Byla I-9439-331/2015
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Jolitos Rasiukevičienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjos atstovei R. S., atsakovės atstovui J. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skundą atsakovei viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – ir Agentūra) 2014-02-20 sprendime „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-52-001“ Nr. 2014/2-1386 nurodžiusi, jog „Projekto „Urbanistinės teritorijos ( - ) sutvarkymas ir plėtra“ Nr. VP3-1.1.-VRM-02-R-52-001(toliau – ir Projektas) vykdytojas pirkimo dokumentų 3.1.8. punkte nustatė diskriminuojantį, neproporcingą Pirkimo objektui ir dirbtinai ribojantį tiekėjų konkurenciją reikalavimą ir tokiu būdu pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio (toliau – ir VPĮ) 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas.“ Agentūra nustatė netinkamų finansuoti išlaidų dydį-tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 2 procentų nuo 2013-08-02 sutarties Nr. DS-250 vertės (5 964 880,44 Lt, t.y. 1727548,70 Eur), tai sudaro 119 297,61 Lt, t.y. 34550,98 Eur. Iš viso tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Sutartį nepripažino 119 297,61 Lt, t.y. 34550,98 Eur, iš kurių 101 402,96 Lt, t.y. 39368,33 Eur - Europos sąjungos fondų lėšos, 8 947,32 Lt, t.y 2591,32 Eur - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 8 947,33 Lt, t.y. 2591,33 Eur - Projekto vykdytojo lėšos. Centrinė projektų valdymo agentūra, atnaujinusi tyrimą ir pakartotinai įvertinusi paaiškėjusias naujas aplinkybes nusprendė nekeisti 2014-02-20 sprendimo (t. I, b. l. 53-55, 81-82).

4Teisme priimta nagrinėti pareiškėjos skundo (t. I, b. l. 1-4) dalis, kurioje prašoma:

  1. panaikinti Agentūros 2015-04-30 sprendimą Nr. 2015/2-3257 „Dėl pažeidimo tyrimo atnaujinimo“;
  2. panaikinti 2014-02-20 sprendimą Nr. 2014/2-1386 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-52-001“;
  3. panaikinti Agentūros siūlymą mažinti Projekto finansavimą 119 297,61 Lt t.y. 34550,98 Eur;
  4. vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443, 197.2 punktu pareikalauti grąžinti šią sumą Rokiškio rajono savivaldybės administracijai.

5Paaiškino, kad supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Urbanistinės teritorijos ( - ) gatvių sutvarkymas ir plėtra“ rangos darbų pirkimo“ (toliau – ir Pirkimas) sąlygų 3.1.8 punkte yra reikalavimas, kad tiekėjas turi pasiūlyti bent po vieną vadovaujantį specialistą projektavimo ir statybos darbams atlikti (statinių kategorijos-ypatingi statiniai; pagrindinė naudojimo paskirtis susisiekimo komunikacijos keliai (gatvės), sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai ir kiti statiniai). Rokiškio rajono savivaldybės administracija sutinka su pastebėjimu, kad tik statiniai, priskirti statinių grupei-susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), yra ypatingi statiniai, kiti statiniai priskiriami neypatingų arba nesudėtingų statinių kategorijai. Perkančioji organizacija, reikalaudama pasiūlyti specialistą projektavimo ir statybos darbams atlikti turėjo omenyje ypatingus statinius - kelius (gatves), o toliau buvo vardijama, kokius projektavimo ir statybos darbus rangovas apskritai turės atlikti. Galbūt ruošiant konkurso sąlygas ginčijamoje nuostatoje buvo padaryta gramatinė klaida ir neteisingai pažymėti skyrybos ženklai, tačiau niekam iš tiekėjų neaiškumų nekilo, visiems ši nuostata buvo suprantama ir neginčijama.

6Paskelbus supaprastintą atvirą konkursą paklausimą Rokiškio rajono savivaldybės administracijai pateikė tik AB „Panevėžio keliai“, tačiau ne dėl ginčijamo kvalifikacinio reikalavimo. Rokiškio rajono savivaldybės administracija negavo nei vieno paklausimo dėl konkurso sąlygų 3.1.8 punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo. Tiekėjams buvo aišku kurie statiniai yra ypatingi, o kurie ne, nes tai aiškiai buvo nurodyta techniniuose projektuose, pridėtuose prie Pirkimo sąlygų ir skelbimo, todėl niekas iš tiekėjų neprašė patikslinti pirkimo sąlygų. Pasiūlymą dalyvauti konkurse pateikė tik vienas tiekėjas - AB „Panevėžio keliai“.

7Komisija neprašė ypatingam statiniui reikalingų atestatų sporto paskirties inžineriniams statiniams, kitos paskirties statiniams ir kitiems statiniams statyti, nes tokių atestatų nereikia, o šie statiniai į Pirkimo sąlygas buvo įrašyti kaip papildoma informacija, kokius darbus turės atlikti vadovai. Perkančioji organizacija šiuo atveju konkurso sąlygose siekė suteikti kaip galima daugiau informacijos, aiškiai nurodė kokius dokumentus turi pateikti tiekėjai, Konkurso sąlygos buvo paskelbtos viešai ir iš anksto žinomos visiems tiekėjams, todėl nėra pagrindo teigti, kad Konkurso sąlygos buvo neaiškios, nesuprantamos ar dviprasmiškos. Tiekėjas, pateikęs visus Pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, negali būti įvertintas kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų.

8Rokiškio rajono savivaldybės administracija mano, kad nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies reikalavimų, o priešingai - konkurso sąlygose stengėsi suteikti kuo daugiau informacijos būsimiems tiekėjams apie pirkimo objektą.

9Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė prašė skundą patenkinti jame išdėstytais argumentais.

10Atsakovė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra nesutinka su pareiškėjos skundu, prašo jį atmesti. Atsiliepime (t. I, b. l. 104-110) paaiškino, kad pareiškėjos pateikiami paaiškinimai dėl galimai padarytos gramatinės klaidos, negali būti vertinami kaip pagrįsti ir lengvinantys padarytą pažeidimą, nes tai nekeičia fakto, kad Pirkimo dokumentuose buvo suformuluotas Pirkimo objektui neproporcingas ir diskriminuojantis kvalifikacinis reikalavimas. Tai, kad tiekėjai suprato, koks yra Pirkimo objektas, nereiškia, kad jie neturėjo atitikti keliamo kvalifikacijos reikalavimo.

11Atkreipė dėmesį į tai, kad tiekėjai turi teisę prašyti paaiškinti arba teisę ginčyti tam tikrą pirkimo sąlygą (pvz, kvalifikacijos reikalavimą), tačiau tai nereiškia, kad tuo atveju jei tiekėjai neteikė paklausimų ar neginčijo vieno ar kito reikalavimo, toks reikalavimas savaime netampa teisėtu. Paklausimų nebuvimas nepatvirtina, kad kvalifikacinis reikalavimas visiems tiekėjams buvo aiškus ir savaime nediskriminuojantis. Pretenzijų arba paklausimų nepateikimas, nereiškia, kad kvalifikacinis reikalavimas yra pats savaime teisėtas ir negali apriboti Agentūros teisės pradėti pažeidimo tyrimą ir ginčyti kvalifikacinio reikalavimo atitikimą VPĮ nuostatoms, nes priešingu atveju susidarytų situacija, kai nebūtų galima pradėti pažeidimo tyrimo dėl diskriminuojančių kvalifikacinių reikalavimų, nes dėl jų nebuvo teiktos tiekėjų pretenzijos arba paklausimai.

12Tiekėjas gali pateikti kitus dokumentus savo kvalifikacijai pagrįsti, nei prašo perkančioji organizacija (tai numatyta ir VPĮ 32 str. 4 d.), todėl Pareiškėjo argumentas, kad tiekėjas bus pripažintas atitinkančiu kvalifikacinius reikalavimus, jei pateiks visus reikalaujamus dokumentus yra nepagrįstas, nes tiekėjas gali būti pripažintas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus tik tuomet, kai jis reikalaujamą kvalifikaciją turi, o ne tuomet, kai pateikia reikalaujamos formos dokumentą.

13Projekto vykdytojo padarytas pažeidimas nėra formalus, nes kvalifikacinis reikalavimas diskriminavo tiekėjus, kurie neturėjo atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų. Be to, pasiūlymą Pirkimui pateikė tik vienas dalyvis, tokiu būdu buvo neužtikrinta reali konkurencija, kuri būtina siekiant VPĮ 3 str. 2 d. nurodyto viešųjų pirkimų tikslo.

14Agentūra atliko supaprastintą pažeidimo tyrimą, kurio metu buvo nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias tinkamų finansuoti išlaidų dydis pagal 2013-08-02 rangos darbų sutartį Nr. DS-250 (toliau - Rangos sutartis), kuris gali būti išmokėtas Pareiškėjui, todėl laikoma, kad pažeidimas buvo ištaisytas. Agentūra vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 197 p. neteikė siūlymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai sumažinti Projekto finansavimo, numatyto 2012 m. vasario 15 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. VP3-1.I-VRM-02-R-52-001, netgi atvirkščiai Ministerija, atsižvelgdama į Pareiškėjo pateiktą prašymą dėl papildomo finansavimo ir Agentūros ataskaitą. 2014-06-05 įsakymu Nr. 1V-387 skyrė Projektui papildomą finansavimą. Netinkamomis pripažintas finansuoti lėšas pareiškėja galėjo naudoti papildomoms Projekto veikloms ir darbams (nesusijusiems su pažeidimu) finansuoti, tokia jo teisė nebuvo suvaržyta.

15Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime (t. I, b. l. 148-152) paaiškino, kad atsižvelgiant į tai, kad pagal Pirkimo sąlygų 3.1.8 papunktį daliai konkurse numatytų ypatingų darbų pagrįstai buvo prašoma turėti atestatą, o kitiems darbams buvo prašoma turėti teisės aktuose nenumatytus atestatus, yra pagrindas atsižvelgti į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015-06-08 nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1512-556/2015 suformuotą praktiką dėl VPĮ 32 str. 2 d. taikymo.

17Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 78 str.).

18S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s.

19Šioje byloje ginčas kilo dėl Agentūros 2015-04-30 sprendimo Nr. 2015/2-3257 „Dėl pažeidimo tyrimo atnaujinimo“, 2014-02-20 sprendimo Nr. 2014/2-1386 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-52-001“ bei finansinės korekcijos taikymo teisėtumo ir pagrįstumo.

20Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija vykdė projektą „Urbanistinės teritorijos ( - ) gatvių sutvarkymas ir plėtra“ Nr. VP3-1.1-VRM-02-R-52-001, kurio įgyvendinimui teikiama finansinė parama pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. CP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“. Įgyvendindama šį Projektą pareiškėja supaprastinto atviro konkurso būdu įvykdė rangos darbų pirkimą (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas 2013-07-10, Pirkimo Nr. 139759) (t. I, b. l. 5-52)

21Pirkimo sąlygų 3.1.8 papunktyje buvo nustatyta, kad tiekėjas turi pasiūlyti bent po vieną vadovaujantį specialistą projektavimo ir statybos darbams atlikti (statinių kategorijos – ypatingi statiniai; pagrindinė naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai ir kiti statiniai): a) projekto vadovas turi turėti galiojantį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą ir ne mažesnę kaip 2 metų projekto vadovo paskirtį; b) statinio statybos vadovas turi turėti galiojantį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą ir ne mažesnę kaip 2 metų statybos vadovo patirtį (t. I, b. l. 14).

22Pareiškėja, įvykdžiusi Pirkimą, su AB „Panevėžio keliai“ 2013-08-02 sudarė rangos darbų sutartį Nr. DS-250 (t. II, b. l. 4-18).

23Agentūra, atlikusi supaprastintą pažeidimo tyrimą pareiškėjos įgyvendintame Projekte, 2014-02-20 sprendime Nr. 2014/2-1386 padarė išvadą, kad pareiškėja Pirkimo dokumentų 3.1.8 punkte nustatė diskriminuojantį, neproporcingą Pirkimo objektui ir dirbtinai ribojantį tiekėjų konkurenciją reikalavimą ir todėl pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. Atsižvelgusi į nustatytą pažeidimą, vadovaudamasi Netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su pažeidimu, dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos 2012-06-29 Taikomos praktikos sprendimu Nr. 38 (toliau – ir Metodika), 23 punkto nuostatomis, atsižvelgdama į tai, kad kvalifikacinis reikalavimas neribojo tiekėjų galimybės, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalies nuostatomis pasitelkti specialistus, atitinkančius neproporcingus kvalifikacinius reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jų ryšiai su jais bei į tai, kad laimėjusio AB „Panevėžio keliai“ kvalifikacija neatitiko reikalavimo, tačiau dėl to jo pasiūlymas nebuvo atmestas, tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 2 proc. nuo 2013-08-02 sutarties Nr. DS-250 vertės (5 964 880,44 Lt), tai sudaro 119 297,61 Lt. Iš viso tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Rangos sutartį nepripažino 119 297,61 Lt, iš kurių 101 402,96 Lt – Europos Sąjungos fondų lėšos, 8 947,32 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 8 947,33 Lt – Projekto vykdytojo lėšos (t. I, b. l. 53-55).

24Pareiškėja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka 2014-03-05 pateikė skundą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl 2014-02-20 Agentūros sprendimo Nr. 2014/2-1386.

25Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2015-03-20 raštais Nr. ((24.16-03)-5K-1405977; 5K-1402711; 5K-1409257; 5K-1410759-5K-1427467)-6K-1502444, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje pateiktą nuomonę, kad Projekto vykdytojo Pirkimų dokumentuose nustatytas Reikalavimas nors neatitiko Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, tačiau įtakos Pirkimo rezultatui neturėjo, t.y. pažeidimo sudėtis galimai formali, prašė Agentūros atnaujinti pažeidimo tyrimą, pakartotinai įvertinant paaiškėjusius naujus faktus ir aplinkybes. Rekomendavo Agentūrai atliekant pakartotiną pažeidimo tyrimą pasinaudoti galimybe kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų viešųjų pirkimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams (t. I, b. l. 60-70).

26Agentūra, atnaujinusi tyrimą, 2015-04-30 sprendimu Nr. 2015/2-3257 nusprendė nekeisti 2014-02-20 sprendimo Nr. 2014/2-1386 (t. I, b. l. 81-82). Sprendime konstatavo, kad įvertinusi Viešųjų pirkimų tarnybos rašte nurodytą informaciją, nekeičia pažeidimo nustatymo teisinio pagrindo, t.y. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatų, atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Europos Komisijos 2013-12-19 sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintų Gairių dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo, lentelių 10 p. ir atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą (Pirkime dalyvavo ir pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis) pažeidimą kvalifikavo kaip sunkų, neturi pagrindo keisti Agentūros sprendime nustatytos netinkamų finansuoti išlaidų sumos.

27Kaip minėta, Agentūra konstatavo pareiškėją pažeidus Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. Viešųjų pirkimų įstatymo (2013-01-17 redakcija) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pagal šio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą. Viešųjų pirkimų principų, įtvirtintų Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje, laikymasis tiesiogiai susijęs ir būtinas siekiant įgyvendinti to paties straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimų tikslą – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

28Nagrinėjamu atveju pareiškėjos vykdyto Pirkimo objektas – rangos darbai Projekte numatytų ( - ) miesto gatvių sutvarkymui ir plėtrai su darbo projektų parengimu. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje numatyti atlikti darbai ir paslaugos –automobilių stovėjimo aikštelių ( - ) ir prie skvero esančioje teritorijoje tarp ( - ) įrengimas, pėsčiųjų takų ( - ) gatvėse, pėsčiųjų - dviračių tako ( - ) atnaujinimas, apšvietimo ( - ) rekonstravimas, apšvietimo skvere esančiame teritorijoje tarp ( - ) įrengimas. Vaikų žaidimo aikštelių, dviejuose daugiabučių kvartaluose, įrengimas. ( - ) vidurinės mokyklos teritorijoje esančios ledo ritulio aikštelės modernizavimas pritaikant ją daugiafunkcinei veiklai ir įsigyjant įrangą ir sutvarkant aikštelės aplinką (įrengiant pėsčiųjų takus, laiptelius, tribūną žiūrovams), dalį stadiono pritaikant visuomenės poreikiams. Sporto aikštelės atnaujinimas prie ( - ) parko. Atnaujinti dalį takų skvere (teritorijoje tarp ( - ) daugiabučių namų. Sutvarkyti savivaldybės aikštelę, esančią prie ( - ) centro. Sutvarkyti šaligatvį palei buvusį ( - ) paštą. Šaligatvio palei ( - ) prie ( - ) sutvarkymas ir plėtra. Įrengti komunalinių ir antrines atliekų aikšteles daugiabučių namų kvartaluose - 13 vnt.

29Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-813 (2012-03-27 redakcija), ir Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812, nuostatomis, keliai ir gatvės priskiriami ypatingiems statiniams, kai tuo tarpu automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, daugiafunkcinis sporto aikštynas, sporto aikštelės, komunalinių ir antrinių atliekų aikštelės priskiriamos neypatingiems ir nesudėtingiems statiniams.

30Statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-11-10 įsakymu Nr. D1-601, 1.1 p. nustatyta, kad atestavimo ir teisės pripažinimo tvarka, privaloma statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti šių statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų pareigas: ypatingo statinio projekto vadovo; ypatingo statinio projekto dalies vadovo; ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; ypatingo statinio statybos vadovo; ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo; ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo; statinio projekto ekspertizės vadovo; statinio projekto dalies ekspertizės vadovo; statinio ekspertizės vadovo; statinio dalies ekspertizės vadovo; teritorijų bendrojo planavimo specialisto; teritorijų specialiojo planavimo specialisto; teritorijų detaliojo planavimo specialisto.

31Įvertinus Pirkimo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 3.1.8 punkto turinį ir aptartas teisės normas, konstatuotina, kad pareiškėja suformulavo reikalavimą neypatingų ar nesudėtingų statinių statybai pateikti ypatingų statinių statybos kvalifikacijos atestatą.

32Vertinant ginčijamų aktų teisėtumą ir pagrįstumą, vertintina, ar dėl Pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte nustatyto reikalavimo buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti nediskriminavimo, proporcingumo principai, 32 straipsnio 2 dalies nuostatos.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) yra konstatavo, kad lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimas laikytinas esminiu viešųjų pirkimų pažeidimu. Šie principai nebūtų pažeisti tik išimtiniais atvejais, t. y. kai to reikalauja objektyvios priežastys, pavyzdžiui, siekis apsaugoti valstybės paslaptį ar prekių, paslaugų ar darbų pirkimų organizavimas krašto apsaugos ir nacionalinio saugumo srityse (kai netaikomas viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, reguliavimas), ir kai tokių ribojimų taikymas proporcingas siekiamam tikslui. Šios išimtys privalo būti aiškinamos siaurai. Ir priešingai, draudimas diskriminuoti yra aiškinamas plačiai, apimant net ir potencialius dalyvių teisių pažeidimus (LAT Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (I), AAC-38-1). Proporcingumo principas yra veiksnys, kuriuo remiantis nustatoma, ar tam tikra tiekėjų teises ribojanti priemonė yra diskriminacinė ar tiekėjus daranti nelygiaverčius. Priemonių ir tikslų proporcingumo vertinimas privalo būti grindžiamas tinkamumo ir reikalingumo kriterijais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).

34Pareiškėja, viena vertus, nurodo, kad ruošiant Pirkimo sąlygas ginčijamoje nuostatoje buvo padaryta gramatinė klaida ir neteisingai pažymėti skyrybos ženklai, tačiau, kita vertus, šį teiginį pati paneigia vėliau nurodydama, kad neprašė ypatingam statiniui reikalingų atestatų sporto paskirties inžineriniams statiniams, kitos paskirties statiniams ir kitiems statiniams statyti, nes tokių atestatų nereikia, o šie statiniai į konkurso sąlygas buvo įrašyti kaip papildoma informacija, kokius darbus turės atlikti vadovai. Pirkimo sąlygų 3.1.8 punkte nurodytas perteklinis kvalifikacinis reikalavimas negali būti laikomas pareiškėjos gramatine klaida atsižvelgus į faktines bylos aplinkybes. Pažymėtina, kad Agentūra 2013-06-18 raštu Nr. 2013/2-6009 pareiškėjai pateikė pastabas ir rekomendavo Pirkimo sąlygų 3.1.8. kvalifikacinį reikalavimą koreguoti, nurodant tik statinių kategoriją – ypatingi statiniai, statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės) (t. I, b. l. 128-130). Pareiškėja nurodytomis rekomendacijomis nesivadovavo. Vėliau, Agentūrai vykdant pažeidimo tyrimą, teikdama paaiškinimus pareiškėja aiškino: „Konkurso sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad pirkimas į dalis neskirstomas. Pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam darbų kiekiui, t.y. 14 objektų, tarp kurių buvo ypatingų, neypatingų ir nesudėtingų statinių. Todėl Konkurso sąlygų 2 lentelės 3.1.8. punkte buvo paliktas aukštesnis reikalavimas (pateikti atestatus, reikalaujamus ypatingo statinio darbams atlikti“ (t. I, b. l. 135-136). Remiantis tuo, kas išdėstyta,teismas laiko, kad nėra pagrindo Pirkimo sąlygų 3.1.8. kvalifikacinio reikalavimo turinio neaiškumą sieti su gramatine klaida, nes tokio turinio reikalavimą pareiškėja nustatė sąmoningai.

35Pareiškėja argumentuoja, kad tiekėjams buvo aišku, kurie statiniai yra ypatingi, o kurie ne, nes tai aiškiai buvo nurodyta techniniuose projektuose, pridėtuose prie konkurso sąlygų ir skelbimo, todėl niekas iš tiekėjų neprašė patikslinti pirkimo sąlygų, pasiūlymą dalyvauti konkurse pateikė tik vienas tiekėjas - AB „Panevėžio keliai“. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad nei vienas iš tiekėjų nesikreipė dėl Pirkimo sąlygų 3.1 8. punkto patikslinimo, savaime nereiškia, kad visiems galimiems tiekėjams jos buvo aiškios. Tik vieno tiekėjo dalyvavimas konkurse, priešingai nei teigia pareiškėja, gali būti vertinamas kaip pagrindžiantis poziciją, jog būtent dėl diskriminacinio pobūdžio reikalavimų kiti tiekėjai neteikė pasiūlymų dalyvauti konkurse.

36Teikėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Be to, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Tai inter alia nustatytina pagal tai, ar perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, dėl atitinkamo reikalavimo de facto nesuteikė jam reikšmės, esmingai priešingos pradinei lingvistinei jo reikšmei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Atsižvelgus į šiuos išaiškinimus ir bylos faktines aplinkybes, negalima teigti, kad pareiškėjai suformulavus atitinkamo turinio Pirkimo sąlygų 3.1.8. reikalavimą, potencialūs tiekėjai galėjo tikėtis, kad jų atitikimas keliamiems reikalavimams bus vertinamas pagal kitus kriterijus nei yra nustatyti.

37Teismas laiko, kad šiuo atveju akivaizdžiai perteklinis Pirkimo sąlygų kvalifikacinis reikalavimas, nepagrįstai nustatantis reikalavimus statybos vadovui ir projekto vadovui turėti atestatą, kai dalis pirkimo objekto rangos darbų buvo perkami atlikti statiniuose, kurie priskiriami neypatingų ar nesudėtingų statinių kategorijai, neužtikrino vienodos galimybės varžytis ir tos pačios dalyvavimo teisių apimties. Tuo remdamasis teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovo pozicija, kad Projekto vykdytojas Pirkimo dokumentų 3.1.8 punkte nustatė diskriminuojantį, neproporcingą Pirkimo objektui ir dirbtinai ribojantį konkurenciją reikalavimą.

38Pareiškėja, remdamasi Viešųjų pirkimų tarnybos 2014-05-06 raštu Nr. 4S-1471, teigia, kad nustatytas pažeidimas buvo formalus, neturėjo įtakos konkurso rezultatams. Teismas negali sutikti su šiais pareiškėjos teiginiais, nes kaip jau minėta, Viešųjų pirkimų tarnyba 2014-05-06 raštu Nr. 4S-1471 pateikė vertinimą dėl Pirkimo sąlygų 3.1.8. punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atitikties VPĮ reikalavimams. Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad perkančioji organizacija, šiuo atveju Rokiškio rajono savivaldybės administracija, neužtikrino VPĮ 87 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatų, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs dalyvių kvalifikacijos reikalavimai turi būti tikslūs ir aiškūs, įgyvendinimo. Be to, skelbdama Pirkimą, skelbime ir Pirkimo dokumentuose nurodė 3.1.8 reikalavimą, neatsižvelgdama į Agentūros siūlomas rekomendacijos, todėl neužtikrino VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba neneigia, kad VPĮ pažeidimai buvo įvykdyti. Šiuo atveju aktualus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) pateiktas aiškinimas, kad vien tik aplinkybė, kad nekilo konkretūs, apčiuopiami padariniai, nereiškia, kad neigiamų padarinių apskritai nekilo. Teisės aktai nenustato, kad finansinės korekcijos negali būti taikomos, jei nustatyti iš pirmo žvilgsnio formalūs teisės aktų pažeidimai iki galo nebuvo realizuoti (įgyvendinti) arba nesukėlė tiesioginių, matomų neigiamų padarinių. Pastebėtina, kad net ir formalūs pirkimo dokumentų trūkumai faktiškai gali atgrasyti potencialius dalyvius nuo dalyvavimo viešajame pirkime, o esamiems dalyviams gali realiai sutrukdyti pateikti tinkamą pasiūlymą. Todėl net ir formalūs viešojo pirkimo trūkumai konkrečioje situacijoje gali patvirtinti, kad pirkimas buvo atliktas pažeidžiant skaidrumo, viešumo, vienodo vertinimo ar kitus pagrindinius viešųjų pirkimų vykdymo imperatyvus. Vien tik šių principų pažeidimas gali sudaryti pagrindą taikyti griežtas poveikio priemones, nes tokie pirkimo trūkumai paprastai negali būti laikomi mažareikšmiais (LVAT administracinėje byloje Nr. A756-2046/2013).

39Teismas nesutinka, kad pažeidimas buvo formalus, nes šiuo atveju nediskriminavimo, proporcingumo kriterijai buvo pažeisti pareiškėjai neužtikrinus pirkimo objektui įvykdyti reikalingų sąlygų ir tokiu būdu apribota tiekėjų galimybė konkuruoti tarpusavyje.

40Ginčui esminės reikšmės neturi ta aplinkybė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2014-05-06 rašte Nr. 4S-1471 konstatavo, kad Pirkimo dokumentų neatitiktis VPĮ reikalavimas neturėjo įtakos Pirkimo rezultatui, juolab, kad Viešųjų pirkimų tarnyba VPĮ pažeidimus vis dėlto nustatė.Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnyba – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti pagal šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, tarptautinius įsipareigojimus, savo nuostatus ir finansuojama iš valstybės biudžeto. Viešųjų pirkimų tarnyba savo poziciją pateikė remdamasi VPĮ 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, pagal kurį Viešųjų pirkimų tarnybai priskiriama funkcija vykdyti šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų įsigyjant reikalingų prekių, paslaugų ar darbų ir kaip užtikrinamas tinkamas pirkimų planavimas, pirkimo sutarčių vykdymas, taip pat vertinti pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus.

41Agentūros teisė atlikti pažeidimo tyrimą įtvirtinta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443, 195 punkte. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17 nutarimu Nr. 1139, 10.3 punktą įgyvendinančioji institucija (Agentūra) įsitikina ir patvirtina, kad pagal sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos ir nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Taigi, Agentūra turėjo teisę tikrinti, kaip pareiškėja laikėsi VPĮ nuostatų vykdydama Pirkimą.

42Remiantis nurodytomis teisės aktų normomis darytina išvada, kad aplinkybė, jog Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad Pirkimo dokumentų neatitiktis Įstatymo reikalavimams (VPĮ 87 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatų, 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo nesilaikymas) įtakos Pirkimo rezultatui neturėjo, neriboja Agentūros teisės vykdyti pažeidimų tyrimąir jos kompetencijos ribose nustatyti pažeidimus bei pritaikyti finansinę korekciją.

43Agentūra nustačiusi, kad įtariamas pažeidimas atitiko visas keturias Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-05-29 įsakymu Nr. 1K-173 (toliau – ir Metodinės rekomendacijos),5.1-5.4 punktuose nurodytas sąlygas, įtariamą pažeidimą ištaisė Agentūros iniciatyva ir vadovaujantis Metodikos nuostatomis nustatė didžiausią tinkamų finansuoti išlaidų sumą pagal 2013-08-02 sutartį Nr. DS-250, kurią patvirtinus laikytina, kad pažeidimas yra ištaisytas (Metodinių rekomendacijų 19 punktas).Vadovaujantis Europos Komisijos 2013-12-19 sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintų Gairių dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (toliau – ir Gairės) 10 punktą, už kriterijų, neproporcingų pirkimo objektui, taikymą rekomenduojama taikyti 5, 10 arba 25 proc. finansinę pataisą. Šiuo atveju pareiškėjai buvo pritaikyta 2 proc. korekcija nuo sudarytos rangos sutarties vertės. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjai pritaikyta mažesnė už minimalią 2 proc. korekcija nustatyta teisėtai ir pagrįstai, atitinka pažeidimo pobūdį, yra proporcinga padarytam pažeidimui.

