Byla 2-973-123/2015
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, vykdant supaprastintą mažos vertės pirkimą „(duomenys neskelbtini) gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir (duomenys neskelbtini) sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei darbų pirkimas“, tretieji asmenys UAB „Rainių statyba“, UAB „Kvėdarsta“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gensera“ ieškinį atsakovei Šilalės rajono savivaldybės administracijai dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, vykdant supaprastintą mažos vertės pirkimą „( - ) gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir ( - ) sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei darbų pirkimas“, tretieji asmenys UAB „Rainių statyba“, UAB „Kvėdarsta“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė UAB „Gensera“ nurodė, kad kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Rainių statyba“ dalyvavo perkančiosios organizacijos Šilalės rajono savivaldybės administracijos vykdomame konkurse „( - ) gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir ( - ) sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei darbų pirkimas“ ir pateikė pasiūlymą. Atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2015 m. sausio 2 d. pranešime (pranešimo numeris 3225736) „Dėl pasiūlymo vertinimo“ nurodyta, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija 2014-12-31 priėmė sprendimą dėl pirkimo dalies ( - ) sporto salės remonto darbų pirkimas ieškovės pasiūlymą atmesti.

4Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, nes 2015 m. sausio 2 d. atsakovė informavo ieškovę „Dėl pasiūlymo vertinimo“, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija 2014-12-31 priėmė sprendimą tenkinti kito tiekėjo pateiktą pretenziją. Taip pat nurodoma, kad UAB „Gensera“ nepateikė nei savo, nei jungtinės veiklos partnerio, kaip projektuotojo, dokumento, įrodančio, kad yra apdraudę savo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu taip, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus. Taip pat atsakovo pranešime nurodyta, kad šis reikalavimas nepriskiriamas prie minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir papildomai nėra tikslinamas, o neatitikimas priskiriamas keliamiems pirkimo dokumentų reikalavimams. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, perkančioji organizacija priėmė sprendimą dėl pirkimo dalies „( - ) sporto salės remonto darbų pirkimas“ tiekėjo pasiūlymą atmesti. Teisiniai pasiūlymo atmetimo pagrindai pranešime nenurodyti.

52015 m. sausio 6 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, o 2015 m. sausio 13 d. atsakovė pranešė ieškovei, kad pretenzija yra netenkinta. Taip pat nurodyta, kad sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad UAB „Gensera“ pretenzijoje išdėstyti reikalavimai yra teisiškai nepagrįsti, nenurodytos jokios naujos aplinkybės, be jau įvardintų surinktoje konkursinėje medžiagoje.

6Ieškovė su tokiais argumentais nesutinka ir nurodo, kad ieškovė, teikdama pasiūlymą, preciziškai tiksliai laikėsi konkurso sąlygų 23.5. punkte nustatyto reikalavimo, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad yra apdraudęs savo, kaip projektuotojo, civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus ir pateikė pasitelkto subrangovo UAB „Progresyvūs projektai“ Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (serija PPCA Nr.00000564), išduotą draudiko „If P&C Insurance AS“ (pasiūlymo 27-28 lapai) bei užpildytą konkurso sąlygų 4 priedą (pasiūlymo 32 lapas), kuriame nurodė, kad subrangovu pasitelkiamas UAB „Progresyvūs projektai“, kuris atliks projektavimo darbus bei projekto vykdymo priežiūrą.

7Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, nemotyvavo, kodėl pateiktas draudimo polisas yra nepriimtinas, taip pat nepateikė pasiūlymo atmetimo priežasčių bei teisinių pagrindų. Dėl to, įvertinus pasiūlymo atmetimo kontekstą, a priori yra teigtina, kad atsakovė, atmesdama pasiūlymą rėmėsi šiais motyvais:

81.

9dėl neteisingo VPĮ normų aiškinimo, priimtas netinkamas sprendimas, kad projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas privalomuoju draudimu nėra kvalifikaciją patvirtinantis reikalavimas;

102.

11konkurso sąlygų 23.5 punkte nurodytą reikalavimą privalo būti įvykdęs tiekėjas arba jungtinės veiklos partneris, o ne subrangovas.

12Abu atsakovės motyvai, atmetant tiekėjo pasiūlymą, yra neteisingi, todėl nuginčijami.

13Ieškovas teigia, kad jeigu jis pateikė netikslią ar neišsamią informaciją apie savo kvalifikaciją ir jei dėl to pirkėjas ketino atmesti jo pasiūlymą, privalėjo kreiptis į tiekėją su prašymu šią informaciją papildyti ar paaiškinti, o šių veiksmų perkančioji organizacija neatliko, ir dėl to nebuvo pažeistos konkurso sąlygų 23.5 p., juolab, kad pati atsakovė buvo pripažinusi ieškovės pasiūlymą kaip tinkamą ir paskelbusi jį nugalėtoju. Ieškovė taip pat nurodė, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.). Atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2014 m. gruodžio 3 d. informavo ieškovę, tikėtina ir kitus tiekėjus CVP informacinėje sistemoje (Nr. 3169188), apie savo priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, kurioje UAB „Gensera“ buvo paskelbta nugalėtoja, UAB „Kvėdarsta“ liko antra, UAB „Statybų valdymo sprendimai“ – trečia. Tiekėjas, nesutinkantis su perkančiosios organizacijos sprendimu, per penkiolika dienų nuo sprendimo išsiuntimo dienos turi teisę raštu pateikti pretenziją. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama turi sustabdyti pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta pretenzija ir priimtas sprendimas (VPĮ 941 str. 2 d.) bei apie pirkimo procedūrų sustabdymą praneša visiems tiekėjams.

14Ieškovė nurodo, kad atsakovės viešųjų pirkimų komisija, pradžioje priėmusi sprendimą, pripažįstantį, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, vėliau, išnagrinėjusi kito tiekėjo pateiktą pretenziją, ją patenkino ir anksčiau priimtus sprendimus pakeitė, todėl a priori galima teigti, kad kitas tiekėjas galėjo teikti pretenziją tik susipažinęs su UAB „Gensera“ ir partnerio UAB „Rainių statyba“ pateiktu pasiūlymu.

15Vadovaujantis VPĮ 6 straipsniu, kuris įpareigoja perkančiąją organizaciją, vykdant viešuosius pirkimus, užtikrinti konfidencialios informacijos neviešinimą tretiesiems asmenims. Viešųjų pirkimų komisija, vadovaujantis VPĮ 6 str. 1 d., privalo laikytis pareigos neatskleisti tretiesiems asmenims tiekėjo informacijos, kurią tiekėjas teikdamas pasiūlymą nurodė konfidencialia. Taip pat įstatymas draudžia atskleisti tretiesiems asmenims, net jei tiekėjas pasiūlyme nenustatė konfidencialumo apribojimų, informaciją, turinčią konfidencialumo aspektų bei informacijos apie kainos sudedamąsias dalis. VPĮ nenustato konfidencialiųjų pasiūlymo aspektų apibrėžimo bei nepateikia jų sąrašo. Todėl tai privalo įvertinti pati perkančioji organizacija. Bet kokiu atveju perkančioji organizacija privalo vadovautis ne tik viešuosius pirkimus reglamentuojančiais, bet ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

16Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika, nustatant konfidencialios informacijos ribas, perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo argumentuotą prašymą leisti susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, nepriklausomai nuo to ar kiti tiekėjai buvo nustatę konfidencialumo ribas, ar nebuvo, privalo kreiptis į šiuos tiekėjus su prašymu apibrėžti konfidencialios informacijos ribas, pagrindžiant, kad konfidencialia laikoma informacija yra komercinė (gamybinė) paslaptis ir/ar konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

17Atsakovė į ieškovę su prašymu apibrėžti konfidencialios informacijos ribas nesikreipė, todėl darytina išvada, kad atsakovė ar jos darbuotojai galimai neleistinai išviešino UAB „Gensera“, jos partnerės UAB „Rainių statyba“ ir subrangovo UAB „Progresyvūs projektai“ konfidencialią informaciją ir tuo galimai padarė minėtiems asmenims turtinę žalą, nes ieškovė teikdama pretenziją atsakovei, kėlė reikalavimą pateikti informaciją apie tai, kokie UAB „Gensera“ pasiūlymo duomenys buvo pateikti tretiesiems asmenims, tačiau šis reikalavimas nebuvo patenkintas. Esant šioms aplinkybėms, ieškovė teismo prašo:

  1. Pripažinti, kad ieškovės UAB „Gensera“ 2014 m. lapkričio 14 d. pateiktas pasiūlymas supaprastintam atvirajam konkursui „( - ) gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir ( - ) sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei darbų pirkimas“ pirmoje pirkimo dalyje „( - ) sporto salės pastato remonto darbai“ atitinka konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus.
  2. Pripažinti atsakovės Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio 31 d. sprendimą atmesti UAB „Gensera“ pasiūlymą neteisėtu ir jį panaikinti.
  3. Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 289 eurus žyminio mokesčio.
  4. Pripažinti atsakovės Šilalės rajono savivaldybės administracijos sprendimą leisti susipažinti trečiajam asmeniui UAB „Kvėdarsta“ su ieškovės pateiktu pasiūlymu, pažeidžiančiu konfidencialumo reikalavimus.

18Atsakovas ir trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka ir nurodė, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija nuo 2011 m. birželio 20 d, įgyvendina projektą Nr. VP3-1.2-VRM-01 -R-71-014 „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“, kurio metu jau sutvarkyti Šilalės rajono Bijotų, Palentinio, Traksėdžio ir Bilionių kaimuose viešosios paskirties pastatai ir juose esančios patalpos, jos pritaikytos bendruomenės poreikiams ir sutvarkyta jų aplinka. Šia dalimi projektas įgyvendintas 2014 m. birželio 30 d.

19Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 1 333 478,95 Eur. Įgyvendinus projektą dėl aukščiau minėtų objektų, pagal šį projektą liko nepanaudota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų – 605 381,60 Eur. Savivaldybė pateikė papildytą paraišką dar dviem veikloms (objektams) – ( - ) gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui ir ( - ) sporto salės remonto darbams atlikti.

20Galutinį atsakymą dėl papildomų veiklų finansavimo galimumo Šilalės rajono savivaldybės administracija gavo iš Centrinės projektų valdymo agentūros 2014 m. spalio 30 d. paskelbta apie pirkimą „( - ) gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir ( - ) sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei darbų pirkimas“. Techninės specifikacijos ir konkurso sąlygos buvo paskelbtos CVP IS, kur visi pretendentai galėjo susipažinti ir teikti pasiūlymus.

21Nors ieškovės teigimu, projekto vykdymo terminai ir gali būti pratęsti, tačiau šio projekto finansavimo laikotarpis negali būti pratęstas, todėl bet kokie suvaržymai projekto tolesniam vykdymui, gali turėti įtakos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimui.

22Pagal konkurso sąlygas tiekėjas galėjo teikti pasiūlymą abiems dalims ar vienai daliai. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad sutartys bus sudaromos kiekvienai daliai atskirai. Ginčas šioje byloje kilo pirkimo dalyje dėl ( - ) sporto salės remonto darbų.

23Atsakovas nesutinka su ieškovės teigimu, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti UAB „Gensera“ pasiūlymą yra teisiškai nepagrįstas ir nemotyvuotas. Atsakovės sprendimo motyvai yra aiškūs, nes ieškovė nepateikė įrodymų, jog ji, kaip tiekėjas, yra apdraudęs savo, kaip projektuotojo, civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, taip kaip numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose pagal projektavimo įmonės projektavimo drabų mastą per metus (Konkurso sąlygų 23.5 punktas).

24Atsakovas nesutinka su ieškovės pozicija, jog konkurso sąlygų 23.5 punkte nurodyta sąlyga yra neaiški. Ginčo konkurso sąlyga yra aiški, vidutiniams patirtį turintiems ir gerai informuotiems viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektams (tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms) nekeltų abejonių. Kiti konkurse dalyvavę tiekėjai šią sąlygą suprato tinkamai ir dėl šios konkurso sąlygos neįvykdymo nebuvo atmestas daugiau nei vienas konkursui pateiktas pasiūlymas. Pažymėtina, kad ir pati UAB „Gensera“ konkurso metu taip pat neprašė paaiškinti šios konkurso sąlygos, todėl vertintina, kad ieškovė šią sąlygą suprato ir ketindama pateikti pasiūlymą konkursui turėjo ją įvykdyti.

25Gavus kito konkurse dalyvaujančio tiekėjo pretenziją (UAB „Kvėdarsta“), dar kartą patikrinus ieškovės pateiktą pasiūlymą bei nustačius, jog ieškovės pasiūlymas, dėl to, kad nepateikti įrodymai apie apdraustą projektuotojo civilinę atsakomybę, neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, atsakovė negalėjo reikalauti, kad ieškovė savo pasiūlymą papildytų, pateiktų reikalingus įrodymus, dėl ko pasiūlymas taptų atitinkančiu konkurso reikalavimus, nes tokiais veiksmais pažeistų imperatyvias viešųjų pirkimų normas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus taikomus viešųjų pirkimų procese.

26Įvertinant tai, kad nepateikus įrodymų apie apdraustą projektuotojo civilinę atsakomybę, ieškovės pasiūlymas buvo atmestas ir naujų dokumentų nebebuvo galima pateikti ar jau pateiktus keisti, taip jog pasiūlymas atitiktų konkurso sąlygų reikalavimus, teisiškai nereikšmingi ieškinio argumentai dėl to, ar konkurso sąlygų 23.5 punktas nustatė kvalifikaciją patvirtinančius reikalavimus ar nustatė reikalavimus pirkimo dokumentams, nes bet kuriuo atveju naujų įrodymų pateikimas apie apdraustą tiekėjo, kaip projektuotojo civilinę atsakomybę, po pasiūlymo pateikimo buvo negalimas. Dėl tų pačių priežasčių atmestinas ieškovės tvirtinimas, jog atsakovei nepareikalavus informacijos papildyti ar paaiškinti, buvo pažeista Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalis, nes ieškovė savo papildymu ar paaiškinimu negalėjo ištaisyti pasiūlymo trūkumų, o naujų įrodymų pateikimas nebūtų galimas.

27Be to, atsakovas nurodė, kad pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies nuostatas perkančioji organizacija nagrinėja tik tas pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Atsakovė nebuvo sudariusi darbų atlikimo sutarties, todėl atsakovas turėjo pareigą išnagrinėti UAB „Kvėdarsta“ pretenziją ir ji buvo patenkinta.

28Atsakovė taip pat nurodo, kad nepagrįsti ieškovės argumentai dėl konfidencialumo reikalavimų pažeidimo, nes patys tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia informacija yra konfidenciali. Ieškovės pasiūlymo duomenys apie ieškovės kvalifikaciją nėra konfidenciali informacija, ji yra vieša.

29Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, ieškovė nėra apdraudusi savo, kaip projektuotojo, civilinės atsakomybės, taip pat nurodo, kad pati ieškovė nebuvo nurodžiusi, jog jos pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, todėl leidimas susipažinti su informacija po to, kai jau buvo atplėšti visi vokai, kitiems dalyviams neprieštarauja įstatymų reikalavimams.

30Ieškinys netenkintinas šiais motyvais.

31Kaip nustatyta bylos medžiaga, 2014 m. lapkričio 14 d. ieškovas UAB „Gensera“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Rainių statyba“ dalyvavo perkančiosios organizacijos Šilalės rajono savivaldybės administracijos vykdomame konkurse „( - ) gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir ( - ) sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei darbų pirkimas“ ir pateikė pasiūlymą abiems pirkimo dalims.

32Ieškovė nurodė, kad teikdama pasiūlymą, tiksliai laikėsi konkurso sąlygų 23.5. punkte nustatyto reikalavimo, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad yra apdraudęs savo, kaip projektuotojo, civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus ir pateikė pasitelkto subrangovo UAB „Progresyvūs projektai“ Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (serija PPCA Nr. 00000564), išduotą draudiko „If P&C Insurance AS“ (pasiūlymo 27-28 lapai) bei užpildytą konkurso sąlygų 4 priedą (pasiūlymo 32 lapas), kuriame nurodė, kad subrangovu pasitelkiamas UAB „Progresyvūs projektai“, kuris atliks projektavimo darbus bei projekto vykdymo priežiūrą.

33Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, nemotyvavo, kodėl pateiktas draudimo polisas yra nepriimtinas, taip pat nepateikė pasiūlymo atmetimo priežasčių bei teisinių pagrindų. Atsakovė, atmesdama pasiūlymą, rėmėsi šiais motyvais:

341.

35dėl neteisingo VPĮ normų aiškinimo priimtas netinkamas sprendimas, kad projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas privalomuoju draudimu nėra kvalifikaciją patvirtinantis reikalavimas;

362.

37konkurso sąlygų 23.5 punkte nurodytą reikalavimą privalo būti įvykdęs tiekėjas arba jungtinės veiklos partneris, o ne subrangovas.

38Abu atsakovės motyvai, atmetant tiekėjo pasiūlymą, yra neteisingi, todėl juos ir ginčija, taip pat nurodo, kad buvo pažeistas konfidencialumo reikalavimas.

39Iš bylos medžiagos matyti, kad konkurso sąlygų 23.5 p. numatė reikalavimą pateikti įrodymus apie tiekėjo, kaip projektuotojo, apdraustą civilinę atsakomybę.

40Ieškovė įrodymų apie tai, kad pateikė ji pati ar jos partneris pagal jungtinės veiklos sutartį UAB „Rainių statyba“, kad yra apsidraudę civilinę atsakomybę, nepateikė, todėl atsakovas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (konkurso sąlygų 55.3 p.). Ieškovė nurodo, kad subrangovas buvo apsidraudęs savo veiklos civilinę atsakomybę ir tam patvirtinti jis pateikė įrodymus, jos nuomone, tiekėjo sąvoka yra platesnė ir užteko subrangovo pateiktų įrodymų.

41Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 29 dalyje nustatyta, kad tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – tai yra kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Subtiekėjai (subrangovai) – ūkio subjektai yra nelaikytini tiekėjais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 29 dalies prasme (2014 m. liepos 4 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje UAB „Irdaiva" v. asociacija „Dzūkų krašto menų inkubatorius bylos Nr. 3K-3-376/2014), todėl ieškovės nurodytas subrangovas nėra laikomas tiekėju. Tiekėjas gali darbams atlikti pasitelkti subrangovus, tačiau tik tiekėjas (generalinis rangovas) atsako už prievolių neįvykdymą.

42Vien subrangovo civilinės atsakomybės draudimas apsaugos neužtikrina, nes perkančioji organizacija neturi jokių teisinių santykių su tiekėjo subrangovais. Subrangovas nėra tiekėjas, o pasitelkiamas tik sutarties vykdymui, taip pat vadovaujantis VPĮ 24 straipsnio 5 dalimi, nėra atsakingas už sutarties vykdymą.

43Esant šioms aplinkybėms, atsakovas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko konkurso reikalavimų, o vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis, draudžiama tiekėjui po pasiūlymo pateikimo dienos leisti pateikti naujus dokumentus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Kad ieškovės pasiūlymas atitiktų konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ieškovė būtų turėjusi pateikti įrodymus, jog ji pati arba jos partneris UAB „Rainių statyba“ yra apsidraudę statinio projektuotojo civilinę atsakomybę. Tokių įrodymų pateikimas ir jų vertinimas po to, kai ieškovė jau pateikė savo pasiūlymą, prieštarautų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodytam draudimui. Nei ieškovė, nei partneris UAB „Rainių statyba“ pasiūlymo pateikimo metu nebuvo apsidraudę savo, kaip projektuotojų, civilinės atsakomybės.

44Ieškovė nurodo, kad VPK 2014-12-03 informavo ieškovą apie savo priimtą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, kurioje ieškovė buvo paskelbta nugalėtoja, vėliau pretenziją padavė UAB „Kvėdarsta“, praleidusi terminą jai pateikti, todėl ieškovės nuomone, atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, nes pretenzija buvo priimta ir išnagrinėta neteisėtai, ir dėl to buvo pažeistos pirkimo procedūros. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014 m. gruodžio 12 d. konkurse dalyvavęs tiekėjas UAB „Kvėdarsta“ pateikė prašymą susipažinti su tiekėjų pateiktais pasiūlymais, šiam tiekėjui susipažinti su konkurse pateiktais tiekėjų pasiūlymais galimybė buvo sudaryta 2014 m. gruodžio 19 d., tą pačią dieną buvo gauta UAB „Kvėdarsta“ pretenzija, kuria reikalaujama sustabdyti konkursą, pakartotinai įvertinti tiekėjų pasiūlymus. Konkurso sąlygų 63 punkte nustatyta, kad „Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per 5 dienas, nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą, Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo“. Atsakovė nebuvo sudariusi darbų atlikimo sutarties, todėl turėjo teisinę pareigą išnagrinėti UAB „Kvėdarsta“ pretenziją. Išnagrinėjus pretenziją pretenzija buvo patenkinta.

45Todėl nepagrįsti ieškovės argumentai, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas imperatyviai nustato draudimą suėjus 15 dienų pretenzijos pateikimo terminui, perkančiajai organizacijai nagrinėti viešajame pirkime dalyvavusių tiekėjų pretenzijas, tokio draudimo nėra. VPĮ 941 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos, draudžiama nagrinėti tik tokias pretenzijas, kurios gautos po pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Šiuo atveju tiekėjo UAB „Kvėdarsta“ pretenzija pateikta laiku. Teisines pasekmes sukuria ne pretenzija, bet perkančiosios organizacijos sprendimas, kuris yra ginčijamas šioje byloje.

46Dėl konfidencialumo reikalavimų galimo pažeidimo ieškovės argumentai yra nepagrįsti. Konkurso sąlygų 28 punkte reglamentuota konfidencialų duomenų apsaugos sąlygos, kad būtent tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

47Ieškovė nebuvo nurodžiusi, kokia jos pateikta informacija yra konfidenciali, todėl nebuvo jokių pagrindų po to, kai buvo atplėšti vokai su pasiūlymais, leisti susipažinti konkurso dalyviams su kitų tiekėjų pasiūlymais.

48Informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi (CK 1.116 str.), jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.

49Ieškovės pasiūlymo duomenys apie ieškovės kvalifikaciją nėra konfidenciali informacija, ji yra vieša ir viešai prieinama, nepaisant to, jog ieškovė ieškinyje nurodė, kad privalu informaciją saugoti. Informacija, kuri turi komercinės paslapties požymių (pvz. kainos sudedamosios dalys, kainos apskaičiavimas), saugoma įstatymo (asmens duomenys), atsakovė kitiems tiekėjams nėra atskleidusi, ir duomenų apie tai ieškovė nepateikė, todėl ieškovės tvirtinimai apie jai padarytą turtinę žalą yra nepagrįsti ir neįrodyti, be to, šis reikalavimas nėra materialinis reikalavimas, jis nebuvo spręstas CPK 4232 straipsnyje nustatyta tvarka.

50Esant šioms aplinkybėms, ieškinys kaip neįrodytas atmestinas (CPK 178 str.).

51Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 4238, 4239 straipsniu,

Nutarė

52ieškinį atmesti.

