Byla I-8614-473/2016
Dėl reikalavimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ernesto Spruogio ir Margaritos Stambrauskaitės, dalyvaujant pareiškėjams A. B. (A. B.), L. D., P. Z., atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovei Nijolei Vaitiekūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. J., L. D., A. B., P. Z. skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dėl reikalavimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai G. J., L. D., A. B. ir P. Z. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus skyriaus 2016-07-01 reikalavimą Nr. RV-62 (b. l. 1–4). Skunde nurodė ir teismo posėdyje pareiškėjai paaiškino, kad VĮ Registrų centre jų vardu buvo įregistruotas nekilnojamasis daiktas – grudų sandėlis (svirnas), esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ),. Įregistravimo pagrindas – Glitiškių k. kolūkio likvidacinės komisijos 1997 metų sprendimas, priimtas remiantis pareiškėjų turimais šio kolūkio pajais. Apie minėta sprendimą pareiškėjai sužinojo 2011 metais. Departamentas dėl svirno prastos būklės ir jo istorinės vertės, nuo 1992 metų nesiėmė jokių veiksmų šiai vertybei išsaugoti ir tik įregistravus šią vertybę VĮ Registrų centre pareiškėjų vardu 2011-05-13, Departamentas po dviejų metų 2013-04-29 ėmėsi tam tikrų veiksmų, įtraukiant statinį į saugotinų objektų sąrašą. Valstybės saugotino statuso suteikimas statiniui vyko pareiškėjams nedalyvaujant ir jų neinformavus. Tik 2016-07-01 reikalavimu buvo konstatuota, kad statinys neprižiūrimas ir dėl pareiškėjų netinkamų veiksmų nyksta jo vertingosios savybės, įgriuvo stogas ir pan. Šios aplinkybės dėl pastato prastos būklės Departamentui buvo žinomos nuo 1992 metų ir jos nekito. Departamento Reikalavime, tinklapyje viešai skelbiamoje medžiagoje nenurodyta, kad šie padariniai atsirado dėl pareiškėjų veiksmų (pareiškėjai nėra bausti už pastato nepriežiūrą valdymo laikotarpiu, o priešingai, ėmėsi veiksmų statinio angoms uždaryti ir pan.). Stogo defektai buvo fiksuoti Departamento darytose nuotraukose šį objektą įtraukiant į saugotinų objektų sąrašą. Suprasdami šio statinio svarbą pareiškėjai inicijavo pastato neatlygintinio perleidimo procedūrą valstybei, tačiau iki šios dienos atsakymas nėra gautas. Nesutiktina ir su Departamento išreikšta pozicija, kad pareiškėjai turi pašalinti arti svirno ir ant jo augančius bei pastatą gadinančius želdinius. Statinys yra registruotas pareiškėjų vardu, tačiau žemės sklypas, ant kurio stovi statinys, pareiškėjams nepriklauso. Toks reikalavimas gali būti reiškiamas kitam subjektui. Reikalavimas yra nepasirašytas ir jame nėra jokios atžymos, kad tai dokumento kopija, todėl jis neturi juridinės galios. Reikalavimas reiškiamas Departamento vardu, tačiau surašytas Departamento struktūrinio vieneto – Vilniaus skyriaus pareigūno, todėl neaišku kurio subjekto vardu reikalavimas pateiktas. Nesuprantama Departamento pozicija, kad į administracinę teiseną asmenys kviečiami reikalavimu. Esant administraciniam teisės pažeidimui, jo požymiams asmuo gali būti kviečiamas tik šaukimu. Administracinė teisena yra negalima, kadangi yra suėję Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyti patraukimo administracinėn atsakomybėn terminai.

4Atsakovas Departamentas prašė atmesti pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą (b. l. 40–44). Atsiliepime ir teismo posėdyje atsakovo atstovė paaiškino, kad Departamento 1995-01-31 nutarimu Nr. 01-8-413 Glitiškių dvaro sodyba buvo įtraukta į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitos sąrašą. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2452 3 straipsnis išsprendė nekilnojamųjų kultūros vertybių, kuriuos iki šios įstatymo įsigaliojimo buvo įtrauktos į valstybės apskaitą, tolesnės apsaugos klausimą. Pagal 3 straipsnio 1 dalį visi objektai, saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo 9 straipsnį, pripažinti Kultūros vertybių registre registruotomis kultūros vertybėmis. Vadovaujantis šia nuostata, Glitiškių dvaro sodybos svirnas 2013-04-29 pripažintas Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamąja kultūros vertybe. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 7.2 punkte nurodyta, kad nekilnojamasis daiktas (pastatas unikalus Nr. ( - ) įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Šis juridinis faktas įregistruotas vadovaujantis Departamento 2013-05-14 pranešimu Nr. 05-15 ir galioja nuo 2013-05-20. Pareiškėjai statinio savininkais tapo 1997-04-15 protokolo Nr. 42 ir 2011-01-07 perdavimo-priėmimo akto pagrindu. Pasirašę minėtus dokumentus, pareiškėjai tapo kultūros paveldo objekto valdytojais. Departamento Vilniaus skyrius kartu su Lietuvos Respublikos valstybine kultūros paveldo komisija 2016-06-28 dalyvavo išvykoje, apžiūrint Vilniaus rajone esančius kultūros paveldo objektus. Apžiūros metu fiksuotas netinkamai prižiūrimas kultūros paveldo objektas – Glitiškių dvaro sodybos svirnas, todėl

5Departamento Vilniaus skyrius surašė pareiškėjams 2016-07-01 reikalavimą Nr. RV-62. Minėtas reikalavimas 2016-07-04 buvo surašytas keturiais egzemplioriais ir visiems pareiškėjams išsiųstas registruotu paštu, dėl techninių kliūčių vienas pareiškėjas A. B. gavo reikalavimą nepasirašytą. Departamento Vilniaus skyrius 2016-07-27 atliko kultūros paveldo objekto Glitiškių dvaro sodybos svirno apžiūrą ir 2016-07-27 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. AAV-394 nustatė, kad pastatas nenaudojamas, apleistas, langų ir durų angos užsandarintos, virš mūrinės pastato dalies neišlikusi stogo danga, ant mūro auga menkaverčiai medeliai, teritorija neprižiūrima, nešienaujama, menkaverčiai medeliai, krūmai auga šalia pastato pamatų. Apžiūros metu nustatyta, kad 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 2 punktas neįvykdytas. Departamento Vilniaus skyrius apie pareiškėjų neįvykdytą reikalavimą 2016-08-01 raštu Nr. LRV-181 informavo

6Departamentą. Departamento Vilniaus skyrius 2016-08-29 pakartotinai atliko kultūros paveldo objekto apžiūrą ir nustatė, kad pareiškėjai reikalavimo neįvykdė ir 2016-08-29 „Dėl reikalavimo neįvykdymo“ pažymėjo, kad pastatas ir toliau niokojamas, pareiškėjais nesiėmė jokių priemonių kultūros paveldo objekto būklei stabilizuoti. Rašte taip pat prašoma pareiškėjų 2016-09-21 11.00 val. atvykti į Departamento Vilniaus skyrių administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymui. Pažymėtina, kad valdytojas privalo prižiūrėti kultūros paveldo objektą, jo teritoriją, laiku šalinti atsiradusius defektus ir apsaugoti statinius nuo neigiamo aplinkos poveikio.

7Skundas tenkinamas dalyje.

8Byloje ginčas kilo dėl Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus skyriaus 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62, kuriuo pareiškėjai įpareigoti iki 2016-08-18 atvykti į Departamentą paaiškinimų pateikimui dėl galimai administracinės teisės pažeidimų procedūros pradžios, iki 2016-07-22 pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius, iki 2016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui, teisėtumo bei pagrįstumo.

9Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija 1995-01-31 nutarimu Nr. 413 Dvaro sodybą, esančią ( - ), įtraukė į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą (b. l. 46).

10Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarnyba 2013-04-23 akto pagrindu inicijavo pastato – grudų sandėlio, unikalus Nr. 4400-2126-0546, esančio Liepų al. 3B įregistravimą Kultūros vertybių registre (b. l. 47).

11Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-07-12 išrašas patvirtina, kad pastatas – grudų sandėlis, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso L. D., G. J., A. B., P. Z.. Nuosavybės teisė į pastatą – grudų sandėlį pareiškėjams atiteko 1997-04-15 protokolo Nr. 42, 2011-01-07 priėmimo-perdavimo akto ir 2011-05-10 susitarimo pagrindu. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, vadovaujantis Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarnybos akto Nr. KPD-RM-1950 pagrindu. Įrašas galioja nuo 2013-05-20 (b. l. 8, 9).

12Pareiškėjai 2015-10-14 prašymu „Dėl nekilnojamojo daikto perėmimo valstybės reikmėms“ kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Departamentą, prašydami už simbolinę 1 Eur dydžio sumą ar kitu teisiniu pagrindu perimti grūdų sandėlį, unikalus Nr. 4400-2126-0546, valstybės reikmėms. Prašymą pareiškėjai motyvavo tuo, kad yra senyvo amžiaus ir neturi lėšų ne tik pastato atstatymui, bet ir remontui (b. l. 17).

13Valstybinė mokesčių inspekcija 2015-10-20 raštu Nr. (28.8-08-4)RNA-37961 „Dėl bešeimininkio turto“ persiuntė pagal kompetenciją pareiškėjų prašymą nagrinėti VĮ Turto bankui (b. l. 18).

14Departamentas 2015-10-27 raštu Nr. (9.41.)2-2474 „Dėl nekilnojamojo daikto perėmimo valstybės reikmėms“ informavo pareiškėjus apie Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytus atvejus, kuomet objektas gali būti paimamas valstybei nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos pagrindu, ir nurodė, kad pagal galiojančius teisės aktus pareiškėjai gali turtą perduoti, dovanoti ar kitaip perleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (b. l. 19, 20).

15Departamento Vilniaus skyrius 2016-07-01 reikalavimu Nr. RV-62 įpareigojo pareiškėjus iki 2016-08-18 atvykti į Departamentą paaiškinimų pateikimui dėl galimai administracinės teisės pažeidimų procedūros pradžios, iki 2016-07-22 pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius, iki 2016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui. Surašydamas reikalavimą, Departamentas vadovavosi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi (b. l. 5, 6, 49, 50).

16AB Lietuvos pašto siuntų nuorašas patvirtina, kad Departamentas 2016-07-01 reikalavimą Nr. RV-62 2016-07-04 išsiuntė pareiškėjams (b. l. 81, 82).

17Departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius 2016-07-27 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. AAV-394 nurodė, kad atlikus Glitiškių dvaro sodybos svirno apžiūrą nustatyta kad pastatas nenaudojamas, apleistas, langų ir durų angos užsandarintos, virš mūrinės pastato dalies neišlikusi stogo danga, ant mūro auga menkaverčiai medeliai, teritorija neprižiūrima, nešienaujama, menkaverčiai medeliai, krūmai auga šalia pastato pamatų. Apžiūros metu nustatyta, kad Departamento Vilniaus skyriaus 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 2 punktas neįvykdytas (b. l. 55, 56).

18Departamento Vilniaus skyrius 2016-08-01 raštu Nr. LRV-181 „Dėl Glitiškių dvaro sodybos svirno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - ) informavo Departamentą, kad Vilniaus skyrius 2016-07-01 kultūros paveldo objekto valdytojams surašė reikalavimą Nr. RV-62, tačiau, 2016-07-27 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. AAV-394 fiksavo, kad reikalavimo antras punktas neįvykdytas, todėl, kultūros paveldo objekto valdytojams, nustačius administracinio teisės pažeidimo sudėtį, bus taikoma administracinė atsakomybė (b. l. 48).

19Departamento Vilniaus skyrius 2016-08-29 raštu Nr. (12.15.-V)2V-1404 „Dėl reikalavimo nevykdymo“ kreipėsi į pareiškėjus, prašydamas 2016-09-21 11 val. atvykti į Departamento Vilniaus skyrių administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymui (53, 54).

20Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos laikinojo įstatymo (galiojusio iki 1995-02-01) 8 straipsnio 2 punkte buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija turi teisę įtraukti į laikiną istorijos ir kultūros paminklų apskaitą trejiems metams naujus objektus ir minėtam laikotarpiui nustatyti šių objektų teritorijos, apsaugos, įtakos, reguliuojamo užstatymo ir saugomo kraštovaizdžio zonas bei režimą jose, apie tai informuojant atitinkamą savivaldybę ir objekto šeimininką ar naudotoją; reikalauti, kad jie sudarytų laikiną įsipareigojimą saugoti istorijos ir kultūros paminklą bei apsaugos ir nuomos sutartį iki trejų metų.

21Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija 1995-01-31 nutarimu Nr. 413 Dvaro sodybą, ( - ), įtraukė į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą (b. l. 16).

22Lietuvos Respublikos įstatymo dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo 9 straipsnyje buvo nustatyta, kad į Lietuvos Respublikos respublikinės ir vietinės reikšmės istorijos ir kultūros paminklų sąrašus, Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą įrašyti bei į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą įtraukti objektai, kol bus nuspręsta dėl jų įrašymo į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, turi būti saugomi kaip nekilnojamosios kultūros vertybės. Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos dokumentai (apsaugos ir nuomos sutartis, apsaugos sutartis, įsipareigojimas saugoti paminklą), jų apsaugos zonų nustatymo ir kiti dokumentai galioja, kol jie bus pakeisti pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą.

23Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2452 (galiojusio nuo 2005-04-20) 3 straipsnio 1 dalį visi objektai, saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 9 straipsnį, pripažįstami Kultūros vertybių registre registruotomis nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis.

24Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 10 dalies 13 punktą Departamentas teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus.

25Įstatymo 2 straipsnio 39 punkte nustatyta, kad valdytojas – kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkas ar kitoks valdymo teisių turėtojas.

26Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama. Pagal Įstatymo 14 straipsnio 1 dalį valdytojas turi teisę, be kita ko, naudotis savo valdomu turtu pagal paskirtį, nepažeisdamas šiame ir kituose įstatymuose nustatytų reikalavimų; gauti metodinę, techninę, finansinę ir (ar) kitokią paramą kultūros paveldo objekto priežiūrai ir tvarkybai, susipažinti su valstybės ir savivaldybių institucijų turima tyrimų medžiaga ir kita informacija apie kultūros paveldo objektą (2 punktas). Vykdytojas privalo, be kita ko, prižiūrėti kultūros paveldo objektą, jo teritoriją, vietovę, laiku šalinti atsiradusius defektus ir apsaugoti statinius nuo neigiamo aplinkos poveikio; patalpose, kurių interjeras vertingas, palaikyti reikiamą mikroklimatą; laiku atnaujinti želdinius, šalinti savaime užaugančius augalus, teritorijoje šienauti žolę ir genėti medžius, valyti šiukšles, šalinti taršos šaltinius; istorinius želdynus – kultūros paveldo objektus prižiūrėti ir tvarkyti pagal kultūros ministro patvirtintą paveldo tvarkybos reglamentą, skirtą istorinių želdynų tvarkybai ir suderintą su Aplinkos ministerija (3 dalies 1 punktas). Saugomo objekto priežiūros darbai atliekami valdytojų lėšomis, tvarkybos darbai – valdytojų lėšomis, jei yra galimybių – iš dalies valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšomis, skirtomis paveldotvarkai, tarptautinių fondų ir programų ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis. Valdytojams taikomos įstatymų nustatytos mokesčių lengvatos (27 straipsnio 3 dalis).

27Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 91 straipsnyje nustatyta, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ar Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir baudą pareigūnams – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2571 straipsnio 1 dalį šaukimai siunčiami administracinio teisės pažeidimo bylos procese dalyvaujančiam asmeniui.

28Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-01 įsakymu Nr. ĮV-116 patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų 6.10 punktą Departamentas teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims.

29Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015-05-25 įsakymu Nr. Į-121 patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų 6.19 punkte nustatyta, kad Departamento Vilniaus skyrius vykdo Departamentui teisės aktų nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos valstybinio administravimo funkcijas; kontroliuoja kaip valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir šių objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojai laikosi teisės aktų nustatytų nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimų, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartyse nustatytų įsipareigojimų ir kitų sąlygų (6.18 punktas); Departamento Vilniaus skyrius turi teisę teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims (7.1 punktas).

30Apibendrinus ginčui aktualų teisni reglamentavimą matyti, jog Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos laikinojo įstatymo (galiojusio iki 1995-02-01) 8 straipsnio 2 punktu, 1995-01-31 nutarimu Nr. 413 Dvaro sodybą, esančią Glitiškių k., Paberžės apskr., Vilniaus r., įtraukė į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą, ir remianti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo 9 straipsniu Dvaro sodyba turėjo būti saugoma kaip nekilnojamoji kultūros vertybė iki kol bus nuspręsta dėl jos įrašymo į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2452 3 straipsnio 1 dalimi, Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarnybos 2013-04-23 akto pagrindu pastatas – grudų sandėlis, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), buvo įregistruotas Kultūros vertybių registre. Departamentas pastato įregistravimą Kultūros vertybių registre inicijavo tik 2013-04-23 (2013-05-20 pastatas buvo įregistruotas), t. y. praėjus daugiau nei 13 metų nuo Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-2452 (galiojusio nuo 2005-04-20) įsigaliojimo, kuriuo visi objektai, saugoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pagal įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 9 straipsnį, pripažinti Kultūros vertybių registre registruotomis nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis, o reikalavimą Nr. RV-62 surašė 2016-07-01, t. y. praėjus daugiau nei 3 metams nuo pastato įregistravimo į Kultūros vertybių registrą, tačiau įvertinus Departamento veiksmus, įtraukiant Dvaro sodybą į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą, nustatant jos saugojimo režimą bei įrašant į Kultūros vertybių registrą, matyti, kad Departamentas nors ir ne savalaikiai, bet visus veiksmus, atkliko vadovaudamasis tuo metu galiojusiomis teisės aktų nuostatomis. Pažymėtina ir tai, kad šių veiksmų atlikimo terminų tuo metu galiojantys teisės aktai nenustatė. Teismas, atsižvelgdamas į šioje byloje susiklosčiusias aplinkybes, atmetą kaip nepagrįstus pareiškėjų argumentus jog Departamentas nuo 1992 nesiėmė jokių veiksmų nekilnojamajai kultūros vertybei išsaugoti.

31Kaip minėta, pareiškėjai nesutinka su Departamento reikalavimu pašalinti arti svirno ir ant jo augančius bei pastatą gadinančius želdinius kadangi žemės sklypas, ant kurio stovi statinys, jiems nepriklauso, tačiau, Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija, taigi pareiškėjams kyla pareiga saugoti ne tik pastatą bet ir jo užimamą bei jam nustatytą teritoriją, tam, kad toje teritorijoje augantys augalai negadintų saugomo pastato.

32Pareiškėjai nurodo, kad reikalavimas yra nepasirašytas ir jame nėra jokios atžymos, kad tai būtų dokumento kopija, todėl jis neturi jokio juridinės galios. Departamentas nurodo, kad dėl techninių kliūčių vienas pareiškėjas A. B. gavo reikalavimą nepasirašytą. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2016-07-01 reikalavimas Nr. RV-62, siųstas pareiškėjui A. B., yra nepasirašytas, tačiau teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad šis reikalavimas neturi juridinės galios, kadangi kitiems pastato bendrasavininkams siųsti reikalavimo egzemplioriai buvo tinkamai pasirašyti (ginčo byloje dėl šios aplinkybės nėra), todėl gavęs nepasirašytą reikalavimą A. B. galėjo susižinoti su kitais pastato bendrasavininkais tam, kad įsitikintų reikalavimo juridine galia.

33Pareiškėjų teigimu reikalavimas reiškiamas Departamento vardu, tačiau surašytas Departamento struktūrinio vieneto – Vilniaus skyriaus pareigūno, todėl neaišku kurio subjekto vardu reikalavimas pateiktas. Minėta, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-01 įsakymu Nr. ĮV-116 patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų 6.10 punktas suteikia teisę Departamentui teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims, o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015-05-25 įsakymu Nr. Į-121 patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų 6.19 punktas suteikia teisę Departamento Vilniaus skyriui vykdyti Departamentui teisės aktų nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos valstybinio administravimo funkcijas; kontroliuoti kaip valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir šių objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojai laikosi teisės aktų nustatytų nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimų, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartyse nustatytų įsipareigojimų ir kitų sąlygų (6.18 punktas); turi teisę teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims (7.1 punktas). Taigi Departamento Vilniaus skyrius, vykdydamas Departamentui teisės aktų nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos valstybinio administravimo funkcijas, turi teisę teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims. Iš 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 turinio aiškiai matyti, kad jį Departamento vardu surašė Departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė, todėl pareiškėjų argumentas dėl to, kad neaišku kurio subjekto vardu reikalavimas surašytas, atmetamas kaip nepagrįstas.

34Pareiškėjai nurodo, kad esant administraciniam teisės pažeidimui, jo požymiams asmuo gali būti kviečiamas tik šaukimu. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju Departamentas 2016-07-01 reikalavimą Nr. RV-62 surašė remdamasis jo veiklą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis. Šio reikalavimo nevykdymas gali būti pagrindu pradėti administracinio teisės pažeidimo procedūrą, tačiau nėra administracinio teisės pažeidimo procedūros dalis, todėl nėra pagrindo tokio reikalavimo surašymui asmenis kviesti šaukimu. Minėta, kad šaukimai asmenims įteikiami pradėjus administracinio teisės pažeidimo procesą (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2571 straipsnio 1 dalis).

35Departamento 2016-07-01 reikalavimu Nr. RV-62 pareiškėjai įpareigoti iki 2016-08-18 atvykti į Departamentą paaiškinimų pateikimui dėl galimai administracinės teisės pažeidimų procedūros pradžios, iki 2016-07-22 pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius, iki 2016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui. Pareiškėjai nurodo, kad yra pensininkai ir neturi lėšų pastato remontui. Iš prie skundo pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjai 2015-10-14 prašymu „Dėl nekilnojamojo daikto perėmimo valstybės reikmėms“ kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Departamentą, prašydami už simbolinę 1 Eur dydžio sumą ar kitu teisiniu pagrindu perimti grūdų sandėlį, unikalus Nr. ( - ) valstybės reikmėms, tačiau iš Departamento 2015-10-27 rašto Nr. (9.41.)2-2474 „Dėl nekilnojamojo daikto perėmimo valstybės reikmėms“ matyti, kad toks pareiškėjų prašymas negali būti tenkinamas.

36Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčo pastato nuosavybės teisių perleidimas gali būti įgyvendintas kitais būdais – remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXIII skyriaus „Pirkimas-pardavimas“, XXVII skyriaus „Dovanojimas“ nuostatomis, tai, kad remianti Įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi pastato priežiūros darbams atlikti yra galimybių gauti valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, į tai, kad pareiškėjai šiomis įstatymų teikiamomis galimybėmis nepasinaudojo, į tai kad minėtoms teisėms įgyvendinti reikia tam tikro laiko tarpo, į tai, kad teismo posėdyje atsakovo atstovė sutiko, kad būtų nustatytas ilgesnis reikalavimo įvykdymo terminas, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais panaikina Departamento 2016-07-01 reikalavimą Nr. RV-62 toje dalyje, kurioje nustatyti terminai iki 2016-07-22 pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius ir iki 2016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui bei įpareigoja Departamentą nustatyti ilgesnį terminą, per kurį būtų galima išspręsti aukščiau aptartus klausimus (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 dalis).

37Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teismas

Nutarė

38Pareiškėjų G. J., L. D., A. B. (A. B.), P. Z. skundą tenkinti dalyje.

39Panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2016-07-01 reikalavimo Nr. RV-62 dalį, kuria nustatyti terminai iki 2016-07-22 pašalinti arti svirno ir ant jo esančius bei pastatą gadinančius savaiminius želdinius ir iki 2016-08-26 įrengti laikiną stogo dangą, kuri sustabdytų neigiamą atmosferos kritulių poveikį pastatui, nurodant Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyti ilgesnius reikalavimo įvykdymo terminus, atsižvelgiant į teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje pateiktus išaiškinimus.

40Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

41Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. Pareiškėjai G. J., L. D., 4. Atsakovas Departamentas prašė atmesti pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą... 5. Departamento Vilniaus skyrius surašė pareiškėjams 2016-07-01 reikalavimą... 6. Departamentą. Departamento Vilniaus skyrius 2016-08-29 pakartotinai atliko... 7. Skundas tenkinamas dalyje.... 8. Byloje ginčas kilo dėl Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos... 9. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija 1995-01-31... 10. Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarnyba 2013-04-23 akto... 11. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-07-12 išrašas... 12. Pareiškėjai 2015-10-14 prašymu „Dėl nekilnojamojo daikto perėmimo... 13. Valstybinė mokesčių inspekcija 2015-10-20 raštu Nr. (28.8-08-4)RNA-37961... 14. Departamentas 2015-10-27 raštu Nr. (9.41.)2-2474 „Dėl nekilnojamojo daikto... 15. Departamento Vilniaus skyrius 2016-07-01 reikalavimu Nr. RV-62 įpareigojo... 16. AB Lietuvos pašto siuntų nuorašas patvirtina, kad Departamentas 2016-07-01... 17. Departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius 2016-07-27... 18. Departamento Vilniaus skyrius 2016-08-01 raštu Nr. LRV-181 „Dėl Glitiškių... 19. Departamento Vilniaus skyrius 2016-08-29 raštu Nr. (12.15.-V)2V-1404 „Dėl... 20. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos laikinojo įstatymo... 21. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija 1995-01-31 nutarimu Nr. 413... 22. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių... 23. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos... 24. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo... 25. Įstatymo 2 straipsnio 39 punkte nustatyta, kad valdytojas – kultūros... 26. Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kultūros paveldo objektas... 27. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 91... 28. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-01 įsakymu Nr. ĮV-116... 29. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus... 30. Apibendrinus ginčui aktualų teisni reglamentavimą matyti, jog Lietuvos... 31. Kaip minėta, pareiškėjai nesutinka su Departamento reikalavimu pašalinti... 32. Pareiškėjai nurodo, kad reikalavimas yra nepasirašytas ir jame nėra jokios... 33. Pareiškėjų teigimu reikalavimas reiškiamas Departamento vardu, tačiau... 34. Pareiškėjai nurodo, kad esant administraciniam teisės pažeidimui, jo... 35. Departamento 2016-07-01 reikalavimu Nr. RV-62 pareiškėjai įpareigoti iki... 36. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčo pastato nuosavybės teisių... 37. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais,... 38. Pareiškėjų G. J., 39. Panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros... 40. Kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 41. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...