Byla eA-878-822/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, uždaroji akcinė bendrovė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras), dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NEG Recycling“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) 2018 m. birželio 22 d. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir MRAAD) 2018 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr. (ABNS)-MRS-495 „Dėl UAB „NEG Recycling“ skundo“ (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir atsakovas, Departamentas): 1. taikyti atsakingų UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – ir MAATC) asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę už atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; 2. įvertinti MAATC neteisėtų veiksmų galbūt sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios žalos atlyginimo; 3) raštu informuoti pareiškėją apie atsakovo atliktas procedūras ir priimtus sprendimus anksčiau nurodytais klausimais.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, jog jis ne kartą informavo MRAAD Marijampolės agentūrą (toliau – ir Agentūra) apie MAATC daromus grubius atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir vykdomą aplinkai kenksmingą veiklą, t. y. Marijampolės regione surenkamų mišrių komunalinių atliekų (toliau – ir MKA) šalinimą Marijampolės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne (toliau – ir Sąvartynas), tokių atliekų prieš tai neišrūšiuojant. Agentūrai vis atsisakant tenkinti pareiškėjo reikalavimus, jis kreipėsi į MRAAD direktorių. MRAAD Sprendimu atmetė pareiškėjo 2018 m. balandžio 18 d. skundą ir nurodė, kad nuo 2018 m. balandžio 9 d. visos mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio (MBA) įrenginius ir Marijampolės regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne nešalinamos, todėl netikslinga taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą, kuris jau nebedaromas. Pareiškėjas tvirtino, jog šios MRAAD nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės, tai įrodo antstolio 2018 m. birželio 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0187/18/23, kuriame užfiksuota, kad Sąvartyne ir toliau šalinamos ir kaupiamos MKA (t. y. plastikas, kartonas ir kitos (tikėtina ir degiųjų) atliekų rūšys), nenukreipiant jų rūšiavimui į MBA įrenginius, o MRAAD pozicija, kad netikslinga taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą, kuris jau nebedaromas, iš esmės pažeidžia atsakomybės neišvengiamumo principą.

93.

10Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad Agentūra 2018 m. vasario 15 d. privalomuoju nurodymu įpareigojo MAATC ne iškart sustabdyti nerūšiuotų MKA vežimą į Sąvartyną, o tik iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos. Šis terminas be objektyvių, pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios nepriklausytų nuo pačio MAATC, buvo pratęstas iki 2018 m. balandžio 9 d. Manytina, kad Agentūros privalomasis nurodymas buvo surašytas tik dėl akių, juo iš esmės įteisintas MAATC organizuojamas nerūšiuotų MKA vežimas į Sąvartyną ir daroma žala aplinkai. Pareiškėjas taip pat nepritarė Agentūros pozicijai, jog šalinant Sąvartyne neapdorotas MKA aplinkai nedaroma jokia žala. Sąvartyne 9 mėnesius šalinant neapdorotas MKA, daroma milžiniška žala aplinkai. Atsižvelgiant į tai, MAATC ir jo įgaliotų asmenų atžvilgiu turėjo būti taikyta tiek administracinė atsakomybė už padarytus (ir tebedaromus) imperatyvių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, tiek ekonominės sankcijos už aplinkai padarytą ir tebedaromą žalą. Pareiškėjo įsitikinimu, jei Sprendimas nebus panaikintas ir atsakovas nebus įpareigotas imtis realių bei efektyvių aplinkosauginių priemonių tam, kad MAATC už padarytus (ir tebedaromus) atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (nerūšiuotų MKA šalinimą Sąvartyne) bei sukeltą žalą aplinkai būtų pritaikytos realios ir efektyvioms prevencinės ir poveikio priemonės, tai sudarys prielaidas valstybinę aplinkos apsaugos priežiūrą vykdantiems pareigūnams elgtis piktybiškai, aplaidžiai vykdyti jiems numatytas pareigas ir funkcijas bei ignoruoti imperatyvų draudimą šalinti sąvartynuose neapdorotas (nerūšiuotas) MKA, o asmenims, pažeidusiems pastaruosius imperatyvus, išvengti atitinkamos atsakomybės ir ekonominių sankcijų.

114.

12Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

135.

14Atsakovas paaiškino, kad 2017 m. spalio 12 d. buvo gautas pareiškėjo skundas dėl MAATC neteisėtų veiksmų, kuriame prašoma taikyti atsakingų MAATC asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę už atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, organizuojant nerūšiuotų (neapdorotų) mišrių komunalinių atliekų vežimą į Sąvartyną, ir uždrausti organizuoti nerūšiuotų (neapdorotų) mišrių komunalinių atliekų vežimą tiesiai į Marijampolės regioninį sąvartyną. Agentūra 2017 m. spalio 19 d. Sąvartyne atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu nustatė, kad MAATC nepavojingųjų atliekų sąvartyną eksploatuoja pažeisdamas Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, t. y. sąvartyno tarnybinėje zonoje įrengtoje konteinerinėje aikštelėje nėra reglamente numatytų konteinerių, sąvartyno kaupe yra draudžiamų šalinti atliekų (padangų, asbestinio šiferio), priimtas ir kaupe išverstas nerūšiuotas, tinkamas perdirbti stiklas. Už nepavojingųjų atliekų sąvartyno eksploatavimą pažeidžiant Atliekų naudojimo ir/ ar šalinimo techninį reglamentą Sąvartyno vadovui V. Ž. 2017 m. spalio 24 d. surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir paskirta administracinė nuobauda. 2018 m. vasario 22 d. buvo gautas pareiškėjo 2018 m. vasario 22 d. skundas dėl MAATC neteisėtų veiksmų, kuriuo prašoma duoti MAATC privalomąjį nurodymą sustabdyti neteisėtus veiksmus – nerūšiuotų mišriųjų komunalinių atliekų šalinimą Sąvartyne, įvertinti MAATC neteisėtų veiksmų galbūt sukeltą žalą aplinkai ir, prireikus, pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios aplinkai padarytos žalos atlyginimo, taip pat imtis visų kitų būtinųjų priemonių MAATC vykdomiems neteisėtiems veiksmams sustabdyti. Pagal minėtą skundą MAATC neplaninis patikrinimas nebuvo organizuojamas, nes Agentūros vyriausiasis specialistas jau buvo atlikęs patikrinimą 2018 m. vasario 7 d. metu nustatyta, kad MAATC nepavojingųjų atliekų sąvartyną eksploatuoja pažeidžiant Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (toliau – ir Eksploatavimo taisyklės), reikalavimus, t. y. neapdorotos (mišrios komunalinės) atliekos (kodas 20 03 01) šalinamos sąvartyno kaupe. Nors MAATC turėjo taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimą, leidžiantį Sąvartyne šalinti MKA, 2018 m. vasario 9 d. bendrovei surašytas privalomasis nurodymas Nr. 3, reikalaujant užtikrinti, kad eksploatuojamame sąvartyne nuo 2018 m. kovo 9 d. nebūtų šalinamos neapdorotos ir po apdorojimo tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos. Departamentas privalomojo nurodymo įvykdymo terminą pratęsė iki 2018 m. balandžio 9 d. Pareiškėjas 2018 m. kovo 19 d. pateikė Departamentui skundą, kurį grindė tais pačiais argumentais ir kėlė tuos pačius reikalavimus. MAATC veiklos patikrinimas nebuvo vykdomas, nes patikrinimas buvo atliktas 2018 m. vasario 7 d. Agentūra 2018 m. kovo 27 d. išsiuntė pareiškėjui atsakymą Nr. (MA)-MRS-294 į abu skundus, kuriuo pranešta apie MAATC taikytas poveikio priemones (surašytą privalomąjį nurodymą) ir paaiškinta, kad, atliekas šalinant Sąvartyne, aplinkai nėra daroma žala, nes sąvartynas ir yra vieta, skirta atliekų šalinimui. MAATC 2018 m. balandžio 10 d. pranešė, kad 2018 m. vasario 9 d. privalomasis nurodymas Nr. 3 yra įvykdytas, nes nuo 2018 m. balandžio 9 d. visos mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos į Marijampolės MBA įrenginius ir Sąvartyne nebešalinamos. Agentūros vyriausiajam specialistui atliekant patikrinimą, ar buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įvykdyti privalomojo nurodymo reikalavimai, nustatyta, kad MAATC įvykdė minėtą privalomąjį nurodymą. Departamentas 2018 m. balandžio 18 d. gavo pareiškėjo skundą dėl Agentūros 2018 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. (MA)-MRS-294. Atsižvelgus į pareiškėjo argumentus, ankstesnių skundų tyrimo medžiagą ir įvertinus kontroliuojamo ūkio subjekto byloje surinktus duomenis, papildomas MAATC vykdomos veiklos patikrinimas nebuvo organizuojamas, o ginčijamu Sprendimu pareiškėjui pranešta, kad jo skundas nebus tenkinamas.

156.

16Atsakovo vertinimu, Sprendimas yra informacinio pobūdžio dokumentas, kuris neturi jokios įtakos pareiškėjo teisėms, pareigoms ar teisėtiems interesams. Pažymėjo, kad atsakovas turi diskrecijos teisę spręsti ir vertinti, ar buvo padaryta žala aplinkai, ar yra pagrindas civilinio ieškinio pareiškimui, ar buvo padarytas administracinis nusižengimas. Šiuo atveju privalomasis nurodymas buvo įvykdytas. Atsakovas sutiko su atsakovo teiginiais, kad MAATC kurį laiką į Sąvartyną šalino nerūšiuotas mišrias komunalines atliekas, bet manė, jog tai buvo daroma dėl neišvengiamos būtinybės, nes pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 27 d. pats sustabdė mišrių komunalinių atliekų priėmimą ir rūšiavimą Marijampolės MBA įrenginiuose, dėl ko iškilo reali didelės ekologinės problemos grėsmė (stoja komunalinių atliekų surinkimas tiek iš gyventojų / įmonių, tiek iš viešųjų erdvių visoje apskrityje). Be to, MAATC turi TIPK leidimą Nr. T - M.3-1/2015, kuriame numatytas mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01) šalinimas sąvartyne.

177.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

198.

20MAATC tvirtino, kad laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. iki 2018 m. kovo 31 d. mišrios komunalinės atliekos buvo šalinamos Sąvartyne dėl neteisėtų pareiškėjo veiksmų (MBA įrenginių sustabdymo). MAATC perėmus MBA įrenginius savo žinion, 2018 m. balandžio 1–8 d. komunalinės atliekos buvo šalinamos sąvartyne. 2018 m. balandžio 3 d. dalis mišrių komunalinių atliekų buvo nukreipta į MBA įrenginius testavimui. MAATC paaiškino, kad pareiškėjui nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. atsisakius priimti mišrias komunalines atliekas, jis ieškojo alternatyvos. 2017 m. lapkričio 20 d. buvo išsiųsti paklausimai dėl galimybės mišrias komunalines atliekas apdoroti kitose savivaldybėse, tačiau Alytaus ir Kauno savivaldybės atsisakė priimti atliekas į MBA įrenginius. Kita vertus, MAATC išduotas TIPK leidimas Nr. T-M.3-1/2015, kuriuo leidžiama mišrias komunalines atliekas šalinti Sąvartyne. Vykdant Departamento privalomąjį nurodymą, nuo 2018 m. balandžio 9 d. visos mišrios komunalinės atliekos yra nukreipiamos tik į MBA įrenginius.

219.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė dėl skundo pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra.

2310.

24Aplinkos ministerija teigė, kad pareiškėjas 2018 m. vasario 22 d. ir kovo 19 d. raštais kreipėsi į Agentūrą dėl klausimų, nesusijusių su jos teisėmis ar teisėtais interesais. Departamentas Sprendime pagrįstai nurodė, jog Agentūros 2018 m. kovo 27 d. raštas yra informacinio pobūdžio, todėl nėra jokio teisinio pagrindo jį panaikinti. 2018 m. kovo 27 d. rašte nenustatyti privalomi nurodymai pareiškėjui, todėl yra pakankamas teisinis pagrindas šį raštą laikyti informacinio pobūdžio, kaip nesukuriantį pareiškėjui teisių ir pareigų. Aplinkos ministerijos vertinimu, pareiškėjo teiginiai apie atsakovo galbūt nevykdomas jam priskirtų valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės funkcijas ir formalius atsakymus į pareiškėjo raštus yra nepagrįsti, nes tiek ginčijamame 2018 m. gegužės 7 d. rašte, tiek 2018 m. kovo 27 d. rašte nurodyta, kokių veiksmų buvo imtasi tiriant pareiškėjo skunduose nurodytas aplinkybes, t. y. buvo atlikti neplaniniai MAATC patikrinimai, rengti susitikimai tarp įvairių institucijų, MAATC akcininkų ir suinteresuotų subjektų. Atsakovas Sprendime paaiškino, kodėl nėra pagrindo taikyti poveikio priemones MAATC, ir nurodė, kad, kaip viešojo administravimo subjektas, įvertins, ar pavaldaus struktūrinio padalinio darbuotojai, tirdami pareiškėjo skundą (pranešimą), tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas.

25II.

2611.

27Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu atmetė pareiškėjo UAB „NEG Recycling“ skundą.

2812.

29Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2017 m. spalio 12 d., 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 19 d. skundais kreipėsi į Agentūrą, informuodamas apie MAATC daromus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus bei vykdomą aplinkai kenksmingą veiklą, t. y. vykdomą MKA šalinimą Sąvartyne, tokių atliekų prieš tai neišrūšiuojant. Pareiškėjas reikalavo Agentūros imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant sustabdyti aplinkai kenksmingos veiklos vykdymą, taikyti MAATC ir jo atsakingų asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę, ekonomines sankcijas, įvertinti galbūt sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios žalos atlyginimo. Agentūra į pareiškėjo 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 19 d. skundus atsakė 2018 m. kovo 27 d. raštu Nr. (MA)-MRS-294, pranešdama apie 2018 m. vasario 7 d. atliktą MAATC eksploatuojamo Sąvartyno neplaninį patikrinimą, patikrinimo rezultatus, 2018 m. vasario 9 d. duotą privalomąjį nurodymą Nr. 3 užtikrinti, kad Sąvartyne nebūtų šalinamos neapdorotos ir po apdorojimo tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos; informuodama, kad privalomojo nurodymo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2018 m. balandžio 9 d.; nurodydama, kad atliekas šalinant sąvartyne nėra daroma žala aplinkai, nes sąvartynas yra atliekų šalinimo įrenginys.

3013.

31Pareiškėjas, nesutikdamas su gautu atsakymu, 2018 m. balandžio 18 d. jį apskundė MRAAD direktoriui ir prašė panaikinti Agentūros 2018 m. kovo 27 d. raštą bei užtikrinti MAATC duoto privalomojo nurodymo, įpareigojančio sustabdyti nerūšiuotų MKA šalinimą Sąvartyne, operatyvų ir efektyvų vykdymą, įvertinti MAATC neteisėtų veiksmų galbūt sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl žalos atlyginimo, taip pat taikyti atsakingų asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę. MRAAD ginčijamu 2018 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. (ABNS)-MRS-495 „Dėl UAB „NEG Recycling“ skundo“ pareiškėjui nurodė, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti Agentūros 2018 m. kovo 27 d. raštą, nes tai informacinio pobūdžio dokumentas, kuris neturi įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams. Dėl prašymo tenkinti 2018 m. kovo 19 d. skundo reikalavimus MRAAD nurodė, kad nuo 2018 m. balandžio 9 d. visos mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos į MBA įrenginius ir Sąvartyne nešalinamos, todėl netikslinga taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą, kuris jau nebedaromas, bei paaiškino, kad jis, kaip viešojo administravimo subjektas, įvertins, ar pavaldaus struktūrinio padalinio darbuotojai tirdami pareiškėjo skundą (pranešimą) tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas.

3214.

33Teismo vertinimu, Agentūros 2018 m. kovo 27 d. raštas yra tik informacinio-aiškinamojo pobūdžio raštas, iš esmės nesukuriantis pareiškėjui pasekmių. Tai nėra individualus aktas, kuris galėtų būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pastebėta, kad pareiškėjas, ginčydamas Agentūros 2018 m. kovo 27 d. rašto bei MRAAD 2018 m. gegužės 7 d. sprendimo teisėtumą, nepaaiškino, kokios jo teisės ar teisėti interesai šiais atsakymais buvo pažeisti, išskyrus tai, jog pareiškėjas laiko, kad atsakovas formaliai reagavo į jo skundus ir nesiėmė realių priemonių, kurios sustabdytų MAATC daromą aplinkai kenksmingą veiklą. Byloje nenustatytas ir juridinis pagrindas, kuriuo remdamasis pareiškėjas galėtų ginti viešąjį interesą teisme. Taigi, pareiškėjas į Agentūrą 2018 m. vasario 22 d. ir kovo 19 d. bei į MRAAD 2018 m. balandžio 18 d. kreipėsi dėl klausimų, nesusijusių su jo teisėmis ar teisėtais interesais, todėl jo skundų nagrinėjimui turėjo būti taikoma asmenų prašymų nagrinėjimo tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje, taip pat bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau – ir Taisyklės).

3415.

35Teismas atmetė pareiškėjo pretenzijas, kad tiek Agentūra, tiek MRAAD (jų pareigūnai) galbūt nevykdė (netinkamai vykdė) jiems priskirtų valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų ir formaliai atsakė į pareiškėjo raštus, be pagrindo pratęsė 2018 m. vasario 9 d. MAATC duoto privalomo nurodymo įvykdymo terminą. Agentūros 2018 m. kovo 27 d. rašte nurodyta, kokių veiksmų buvo imtasi tiriant pareiškėjo skunduose nurodytas aplinkybes. Iš šio rašto turinio matyti, kad, tirdamos pareiškėjo nurodytas aplinkybes, institucijos ėmėsi aktyvių veiksmų, t. y. buvo atlikti neplaniniai MAATC patikrinimai, rengti susitikimai tarp įvairių institucijų. Pareiškėjas informuotas apie tai, kad nustačius, jog MAATC eksploatuoja Sąvartyną pažeisdamas Eksploatavimo taisyklių reikalavimus, t. y. neapdorotos (mišrios komunalinės) atliekos šalinamos sąvartyno kaupe, buvo surašytas privalomasis nurodymas Nr. 3, reikalaujant užtikrinti, kad Sąvartyne nuo 2018 m. kovo 9 d. (pratęsus terminą – nuo 2018 m. balandžio 9 d.) nebūtų šalinamos neapdorotos ir po apdorojimo tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos. Pareiškėjui paaiškinta, kad atliekas šalinant sąvartyne žala aplinkai nėra padaroma, nes sąvartynas ir yra vieta, skirta atliekų šalinimui. Teismo vidiniu įsitikinimu, Agentūra iš esmės nepažeidė asmenų prašymų nagrinėjimo tvarkos, pakankamai motyvuotai ir tinkamai atsakė (suteikė pakankamą informaciją apie atliktus veiksmus) į pareiškėjo 2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 19 d. skundus. Dėl šių priežasčių MRAAD, Sprendimu atmesdamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti Agentūros 2018 m. kovo 27 d. raštą, elgėsi visiškai pagrįstai ir teisėtai. Be to, pareiškėjas buvo Sprendimu informuotas apie tai, kad nuo 2018 m. balandžio 9 d. mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos tik į MBA įrenginius ir sąvartyne nešalinamos, todėl netikslinga taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą, kuris jau nebedaromas, taip pat apie tai, jog bus įvertinta, ar pavaldaus struktūrinio padalinio darbuotojai, tirdami pareiškėjo skundą (pranešimą), tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas.

3616.

37Teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad atsakovas melagingai nurodė, jog nuo 2018 m. balandžio 9 d. mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos tik į MBA įrenginius ir sąvartyne nešalinamos. Pareiškėjo pateikti įrodymai (antstolio 2018 m. birželio 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0187/18/23) neturi jokios reikšmės šios bylos nagrinėjimui, kadangi jie pateikti su skundu teismui ir surinkti po Agentūros ir Departamento pateiktų atsakymų pareiškėjui. Teismas laikė nepagrįstu ir pareiškėjo reikalavimą dėl administracinės atsakomybės už atliekų tvarkymo reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus taikymo atsakingiems MAATC asmenims bei reikalavimą dėl pareiškimo teisme atlyginti aplinkai padarytą žalą.

3817.

39Teismas pažymėjo, kad jei kokiam nors MAATC darbuotojui ar kitiems asmenims ir būtų taikytos administracinio poveikio priemones arba teisme būtų pareikštas ieškinys MAATC dėl žalos atlyginimo, priimti sprendimai neturėtų jokios įtakos pareiškėjo teisėms ar interesams, todėl Sprendimas negali pažeisti pareiškėjo teisių, t. y. pareiškėjas neturi materialiosios reikalavimo teisės reikalauti ką nors nubausti ar kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, jog jis turi tokią teisę Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu, kadangi, kaip minėta, pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo (jokios įtakos priimti sprendimai pareiškėjo teisėms ar interesams neturėtų), taip pat nenustatytas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaudamasis pareiškėjas galėtų ginti viešąjį interesą teisme.

4018.

41Teismas likusius šalių argumentus laikė pertekliniais ir jų detaliau neanalizavo. Teismas padarė išvadą, kad Agentūros 2018 m. kovo 27 d. raštu bei MRAAD Sprendimu pareiškėjui išsamiai ir laiku atsakyta į jo keltus klausimus, be to, šie raštai jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia ir net juos panaikinus jo asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų. Taigi nėra pagrindo tenkinti skundą.

42III.

4319.

44Pareiškėjas UAB „NEG Recycling“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

4520.

46Pareiškėjo nuomone, skundžiamas teismo sprendimas priimtas netinkamai išaiškinus ir pritaikius proceso teisės normas dėl teisės kreiptis į teismą (paduoti skundą) ir materialiosios teisės normas, įtvirtinančias pareiškėjo teises aplinkos apsaugos srityje. Teismas neatsižvelgė į tai, kad buvo neužtikrintas (pažeistas) pareiškėjui garantuojamas interesas į tvarią aplinkos apsaugą ir teisės aktuose (Aplinkos apsaugos įstatymo 7 str. 1 d. 3 ir 6 p.) įtvirtinta jo teisė reikalauti, jog aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos imtųsi atitinkamų veiksmų, siekiant išvengti ar sumažinti žalą aplinkai arba atkurti aplinkos būklę iki pradinės, bei nubaustų asmenis, kaltus dėl kenksmingo poveikio aplinkai. Pareiškėjas turėjo pagrįstą lūkestį ir interesą, jog Agentūra bei MRAAD, kaip institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą, gavusios jo skundus, kuriuose referuojama į MAATC neteisėtai organizuojamą neapdorotų atliekų (nerūšiuotų MKA) šalinimą Sąvartyne, įgyvendindamos vieną iš pagrindinių savo kompetencijos funkcijų: „<...> neleisti, kad ūkinės veiklos subjektai pažeistų aplinkos apsaugos įstatymus, normatyvus ir standartus“ (Aplinkos apsaugos įstatymo 8 str. 1 d. 4 p.), elgsis taip, kaip joms yra pavesta pagal minėtų institucijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, be kita ko, įtvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme. Pareiškėjo vertinimu, valstybės institucijos, nagrinėdamos daugkartinius jo skundus dėl akivaizdžių aplinkosauginių pažeidimų, tūkstančiais tonų šalinant Sąvartyne neapdorotas atliekas (neišrūšiuotas MKA), apsiribojo formaliais, situacijos nesprendžiančiais veiksmais, tik imituojančiais joms pavestų funkcijų vykdymą. Agentūra ir MRAAD savo formaliais „atsirašymais“, nesukėlusiais jokių pasekmių pažeidėjui, galbūt piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sudarė sąlygas MAATC netrukdomai veikti piktavališkais tikslais. Surašytas privalomasis nurodymas taip pat buvo tik formalus, jo turinys prieštarauja teisės aktams, jis buvo surašytas tik po 5 mėnesių, kai neapdorotos atliekos (nerūšiuotos MKA) buvo pradėtos vežti į Sąvartyną (2017 m. rugsėjo 27 d.), be to, šiuo privalomuoju nurodymu Agentūra įpareigojo MAATC ne iškart sustabdyti neapdorotų atliekų (nerūšiuotų MKA) vežimą į Sąvartyną, o tik iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos, kuris buvo nepagrįstai pratęstas iki 2018 m. balandžio 9 d. Agentūra ir MRAAD net bandė pateisinti MAATC veiksmus, remdamiesi akivaizdžiai teisės aktams prieštaraujančia pozicija, jog neapdorotas MKA leidžiama šalinti pagal Sąvartyno eksploatavimui kažkada išduoto ir dabartinių teisės aktų reikalavimų nebeatitinkančio TIPK leidimo sąlygas. Šioje situacijoje valstybės institucijos turėjo atsižvelgti į tai, kad ūkio subjektas turi vadovautis galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, kurie draudžia Sąvartyne šalinti neapdorotas atliekas. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad bėgant laikui pačios Agentūros pozicija kito, t. y. institucija galiausiai pripažino, kad TIPK leidimas negali pateisinti MAATC daromų atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų. Pareiškėjas taip pat pakartoja savo nesutikimą su MRAAD pozicija, kad neapdorotas atliekas šalinant Sąvartyne, kuris yra atliekų šalinimo įrenginys, aplinkai ar jos elementams nėra daroma jokia žala (šiuo atveju Sąvartyne išmetamos nerūšiuotos MKA daro akivaizdų neigiamą poveikį aplinkai, nes nestabilios MKA (bioskaidi) frakcija, vykstant anaerobiniam procesui, išskiria įvarius teršalus (pvz., metano dujas, merkaptanus, anglies dioksidą), kurie lyjant, sningant patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis), bei kad dar iki privalomojo nurodymo įvykdymo datos (2018 m. balandžio 9 d.) visos MKA nebešalinamos Sąvartyne, o buvo nukreipiamos į MBA įrenginius (tai paneigia antstolės A. L. 2018 m. balandžio 9 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 140/18/1, antstolio L. L. 2018 m. birželio 11 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0187/18/23 ir 2018 m. liepos 23 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0187/18/26, Agentūros 2018 m. birželio 25 d. patikrinimo aktas Nr. 71, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2018 m. liepos 5 d. ataskaita Nr. 2017-05). Pareiškėjas pastebi, jog administracinėje byloje Nr. eI-3360-789/2018, išnagrinėtoje tų pačių faktinių aplinkybių kontekste, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu padarė priešingas išvadas, panaikino Aplinkos ministerijos sprendimą ir įpareigojo iš naujo išnagrinėti pareiškėjo skundą (tą patį skundą, dėl kurio priimtas ginčijamas Sprendimas), nekvestionuodamas pareiškėjo teisės ginčyti Ministerijos sprendimą, o aplinkos apsaugą, kaip viešojo intereso elementą, vertindamas kaip esminį kriterijų, nulemiantį aplinkos apsaugą turinčių užtikrinti institucijų elgesio matą. Nagrinėjamoje byloje teismui pernelyg formalizavus ir suabsoliutinus viešojo intereso gynybos juridinį pagrindą, visi pareiškėjo esminiai argumentai liko neįvertinti. Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos patvirtina, kad pareiškėjas turi teisę ginčyti viešojo administravimo subjekto sprendimus ir / ar veiksmus (neveikimą), kurie turi tiesioginę įtaką ne tik jo teisėms, bet ir įstatymo saugomiems interesams (šiuo atveju – interesui į tvarią aplinkos apsaugą, kylantį iš, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. 3 d.). Be to, pareiškėjo tiesioginis materialinis suinteresuotumas pasireiškia ir kitoje plotmėje, t. y. siekiant susigrąžinti MBA įrenginių valdymą ir toliau vykdyti jų eksploatavimą, kam skundžiamas teismo sprendimas sukuria dirbtines kliūtis. Šiuo metu bendrosios kompetencijos teisme tebevyksta ginčas dėl tarp pareiškėjo ir MAATC 2013 m. spalio 9 d. sudarytos Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties Nr. 2013/4-41 nutraukimo teisėtumo, kurioje MAATC siekia įrodyti, jog jis pats turi visas galimybes eksploatuoti MBA įrenginius bei užtikrinti tinkamą atliekų apdorojimą (rūšiavimą) juose. Pareiškėjo teigimu, realybėje MAATC nesugeba užtikrinti tinkamo atliekų apdorojimo (rūšiavimo) MBA įrenginiuose, dėl ko iki šiol tęsiasi nevaldomas tinkamai neapdorotų atliekų šalinimas Sąvartyne, darantis žalą aplinkai.

4721.

48Pareiškėjas tvirtina, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog MRAAD, gavęs pareiškėjo 2018 m. balandžio 18 d. skundą, neatliko jokių aktyvių veiksmų skundui ištirti. Atsakovo 2018 m. spalio 3 d. teismui pateiktuose paaiškinimuose aiškiai užfiksuota, kad gavus pareiškėjo 2018 m. balandžio 18 d. skundą, papildomas MAATC vykdomos veiklos patikrinimas nebuvo organizuotas, taip pat kad aktyvūs veiksmai nebuvo atliekami ir gavus ankstesnius skundus (2018 m. vasario 22 d. ir 2018 m. kovo 19 d.). Minėtoje administracinėje byloje Nr. eI-3360-789/2018 Vilniaus apygardos administracinis teismas aktyvių veiksmų, skirtų tam pačiam 2018 m. balandžio 18 d. skundui tinkamai išnagrinėti, neatlikimą laikė pagrindu panaikinti Aplinkos ministerijos sprendimą. MRAAD atžvilgiu turėjo būti taikomi analogiški veiklos standartai kaip ir administracinėje byloje Nr. eI-3360-789/2018. Pareiškėjo vertinimu, skundžiamas teismo sprendimas sukuria pagrindą ydingiems precedentams, kurie gali pakenkti aplinkos apsaugos tvarumui, formuoja visiško nepasitikėjimo atsakovu atmosferą, pamina atsakomybės neišvengiamumo principą (Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 4 str. 1 d. 4 p.) bei vieną esminių bendrųjų teisės principų, jog iš teisės negali kilti teisė (lot. ex iniuria ius non oritur).

4922.

50Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

5123.

52Atsakovas pastebi, kad pareiškėjas nepagrįstai reiškia nusiskundimus, jog nebuvo atsižvelgta į jo teisę paduoti skundą, kadangi pareiškėjas tokią teisę įgyvendino, t. y. teismas priėmė pareiškėjo skundą ir jį išnagrinėjo. Pareiškėjas taip pat nepagrįstai nurodo, jog teismas neatsižvelgė į jo teises aplinkos apsaugos srityje, nes iš ginčo aplinkybių matyti, jog pareiškėjo pranešimai apie aplinkosauginius pažeidimus buvo tiriami, jam buvo teikiami atsakymai apie tyrimo rezultatus, tik nebuvo pritaikytos tokios sankcijos ir poveikio priemonės, kurių pareiškėjas pageidavo savo konkurentui. Pareiškėjas neįvardija, kokios konkrečiai jo teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti Agentūros ir MRAAD teikiamais atsakymais. Pareiškėjas tvirtina, kad atsakovas nesiėmė aktyvių veiksmų tiriant jo 2018 m. balandžio 18 d. skundą ir teismas į tai neatsižvelgė, tačiau akcentuotina, kad pareiškėjas teiginius, jog MAATC nerūšiuotas komunalines atliekas veža į Sąvartyną, išdėsto visuose savo skunduose, ši aplinkybė MRAAD yra žinoma, todėl nereikalauja papildomo tyrimo, juolab kad šiuo klausimu jau buvo atlikti keli patikrinimai (tiek planiniai, tiek neplaniniai), rengti susitikimai. Teisės aktai neįpareigoja atsakovo į kiekvieną pranešimą reaguoti kažkokiais aktyviais veiksmais, ypač kai kiekviename pranešime deklaruojamos tos pačios aplinkybės. Atsakovas pažymi, jog ši byla ir administracinė byla Nr. eI-3360-789/2018, priešingai nei tvirtina pareiškėjas, nėra panašios, nes nagrinėjamoje byloje tiriami skundai, kuriais prašyta ištirti pranešimą apie aplinkosauginį pažeidimą, o administracinėje byloje Nr. eI-3360-789/2018 tiriamas skundas, kuriuo Aplinkos ministerijos prašyta atlikti MRAAD ir Agentūros veiklos tyrimą.

5324.

54Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

5525.

56Aplinkos ministerijos vertinimu, teismas visapusiškai išnagrinėjo pareiškėjo skundą, tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, nepadarė proceso teisės normų pažeidimo. Aplinkos ministerija pritaria teismo išvadoms ir jų motyvams. Mano, kad administracinėje byloje Nr. eI-3360-789/2018 priimtas teismo sprendimas neįrodo pareiškėjo skundo ir apeliacinio skundo nagrinėjamoje byloje pagrįstumo, juolab kad 2018 m. lapkričio 27 d. teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs (Aplinkos ministerija planuoja jį apskųsti).

5726.

58Pareiškėjas UAB „NEG Recycling“ 2020 m. gegužės 22 d. pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo.

59Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV.

6127.

62Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. (ABNS)-MRS-495 teisėtumo ir pagrįstumo.

6328.

64Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik jeigu teismas pripažįsta, kad tai būtina. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013, 2017 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1855-575/2017). Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas peržengia apeliacinio skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Teismas taip pat patikrina, ar nėra šio įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija šioje byloje nenustatė sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos.

6529.

66Administracinių bylų teisenos įstatymo 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma. Pastebėtina, kad apeliaciniame skunde nėra paaiškinta, kodėl pareiškėjas pageidauja bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimus, jog teismo posėdžio atsisakymas antrojoje ir trečiojoje instancijose gali būti pateisinamas, jeigu pirmojoje instancijoje posėdis vyko žodinio nagrinėjimo forma (žr., pvz., 1991 m. spalio 29 d. sprendimą byloje Helmers prieš Švediją (pareiškimo Nr. 11826/85), 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimą byloje Lundevall prieš Švediją (pareiškimo Nr. 38629/97). Šiuo atveju byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama žodinio proceso tvarka, pareiškėjui buvo sudaryta galimybė savo paaiškinimus teismo posėdyje pateikti žodžiu ir jis šia teise pasinaudojo. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo manyti, kad, administracinę bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, pareiškėjo teisė į veiksmingą teisminę gynybą galėtų būti pažeista arba būtų sudarytos reikšmingos kliūtys teismui teisingai išnagrinėti bylą, todėl pareiškėjo prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.

6730.

68Sprendžiant dėl pagrindinių apeliacinio skundo reikalavimų akcentuotina, kad asmens teisė į sveikatos apsaugą ir sveiką aplinką užtikrinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 ir 54 straipsniuose, kuriuose, be kitų nuostatų, įtvirtinta valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata, valstybės ir visos visuomenės pareiga saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, nustatyti pagrindiniai Lietuvos valstybės aplinkos apsaugos politikos tikslai bei kryptys. Aiškindamas šias nuostatas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalyje suformuluotas vienas iš valstybės veiklos tikslų – užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d. nutarimas). Iš Konstitucijos 54 straipsnio valstybei kyla priedermė nustatyti tokį teisinį reguliavimą ir veikti taip, kad būtų apsaugota natūrali gamtinė aplinka, atskiri jos objektai, kad būtų užtikrintas racionalus gamtos išteklių naudojimas ir jų atkūrimas bei gausinimas. Tam tikslui turi būti sukurta ir deramai funkcionuoti atitinkama valstybės institucijų sistema, valstybės biudžete turi būti numatytos lėšos, reikalingos apsaugoti natūralią gamtinę aplinką, atskirus jos objektus, užtikrinti racionalų gamtos išteklių naudojimą, atkūrimą bei jų gausinimą. Iš Konstitucijos 54 straipsnio kyla pareigos ir visiems Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems asmenims: jie privalo susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala žemei, jos gelmėms, vandeniui, orui, augalijai ir gyvūnijai (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Šios konstitucinės doktrinos kontekste konstatuotina, kad pirmiau nurodytose Konstitucijos normose ne tik įtvirtintas aplinkos apsaugos principas: visi juridiniai ir fiziniai asmenys turi susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala aplinkai (taip pat ir joje gyvenantiems žmonėms), bet ir suponuojamos teisinio poveikio priemonių taikymo prielaidos, subjektams nesilaikant nustatytų imperatyvų.

6931.

70Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2018 m. kovo 19 d. skunde (I t., b. l. 15–19) Agentūros prašė (1) duoti MAATC privalomąjį nurodymą nedelsiant sustabdyti vykdomus neteisėtus veiksmus – nerūšiuotų mišriųjų komunalinių atliekų šalinimą Sąvartyne, o jei toks privalomasis nurodymas jau duotas – užtikrinti operatyvų ir efektyvų jo vykdymą; (2) įvertinti MAATC neteisėtų veiksmų galbūt sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios aplinkai padarytos žalos atlyginimo; (3) taikyti atsakingų MAATC asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę už atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; (4) imtis visų būtinų priemonių MAATC vykdomiems neteisėtiems veiksmams sustabdyti; (5) informuoti pareiškėją apie atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus.

7132.

72Agentūra, 2018 m. kovo 27 d. raštu Nr. (MA)-MRS-294 (I t., b. l. 20–21) atsakydama į pareiškėjo 2018 m. vasario 22 d. ir kovo 19 d. skundus, informavo jį, kad Agentūra 2018 m. vasario 7 d. atliko MAATC eksploatuojamo Sąvartyno neplaninį patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad pareiškėjui 2017 m. rugsėjo 27 d. nutraukus MBA įrenginių veiklą, Sąvartyne buvo pradėtos šalinti mišrios komunalinės atliekos. MAATC išduotame TIPK leidime Nr. T – M.3-1/2015 yra numatytas mišrių komunalinių atliekų šalinimas sąvartyne. Atsižvelgdamas į tai, kad Eksploatavimo taisyklių 37.7 papunktyje įtvirtintas draudimas sąvartyne šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, MAATC nuo 2016 metų 6 kartus Aplinkos apsaugos agentūrai teikė pataisytas paraiškas šiam leidimui pakeisti, bet leidimas nepakeistas iki šiol. 2017 m. gruodžio 18 d. įvyko MAATC akcininkų, valdybos narių ir kitų suinteresuotų asmenų pasitarimas, kuriame nuspręsta atnaujinti MBA įrenginių veiklą. 2018 m. sausio 23 d. įvyko MAATC ir pareiškėjo pasitarimas dėl MBA įrenginių veiklos atnaujinimo. 2018 m. sausio 31 d. Aplinkos ministerijoje taip pat surengtas suinteresuotų asmenų pasitarimas dėl Marijampolės MBA įrenginių veiklos atnaujinimo. Kadangi pasitarimuose priimti nutarimai nebuvo vykdomi, o mišrios komunalinės atliekos ir toliau buvo šalinamos Sąvartyne, 2018 m. vasario 9 d. MAATC duotas privalomasis nurodymas Nr. 3 užtikrinti, kad Sąvartyne nebūtų šalinamos neapdorotos ir po apdorojimo tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos. 2018 m. vasario 15 d. MAATC apskundė šį privalomąjį nurodymą, prašydamas jį panaikinti arba pratęsti jo įvykdymo terminą iki MBA įrenginiai atnaujins veiklą. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 2 punktu, privalomojo nurodymo įvykdymo terminas pratęstas iki 2018 m. balandžio 9 d. Agentūra taip pat pažymėjo, jog kadangi MAATC mišrias komunalines atliekas šalina sąvartyne, o sąvartynas yra atliekų šalinimo įrenginys, žala aplinkai nėra daroma.

7333.

74Pareiškėjas 2018 m. balandžio 18 d. skundu (I t., b. l. 22–27) kreipėsi į MRAAD, Aplinkos ministeriją ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių, kiekvienai iš institucijų suformuluodamas atskirus prašymus. Pareiškėjas MRAAD prašė: panaikinti Agentūros 2018 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. (MA)-MRS-294 ir tenkinti jo 2018 m. kovo 19 d. skundo reikalavimus, t. y. (1) užtikrinti MAATC duoto privalomojo nurodymo, įpareigojančio sustabdyti nerūšiuotų MKA šalinimą Sąvartyne, operatyvų ir efektyvų įvykdymą; (2) įvertinti MAATC neteisėtų veiksmų galbūt sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios aplinkai padarytos žalos atlyginimo; (3) taikyti atsakingų MAATC asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę už atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; (4) imtis visų būtinų priemonių MAATC vykdomiems neteisėtiems veiksmams sustabdyti; (5) informuoti pareiškėją apie atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus.

7534.

76MRAAD ginčijamu 2018 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. (ABNS)-MRS-495 (I t., b. l. 28–29) nurodė pareiškėjui, jog nėra jokio teisinio pagrindo panaikinti Agentūros 2018 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. (MA)-MRS-294, nes tai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo prasme nėra administracinis sprendimas. Toks aktas neturi įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams, nesukuria ir nepanaikina pareiškėjui jokių pareigų. Tai – informacinio pobūdžio dokumentas apie atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus. Dėl 2018 m. kovo 19 d. skundo reikalavimų pažymėta, kad teisės aktai tik aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams suteikia teisę spręsti kam, kada, kaip ir kokios poveikio priemonės gali būti taikomos už padarytus aplinkosauginius nusižengimus. Be to, nuo 2018 m. balandžio 9 d. visos mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos į MBA įrenginius ir Sąvartyne nešalinamos, todėl netikslinga taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą, kuris jau nebedaromas. MRAAD taip pat nurodė pareiškėjui, jog jis, atsižvelgdamas į pareiškėjo argumentus ir pastabas, įvertins, ar jam pavaldaus struktūrinio padalinio darbuotojai, tirdami skundą (pranešimą), tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas.

7735.

78Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su MRAAD vertinimu, nurodė, kad Agentūros 2018 m. kovo 27 d. raštas Nr. (MA)-MRS-294 yra tik informacinio-aiškinamojo pobūdžio raštas, iš esmės pareiškėjui pasekmių nesukuria, nėra individualus aktas, kuris galėtų būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pažymėjo, jog pareiškėjas, ginčydamas Agentūros 2018 m. kovo 27 d. rašto bei MRAAD 2018 m. gegužės 7 d. sprendimo teisėtumą, nepateikė jokių argumentų, nurodančių, kokios jo teisės ar teisėti interesai šiais atsakymais buvo pažeisti, išskyrus tai, jog pareiškėjas vertina, kad atsakovas formaliai reagavo į pareiškėjo skundus ir nesiėmė realių priemonių, kurios sustabdytų MAATC daromą aplinkai kenksmingą veiklą. Juridinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasis pareiškėjas galėtų ginti viešąjį interesą teisme, taip pat nenustatyta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuota, kad pareiškėjas į Agentūrą 2018 m. vasario 22 d. ir kovo 19 d. bei į MRAAD 2018 m. balandžio 18 d. skundais kreipėsi dėl klausimų, nesusijusių su jo teisėmis ar teisėtais interesais, todėl laikytina, kad pareiškėjo skundų nagrinėjimui turėjo būti taikoma asmenų prašymų nagrinėjimo tvarka, numatyta Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje bei Taisyklėse.

7936.

80Pareiškėjas savo teisę reikšti skundą dėl MAATC veiksmų iš esmės grindžia Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintomis vieno arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, suinteresuotos visuomenės teisėmis, tarp jų – reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (3 p.); Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paduoti skundą (prašymą), reikalaudami imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta ar sumažinta žala aplinkai arba atkurta iki pradinės aplinkos būklė, ir reikalaudami nubausti asmenis, kaltus dėl kenksmingo poveikio aplinkai, ir pareigūnus, kurių priimti sprendimai ar veiksmai (neveikimas) pažeidė piliečių, suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus (6 p.). Pareiškėjas tokias savo teises įrodinėjo deklaratyviais teiginiais apie interesą į tvarią aplinkos apsaugą, užsiminė apie byloje egzistuojantį viešąjį interesą, tačiau apeliaciniame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo išvados, jog šiuo atveju jis neturi teisės ginti viešąjį interesą. Siekdamas pagrįsti tiesioginį MAATC veiksmų, Agentūros ir MRAAD sprendimų poveikį jo teisėms ir teisėtiems interesams, pareiškėjas detaliau atkreipė dėmesį tik į tarp jo ir MAATC kilusį ginčą dėl Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties nutraukimo bei MBA įrenginių valdymo susigrąžinimo, tačiau konkrečiai taip ir nepaaiškino, kaip pasireiškia jo intereso į tvarią aplinkos apsaugą pažeidimas. Pareiškėjo bendro pobūdžio pasvarstymai, kad nestabilios MKA (bioskaidi) frakcija, vykstant anaerobiniam procesui, išskiria įvarius teršalus (pvz., metano dujas, merkaptanus, anglies dioksidą), kurie lyjant, sningant patenka į dirvožemį, gruntinius vandenis, nelaikytini tinkamu tokių teisių pagrindimu, kadangi neaišku, ar tokie teršalai pasiektų pareiškėją ir, jei taip, kokiu mastu, apimtimi jam būtų padaryta žala, kaip ta žala jam, kaip juridiniam asmeniui, pasireikštų. Iš pareiškėjo pirmosios instancijos teismui ir apeliaciniame skunde pateiktų paaiškinimų darytina išvada, jog jo pagrindinis siekis nagrinėjamoje administracinėje byloje yra ne jo teisių ir teisėtų interesų aplinkos apsaugos srityje užtikrinimas ir gynimas, bet tam tikrų jam palankių aplinkybių civilinėse bylose (teisminio proceso Nr. 2-28-3-03684-2018-7 ir Nr. 2-56-3-00195-2017-2) konstatavimas. Tai sudaro pagrindą nesutikti su pareiškėjo vertinimu, jog Agentūra privalėjo jo 2018 m. kovo 19 d. skundą išnagrinėti Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio pagrindu.

8137.

82Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus motyvus ir išanalizavusi Agentūros 2018 m. kovo 27 d. rašto Nr. (MA)-MRS-294 turinį, pritaria ginčijamame Sprendime pateiktai ir pirmosios instancijos teismo nurodytai pozicijai, kad minėtas Agentūros raštas iš esmės nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių, juo pareiškėjui nėra sukuriamos, pakeičiamos ar panaikinamos jokios teisės ar pareigos. Taigi MRAAD, nagrinėdama pareiškėjo 2018 m. balandžio 18 d. skundą, kuriuo buvo prašoma patikrinti jo struktūrinio padalinio priimto administracinio akto teisėtumą ir pagrįstumą bei, panaikinus šį administracinį aktą, tenkinti skundo, į kurį struktūrinis padalinys atsakė prašomu panaikinti administraciniu aktu (t. y. 2018 m. kovo 19 d. skundo), reikalavimus, teisėtai ir pagrįstai atsisakė vertinti, ar Agentūros sprendimai savo esme dėl 2018 m. kovo 19 d. skundo reikalavimų yra teisingi. Pastebėtina, kad pareiškėjas nei MRAAD, nei teismui nereiškė pretenzijų dėl procedūrinių reikalavimų (Taisyklių nuostatų) pažeidimo Agentūrai nagrinėjant jo 2018 m. kovo 19 d. skundą. Atsižvelgiant į tai, MRAAD sprendimas atsisakyti tenkinti pareiškėjo 2018 m. balandžio 18 d. skundo reikalavimus laikytinas teisėtu ir pagrįstu, šis Sprendimas iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus (jame aiškiai išdėstyti jo priėmimo pagrindai, pareiškėjui nebuvo kliūčių suprasti tokio sprendimo priežastis ir savo teises efektyviai ginti teisme).

8338.

84Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs netenkinti pagrindinio skundo reikalavimo – panaikinti Sprendimą, pagrįstai atmetė ir išvestinius skundo reikalavimus, atkartotus iš pareiškėjo 2018 m. kovo 19 d. ir 2018 m. balandžio 18 d. skundų, – įpareigoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos: 1. taikyti atsakingų MAATC asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę už atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; 2. įvertinti MAATC neteisėtų veiksmų galbūt sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios žalos atlyginimo, taip pat raštu informuoti pareiškėją apie atsakovo atliktas procedūras ir priimtus sprendimus anksčiau nurodytais klausimais.

8539.

86Pastebėtina, kad teismo pareiga motyvuoti priimtą sprendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90), 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 20772/92), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011, 2016 m. liepos 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-3707-575/2016). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pakankamai detaliai išnagrinėjo bylos aplinkybes ir pareiškėjo išdėstytas pretenzijas, likę ginčo šalių argumentai apeliacinės instancijos teismui, teisėjų kolegijos vertinimu, yra pertekliniai ir neturi esminės reikšmės bylai teisingai išspręsti, todėl plačiau neanalizuotini.

8740.

88Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas. Kadangi priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas nėra palankus pareiškėjui, jis neįgyja teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d.).

89Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

90Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ apeliacinį skundą atmesti.

91Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

92Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „NEG... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, jog jis ne kartą informavo MRAAD Marijampolės... 9. 3.... 10. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad Agentūra 2018 m. vasario 15 d.... 11. 4.... 12. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos... 13. 5.... 14. Atsakovas paaiškino, kad 2017 m. spalio 12 d. buvo gautas pareiškėjo skundas... 15. 6.... 16. Atsakovo vertinimu, Sprendimas yra informacinio pobūdžio dokumentas, kuris... 17. 7.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo... 19. 8.... 20. MAATC tvirtino, kad laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. iki 2018 m. kovo 31... 21. 9.... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 23. 10.... 24. Aplinkos ministerija teigė, kad pareiškėjas 2018 m. vasario 22 d. ir kovo 19... 25. II.... 26. 11.... 27. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 8 d.... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2017 m. spalio 12 d., 2018 m. vasario 22 d.... 30. 13.... 31. Pareiškėjas, nesutikdamas su gautu atsakymu, 2018 m. balandžio 18 d. jį... 32. 14.... 33. Teismo vertinimu, Agentūros 2018 m. kovo 27 d. raštas yra tik... 34. 15.... 35. Teismas atmetė pareiškėjo pretenzijas, kad tiek Agentūra, tiek MRAAD (jų... 36. 16.... 37. Teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad atsakovas melagingai nurodė,... 38. 17.... 39. Teismas pažymėjo, kad jei kokiam nors MAATC darbuotojui ar kitiems asmenims... 40. 18.... 41. Teismas likusius šalių argumentus laikė pertekliniais ir jų detaliau... 42. III.... 43. 19.... 44. Pareiškėjas UAB „NEG Recycling“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 45. 20.... 46. Pareiškėjo nuomone, skundžiamas teismo sprendimas priimtas netinkamai... 47. 21.... 48. Pareiškėjas tvirtina, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog MRAAD, gavęs... 49. 22.... 50. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos... 51. 23.... 52. Atsakovas pastebi, kad pareiškėjas nepagrįstai reiškia nusiskundimus, jog... 53. 24.... 54. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 55. 25.... 56. Aplinkos ministerijos vertinimu, teismas visapusiškai išnagrinėjo... 57. 26.... 58. Pareiškėjas UAB „NEG Recycling“ 2020 m. gegužės 22 d. pateikė teismui... 59. Teisėjų kolegija... 60. IV.... 61. 27.... 62. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos... 63. 28.... 64. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 65. 29.... 66. Administracinių bylų teisenos įstatymo 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 67. 30.... 68. Sprendžiant dėl pagrindinių apeliacinio skundo reikalavimų akcentuotina,... 69. 31.... 70. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2018 m. kovo 19 d. skunde (I t., b. l.... 71. 32.... 72. Agentūra, 2018 m. kovo 27 d. raštu Nr. (MA)-MRS-294 (I t., b. l. 20–21)... 73. 33.... 74. Pareiškėjas 2018 m. balandžio 18 d. skundu (I t., b. l. 22–27) kreipėsi... 75. 34.... 76. MRAAD ginčijamu 2018 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. (ABNS)-MRS-495 (I t., b.... 77. 35.... 78. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su MRAAD vertinimu, nurodė, kad... 79. 36.... 80. Pareiškėjas savo teisę reikšti skundą dėl MAATC veiksmų iš esmės... 81. 37.... 82. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus motyvus ir... 83. 38.... 84. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs... 85. 39.... 86. Pastebėtina, kad teismo pareiga motyvuoti priimtą sprendimą nėra suprantama... 87. 40.... 88. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 89. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 90. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ apeliacinį... 91. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 8 d.... 92. Nutartis neskundžiama....