Byla A-624-1003-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos technologijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos technologijos“ skundą atsakovui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tiksliosios mechanikos technologijos“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–12), kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Finansų ministerija) 2013 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. ( - ) „Dėl skundo“ (toliau – ir Sprendimas) (I t., b. l. 14–19), kuriuo buvo atmestas pareiškėjo 2013 m. sausio 8 d. skundas dėl viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir atsakovas, LVPA, Agentūra) 2012 m. gruodžio 12 d. pažeidimo tyrimo išvadoje Nr. ( - ) (toliau – Pažeidimo tyrimo išvada) (I t., b. l. 21–27) suformuluoto sprendimo.

5Pareiškėjas paaiškino, jog skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas, nes LVPA pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 36-3 straipsnio 2 dalį. Pareiškėja, vykdydama projektą „UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“ (toliau – ir Projektas) įgyvendinančiai institucijai LVPA teikė visą informaciją apie jo vykdymo eigą, dokumentus, įskaitant ir informaciją apie 2008 m. liepos 23 d. tarp pareiškėjo ir akcinės bendrovės „SEB lizingas“ (toliau – ir AB „SEB lizingas“) sudarytą finansinio lizingo sutartį Nr. ( - )(toliau – ir 2008 m. liepos 23 d. lizingo sutartis) (I t., b. l. 30–35).

6LVPA nuo Projekto vykdymo pradžios jokių pastabų dėl minėtos lizingo sutarties sudarymo ir jos įtakos, vertinant Projekto teisėtumą, pareiškėjui nereiškė. LVPA savo veiksmais sudarė prielaidas pareiškėjui manyti, jog 2008 m. liepos 23 d. lizingo sutarties sudarymas nepažeidžia VP2-2.1-ŪM-01-K priemonės „Lyderis LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 4-102 (toliau – Aprašas), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės) bei 2010 m. birželio 22 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatų.

7LVPA išvada dėl 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimu pradėto įtariamo pažeidimo tyrimo laikytina viešojo administravimo subjekto, vykdančio ūkio subjektų veiklos priežiūrą, administraciniu sprendimu bei oficialia rašytine konsultacija pagal VAĮ 36-3 straipsnį, kuria remdamasis pareiškėjas toliau įgyvendino Projektą, dalį jo finansavo savo lėšomis. LVPA 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimas, įformintas Pažeidimo tyrimo išvadoje, laikytinas ne tik individualiu administraciniu aktu, bet ir administraciniu aktu, kuriuo pripažįstamas ankstesnio viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo klaidingumas. Finansų ministerija ginčijamame sprendime netyrė ir nevertino pakartotinio tyrimo aplinkybių ir taip pažeidė VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Sprendime buvo nutylėta faktinė aplinkybė, suponuojanti viešojo administravimo subjektams draudimą taikyti poveikio priemones pareiškėjui. Atsakovas klaidingai teigia, kad pats 2008 m. liepos 23 d. lizingo sutarties sudarymo faktas, nevertinant lizingo objekto perdavimo pareiškėjui aplinkybių, suponuoja galimybę jam valdyti ir naudoti lizingo objektą verslo tikslais bei savaime sukuria įmonei ekonominę naudą. Atsakovas apskritai netyrė ir nevertino lizingo objekto – daugiafunkcio apdirbimo centro „Mazak Integrex 200-IV ST“ – perdavimo pareiškėjui aplinkybių. Teigė, kad iki paraiškos registravimo momento (2009 m. spalio 10 d.) pareiškėjas nepatyrė jokių išlaidų, susijusių su Projektu. Visos pareiškėjo išlaidos patirtos po 2009 m. liepos 10 d. paraiškos įregistravimo.

8Atsakovas nepagrįstai Projekto vykdymo pradžią sieja su 2008 m. liepos 23 d. lizingo sutarties sudarymo momentu. 2008 m. liepos 23 d. lizingo sutarties sudarymas, faktiškai neperduodant lizingo objekto valdyti ir naudoti lizingo gavėjui (pareiškėjai) verslo tikslais bei jam nepatiriant pagal tokią sutartį išlaidų, negali būti laikomas Projekto įgyvendinimo pradžia pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento Nr. 800/2008 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei Aprašo 16.5 punkte nustatytą reglamentavimą.

9Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (I t., b. l. 70–75).

10Paaiškino, kad pareiškėjas su paraiška veiklos 1.1.1 „Įrangos įsigijimas ir technologijų diegimas“ kainai (441 840 EUR) pagrįsti pateikė 2009 m. birželio 5 d. uždarosios akcinės bendrovės „Proftools machines“ komercinį pasiūlymą dėl daugiafunkcio apdirbimo centro „Mazak Integrex 200-IV ST“ su „Mazatrol Matrix“ valdymo sistema ir standartine įranga. Vertinant Paraišką LVPA nebuvo žinoma apie 2008 m. liepos 23 d. lizingo sutartį. Ši aplinkybė paaiškėjo LVPA jau vykdant 2010 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Ūkio ministerija), LVPA ir pareiškėjo pasirašytą Projekto „UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“, projekto kodas Nr. ( - ), finansavimo ir administravimo sutartį (toliau – Finansavimo sutartis).

11LVPA 2010 m. lapkričio 9 d. atliko neplaninę patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir nustatė, kad pažeidimo nėra, todėl 2010 m. gruodžio 28 d. apmokėjo mokėjimo prašymo išlaidas. LVPA 2012 m. rugsėjo 27 d. atliko planinę patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir nustatė, kad pareiškėjas pažeidė Aprašo 16.5 ir 23 punktus bei Finansavimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 ir bendrųjų sąlygų 3.1.4 punktus.

12LVPA, įvertinusi Pažeidimo tyrimo išvados turinį, padarė išvadą, jog joje pareiškėjui nėra nustatyta privalomų vykdyti pareigų ar suteikta teisių. Realias teisines pasekmes sukelia galutinis sprendimas dėl finansavimo ir lėšų – Lietuvos Respublikos ūkio ministro sprendimai.

13Rengiant antrąją pažeidimo tyrimo išvadą, LVPA, negavusi informacijos iš pareiškėjo, kreipėsi į AB „SEB lizingas“ ir gavo dokumentus, iš kurių turinio matyti, jog iki paraiškos pateikimo buvo sudaryta lizingo sutartis paraiškoje numatytai įrangai įsigyti. Pareiškėjas sąmoningai klaidino LVPA, tinkamai nebendradarbiavo su juo ir nepateikė išsamiam tyrimui reikalingos informacijos, slėpė faktą, kad priemonių įsigyti paraiškoje numatytą įrangą ėmėsi iki paraiškos pateikimo.

14Pažeidimo tyrimo metu buvo nustatyta, jog pareiškėjas pateikė skirtingas Lizingo sutarties mokėjimų grafiko – sąskaitos (EUR) versijas, pagal pirkimo–pardavimo sutartį ne pareiškėjas, o AB SEB bankas įsipareigojo sumokėti už daugiafunkcio apdirbimo centrą „Mazak Integrex 200-IV ST“ (sutarties 2.1 punktas), AB SEB banko sąskaitos išraše yra nurodyta sąskaita Nr. ( - ), o 1 042,74 EUR administracinis mokestis pagal 2008 m. liepos 23 d. lizingo sutartį sumokėtas iš sąskaitos Nr. ( - ).

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (II t., b. l. 101–118).

16Finansų ministerija, vadovaudamasi Taisyklių 211 punktu, išnagrinėjo ikiteismine tvarka pareiškėjo 2013 m. sausio 8 d. skundą dėl LVPA Sprendime nustatyto pažeidimo, išdėstyto Pažeidimo tyrimo išvadoje. Finansų ministerijos nuomone, jos skundžiamas sprendimas yra tik tarpinis (procedūrinis), kuriame išdėstyta nuomonė nelaikytina turinčia įtakos pareiškėjui ir tiesioginių pasekmių jam nesukėlė, o teisė priimti galutinį sprendimą teisės aktais yra suteikta Ūkio ministerijai, kaip ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, pagal kompetenciją atsakingai už iš Europos Sąjungos (toliau – ir ES) fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius.

17Finansų ministerija paaiškino, kad, prieš priimdama ginčijamą sprendimą, nagrinėjo ir vertino, ar LVPA tyrė įtariamą Projekto pažeidimą pagal jai Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr.1145; 2012, Nr. 109-5531) (toliau – Atsakomybės taisyklės), priskirtą atsakomybę.

18Pažymėjo, kad VAĮ reikalavimai LVPA dėl ūkio subjektų priežiūros netaikomi, kadangi taikomi specialieji teisės aktai, t. y. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklės, kurių 10 punkte nustatytos LVPA, kaip įgyvendinančiosios institucijos, funkcijos.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (II t., b. l. 98–99).

20Paaiškino, kad LVPA sprendimas dėl pažeidimo gali būti ginčo objektas administraciniame teisme, nes pareiškėjai objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes ir yra administracinės procedūros sprendimas, kaip nustatyta VAĮ. Pabrėžė, kad Ūkio ministerija Taisyklių 198 punkte nurodytus sprendimus priima, atsižvelgdama į LVPA sprendimus dėl pažeidimų, nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdama į Sprendime dėl pažeidimo LVPA pateiktus pasiūlymus. Jeigu LVPA sprendimas dėl pažeidimo bus nuginčytas ir LVPA priims naują sprendimą, atitinkamai Ūkio ministerija turės priimti savo sprendimą, vadovaudamasi nauju LVPA sprendimu.

21II.

22Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimu (IV t., b. l. 53–59) pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos technologijos“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Pažeidimo tyrimo išvadoje LVPA, nustačiusi, jog pažeidimo ištaisyti neįmanoma, vadovaudamasi Taisyklių 197 punktu, priėmė sprendimą pripažinti 2 534 000,00 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir, vadovaudamasi Taisyklių 197.1 punktu, pateikė siūlymą ūkio ministerijai: nutraukti Finansavimo sutartį; susigrąžinti visas išmokėtas lėšas. Pažeidimo tyrimo išvadoje nurodė, kad šį LVPA sprendimą Projekto vykdytojas gali apskųsti, vadovaudamasis Taisyklių 211 ir 212 punktais.

24Pareiškėjas 2013 m. sausio 8 d. padavė skundą Finansų ministerijai „Dėl LVPA sprendimo dėl pažeidimo (projekto Nr. ( - ))“, prašydama panaikinti LVPA sprendimą dėl pažeidimo nustatyto projekte Nr. ( - ) ir priimti sprendimą atnaujinti įtariamo pažeidimo tyrimo procedūrą, atsižvelgti į projekto vykdytojo argumentus bei faktines projekto įgyvendinimo aplinkybes, ES paramos skyrimo tikslus, prašė įpareigoti LVPA atlikti pakartotinį įtariamo pažeidimo tyrimą ne ilgiau kaip per 1 mėnesį. Pareiškėjas skunde iš esmės nesutiko su LVPA sprendimu, kad po faktinio Projekto įgyvendinimo buvo nustatyta, jog jo įgyvendinimo pradžia buvo ankstesnė negu Projekto paraiškos pateikimo diena. Investicijas pradėjo pagal su LVPA suderintą mokėjimo prašymų grafiką. Pirkimai buvo atlikti pagal suderintą pirkimų grafiką, išlaidos buvo patirtos, kaip nustatyta Finansavimo sutartyje. Akcentavo, kad mokėjimų iki 2009 m. liepos 10 d. neatliko. LVPA yra atsakinga už jau išmokėtų išlaidų tinkamumą, nes jas LVPA patikrino ir pripažino tinkamomis bei nustatė jų sumą. Pagal Taisyklių 124 punktą, LVPA turėjo pareikalauti papildomų dokumentų patirtoms išlaidoms pagrįsti ar apmokėjimui įrodyti, tačiau prašė pateikti tik tuos dokumentus, kurie patvirtintų projekto vykdytojo atsiskaitymą su UAB „Proftools Machines“. Pabrėžė, kad ES finansinės paramos lėšų naudojimo pažeidimu laikoma ne tik Projekto vykdytojo neteisėti veiksmai, bet ir LVPA, kaip įgyvendinančios institucijos, galimai neteisėti veiksmai (II t., b. l. 119–125).

25Finansų ministerija 2013 m. kovo 15 d. sprendime Nr. ( - )„Dėl skundo“, vadovaudamasi Taisyklių 211 punktu, išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir konstatavo, kad jis yra nepagrįstas.

26Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Taisyklių 211 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ 2 bei 3 punktais nustatė, kad pareiškėjas turėjo teisę teikti skundą Finansų ministerijai (vadovaujančiajai institucijai) dėl LVPA (įgyvendinančiosios institucijos) Pažeidimo tyrimo išvados. Finansų ministerija, nagrinėdama pareiškėjo skundą, turėjo vadovautis VAĮ nuostatomis. Tai patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, (pvz., 2013 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS662-134/2013). Pareiškėjas skundą grindė VAĮ 8 straipsnio pažeidimais, t. y. kad sprendimas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas objektyviais duomenimis. Remdamasis minėtu VAĮ 8 straipsniu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-3506/2011, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009) pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog individualiam administraciniam aktui keliamas motyvuotumo reikalavimas. Administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar tai darant tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant, kokiais teisės aktais remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1537/2013).

27Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsižvelgus į ginčijamo sprendimo turinį, darytina išvada, kad Finansų ministerija išsamiai išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir, įvertinusi nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, jog pareiškėjo skundas nepagrįstas. Finansų ministerija išdėstytą poziciją pagrindė tiek faktinėmis aplinkybėms, tiek ir teisės aktų nuostatomis.

28Remdamasis informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. liepos 24 d. priimtas pareiškėjo skundas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 21 d. įsakymų Nr. ( - ) ir ( - ) panaikinimo, byla 2013 m. rugsėjo 11 d. perduota skirti į teismo posėdį. Pareiškėjo skundo argumentai, kad LVPA pažeidė VAĮ 36-3 straipsnio 2 dalį ir negalėjo Pažeidimo tyrimo išvadoje teikti siūlymo dėl Finansavimo sutarties nutraukimo ir išmokėtų paramos lėšų grąžinimo bei dėl kitų LVPA nustatytų aplinkybių, bus ištirtos ir įvertintos ginčą nagrinėjant iš esmės administracinėje byloje Nr. I-4761-189/2013. Taigi, bus įvertintos ir ištirtos Pažeidimo tyrimo išvadoje nustatytos aplinkybės bei pateiktų išvadų teisėtumas ir pagrįstumas. O šioje byloje vertintina tik tai, ar ginčijamas Finansų ministerijos sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnyje nustatytus individualiam sprendimui keliamus reikalavimus. Be to, teismas įsiteisėjusioje 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartyje (IV t., b. l. 30–33) apibrėžė šios bylos ginčo dalyką.

29Pareiškėjas nei skunde, nei jos atstovas teismo posėdyje nenurodė, kokių VAĮ individualiam sprendimui keliamų reikalavimų ginčijamas sprendimas neatitinka, todėl, konstatavus, kad sprendimas pagrįstas objektyviais duomenimis bei pateiktas teisinis situacijos vertinimas, kuris šiuo atveju atitiko LVPA sprendime išdėstytą poziciją, laikytinas atitinkančiu VAĮ 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

30III.

31Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tiksliosios mechanikos technologijos“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

32Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

331. Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, kad ginčijamas Sprendimas išsamus ir pagrįstas, pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) ABTĮ 81 straipsnį, 87 straipsnio 4 dalį. Pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino pareiškėjo skunde išdėstytų aplinkybių bei įrodymų.

34Nors pirmosios instancijos teismas, konstatavo, jog „Finansų ministerija išsamiai išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir įvertinusi nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, jog pareiškėjo skundas nepagrįstas“, tačiau toks fakto konstatavimas buvo pagrįstas išimtinai remiantis ir vertinant tik skundžiamo Sprendimo motyvus ir argumentus, neatliekant jokio savarankiško Finansų ministerijos sprendimo turinyje nurodytų aplinkybių vertinimo.

352. Vadovaujantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 1 punktu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje laikomasi pozicijos, jog ABTĮ 22 str. 1 d. yra numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

36Pirmosios instancijos teismas priimdamas nagrinėti pareiškėjo skundą dėl 2013 m. kovo 15 d. Finansų ministerijos sprendimo Nr. ( - ) panaikinimo pripažino ir patvirtino, jog pareiškėjas yra suinteresuotas subjektas ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies prasme bei skundžiamas Sprendimas atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimuose administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011 pateiktą viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto darančio įtaką asmenų teisėms turinį.

37Remdamasis Taisyklių 211 punktu, pareiškėjas pagrįstai ir teisėtai pateikė skundą vadovaujančiajai projektui institucijai t. y. Finansų ministerijai, o nesutikdamas su vadovaujančiosios institucijos sprendimu – kreipėsi į administracinį teismą.

38Sprendimo sukeliamas materialias teisines pasekmes pareiškėjui patvirtino trečiasis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija, atsiliepime į skundą bei teismo posėdžių metu patvirtindamas, kad Ūkio ministerija, vadovaujantis Taisyklių 198 punkto nuostatomis, neturi teisinių pagrindų priimti kitokio sprendimo nei yra rekomenduojamas Pažeidimo tyrimo išvadoje, kuri buvo patvirtinta skundžiamu Sprendimu.

393. Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog visos su Pažeidimo tyrimo išvada susijusios aplinkybės bus ištirtos ir įvertintos Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje susijusioje administracinėje byloje Nr. 1-4761-189/2013, o tapačių aplinkybių vertinimas dvejose administracinėse bylose yra netikslingas.

40Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas pirmosios instancijos teismui buvo pateikęs prašymą dėl nagrinėjamos administracinės bylos ir susijusios Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamos bylos Nr. 1-4761-189/2013 sujungimo, tačiau pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti tokį pareiškėjo prašymą.

41Pirmosios instancijos teismas, manydamas, kad 2013 m. kovo 15 d. Finansų ministerijos sprendimas Nr. ( - ) nesukelia materialinių teisinių pasekmių pareiškėjui, privalėjo atsisakyti priimti pareiškėjo administracinį skundą arba, jeigu tokia aplinkybė paaiškėtų po skundo priėmimo, nutraukti administracinę bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies pagrindu.

42Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (IV t., b. l. 78–81), kuriame prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

43Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas iš esmės šiais pagrindiniais argumentais:

441. Pareiškėjui teisinės pasekmės atsiranda tik tuomet, kai ministras priima vieną iš Taisyklių 198 punkte nustatytų sprendimų.

45Pagal Taisyklių 191 punktą LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija, gali tik inicijuoti paramos susigrąžinimo procesą ar projekto finansavimo nutraukimą, tačiau galutinį sprendimą nutraukti/sumažinti finansavimą turi teisę priimti tik, šiuo nagrinėjamu atveju, Ūkio ministerija.

462. Vertinant Finansų ministerijos sprendimo įtaką pareiškėjo teisiniam statusui, pažymėtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS662-134/2013, kuria Finansų ministerijos sprendimas, nagrinėjamu atveju, yra tik rekomendacinio pobūdžio aktas, kuris pats savaime pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukėlė, pareiškėjo teisių apimtis nesusiaurėjo bei papildomai pareigų neatsirado. Tik tuo atveju, jei Ūkio ministerija nuspręstų taikyti LVPA pasiūlytą 5 proc. finansinę korekciją, su kuria, be kita ko, sutiko ir Finansų ministerija, pareiškėjui kiltų teisinės pasekmės ir pareiškėjo teisinis statusas galėtų pasikeisti.

47Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (IV t., b. l. 82–85), kuriame nurodo, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais jog ginčijamas Sprendimas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių.

48Atsiliepimą grindžia iš esmės šiais pagrindiniais argumentais:

491. Nagrinėjamoje byloje yra aktualūs Taisyklių 195 ir 197 punktai.

502. Vadovaujantis Taisyklių 197 punktu, įgyvendinančioji institucija (LVPA), atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą (tuo tarpu iki 2012 m. gegužės 17 d. priimdavo siūlymą) dėl nustatyto pažeidimo, kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas iš Taisyklių 197 punkte nurodytų pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai. LVPA, vadovaudamasi Taisyklių 197 punktu, priima galutinį sprendimą dėl netinkamų finansuoti išlaidų dydžio sumos bei pažeidimo apimties ir turinio, o Ūkio ministerija, vadovaudamasi 198 punktu, neturi teisės keisti LVPA sprendimu nustatytos netinkamų finansuoti išlaidų sumos bei pažeidimo apimties ir turinio, ir priima sprendimą tik dėl finansavimo ir administravimo sutarties.

51Teisėjų kolegija

konstatuoja:

52IV.

53Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas kilo dėl Finansų ministerijos 2013 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl skundo“ teisėtumo ir pagrįstumo.

54Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad LVPA 2012 gruodžio 12 d. Pažeidimo tyrimo išvadoje, atsižvelgusi į tai, kad nustatyto pažeidimo ištaisyti neįmanoma, vadovaudamasi Taisyklių 197 punktu, priėmė sprendimą pripažinti 2 534 000,00 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir, vadovaudamasi Taisyklių 197.1 punktu, pateikė siūlymą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai: nutraukti Finansavimo sutartį; susigrąžinti visas išmokėtas lėšas – 1 490 023,49 Lt (iš jų 1 490 023,49 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų ir 0,00 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų). Išnagrinėjusi pareiškėjos 2013 m. sausio 8 d. skundą, Finansų ministerija 2013 m. kovo 15 d. sprendime Nr. ( - ) „Dėl skundo“, vadovaudamasi Taisyklių 211 punktu, konstatavo, kad jis yra nepagrįstas. Ūkio ministerija, išnagrinėjusi LVPA išvadoje pateiktą siūlymą, 2013 m. birželio 21 d. įsakymais Nr. ( - ) ir ( - ) nutraukė su pareiškėju sudarytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei pareikalavo grąžinti visas sumokėtas lėšas, taip pat pripažino netekusiu galios įsakymo punktą, kuriuo skirtas finansavimas pareiškėjo projektui.

55Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ skundą atmetė kaip nepagrįstą (ABTĮ 88 str. 1 d.).

56Pareiškėjas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka ir apeliaciniu skundu prašo jį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

57Remiantis Taisyklių 191 punktu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 17 d.), jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, ir (ar) vadovaudamasi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Pagal LVPA 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimo priėmimo metu galiojusių Taisyklių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 17 d.) 197 punktą, įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo (toliau vadinama – sprendimas dėl pažeidimo), kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas iš pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai. Pagal Taisyklių 198 punktą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš sprendimų. Taisyklių 1971 straipsnyje nustatyta, kad nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos veiksmais ar neveikimu, susijusiais su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ar sprendimu dėl pažeidimo projekto vykdytojas gali skųstis šių Taisyklių 211 ir 212 punktuose nustatyta tvarka. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad tiek pagal Taisyklių 197 ir 198 punktų redakciją, galiojusią iki 2012 m. gegužės 17 d., tiek vadovaujantis nuo 2012 m. gegužės 17 d. aktualiais šių punktų pakeitimais, įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nėra pagrindo vertinti kaip individualaus administracinio akto, galinčio būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-59/2013, 2013 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-344/2013 , 2013 m. gegužės 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS822-459/2013, 2013 m. birželio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-940/2013, 2014 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-14/2014).

58Argumentai, kad Taisyklių 198 punkte įtvirtinta pareiga priimti konkretų sprendimą, ir ministerija negali keisti nustatytos netinkamų išlaidų sumos bei pažeidimo apimties ir turinio, nepaneigia įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo tarpinio pobūdžio: kaip aiškino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gegužės 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A492-857/2014, minėtas diskrecijos ribojimas reiškia, kad priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, negali būti bloginama projekto vykdytojo padėtis, tačiau, remiantis Taisyklių 1981 punktu, jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo. Minėtos taisyklių nuostatos patvirtina, kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi galimybę savarankiškai vertinti pažeidimo tyrimo išvadą bei nesutikti su įgyvendinančiosios institucijos sprendimu.

59Kadangi nagrinėjamoje byloje nėra argumentų, dėl kurių LVPA 2012 m. gruodžio 12 d. išvadoje suformuluotas sprendimas, kuriuo buvo teikiamas siūlymas sumažinti finansavimą, turėtų būti vertinamas kaip individualus administracinis aktas, galintis būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, Finansų ministerijos 2013 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. ( - ) „Dėl skundo“ , kuriuo buvo atmestas pareiškėjo 2013 m. sausio 8 d. skundas dėl minėto LVPA sprendimo, vertinant kaip ikiteisminio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, byla turi būti nutraukiama kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas).

60Kita vertus, Taisyklių 211 punktas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 17 d.) nustato, kad pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.Vadovaujančioji institucija, gavusi projekto vykdytojo skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo institucijoje dienos apie tai informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją ir įgyvendinančiąją instituciją. Vadovaujančioji institucija gautą pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujančioji institucija apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Vadovaujančioji institucija, nusprendusi, kad skundas pagrįstas, raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiksmų ir nustato veiksmų atlikimo terminus. Taisyklių 212 punktas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 17 d.) nustato, kad pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais, gali juos apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-134/2013, aiškindamas Taisyklių 211 ir 212 punktus, iš esmės nurodė, kad vadovaujančiosios institucijos sprendimo, priimto išnagrinėjus skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusio su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, teisėtumas ir pagrįstumas galėtų būti tikrinamas Viešojo administravimo įstatymo prasme.

61Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, vertindamas vadovaujančiosios institucijos, kuria šiuo atveju yra Finansų ministerija, teisėtumą ir pagrįstumą Viešojo administravimo įstatymo prasme, nevertino konkrečių pareiškėjo skundo argumentų, susijusių su LVPA sprendimo pagrįstumu ir teisėtumu, apsiribodamas bendro pobūdžio pastaba, kad Finansų ministerija išsamiai išnagrinėjo pareiškėjos skundą ir, įvertinusi nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, jog pareiškėjos skundas nepagrįstas, savo poziciją pagrindė tiek faktinėmis aplinkybėms, tiek ir teisės aktų nuostatomis, todėl apeliacinis skundas galėtų būti tenkinamas, kas reikštų bylos perdavimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 140 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 141 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 142 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Tačiau tai akivaizdžiai prieštarautų proceso operatyvumo principui, todėl byla turi būti nutraukiama kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas), kadangi Finansų ministerijos sprendimo pagrįstumas galės būti vertinamas nagrinėjant ginčą dėl Ūkio ministerijos įsakymų panaikinimo, dėl ko atskiras procesas, kaip pažymėta ir ginčijamame pirmos instancijos sprendime, yra netikslingas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-134/2013, kurioje faktinės aplinkybės buvo iš esmės analogiškos kaip ir nagrinėjamoje byloje, pažymėjo, kad atveju, kai yra priimtas galutinis ministerijos spendimas (dėl lėšų grąžinimo – finansinės korekcijos projektams paskirtai ES finansinei paramai taikymo), kuris pareiškėjui sukelia realias teisines pasekmes, ir teisminis procesas dėl tokio galutinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo jau yra pradėtas, nėra tikslinga vertinti glaudžiai susijusių ginčų faktinių aplinkybių dvejose teismo procesuose. Tokiu atveju, siekiant užtikrinti proceso operatyvumą, koncentruotumą ir ekonomiškumą, teisėjų kolegijos vertinimu, yra tikslinga nagrinėti vieną bylą, susijusią su finansinių korekcijų projektams paskirtai ES finansinei paramai taikymu, kuriame ginčijamas būtent galutinis sprendimas, sukeliantis pareiškėjui realias teisines pasekmes. Tokiu būdu gali būti patikrinamas ir vadovaujančiosios institucijos sprendimo, kuriuo buvo įvertinta, jog įgyvendinančiosios institucijos pateikė motyvuotus argumentus, kodėl yra siūlomas atitinkamas finansinės korekcijos dydis, teisėtumas ir pagrįstumas.

62Nagrinėjamos bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra pradėta administracinė byla Nr. I-741-189/2014 dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 21 d. įsakymų Nr. ( - ) ir ( - ) panaikinimo, kuri 2014 m. vasario 5 d. nutartimi buvo sustabdyta iki įsiteisės nagrinėjamoje byloje priimtas ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas. Administracinėje byloje Nr. I-741-189/2014 gali būti patikrinamas ir Finansų ministerijos sprendimo, kuriuo netenkintas pareiškėjo skundas dėl LVPA 2012 m. gruodžio 12 d. išvadoje suformuluoto sprendimo teikti siūlymą sumažinti finansavimą, pagrįstumas ir teisėtumas.

63Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nemato pagrindo nukrypti nuo jau suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, todėl, esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtina nutartis administracinę bylą nutraukti ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu.

64Kadangi byla nutraukiama, kiti pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, susiję su pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumu ir teisėtumu, nėra reikšmingi, todėl dėl jų atskirai nepasisakoma.

65Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

66pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos technologijos“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

67Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

68Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tiksliosios mechanikos... 5. Pareiškėjas paaiškino, jog skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir... 6. LVPA nuo Projekto vykdymo pradžios jokių pastabų dėl minėtos lizingo... 7. LVPA išvada dėl 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimu pradėto įtariamo... 8. Atsakovas nepagrįstai Projekto vykdymo pradžią sieja su 2008 m. liepos 23 d.... 9. Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra su pareiškėjo... 10. Paaiškino, kad pareiškėjas su paraiška veiklos 1.1.1 „Įrangos... 11. LVPA 2010 m. lapkričio 9 d. atliko neplaninę patikrą projekto įgyvendinimo... 12. LVPA, įvertinusi Pažeidimo tyrimo išvados turinį, padarė išvadą, jog... 13. Rengiant antrąją pažeidimo tyrimo išvadą, LVPA, negavusi informacijos iš... 14. Pažeidimo tyrimo metu buvo nustatyta, jog pareiškėjas pateikė skirtingas... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija su... 16. Finansų ministerija, vadovaudamasi Taisyklių 211 punktu, išnagrinėjo... 17. Finansų ministerija paaiškino, kad, prieš priimdama ginčijamą sprendimą,... 18. Pažymėjo, kad VAĮ reikalavimai LVPA dėl ūkio subjektų priežiūros... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija su... 20. Paaiškino, kad LVPA sprendimas dėl pažeidimo gali būti ginčo objektas... 21. II.... 22. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimu... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Pažeidimo tyrimo išvadoje LVPA,... 24. Pareiškėjas 2013 m. sausio 8 d. padavė skundą Finansų ministerijai „Dėl... 25. Finansų ministerija 2013 m. kovo 15 d. sprendime Nr. ( - )„Dėl skundo“,... 26. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Taisyklių 211 punktu bei Lietuvos... 27. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsižvelgus į ginčijamo... 28. Remdamasis informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, pirmosios... 29. Pareiškėjas nei skunde, nei jos atstovas teismo posėdyje nenurodė, kokių... 30. III.... 31. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tiksliosios mechanikos... 32. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 33. 1. Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, kad ginčijamas Sprendimas... 34. Nors pirmosios instancijos teismas, konstatavo, jog „Finansų ministerija... 35. 2. Vadovaujantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 1 punktu bei Lietuvos... 36. Pirmosios instancijos teismas priimdamas nagrinėti pareiškėjo skundą dėl... 37. Remdamasis Taisyklių 211 punktu, pareiškėjas pagrįstai ir teisėtai... 38. Sprendimo sukeliamas materialias teisines pasekmes pareiškėjui patvirtino... 39. 3. Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 40. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas pirmosios instancijos teismui buvo... 41. Pirmosios instancijos teismas, manydamas, kad 2013 m. kovo 15 d. Finansų... 42. Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pateikė... 43. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas iš esmės šiais... 44. 1. Pareiškėjui teisinės pasekmės atsiranda tik tuomet, kai ministras priima... 45. Pagal Taisyklių 191 punktą LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija, gali... 46. 2. Vertinant Finansų ministerijos sprendimo įtaką pareiškėjo teisiniam... 47. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė... 48. Atsiliepimą grindžia iš esmės šiais pagrindiniais argumentais:... 49. 1. Nagrinėjamoje byloje yra aktualūs Taisyklių 195 ir 197 punktai.... 50. 2. Vadovaujantis Taisyklių 197 punktu, įgyvendinančioji institucija (LVPA),... 51. Teisėjų kolegija... 52. IV.... 53. Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas kilo dėl Finansų ministerijos... 54. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad LVPA 2012 gruodžio 12... 55. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo UAB „Tiksliosios mechanikos... 56. Pareiškėjas su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka ir... 57. Remiantis Taisyklių 191 punktu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.... 58. Argumentai, kad Taisyklių 198 punkte įtvirtinta pareiga priimti konkretų... 59. Kadangi nagrinėjamoje byloje nėra argumentų, dėl kurių LVPA 2012 m.... 60. Kita vertus, Taisyklių 211 punktas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.... 61. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, vertindamas... 62. Nagrinėjamos bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys... 63. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų... 64. Kadangi byla nutraukiama, kiti pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai,... 65. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 140... 66. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos... 67. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimą... 68. Nutartis neskundžiama....