Byla A-502-414-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv. Mariui Veličkai,

4atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei D. C.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. J. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Centro pensijų skyriui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8A. J. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Centro pensijų skyriaus 2008 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. (13.36) 10.V.C-10808 „Dėl atsisakymo skirti pensiją“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2008 m. rugsėjo 19 d. spendimą Nr. (6.5) I-5844 „Dėl A. J. teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją“ ir įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių paskirti pareiškėjui A. J. nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją.

9Pareiškėjas nurodė, kad dalyvavo Slavutičiaus miesto statybos darbuose kaip civilis, pasiųstas statybinės organizacijos dirbti Slavutičiaus miesto Ukrainoje statybos darbus bendrovės padalinyje. Teigė, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė pareiškėjui skirti valstybinę pensiją, motyvuojant tuo, kad pareiškėjas nėra asmuo, likvidavęs Černobylio AE avarijos padarinius. Pažymėjo, kad tuo metu galiojusio Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybinių pensijų skyrimo klausimus, nenumatė kriterijų, pagal kuriuos dalyvavimas Slavutičiaus miesto statybose nelaikytinas Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimu. Manė, kad asmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, priskirtini tai pačiai nukentėjusių asmenų grupei. Pareiškėjas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 26 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto „j” papunkčiu pareiškėjui pripažintas nukentėjusiojo nuo 1939 - 1990 metų okupacijų asmens statusas bei išduotas nukentėjusio asmens pažymėjimas. Taigi, priimant sprendimą dėl valstybinės pensijos skyrimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – ir VSDFV Kauno skyrius) turėjo remtis minėto įstatymo nuostatomis, nes pareiškėjui pagal šį įstatymą atitinkamas statusas jau buvo suteiktas, jam nebereikėjo jokio kito pažymėjimo ar papildomo įrodinėjimo. Pažymėjo, kad Respublikinė ekspertų komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius nustatyti (toliau – ir Komisija) nustatė pagrindinius ir lydinčius pareiškėjo susirgimus, bei patvirtino, kad pareiškėjo liga susijusi su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE padarinius.

10Atsakovo VSDFV Kauno skyriaus atstovė su skundu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjui, kuriam nukentėjusiojo asmens statusas suteiktas kaip dalyvavusiam statant Slavutičiaus miestą, skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją nėra teisinio pagrindo. Teigė, kad pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto „j“ papunktį, nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Taigi asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, ir asmenys, kurie statė Slavutičiaus miestą Ukrainoje, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatyme įvardinti kaip dvi atskiros asmenų grupės, iš kurių Slavutičiaus miesto statytojai Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnyje neįrašyti, tad pagal šio įstatymo nuostatas neturi teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 23 d. sprendimu (b. l. 85–88) pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, kad Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi teisę gauti asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Pažymėjo, kad minėtame straipsnyje nėra reglamentuota, kad teisę į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją turi ir asmenys, dalyvavę statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje.

13Teismas teigė, kad pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto „j“ papunktį, nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Nurodė, kad asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, ir asmenys, kurie statė Slavutičiaus miestą Ukrainoje, Įstatyme įvardinti kaip dvi atskiros asmenų grupės, iš kurių Slavutičiaus miesto statytojai Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnyje neįrašyti, tad pagal šio įstatymo nuostatas neturi teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją.

14Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seime (toliau – ir Seimas) buvo užregistruotas Valstybinių pensijų įstatymo 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-2105, kuriuo siekiama užtikrinti vienodas teises į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, ir asmenims, dalyvavusiems statant Slavutičiaus miestą. Tačiau Valstybinių pensijų įstatymo 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas nėra priimtas, todėl asmenys, statę Slavutičiaus miestą, teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją neturi.

15Teismas konstatavo, kad pareiškėjo pateikta Komisijos 1997 m. gegužės 21 d. išvada Nr. 1339 (b. l. 38) nėra pagrindas teisei į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją įgyti, kadangi Komisija (nuo 1998 m. vasario 26 d. tokias išvadas išduoda Specialistų komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti) teikia išvadas vienkartinėms kompensacijoms ir kitoms lengvatoms, nustatytoms Vyriausybės 1992 m. balandžio 22 d. nutarime Nr. 281 „Dėl kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ (neteko galios nuo 1998 m. vasario 26 d.), Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarime Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“, gauti, o ne nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms skirti. Pažymėjo, kad išvados išduodamos tiek Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviams, tiek Slavutičiaus miesto statytojams.

16Teismas nustatė, kad A. J. išduotoje darbingumo lygio pažymoje netektas darbingumas buvo nustatytas dėl „bendrų susirgimų“, o ne dėl ligos (suluošinimo) dėl Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio. Teismas padarė išvadą, kad faktinės aplinkybės skiriasi nuo pareiškėjo nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarties (administracinė byla Nr. A-14-478/2007), todėl ginčas nėra analogiškas.

17III.

18Pareiškėjo atstovas advokatas J. J. apeliaciniu skundu (b. l. 91–96) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą patenkinti. Skunde teigiama, kad teismas neteisingai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas bei netinkamai aiškino faktines aplinkybes.

19Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

201. Nurodo, kad teismas padarė neteisingą išvadą teigdamas, kad asmenys, kurie statė Slavutičiaus miestą nėra asmenys, likvidavę Černobylio AE avarijos padarinius, kadangi Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktas neapibrėžia, kas yra asmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Mano, kad statybos darbai avarijos zonoje buvo vykdomi tam, kad evakuoti žmones, likviduoti avarijos padarinius, todėl sąvoka Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimas apima statybos darbus, vykdytus siekiant evakuoti Pipetės miesto, esančio už 1 km nuo Černobylio AE, žmones, t.y. Slavutičiaus miesto statybas.

212. Teigia, kad teismas negali remtis nuostata, kad nustatant teisę į valstybinę pensiją neužtenka vien tik nukentėjusio asmens statuso pažymėjimo, nors jis ir išduodamas asmenims, likvidavusiems Černobylio AE avarijos padarinius ir stačiusiems Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Be to, pažymi, kad nukentėjusio asmens pažymėjimas išduodamas asmenims, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius ir statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, kas reiškia, kad asmuo turi tenkinti abi šias sąlygas, nes jos yra sakinio lygiaverčiai dėmenys.

223. Mano, kad teismo motyvas dėl Seime užregistruoto Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projekto yra nepagrįstas, nes konkrečios sąvokos įvedimas į įstatymą dar nereiškia, kad kol sąvoka nėra įrašyta įstatyme, asmenys neturi teisės naudotis jiems priklausančiomis teisėmis. Nurodo, kad įstatymo pakeitimo projekto pateikimas nereiškia, kad subjektas, t.y. asmuo statęs Slavutičiaus miestą, nepatenka į subjektų, t.y. asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, ratą.

234. Pažymi tai, kad teismas neanalizavo faktinių aplinkybių, nesigilino į sąvokas, į tai, kokius darbus apima Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimas. Teigia, kad teismas netinkamai aiškino apelianto A. J. pateiktą, jam išduotą Komisijos išvadą. Nurodo, kad išvada dar kartą patvirtina, kad apeliantas dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius ir dėl to nukentėjo bei pripažįsta statusą, reikalingą valstybinės pensijos gavimui. Teigia, kad Komisija nustatė pagrindinius ir lydinčius pareiškėjo susirgimus, bei patvirtino, kad pareiškėjo liga susijusi su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius.

245. Nurodo, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A14-478/2007 išsakyta pozicija, yra faktinis pagrindas teigti, kad A. J. dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius ir dėl to nukentėjo.

256. Teigia, kad Valstybinių pensijų įstatymas nenumato, kuo skiriasi asmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius ir statę Slavutičiaus miestą kaip karo prievolininkai ir kaip civiliai, tačiau valstybinės pensijos yra skiriamos karininkams be papildomų reikalavimų. Mano, kad yra nesvarbu, ar asmuo dalyvavo Černobylio AE avarijos padarinių likvidavime, Slavutičiaus miesto statybose kaip civilis, ar kaip karininkas. Nurodo, kad paties dalyvavimo fakto tai nekeičia ir nesumažina nukentėjimo nuo Černobylio AE avarijos laipsnio.

26Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 111–113).

27Teigia, kad Kauno apygardos administracinis teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes bei pateiktus įrodymus. Nurodo, kad pareiškėjui valstybinė pensija nebuvo paskirta, nes pareiškėjas neatitiko Valstybinių pensijų įstatymo keliamų reikalavimų pensijai gauti. Teigia, kad teismas teisingai aiškino Valstybinių pensijų įstatymo nuostatas, motyvuodamas tuo, kad jose nėra numatyta, jog valstybinę pensiją turi teisę gauti asmenys, statę Slavutičiaus miestą. Pažymi, kad pareiškėjui neįgalumas nustatytas ne dėl ligų, susijusių su Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimu, o dėl bendrų susirgimų.

28Teigia, kad apelianto nurodytas motyvas dėl Seimui pateikto įstatymo projekto tikslo yra niekuo nepagrįstas ir remiasi tik apelianto prielaida. Pažymi, jog tai, kad įstatyme nėra reglamentuota tam tikra asmenų grupė, tik patvirtina, kad tai asmenų grupei nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija nepriklauso. Naujų asmenų grupių įtraukimas į įstatymą bei teisės gauti valstybinę pensiją suteikimas papildomai asmenų grupei negali būti traktuojamas kaip sąvokų aiškinimas ar suvienodinimas. Nurodo, kad Komisijos išvada nėra pagrindas nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skyrimui.

29Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 108–110).

30Nurodo, kad teismo sprendimas priimtas teisingai, pritaikius bei išaiškinus materialinės ir procesinės teisės normas, išnagrinėjus visas bylos aplinkybes. Teigia, kad teismas teisingai nurodė, jog asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius ir asmenys, kurie statė Slavutičiaus miestą Ukrainoje, Įstatyme įvardyti kaip dvi atskiros asmenų grupės, iš kurių Slavutičiaus miesto statytojai Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnyje neįrašyti, tad pagal šio įstatymo nuostatas neturi teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Atkreipė dėmesį į tai, kad Įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 8 punktas „j“ papunkčiu “j) asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje” papildytas nuo 2007 m. sausio 11 d., t.y. įsigaliojus 2006 m. gruodžio 21 d. įstatymui Nr. X-1005 (Žin., 2007, Nr. 4-157), kuriame nustatyta, jog nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Iki šios datos Slavutičiaus miesto Ukrainoje statytojams nukentėjusiojo nuo 1939-1990 metų okupacijos asmens statusas nebuvo pripažįstamas. Teigia, kad apelianto nurodytas motyvas dėl Seimui pateikto įstatymo projekto tikslo, yra neteisingas. Nurodo, kad Komisijos išvada nėra pagrindas nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skyrimui. Sutinka su teismo išsakyta pozicija dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarties (administracinė byla Nr. A-14-478/2007).

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinis skundas atmestinas.

34Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu. Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnis apibrėžia asmenų, turinčių teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, ratą. Tarp asmenų, turinčių teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją yra ir asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius (Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, kad nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija skiriama šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose numatytiems asmenims (tarp jų ir asmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius), kurie tapo nedarbingais arba iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio.

35Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant įvertinti, ar pareiškėjo reikalavimai yra pagrįsti, pirmiausia būtina nustatyti, ar pareiškėjo dalyvavimas Slavutičiaus miesto statyboje bei po to sekę susirgimai (ligos) reiškia, kad jis patenka tarp asmenų, turinčių teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją pagal Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktą (asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius). Kaip minėta, asmuo, kuriam yra suteikta teisė gauti nukentėjusiojo asmens valstybinę pensiją, turi atitikti tokias įstatymų leidėjo nustatytas sąlygas:

361. Jis turi būti dalyvavęs likviduojant Černobylio AE padarinius (Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

372.

38Jis turi tapti nedarbingas arba iš dalies darbingas (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) dėl Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio (Valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

39Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad jokių kriterijų avarijos padarinių likvidavimo faktui konstatuoti Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktas nenustato, todėl darytina išvada, jog asmuo įgyja joje įtvirtintą teisę, jeigu konkrečiu atveju yra faktinis pagrindas teigti, kad jis dalyvavo likviduojant Černobylio AE padarinius ir dėl to nukentėjo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutartis byloje Nr. A469-478/2007). Pareiškėjas A. J. nuo 1987 m. gruodžio 17 d. iki 1989 m. spalio 3 d. dirbo Slavutičiaus miesto statyboje (b. l. 36), Respublikinės ekspertų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobilio AE avarijos padarinius nustatyti 1997 m gegužės 21 d. išvada Nr. 1339 nustatyta, kad pareiškėjo susirgimai yra susiję su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE padarinius (b. l. 38). Pareiškėjui 2007 m. lapkričio 26 d. yra suteiktas nukentėjusiojo asmens statusas pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto j papunktį (dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius ir statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje) (b. l. 37). Šios aplinkybės nėra nuginčytos ir patvirtina, kad pareiškėjas dalyvavo Slavutičiaus miesto statyboje, kas nagrinėjamos bylos kontekste pripažintina dalyvavimu likviduojant Černobilio AE padarinius, kadangi Slavutičiaus miesto statybos buvo tiesiogiai susijusios su Černobilio AE padarinių likvidavimu, tai patvirtina ir minėtas nukentėjusiojo asmens statuso nustatymas, į vieną asmenų kategoriją įrašant asmenis tiesiogiai dalyvavusius likviduojant Černobilio AE padarinius ir asmenis, stačiusius Slavutičiaus miestą. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjas aiškiai atitinka vieną iš dviejų sąlygų, kuri būtina siekiant būti pripažintu asmeniu, kuriam yra suteikta teisė gauti nukentėjusiojo asmens valstybinę pensiją (jis yra dalyvavęs likviduojant Černobylio AE padarinius pagal Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktą).

40Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant asmeniui atitikti ir antrąją sąlygą (asmuo turi tapti nedarbingas arba iš dalies darbingas dėl Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio) būtina nustatyti, ar pareiškėjo, dalyvavusio likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, esamas darbingumo lygis yra nulemtas būtent jo dalyvavimo likviduojant šios avarijos padarinius (statant Slavutičiaus miestą). Šiame kontekste pažymėtina, kad būtent likvidavimo darbų sukeltas nedarbingumas yra būtina įstatymų leidėjo nustatyta priežastis, leidžianti asmeniui gauti nukentėjusiojo asmens valstybinę pensiją. Tai, kad pareiškėjui yra suteiktas nukentėjusiojo asmens statusas nepagrindžia ryšio tarp jo dalyvavimo likviduojant Černobilio AE avarijos padarinius statant Slavutiškio miestą ir esamo nedarbingumo (darbingumo lygio). Nukentėjusiojo asmens statusas nėra susijęs su detaliu darbingumo lygio ir jo priežasčių nustatymu. Darbingumo lygio, jo priežasties nustatymas yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijoje pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Ši funkcija įgyvendinama inter alia išduodant asmeniui darbingumo lygio pažymą (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo pažymėjimą, išduodamą Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos).

41Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisija 2002 m. rugsėjo 25 d. pripažino pareiškėją antros grupės invalidu, invalidumo priežastis – bendrasis susirgimas (b. l. 44). Tokia invalidumo priežastis patvirtinta ir vėliau išduotuose invalidumo pažymėjimuose (b. l. 45–46). Pareiškėjui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotose darbingumo lygio pažymose (b. l. 47–48) esamo darbingumo lygio (keturiasdešimt procentų) priežastimis yra ligos ir būklės kategorija pagal Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 27.1 punktą. Minėto aprašo 27.7 punktas nustato atskirą kategoriją liga (suluošinimas) dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti šiais duomenimis, nes nei vienas pareiškėjo darbingumą (invalidumą) nustatantis dokumentas nėra nuginčytas, o kitų duomenų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nėra. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjas neatitinka antrosios būtinos sąlygos pagal Valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktą – byloje nėra įrodymų, kad esamas pareiškėjo darbingumo lygis yra jo dalyvavimo statant Slavutičiaus miestą (likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius) pasekmė, todėl pareiškėjas nepatenka tarp asmenų, kuriems yra suteikta teisė gauti nukentėjusiojo asmens valstybinę pensiją pagal Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

42Atsižvelgusi į tai, kad išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bei teisėtas, o apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo A. J. apeliacinį skundą atmesti.

44Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui adv. Mariui Veličkai,... 4. atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. A. J. (toliau – ir... 9. Pareiškėjas nurodė, kad dalyvavo Slavutičiaus miesto statybos darbuose kaip... 10. Atsakovo VSDFV Kauno skyriaus atstovė su skundu nesutiko. Nurodė, kad... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 23 d. sprendimu (b. l.... 13. Teismas teigė, kad pagal Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto „j“... 14. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seime (toliau – ir Seimas) buvo... 15. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo pateikta Komisijos 1997 m. gegužės 21 d.... 16. Teismas nustatė, kad A. J. išduotoje darbingumo lygio... 17. III.... 18. Pareiškėjo atstovas advokatas J. J. apeliaciniu skundu... 19. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 20. 1. Nurodo, kad teismas padarė neteisingą išvadą teigdamas, kad asmenys,... 21. 2. Teigia, kad teismas negali remtis nuostata, kad nustatant teisę į... 22. 3. Mano, kad teismo motyvas dėl Seime užregistruoto Valstybinių pensijų... 23. 4. Pažymi tai, kad teismas neanalizavo faktinių aplinkybių, nesigilino į... 24. 5. Nurodo, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m.... 25. 6. Teigia, kad Valstybinių pensijų įstatymas nenumato, kuo skiriasi asmenys,... 26. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius su... 27. Teigia, kad Kauno apygardos administracinis teismas teisingai įvertino bylos... 28. Teigia, kad apelianto nurodytas motyvas dėl Seimui pateikto įstatymo projekto... 29. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 30. Nurodo, kad teismo sprendimas priimtas teisingai, pritaikius bei išaiškinus... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Apeliacinis skundas atmestinas.... 34. Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant įvertinti, ar pareiškėjo... 36. 1. Jis turi būti dalyvavęs likviduojant Černobylio AE padarinius... 37. 2.... 38. Jis turi tapti nedarbingas arba iš dalies darbingas (iki 2005 m. liepos 1... 39. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad jokių kriterijų avarijos... 40. Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant asmeniui atitikti ir antrąją... 41. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Valstybinės medicininės socialinės... 42. Atsižvelgusi į tai, kad išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 43. Pareiškėjo A. J. apeliacinį skundą atmesti.... 44. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 23 d. sprendimą palikti... 45. Nutartis neskundžiama....