Byla I-50-386/2017
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roksina“ atstovei direktorei Sonatai Žižienei, 2016-12-14 viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Roksina“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėjas, KRATC) prašo (b. l. 3) iš atsakovo UAB „Roksita“ (toliau – ir atsakovas) priteisti 854,96 € dydžio nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2015-05-31 už nekilnojamojo turto objektą – parduotuvę - kavinę, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

4Nurodo, jog atsakovas apmokestintas už šį objektą už nurodytą laikotarpį 899,42 Eur, sumokėjo 44,46 Eur, skola – 854,96 Eur.

5Nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-80 (2008-12-23 sprendimo Nr. T2-426 redakcija), patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau - Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kuriuose buvo nustatyta, kad už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti nuostatuose nustatyta tvarka bei nustatytas vietinės rinkliavos surinkėjas - pareiškėjas. Teigia, kad Nuostatai yra viešai paskelbti internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt. Nurodo, kad pagal Nuostatų 25 punktą pareiškėjui yra pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, o Nuostatų 36 punktas nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško Pareiškėjas.

6Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo prašymą (b. l. 21-24) nurodo, jog su prašymu nesutinka ir prašo už 2011 metus pagal turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį priskaičiuotą sumą pakeisti 398,00 € suma, pritaikant skaičiavimus pagal deklaruotų atliekų kiekį.

7Teigia, kad pareiškėjo paskaičiuota nesumokėta vietinė rinkliava 854,96 € yra būtent už visus 2011 metus ir pareiškėjas suformuotoje pažymoje apie atsakovo skolą neteisingai nurodo, jog ši suma iš dalies yra už 2011 metus ir iš dalies už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31. Teigia, kad pareiškėjas 2011 metų liepos mėnesį nepriėmė atsakovo prašymo paskaičiuoti vietinę rinkliavą už 2011 metus pagal deklaruojamą atliekų kiekį.

8Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą.

9Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

10Prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo negauta, byloje pakanka rašytinių duomenų išnagrinėti ją iš esmės, todėl byla nagrinėtina iš esmės pareiškėjo atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 77 straipsnio 3 dalis).

11Teismas konstatuoja:

12Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

13Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

14Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (Nuostatų redakcijos 2008-12-23 Nr. T2-426; 2010-05-06 Nr. T2-114; 2010-11-25 Nr. T2-330; 2011-10-27 Nr. T2-345; 2012-03-29 Nr. T2-86; 2012-07-26 Nr. T2-200; 2012-10-23 Nr. T2-251; 2013-11-28 T2-301; 2014-10-23 Nr. T2-274) (minėti aktai skelbiami savivaldybės interneto tinklapyje www.klaipeda.lt ir rinkliavos administratoriaus tinklapyje www.kratc.lt). Nuostatai numato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Vietinė rinkliava apskaičiuojama pagal vietinės rinkliavos mokėtojui priklausančio ar kitu teisėtu pagrindu valdomo nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Taigi, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

15Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-01-28 nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-334/2014 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

16Pareiškėjas atsakovo pareigą mokėti ginčo rinkliavą kildina iš Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų (su vėlesniais pakeitimais). Remiantis aptartu reglamentavimu, galima spręsti, kad vietinę rinkliavą turi mokėti asmenys, turintys nekilnojamojo turto Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, t. y. pagal bendrą taisyklę atliekų turėtojų pareiga mokėti ginčo vietinę rinkliavą siejama su savivaldybės teritorijoje esančio atitinkamo nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu, disponavimu.

17UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016-10-13 pažymoje teismui apie skolą dėl vietinės rinkliavos Nr. (8.2)-5R-2101 (b. l. 4) nurodyta, jog atsakovui UAB „Roksina“ už nekilnojamojo turto objektą – parduotuvę - kavinę, adresu ( - ) už 2011 metus pagal naudojimo paskirtį paskaičiuota 854,86 € dydžio vietinė rinkliava, iš kurios 14,48 € sumokėta ir už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31 pagal deklaruojamą atliekų kiekį paskaičiuota 44,46 € dydžio vietinė rinkliava, iš kurios 29,98 € sumokėta, todėl iš viso atsakovas pareiškėjui skolingas 854,96 €.

18Pagal KRATC 2016-12-01 pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Nr. (8.2)-5R-2691 (b. l. 47) bei pagal KRATC 2016-12-01 informaciją apie mokėjimus (b. l. 48) matyti, kad:

191) atsakovas 2011-05-23 sumokėjo 294,25 € ir šis mokėjimas užskaitytas kaip 294,25 € vietinė rinkliava už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2008-12-31;

202) atsakovas 2011-07-19 sumokėjo 369,84 € ir šis mokėjimas užskaitytas kaip 369,84 € vietinė rinkliava už 2009 metus;

213) atsakovas 2013-03-05 sumokėjo 144,81 € ir 724,63 €, todėl dalis šio mokėjimo, t. y. 854,96 €, užskaityta kaip 854,96 € vietinė rinkliava už 2010 metus ir dalis, t. y. 14,48 € (144,81 € + 724,63 € - 854,96 €) užskaityta iš 854,96 € vietinės rinkliavos už 2011 metus;

224) atsakovas 2013-09-05 sumokėjo 795,35 € sumą ir šis mokėjimas užskaitytas kaip 795,35 € vietinė rinkliava už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2013-12-31 (397,67 € + 397,67 €);

235) atsakovas 2015-07-09 sumokėjo 383,79 € sumą, todėl dalis šio mokėjimo, t. y. 353,81 €, buvo užskaityta kaip 353,81 € vietinė rinkliava už 2014 metus ir dalis, t. y. 29,98 € (383,79 € - 353,81 €), užskaityta iš 44,46 € vietinės rinkliavos už 2015 metus.

24Atsakovas nepateikė jokių duomenų, paneigiančių pareiškėjo nurodytus duomenis apie atsakovo atliktus mokėjimus.

25Pagal KRATC 2016-12-01 pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Nr. (8.2)-5R-2691 (b. l. 47) atsakovui už 2010 metus už minėtą nekilnojamojo turto objektą pagal naudojimo paskirtį paskaičiuota 854,96 €, dydžio rinkliava. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimu 2012-04-24 administracinėje byloje Nr. I-304-386/2012 iš atsakovo pareiškėjui už minėtą nekilnojamojo turto objektą už 2010 metus priteista 2952,00 Lt, t. y. 854,96 €. Ši sprendimo dalis įsiteisėjo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus 2012-12-18 nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2807/2012 (b. l. 11-18). Atsakovo 2013-03-05 atliktų 144,81 € ir 724,63 € mokėjimų paskirtyse nurodyta, kad mokėjimai „už paslaugas“ ir „dalinis apmokėjimas (3002 Lt) už 2010 m“. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog pareiškėjas atsakovo 2013-03-05 sumokėtų 144,81 € ir 724,63 € dalį, t. y. 854,96 €, pagrįstai užskaitė kaip 854,96 € vietinę rinkliavą už 2010 metus ir dalį, t. y. 14,48 € (144,81 € + 724,63 € - 854,96 €), iš 854,96 € vietinės rinkliavos už 2011 metus.

26Pagal KRATC 2016-12-01 pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Nr. (8.2)-5R-2691 (b. l. 47), KRATC 2015-06-08 kreditinį mokėjimo pranešimą Nr. KRLK1541753 (b. l. 29) ir KRATC 2015-06-08 mokėjimo pranešimą Nr. K15786043 (b. l. 30) atsakovui už 2011 metus už minėtą nekilnojamojo turto objektą pagal naudojimo paskirtį paskaičiuota 854,96 € dydžio rinkliava.

27Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas 2011 metų liepos mėnesį nepriėmė atsakovo prašymo paskaičiuoti vietinę rinkliavą už 2011 metus pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-331 3 punktu nustatyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai 2011 m. komunalinių atliekų deklaracijas KRATC gali pateikti iki 2010-12-31. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T2-331, 7 punktą vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį už ateinančius metus ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d. imtinai, o naujai įsisteigę ar pradėję veiklą arba įgiję nuosavybes ar kitą teisę į nekilnojamąjį turtą – per 30 kalendorinių dienų nuo įsisteigimo ar veiklos pradžios arba nekilnojamojo turto teisės įgijimo momento. Pagal šio aprašo 8 punktą KRATC turi teisę pratęsti deklaracijos pateikimo terminą, jei asmuo, deklaruojantis komunalines atliekas, praleido deklaracijos pateikimo terminą dėl objektyvių, nuo asmens valios nepriklausiančių, priežasčių. Atsakovas nenurodo ir nepateikia duomenų, kad pareiškėjo veiksmus būtų skundęs ar ginčijęs, taip kad būtų kreipęsis į pareiškėją dėl termino atnaujinimo, todėl toks atsakovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

28Atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad be 2013-03-05 sumokėtų 144,81 € ir 724,63 € sumų, iš kurių 14,48 € buvo užskaityta kaip dalis 854,96 € vietinės rinkliavos už 2011 metus, dar būtų atlikęs kokius nors kitus mokėjimus už 2011 metus. Atsakovo 2013-09-05 mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog tai „rinkliava už atliekas 2012.01.01 -2012.12.31 ir 2013.01.01-2013.12.31“, o 2015-07-09 mokėjimo – „rinkliava už atliekas 2014 1-12 mėn., 2015 1-5 mėn.“, taigi pareiškėjas pagrįstai šių mokėjimų ar jų dalies neužskaitė kaip vietinės rinkliavos už 2011 metus. Atsakovas pareiškėjui už 2011 metus vis dar nėra sumokėjęs 840,48 € (854,96 € - 14,48 €).

29Pagal KRATC 2016-12-01 pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Nr. (8.2)-5R-2691 (b. l. 47), KRATC 2014-01-12 mokėjimo pranešimą Nr. K14-60-1609 (b. l. 32), KRATC 2015-06-16 mokėjimo pranešimą Nr. K15786372 (b. l. 25) matyti jog atsakovui už 2014 metus už minėtą nekilnojamojo turto objektą paskaičiuota 1221,63 Lt, t. y. 353,81 €, o už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31 – 1221,63 Lt, t. y. 44,46 €, dydžio rinkliava. Pagal KRATC 2016-12-01 informaciją apie mokėjimus bei pagal AB Swedbank 2015-07-09 mokėjimo nurodymą Nr. 410 (b. l. 44) matyti, jog atsakovas pareiškėjui už 2014 metus ir už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31 sumokėjo 383,79 € rinkliavos, nors turėjo sumokėti 398,27 € (44,46 € + 353,81 €). Taigi pareiškėjas pagrįstai 2015-07-09 mokėjimo dalį, t. y. 353,81 €, užskaitė kaip 353,81 € vietinę rinkliavą už 2014 metus ir dalį, t. y. 29,98 €, užskaitė iš 44,46 € vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31.

30Atsakovas paskaičiuotos rinkliavos dydžio už 2014 metus ir už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31 neginčija, taip pat nepateikė duomenų, jog už šį laikotarpį būtų atlikęs dar kokius nors mokėjimus. Taigi atsakovas pareiškėjui už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31 vis dar nėra sumokėjęs 14,48 € (44,46 ? – 29,98 €).

31Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas buvo vietinės rinkliavos mokėtoju bei į tai, atsakovas netinkamai vykdė pareigą sumokėti vietinę rinkliavą, taip pat nesant duomenų, kad atsakovas buvo pateikęs prašymą taikyti rinkliavos lengvatą, pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovo 854,96 € (840,48 € + 14,48 €) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidariusios 2011 metais ir laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31, tenkintinas visiškai.

32Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

33Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro prašymą tenkinti visiškai.

34Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roksina“ (juridinio asmens kodas 301605635) pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (juridinio asmens kodas 163743744) 854,96 € (aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis eurus 96 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įsiskolinimą už 2011 metus ir laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31.

35Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau... 4. Nurodo, jog atsakovas apmokestintas už šį objektą už nurodytą laikotarpį... 5. Nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-80... 6. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo prašymą (b. l. 21-24) nurodo, jog su... 7. Teigia, kad pareiškėjo paskaičiuota nesumokėta vietinė rinkliava 854,96... 8. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepimą į pareiškėjo... 9. Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 10. Prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo negauta, byloje pakanka... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 13. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 14. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80... 15. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 16. Pareiškėjas atsakovo pareigą mokėti ginčo rinkliavą kildina iš... 17. UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016-10-13 pažymoje... 18. Pagal KRATC 2016-12-01 pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už... 19. 1) atsakovas 2011-05-23 sumokėjo 294,25 € ir šis mokėjimas užskaitytas... 20. 2) atsakovas 2011-07-19 sumokėjo 369,84 € ir šis mokėjimas užskaitytas... 21. 3) atsakovas 2013-03-05 sumokėjo 144,81 € ir 724,63 €, todėl dalis šio... 22. 4) atsakovas 2013-09-05 sumokėjo 795,35 € sumą ir šis mokėjimas... 23. 5) atsakovas 2015-07-09 sumokėjo 383,79 € sumą, todėl dalis šio... 24. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, paneigiančių pareiškėjo nurodytus... 25. Pagal KRATC 2016-12-01 pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už... 26. Pagal KRATC 2016-12-01 pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už... 27. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas 2011 metų liepos mėnesį nepriėmė... 28. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad be 2013-03-05 sumokėtų 144,81 €... 29. Pagal KRATC 2016-12-01 pažymą apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už... 30. Atsakovas paskaičiuotos rinkliavos dydžio už 2014 metus ir už laikotarpį... 31. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas buvo vietinės rinkliavos mokėtoju bei į... 32. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 33. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų... 34. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Roksina“ (juridinio... 35. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...