53Sprendimą per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė UAB „Gensera“ nurodė, kad kartu su jungtinės veiklos partneriu... 4. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, nes 2015 m. sausio 2 d. atsakovė... 5. 2015 m. sausio 6 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, o 2015 m. sausio... 6. Ieškovė su tokiais argumentais nesutinka ir nurodo, kad ieškovė, teikdama... 7. Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, nemotyvavo, kodėl pateiktas... 8. 1.... 9. dėl neteisingo VPĮ normų aiškinimo, priimtas netinkamas sprendimas, kad... 10. 2.... 11. konkurso sąlygų 23.5 punkte nurodytą reikalavimą privalo būti įvykdęs... 12. Abu atsakovės motyvai, atmetant tiekėjo pasiūlymą, yra neteisingi, todėl... 13. Ieškovas teigia, kad jeigu jis pateikė netikslią ar neišsamią informaciją... 14. Ieškovė nurodo, kad atsakovės viešųjų pirkimų komisija, pradžioje... 15. Vadovaujantis VPĮ 6 straipsniu, kuris įpareigoja perkančiąją... 16. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika, nustatant... 17. Atsakovė į ieškovę su prašymu apibrėžti konfidencialios informacijos... 18. Atsakovas ir trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka ir nurodė, kad Šilalės... 19. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Savivaldybės... 20. Galutinį atsakymą dėl papildomų veiklų finansavimo galimumo Šilalės... 21. Nors ieškovės teigimu, projekto vykdymo terminai ir gali būti pratęsti,... 22. Pagal konkurso sąlygas tiekėjas galėjo teikti pasiūlymą abiems dalims ar... 23. Atsakovas nesutinka su ieškovės teigimu, kad Šilalės rajono savivaldybės... 24. Atsakovas nesutinka su ieškovės pozicija, jog konkurso sąlygų 23.5 punkte... 25. Gavus kito konkurse dalyvaujančio tiekėjo pretenziją (UAB „Kvėdarsta“),... 26. Įvertinant tai, kad nepateikus įrodymų apie apdraustą projektuotojo... 27. Be to, atsakovas nurodė, kad pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies nuostatas... 28. Atsakovė taip pat nurodo, kad nepagrįsti ieškovės argumentai dėl... 29. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, ieškovė nėra... 30. Ieškinys netenkintinas šiais motyvais.... 31. Kaip nustatyta bylos medžiaga, 2014 m. lapkričio 14 d. ieškovas UAB... 32. Ieškovė nurodė, kad teikdama pasiūlymą, tiksliai laikėsi konkurso... 33. Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, nemotyvavo, kodėl pateiktas... 34. 1.... 35. dėl neteisingo VPĮ normų aiškinimo priimtas netinkamas sprendimas, kad... 36. 2.... 37. konkurso sąlygų 23.5 punkte nurodytą reikalavimą privalo būti įvykdęs... 38. Abu atsakovės motyvai, atmetant tiekėjo pasiūlymą, yra neteisingi, todėl... 39. Iš bylos medžiagos matyti, kad konkurso sąlygų 23.5 p. numatė reikalavimą... 40. Ieškovė įrodymų apie tai, kad pateikė ji pati ar jos partneris pagal... 41. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 29 dalyje... 42. Vien subrangovo civilinės atsakomybės draudimas apsaugos neužtikrina, nes... 43. Esant šioms aplinkybėms, atsakovas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės... 44. Ieškovė nurodo, kad VPK 2014-12-03 informavo ieškovą apie savo priimtą... 45. Todėl nepagrįsti ieškovės argumentai, kad Lietuvos Respublikos viešųjų... 46. Dėl konfidencialumo reikalavimų galimo pažeidimo ieškovės argumentai yra... 47. Ieškovė nebuvo nurodžiusi, kokia jos pateikta informacija yra konfidenciali,... 48. Informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi (CK 1.116 str.), jeigu turi... 49. Ieškovės pasiūlymo duomenys apie ieškovės kvalifikaciją nėra... 50. Esant šioms aplinkybėms, ieškinys kaip neįrodytas atmestinas (CPK 178... 51. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 4238, 4239 straipsniu,... 52. ieškinį atmesti.... 53. Sprendimą per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu galima...