Byla eA-3691-442/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. G. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. skundą atsakovui Vilniaus teritorinei muitinei dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir Vilniaus TM) 2018 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. 10000410719 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigose“; 2) grąžinti pareiškėjui išieškotus pagal Vilniaus teritorinės muitinės 2018 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. 10000410719 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigose“ 552,83 Eur (309,72 + 243,11) eurų.

6Atsakovas Vilniaus TM atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

9III.

10Pareiškėjas 2019 m. sausio 18 d. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: panaikinti Vilniaus TM 2018 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. 10000410719 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigose“ arba pakeisti teismo sprendimą stabdant Vilniaus TM 2018 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. 10000410719 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigose“ vykdymą iki Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio įsiteisėjimo baudžiamoje byloje Nr. 1-10-574/2019.

11Pareiškėjas taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Vilniaus TM 2018 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. 10000410719 vykdymą iki teismo sprendimo įsigaliojimo šioje administracinėje byloje.

12Pareiškėjas nurodo, jog nurašomos visos sumos, kurios pervedamos į jo sąskaitą. Pareiškėjo vienintelis pajamų šaltinis – darbo užmokestis. Pareiškėjui likus be pragyvenimo lėšų padaryta esminė žala. Be maisto, aprangos, higienos priemonių, komunalinių paslaugų, elektros energijos, ryšio priemonių gyvenimas yra neįmanomas. Sūnus nustojo lankyti ( - ) sporto centrą, ( - ) meno mokyklą. Pareiškėjo turtas yra areštuotas. Pareiškėjas dėl ligos turi pirkti vaistus ir išlaikyti nepilnametį sūnų.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2018 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. 10000410719 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigose“, kuriuo nuspręsta nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo A. G. sąskaitų kredito įstaigose.

16Pareiškėjas kreipėsi į teismą su apeliaciniu skundu, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Vilniaus TM 2018 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. 10000410719 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigose“ arba pakeisti teismo sprendimą stabdant Vilniaus TM 2018 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. 10000410719 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigose“ vykdymą iki Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio įsiteisėjimo baudžiamoje byloje Nr. 1-10-574/2019, taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Vilniaus TM 2018 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. 10000410719 vykdymą iki teismo sprendimo įsigaliojimo šioje administracinėje byloje.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; <...> reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

18Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad galima žala ir pareiškėjų galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (žr., pvz., 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-416/2011). Taigi, aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se (pats savaime) nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012).

20Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, kuriais grindžiamas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas, įvertinusi administracinėje byloje keliamą ginčą ir byloje esančius duomenis, daro išvadą, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus, proporcingas ir būtinas. Įvertinus pareiškėjo pateiktus duomenis, neįmanoma spręsti apie tikrąją pareiškėjo finansinę būklę bei konstatuoti, jog, vykdant išieškojimą iš pareiškėjo sąskaitų ir šio išieškojimo nesustabdžius, pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Priešingai, pareiškėjo ginčijamą sprendimą panaikinus, iš pareiškėjo banko sąskaitų išieškotos lėšos jam galės būti grąžinamos. Todėl šiuo metu patiriami finansiniai nuostoliai nereiškia kilusios neatitaisomos ar didelės žalos, juolab, kad galima žala ir pareiškėjo galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka.

21Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo taikyti pareiškėjo nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl prašymas netenkintinas.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 4 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo A. G. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. G.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. G. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 6. Atsakovas Vilniaus TM atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 9. III.... 10. Pareiškėjas 2019 m. sausio 18 d. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 11. Pareiškėjas taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 12. Pareiškėjas nurodo, jog nurašomos visos sumos, kurios pervedamos į jo... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2018 m.... 16. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su apeliaciniu skundu, prašydamas... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1... 18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad galima... 20. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, kuriais grindžiamas... 21. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70... 23. Pareiškėjo A. G. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 24. Nutartis neskundžiama....