44Agentūra nesivadovavo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punktu ir neteikė siūlymo sumažinti Projekto finansavimo, nes laikė, kad pažeidimą ištaisyti įmanoma, todėl pareiškėja reiškia nepagrįstą skundo reikalavimą panaikinti Agentūros siūlymą mažinti Projekto finansavimą 119 297,61 Lt, t.y. 34550,98 Eur. Dėl šios priežasties negalėtų būti tenkinamas ir skundo reikalavimas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, 197.2 punktu pareikalauti grąžinti šią sumą Rokiškio rajono savivaldybės administracijai.

45Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą, daro išvadą, kad Agentūra pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl Pirkimas negali būti laikomas atliktu tinkamai. Atsakovas pagrįstai pritaikė 2 proc. finansinę korekciją, laikėsi pagrindinių procedūrinių taisyklių, todėl nėra pagrindo tenkinti skundo jame išdėstytais argumentais, skundas atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalis).

46Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (EŽTT 1994-04-19 sprendimas V. d. H. v. Netherlands; 1997-12-19 sprendimas H. v. Finland; LVAT administracinė byla Nr. A261-3555/2011).

47Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 ? 87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

48pareiškėjos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

49Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – ir... 4. Teisme priimta nagrinėti pareiškėjos skundo (t. I, b. l. 1-4) dalis, kurioje... 5. Paaiškino, kad supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Urbanistinės... 6. Paskelbus supaprastintą atvirą konkursą paklausimą Rokiškio rajono... 7. Komisija neprašė ypatingam statiniui reikalingų atestatų sporto paskirties... 8. Rokiškio rajono savivaldybės administracija mano, kad nepažeidė Viešųjų... 9. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė prašė skundą patenkinti jame... 10. Atsakovė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra nesutinka su... 11. Atkreipė dėmesį į tai, kad tiekėjai turi teisę prašyti paaiškinti arba... 12. Tiekėjas gali pateikti kitus dokumentus savo kvalifikacijai pagrįsti, nei... 13. Projekto vykdytojo padarytas pažeidimas nėra formalus, nes kvalifikacinis... 14. Agentūra atliko supaprastintą pažeidimo tyrimą, kurio metu buvo nustatyta... 15. Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 17. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie... 18. S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s.... 19. Šioje byloje ginčas kilo dėl Agentūros 2015-04-30 sprendimo Nr. 2015/2-3257... 20. Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Rokiškio rajono... 21. Pirkimo sąlygų 3.1.8 papunktyje buvo nustatyta, kad tiekėjas turi pasiūlyti... 22. Pareiškėja, įvykdžiusi Pirkimą, su AB „Panevėžio keliai“ 2013-08-02... 23. Agentūra, atlikusi supaprastintą pažeidimo tyrimą pareiškėjos... 24. Pareiškėja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka 2014-03-05... 25. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2015-03-20 raštais Nr.... 26. Agentūra, atnaujinusi tyrimą, 2015-04-30 sprendimu Nr. 2015/2-3257 nusprendė... 27. Kaip minėta, Agentūra konstatavo pareiškėją pažeidus Viešųjų pirkimų... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos vykdyto Pirkimo objektas – rangos darbai... 29. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi... 30. Statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos... 31. Įvertinus Pirkimo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 3.1.8 punkto turinį... 32. Vertinant ginčijamų aktų teisėtumą ir pagrįstumą, vertintina, ar dėl... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) yra konstatavo, kad... 34. Pareiškėja, viena vertus, nurodo, kad ruošiant Pirkimo sąlygas ginčijamoje... 35. Pareiškėja argumentuoja, kad tiekėjams buvo aišku, kurie statiniai yra... 36. Teikėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis... 37. Teismas laiko, kad šiuo atveju akivaizdžiai perteklinis Pirkimo sąlygų... 38. Pareiškėja, remdamasi Viešųjų pirkimų tarnybos 2014-05-06 raštu Nr.... 39. Teismas nesutinka, kad pažeidimas buvo formalus, nes šiuo atveju... 40. Ginčui esminės reikšmės neturi ta aplinkybė, kad Viešųjų pirkimų... 41. Agentūros teisė atlikti pažeidimo tyrimą įtvirtinta Projektų... 42. Remiantis nurodytomis teisės aktų normomis darytina išvada, kad aplinkybė,... 43. Agentūra nustačiusi, kad įtariamas pažeidimas atitiko visas keturias... 44. Agentūra nesivadovavo Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197... 45. Teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą, daro... 46. Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 47. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 48. pareiškėjos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skundą atmesti... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...