Byla P2-618-642/2014
Dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Jolitai Kinderienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Jurconsult group“, UAB „Maproser“, H. S. V. D., dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas spręsti klausimą dėl 2013-11-04 Klaipėdos apygardos teismo vykdomojo rašto Nr. B2-1394-125/2013 nevykdymo (b.l. 2, 3). Nurodė, kad antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/13/03624 pradėta vykdyti pagal vykdomąjį raštą Nr. B2-1394-125/2013, išduotą 2013 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apygardos teismo, kuriame nurodoma, kad teismas nusprendė įpareigoti UAB „Maproser“ valdymo organus perduoti bankroto admininstratorei UAB „Jurconsult group“, įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir viso turimo turto sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Maproser“ vadovybė (vadovas H. S. V. D.), nėra įvykdęs 2013 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apygardos teismo vykdomojo rašto Nr. B2-1394-125/2013 reikalavimų bei vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 5 dalimi, teismo parašo spręsti klausimą dėl sprendimo nevykdymo.

3Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti tinkamai.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Jurconsult group“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad bylos neturi kuo papildomai papildyti, nes jokių kitų dokumentų, išskyrus esančių byloje, iš šalių nėra gavę. Palaiko antstolio pareiškimą ir prašo bylą nagrinėti suinteresuotam asmeniui UAB „Jurconsult group“ nedalyvaujant.

5Suinteresuoti asmenys UAB „Maproser“ ir H. S. V. D. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 10, 12, 13).

6Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti tinkamai. Kadangi visi byloje dalyvaujantys asmenys apie posėdį informuoti tinkamai, tačiau nei vienas iš jų į teismo posėdį neatvyko, byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 5 dalis).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolio A. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/13/03624 pradėta vykdyti pagal vykdomąjį raštą Nr. B2-1394-125/2013, išduotą 2013 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apygardos teismo, kuriame nurodoma, kad teismas nusprendė įpareigoti UAB „Maproser“ valdymo organus perduoti bankroto admininstratorei UAB „Jurconsult group“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir viso turimo turto sąrašą. 2013-11-20 patvarkymu „Dėl teismo sprendimo vykdymo“ Nr. Sl-239750 UAB „Maproser“ įpareigota per 30 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos įvykdyti 2013 m. lapkričio 4 d. vykdomajame rašte Nr. B2-1394-125/2013, nurodytus reikalavimus (v.b.l. 6). 2013-11-20 patvarkymo Nr. S1-239750 įmonei UAB „Maproser“ ar jos vadovybei, adresu ( - ) įteikti nepavyko - patvarkymas Nr. S1-239750 įmonei UAB „Maproser“ siųstas adresu ( - ), antstolio kontorai grąžintas neįteiktas (Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Maproser“ buveinė registruota adresu: ( - ) v.b.l. 11-13). 2013-11-26 patvarkymas Nr. S1-239750 UAB „Maproser“, siųstas adresu ( - ), antstolio kontorai grąžintas neįteiktas (Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Maproser“ vadovo H. S. V. D. adresas: ( - ), v.b.l. 16). 2014-07-17 patvarkymas Nr. S1-23 9750 UAB „Maproser“, siųstas elektroniniu paštu ( - ) neįteiktas (v.b.l. 21).

9Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad „kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo“, o Civilinio proceso kodekso 604 straipsnyje numatyta, kad „Procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus“. Remiantis aukščiau išdėstytu ir vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalimi, 604 straipsniu vykdomojoje byloje Nr.0010/13/03624 surašytas 2013-11-20 patvarkymas „Dėl teismo sprendimo vykdymo“ Nr. S1-239750, UAB „Maproser“ laikomas įteiktu tinkamai. Antstolis 2014-08-07 surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. S1-290001, kuriame nustatė, jog UAB „Maproser“ vadovybė (vadovas H. S. V. D.), nėra įvykdęs 2013 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apygardos teismo vykdomojo rašto Nr. B2-1394-125/2013 reikalavimų - neperdavė bankroto admininstratorei UAB „Jurconsult group“ įmonės turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir viso turimo turto sąrašo (civilinė byla Nr. P2-618-642/2014, b.l. 2, 3).

10Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Civilinio proceso kodekso 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (Civilinio proceso kodekso 584, 586, 587 straipsniai).

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 5 dalį, jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, kad šis išspręstų sprendimo neįvykdymo klausimą. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Civilinio proceso kodekso 18 straipsnis).

12Formuodamas teismų praktiką dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio taikymo kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vykdymo procese teismo skiriamos baudos atlieka dvejopą funkciją. Paprastai tai yra baudinio pobūdžio procesinė teisinė sankcija, skiriama už proceso pažeidimus ir išieškoma į valstybės biudžetą (pvz. Civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalis). Tačiau už sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 22 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2009).

13Įvertinus vykdomojoje byloje esančius duomenis bei tai, kad suinteresuoti asmenys į bylos nagrinėjimą neatvyko, nenurodė priežasčių, kodėl vengia įvykdyti 2013 m. lapkričio 4 d. Klaipėdos apygardos teismo vykdomojo rašto Nr. B2-1394-125/2013 reikalavimus, nepateikė į bylą duomenų dėl sprendimo ir antstolio reikalavimų įvykdymo, pripažintina, kad yra pagrindas UAB „Maproser“ skirti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą.

14Sprendžiant dėl skirtinos baudos dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad UAB „Maproser“ įpareigojimo perduoti dokumentus nevykdo ilgą laiką, ko pasekoje bankroto admininstratorė UAB „Jurconsult group“ negali tinkamai vykdyti bankroto procedūrų. Tuo atveju, kai sprendimo, įpareigojančio atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdo juridinis asmuo, priemones, numatytas šio straipsnio 5 ir 6 dalyse, teismas gali pritaikyti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 7 dalis). Esant išdėstytoms aplinkybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 5 dalimi bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, suinteresuoto asmens UAB „Maproser“ vadovui H. S. V. D. skirtina 50,00 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti įpareigojimą dieną išieškotojo UAB „Jurconsult group“ naudai.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 771 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti.

17Paskirti suinteresuoto asmens UAB „Maproser“, į.k. 300527774 vadovui H. S. V. D., a.k. ( - ) 50,00 Lt (penkiasdešimties litų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną Klaipėdos apygardos teismo 2013-09-03 nutarties dėl įpareigojimo UAB „Maproser“ valdymo organams per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis ir viso turimo turto sąrašą ir pagal ją 2013-11-04 išduoto vykdomojo rašto Nr. B2-1394-125/2013 nevykdymo dieną išieškotojo suinteresuoto asmens UAB „Jurconsult group“, į.k. 123574788, naudai.

18Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/13/03624 grąžinti antstoliui A. S..

19Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai