Byla e2A-330-340/2020
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijaus Kairevičiaus, Sigitos Zubavičiūtės-Montvilienės ir Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ (toliau – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hegelmann Rental“ (toliau – UAB „Hegelmann Rental“) ieškinį atsakovei ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ dėl draudimo išmokos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė UAB „Hegelmann Rental“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 4 402,02 Eur draudimo išmokos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas.

52.

6Nurodė, kad ginčo šalys 2017 m. gegužės 30 d. sudarė Transporto parko KASKO draudimo sutartį Nr. TP-RK-2017/05-31/1 (toliau – Sutartis), pagal kurios 6.1.4 punktą taikoma 1 450 Eur išskaita. Sutartimi, įsigaliojusia nuo 2017 m. gegužės 31 d. ir galiojusia iki 2018 m. gegužės 30 d., apdraustos ieškovei nuosavybės teise priklausančių ar eksploatuojamų išperkamosios/ilgalaikės veiklos nuomos pagrindu sausumos transporto priemonių nurodytų Sutarties draudimo liudijime Nr. 1 savanoriškojo sausumos transporto priemonių draudimo nuo visų rizikų paslaugos. Sutartis buvo pratęsta iki 2018 m. birželio 16 d. Iš Sutarties draudimo liudijimo Nr. 1 eilės Nr. 87 matyti, kad buvo apdrausta sausumos transporto priemonė, kurios markė, modelis KROWE SD, valstybinis Nr. ( - ) (toliau – Puspriekabė). Pažymėjo, jog 2018 m. birželio 14 d. ieškovei priklausanti Puspriekabė buvo sukabinta su vilkiku, valst. Nr. ( - ) (registruotas Rumunijoje), kurio vairuotojas C. V. T. apie 06:15 val. Prancūzijoje, Molinet, FR-03510 važiuodamas E62 keliu atsitrenkė į stovinčią transporto priemonę. 2018 m. gruodžio 21 d. Raštu Nr. 9075077-1 Dėl žalos atlyginimo atsakovė informavo ieškovę, kad apskaičiavo draudimo išmokos sumą ir nurodė, jog nuostolio suma – 5 315,34 Eur, draudimo sutartyje nustatyta išskaita (suma, kurią atlygina pats draudėjas) – 1 450,00 Eur, apskaičiuota draudimo išmoka – 3 865,34 Eur, o į nurodytą sąskaitą pervedama suma – 3 865,34 Eur. Žalos dėl turto sunaikinimo dydis nustatytas pagal sunaikinto turto rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po eismo įvykio. Nurodė, kad 2018 m. rugsėjo 12 d. Kelių transporto priemonės KRONE, valst. Nr. ( - ), Vertinimo ataskaitoje Nr. 18-0923 (toliau – Ataskaita) ir jos pažymoje yra nustatyta, kad vadovaujantis rinkos ekonomikos logika bei kriterijais, rinkos ir ekonomikos sąlygų tyrimų ir stebėjimų rezultatais, laikantis apdairumo ir atsargumo bei atsižvelgiant į vertinamo turto fizinę būklę bei paskirtį, vertintojas daro išvadą, jog vertinamo kilnojamojo turto (ginčo transporto priemonės) rinkos vertė prieš apgadinimą yra 22 900,00 Eur. Ataskaitoje buvo nustatyta, jog tiriamos puspriekabės techninė būklė priskiriama prie techniškai tvarkingos, todėl tikėtina rinkos vertė Lietuvoje su PVM – 23 270,00 Eur. Vertė nustatyta lyginamosios vertės metodu. Nustatant transporto priemonės vertę rinkoje, palyginamos (tapačių) panašių transporto priemonių (sandorių) pasiūlymų kainos. Duomenys apie šias transporto priemones surinkti iš automobilių pardavimų aikštelių bei spaudoje skelbiamos informacijos apie parduodamas transporto priemones, automobilių kainų žinynų ir interneto svetainių. Ieškovės nuomone, atsakovė apskaičiavo ir išmokėjo per mažą nuostolio sumą (tik 3 865,34 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad draudžiamojo įvykio metu turi būti atlyginama reali rinkos vertė ir į tai, jog Ataskaitoje nurodyta Puspriekabės rinkos vertė prieš apgadinimą yra 22 900 Eur (su PVM), o Puspriekabės rinkos vertė (be PVM) yra 18 925,62 Eur, likutinė vertė – 9 208,26 Eur (be PVM), taikant 1 450,00 Eur išskaitą, atsakovė turėjo išmokėti 8 267,36 Eur, tačiau išmokėjo 3 865,34 Eur sumą, todėl galutinė suma, kurią atsakovė turi išmokėti ieškovei yra 4 402,02 Eur (8 267,36 Eur – 3 865,34 Eur). Nurodė, kad atsakovė, atsisakydama mokėti draudimo išmokos dalį, rėmėsi tuo, jog ieškovė Puspriekabę įsigijo pigiau nei rinkos vertė. Nors Puspriekabė ir buvo įsigyta už mažesnę kainą, tai buvo pirkėjo ir pardavėjo individualus susitarimas, t. y. įsigyti prekę už mažesnę, negu ji yra rinkoje, kainą. Ieškovė įsigijo Puspriekabę kartu su kitomis priekabomis ir puspriekabėmis pigiau, kadangi jų pirko daug, dėl šių aplinkybių įvyko individualus susitarimas tarp pirkėjo (ieškovės) ir pardavėjo dėl mažesnės kainos ir taikomos nuolaidos perkant daug didelės vertės priekabų/puspriekabių. Šiuo atveju turėjo būti nustatinėjama draudžiamojo įvykio metu, kokia yra tikroji ir realioji rinkos vertė. Atsakovė tinkamai nenurodė išmokos mažinimo priežasties, nagrinėjamą įvykį pripažino draudžiamuoju, nustatė būtinas sąlygas draudimo išmokai mokėti. Atsakovė tinkamai nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių tai, jog Puspriekabės vertė buvo mažesnė nei nurodyta suma Ataskaitoje.

73.

8Atsakovė ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti.

94.

10Nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl draudimo išmokos dydžio. Draudikas, apskaičiuodamas draudimo išmoką, rėmėsi ieškovės pateiktu pranešimu apie eismo įvykį, Puspriekabės įsigijimo dokumentais ir kitais draudėjo pateiktais dokumentais bei nurodytomis aplinkybėmis, savo surinkta bylos medžiaga, vadovavosi Sutartyje sulygtomis individualiomis draudimo sąlygomis, Sausumos kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka, patvirtinta LR Susisiekimo ministro ir LR Finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 120 / 2000 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 101 (toliau – Tvarka) bei tuo pačiu įsakymu patvirtinta Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija (toliau – Instrukcija). Taisyklių 10.3 punkte įtvirtinta, kad automobilio sunaikinimo atveju, patirtų nuostolių suma yra lygi Sutartyje nustatytai draudimo sumai, atėmus liekanų po draudžiamojo įvykio vertę; liekanų vertė nustatoma vadovaujantis teisės aktais ir/arba atlikus apklausą dėl liekanų vertės nustatymo, atsižvelgiant į realiai patirtų/patirtinų nuostolių dydį. Draudikui nustačius, kad Puspriekabė neremontuotina, vadovaujantis minėta nuostata, draudikas nustatė Puspriekabės rinkos vertę iki eismo įvykio ir jos likutinę vertę po įvykio. Nustatydamas rinkos vertę ir likutinę vertę, draudikas taip pat laikėsi Tvarkoje ir Instrukcijoje nustatytų taisyklių. Vadovaujantis Instrukcijos VI skyriumi likutinė Puspriekabės vertė buvo apskaičiuota aukciono būdu. Kaip matyti iš evgauto.lt pasibaigusio aukciono ataskaitos, didžiausia pasiūlyta Puspriekabės liekanų įsigijimo kaina aukcione buvo 11 142 Eur (su PVM), t. y. 9 208,26 Eur (be PVM). Dėl nustatytos likutinės vertės dydžio tarp šalių ginčo nebuvo ir nėra, o ginčas iš esmės kilęs tik dėl nustatytos Puspriekabės rinkos vertės. Instrukcijos 8 punktas numato, kad transporto priemonės rinkos vertė apskaičiuojama pagal vidutinę rinkos vertę, ją atitinkamai koreguojant. Nustatydamas Puspriekabės rinkos vertę, draudikas pirmiausia nustatė transporto priemonės vidutinę rinkos vertę. Pagal Instrukcijos 5 punktą transporto priemonės vidutinė rinkos vertė pirmiausia turi būti nustatoma lyginamosios vertės metodu. Nustatant transporto priemonės vertę rinkoje, lyginamos tapačių transporto priemonių sandorių kainos. Instrukcijos 6 punkte įtvirtinta, kad jeigu Instrukcijos 5 punkto tvarka negali būti taikoma, transporto priemonės vidutine rinkos verte laikoma vertė, apskaičiuota pagal formulę: Vvid = Pn x km/100 (kur Vvid – transporto priemonės vidutinė rinkos vertė; Pn – naujos bazinės komplektacijos transporto priemonės kaina; km – vidutinis transporto priemonės tipo vertės koeficientas priklausomai nuo transporto priemonės senumo %). Nagrinėjamu atveju atsakovė Puspriekabės vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo momentu nenustatė jokių tapačių transporto priemonių sandorių kainų ar tapačių transporto priemonių pardavimo pasiūlymų kainų, tačiau visiškai objektyviam vidutinės rinkos vertės apskaičiavimui atsakovė buvo gavusi ieškovės pateiktus Puspriekabės įsigijimo dokumentus. Apskaičiuodama vidutinę Puspriekabės rinkos vertę, atsakovė vadovavosi minėta Instrukcijoje įtvirtinta formule. Iš pačios ieškovės pateiktų Puspriekabės įsigijimo dokumentų matyti, jog Puspriekabė įsigyta už 19 110 Eur (be PVM). Kadangi Puspriekabė įsigyta 2017 m. kovo 2 d., t. y. daugiau nei prieš 1 m. iki įvykio, vadovaujantis Instrukcijos 1 lentelės 9 p., vidutinis Puspriekabės vertės koeficientas (km) yra 76,0 %. Tokiu būdu draudikas apskaičiavo Puspriekabės vidutinę rinkos vertę taip: Vvid = Pnx km/100 = 19 110 x 76,0 / 100 = 14 523,60 Eur (be PVM). Atsakovė ieškovei išmokėjo 3 865,34 Eur draudimo išmoką, t. y. 14 523,60 Eur (vidutinė rinkos vertė) – 9208,26 Eur (likutinė vertė) – 1 450 Eur (frančizė) = 3 865,34 Eur. Pažymėjo, jog individualiai aptarta Sutarties 6.9 punkto sąlyga šalys susitarė, jog draudimo išmoka iki 4000 Eur mokama nereikalaujant policijos (ar kitos kompetentingos institucijos – priklausomai nuo įvykio pobūdžio) pažymos (išskyrus transporto priemonės ir/ar jos dalių vagystės atvejus). Išmoka neribojama, kai kelių eismo taisyklėse numatytais ir leistinais atvejais pildoma eismo įvykio deklaracija. Pažymėjo, jog atsakovė iki šiol nėra gavusi nei policijos ar kitos kompetentingos institucijos pažymos, nei eismo įvykio deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio eismo įvykio aplinkybes, todėl reikalavimas išmokėti papildomą draudimo išmoką, kuria būtų viršijama šalių sulygta 4 000 Eur draudimo išmokos suma, negali būti tenkinamas. Nurodė, kad ieškovės pateikta Ataskaita yra su trūkumais, nes jos prieduose pridėti duomenys apie lyginamuosius objektus yra vokiečių kalba, be vertimo į lietuvių kalbą, todėl atsakovė neturi galimybių objektyviai įvertinti Ataskaitoje lyginamų transporto priemonių tapatumo ar panašumo su Puspriekabe. Nei vienas lyginamajai analizei parinktas objektas nėra tiesiogiai parduodamas Lietuvoje ir nėra objektyvių duomenų, jog Lietuvos rinka vertinimo dienai taip pat buvo tirta. Nustatant Puspriekabės rinkos vertę, neatsižvelgta į jos įsigijimo dokumentus ir įsigijimo kainą.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 21 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai: priteisė iš atsakovės ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ ieškovei UAB „Hegelmann Rental“ 4 402,02 Eur draudimo išmokos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 4 402,02 Eur sumą nuo 2018 m. sausio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 199 Eur bylinėjimosi išlaidų.

146.

15Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, nustatė, kad ginčo transporto priemonės draudimo suma – rinkos vertė, taip pat nustatė, jog draustas ženklus skaičius transporto priemonių (ir tų pačių metų), todėl labiau tikėtina ieškovės argumentu, kad ir transporto priemonės buvo perkamos didesniais kiekiais, dėl ko perkamo objekto kaina paprastai būna mažesnė (CK 1.5 straipsnis). Teismas pažymėjo, jog draudikas (atsakovė) laisva valia sutiko drausti rinkos kaina, todėl privalo šią prievolę vykdyti tinkamai. Individualiai šalių nėra aptarta, kad ginčo atveju draudikas rinkos kainą apskaičiuoja taikydamas transporto priemonės įsigijimo kainą. Rinkos kaina apsprendžia daikto kainą rinkoje apskritai, o ne konkretaus pirkimo ar kitu pagrindu įsigyto daikto kaina. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog draudikas nepagrįstai atsižvelgia vien į įsigijimo kainą, nors pats įsipareigojo drausti rinkos kaina, t. y. prisiėmė ir su tuo susijusią riziką.

167.

17Teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė nei vieno skelbimo, kuriuo būtų galima ginčyti vertintojo nurodomas kainas. Teismas pažymėjo, jog pati atsakovė argumentuoja, kad Taisyklių 10.3 punkte įtvirtinta, jog automobilio sunaikinimo atveju, patirtų nuostolių suma yra lygi Sutartyje nustatytai draudimo sumai (tai reiškia – rinkos kainai), atėmus liekanų po draudžiamojo įvykio vertę. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas remėsi ieškovės pateiktais įrodymais dėl rinkos kainos apskaičiavimo pagrįstumo (CPK 185 straipsnis). Esant nurodytam, teismas konstatavo, kad susidaro draudimo išmokos nepriemoka, kaip ir ieškovės reikalaujama neišmokėta draudimo išmoka – 4 402,02 Eur.

188.

19Teismas, pasisakydamas dėl nepranešimo apie įvykį policijai ar kitai kompetentingai institucijai, pažymėjo, kad byloje nekilo ginčas, jog po eismo įvykio vairuotojas buvo sužalotas ir nugabentas į ligoninę, todėl mažai tikėtina, kad policijai nebuvo žinoma apie įvykį. Teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju vien formalus pažymos nepateikimas nėra absoliutus pagrindas konstatuoti, jog turi būti taikoma nuostata, ribojanti išmokėti daugiau kaip 4 000 Eur sumą.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

219.

22Apeliaciniu skundu atsakovė ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas pripažintų, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ieškovės atliktu transporto priemonės rinkos vertės skaičiavimu, pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant jai ne didesnę negu 134,66 Eur draudimo išmoką dėl policijos pažymos nepateikimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

239.1.

24Pirmosios instancijos teismas savo sprendime padarė akivaizdžius įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių pažeidimus, netinkamai šalims paskirstė įrodinėjimo pareigą, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismas netinkamai įvertino į bylą pateiktų rašytinių įrodymų visetą, netinkamai vertino ir aiškino Draudimo sutarties ir Draudimo taisyklių nuostatas, tokiu būdu nepagrįstai sprendime nuspręsdamas remtis išimtinai ieškovės pateiktais įrodymais dėl transporto priemonės rinkos kainos, visiškai ignoruodamas apeliantės į bylą pateiktus objektyvius įrodymus dėl rinkos vertės apskaičiavimo. Teismas visiškai nevertino realių ieškovės patirtų nuostolių, kuriuos pagrindė į bylą pateikti transporto priemonės įsigijimo dokumentai. Teismas nepasisakė ir nevertino aplinkybės, kad byloje nėra nė vieno objektyvaus įrodymo, iš kurio būtų galima spręsti, kad ieškovė pranešė apie įvykį, todėl šioje dalyje teismas išimtinai rėmėsi prielaidomis. Teismo sprendimas priimtas, pažeidžiant CPK 176 straipsnio, 185 straipsnio ir 270 straipsnio 4 dalies 2-3 punktų reikalavimus, ir yra itin šališkas, nepagrįstas, formalus ir paremtas prielaidomis.

259.2.

26Teismas nepagrįstai transporto priemonės rinkos vertę skaičiavo pagal ieškovės pateiktus įrodymus lyginamosios vertės metodu. Teismas nepagrįstai sprendime konstatavo, jog šalių nėra aptarta, kad ginčo atveju draudikas rinkos kainą apskaičiuoja taikydamas transporto priemonės įsigijimo kainą. Sistemiškai aiškinant Draudimo taisyklių Spec. dalies Lentelėje Nr. 1 pateiktus draudimo variantų apibrėžimus, laikytina, kad „naujos vertės“ draudimo variantu nuostolis apskaičiuojamas atsižvelgiant į automobilio įsigijimo vertę (vadovaujantis pirkimo dokumentais), neatsižvelgiant į jo vertės mažėjimą draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, tuo tarpu „rinkos vertės” draudimo variantu nuostolis apskaičiuojamas atsižvelgiant į automobilio vertės mažėjimą, o šis mažėjimas vertintinas nuo įsigijimo kainos. Taigi tokia nuostolio skaičiavimo tvarka buvo nustatyta Draudimo taisyklėse, kuriose laikytinos neatskiriama sudėtine Draudimo sutarties dalimi. Priešingai negu konstatavo teismas, apeliantė pagrįstai ginčo puspriekabės rinkos vertę apskaičiavo atsižvelgdama į jos įsigijimo kainą.

279.3.

28Teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad apeliantė pati įsipareigojo drausti rinkos kaina ir prisiėmė su tuo susijusią riziką. Viena vertus, atkreiptinas dėmesys, kad tiek ginčo puspriekabės atveju, tiek kitų to paties modelio tuo pačiu metu ieškovės įsigytų ir apeliantės apdraustų puspriekabių atveju, apeliantė draudimo įmoką apskaičiavo atsižvelgdama būtent į pačios ieškovės nurodytą tokių puspriekabių įsigijimo kainą (t. y. 19 110 EUR (be PVM)). Draudėjas būtent už tokią draudiko teikiamą draudimo apsaugą sumokėjo atitinkamo dydžio draudimo įmoką, o draudikas savo ruožtu prisiėmė būtent tokią draudimo riziką. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo daryti išvadą, kad apeliantė prisiėmė riziką atlyginti daugiau negu realiai ieškovės patirti nuostoliai, kuriuos ir atspindi šios transporto priemonės įsigijimo kaina. Kita vertus, akivaizdu, kad šiuo atveju tikroji šalių valia nebuvo drausti(s) didesne verte negu reali ginčo puspriekabės įsigijimo kaina.

299.4.

30Teismas nepagrįstai ginčo puspriekabės rinkos kainą aiškino atsietai nuo realios kainos, už kurią ją įsigijo ieškovė, konstatuodamas, kad visais atvejais rinkos kaina apsprendžia daikto kainą rinkoje apskritai, o ne konkretaus pirkimo ar kitu pagrindu įsigyto daikto kaina. Teismas, nustatydamas rinkos kainą, nepagrįstai nevertino ieškovės sudarytų pirkimo sandorių, atspindinčių realią jo rinkos kainą.

319.5.

32Teismas, priteisdamas ieškovei papildomą draudimo išmoka, sudarė sąlygas ieškovei nepagrįstai praturtėti ir pažeidė CK 6.251 straipsnyje įtvirtintą visiško nuostoliu atlyginimo principą. Ginčo puspriekabė įsigyta 2017 m. kovo 2 d. už 19 110 Eur (be PVM) kainą. Pagal ieškovės Vertinimo ataskaitą, vertinimo datai (2018 m. rugsėjo mėn.) puspriekabės rinkos vertė – 18 925,62 Eur (be PVM). Remiantis tokia išvada, per daugiau nei 1,5 metų puspriekabės intensyvaus eksploatavimo Europoje pervežant krovinius, jos vertė sumažėjo vos 184,38 Eur. Nors, kaip matyti iš Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos pateikto 1 metų senumo puspriekabės vertės koeficiento, per tokį eksploatavimo laikotarpį puspriekabė turėjo nuvertėti daugiau nei 4 500 Eur. Vadinasi, iš įvykusio įvykio ieškovė gavo naudos, nes praėjus daugiau nei 1,5 metų nuo puspriekabės įsigijimo ir eksploatavimo pradžios, ieškovė atgavo vos 200 Eur mažesnę sumą negu išleido ją įsigydama.

339.6.

34Teismas nepagrįstai savo išvadas dėl transporto priemonės rinkos vertės padarė remdamasis išimtinai ieškovės Vertinimo ataskaita, nes minėta ataskaita turi akivaizdžių trūkumų. Ieškovės pateikta Vertinimo ataskaita neatitiko CPK 113 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto reikalavimo visus procesinius dokumentus ir jų priedus teismui pateikti valstybine kalba. Vertinimo ataskaitoje taikytas visiškai standartizuotas vertinimas, neatsižvelgiant į realią ginčo puspriekabės įsigijimo kainą. Vertinimo ataskaitoje buvo lyginamos ne konkrečių sandorių kainos, kaip numatyta Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijoje, tačiau pardavimų pasiūlymų kainos. Kadangi Vertinimo ataskaita turi akivaizdžių trūkumų ir jos teisingumą paneigia apeliantės į bylą pateikti objektyvūs įrodymai ir argumentai, teismas neturėjo pagrindo ja vadovautis.

359.7.

36Jeigu būtų nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sutiko su ieškovės atliktu ginčo puspriekabės rinkos vertės apskaičiavimu ir kartu pagrįstai nesivadovavo apeliantės atliktu rinkos vertės skaičiavimu, ieškovės ieškinys pilna apimtimi bet kuriuo atveju negali būti tenkinamas, nes yra pagrindas ginčo santykiui taikyti Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygą ir ieškovei priteisti ne didesnę negu 134,66 Eur papildomą draudimo išmoką.

379.8.

38Apeliantei nesuprantama, kuo remdamasis teismas padarė išvadą apie tariamą „mažą tikimybę“, kad policijai nebuvo žinoma apie įvyki, nes byloje nebuvo nė vieno objektyvaus įrodymo, iš kurio būtų galima spręsti, jog apie įvykį policijai ar kitai kompetentingai institucijai buvo pranešta. Net ieškovei ir įrodžius pranešimo policijai faktą, tai nereikštų, kad išpildoma Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlyga. Byloje nebuvo policijos ar kitos kompetentingos institucijos pažymos, ar jokio kito objektyvaus įrodymo, kuriame būtų užfiksuotos reikšmingos įvykio aplinkybės.

399.9.

40Kaip matyti iš Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygos formuluotės, būtent ieškovei teko pareiga pateikti draudikui policijos pažymą. Taigi būtent ieškovei kilo pareiga įrodyti, kad apie įvykį policijai buvo pranešta ir pateikti atitinkamą policijos pažymą. Kaip matyti iš prie ieškovės 2019 m. gegužės 24 d. prašymo pridėtų dokumentų, pateikta užklausos kopija tik lietuvių kalba, todėl abejotina, kad kompetentingos Prancūzijos institucijos būtų galėjusios atsakyti į lietuvių kalba siųstą paklausimą. Ieškovės pasitelkta teisinių paslaugų įmonė siuntė užklausą institucijai, iš kurios apeliantė jau buvo gavusi atsakymą, jog šis eismo įvykis nepriklauso jos kompetencijai. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent ieškovei galėjo būti naudingas tokios policijos pažymos nepateikimas, siekiant nuslėpti tam tikras nenaudingas įvykio aplinkybes, kurios galėjo būti užfiksuotos policijos, pvz., vairuotojo girtumas.

419.10.

42Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad vien formalus pažymos nepateikimas nėra absoliutus pagrindas konstatuoti, jog taikytina nuostata, ribojanti išmokėti daugiau kaip 4000 Eur sumą. Nei Draudimo sutarties 6.9 punkte, nei Draudimo taisyklėse nebuvo numatytą jokių išlygų, kada policijos pažyma galėtų būti laikoma tik formalumu, kurio galima nesilaikyti.

439.11.

44Teismas, priteisdamas ieškovei draudimo išmoką, viršijančią 4 000 Eur ribą, pakeitė Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygą, nors ieškovė ieškiniu tokio reikalavimo nebuvo pareiškusi.

459.12.

46Teismas, priteisdamas ieškovei papildomą draudimo išmoką, viršijančią 4 000 Eur ribą, iki kurios nereikalaujama policijos pažymos, neteisingai aiškino ir nepagrįstai ginčo santykiui netaikė šalių individualiai sulygtos Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygos, pažeidė Draudimo sutarties ir Taisyklių nuostatas bei teismų praktiką.

4710.

48Ieškovė UAB „Hegelmann Rental“ atsiliepimu prašo atsakovės ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ apeliacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atsikirtimus:

4910.1.

50Teismas, priimdamas sprendimą, tinkamai ištyrė nagrinėjamų klausimų išsprendimui svarbias aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliantės apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Nagrinėjamoje byloje teismas teisingai rėmėsi CPK įtvirtintu laisvu įrodymų vertinimo principu, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu visų aplinkybių išnagrinėjimu.

5110.2.

52Apeliantė, reikalaudama iš ieškovės pateikti policijos pažymą, reikalauja iš ieškovės to, kas neįmanoma. Ieškovė dėjo visas reikiamas ir būtinas pastangas vykdant Draudimo sutarties 6.9 punktą, buvo rūpestinga ir kreipėsi į atitinkamas institucijas, ko reikalauja 6.9 punktas, tačiau nebuvo gautas joks atsakymas, todėl ne dėl ieškovės priklausančių aplinkybių ar kaltės, pažyma nebuvo gauta. Nagrinėjamu atveju vien formalus pažymos nepateikimas nėra absoliutus pagrindas konstatuoti, jog taikytina nuostata, ribojanti išmokėti daugiau kaip 4 000,00 Eur sumą.

5310.3.

54Ieškovė atkreipia dėmesį į 2019 m. birželio 5 d. eismo įvykio vairuotojų darbdavio HTR Spedition SRL pareiškimą, kuris patvirtina, kad vairuotojai buvo apklausti valdžios institucijų (policijos) dėl avarijos ir davė priesaiką. Vairuotojai buvo sužeisti, todėl atvykę medikai išvežė į gydymo įstaigą nukentėjusiuosius. Kadangi visoje Europos Sąjungoje yra numatyta eismo įvykio dalyvių ir nukentėjusių trečiųjų asmenų pareigos, akivaizdu, jog įvykus eismo įvykiui ir esant sužeistiems asmenims, medicinos darbuotojai apie įvykį privalo nedelsiant pranešti policijai. Tad šioje situacijoje atvykę medikai ir išvežę sužalotus vairuotojus į medicinos įstaigą, turėjo apie įvykį pranešti policijai. Apeliantė, kaip draudikas, kuriam kyla tam tikrų abejonių dėl pačio eismo įvykio ar vairuotojų būklės, galėjo kreiptis į gydymo įstaigą, į kurią sužaloti vairuotojai buvo nuvežti ir pristatyti medikams, tačiau apeliantė to nepadarė.

5510.4.

56Apeliantės argumentai dėl transporto priemonės rinkos vertės skaičiavimo lyginamosios vertės metodu nebūtinumo ir nereikalingumo bei manymo, jog tai nėra teisingas ginčo puspriekabės rinkos vertės nustatymo būdas, yra atmestini. Pažymėtina, jog lyginamosios vertės metodas yra vienas iš universaliausių ir plačiausiai taikomų turto vertinimo metodų. Pagal Kelių vertinimo instrukcijos 5 punktą yra taikomas lyginamosios vertės metodas, o tik vėliau minimas 6 punktas, kuriame yra aptariama formulė. Pažymėtina, kad nėra pagrindo taikyti apeliantės minimą 6 punktą, nes vertė yra nustatyta būtent pagal 5 punktą pasitelkiant jau aptartą lyginamosios vertės metodą.

5710.5.

58Apeliantės argumentas, jog yra atsisakoma mokėti draudimo išmokos dalį, nes ieškovė puspriekabę įsigijo pigiau nei rinkos vertė, yra atmestinas. Ieškovė neneigia, kad puspriekabė buvo įsigyta už mažesnę kainą, tačiau tai buvo pirkėjo ir pardavėjo individualus susitarimas, t. y. įsigyti prekę už mažesnę, negu ji yra rinkoje, kainą. Apeliantė, kaip draudikas, laisva valia sutiko drausti rinkos kaina, todėl privalo šią prievolę įvykdyti tinkamai.

59IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

60Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas.

6111.

62Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

63Dėl naujų įrodymų prijungimo.

6412.

65Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų – vertinimo ataskaitos prieduose pridėtų duomenų apie lyginamuosius objektus (skelbimai iš užsienio internetinių portalų) vertimus į lietuvių kalbą bei 2019 m. gegužės 24 d. prašymą Monsieur le Commandant de Gendarmerie, išsiųstą adresu: 118, Rue de Paris, 03000 Moulins, Prancūzija. Ieškovė pažymėjo, kad byloje buvo pateiktas prašymo vertimas į lietuvių kalbą, todėl apeliantei kilo abejonių dėl šio dokumento.

6613.

67Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Tokias aplinkybes, visų pirma, turi nurodyti prašymą priimti naujus įrodymus teikiantis asmuo. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės pateikti įrodymai yra susiję su jau pateiktais įrodymais (vertimai, dokumento, kurio vertimas yra byloje, originalas), apeliacinės instancijos teismas priima pateiktus naujus įrodymus, kuriuos įvertins, pasisakydamas dėl apeliacinio skundo pagrįstumo (LR CPK 314 straipsnis).

6814.

69Apeliacijos dalykas – ginčas dėl draudimo išmokos dydžio.

7015.

71Byloje nustatyta, kad šalys 2017 m. gegužės 30 d. sudarė Transporto parko KASKO draudimo sutartį Nr. TP-RK-2017/05-31/1, pagal kurios 6.1.4 punktą taikoma 1 450 Eur išskaita (toliau – Sutartis). Sutartimi, įsigaliojusia nuo 2017 m. gegužės 31 d. ir galiojusia iki 2018 m. gegužės 30 d., apdraustos ieškovei nuosavybės teise priklausančių ar eksploatuojamų išperkamosios/ilgalaikės veiklos nuomos pagrindu sausumos transporto priemonių nurodytų Sutarties draudimo liudijime Nr. 1 savanoriškojo sausumos transporto priemonių draudimo nuo visų rizikų paslaugos. Sutartis buvo pratęsta iki 2018 m. birželio 16 d. Iš Sutarties draudimo liudijimo Nr. 1 eilės Nr. 87 matyti, kad buvo apdrausta sausumos transporto priemonė, kurios markė, modelis KROWE SD, valstybinis Nr. ( - ) (toliau – Puspriekabė), taip pat nurodyta, kad Puspriekabė apdrausta rinkos verte.

7216.

732018 m. birželio 14 d. ieškovei priklausanti Puspriekabė buvo sukabinta su vilkiku, valst. Nr. IS50HTR (registruotas Rumunijoje), kurio vairuotojas C. V. T. apie 06:15 val. Prancūzijoje, Molinet, FR-03510 važiuodamas E62 keliu atsitrenkė į stovinčią transporto priemonę. 2018 m. gruodžio 21 d. dėl eismo įvykio atsakovė sumokėjo ieškovei 3 865,34 Eur draudimo išmoką. Žalos dėl turto sunaikinimo dydis nustatytas pagal sunaikinto turto rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po eismo įvykio. Atsakovė nustatė, kad Puspriekabė po eismo įvykio neremontuotina. Likutinė Puspriekabės vertė buvo apskaičiuota aukciono būdu; didžiausia pasiūlyta aukciono metu kaina buvo 11 142 Eur (su PVM), t. y. 9 208,26 Eur (be PVM). Puspriekabės rinkos vertė iki eismo įvykio buvo nustatyta atsižvelgiant į turto įsigijimo kainą. Ieškovė įsigijo puspriekabę už 19 110 Eur (be PVM); kadangi Puspriekabė buvo įsigyta 2017 m. kovo 2 d., t. y. daugiau nei prieš vienerius metus iki įvykio, atsakovė pritaikė vidutinį vertės koeficientą – 76 proc., tokiu būdu nustatė Puspriekabės rinkos vertę iki eismo įvykio – 14 523,60 Eur. Mokėtinos draudimo išmokos dydis sudaro 3 865,34 Eur (14 523,60 Eur (vidutinė rinkos vertė) - 9 208,26 Eur (likutinė vertė) - 1 450 Eur (frančizė)).

7417.

75Ieškovė su draudimo išmokos suma nesutiko, bylos nagrinėjimo metu pateikė 2018 m. rugsėjo 12 d. Kelių transporto priemonės KRONE, valst. Nr. ( - ), vertinimo ataskaitą, kurios duomenimis nustatyta, kad vertinamojo kilnojamojo turto rinkos vertė prieš apgadinimą yra 22 900 Eur (su PVM) arba 18 925,62 Eur (be PVM). Minusavus Puspriekabės likutinę vertę (9 208,26 Eur ) ir frančizę (1 450 Eur), atsakovė turėjo sumokėti ieškovei 8 267,36 Eur draudimo išmoką.

7618.

77Byloje nėra ginčo dėl Puspriekabės likutinės vertės ir frančizes, ginčas kilo dėl šalių sudarytos Draudimo sutarties turinio (draudimo rinkos vertės sąvokos) aiškinimo – kaip aiškinti apdraustojo turto rinkos vertę Draudimo sutarties nuostatų kontekste, kaip ją apskaičiuoti.

7819.

79Asmuo, sudarydamas draudimo sutartį, siekia apsaugoti savo turtinius interesus nuo galimos žalos. Draudimo apsauga – tai draudiko įsipareigojimas sumokėti draudimo išmoką įvykus draudiminiam įvykiui – draudimo sutartyje nurodytam atsitikimui (CK 6.987 straipsnis, Draudimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalis). Draudimo sutarties šalys paprastai nesidera dėl sutarties sąlygų, draudimo sutartis sudaroma pagal draudiko parengtas standartines draudimo rūšies taisykles prisijungimo būdu (CK 6.160 straipsnio 2 dalis, 6.185 straipsnio 1 dalis).

8020.

81Draudimo sutarties sudarymą patvirtina draudimo liudijimas (polisas) (Draudimo įstatymo 2 straipsnio 18 punktas). Draudimo polise nurodomos pagrindinės draudimo sutarties sąlygos. Jos gali būti detalizuojamos, taip pat papildomos atitinkamos rūšies draudimo taisyklėse, kurios yra sudėtinė draudimo sutarties dalis. Draudėjas su jomis susipažįsta ir tai patvirtina pasirašydamas polisą. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo polise nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2006).

8221.

83Draudimo sutartimi draudimo objektui (draudėjo ar naudos gavėjo turtiniams interesams) suteikiama apsauga nėra absoliuti – draudikas prisiima ne visą įmanomą, bet ribotą draudimo riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2013). Taigi, įvykus draudžiamajam įvykiui, atsakovei kilo pareiga išmokėti ieškovei draudimo išmoką, o ne atlyginti visą ieškovės dėl draudiminio įvykio patirtą žalą (nuostolius).

8422.

85CK 6.997 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinių interesų draudimo suma ir suma, kurios dydžio draudimo išmoką (draudimo suma) draudikas įsipareigoja išmokėti, nustatoma draudimo sutarties šalių susitarimu arba įstatymu. Ne gyvybės draudimo atveju (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis) draudimo suma negali viršyti tikrosios draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertės, tačiau nėra nustatyta draudimo šalių susitarimu nustatyti šią sumą, mažesnę už draudimo vertę (CK 6.997 straipsnio 2 dalis, 6.999 straipsnio 1 dalis). Analogiška nuostata įtvirtinta atsakovės Sausumos kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 1.12 punkte, kuris nustato, kad Draudimo suma Draudimo liudijime nurodyta arba Taisyklių sąlygose ir (ar) Draudimo papildomose sąlygose nustatyta tvarka apskaičiuota pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka ar jų suma, išskyrus Draudimo sutartyje numatytus atvejus.

8623.

87Nagrinėjamu atveju buvo būtina nustatyti, dėl kokios draudimo sumos susitarė šalys draudimo sutartimi.

8824.

89Šalių 2017 m. gegužės 30 d. Transporto parko KASKO draudimo sutarties Nr. TP-RK-2017/05-31/1 bendrųjų sąlygų 5.3 punktas nustato, kad kiekvienos draudžiamos transporto priemonės draudimo suma, kurios ribose draudžiami Draudėjo (naudos gavėjos) turtiniai interesai bei įmoka, priklausanti už konkrečią transporto priemonę, nurodyta Liudijime. Draudimo liudijimo 88 punktu nustatyta, kad puspriekabė KRONE, valst. Nr. ( - ) 0, 1976 m., apdrausta rinkos verte. Taisyklių 1.15 punktas nustato, kad automobilio rinkos vertė – pinigų suma, už kurią Lietuvos Respublikoje gali būti nupirktas (arba parduotas) analogiškas, to paties modelio, tų pačių pagaminimo metų, tokios pat ar panašios komplektacijos Automobilis. Automobilio rinkos vertė nustatoma atsižvelgiant į jo būklę, ridą, kitus įtaką darančius veiksnius. Automobilio rinkos vertę nustato Draudikas, remdamasis rinkoje vyraujančiomis kainomis arba, kai analogiškų Automobilių pasiūla Lietuvos Respublikoje yra menka, jo verte laikomas asmenų, turinčių teisę vertinti tokį turtą, oficialus įvertinimas.

9025.

91Taisyklių Lentelėje Nr. 1 „Draudimo variantai. Draudimo varianto pavadinimas/ reikšmė/detalizacija/aprašymas“ nustatyta, kad taikant draudimo variantą „Rinkos verte“ nuostolis apskaičiuojamas atsižvelgiant į automobilio vertės mažėjimą Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

9226.

93Apeliantė teigia, kad ieškovė iki Draudimo sutarties sudarymo pateikė atsakovei Puspriekabės įsigijimo dokumentus, kurių duomenimis puspriekabė buvo įsigyta 2017 m. kovo 2 d. už 19 110 Eur (be PVM); draudimo įmoka ieškovei buvo apskaičiuota atsižvelgiant į pačios ieškovės pateiktą puspriekabių įsigijimo kainą – nuo 19 110 Eur. Ieškovė šių duomenų nepaneigė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad draudėjas sumokėjo atitinkamas įmokas būtent už tokio masto draudiminę apsaugą, o draudikas – prisiėmė tokio masto draudimo riziką; reiškia, šiuo konkrečiu atveju Draudimo sutarties nuostatų kontekste rinkos vertė Draudimo sutarties sudarymo dieną sutampa su Puspriekabės įsigijimo kaina. Draudimo suma nagrinėjamu atveju – Puspriekabės KRONE, valst. Nr. ( - ), 1976 m., rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną (2017 m. gegužės 30 d.); apskaičiuojant teisingą mokėtiną draudimo išmoką, turėtų būti atsižvelgta į puspriekabės vertės mažėjimą per laikotarpį nuo draudimo sutarties sudarymo iki draudiminio įvykio dienos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2018 m. birželio 18 d. Teismas turėjo mokėtiną draudiminę išmoką apskaičiuoti pagal sutartą draudimo sumą (apdraustojo turto rinkos vertę sutarties sudarymo dieną), t. y. nuo 19 110 Eur.

9427.

95Dėl išdėstyto teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl šalių draudimo sutarties nuostatų aiškinimo, kad pagal šios sutarties nuostatas įvykus draudžiamajam įvykiui kiekvieną kartą apdraustojo turto rinkos vertė turi būti nustatoma iš naujo draudžiamojo įvykio dienai, ir nuo tokiu būdu nustatytos rinkos vertės apskaičiuojama draudimo išmoka. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo aiškino, kad draudikas (atsakovė) laisva valia sutiko drausti ieškovės turtą rinkos kaina, o sutartyje nėra aptarta, kad ginčo atveju draudikas rinkos kainą apskaičiuoja taikydamas transporto priemonės įsigijimo kainą; transporto priemonės įsigijimo kaina sutarties sudarymo momentu buvo mažesnė už rinkos kainą, ji neturi reikšmės draudimo išmokos sumos apskaičiavimui. Pagal pirmosios instancijos teismo Draudimo sutarties nuostatų aiškinimą šalys, sudarydamos draudimo sutartį, nesusitarė dėl draudimo sumos, arba susitarė, kad draudimo suma yra neapibrėžta, o turto draudimas rinkos verte reiškia, kad draudimo išmoka kiekvieną kartą priklauso nuo turto rinkos vertės nustatymo, t. y. taip pat yra neapibrėžta, priklausanti nuo konjunktūros. Toks sutarties nuostatų aiškinimas prieštarauja CK 6.997 straipsnio nuostatoms, pagal kurias draudimo suma yra viena iš esminių individualiai aptariamų draudimo sutarties sąlygų.

9628.

97Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai ginčas susijęs su atlygintinos žalos (mokėtinos draudimo išmokos) dydžio nustatymu taikytina CPK 178 straipsnyje nustatyta bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-81-1075/2018), t. y. kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis). Todėl nagrinėjamos kategorijos bylose ir ieškovė, ir atsakovė turėjo įrodinėti, kokia tvarka turėjo būti apskaičiuota apdrausto turto rinkos vertė įvykus draudiminiam įvykiui ir teikti atitinkamus įrodymus.

9829.

99Bylos duomenimis, atsakovė apskaičiavo apdraustos Puspriekabės rinkos kainą vadovaudamasi Draudimo sutarties nuostatomis, atsakovės draudimo taisyklėmis, Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija. Kadangi Puspriekabė buvo apdrausta „rinkos verte“ ir įsigyta 2017 m. kovo 2 d., t. y. daugiau nei prieš 1 m. iki įvykio, vadovaujantis Instrukcijos 1 lentelės 9 punktu, Puspriekabės rinkos vertė eismo įvykio dieną buvo apskaičiuota atsižvelgiant į rinkos vertės mažėjimą draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu (Draudimo taisyklių Specialiosios dalies Lentelė Nr. 1) bei pagal Kelių transporto vertinimo instrukcijoje įtvirtintą transporto priemonės vidutinei rinkos vertei apskaičiuoti skirtą formulę: Vvid = Pnx km/100 = 19 110 x 76,0 / 100 = 14 523,60 Eur (be PVM), kur 76,0 proc. – Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos 1 lentelės 9 punkte įtvirtintas koeficientas bendros paskirties priekaboms, kurios buvo eksploatuojamos 1 metus.

10030.

101Ieškovė pateikė 2018 m. rugsėjo 12 d. Kelių transporto priemonės KRONE, valst. Nr. ( - ), Vertinimo ataskaitą Nr. 18-0923, kurioje lyginamosios vertės metodu nustatyta, jog vertinamo kilnojamojo turto (ginčo transporto priemonės) rinkos vertė prieš apgadinimą yra 22 900,00 Eur (su PVM), arba 18 925,62 Eur (be PVM). Ataskaitoje nustatyta, jog tiriamos puspriekabės techninė būklė priskiriama prie techniškai tvarkingos, todėl tikėtina rinkos vertė Lietuvoje su PVM – 23 270,00 Eur. Vertė nustatyta lyginamosios vertės metodu. Nustatant transporto priemonės vertę rinkoje, palyginamos (tapačių) panašių transporto priemonių (sandorių) pasiūlymų kainos. Duomenys apie šias transporto priemones surinkti iš automobilių pardavimų aikštelių bei spaudoje skelbiamos informacijos apie parduodamas transporto priemones, automobilių kainų žinynų ir interneto svetainių.

10231.

103Atsižvelgiant į tai, kad pagal šalių Draudimo sutarties sąlygas taikant draudimo variantą „Rinkos verte“ nuostolis apskaičiuojamas atsižvelgiant į automobilio (nagrinėjamu atveju – Puspriekabės) vertės mažėjimą Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės pateiktas nuostolio ir draudimo išmokos apskaičiavimas labiau atitinka Draudimo sutarties sąlygas.

10432.

105Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo pastebėjimais, kad ieškovės pateikta vertinimo ataskaita yra standartizuotas vertinimas, vertinant nebuvo atsižvelgta nei į realią turto įsigijimo vertę, nei į apdrausto turto vertės sumažėjimą Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Ieškovės kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikti skelbimų iš užsienio internetinių portalų vertimai tik patvirtina apeliacinio skundo argumentą, kad vertinimo metu buvo vertinami ne realių analogiškų sandorių kainos, bet pardavimų pasiūlymų kainos; pažymėtina, kad pasiūlymų ir realių sandorių kainos skiriasi. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikta vertinimo ataskaita neįrodo apdraustos Puspriekabės rinkos vertės eismo įvykio metu atsižvelgiant į rinkos vertės mažėjimą draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kaip reikalauja šalių Draudimo sutarties nuostatos.

10633.

107Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio ir faktinio pagrindo tenkinti ieškinį.

10834.

109Dėl apeliacinio skundo argumentų dėl Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygų taikymo.

11035.

111Atsakovė pateikė alternatyvų apeliacinio skundo dalyką, prašydama tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas pripažintų, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ieškovės atliktu transporto priemonės rinkos vertės skaičiavimu, pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies, jai priteisiant ne daugiau nei 134,66 Eur draudimo išmoką dėl policijos pažymos nepateikimo. Pagal šalių Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygą Draudimo išmoka iki 4 000 Eur mokama nereikalaujant policijos ar kitos kompetentingos institucijos – priklausomai nuo įvykio pobūdžio, pažymos. Apeliantė atlikusi žalos administravimo veiksmus, apskaičiavo 3 865,34 Eur draudimo išmoką; kadangi ji neviršijo Draudimo sutarties 6.9 punkte nustatytos išmokos ribos, apeliantė sutiko mokėti tokio dydžio draudimo išmoką, nereikalaudama iš ieškovės policijos ar kitos kompetentingos institucijos pažymos. Apeliantė nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad vien formalus pažymos nepateikimas nėra absoliutus pagrindas konstatuoti, jog taikytina nuostata, ribojanti išmokėti daugiau kaip 4 000 Eur sumą. Teismas, priteisdamas ieškovei draudimo išmoką, viršijančią 4 000 Eur ribą, pakeitė Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygą, nors ieškovė ieškiniu tokio reikalavimo nebuvo pareiškusi. Teismas, priteisdamas ieškovei papildomą draudimo išmoką, viršijančią 4 000 Eur ribą, iki kurios nereikalaujama policijos pažymos, neteisingai aiškino ir nepagrįstai ginčo santykiui netaikė šalių individualiai sulygtos Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygos, pažeidė Draudimo sutarties ir Taisyklių nuostatas bei teismų praktiką.

11236.

113Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės apeliacinis skundas tenkinamas pripažinus, kad pirmosios instancijos tesimas be pagrindo padidino mokėtiną draudimo išmoką 4 402,02 Eur, apeliacinės instancijos teismas dėl kitų atsakovės apeliacinio skundo argumentų nepasisako, nes jie nebegali daryti įtakos bylos išnagrinėjimo teisiniam rezultatui.

11437.

115Apibendrindama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, todėl yra pagrindas skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti (CPK 185 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11638.

117Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme. Duomenų apie atsakovės bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme nėra. Bylos duomenimis atsakovė sumokėjo 99 Eur už apeliacinio skundo padavimą. Apeliacinis skundas iš esmės yra patenkintas ir vadovaujantis CPK 93 straipsniu, ieškovė privalo atsakovei atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

118Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

119Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – UAB „Hegelmann Rental“ ieškinį atsakovei ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ atmesti.

120Priteisti atsakovei ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, j. a. k. 304080146, iš ieškovės UAB „Hegelmann Rental“, j. a. k. 304445940, 99,00 Eur (devyniasdešimti devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė UAB „Hegelmann Rental“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. 2.... 6. Nurodė, kad ginčo šalys 2017 m. gegužės 30 d. sudarė Transporto parko... 7. 3.... 8. Atsakovė ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ atsiliepimu prašė... 9. 4.... 10. Nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl draudimo išmokos dydžio.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 21 d. sprendimu ieškovės... 14. 6.... 15. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, nustatė, kad ginčo transporto... 16. 7.... 17. Teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė nei vieno skelbimo, kuriuo būtų... 18. 8.... 19. Teismas, pasisakydamas dėl nepranešimo apie įvykį policijai ar kitai... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 21. 9.... 22. Apeliaciniu skundu atsakovė ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ prašo... 23. 9.1.... 24. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime padarė akivaizdžius įrodymų... 25. 9.2.... 26. Teismas nepagrįstai transporto priemonės rinkos vertę skaičiavo pagal... 27. 9.3.... 28. Teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad apeliantė pati įsipareigojo... 29. 9.4.... 30. Teismas nepagrįstai ginčo puspriekabės rinkos kainą aiškino atsietai nuo... 31. 9.5.... 32. Teismas, priteisdamas ieškovei papildomą draudimo išmoka, sudarė sąlygas... 33. 9.6.... 34. Teismas nepagrįstai savo išvadas dėl transporto priemonės rinkos vertės... 35. 9.7.... 36. Jeigu būtų nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sutiko su... 37. 9.8.... 38. Apeliantei nesuprantama, kuo remdamasis teismas padarė išvadą apie tariamą... 39. 9.9.... 40. Kaip matyti iš Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygos formuluotės, būtent... 41. 9.10.... 42. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad vien formalus pažymos nepateikimas... 43. 9.11.... 44. Teismas, priteisdamas ieškovei draudimo išmoką, viršijančią 4 000 Eur... 45. 9.12.... 46. Teismas, priteisdamas ieškovei papildomą draudimo išmoką, viršijančią 4... 47. 10.... 48. Ieškovė UAB „Hegelmann Rental“ atsiliepimu prašo atsakovės ADB... 49. 10.1.... 50. Teismas, priimdamas sprendimą, tinkamai ištyrė nagrinėjamų klausimų... 51. 10.2.... 52. Apeliantė, reikalaudama iš ieškovės pateikti policijos pažymą, reikalauja... 53. 10.3.... 54. Ieškovė atkreipia dėmesį į 2019 m. birželio 5 d. eismo įvykio... 55. 10.4.... 56. Apeliantės argumentai dėl transporto priemonės rinkos vertės skaičiavimo... 57. 10.5.... 58. Apeliantės argumentas, jog yra atsisakoma mokėti draudimo išmokos dalį, nes... 59. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 60. Apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas. ... 61. 11.... 62. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 63. Dėl naujų įrodymų prijungimo. ... 64. 12.... 65. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė pateikė prašymą dėl... 66. 13.... 67. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK)... 68. 14.... 69. Apeliacijos dalykas – ginčas dėl draudimo išmokos dydžio.... 70. 15.... 71. Byloje nustatyta, kad šalys 2017 m. gegužės 30 d. sudarė Transporto parko... 72. 16.... 73. 2018 m. birželio 14 d. ieškovei priklausanti Puspriekabė buvo sukabinta su... 74. 17.... 75. Ieškovė su draudimo išmokos suma nesutiko, bylos nagrinėjimo metu pateikė... 76. 18.... 77. Byloje nėra ginčo dėl Puspriekabės likutinės vertės ir frančizes,... 78. 19.... 79. Asmuo, sudarydamas draudimo sutartį, siekia apsaugoti savo turtinius interesus... 80. 20.... 81. Draudimo sutarties sudarymą patvirtina draudimo liudijimas (polisas) (Draudimo... 82. 21.... 83. Draudimo sutartimi draudimo objektui (draudėjo ar naudos gavėjo turtiniams... 84. 22.... 85. CK 6.997 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinių interesų draudimo suma... 86. 23.... 87. Nagrinėjamu atveju buvo būtina nustatyti, dėl kokios draudimo sumos... 88. 24.... 89. Šalių 2017 m. gegužės 30 d. Transporto parko KASKO draudimo sutarties Nr.... 90. 25.... 91. Taisyklių Lentelėje Nr. 1 „Draudimo variantai. Draudimo varianto... 92. 26.... 93. Apeliantė teigia, kad ieškovė iki Draudimo sutarties sudarymo pateikė... 94. 27.... 95. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 96. 28.... 97. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai ginčas susijęs su... 98. 29.... 99. Bylos duomenimis, atsakovė apskaičiavo apdraustos Puspriekabės rinkos kainą... 100. 30.... 101. Ieškovė pateikė 2018 m. rugsėjo 12 d. Kelių transporto priemonės KRONE,... 102. 31.... 103. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šalių Draudimo sutarties sąlygas taikant... 104. 32.... 105. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo pastebėjimais, kad ieškovės... 106. 33.... 107. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 108. 34.... 109. Dėl apeliacinio skundo argumentų dėl Draudimo sutarties 6.9 punkto sąlygų... 110. 35.... 111. Atsakovė pateikė alternatyvų apeliacinio skundo dalyką, prašydama tuo... 112. 36.... 113. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės apeliacinis skundas tenkinamas... 114. 37.... 115. Apibendrindama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 116. 38.... 117. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme.... 118. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos... 119. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 21 d. sprendimą... 120. Priteisti atsakovei ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, j. a. k....