Byla eI2-3509-983/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Adamonytės-Šipkauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolitos Rasiukevičienės ir Eglės Žulytės-Janulionienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „LitCon” (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija, atsakovė) 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. D4-55 (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti Komisiją išnagrinėti jos skundą dėl 2020 m. vasario 17 d. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro sprendimo Nr. 175.

5Skunde pareiškėja nurodo, kad valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) 2020 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 175 nusprendė sustabdyti pareiškėjos kvalifikacijos atestatą Nr. 3766 6 mėnesiams dėl to, kad pareiškėja neva nepašalino statybos defektų Lietuvos sveikatos mokslų universitete Visuomenės sveikatos fakulteto pastate adresu Tilžės g. 18, Kaunas, ir specialiosios paskirties pastate adresu Jankiškių g. 50, Vilnius. Taip pat sprendime nurodyta, kad pareiškėjos statybos vadovai neva aplaidžiai vykdė savo pareigas, nes tinkamai nepildė statybos žurnalų.

6Pažymi, jog nepraleisdama nustatyto termino bei pasinaudodama privaloma ikiteismine ginčų sprendimo tvarka, pareiškėja apskundė šį SPSC sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai. Lietuvos administracinių ginčų komisija atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą, nurodydama, jog šis ginčas nėra priskirtinas jos kompetencijai. Tuomet pareiškėja su skundu kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisiją. 2020 m. balandžio 7 d. pareiškėja gavo Komisijos posėdžio protokolą Nr. D4-55, kuriuo Komisijos nariai vienbalsiai nusprendė nenagrinėti pareiškėjos skundo motyvuodami tuo, jog pareiškėjos skunde keliamas klausimas panaikinti 2020-02-17 SPSC sprendimą Nr. 175 yra nepriskirtinas jų kompetencijai.

7Pareiškėja nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 12 straipsnio 23 dalimi, bei atsižvelgus į tai, kad pareiškėja nepraleido nustatyto sprendimo apskundimo termino, laikėsi Statybos įstatyme nustatytos ginčų nagrinėjimo tvarkos, pareiškėja dėl SPSC 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 175 kreipėsi į kompetetingą subjektą, Komisija nepagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą ir dėl šių priežasčių buvo priimtas neteisėtas sprendimas.

8Komisija atsiliepime į skundą su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Nurodo, kad pareiškėja nepagrįstai skunde teigia, jog Statybos įstatymo 12 straipsnyje nurodyta apskundimo tvarka taikytina pareiškėjos turimo kvalifikacijos atestato sustabdymo teisėtumui ir SPSC 2020-02-17 sprendimo Nr. 175 pagrįstumui nagrinėti. Pažymi, kad Statybos įstatymo 12 straipsnio 23 dalyje numatyta, kad sprendimus dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėja komisija. Laiko, kad Statybos įstatymo 12 straipsnio 23 dalyje nustatyta išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taikoma Statybos įstatymo 12 straipsnyje nurodytiems atestavimą atliekančios organizacijos sprendimams dėl šiame straipsnyje nurodytų kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų.

10Taip pat pažymi, kad Statybos įstatymo 22 straipsnyje nenurodyta, kad atestavimą atliekančios organizacijos sprendimai dėl rangovų kvalifikacijos atestatų, išduotų Statybos įstatymo 22 straipsnio pagrindu ir tvarka, skundžiami Komisijai. Statybos įstatymo 22 straipsnyje taip pat nenumatyta, kad šiame straipsnyje nurodytų sprendimų apskundimui taikytina Statybos įstatymo 12 straipsnyje nustatyta išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

11Remiantis tuo, kas išdėstyta, laiko, kad sprendimams, nurodytiems Statybos įstatymo 22 straipsnyje, taikytina Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) nustatyta tvarka, t. y. šie sprendimai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba teismui per mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos. Pažymi, jog tokia apskundimo tvarka buvo nurodyta Komisijos 2020-04-07 posėdžio protokolu Nr. D4-55 įformintame sprendime.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

13Teismas

konstatuoja:

14Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. D4-55, kuriuo paliktas nenagrinėtas pareiškėjos skundas, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad SPSC 2020 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 175 nusprendė sustabdyti pareiškėjos kvalifikacijos atestatą Nr. 3766 6 mėnesiams dėl to, kad pareiškėja nepašalino statybos defektų Lietuvos sveikatos mokslų universitete Visuomenės sveikatos fakulteto pastate adresu Tilžės g. 18, Kaunas, ir specialiosios paskirties pastate adresu Jankiškių g. 50, Vilnius. Taip pat sprendime nurodyta, kad pareiškėjos statybos vadovai aplaidžiai vykdė savo pareigas, nes tinkamai nepildė statybos žurnalų. Minėtame sprendime buvo nurodyta, jog jis gali būti skundžiamas Skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

16Pareiškėja apskundė šį SPSC sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai. Lietuvos administracinių ginčų komisija 2020 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 21R-208 (AG-175/05-2020) atsisakė priimti pareiškėjos skundą dėl SPSC 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 175 kaip nepriskirtiną Lietuvos administracinių ginčų komisijos kompetencijai ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

17Pareiškėja kreipėsi į Komisiją su skundu dėl SPSC 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 175 panaikinimo. Komisijos nariai 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. D4-55 (posėdžio protokolas) nutarė nenagrinėti klausimo dėl SPSC 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 175 teisėtumo kaip nepriskirtino Komisijos kompetencijai.

18Nustatyta, kad ginčijamą Sprendimą Komisija priėmė vadovaudamasi Statybos įstatymo 12 straipsnio 23 dalimi, Komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-143 redakcija, 3 punktu.

19Pažymėtina, kad Statybos įstatymo 12 straipsnis nustato pagrindines statybos techninės veiklos sritis, nustato reikalavimus statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams, reglamentuoja jų atestavimą, atestavimo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo pagrindus, atestavimą atliekančios organizacijos sprendimų apskundimo tvarką. Statybos įstatymo (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. sausio 1 d.) 12 straipsnio 1 dalis numato, kad statybos techninės veiklos pagrindinės sritys yra: 1) statybiniai tyrimai; 2) statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra; 3) statinio projekto ekspertizė, statinio ekspertizė; 4) statybos darbai; 5) statinio statybos techninė priežiūra. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims gali vadovauti: statinio projekto vadovas, statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos vadovas, statinio specialiųjų statybos darbų vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto dalies ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas. Statybos įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje, turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, nenurodyti šio straipsnio 7 dalyje, - atestuoti architektai (išskyrus statinio statybos vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas) ir statybos inžinieriai (išskyrus statinio projekto architektūrinės dalies vadovo, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas). Šias pareigas siekiantiems eiti asmenims taikomą kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, vadovaudamasis šio straipsnio 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 18 dalyse ir Viešojo administravimo įstatyme nustatytais reikalavimais. Atestavimą atlieka SPSC, išskyrus architektų atestavimą, kurį atlieka Lietuvos Respublikos architektų rūmai (toliau - atestavimą atliekanti organizacija).

20Statybos įstatymo 12 straipsnio 23 dalyje nustatyta, kad skundus dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėja aplinkos ministro sudaryta komisija aplinkos ministro nustatyta tvarka.

21Komisijos nuostatų 3 punkte numatyta, kad Komisija nagrinėja asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnyje (toliau – pareiškėjai), skundus dėl atestavimą atliekančių organizacijų (Lietuvos architektų rūmų ir valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro) sprendimų dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo:

223.1. pareiškėjų skundus dėl Lietuvos architektų rūmų sprendimų, priimtų vadovaujantis Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, teisėtumo;

233.2. pareiškėjų skundus dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimų, priimtų vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo, teisėtumo.

24Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 130 punkte nustatyta, kad SPSC direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimai dėl kvalifikacijos atestato arba TPD išdavimo ar neišdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo teisėtumo gali būti skundžiami vadovaujantis Statybos įstatymo 12 straipsnio 23 dalyje nurodyta tvarka. To paties Reglamento 131 punkte nustatyta, kad ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

25Nurodytų teisės aktų analizė leidžia daryti išvada, kad Komisija, kaip išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimų dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo. Įstatymų leidėjas nėra numatęs, kad tokio pobūdžio ginčai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka turi būti nagrinėjami privalomai. Kiti SPSC direktoriaus jo įgaliotų pareigūnų sprendimai, veiksmai (ar neveikimas) gali būti skundžiami ABTĮ nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui per mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.

26Nors pareiškėja pateikė įrodymus, jog ji dėl SPSC 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 175 teisėtumo ir pagrįstumo kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisiją, bet Lietuvos administracinių ginčų komisija 2020-03-10 sprendimu Nr. 21R-208 (AG-175/05-2020) atsisakė priimti pareiškėjos skundą kaip nepriskirtiną jos kompetencijai, tačiau teismas pažymi, kad pareiškėja nesutikdama su Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimu, turėjo teisę skųsti jį teismui.

27Taigi, teismas prieina prie išvados, kad atestavimą atliekančios organizacijos sprendimų teisėtumo ne teismo nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Statybos įstatymo 12 straipsnyje, kur reglamentuojami klausimai, susiję su statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, o ne rangovų atestavimu. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčijo SPSC 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 175, kuriuo nuspręsta sustabdyti pareiškėjos kvalifikacijos atestatą Nr. 3766 6 mėnesiams dėl to, kad pareiškėja nepašalino statybos defektų Lietuvos sveikatos mokslų universitete Visuomenės sveikatos fakulteto pastate adresu Tilžės g. 18, Kaunas, ir specialiosios paskirties pastate adresu Jankiškių g. 50, Vilnius, teisėtumo ir pagrįstumo, t. y. dėl rangovo atestavimo teisėtumo ir pagrįstumo. Tokio pobūdžio ginčai pagal aukščiau aptartą teisinį reguliavimą nepriskirtini Komisijos kompetencijai.

28Teismo nuomone, Komisija tinkamai įvertino pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, bei atsižvelgdama į tikrąjį kreipimosi į Komisiją tikslą, pagrįstai nusprendė nenagrinėti pareiškėjos skunde keliamų reikalavimų, kaip nepriskirtinų jos kompetencijai, išaiškindama ginčijamo SPSC sprendimo apskundimo tvarką.

29Pagal Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalį, jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja.

30Komisijos 2020 m. balandžio 7 d. sprendime Nr. D4-55 d. yra aiškiai išdėstyti atsisakymo nagrinėti pareiškėjos skundą motyvai, todėl jis atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje individualiam administraciniam aktui keliamus motyvavimo reikalavimus.

31Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pagrindo panaikinti Komisijos 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. D4-55 ir įpareigoti Komisiją išnagrinėti pareiškėjos skundą dėl 2020 m. vasario 17 d. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro sprendimo Nr. 175 nėra. Pareiškėjos skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, 132-133 straipsniais,

Nutarė

33pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „LitCon” skundą atmesti.

34Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „LitCon” (toliau – ir... 5. Skunde pareiškėja nurodo, kad valstybės įmonė Statybos produkcijos... 6. Pažymi, jog nepraleisdama nustatyto termino bei pasinaudodama privaloma... 7. Pareiškėja nurodo, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo... 8. Komisija atsiliepime į skundą su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį... 9. Nurodo, kad pareiškėja nepagrįstai skunde teigia, jog Statybos įstatymo 12... 10. Taip pat pažymi, kad Statybos įstatymo 22 straipsnyje nenurodyta, kad... 11. Remiantis tuo, kas išdėstyta, laiko, kad sprendimams, nurodytiems Statybos... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Statybos produkcijos... 13. Teismas... 14. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos... 15. Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad SPSC 2020 m. vasario 17... 16. Pareiškėja apskundė šį SPSC sprendimą Lietuvos administracinių ginčų... 17. Pareiškėja kreipėsi į Komisiją su skundu dėl SPSC 2020 m. vasario 17 d.... 18. Nustatyta, kad ginčijamą Sprendimą Komisija priėmė vadovaudamasi Statybos... 19. Pažymėtina, kad Statybos įstatymo 12 straipsnis nustato pagrindines statybos... 20. Statybos įstatymo 21. Komisijos nuostatų 3 punkte numatyta, kad Komisija nagrinėja asmenų,... 22. 3.1. pareiškėjų skundus dėl... 23. 3.2. pareiškėjų skundus dėl... 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.... 25. Nurodytų teisės aktų analizė leidžia daryti išvada, kad Komisija, kaip... 26. Nors pareiškėja pateikė įrodymus, jog ji dėl SPSC 2020 m. vasario 17 d.... 27. Taigi, teismas prieina prie išvados, kad atestavimą atliekančios... 28. Teismo nuomone, Komisija tinkamai įvertino pareiškėjos skunde nurodytas... 29. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalį, jeigu viešojo... 30. Komisijos 2020 m. balandžio 7 d. sprendime Nr. D4-55 d. yra aiškiai... 31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pagrindo panaikinti Komisijos 2020 m.... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 33. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „LitCon” skundą atmesti.... 34. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu...