įgyjama taip pat ir statybos procese, ir ne tik pastatant naują statinį ar rekonstravus pastatą. Tačiau įgyti nuosavybę į statinį ir kartu visas savininko teises bei savininko teisių garantijas galima ne dėl bet kokio statybos proceso, bet tik tokiu atveju, kai statyba buvo pradėta ir vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, t. y. jei statybos procesas buvo teisėtas. Atitinkamai ir nuosavybės teisei į tam tikrą daiktą pasibaigti turi būti konkretus nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindas.

21Pareiškėja nurodo, kad buvo išduotas leidimas statyti dviejų dalių ūkinį pastatą gyvuliams laikyti ir jį išdavė Matuizų statybinių medžiagų gamyklos profsąjunga.

22Pareiškėjos nurodomo pastato statymo metu statybos procesą reglamentavo norminiai aktai:

23valstybinio statybos reikalų komiteto 1970 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 307 „Dėl leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namu, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos“ bei šiuo nutarimu patvirtinta Leidimų statyti, rekonstruoti (...) objektus įforminimo tvarka (galiojo iki Statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 249 Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo), kurioje buvo nustatyta, kad statiniai, jų priklausiniai gali būti statomi tik nustatyta tvarka gavus leidimus;

24Tuo metu galiojusiojoje Teisinio pastatų registravimo instrukcijoje, patvirtintoje Ministrų tarybos 1970 m. sausio 4 d. nutarimu Nr. 2, buvo nustatyta, kad registracijos objektas yra visas pastatas su priklausančiais pagalbiniais statiniais, kurie registruojami pateikus įstatymo nustatyta tvarka gautus nuosavybės dokumentus. Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 buvo patvirtinta Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija, kurioje nustatyta, kad savavališkai pastatyti pastatai, statiniai ir butai neregistruojami. Šią instrukciją pakeitė 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1011 patvirtinta Teisinio statinių registravimo laikinoji tvarka, kurioje nustatytos tos pačios registravimo nuostatos. Taigi tiek statinio statybos metu, tiek vėliau, pastatų ir jų priklausinių (kitų statinių) sukūrimo ir įteisinimo tvarka buvo griežtai reglamentuota;

25Taip pat Ministrų Tarybos 1976 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 307 „Dėl leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos“ ir šiuo nutarimu patvirtinta leidimų statyti ir rekonstruoti (...) objektus įforminimo tvarka (galiojo iki Statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 249 „Dėl leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“); Vyriausybės 1992 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 931 patvirtinti Statinių statybos ir eksploatavimo valstybės priežiūros nuostatai; Vyriausybės 1992 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 937 patvirtinti Statybos pagrindų laikinieji nuostatai. Be to, žemės suteikimo statyboms kaimo vietovėse tvarką nurodytu laikotarpiu reglamentavo Žemės kodeksas. 1976 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 307 ir šiuo įsakymu patvirtintoje Leidimų statyti ir rekonstruoti pastatus įforminimo tvarkoje buvo nustatyta, kad leidimus statyti ar rekonstruoti pastatus statytojams galėjo išduoti respublikinio pavaldumo miestų vykdomųjų komitetų statybos ir architektūros valdybų (skyrių) statybos kontrolės inžinieriai, miestų vyriausieji architektai (architektai) ir rajonų architektai inspektoriai; leidimai galėjo būti išduoti statytojui pateikus, be kitų dokumentų, taip pat ir žemės sklypo skyrimo ir perdavimo naudotis dokumentus, nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą techninį projektą, darbo brėžinius ir sąmatą. Iš esmės analogiškos statybos užsakovo pareigos - gauti statybos sklypą ir savivaldybės leidimą projektuoti statybą, turėti parengtą, nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą statybos projektą, įregistruoti pradedamą statybą savivaldybėje – buvo nustatytos ir Vyriausybės 1992 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintų Statybos pagrindų laikinųjų nuostatų 17 punkte.

26Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Matuizų SMG profsąjunga negalėjo išduoti leidimo pastato statybai, laikantis minėtų teisinių nuostatų. Žemės sklypas pareiškėjai nebuvo suteiktas, nes nepateikta tai patvirtinantys įrodymai. Pagal byloje pateiktus ir ištirtus įrodymus, negalima daryti išvadą, kad pareiškėjos nurodomo pastato statyba buvo teisėta.

27Pastato valdymo nuosavybės teise faktas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas) yra vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų, teismo nustatomas ypatingos teisenos tvarka. Tam, kad būtų nustatytas pastato valdymo nuosavybės teise faktas, pareiškėjas turi įrodyti šias būtinąsias sąlygas, kad: 1) jis įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, pagamindamas daiktą ar kitais CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais); 2) nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę; 3) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka; 4) nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (pvz.,, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Interbolis“ v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Linos namai“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-543/2010).

28Taigi bet kuris juridinę reikšmę turintis faktas teismine tvarka nustatomas tik esant visoms CPK 444, 445 straipsniuose nustatytoms sąlygoms.

29Nagrinėjamoje byloje juridinę reikšmę turintis faktas negali būti nustatytas dėl aukščiau nutartyje nurodytų aplinkybių.

30Pareiškėja prašo vadovautis Varėnos rajono apylinkės teismo civiline byla Nr.2-666-547/2015 dėl R. G. nuosavybės teisių nustatymo į ūkio pastato dalį.

31Nagrinėjamu atveju teismas negali remtis nurodomu priimtu sprendimu R. G. civilinėje byloje, kadangi sprendime šioje byloje nenurodyta nuosavybės teisės dalis ( išskyrus nuosavybės plotą), nėra išspręstas pastato statybos teisėtumo klausimas ir t.t. Lietuvos Aukščiausiasis teismas formuoja vieningą teisminę praktiką atskirų bylų kategorijose, kuria privalo vadovautis žemesnieji teismai.

32Statinys gali tapti nuosavybė tik tuo atveju, kai jo statyba įteisinta įstatymų nustatyta tvarka. Teikiant įrodymus dėl pareiškimo dalyko ir pagrindo, pareiškėja turi pateikti rašytinius įrodymus išduotus dėl jos pačios, o ne kito asmens aplinkybių nustatymo. Tai susiję su atsakymais iš archyvo, Nacionalinės žemės tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ir t.t.

33Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2014-07-31 atsakymu Nr.2D-11936-(14.38) pateikė atsakymą R. G., kad šis ūkinis pastatas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, o į viešą registrą įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčyti. Skyrius nurodė, kad neturi informacijos, kad šis ūkinis pastatas ( - ), pastatytas savavališkai. Todėl pareiškėja turi kreiptis į šią instituciją (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių), kad ši institucija patvirtintų pastato statybos teisėtumą, o dėl žemės sklypo suteikimo naudojimuisi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrių, kas leistų vėliau įstatymų nustatyta tvarka pripažinti nuosavybės teises į tam tikrą minimo statinio dalį.

34CPK 294 str. 2 d. numato, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 p., 294 str. 1, 2 d., teismas

Nutarė

36Bylą nutraukti, kai byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka.

37Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja L. B. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 3. Pareiškėja nurodo, kad 1987 m. dirbo Matuizų statybinėje medžiagų... 4. Varėnos rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu į... 5. VĮ Turto bankas pateiktu atsiliepimu į pareiškimą nurodė, kad pagal... 6. Pareiškėja pareiškimą palaikė ir prašė tenkinti pilnai pareiškime... 7. Byla nutrauktina... 8. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pastato valdymo nuosavybės teise... 9. Pagal pareiškėjos nurodomas aplinkybes, ji įstatymų nustatyta tvarka ir... 10. 2014-06-03 VĮ Registrų centro Alytaus filialo sprendimu Nr.(2.17.6) R7-653,... 11. 2015-10-06 Nr.SR(1.4)-198 Varėnos rajono savivaldybės administracijos... 12. 2014-12-09 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ministerijos Varėnos... 13. Tiek VĮ Registrų centro Alytaus filialo sprendimas, tiek Varėnos rajono... 14. 2015-10-07 UAB “Matuizų plytinė” informavo L. B., kad Matuizų kaimo... 15. 2015-10-06 Varėnos rajono savivaldybės administracijos Matuizų seniūnijos... 16. 2015-09-01 Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje... 17. Pagal Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, registro Nr. ( - ),... 18. Pagal to metu galiojančių įstatymų nuostatas pastatų teisinė registracija... 19. Kita sąlyga, nustatyti pastato valdymo faktą, kad pareiškėjas turėjo... 20. Asmens nuosavybės teisei į tam tikrą daiktą atsirasti turi būti konkretus... 21. Pareiškėja nurodo, kad buvo išduotas leidimas statyti dviejų dalių ūkinį... 22. Pareiškėjos nurodomo pastato statymo metu statybos procesą reglamentavo... 23. valstybinio statybos reikalų komiteto 1970 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 307... 24. Tuo metu galiojusiojoje Teisinio pastatų registravimo instrukcijoje,... 25. Taip pat Ministrų Tarybos 1976 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 307 „Dėl... 26. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Matuizų SMG profsąjunga negalėjo išduoti... 27. Pastato valdymo nuosavybės teise faktas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5... 28. Taigi bet kuris juridinę reikšmę turintis faktas teismine tvarka nustatomas... 29. Nagrinėjamoje byloje juridinę reikšmę turintis faktas negali būti... 30. Pareiškėja prašo vadovautis Varėnos rajono apylinkės teismo civiline byla... 31. Nagrinėjamu atveju teismas negali remtis nurodomu priimtu sprendimu R. G.... 32. Statinys gali tapti nuosavybė tik tuo atveju, kai jo statyba įteisinta... 33. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 34. CPK 294 str. 2 d. numato, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 p., 294 str. 1, 2 d.,... 36. Bylą nutraukti, kai byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka.... 37. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama...