Byla P-21-502/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 pagal pareiškėjo Š. Č. skundą atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“, uždarajai akcinei bendrovei „Sraidanta“, uždarajai akcinei bendrovei „Čelta“, G. T. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Š. Č. su skundu (I tomas, b. l. 1–10), kurį patikslino (I tomas, b. l. 91–100), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti Turto vertinimo priežiūros tarnybos (toliau – ir TVPT, Tarnyba, atsakovas) 2013 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. T(1.13)A2-881(13) „Dėl turto vertinimo ataskaitų“ (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti TVPT iš esmės išnagrinėti pareiškėjo 2013 m. gegužės 16 d. prašymą dėl vertinimo ataskaitų atitikties įstatymų nustatytiems reikalavimams.

5Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (I tomas, b. l. 110?116) prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Čelta“ atsiliepime į skundą (I tomas, b. l. 170?172) prašė tenkinti pareiškėjo patikslintą skundą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. atsiliepime į skundą (I tomas, b. l. 195) prašė skundo netenkinti.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. sprendimu (II tomas, b. l. 1?4) pareiškėjo Š. Č. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Pareiškėjas Š. Č. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 13?21), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą ? panaikinti TVPT 2013 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. T(1.13)A2-881(13) ir įpareigoti Tarnybą iš esmės išnagrinėti pareiškėjo 2013 m. gegužės 16 d. prašymą dėl vertinimo ataskaitų atitikties įstatymų nustatytiems reikalavimams. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš atsakovų teismo bei atstovavimo išlaidas.

10Atsakovas TVPT pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 42?48), kuriame prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 36?39), kuriame nurodė, kad palaiko pareiškėjo apeliacinį skundą ir jame nurodytus prašymus.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. pateiktame atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 49?52) nurodė, kad pagrindo naikinti teismo sprendimą nėra, todėl apeliacinis skundas atmestinas.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ taip pat pateikė apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 26?31), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

14Pareiškėjas Š. Č. pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 65), nurodė, kad palaiko UAB „Čelta“ reikalavimus.

15Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ apeliacinį skundą (II tomas, b. l. 55?60), kuriame prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. pateiktame atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ apeliacinį skundą nurodė (II tomas, b. l. 67?70), kad UAB „Čelta“ apeliacinis skundas atmestinas.

17II.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi pareiškėjo Š. Č. ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ apeliacinius skundus atmetė. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą paliko nepakeistą (II tomas, b. l. 97–104).

19Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo pareiškėjui kreipusis į Tarnybą dėl 2007 metų vertinimo ataskaitos ir 2008 metų vertinimo ataskaitos pripažinimo neatitinkančiomis teisės aktų reikalavimų ir neturinčiomis juridinės galios ir Tarnybai Sprendime nurodžius, kad paklausimo dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos teisėtumo negali nagrinėti vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 14 straipsnio 3 dalies 3 punktu, o 2007 metų vertinimo ataskaita iš esmės sutampa su 2008 metų vertinimo ataskaita.

20Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo reikalavimų pagrįstumo, pažymėta, kad ginčo teisinius santykius reglamentuojantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (toliau – ir TVVPĮ) ginčui aktualiu laikotarpiu kito. TVVPĮ redakcijos, galiojusios iki 2012 m. gegužės 1 d., 24 straipsnyje „Turto vertinimo ataskaitos teisinis statusas“ buvo nurodyta, kad turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią, jeigu ji atitinka šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Pagal to paties straipsnio 3 dalį turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. TVVPĮ 25 straipsnyje „Ginčų dėl turto vertės nustatymo nagrinėjimo tvarka“ buvo nustatyta, kad iškilę ginčai dėl turto vertinimo sprendžiami šalių susitarimu arba teismine tvarka, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Tuo tarpu nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojusios redakcijos TVVPĮ (2011 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-1497 redakcija) 23 straipsnio „Turto arba verslo vertinimo ataskaitos teisinis statusas ir ginčai dėl turto arba verslo vertinimo“ 1 dalyje nurodyta, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. To paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad iškilę ginčai dėl turto arba verslo vertės sprendžiami šalių susitarimu arba teismo tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip. Taigi, skirtingai nei iki tol, nuo 2012 m. gegužės 1 d. Tarnybai suteikta teisė vertinti turto ar verslo vertinimo ataskaitos teisingumą, t. y. jos atitiktį TVVPĮ 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

21Pareiškėjui siekiant, kad Tarnyba 2007 ir 2008 metų vertinimo ataskaitas pripažintų neatitinkančiomis teisės aktų reikalavimų ir neturinčiomis juridinės galios, visų pirma spręstinas klausimas, ar Tarnyba apskritai turi tokią teisę, atsižvelgiant į tai, kad aptariamos vertinimo ataskaitos parengtos atitinkamai 2007 ir 2008 metais, t. y. iki aptarto TVVPĮ pakeitimo.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, Tarnyba neturi įgaliojimų vertinti, teikti išvadų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų, kurios buvo sudarytos iki 2012 m. gegužės 1 d., teisėtumo. Šią išvadą, teisėjų kolegijos nuomone, pagrindžia sisteminis TVVPĮ redakcijos, galiojančios nuo 2012 m. gegužės 1 d., vertinimas. Šios redakcijos TVVPĮ niekur nei expressis verbis (aiškiais žodžiais; tiesiogiai), nei netiesiogiai tokia Tarnybos teisė nėra numatyta. Tuo tarpu pačioje TVVPĮ 23 straipsnio 1 dalyje expressis verbis nurodyta, kad „vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams“, o reikalavimai, kuriuos turi atitikti vertinimo ataskaitos, TVVPĮ 22 straipsnyje atsirado tik nuo 2012 m. gegužės 1 d., iki tol galiojusioje šio įstatymo redakcijoje tokie reikalavimai buvo reglamentuoti 23 straipsnyje.

23Taigi Tarnyba, būdama viešojo administravimo subjektas, privalėdama laikytis teisės aktų reikalavimų ir veikdama tik jai teisės aktų nustatytų įgaliojimų ribose, neturėjo įgaliojimų tenkinti pareiškėjo prašymo ir vertinti 2007 ir 2008 metų vertinimo ataskaitų teisingumo, pripažinti jų neatitinkančiomis teisės aktų reikalavimų ir neturinčiomis juridinės galios.

24Dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos teismas pažymėjo, kad, kaip patvirtina bylos medžiaga bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, jos teisėtumo klausimas jau buvo išnagrinėtas Klaipėdos apygardos teismo (civilinės bylos Nr. 2-372-622/2010) ir Lietuvos apeliacinio teismo (civilinės bylos Nr. 2A-598/2012). Pastarojoje byloje vienas iš teismui pateiktų reikalavimų buvo pripažinti negaliojančia 2008 m. sausio 23 d. UAB „Verslavita“ žemės sklypo vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 (t. y. 2008 metų vertinimo ataskaitą) nuo jos sudarymo momento. Lietuvos apeliacinis teismas dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos pasisakė iš esmės, nurodė, jog nėra pagrindo teigti, jog minėtoje ataskaitoje nustatyta suma nepagrįstai per didelė, pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškinys buvo atmestas, paliko nepakeistą. Esant nurodytoms aplinkybėms, Tarnyba, skundžiamu sprendimu atsakydama į pareiškėjo prašymą, pagrįstai nurodė, kad remiantis VAĮ 14 straipsnio 3 dalies 3 punktu (pranešimas ar skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą), negali nagrinėti paklausimo dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos.

25Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad nei vienas pareiškėjo skundo reikalavimas negali būti tenkinamas.

26Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė visas bylos išsprendimui svarbias aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas, o apeliaciniai skundai atmestini.

27III.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 (II tomas, b. l. 138–142).

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė (III tomas, b. l. 14–23).

30Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 (III tomas, b. l. 28–33).

31Prašyme nurodė, kad yra pagrindas atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 8 ir 10 punktų pagrindu.

32Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė (III tomas, b. l. 43–47).

33IV.

34Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 (III tomas, b. l. 70–73).

35Prašyme nurodo, kad administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 buvo nagrinėjama dėl 2007 metų vertinimo ataskaitos Nr. N-07-105, UAB „Verslavita, 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 metų vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058, UAB „Verslavita“, 2008 m. sausio 31 d., pripažinimo neatitinkančiomis teisės aktų reikalavimų ir neturinčiomis juridinės galios. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą.

36Turto vertinimo ataskaitoje Nr. N-08-058, UAB „Verslavita“, 2008 m. sausio 31 d. išvada dėl turto rinkos ir likvidavimo vertės yra nurodyta – 3 000 000 Lt. Išvadoje dėl turto rinkos ir likvidavimo vertės nurodyta Pastaba: Vertinant žemės sklypą buvo atsižvelgta į tai, kad bus daromas detalusis sklypo planas, sklypas bus skaidomas į mažesnius sklypus (po 15–20 arų) ir šie sklypai bus atskirai parduodami. Taip pat atsižvelgta į Šiaulių miesto Bendrojo plano koncepciją. Vertinamas žemės sklypas patenka į vidutinio intensyvumo užstatymo zoną. Teigia, kad jokių duomenų, informacijos, kad padarytas detalusis planas ar bent pateikta paraiška projektavimo sąlygų sąvadui gauti nėra.

37Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendime nurodė, kad nagrinėjamoje byloje teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi paskyrė žemės sklypo retrospektyvinės vertės ekspertizę, kurios išvados patvirtina, kad žemės sklypo rinkos vertė sandorio sudarymo metu 2008 m. kovo 21 d. gali būti apie 2 170 000 Lt. Europos vertinimo standartuose (EVS 1, 2003 m.) aiškiai ir suprantamai išreikšta, jei nėra detalaus plano, tai vertinama tik esama turto būklė, todėl atliekant 2008 m. pradžioje turto vertinimą, buvo galima vertinti tik esamą būklę.

38Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registre iki šiol nėra jokių duomenų apie paraiškos pateikimą žemės sklypo detaliojo plano sąlygų sąvadui gauti. Vertintojai teigia, kad vadovavosi Registrų centro duomenimis, t. y. žinojo, kad jokių kokybinių pakeitimų žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0551-9375) nėra, tačiau dėl neaiškių priežasčių šiais duomenimis nesivadovavo.

39Teigia, kad vadovaujantis teismų padarytomis išvadomis akivaizdu, kad 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo išvada, kurioje nustatyta 3 000 000 Lt vertė su pastaba, iš esmės neteisinga, sklypo vertė padidinta beveik milijonu litų, o vertinimo tikslas - nustatyti rinkos vertę vertinimo dienai - neįvykdytas. Ši informacija yra nauja ir esminė, kuri nebuvo žinoma anksčiau.

40Įvertinus paaiškėjusią informaciją, teismas turės pripažinti 2008 m. sausio 31 d. vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 negaliojančia nuo jos sudarymo dienos, kadangi vertinimo rezultatas padidintas 38 procentais, tai reiškia, kad vertinimo tikslas nebuvo įvykdytas. Sklypo pirkimo pardavimo sutartis pasirašyta su banko garantija, kuri sudaryta vadovaujantis pardavėjo pateiktu vertinimu. Dėl to prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 dėl UAB „Verslavita“ 2008 m. sausio 31 d. vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 pripažinimo negaliojančia, kuri sudaryta nesivadovaujant teisės aktais.

41Pareiškėjas Š. Č. pateiktame atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo jį tenkinti iš esmės trečiojo suinteresuoto asmens prašyme nurodytais argumentais.

42Pareiškėjas nurodo, kad atnaujinus procesą, būtų nustatyta tikroji žemės sklypo vertė, o tai turi esminės reikšmės sandoriui, kadangi kreditas teikiamas esant fiksuotai žemės sklypo vertei, reiškiančiai atitiktį pinigine išraiška pačiam sandorio objektui (žemės sklypui). Du skirtingi rezultatai, nustatyti tuo pačiu tikslu, panaudojus tas pačias specialias žinias negali egzistuoti. Šioje administracinėje byloje buvo prašoma Tarnybos patikrinti, ar 2008 m. sausio 31 d. vertinimas atliktas vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, kadangi būtent tokiu būdu reikalingas nustatytas rezultatas kredito ir hipotekos sutartims sudaryti.

43Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Verslavita“ atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo nurodo, kad nuo 2009 m. iki šiol nagrinėjami skundai, prašymai, bylos dėl UAB „Verslavita“ atliktos turto vertinimo ataskaitos pripažinimo negaliojančia, tačiau jie netenkinti. Ataskaita yra galiojanti, atitinka teisės aktų reikalavimus.

44Teisėjų kolegija konstatuoja:

45V.

46Proceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir tikslus, kurių siekė įstatymų leidėjas, yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais atvejais (siekiant pašalinti tam tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus sprendžiant bylą) bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, griežtai laikantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos ir negali būti tapatinamas su apeliaciniu procesu, kuris reglamentuotas ABTĮ III skyriaus normomis. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, proceso atnaujinimas galimas tik per įstatymu apibrėžtą terminą ir tik tais pagrindais, kuriuos numato įstatymas.

47Bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, proceso atnaujinimo pagrindai išvardyti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 1–12 punktuose, pateiktas pagrindų sąrašas yra baigtinis. Anksčiau paminėti proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad šį institutą reglamentuojančios įstatymo normos būtų taikomos ne formaliai, o griežtai laikantis ABTĮ IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų ir atsižvelgiant į įstatymų leidėjo nustatytą šio instituto paskirtį.

48Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje, kuri užbaigta įsiteisėjusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartimi. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ nors ir nenurodo prašyme, tačiau, kaip galima suprasti iš prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje turinio, prašymą grindžia iš esmės ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu (naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu).

49ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

50ABTĮ 156 straipsnio, nustatančio prašymų dėl proceso atnaujinimo padavimo terminus, 1 dalyje nustatyta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis). Prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą atvejį (ABTĮ 156 straipsnio 3 d.).

51Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ prašyme teigia, kad tik Vilniaus apygardos teismui 2015 m. lapkričio 26 d. priėmus ir paskelbus sprendimą buvo patvirtinta, kad UAB „Verslavita“ 2008 m. sausio 31 d. vertinimo ataskaitoje nurodyta sklypo vertė padidinta 830 000 Lt.

52Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal UAB „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., LAB bankui SNORAS, UAB „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys BUAB „Taurų spalvos“, A. G., paskyrė turto (3,6235 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - )) vertės ekspertizę, pavedant ją atlikti teismo ekspertei ( - ). Atlikus turto vertės ekspertizę, civilinė byla 2015 m. gegužės 13 d. buvo grąžinta Vilniaus apygardos teismui, ekspertizės aktas teisme gautas 2015 m. gegužės 21 d.

53Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 3 d. nutartimi atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą ir apie tai informavo bylos šalis. Teismo posėdis byloje buvo paskirtas 2015 m. birželio 25 d., todėl UAB „Čelta“ (vienas iš ieškovų civilinėje byloje) faktas apie atliktą turto vertės ekspertizę tapo žinomas ir su jame nurodytomis išvadomis UAB „Čelta“ galėjo susipažinti jau 2015 m. birželio 25 d. Aplinkybę, kad UAB „Čelta“ ekspertizės akto išvados minėtoje civilinėje byloje buvo žinomos civilinės bylos nagrinėjimo dieną – 2015 m. birželio 25 d. – patvirtina civilinėje byloje pateiktas pareiškėjų UAB „Čelta“ ir A. K. Č. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuris grindžiamas ekspertizės akto išvadomis, kurio Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 3 d. nutartimi netenkino (teismų informacinės sistemos Liteko duomenys).

54ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis nustato, kad tais atvejais, kai teisėjų kolegija konstatuoja, jog yra praleisti įstatymo nustatyti terminai prašymui paduoti arba prašymas nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, teismas nutartimi atsisako atnaujinti procesą. Tokia teismo nutartis yra neskundžiama. Nustačius, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, prašymo dėl proceso atnaujinimo argumentų svarstymas negalimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-8/14).

55Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ prašymas dėl proceso atnaujinimo būtent trečiojo suinteresuoto asmens nurodytų aplinkybių pagrindu, yra pateiktas akivaizdžiai praleidus įstatymo nustatytą terminą prašymui paduoti, todėl procesą administracinėje byloje atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis).

56Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

57Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje atmesti.

58Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 pagal pareiškėjo Š. Č. skundą atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“, uždarajai akcinei bendrovei „Sraidanta“, uždarajai akcinei bendrovei „Čelta“, G. T. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

59Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Š. Č. su skundu (I tomas, b. l. 1–10), kurį patikslino (I... 5. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (I tomas, b. l. 110?116)... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. atsiliepime į skundą (I tomas, b. l.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. sprendimu (II... 9. Pareiškėjas Š. Č. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą... 10. Atsakovas TVPT pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ pateikė atsiliepimą į... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. pateiktame atsiliepime į pareiškėjo... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ taip pat pateikė apeliacinį... 14. Pareiškėjas Š. Č. pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens... 15. Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. pateiktame atsiliepime į trečiojo... 17. II.... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi... 19. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo pareiškėjui... 20. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo reikalavimų pagrįstumo, pažymėta, kad... 21. Pareiškėjui siekiant, kad Tarnyba 2007 ir 2008 metų vertinimo ataskaitas... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, Tarnyba neturi... 23. Taigi Tarnyba, būdama viešojo administravimo subjektas, privalėdama laikytis... 24. Dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos teismas pažymėjo, kad, kaip patvirtina... 25. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad nei vienas... 26. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 27. III.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ Lietuvos vyriausiajam... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ Lietuvos vyriausiajam... 31. Prašyme nurodė, kad yra pagrindas atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos... 32. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi... 33. IV.... 34. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ pateikė prašymą dėl... 35. Prašyme nurodo, kad administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 buvo... 36. Turto vertinimo ataskaitoje Nr. N-08-058, UAB „Verslavita“, 2008 m. sausio... 37. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendime nurodė, kad... 38. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registre iki šiol nėra jokių duomenų... 39. Teigia, kad vadovaujantis teismų padarytomis išvadomis akivaizdu, kad 2008 m.... 40. Įvertinus paaiškėjusią informaciją, teismas turės pripažinti 2008 m.... 41. Pareiškėjas Š. Č. pateiktame atsiliepime į prašymą dėl proceso... 42. Pareiškėjas nurodo, kad atnaujinus procesą, būtų nustatyta tikroji žemės... 43. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Verslavita“ atsiliepime į prašymą... 44. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 45. V.... 46. Proceso atnaujinimo institutas pagal savo paskirtį ir tikslus, kurių siekė... 47. Bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 48. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ prašo atnaujinti procesą... 49. ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nagrinėdamas prašymą dėl... 50. ABTĮ 156 straipsnio, nustatančio prašymų dėl proceso atnaujinimo padavimo... 51. Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ prašyme... 52. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos... 53. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 3 d. nutartimi atnaujino... 54. ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis nustato, kad tais atvejais, kai teisėjų kolegija... 55. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 57. Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“... 58. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 pagal... 59. Nutartis neskundžiama....