Byla e2YT-8581-1031/2018
Dėl pastatų pripažinimo bešeimininkiais

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Ernestas Šukys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Turto bankui dėl pastatų pripažinimo bešeimininkiais,

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu prašo pripažinti bešeimininkiais ir perduoti pareiškėjo nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus – pastatą – sandėlį (pagalbinio ūkio), esantį tarp pastatų ( - ), pastatą – sandėlį (pagalbinio ūkio), esantį tarp pastatų ( - ), pastatą – sandėlį (pagalbinio ūkio), plane pastatas pažymėtas adresu ( - ), pastato vieta tarp pastatų ( - ).

3Pareiškime nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybė yra institucija, atsakinga už pastatų naudojimo priežiūrą, todėl jos, kaip institucijos, pareiga yra užtikrinti visuomenės saugumą ir likviduoti priežastis, kurios kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ir dėl kurių griūties galimi dideli materialiniai nuostoliai. Šiuo atveju Šiaulių miesto savivaldybė negali įgyvendinti šių funkcijų, nes nekilnojamieji daiktai pastatai – sandėliai (pagalbinio ūkio) neturi suteikto adreso, jie randasi tarp pastatų ( - ), nėra registruoti nekilnojamo turto registre, nėra galimybės identifikuoti statinių paskirties ir net neturi formalaus savininko, iš kurio būtų galima pareikalauti atsakomybės. Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama užtikrinti visuomenės saugumą ir likviduoti priežastis, kurios kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai, siekdama išvengti minėtų pastatų griūties ir galimų didelių materialinių nuostolių, 2017 m. balandžio 18 d. pradėjo nekilnojamųjų daiktų, esančių adresu tarp pastatų ( - ), pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūras ir įgyvendinus visas procedūras ir neatsiradus pastato šeimininkams, buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl minėtų pripažinimo bešeimininkiais.

4Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Šiaulių filialas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodo, kad įvertinus pateiktus dokumentus, tame tarpe ir 2017 m. balandžio 18 d. turto apžiūros aktą, kuriuo aprašyti statiniai, mano, kad pareiškimas yra pagrįstas, pareiškėjo nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai leidžia vertinti, kad daiktai neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo, nerealizuotini, nenaudojami ir neprižiūrimi, kelia pavojų aplinkiniams pastatams ir žmonėms. Mano, kad pareiškėjas atliko visas reikalingas procedūras ir, nenustačius savininkų, pagrįstai kreipėsi į teismą.

5Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodo, kad teismui nustačius, kad yra tenkinamos CK 4.57-4.58 straipsniuose nurodytos sąlygos, taip pat, kad Šiaulių miesto savivaldybė atliko visas reikalingas turto pripažinimo bešeimininkiu procedūras pagal Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 pavirtintas taisykles, VĮ Turto bankas neprieštarauja pareiškimo tenkinimui dėl turto, esančio adresu tarp pastatų ( - ), pripažinimo bešeimininkiu ir šio turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimo į pareiškimą iki nustatyto termino nepateikė. Pareiškimas tenkintinas.

7Bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas (CK 4.57 straipsnio 1 dalis). Bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei ar savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą, kuris paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą (CK 4.58 straipsnio 1 dalis). CK 4.58 straipsnio 2 dalis nustato, kad bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė.

8Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistų buvo apžiūrėtas pastatas – sandėlis, esantis tarp pastatų ( - ). Apžiūros metu nustatyta, jog pastatas negyvenamas, apgriuvęs. Taip pat buvo apžiūrėti pastatai – sandėliai, esantys tarp pastatų ( - ), nustatyta, kad jų teritorijos netvarkomos, mėtosi šiukšlės, šias aplinkybes patvirtina ir pridėtas 2017 m. balandžio 18 d. turto apžiūros aktas bei apžiūros metu padarytos fotonuotraukos (6-7, 15-17 b. l.). 2017 m. balandžio 18 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitos akte Nr. BSR-1 užfiksuota, jog buvo apžiūrėti, įvertinti ir apskaityti statiniai, kurie neturi savininkų, t. y. pastatas – sandėlis (pagalbinio ūkio), bendras tūris 78,43 m3, esantis tarp pastatų ( - ), pastatas – sandėlis (pagalbinio ūkio), bendras tūris 449,08 m3, esantis tarp pastatų ( - ), pastatas – sandėlis (pagalbinio ūkio), bendras tūris 414,52 m3, esantis tarp pastatų ( - ), bendra statinių apskaityta vertė – 9717 Eur (6-7 b. l.). Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė įrodymus, kad vykdant minėtų pastatų – sandėlių (pagalbinio ūkio), pripažinimo bešeimininkiams procedūrą, skelbimai apie statinių savininkų paiešką buvo skelbiami : nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2018 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.siauliai.lt; nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2018 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos informaciniame stende, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, bei 2017 m. balandžio 26 d. nacionaliniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ (8, 9-12, 13-14 b. l.).

9Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų „Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių“ (toliau – taisyklės) 3.2. punktas numato, kad bešeimininkis daiktas, kaip valstybei perduotinas turtas, perimamas pagal įsigaliojusį teismo sprendimą, kuriuo daiktas, neturintis savininko (ar jo savininkas nežinomas), pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybei ar savivaldybei. Daikto pripažinimo bešeimininkiu procesą inicijuoja ta savivaldybės ar valstybės institucija ar įstaiga, tas fizinis ar juridinis asmuo (toliau – asmuo), kurių žinioje toks daiktas yra arba, kurie sužino apie tokio daikto buvimą. Daikto pripažinimo bešeimininkiu procesas inicijuojamas, kai asmuo, kurio žinioje bešeimininkis daiktas yra arba kuris sužino apie tokio daikto buvimą, šių taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka raštu ar kitomis teisėtomis priemonėmis ir būdais praneša mokesčių inspekcijai ar kitai CK 4.58 straipsnio 1 dalyje numatytai finansų, kontrolės ar savivaldybės institucijai, kurios pareiškimu, teismui paduodamu suėjus vieniems metams nuo tos dienos, kurią bešeimininkis daiktas įtrauktas į jos apskaitą (jeigu įstatymai nenustato ko kita), teismas gali priimti sprendimą perduoti bešeimininkį daiktą valstybei ar savivaldybei (toliau – CK 4.58 straipsnio 1 dalyje numatyta institucija), informuodamas apie bešeimininkio daikto buvimą. Taisyklių 35 punktas numato, jog jeigu turto savininkas neatsirado ir praėjo įstatymo nustatytas terminas nuo tos dienos, kurią turtas buvo perimtas mokesčių inspekcijos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo ar atitinkamo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio, mokesčių inspekcija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ar atitinkamas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 10 darbo dienų turi kreiptis į teismą su pareiškimu dėl tokio turto pripažinimo bešeimininkiu. Prie pareiškimo teismui turi būti pridėtas turto perėmimo dokumentas, ekspertizės išvados, turto vertinimo ataskaita, registracijos dokumentai, atitinkamų institucijų (policijos, prokuratūros ir panašiai) atsakymai, kad šis turtas nėra pavogtas ar slepiamas kaip nusikaltimo įrankis, ir kiti dokumentai.

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pastatai – sandėliai (pagalbinio ūkio), esantys tarp pastatų ( - )., ir kuriuos pareiškėjas prašo pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti savivaldybės nuosavybėn, niekam nepriklauso nuosavybės teise, niekas nėra dėl jų kreipęsis ar pranešęs apie savo teises į juos. Šis turtas neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo, todėl pastatai gali būti pripažinti bešeimininkiais (CK 4.57 straipsnis, CPK 185 straipsnis). Minėti pastatai apskaityti 2017 m. balandžio 18 d. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitos aktu Nr. BSR-1, pareiškimas teismui paduotas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią turtas įtrauktas į apskaitą nustatyta tvarka, apie ketinimą kreiptis į teismą dėl statinio pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn buvo paskelbta spaudoje, internete bei turto buvimo vietos savivaldybės informacinėje lentoje. Pripažintina, jog pareiškėjas atliko visas reikalingas turto pripažinimo bešeimininkiu procedūras pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintas Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles.

11Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad pareiškimas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas – pastatai – sandėliai (pagalbinio ūkio), esantys adresu tarp pastatų ( - ), pripažintini bešeimininkiu turtu ir šis turtas perduotinas Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn (CK 4.57 straipsnio 1 dalis, 4.58 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185, 536, 537 straipsniai).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270, 537 straipsniais, teismas

Nutarė

13Pareiškimą patenkinti.

14Pripažinti bešeimininkiu turtu pastatą – sandėlį (pagalbinio ūkio), bendras tūris 78,43 m3, esantį tarp pastatų ( - ), ir perduoti jį pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės (juridinio asmens kodas 111109429, buveinė - Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) nuosavybėn.

15Pripažinti bešeimininkiu turtu pastatą – sandėlį (pagalbinio ūkio), bendras tūris 449,08 m3, esantį tarp pastatų ( - ), ir perduoti jį pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės (juridinio asmens kodas 111109429, buveinė - Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) nuosavybėn.

16Pripažinti bešeimininkiu turtu pastatą – sandėlį (pagalbinio ūkio), bendras tūris 414,52 m3, plane pastatas pažymėtas adresu ( - ), pastato vieta tarp pastatų ( - ), ir perduoti jį pareiškėjo Šiaulių miesto savivaldybės (juridinio asmens kodas 111109429, buveinė - Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) nuosavybėn.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai