Byla 2KT-88/2011
Dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-346-278/2011 nagrinėjimo bei šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su atsakovo UFMAB „Diskontas“ pareiškimu dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-346-278/2011 nagrinėjimo bei šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas atsakovo UFMAB „Diskontas“ pareiškimas, kuriuo prašoma nušalinti Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjus nuo civilinės bylos 2A-346-278/2011 pagal atsakovo apeliacinį skundą nagrinėjimo bei perduoti civilinę bylą nagrinėti kitam apygardos teismui. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo teisėjai – Z. M., M. D., L. M., B. J., R. Č. ir B. V. jau yra pasisakę šioje byloje, t.y. priėmę nutartis, kuriomis atmetė atsakovo procesinius prašymus. Minėti teisėjai atitinkamais klausimais šioje byloje jau yra pasisakę, todėl kyla abejonių dėl jų nešališkumo, galimo iš anksto nusistatymo ir tendencingumo, nagrinėjant atsakovo apeliacinį skundą. Taip pat nurodė, jog Panevėžio apygardos teismas gali būti šališkas šioje byloje ir būti suinteresuotas priimti ieškovui AB ‚Panevėžio energija“ palankų sprendimą, kadangi ieškovas su Panevėžio apygardos teismu yra susijęs sutartiniais santykiais – ieškovas yra monopolinis šilumos tiekėjas Panevėžio mieste ir rajone, todėl tikėtina kad Panevėžio apygardos teismas gaudamas energiją iš ieškovo yra priklausomas nuo jo.

3Pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo ir prašymas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui atmestinas.

4Viena iš asmens teisės į tinkamą teismo procesą garantijų yra užtikrinimas, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Teismo nešališkumas yra užtikrinamas įvairiomis procesinėmis priemonėmis, pvz., nušalinimu, nusišalinimu (CPK 64-66, 71 straipsniai). Teisėjo (teisėjų) nušalinimo teisės įgyvendinimas civilinio proceso įstatymo yra siejamas su absoliučių nušalinimo pagrindų, įtvirtintų CPK 65 straipsnyje, bei CPK 66 straipsnyje nurodytų kitų teisėjo nušalinimo pagrindų egzistavimu. Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams. Tokiu atveju nušalinimo klausimą sprendžia aukštesnės pakopos teismas (CPK 69 str. 1 d.). Kadangi UFMAB „Diskontas“ pareiškime yra suformuluotas prašymas nušalinti visus Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjus nuo civilinės bylos 2A-346-278/2011 nagrinėjimo, todėl šio nušalinimo pareiškimo nagrinėjimas priskirtinas Lietuvos apeliacinio teismo kompetencijai (CPK 69 str.).

5Nagrinėjamu atveju nušalinimas Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjams reiškiamas tuo pagrindu, kad nagrinėjantys atsakovo apeliacinį skundą teisėjų kolegijos nariai, susidedantys iš teisėjų B. V., R. Č. ir Z. M., jau yra pasisakę priimdami tarpinius procesinius sprendimus – atmetę atsakovo prašymus, todėl kyla abejones dėl šių teisėjų nešališkumo. Nušalinimas kitiems Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjams reiškiamas dėl to, jog jie nagrinėjamoje byloje taip pat yra priėmę nutartis, nepalankias atsakovui. Visam Panevėžio apygardos teismui reiškiama abejonė dėl nešališkumo grindžiama sutartiniais civiliniais santykiais, kurie sieja Panevėžio apygardos teismą su ieškovu, o būtent – ieškovas teikia šilumos energiją teismui, todėl yra sukuriama tam tikra priklausomybė tarp subjektų.

6Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi. Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais ir prielaidomis. Aplinkybių, sudarančių teismo nušalinimo pagrindą, egzistavimą turi įrodyti teismo nušalinimo pareiškimą teikiantis dalyvaujantis byloje asmuo (CPK 12 str.).

7Nušalinimo pareiškime atsakovo reiškiama abejonė Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumu yra iš esmės siejama su procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas teisėjų nušalinimo pareiškimus, ne kartą yra pabrėžęs, kad ta aplinkybė, jog šalis reiškia nesutikimą su bylą nagrinėjančio teisėjo procesiniais sprendimais, nėra pagrindas savaime abejoti šio teisėjo, o tuo labiau visų atitinkamo teismo teisėjų nešališkumu. Atsakovo UFMAB „Diskontas“ pareiškime dėl nušalinimo nurodyti procesiniai teismo sprendimai, kuriais buvo atmesti atsakovo prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesudaro pagrindo daryti išvadą dėl Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų subjektyvaus šališkumo, pasireiškiančio jų išankstinio nusistatymo ar tendencingumo buvimu, sprendžiant byloje kilusius procesinius klausimus. Pareiškėjas taip pat nenurodo jokių realių faktų, keliančių abejones Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumu objektyviąja prasme.

8Taip pat iš pareiškimo matyti, jog nušalinimas yra grindžiamas CPK 65 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte įtvirtintu teisiniu pagrindu dėl egzistuojančių abejonių dėl civilinę bylą Nr. 2A-346-278/2011 nagrinėjančio visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumo. Pareiškėjo nuomone, Panevėžio apygardos teismas, būdamas susijęs su ieškovu UAB „Panevėžio energija“ teisiniais sutartiniais santykiais – naudodamasis ieškovo teikiama šiluma, negalės būti nešališkas ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas teikia paslaugas, kuriomis naudojasi Panevėžio apygardos teismas, nesudaro pagrindo savaime abejoti viso Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi. Pats atsakovas tvirtina, jog sutartiniuose santykiuose su ieškovu yra teismas, kaip valstybės biudžetinė įstaiga, bet ne teisėjai. Kitų, įrodymais pagrįstų, abejonių dėl visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų nešališkumo ieškovas nepateikė (CPK 68 str. 2 d.). Todėl vienintelis atsakovo pareiškimo motyvas, jog visi Panevėžio apygardos teismo teisėjai negalės būti nešališki, nes teismas naudojasi atsakovo teikiamomis šildymo paslaugomis, atmetamas kaip nepagrįstas.

9Atsakovo nušalinimo pareiškime modeliuojama pozicija, tariamas visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų šališkumas nagrinėjamoje byloje, tiksliau – abejonė dėl galimo šio teismo teisėjų šališkumo, yra grindžiama tik prielaidomis, subjektyvia pareiškėjo nuomone ir neduoda pagrindo išvadai, kad bylą nagrinėti paskirti Panevėžio apygardos teismo teisėjai ar kurie nors kiti šio teismo teisėjai subjektyviąja ar objektyviąja prasme būtų suinteresuoti šios bylos baigtimi, todėl konstatuotina, kad įstatyme numatytų pagrindų tenkinti nušalinimo pareiškimą nėra. Nesant duomenų apie visų Panevėžio apygardos teismo teisėjų šališkumą nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2A-346-278/2011 pagal atsakovo apeliacinį skundą, tenkinti pareiškimo dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam teismui nėra pagrindo. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis prašymas dėl teisėjų nušalinimo CPK 65 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte ir 66 straipsnyje įtvirtintais pagrindais yra atmestinas kaip nepagrįstas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

11Atmesti atsakovo UFMAB „Diskontas“ prašymą dėl Panevėžio apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-346-278/2011 nagrinėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai