Byla B2-343-368/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai V. V., atsakovei D. Š., atsakovų atstovams advokatui G. J., bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui L. T.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės (toliau AB) DNB bankas ieškinį atsakovams A. Š., D. Š., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau BUAB) „Berneda“ paskolos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir

Nustatė

3Ieškovė AB DNB bankas prašo pripažinti niekiniais atsakovų A. Š., D. Š. ir UAB „Berneda“ sudarytus paskolos raštelius dėl 3 242 828,31 Lt paskolų atsakovui UAB „Berneda“ suteikimo, pripažįstant, kad paskolos sutartys tarp atsakovų A. Š., D. Š. ir UAB „Berneda“ dėl 3 242 828,31 Lt paskolų BUAB „Berneda“ suteikimo nebuvo sudarytos. Teigia, kad įmonės buhalteriniuose dokumentuose nėra apskaitytas paskolų iš A. Š. ir D. Š. gavimo faktas, o be pačių paskolos raštelių daugiau nėra jokių kitų duomenų, patvirtinančių paskolų gavimą, jų apskaitymą ir panaudojimą. Ieškovė, kaip BUAB „Berneda“ kreditorius, mano, kad skolos rašteliai, iš kurių kildinamas A. Š. ir D. Š. kreditorinis reikalavimas, yra fiktyvūs, kadangi pinigai realiai įmonei paskolinti nebuvo.

4Atsakovai D. Š. ir A. Š. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad prieš bankroto bylos iškėlimą atsakovai įvairiems UAB „Berneda“ poreikiams tenkinti skolino šiai įmonei pinigines lėšas. Paskolos sutartys buvo sudaromos surašant paskolos raštelius ir grynų pinigų įnešant į bendrovės kasą. Atsakovė D. Š. buvo vienintelė šios įmonės akcininkė, todėl sudarydama paskolos sutartis papildomai jokių akcininkų susirinkimų nekvietė ir sprendimų nepriėmė. Kiekvienų metų finansinėse ataskaitose (tarp jų ir balanse bei aiškinamuosiuose raštuose), be kita ko, buvo nurodomi ir didžiausi šios bendrovės kreditoriai –A. Š. ir D. Š.. Atsakovės nuomone, ieškovės teiginiai dėl paskolos raštelių yra melagingi, ir ieškovė piktnaudžiaudamas procesinėmis teisėmis siekia atsakovus (D. Š. ir A. Š.) eliminuoti iš BUAB „Berneda“ kreditorių reikalavimų sąrašo tam, kad visus sprendimus šios bendrovės kreditorių susirinkimuose galėtų vienašališkai priimti pati ieškovė.

5Atsakovė BUAB „Berneda“ prašo ieškinį atmesi. Nurodo, kad A. Š. ir D. Š. kreditorinis 3 242 828,31 Lt dydžio reikalavimas bankroto byloje buvo formuojamas ir teikiamas tvirtinti teismui atsižvelgiant į buhalterinės apskaitos dokumentus, t. y. į šios įmonės kasos pajamų orderius, įrašus didžiojoje kasos knygoje ir kt. Nurodo, kad A. Š., D. Š. ir UAB „Berneda“ sudaryti paskolos rašteliai dėl 3 242 828,31 Lt paskolų atsakovei UAB „Berneda“ suteikimo negali būti laikomi fiktyviais, nes įmonė paskolintus pinigus gavo ir juos panaudojo ūkinėje-finansinėje veikloje.

6Ieškinys atmestinas.

7Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

8Byloje kilo ginčas dėl tariamų paskolos sandorių pripažinimo negaliojančiais (CK 1.86 str.).

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi ieškovei UAB ,,Berneda“ iškelta bankroto byla, o 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtinti trečios eilės kreditorių – atsakovų D. Š. ir A. Š. atitinkamai 2 942 828,31 Lt ir 300000,00 Lt dydžio kreditoriniai reikalavimai (1 tomas, 10–11 b. l.).

10Iš teismui pateiktų paskolos raštelių matyti, kad atsakovė D. Š. pagal 28 paskolos sandorius suteikė UAB „Berneda“ 3 355 844,00 Lt paskolų, o atsakovas A. Š. pagal 2 paskolos sandorius šiai įmonei suteikė 300 000,00 Lt paskolų (1 tomas, 16–31, 33–34 b. l.).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis turi būti aiškinama, nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000 m. balandžio 3 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-406/2000; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; kt.).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 straipsnyje yra apibrėžta paskolos sutarties samprata – paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Paskolos sutartis priskiriama prie realinių sutarčių. Realine ji laikoma todėl, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka. Esminės paskolos sutarties sąlygos yra dvi: 1) paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn; ir 2) paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai.

13Teismas mano, kad sudarant minėtus ginčo sandorius šios dvi sąlygos buvo visiškai įvykdytos.

14Šioje byloje ieškovės atstovas teigia, kad minėti paskolų sandoriai yra fiktyvūs (CK 1.86 str.), nes be pačių paskolos raštelių daugiau nėra jokių kitų duomenų, patvirtinančių paskolų gavimą, jų apskaitymą ir panaudojimą. Tvirtina, kad remiantis fiktyviais sandoriais pagrindu negali būti reiškiami kreditoriniai reikalavimai bankroto byloje.

15Pasisakant dėl ieškovės įrodinėjamo aspekto, kad ginčo sutarčių sudarymo metu atsakovai A. Š. ir D. Š. neturėjo pakankamai lėšų, todėl negalėjo jų paskolinti UAB „Berneda“, atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagal 2006-03-07 kredito linijos sutartį minėti atsakovai iš pačios ieškovės gavo 2 000 000, 00 Lt dydžio paskolą komercinei veiklai (4 tomas, 11–18 b. l.), todėl nėra pagrindo abejoti atsakovų teiginiais dėl finansinių galimybių paskolinti minėtai įmonei ginčo sutartyse nurodytas lėšas.

16Atsakovei UAB „Berneda“ atsakovų D. Š. ir A. Š. suteiktų paskolų faktą patvirtina 2014-05-19 UAB „Auditas“ ataskaita, kurioje nurodyta, kad 2004–2012 metais D. Š. ir A. Š. paskolos įneštos į UAB „Berneda“ kasą, kasoje užpajamuotos kasos pajamų orderiais, išrašius išlaidų orderius, buvo įnešamos į sąskaitas bankuose paskoloms padengti (5 tomas, 15 b. l.). Šios audito išvados akivaizdžiai paneigia ieškovės tvirtinimą, kad D. Š. ir A. Š. paskolos, įneštos į UAB „Berneda“ kasą, nebuvo naudojamos įmonės ūkinei-komercinei veiklai vystyti.

17Tai, kad atsakovų D. Š. ir A. Š. suteiktos paskolos pagal ginčo sandorius yra apskaitytos UAB „Berneda“ buhalterinėje apskaitoje, patvirtino ir pati ieškovė pateikdama šios įmonės „Didžiosios knygos“ apskaitos suvestinę (5 tomas,136–138 b. l.).

18D. Š. ir A. Š. suteiktų paskolų pagal ginčo sandorius faktą patvirtino UAB „Berneda“ buhalterėmis dirbusios liudytojos G. J. ir L. J., kurios nurodė, kad minėti atsakovai teikė UAB „Berneda“ paskolas šios įmonės veiklai vystyti, o paskolų suteikimas buvo įforminamas paskolos rašteliais atitinkamai tai nurodant buhalterinės apskaitos dokumentuose.

19Šių liudytojų parodymais netikėti nėra jokio pagrindo, nes juos patvirtina UAB „Berneda“ įrašai kasos „Didžiojoje knygoje“ (1tomas, 40–42, 46, 49–51 b. l.), kasos pajamų orderiai (2 tomas, 136, 140, 144, 146, 150, 155, 158, 165, 168, 171, 173, 182, 186, 191 b. l., 3 tomas, 7, 15, 27, 35, 38, 39, 44, 53, 91, 98, 155 b. l.). Minėtų paskolų suteikimo faktą taip pat patvirtina UAB „Berneda“ 2005–2012 metų finansinėse ataskaitose (tarp jų ir balanse bei aiškinamuosiuose raštuose), be kita ko, nurodyti didžiausi šios bendrovės kreditoriai – A. Š. ir D. Š. (4 tomas, 66, 85, 104, 122, 142, 161, 171, 188 b. l.).

20Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad UAB „Berneda“ išmokėjo D. Š. 46 052,60 Lt, nepaneigia ginčo sandoriais suteiktų paskolų šiai įmonei fakto.

21Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo netikėti atsakovų D. Š. ir A. Š. teiginiu, kad šiuo ieškiniu ieškovė siekia atsakovus pašalinti iš kreditorių sąrašo atitinkamai dėl 2 942 828,31 Lt ir 300000,00 Lt dydžio sumų UAB „Berneda“ bankroto byloje.

22Remiantis nurodytais motyvais ieškovės teiginiai dėl to, kad ginčo paskolų sandoriai yra tariami (fiktyvūs) neatitinka tikrovės ir tai yra tik ieškovės prielaidos, kuriomis negali remtis sprendimą priimantis teismas (CPK 263 str.), todėl ieškinys atmestinas.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovės D. Š. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 98 str. 1 d.).

25Bylos duomenimis, atsakovės D. Š. bylinėjimosi išlaidos sudarė 8107 Lt (5 tomas, 4–10, 142–146 b. l.).

26Teismas pažymi, kad, nors rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau negu įtvirtinta rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos.

27Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius (toliau rekomendacijų) 8.2 punktą už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojam priteisti 3 MMA; pagal 8.15 punktą už atskirąjį skundą – 0.5 MMA; pagal 8.18 punktą už vieną atstovavimo valandą teisme rekomenduojam priteisti 0.15 MMA.

28Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., byla Nr. AS556-766/2009) išaiškinta, jog susipažinimas su teismo dokumentais, konsultacija, atsiliepimo į pareiškėjo skundą (nagrinėjamu atveju ieškinį) parengimas laikytini vienos rūšies paslaugomis, numatytomis rekomendacijų 8.2 punkte; o pasiruošimas teismo posėdžiams, atstovavimas teismo posėdžiuose laikytini vienos rūšies paslaugomis, numatytomis rekomendacijų 8.18 punkte (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. AS556-766/2009).

29Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai nurodytus kriterijus ir atsakovei suteiktų teisinių paslaugų kompleksiškumą, iki 3500 Lt (1028 Eur) sumažina atsakovei D. Š. priteistinas advokato pagalbos išlaidas.

30Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), byloje sudarė 8,80 Eur (1 tomas, 64 b. l.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

32Ieškinį atmesti.

33Priteisti atsakovei D. Š. (a. k. ( - )) iš ieškovės AB DNB banko (į. k. 112029270) 1028 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

34Priteisti iš ieškovės AB DNB banko (į. k. 112029270) 8,80 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė AB DNB bankas prašo pripažinti niekiniais atsakovų A. Š., D. Š.... 4. Atsakovai D. Š. ir A. Š. prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad prieš... 5. Atsakovė BUAB „Berneda“ prašo ieškinį atmesi. Nurodo, kad A. Š. ir D.... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 8. Byloje kilo ginčas dėl tariamų paskolos sandorių pripažinimo... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio... 10. Iš teismui pateiktų paskolos raštelių matyti, kad atsakovė D. Š. pagal 28... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 straipsnyje yra apibrėžta... 13. Teismas mano, kad sudarant minėtus ginčo sandorius šios dvi sąlygos buvo... 14. Šioje byloje ieškovės atstovas teigia, kad minėti paskolų sandoriai yra... 15. Pasisakant dėl ieškovės įrodinėjamo aspekto, kad ginčo sutarčių... 16. Atsakovei UAB „Berneda“ atsakovų D. Š. ir A. Š. suteiktų paskolų... 17. Tai, kad atsakovų D. Š. ir A. Š. suteiktos paskolos pagal ginčo sandorius... 18. D. Š. ir A. Š. suteiktų paskolų pagal ginčo sandorius faktą patvirtino... 19. Šių liudytojų parodymais netikėti nėra jokio pagrindo, nes juos patvirtina... 20. Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad UAB „Berneda“ išmokėjo D. Š. 46... 21. Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo netikėti atsakovų D. Š. ir A. Š.... 22. Remiantis nurodytais motyvais ieškovės teiginiai dėl to, kad ginčo paskolų... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 24. Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovės D. Š. prašymas dėl bylinėjimosi... 25. Bylos duomenimis, atsakovės D. Š. bylinėjimosi išlaidos sudarė 8107 Lt (5... 26. Teismas pažymi, kad, nors rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė... 27. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu... 28. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz.,... 29. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai nurodytus kriterijus ir atsakovei... 30. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 32. Ieškinį atmesti.... 33. Priteisti atsakovei D. Š. (a. k. ( - )) iš ieškovės AB DNB banko (į. k.... 34. Priteisti iš ieškovės AB DNB banko (į. k. 112029270) 8,80 Eur išlaidas,... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...