Byla Ik-1869-365/2010
Dėl sprendimo panaikinimo ir

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininkas, pranešejas) Violetos Balcytienes ir Aruno Dirvono, sekretoriaujant Daivai Aranauskienei, dalyvaujant pareiškejo Vilniaus apygardos prokuraturos sk. pokurorei Daliai Kindurytei, VAVA - atsakoves atstovui Vidui Vanagui, viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškima atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Ž. P., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai del sprendimo panaikinimo ir

2n u s t a t e:

3Pareiškejas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras kreipesi i teisma prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 10 13 sprendimo Nr. 2.5-41-28566 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilietei Ž. P.“ dali del nuosavybes teisiu atkurimo perduodant neatlygintinai 0,28 ha ploto valstybines reikšmes miško žeme, patenkancia i 0,28 ha mišku ukio paskirties žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) ), esanti (duomenys neskelbtini) kaime, ( - ) sen., Vilniaus rajone (b. l. 1-4).

4Pareiškejas pareiškime nurode, kad Vilniaus apygardos prokuratura atlikusi tyrima del Aplinkos ministerijos 2010 03 22 rašte (reg. Nr. (16-2)-D8-2670) išdestyto prašymo ginti viešaji interesa, susijusi su valstybiniu mišku statuso pažeidimu, nustate, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau - VAVA) 2008 10 13 sprendimu Nr. 2.5-41-28566 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilietei Ž. P.“ buvo atkurtos nuosavybes teises i jai tenkancia buvusio savininko I. M. iki nacionalizacijos nuosavybes teisemis valdyta nekilnojamaji turta - 0,78 ha žemes, buvusios ( - ) kaime, ( - ) sen., Vilniaus rajone, perduodant neatlygintinai nuosavyben lygiaverti 0,37 ha žemes sklypa (Nr. ( - )) žemes ukio paskirciai ir 0,28 ha žemes sklypa (Nr. ( - ), ( - ), ( - )) mišku ukio paskirciai, esancius ( - ) kaime, ( - ) sen., Vilniaus rajone. Mineto sprendimo pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo iregistruota Ž. P. nuosavybes teise i 0,28 ha ploto mišku ukio pagrindines tikslines naudojimo paskirties žemes sklypa ( - ) kaime, ( - ) sen., Vilniaus rajone, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybines mišku tarnybos pateiktus dokumentus: 2010-03-10 pažyma apie grafinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis Valstybines reikšmes mišku plotu schemos fragmenta Nr. P1003-19802 bei 2010-03-10 pažyma Nr. 19829 apie tekstinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis Taksaciniai rodikliai ginco žemes sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), yra 0,28 ha valstybines reikšmes miško plotas, kuris, vadovaujantis nuosavybes teisiu atkurimo santykius reglamentuojanciais teises aktais, nuosavybes teisiu atkurimo budu privacion nuosavyben neperduodamas.

5Atsakove-Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškejo pareiškimu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime (b. l. 40-42) aiškino, kad Žemetvarkos projektas yra vietoves lygmens specialiojo planavimo dokumentas. Ginco žemes sklypas buvo suprojektuotas kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos žemes reformos (Žin., 1997, Nr. 69-1735) istatymo 19 straipsnio 5 dalyje ir 20 straipsnyje, patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008 05 09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) „Del ( - ) seniunijos ( - ) kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Vilniaus rajone“, pagal kuri Vilniaus apskrities viršininkas 2008 10 13 prieme sprendima Nr. 2.5-41-28566. Pareiškejas negincija žemes sklypo suformavimo dokumentu, todel, neirodžius, kad gincijamas sprendimas priimtas neteisetu administraciniu aktu pagrindu, nera teisinio pagrindo ji naikinti. Atkreipia demesi, kad gincijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Žemes reformos že­metvarkos projektu rengimo ir igyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vy­riausybes 1998 04 01 nutarimu Nr. 385 „Del žemes reformos vykdymo kaimo vietoveje“ (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2004, Nr. 66-2359), t. y. Žemes reformos žemetvarkos projektas buvo derintas su atsakingomis institucijomis, tarp ju ir su Valstybes imone Vilniaus mišku uredija. Šios istaigos pro­jektu derinimo inžinierius pasiraše žemetvarkos projekto plane. Atkreipia demesi, kad pareiškejo pateiktame VI Registru centro centrinio duomenu banko išraše nurodoma, kad žemes sklypas kadast­ro Nr. ( - ) suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Pareiškejas, gincydamas dali žemes sklypo nenurodo konkrecios buvimo vietos, todel skundo tenkinimo atveju sprendimo ivykdyti nebus galimybes. Gincijant privaciam asmeniui priklausancio žemes sklypo nuosavy­be, butina konkreciai suformuluoti reikalavimus ir nurodyti tikslias ginco objekto ribas. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su pareiškejo pareiškimu sutiko ir praše ji tenkinti. Atsiliepime (b. l. 55-56) nurode, kad pagal Valstybines mišku tarnybos (2010 02 20 raštu Nr. 319) pateiktus duomenis Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastre yra iregistruota Vilniaus mišku uredijos ( - ) girininkijos 127 kvartalo taksacinis sklypas Nr. 7, kuris Vyriausybes 2006 09 19 nutarimu Nr. 916 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 10 23 nutarimo Nr. 1154 „Del valstybines reikšmes mišku plotu patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2006, Nr. 100-3881) (toliau - Nutarimas Nr. 916) priskirta valstybines reikšmes miškams ir dalis jo patenka i ginco sklypa, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Valstybines mišku tarnybos 2010 03 10 pažyma Nr. 19829, Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro valstybines reikšmes mišku plotu schemos fragmentas 2010 03 10 Nr. P1003-19802 patvirtina, kad i žemes sklypa, kurio kadastrinis Nr. ( - ) patenka 0,28 ha valstybines reikšmes mišku plotas. Pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2009 02 17 nutartyje Nr. 2A-138/2009 yra nurodes, kad abejoti Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro tvarkymo istaigos oficialiais rašytiniais irodymais del ginco sklype esancio valstybines reikšmes miško ploto nera pagrindo. Mano, kad byloje yra pateikti negincijami irodymai, kad ginco žemes sklype yra 0,28 ha valstybines reikšmes miško plotas. Ginco žemes sklypas buvo perleistas privacion nuosavyben po Nutarimo Nr. 916 priemimo, kuriuo mineta teritorija buvo priskirta valstybines reikšmes mišku plotams.

6Teisminio nagrinejimo metu pareiškejo atstove palaike reikalavimus ir praše juos tenkinti, nes nuosavybes teises negali buti atkurtos i valstybines reikšmes miška.Praše panaikinti VAV A sprendimo dali del nuosavybes teisiu i valstybini miška atkurimo.

7VAVA atstovas nesutiko su skundu ir praše jo netenkinti. Mano, kad sprendimas priimtas nuosavybes teisiu i išlikusi turta atkurimo salygu ir reikalavimu. Projektas buvo derinamas su mišku uredija, tad pažeidimu nebuvo.

8Treciojo suinteresuoto asmens - Vilniaus mišku uredijos atstovas paaiškino, kad jis yra tas asmuo, kuris derino projekta. Ginco sklypas mišku uredijoje nebuvo registruotas. Žemelapyje toje vietoje yra balta deme, t.y. nera duomenu apie tai, kad ten yra miškas. Ginco žeme yra Vilniaus apskrities tiesioginiame pavaldume, uredija neturejo duomenu apie ši miška. Projekto autorius, kuris ruoše ši projekta, turejo žinoti, kad derinama ne tik su mišku uredija, bet ir su apskritimi. Mano, kad projekto autorius padare klaida. Prašo skunda tenkinti.

9Teisminio nagrinejimo metu apklausta L. B., dirbanti Vilniaus rajono žemetvarkos skyriuje. Pastaroji paaiškino, kad ginco miškas yra Vilniaus rajono žinioje. Bylos ji nemate ir nieko negali prisiminti. Gavus nuosavybes teisiu atkurimo byla, nesimato kur yra miškas, o kur jo nera. Projekto autorius ruošia ir derina projekta su atitinkamomis institucijomis ir jis už tai atsako. Projekta tvirtina apskrities viršininkas, po to ruošiamos bylos kiekvienam pretendentui atskirai. Šis – ginco sklypo projektas buvo suderintas su visomis institucijomis, tad jos kaltes nera.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Pareiškejas, gindamas viešaji interesa, kreipesi i teisma del Vilniaus apskrities viršininko 2008 10 13 priimto sprendimo Nr. 2.5-41-28566 dalies, kuria Ž. P. atkurtos nuosavybes teises i 0,28 ha ploto valstybines reikšmes miško žeme, patenkancia i 0,28 ha mišku ukio paskirties žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esanti ( - ) kaime, ( - ) sen., Vilniaus rajone, panaikinimo.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje nustatyta, kad valstybines reikšmes miškai išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo sprendimuose ne karta yra konstataves, jog Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje nurodyti objektai, inter alia valstybines reikšmes miškai, nuosavybes teise gali priklausyti tik valstybei, išskyrus iš pacios Konstitucijos kylancias išimtis. Valstybe (jos institucijos, pareigunai) negali priimti jokiu sprendimu, kuriais remiantis mineti objektai iš valstybes nuosavybes pereitu kitu subjektu nuosavyben, išskyrus tuos atvejus, kai pati Konstitucija tai leidžia. Istatymuose gali buti nustatyta, kad nuosavybes objektai asmenims, turintiems teise atkurti nuosavybes teises, natura nera gražinami, o yra valstybes išperkami. Ne Lietuvos valstybe neteisetai nacionalizavo ar kitais neteisetais budais nusavino savininku turta. Taigi siekiant bent iš dalies atkurti teisinguma – atkurti pažeistas nuosavybes teises, buvo pasirinkta ne restitutio in integrum, bet ribota restitucija. Nuosavybes teisiu atkurimo procese turi buti siekiama pusiausvyros tarp asmenu, kuriems atkuriamos nuosavybes teises, ir visos visuomenes interesu (2007 09 06 nutarimas).

13Lietuvos Respublikos žemes istatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtines nuosavybes teise priklauso žeme, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka priskirta valstybines reikšmes miškams, o to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtines nuosavybes teise priklausancios žemes isigyti privatinen nuosavyben negalima. Pagal Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo Nr. VIII-359 (istatymo redakcija, buvusi aktuali nuo 2005-05-26 iki 2006-11-15) 6 straipsnio 2 dali, 4 dali, 13 straipsnio 1 punkta miškai, kurie yra priskirti valstybines reikšmes miškams, iš pilieciu, turinciu teise i nuosavybes teisiu atkurima, išperkami valstybes, už juos valstybe atlygina pagal šio istatymo 16 straipsni - nuosavybes teisiu atkurimo budu privacion nuosavyben jie neperduodami.

14Vilniaus apskrities viršininko 2008 10 13 sprendimu Nr. 2.5-41-28566 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilietei Ž. P.“ Ž. P. atkurta nuosavybes teise i buvusio savininko I. M. iki nacionalizacijos valdyta nekilnojamaji turta – 0,78 ha žemes, esanti ( - ) kaime, ( - ) seniunijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, perduodant neatlygintinai nuosavyben lygiaverti bendra 0,37 ha žemes sklypa žemes ukio paskirties ir bendra 0,28 ha žemes sklypa mišku ukio paskirties, esancius ( - ) kaime, ( - ) seniunijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje (b. l. 18-19). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išraše užfiksuota, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008 10 13 sprendimo Nr. 2.5-41-28566 pagrindu 2008 10 23 iregistruotos Ž. P. nuosavybes teises i 0,28 ha ploto mišku ukio pagrindines tikslines naudojimo paskirties žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) ) ( - ) kaime, ( - ) sen., Vilniaus rajone (b. l. 22-23). Nurodyta, kad žemes sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus.

15Aplinkos ministerijos Valstybines mišku tarnybos pateikta 2010 03 10 pažyma apie grafinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis, Valstybines reikšmes mišku plotu schemos fragmentas Nr. P1003-19802 (b. l. 9) ir 2010 03 10 pažyma apie tekstinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis taksaciniai rodikliai Nr. 19829 (b. l. 10) patvirtina, kad ginco žemes sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) , yra 0,28 ha valstybines reikšmes miško plotas.

16Pagal pateikta mišku plotu schemos fragmenta, ( - ) girininkijos 127 kvartalo 7 sklypas patenka i žemes sklypa, kadastrinis Nr. Nr. ( - ). (duomenys neskelbtini) girininkijos 127 kvartalo 7 sklypas Vyriausybes 2006 09 19 nutarimu Nr. 916 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 10 23 nutarimo Nr. 1154 „Del valstybines reikšmes mišku plotu patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2006, Nr. 100-3881), priskirtas valstybines reikšmes mišku plotams. Žemes sklypo plane, kuris buvo derinamas iki gincijamo sprendimo priemimo, pažymeta, kad žemes plote yra 0,28 ha miško (b. l. 13), žemes sklypo abrise (b. l. 13) taip pat pažymeta, kad i sklypa patenka miškas. Tai reiškia, kad žemetvarkos projektas, patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008 05 09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) „Del ( - ) seniunijos, ( - ) kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo projekto patvirtino, Vilniaus rajone“ ir Vilniaus apskrities viršininko 2008 10 13 sprendimas Nr. 2.5-41-28566 priimti jau po to, kai aptariamas žemes sklypas buvo priskirtas valstybines reikšmes miškams. Konstatuotina, jog treciajam suinteresuotam asmeniui nuosavybes teises natura neteisetai buvo atkurtos i valstybines reikšmes miška.

17Išanalizaves minetu istatymu nuostatu reikalavimus ir remdamasis tuo, kas išdestyta, teismas daro išvada, kad atsakove, skundžiamu sprendimu atkurdama Ž. P. nuosavybes teises i pagal Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatyma gražinta žeme, kurios dalyje yra valstybines reikšmes miškas, pažeide imperatyvias Konstitucijos 47 str., Mišku istatymo 4 str. 4 d., Žemes istatymo 6 str., todel pareiškimas del Vilniaus apskrities viršininko 2008 10 13 sprendimo Nr. 2.5-41-28566 dalies panaikinimo yra pagristas ir tenkintinas.

18Atsakovo argumentai del to, kad skundo tenkinimo atveju, teismo sprendimo nebus imanoma vykdyti, nes pareiškejas nenurode tiksliu ginco objekto ribu (nepateike VI Registru centre iregistruotos gincijamo žemes sklypo geodeziniu matavimu bylos) atmestinai, nes jie susije su sprendimo vykdymu. Kaip atsakove spres sprendimo vykdymo klausimus, priklausys nuo pacios atsakoves bei nuo piliecio, kuriam nuosavybes teise gincijamu sprendimu buvo atkurta, bendradarbiavimo, nuo kitu proceduru, kurios taikomos nuosavybes teisiu atkurimo procese vykdymo. Pagal pateiktus irodymus (Mišku plotu schemos fragmentas), ginco sklypo ribos yra aiškios. Be to, pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 86 straipsnio 3 dali, teismo sprendime turi buti atsakyta i visus pareiškejo pareikštus pagrindinius reikalavimus, o pagal to paties straipsnio 2 dali, priimdamas sprendima teismas ivertina teismo posedyje ištirtus irodymus, konstatuoja, kurios aplinkybes, turincios bylai esmines reikšmes, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris istatymas turi buti taikomas byloje ir ar skundas yra tenkintinas.

