Byla I-66-423/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Nataljos Zelionkienės, Albinos Rimdeikaitės, sekretoriaujant Gintarei Danėnienei, dalyvaujant pareiškėjui A. J. , jo atstovui advokatui Marijui Veličkai, atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei Ramunei Meleško, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. J. skundą dėl sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas A. J. savo skundu prašo: Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus centro pensijų skyriaus 2008-05-15 sprendimą Nr. (13.36) 10.V.C-10808 „Dėl atsisakymo skirti pensiją" bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2008-09-19 spendimą Nr. (6.5) I-5844 „Dėl Algimanto Jonaičio teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją“; Įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių paskirti pareiškėjui A. J. nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją.

3Pareiškėjas ir jo atstovas nurodė, kad pareiškėjas dalyvavo Slavutičiaus miesto statybos darbuose kaip civilis, pasiųstas statybinės organizacijos dirbti Slavutičiaus miesto Ukrainoje statybos darbus bendrovės padalinyje. Valstybinių pensijų įstatymo 11 str. 1 d. 6 p. numato, kad asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės (toliau - Černobylio AE) avarijos padarinius, yra skiriamos nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos, todėl atsakovas nepagrįstai atsisakė pareiškėjui skirti valstybinę pensiją, motyvuojant tuo, kad pareiškėjas nėra asmuo, likvidavęs Černobylio AE avarijos padarinius. Šiuo metu galiojantis Valstybinių pensijų įstatymo 11 str. 1 d. 6 p. ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybinių pensijų skyrimo klausimus, nenumato kriterijų, pagal kuriuos dalyvavimas Slavutičiaus miesto statybose nelaikytinas Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimu. Iš esmės, asmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, priskirtini tai pačiai nukentėjusių asmenų grupei. Tai patvirtina LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939- 1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 str. 1 d. 8 p. j pp.. 2007-11-26 vadovaujantis LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 str. 1 d. 8 p. j pp. pareiškėjui pripažintas nukentėjusiojo nuo 1939 - 1990 metų okupacijų asmens statusas bei išduotas nukentėjusio asmens pažymėjimas. Taigi, priimant sprendimą dėl valstybinės pensijos skyrimo, VSDFV Kauno skyrius turi remtis minėto įstatymo nuostatomis, nes pareiškėjui pagal šį įstatymą atitinkamas statusas jau suteiktas, jam nebereikia jokio kito pažymėjimo ar papildomo įrodinėjimo. Respublikinė ekspertų komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius nustatyti nustatė pagrindinius ir lydinčius pareiškėjo susirgimus, bei patvirtino, kad pareiškėjo liga susijusi su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE padarinius.

4Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – VSDFV Kauno skyrius) atstovė su skundu nesutinka, kadangi Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymu, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Remiantis šių teisės aktų nuostatomis nustatytomis sąlygomis teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Tai, kad A. J. nuo 1987-12-15 iki 1989-10-02 dalyvavo Slavutičiaus miesto statyboje, patvirtina AB „YIT Kaustą" 2008-08-06 pažyma Nr. 38. Tačiau Valstybinių pensijų įstatymo straipsniuose, reglamentuojančiuose nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų skyrimą, nenustatyta, kad teisę į šią pensiją turi ir asmenys, dalyvavę statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto „j" papunktį, nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Taigi asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, ir asmenys, kurie statė Slavutičiaus miestą Ukrainoje, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatyme įvardinti kaip dvi atskiros asmenų grupės, iš kurių Slavutičiaus miesto statytojai Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnyje neįrašyti, tad pagal šio įstatymo nuostatas neturi teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Todėl pareiškėjui, kuriam nukentėjusiojo asmens statusas suteiktas kaip dalyvavusiam statant Slavutičiaus miestą, skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją nėra teisinio pagrindo.

5Skundas atmestinas.

6Nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymu, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 1 arba 2 dalies nustatytomis sąlygomis teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Tai, kad A. J. nuo 1987-12-15 iki 1989-10-02 dalyvavo Slavutičiaus miesto statyboje, patvirtina AB „YIT Kausta" 2008-08-06 pažyma Nr. 38 (b.l. 36). Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi teisę gauti asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Minėtame straipsnyje nėra reglamentuota, kad teisę į šią pensiją turi ir asmenys, dalyvavę statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Valstybinių pensijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija skiriama šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2-8 punktuose numatytiems asmenims (tarp jų ir asmenys dalyvavę likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius), kurie tapo nedarbingais arba iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) dėl Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio. Taigi minėtuose Valstybinių pensijų įstatymo straipsniuose, reglamentuojančiuose nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų skyrimą, nenustatyta, kad teisę į šią pensiją turi ir asmenys, dalyvavę statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje.

7Pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto „j" papunktį, nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Taigi asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, ir asmenys, kurie statė Slavutičiaus miestą Ukrainoje, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatyme įvardinti kaip dvi atskiros asmenų grupės, iš kurių Slavutičiaus miesto statytojai Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnyje neįrašyti, tad pagal šio įstatymo nuostatas neturi teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Todėl pareiškėjui, kuriam nukentėjusiojo asmens statusas suteiktas kaip dalyvavusiam statant Slavutičiaus miestą, skirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją nėra teisinio pagrindo.

8Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto „j“ papunktis „asmenys, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje" papildytas nuo 2007-01-11, t.y. įsigaliojus 2006 m. gruodžio 21 d. įstatymui Nr. X-1005, kuriame nustatyta, jog nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Iki šios datos Slavutičiaus miesto Ukrainoje statytojams nukentėjusiojo nuo 1939-1990 metų okupacijos asmens statusas nebuvo pripažįstamas. Tačiau valstybinių pensijų, taip pat ir nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų skyrimą reglamentuoja Valstybinių pensijų įstatymas. Nuo okupacijų nukentėjusiojo asmens teisinio statuso suteikimas asmeniui nėra absoliutus pagrindas skirti valstybinę pensiją, jeigu Valstybinių pensijų įstatyme dėl pensijos gavimo yra numatyti papildomi reikalavimai.

9Atsižvelgiant į tai, kad nukentėjusiųjų asmenų statusas suteikiamas ne tik asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE padarinius, bet ir stačiusiems Slavutičiaus miestą, buvo siūloma pakeisti atitinkamas Valstybinių pensijų įstatymo nuostatas, kadangi šiame įstatyme teisė į nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas nustatyta tik asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, o asmenims, dalyvavusiems statant Slavutičiaus miestą, ši teisė nenustatyta. Seime užregistruotas Valstybinių pensijų įstatymo 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XP-2105, kuriuo siekiama užtikrinti vienodas teises į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, ir asmenims, dalyvavusiems statant Slavutičiaus miestą. Tačiau Valstybinių pensijų įstatymo 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas nėra priimtas, todėl asmenys, statę Slavutičiaus miestą, teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją neturi.

10Pareiškėjo pateikta Respublikinės ekspertų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius nustatyti 1997-05-21 išvada Nr. 1339 (b.l. 38) nėra pagrindas teisei į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją įgyti, kadangi Respublikinė ekspertų komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius nustatyti (nuo 1998-02-26 tokias išvadas išduoda Specialistų komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti) teikia išvadas vienkartinėms kompensacijoms ir kitoms lengvatoms, nustatytoms Vyriausybės 1992 m. balandžio 22 d. nutarime Nr. 281 „Dėl kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius" (neteko galios nuo 1998-02-26), Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarime Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius", gauti, o ne nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms skirti, be to, šios išvados išduodamos tiek Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviams, tiek Slavutičiaus miesto statytojams. Taigi minėta 1997-05-21 išvada Nr. 1339 teisės į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją pareiškėjui nesuteikia. Norminio teisės akto, kuriame būtų nustatyta minėtos specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius nustatyti kompetencija išduoti pažymas asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, nukentėjusiųjų asmenų valstybinei pensijai skirti, kuriame būtų nustatyta tokių pažymų išdavimo ir apskundimo tvarka, nėra.

11Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjo nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A-14-478/2007) buvo išnagrinėtas skundas asmens, kurio VMSEK išduotame invalidumo pažymėjime nustatyta, jog invalidumo priežastis - dėl ligų susijusių su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius. Kadangi A. J. NDNT išduotoje darbingumo lygio pažymoje netektas darbingumas nustatytas dėl „bendrų susirgimų", o ne dėl ligos (suluošinimo) dėl Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio, t.y. faktinės aplinkybės skiriasi nuo minėtoje byloje buvusių faktinių aplinkybių, todėl ginčas nėra analogiškas.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad skundžiamas VSDFV Kauno skyriaus Centro pensijų skyriaus 2008 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. (13.36) 10.V.C - 10808, kuriuo nuspręsta A. J. , stačiusiam Slavutičiaus miestą Ukrainoje, neskirti nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos, ir VSDFV 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Nr. (6.5)1-5844, yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo juos naikinti bei įpareigoti VSDFV Kauno skyrių skirti A. J. nukentėjusiųjų asmenų valstybę pensiją.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1d. 1p. kolegija

Nutarė

14Skundą atmesti kaip nepagrįstą,

15Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai