Byla I-1459-764/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Mariaus Bajoro ir Rasos Ragulskytės-Markovienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. J., L. D., A. B. ir P. Z. skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjai G. J., L. D., A. B. ir P. Z. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–4), prašydami panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus skyriaus 2016-10-13 sprendimą Nr. (12.15.-V)2V-1631.

5Pagrįsdami savo reikalavimus pareiškėjai nurodė, kad ginčijamas sprendimas priimtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl naikintinas kaip neteisėtas. Pareiškėjų nuomone,

62016-10-13 sprendime nurodyti imperatyvūs reikalavimai, turėjo būti surašyti ne informacinio pobūdžio rašte, o naujame reikalavime, kadangi ankstesnis 2016-07-01 reikalavimas Nr. RV-62 buvo nuginčytas teismine tvarka. Šiuos savo argumentus pareiškėjai grindžia tuo, kad ginčijamame sprendime yra praplėstas ankstesniame reikalavime nustatytų įpareigojimų pobūdis, kadangi pakeičiamas Departamento padalinys, į kurį prašoma atvykti teikti paaiškinimus, nurodomas konkretus Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) straipsnis, kuriame nustatytas pažeidimas, dėl kurio pareiškėjai yra kviečiami. Be to, pagal ATPK 257 str., pareiškėjai galėjo būti kviečiami tik šaukimais. Buvo pakeistas ir 2016-07-01 reikalavime Nr. RV-62 nustatytas antrasis įpareigojimas, nes nurodoma pašalinti tik šalia pastato pamatų ir ant jo augančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius, taip pat neliko įpareigojimo šienauti šalia pastato esančią teritoriją. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų dėl laikino stogo įrengimo būtinybės. Juo labiau, kad pastatas šiai dienai nėra taisytinas. Nustatytas terminas iki 2017-05-01 yra neprotingas, kadangi vėlyvą rudenį, žiemą ir ankstyvą pavasarį jokie statybos darbai dėl prastų oro sąlygų negali būti vykdomi.

7Atsakovas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 29–30) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime pažymėjo, kad ginčijamas sprendimas priimtas vykdanti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-09-22 sprendimą, priimtą administracinėje byloje

9Nr. I-8614-473/2016, ir yra sudėtinė 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 dalis. Pareiškėjų argumentai, kad turėjo būti surašytas naujas reikalavimas yra nepagrįsti, kadangi teismas panaikino tik 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 dalį, kuria nustatyti per trumpi terminai pašalinti arti svirno ir ant jo augančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius bei įrengti stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamų atmosferos kritulių poveikį pastatui. Teismas įpareigojo atsakovą ne surašyti naują reikalavimą, o nustatyti ilgesnius reikalavimo įvykdymo terminus. Manydami, kad nustatyti terminai yra nepakankami įpareigojimams įvykdyti, pareiškėjai turi teisę kreiptis dėl jų pratęsimo.

10Teismas konstatuoja:

11Byloje ginčas keliamas dėl Departamento Vilniaus skyriaus 2016-10-13 sprendimo

12Nr. (12.15.-V)2V-1631 teisėtumo ir pagrįstumo.

13Byloje nustatyta, kad pareiškėjai yra grūdų sandėlio (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), kuris įregistruotas Kultūros vertybių registre, savininkai.

14Departamento Vilniaus skyrius 2016-07-01 reikalavimu Nr. RV-62 įpareigojo pareiškėjus iki 2016-08-18 atvykti į Departamentą pateikti paaiškinimus dėl administracinės teisės pažeidimų procedūros pradžios, iki 2016-07-22 pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius ir iki 2016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui (b. l. 8–9).

15Nesutikdami su Departamento Vilniaus skyriaus 2016-07-01 reikalavimu, pareiškėjai padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašydami jį panaikinti.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016-09-22 sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. I-8614-473/2016, pareiškėjų skundą patenkino iš dalies – panaikino Departamento 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 dalį, kuria nustatyti terminai iki 2016-07-22 pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius ir iki

172016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui, nurodydamas Departamentui nustatyti ilgesnius reikalavimo įvykdymo terminus, atsižvelgiant į teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje pateiktus išaiškinimus (b. l. 17–23).

18Vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, Departamento Vilniaus skyrius priėmė 2016-10-13 sprendimą Nr. (12.15.-V)2V-1631 (b. l. 5), kuriuo atidėjo 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 įvykdymo terminus, nurodydamas pareiškėjams 2016-11-08 11 val. atvykti į Departamento Vilniaus skyrių Ukmergėje (Vytauto g. 88, Ukmergė) ir pateikti paaiškinimus dėl administracinės teisės pažeidimų procedūros pradžios pagal ATPK 91 str. ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimas“, iki 2017-02-01 pašalinti arti svirno (prie pamatų) ir ant jo augančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius ir iki

192017-05-02 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui (b. l. 5).

20Su šiuo Departamento Vilniaus skyriaus sprendimu pareiškėjai nesutinka ir prašo teismą jį panaikinti kaip neteisėtą. Pareiškėjų nuomone, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-09-22 sprendimą, atsakovas privalėjo surašyti naują reikalavimą, o ne išdėstyti savo nurodymus informacinio pobūdžio rašte.

21Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 str. 1 d. 2 p., valdytojas turi teisę naudotis savo valdomu turtu pagal paskirtį, nepažeisdamas šiame ir kituose įstatymuose nustatytų reikalavimų; gauti metodinę, techninę, finansinę ir (ar) kitokią paramą kultūros paveldo objekto priežiūrai ir tvarkybai, susipažinti su valstybės ir savivaldybių institucijų turima tyrimų medžiaga ir kita informacija apie kultūros paveldo objektą. To paties straipsnio 3 d. 1 p. nustatyta, kad Vykdytojas privalo, be kita ko, prižiūrėti kultūros paveldo objektą, jo teritoriją, vietovę, laiku šalinti atsiradusius defektus ir apsaugoti statinius nuo neigiamo aplinkos poveikio; patalpose, kurių interjeras vertingas, palaikyti reikiamą mikroklimatą; laiku atnaujinti želdinius, šalinti savaime užaugančius augalus, teritorijoje šienauti žolę ir genėti medžius, valyti šiukšles, šalinti taršos šaltinius; istorinius želdynus – kultūros paveldo objektus prižiūrėti ir tvarkyti pagal kultūros ministro patvirtintą paveldo tvarkybos reglamentą, skirtą istorinių želdynų tvarkybai ir suderintą su Aplinkos ministerija. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 str. 3 d. nustatyta, kad saugomo objekto priežiūros ir tvarkybos darbai atliekami valdytojų lėšomis, jei yra galimybių – iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšomis, skirtomis paveldotvarkai, tarptautinių fondų ir programų ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis.

22Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 str. 10 d. 10 p. nustatyta, kad Departamentas teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims. Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Kultūros ministro 2005-04-01 įsakymu Nr. ĮV-116 patvirtintų Departamento nuostatų 6.10 punkte.

23Departamento direktoriaus 2015-05-25 įsakymu Nr. Į-121 patvirtintų Departamento nuostatų 6.18–6.19 punktuose nustatyta, kad Departamento Vilniaus skyrius vykdo Departamentui teisės aktų nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos valstybinio administravimo funkcijas, kontroliuoja kaip valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir šių objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojai laikosi teisės aktų nustatytų nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimų, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartyse nustatytų įsipareigojimų ir kitų sąlygų. Pagal Departamento nuostatų 7 .1 p., Departamento Vilniaus skyrius turi teisę teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims (7.1 punktas).

24Departamento reikalavimų fiziniams ir juridiniams asmenims forma patvirtinta kultūros ministro 2005-10-24 įsakymu Nr. Į-454.

25Įvertinęs nagrinėjamu atveju susiklosčiusią faktinę situaciją, pareiškėjų skunde išdėstytus argumentus bei nurodytą teisinį reguliavimą, teismas iš dalies sutinka su pareiškėjų skundu.

26Byloje nustatyta, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 str. 3 d. nuostatomis pagrįsti reikalavimai dėl svirno, esančio ( - ), apsaugos pareiškėjams buvo išdėstyti Departamento 2016-07-01 reikalavime Nr. RV-62. Šio reikalavimo teisėtumą ir pagrįstumą įvertinęs Vilniaus apygardos administracinis teismas, konstatavo, kad pareiškėjams duoti nurodymai iš esmės yra teisėti, tačiau nustatytas nepakankamas terminas jiems įvykdyti. Atsižvelgdamas į tai, teismas iš dalies patenkino pareiškėjų skundą ir panaikino Departamento 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 dalį, kuria nustatyti terminai iki 2016-07-22 pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius ir iki 2016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui, bei nurodė Departamentui nustatyti ilgesnius reikalavimo įvykdymo terminus, atsižvelgiant į teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje pateiktus išaiškinimus (b. l. 17–23). Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjų argumentai, jog Departamento 2016-07-01 duoti reikalavimai buvo nuginčyti teisme, todėl jų atžvilgiu turėjo būti surašytas naujas reikalavimas, yra nepagrįsti. Pažymėtina, kad teismas neįpareigojo Departamento priimti naują reikalavimą, o tik nustatyti kitus 2016-07-01 reikalavime Nr. RV-62 nurodytų įpareigojimų įvykdymo terminus. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-09-22 sprendimą Departamentas įgyvendino priimdamas 2016-10-13 sprendimą Nr. (12.15.-V-2V-1631) ,,Dėl 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 įvykdymo terminų atidėjimo“. Teismas taip pat nesutinka su pareiškėjų argumentais, kad Departamentas išplėtė ankstesnių reikalavimų ribas.

27Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016-09-22 sprendimu nurodė Departamentui nustatyti ilgesnius reikalavimų pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius ir įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui, įvykdymo terminus. Departamento 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 dalis, susijusi su įpareigojimu pareiškėjams atvykti į teritorinį padalinį ir pateikti paaiškinimus, teismo buvo pripažinta teisėta ir pagrįsta. Vadinasi, ginčijamu sprendimu atidėdamas 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 įvykdymo terminas, Departamento Vilniaus skyrius neturėjo teisinio pagrindo atidėti reikalavimo atvykti į Departamento teritorinį skyrių datą. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad, nustatydamas pareiškėjams reikalavimą atvykti į Departamento teritorinį skyrių duoti paaiškinimus, Departamento Vilniaus skyrius privalėjo surašyti naują nustatytos formos reikalavimą. Departamento Vilniaus skyriaus 2016-10-13 sprendimo Nr. (12.15.-V-2V-1631) dalis, kuria pareiškėjams nurodoma 2016-11-08 11 val. atvykti į Departamento Vilniaus skyrių Ukmergėje (Vytauto g. 88, Ukmergė) pateikti paaiškinimus dėl administracinės teisės pažeidimų procedūros pradžios pagal ATPK 91 str. ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimas“, naikintina.

28Teismas taip pat nesutinka su pareiškėjų argumentais, kad Departamentas išplėtė ankstesnių reikalavimų ribas, kadangi reikalavimai arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius ir įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui, suformuluoti taip pat kaip ir 2016-07-01 reikalavime

29Nr. RV-62.

30Pareiškėjų teigimu, reikalavimo įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui, įvykdymas iki 2017-05-02 dėl klimatinių sąlygų yra neįmanomas. Kita vertus, šie pareiškėjų argumentai grindžiami iš esmės tik prielaidomis. Be to, atsakovas atsiliepime pabrėžė, kad negalėdami dėl objektyvių priežasčių iki 2017-05-02 įvykdyti reikalavimo, pareiškėjai gali kreiptis į jį dėl šio termino pratęsimo.

31Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjų skundas tenkintinas iš dalies – Departamento Vilniaus skyriaus 2016-10-13 sprendimo Nr. (12.15.-V-2V-1631) dalis, kuria pareiškėjams nurodoma 2016-11-08 11 val. atvykti į Departamento Vilniaus skyrių Ukmergėje (Vytauto g. 88, Ukmergė) pateikti paaiškinimus dėl administracinės teisės pažeidimų procedūros pradžios pagal ATPK 91 str. ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimas“, naikintina. Kita pareiškėjų skundo dalis atmestina kaip nepagrįsta.

32Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 ir 2 p., 132 ir

33133 str. teismas

Nutarė

34Pareiškėjų G. J., L. D., A. B. ir P. Z. skundą patenkinti iš dalies.

35Panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus 2016-10-13 sprendimo Nr. (12.15.-V-2V-1631) dalį, kuria pareiškėjams nurodoma 2016-11-08 11 val. atvykti į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrių

36Ukmergėje (Vytauto g. 88, Ukmergė) pateikti paaiškinimus dėl administracinės teisės pažeidimų procedūros pradžios pagal ATPK 91 str. ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimas“.

37Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjai G. J., L. D., 5. Pagrįsdami savo reikalavimus pareiškėjai nurodė, kad ginčijamas sprendimas... 6. 2016-10-13 sprendime nurodyti imperatyvūs reikalavimai, turėjo būti... 7. Atsakovas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus... 8. Atsiliepime pažymėjo, kad ginčijamas sprendimas priimtas vykdanti Vilniaus... 9. Nr. I-8614-473/2016, ir yra sudėtinė 2016-07-01... 10. Teismas konstatuoja:... 11. Byloje ginčas keliamas dėl Departamento Vilniaus skyriaus 2016-10-13... 12. Nr. (12.15.-V)2V-1631 teisėtumo ir pagrįstumo.... 13. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai yra grūdų sandėlio (unikalus Nr. ( - )),... 14. Departamento Vilniaus skyrius 2016-07-01 reikalavimu Nr. RV-62 įpareigojo... 15. Nesutikdami su Departamento Vilniaus skyriaus 2016-07-01 reikalavimu,... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016-09-22 sprendimu, priimtu... 17. 2016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą... 18. Vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, Departamento... 19. 2017-05-02 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą... 20. Su šiuo Departamento Vilniaus skyriaus sprendimu pareiškėjai nesutinka ir... 21. Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 str. 1 d. 2 p.,... 22. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 str. 10 d. 10 p.... 23. Departamento direktoriaus 2015-05-25 įsakymu Nr. Į-121 patvirtintų... 24. Departamento reikalavimų fiziniams ir juridiniams asmenims forma patvirtinta... 25. Įvertinęs nagrinėjamu atveju susiklosčiusią faktinę situaciją,... 26. Byloje nustatyta, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14... 27. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016-09-22... 28. Teismas taip pat nesutinka su pareiškėjų argumentais, kad Departamentas... 29. Nr. RV-62.... 30. Pareiškėjų teigimu, reikalavimo įrengti laikiną stogo dangą, kuri... 31. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareiškėjų... 32. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 33. 133 str. teismas... 34. Pareiškėjų G. J., L. D., 35. Panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus... 36. Ukmergėje (Vytauto g. 88, Ukmergė) pateikti paaiškinimus dėl... 37. Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 38. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...