19Atsakovas tiek atsiliepime i skunda, tiek teismo posedyje teige, jog skundžiamas sprendimas yra priimtas vadovaujantis galiojanciais administraciniais aktais – Vilniaus apskrities viršininko 2008 05 09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) patvirtintu žemes reformos žemetvarkos projektu, todel, gincijant sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo, turetu buti atitinkamai nugincyti ir administraciniai aktai, kuriu pagrindu jis priimtas.

20Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A525-102/2010, A146-976/2009, P6-184/2007, A3-438/2004), priimant sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo, turi buti vadovaujamasi jo priemimo metu galiojanciais istatymais ir juos igyvendinanciu poistatyminiu teises aktu nuostatomis. Be to, nustacius, kad tam tikras individualus administracinis aktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir (arba) istatymams, jis laikytinas neteisetu, nepaisant to, kad jis galimai neprieštarauja žemesnio lygmens teises aktams. Tuo atveju, jeigu teismas

Nustatė

21, kad gincijami individualus administraciniai aktai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir (arba) istatymams, jie gali buti panaikinti kaip neteiseti; toks aiškinimas atitinka ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina (pavyzdžiui, 2009 06 22 nutarimas).

22Pažymetina, jog atsakovo nurodytu žemes sklypo suformavimo dokumentu pagrindu nuosavybes teises asmenims tiesiogiai neatsiranda. Atsakovo nurodyti administraciniai aktai, inter alia žemes reformos žemetvarkos projektas, yra tik vienas iš nuosavybes teisiu i žeme atkurimo proceduros elementu, kuris pats savaime nesukuria asmenims nuosavybes teises i konkretu turta. Todel argumentai, kad pareiškejas, gindamas viešaji interesa, negincija žemes reformos žemetvarkos projekto ar kitu nuosavybes teisiu atkurimo procese priimtu administraciniu aktu, sprendžiant nagrinejama ginca nera reikšmingi, nes byloje nustatytas skundžiamo administracinio akto prieštaravimas istatymams. Konstatavus, kad žemes reformos žemetvarkos projektas pats savaime jokiu teisiu ir pareigu tretiesiems asmenims nesukure, o pareiškejas, gincydamas sprendimo dali, neprivalo atskirai gincyti tokio projekto, nevertinami argumentai, jog toks žemes reformos žemetvarkos projektas buvo nustatyta tvarka suderintas su igaliotomis institucijomis.

23Del termino kreiptis i teisma, prokurorui ginant viešaji interesa

24Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dali, jeigu specialus istatymas ne kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Teismu praktikoje prokurorui, besikreipianciam i teisma del viešojo intereso gynimo, šis terminas skaiciuojamas nuo dienos, kai buvo surinkta pakankamai duomenu, patvirtinanciu, kad buvo pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti, atsižvelgiant i tai, kuris momentas atsiranda anksciau. Teismas, spresdamas prokuroro prašymo del viešojo intereso gynimo priemimo klausima, turi nustatyti termino eigos pradžia, t. y. kada pagal surinkta medžiaga prokurorui pakako duomenu, kad yra pažeistas viešasis interesas (LVAT 2008-07-25 nutartis administracineje byloje Nr. A146–335/2008). Bylos duomenys liudija, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija del šioje byloje gincijamo akto teisetumo informacija prokurorui pateike 2010 04 12 (b. l. 11). Prokuroras i teisma kreipesi 2010 04 20 (b. l. 1-4). Todel teismas daro išvada, kad Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas nepažeistas.

25Del pareiškejo ginamo intereso pripažinimo viešuoju

26Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis valstybei pareiga rupintis naturalios gamtines aplinkos, gyvunijos ir augalijos, atskiru gamtos objektu ir ypac vertingu vietoviu apsauga, prižiureti, kad su saiku butu naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Miškai yra ypatingi nuosavybes teises objektai, nes mišku tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenes išlikimo bei raidos salyga, tautos geroves pagrindas. Konstitucinis Teismas 2005-05-13 nutarime yra nurodes, kad pagal Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalies nuostatas naturali gamtine aplinka, gyvunija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypac vertingos vietoves yra visuotine reikšme turincios nacionalines vertybes, o ju apsauga bei gamtos ištekliu racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas yra viešasis interesas, kuri garantuoti yra valstybes konstitucine pareiga. Prokuraturos istatymo 19 straipsnyje itvirtinta prokuroro pareiga ginti viešaji interesa. Ši pareiga atsiranda prokurorui nustacius asmens, visuomenes, valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidima pagal asmens, valstybes ar savivaldybes institucijos arba istaigos pranešima, pasiulyma, pareiškima, skunda arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitu instituciju pareigunai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti ši interesa, nesieme priemoniu pažeidimams pašalinti. Prokuroras, turintis pagrinda manyti, kad pažeisti teises aktu reikalavimai, turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma su ieškiniu, pareiškimu, kad butu apgintas viešasis interesas.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 2 p., 127 str.,

Nutarė

29Pareiškejo Vilniaus apygardos generalinio prokuroro pareiškima tenkinti.

30Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 10 13 sprendimo Nr. 2.5-41-28566 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilietei Ž. P.“ dali del nuosavybes teisiu atkurimo perduodant neatlygintinai 0,28 ha ploto valstybines reikšmes miško žeme, patenkancia i 0,28 ha mišku ukio paskirties žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esanti ( - ) kaime, ( - ) sen., Vilniaus rajone.

31Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. n u s t a t e:... 3. Pareiškejas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras kreipesi i teisma... 4. Pareiškejas pareiškime nurode, kad Vilniaus apygardos prokuratura atlikusi... 5. Atsakove-Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškejo... 6. Teisminio nagrinejimo metu pareiškejo atstove palaike reikalavimus ir praše... 7. VAVA atstovas nesutiko su skundu ir praše jo netenkinti. Mano, kad sprendimas... 8. Treciojo suinteresuoto asmens - Vilniaus mišku uredijos atstovas paaiškino,... 9. Teisminio nagrinejimo metu apklausta L. B., dirbanti Vilniaus rajono... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Pareiškejas, gindamas viešaji interesa, kreipesi i teisma del Vilniaus... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje nustatyta, kad valstybines... 13. Lietuvos Respublikos žemes istatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta,... 14. Vilniaus apskrities viršininko 2008 10 13 sprendimu Nr. 2.5-41-28566 „Del... 15. Aplinkos ministerijos Valstybines mišku tarnybos pateikta 2010 03 10 pažyma... 16. Pagal pateikta mišku plotu schemos fragmenta, 17. Išanalizaves minetu istatymu nuostatu reikalavimus ir remdamasis tuo, kas... 18. Atsakovo argumentai del to, kad skundo tenkinimo atveju, teismo sprendimo nebus... 19. Atsakovas tiek atsiliepime i skunda, tiek teismo posedyje teige, jog... 20. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr.... 21. , kad gincijami individualus administraciniai aktai prieštarauja Lietuvos... 22. Pažymetina, jog atsakovo nurodytu žemes sklypo suformavimo dokumentu pagrindu... 23. Del termino kreiptis i teisma, prokurorui... 24. Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dali, jeigu... 25. Del pareiškejo ginamo intereso... 26. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis valstybei pareiga rupintis... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos... 29. Pareiškejo Vilniaus apygardos generalinio prokuroro pareiškima tenkinti.... 30. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 10 13 sprendimo... 31. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti...