Byla A-3940-602/2018
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Veslavos Ruskan (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pakilimo takas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pakilimo takas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, uždaroji akcinė bendrovė „Reffo“, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra) dėl įsakymų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „Pakilimo takas“ (toliau – ir pareiškėjas) 2014 m. balandžio 22 d. teismui pateikė skundą, kurį vėliau patikslino, prašydamas panaikinti: 1) Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. kovo 21 d. įsakymą

  6Nr. 4-176 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 4-445 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-176); 2) Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. 4-177 „Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP3-1.3-ŪM-06-K-02-081 nutraukimo ir lėšų grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-177), papildytą 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 4-706 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 4-177 „Dėl finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP3-1.3-ŪM-06-K-02-081 nutraukimo ir lėšų grąžinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-706); 3) viešosios įstaigos (toliau – ir VšĮ) Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. R4-8623. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi atsisakė priimti patikslinto skundo dalį, kurioje prašoma panaikinti Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. R4-8623.

 2. Pareiškėjas tvirtino 2010 m. rugpjūčio 31 d. su atsakovu Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ir atsakovas, Ūkio ministerija) sudaręs sutartį Nr. S-VP3-1.3-ŪM-06-K-02-081 dėl projekto „Turistinės klasės viešbučio statyba prie Ignalinos aerodromo, Didžiasalio kaime“ (toliau – ir Projektas), finansavimo ir administravimo (toliau – ir Sutartis). Agentūra 2014 m. sausio 6 d. pažeidimo tyrimo išvadoje Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-081/IT02 (toliau – ir Išvada) konstatavo, kad pareiškėjas nesugebėjo įvykdyti įsipareigojimo pradėti Projekte numatytas veikas bei nesilaikė numatytų terminų. Pareiškėjas Išvadą apskundė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Ūkio ministras, nebūdamas informuotas apie Išvados apskundimą, 2014 m. kovo 21 d. priėmė skundžiamą Įsakymą Nr. 4-177. Finansų ministerija Agentūrai ir atsakovui tik 2014 m. balandžio 2 d. pateikė raštą apie priimtą nagrinėti pareiškėjo skundą dėl Išvados pagrįstumo. Pareiškėjo teigimu, iš jo buvo atimta teisė apskųsti Išvadą ir sulaukti skundo nagrinėjimo pabaigos. Tolimesnis jo skundo nagrinėjimas neturėjo jokios prasmės, nes atsakovas vienašališkai panaikino skundo objektą – Sutartį – bei jį įpareigojo grąžinti 706 195,52 Lt (204 528,36 Eur) Europos Sąjungos fondų lėšų. Pareiškėjas paaiškino, kad jis Sutarties pagrindu sudarė ilgalaikes sutartis su Projekto rangovais, planavo ilgalaikes išlaidas, kūrė darbo vietos, tikėjosi pelno ir tolimesnės Projekto plėtros. Atsakovas neįvertino fakto, jog Išvada, kuria remiantis priimtas minėtas įsakymas, buvo apskųsta Finansų ministerijai. Įsakymas Nr. 4-176 taip pat buvo priimtas neteisėtai.
 3. Pareiškėjas patikslintame skunde pažymėjo, kad, jo skundą nagrinėjant teisme, atsakovas ir Agentūra atliko neteisėtus veiksmus, kuriais iš dalies pakeitė skundžiamus sprendimus. Finansų ministerija 2014 m. gegužės 15 d. išnagrinėjo pareiškėjo skundą, jį tenkino iš dalies ir įpareigojo Agentūrą atnaujinti pažeidimo tyrimą. Agentūra 2014 m. rugsėjo 16 d. raštu informavo paliekanti Išvadą galioti ir nekeičianti rekomendacijos Ūkio ministerijai nutraukti Sutartį. Pareiškėjas teigė, kad Agentūra nesivadovavo Finansų ministerijos 2014 m. gegužės 15 d. sprendime nurodytu įpareigojimu atnaujinti pažeidimo tyrimą. Agentūra atliko papildomą su pažeidimo tyrimu susijusių aplinkybių tyrimą, tačiau neatnaujino pažeidimo tyrimo.
 4. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.
 5. Atsakovas paaiškino, kad Agentūra, nustačiusi Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimą, 2014 m. sausio 15 d. raštu jam pateikė priimtą sprendimą – Išvadą – ir siūlymą nutraukti Sutartį, susigrąžinti visas sumokėtas lėšas. Gavęs Išvadą, atsakovas ją išnagrinėjo ir, vadovaudamasis, be kita ko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (toliau – ir Finansavimo taisyklės), nekeisdamas nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, neperrašinėdamas Išvadoje nustatytų aplinkybių, priėmė Įsakymą Nr. 4-177. Atsakovas neturėjo pareigos savo poziciją derinti su Finansų ministerija. Pareiškėjo skundas dėl Išvados pagrįstumo nestabdė klausimo sprendimo, todėl Įsakymai Nr. 4-176 ir Nr. 4-177 buvo priimti nelaukiant Finansų ministerijos sprendimo dėl šio skundo. Atsakovas buvo informuotas apie Finansų ministerijai paduotą skundą, bet atidėti sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą iki Finansų ministerija išnagrinės skundą buvo jo teisė, ne pareiga.
 6. Atsakovas akcentavo, kad Finansų ministerija 2014 m. gegužės 15 d. priėmė sprendimą pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies ir nurodė Agentūrai atnaujinti pažeidimo tyrimą, pakartotinai įvertinti paaiškėjusius naujus faktus ir aplinkybes. Agentūra 2014 m. rugsėjo 16 d. rašte nurodė atlikusi nustatyto pažeidimo ir su juo susijusių aplinkybių papildomą tyrimą, nekeičianti sprendimo pripažinti 5 655 951,06 Lt (1 638 076,65 Eur) Projekto išlaidų netinkamomis finansuoti bei Išvadoje pateikto siūlymo. Gavęs šį raštą, atsakovas 2014 m. spalio 2 d. priėmė Įsakymą Nr. 4-706, kuriuo pakeitė Įsakymo Nr. 4-177 preambulę, toks pakeitimas buvo formalus. Priimti naują sprendimą nebuvo teisinio pagrindo, nes Agentūra nepakeitė Išvados ir joje nurodyto pasiūlymo.
 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.
 8. Agentūra nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas nebuvo baigęs Projekto iki pasibaigiant jo įgyvendinimo laikotarpiui, 2013 m. balandžio 10 d. raštu jo prašyta pateikti paaiškinimus dėl Projekto vykdymo bei nurodyti tikslią datą, iki kada bus užbaigtos Projekto įgyvendinimo metu numatytos veiklos, taip pat iki 2013 m. balandžio 12 d. pateikti nuosavos finansavimo dalies užtikrinimo dokumentus. Agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, 2013 m. rugpjūčio 6 d. raštu jo prašė pateikti paaiškinimus dėl nustatytų dokumentų trūkumų ir papildomus dokumentus, būtinus vertinant, ar pareiškėjas turėjo stabilius ir patikimus išteklius Projektui įgyvendinti. Įvertinus visus gautus nuosavą pareiškėjo indėlį turinčius užtikrinti dokumentus, nustatyta, kad jis nepateikė dokumentų, galinčių pagrįsti realią galimybę sėkmingai baigti Projektą. 2013 m. rugsėjo 9 d. raštu Agentūra pareiškėją informavo apie pradedamą įtariamo pažeidimo tyrimą. Atlikus tyrimą nustatyta, jog pareiškėjas neužtikrino nuosavų ir (arba) partnerių lėšų įnašo tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti ir kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų, jo finansiniai ištekliai nebuvo stabilūs, jis negalėjo užtikrinti savo veiklos tęstinumo. Nustačiusi minėtas aplinkybes, Agentūra atsakovui pateikė Išvadą ir pasiūlymą nutraukti Sutartį bei susigrąžinti visas sumokėtas lėšas – 706 195,52 Lt. Išvada įsigaliojo nuo jos pasirašymo.

7II.

8

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. vasario 13 d. sprendimu pareiškėjo BUAB „Pakilimo takas“ skundą atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad pareiškėjas ir atsakovas 2010 m. rugpjūčio 31 d. sudarė Sutartį dėl Projekto finansavimo ir administravimo. Agentūra 2013 m. rugpjūčio 30 d. gavo pranešimą apie galimą sutarties pažeidimą, kurį galbūt padarė pareiškėjas, 2013 m. rugsėjo 2 d. pradėjo įtariamo pažeidimo tyrimą, 2013 m. rugsėjo 9 d. raštu informavo pareiškėją apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą ir pasiūlė atsisakyti įgyvendinti Projektą bei grąžinti išmokėtas lėšas. Pareiškėjas nesutiko su tokiu pasiūlymu. Agentūra 2013 m. spalio 8 d. raštu pakvietė pareiškėjo atstovus į susitikimą, kuriame buvo aptarti klausimai dėl Projekto finansavimo ir įgyvendinimo. Pareiškėjas 2013 m. spalio 17 d. Agentūrai pateikė raštą bei tikslinės paskolos suteikimo dokumentus. Pareiškėjas

  92013 m. lapkričio 21 d. raštu Agentūros prašė Sutartį pratęsti iki 2014 m. spalio 31 d. Jis Agentūrai taip pat pateikė 2013 m. gruodžio 10 d. raštą ir papildomus dokumentus dėl netinkamų projekto išlaidų finansavimo. Agentūra 2013 m. gruodžio 17 d. rašte nurodė, kad, pagal pateiktus

  10UAB „Reffo“ finansinės atskaitomybės dokumentus, minėta įmonė nebuvo finansiškai pajėgi skirti 1 372 507 Lt (397 505,50 Eur) Projekto netinkamoms išlaidoms finansuoti, ir dar kartą prašė pateikti Projekto netinkamų išlaidų finansavimą užtikrinančius dokumentus. Agentūra 2014 m. sausio 6 d. surašė Išvadą, patvirtintą 2014 m. sausio 14 d. sprendimu. Išvadoje Agentūra konstatavo, kad pareiškėjas nesugebėjo įvykdyti įsipareigojimo pradėti Projekte numatytas veikas bei nesilaikė numatytų terminų. Pareiškėjas, nesutikdamas su Išvada, ją apskundė Finansų ministerijai. Ūkio ministras 2014 m. kovo 21 d. Įsakymu Nr. 4-177 nutraukė Sutartį ir įpareigojo pareiškėją per

  1160 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos grąžinti 706 195,52 Lt Europos Sąjungos lėšų į Ūkio ministerijos sąskaitą. Finansų ministerija 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu tenkino pareiškėjo skundą iš dalies ir prašė Agentūros atnaujinti pažeidimo tyrimą. Agentūra 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendime nurodė nekeičianti Išvados ir pasiūlymo Ūkio ministerijai. Pareiškėjas, nesutikdamas su pastaruoju Agentūros sprendimu, dėl jo pateikė skundą Finansų ministerijai.

 3. Teismas pažymėjo, jog, pagal Finansavimo taisyklių (aktuali redakcija) 1983 punktą, Ūkio ministerija turi teisę atidėti įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, iki vadovaujančioji institucija išnagrinėja skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, tačiau jokiu būdu ne pareigą. Darytina išvada, jog Įsakymai Nr. 4-176 ir Nr. 4-177 pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą galėjo būti priimti ir be vadovaujančiosios institucijos sprendimo, kas ir buvo pagrįstai ir teisėtai padaryta. Teismas vertino kaip vientisą dokumentą pažeidimo tyrimo išvadas bei Įsakymus Nr. 4-176 ir Nr. 4-177, nes sprendžiamąja dalimi buvo Įsakymai, o motyvuojamąja dalimi – tyrimo išvada (šiuo atveju – Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. tyrimo išvada). 2014 m. sausio 6 d. Išvadoje konstatuota, kad Projekto vykdytojas (pareiškėjas) pažeidė Sutarties bendrųjų sąlygų

  122.1.4 punktą, kuriuo jis įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų) apmokėjimą, ir priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Ūkio ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 4-195 (toliau – ir Aprašas), 2 priedo 8.1.2. punktą, kuris numato, kad turi būti užtikrintas netinkamų finansuoti su Projektu susijusių išlaidų padengimas. Taip pat neužtikrintas Sutarties 2.1.2 punkto vykdymas, pagal kurį Projekto vykdytojas įsipareigojo skirti žmogiškuosius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti tinkamą Projekto įgyvendinimą. Laikytina, kad Agentūra priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą pripažinti 5 655 951,06 Lt Projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir pateikė siūlymą atsakovui nutraukti Sutartį ir susigrąžinti visas sumokėtas lėšas – 706 195,52 Lt (iš jų –706 195,52 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų). Šį Agentūros sprendimą pareiškėjas 2014 m. sausio 31 d. apskundė Finansų ministerijai. Ūkio ministras 2014 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 4-177 pagrįstai ir teisėtai nutraukė Sutartį ir nustatė, kad Projekto vykdytojas (pareiškėjas) privalo grąžinti visas sumokėtas lėšas.

 4. Finansų ministerija 2014 m. gegužės 15 d. rašte nurodė, jog Agentūra pažeidimą tyrė ir nustatė pagrįstai, tačiau, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas iki Agentūros sprendimo priėmimo dienos pasirašė paskolos sutartį, kuri, tikėtina, pagrįs jo netinkamų finansuoti su Projektu susijusių išlaidų padengimą ir užtikrins patikimus nuosavos finansavimo dalies užtikrinančius šaltinius, pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, Agentūros prašė atnaujinti nustatyto pažeidimo tyrimą, pakartotinai įvertinant naujai paaiškėjusias aplinkybes, bei įvertinti riziką ir galimybes pareiškėjui įgyvendinti Projekto veiklas ir sėkmingai užbaigti Projektą iki teisės aktuose nustatytos datos. Agentūra 2014 m. birželio 2 d. ir 23 d. raštais pareiškėjo prašė pateikti rangovo patvirtintą darbų grafiką su išsamiais paaiškinimais dėl atliekamų darbų eiliškumo, terminų bei finansavimo lėšų įsisavinimo per kiekvieną ateinantį mėnesį iki bus užbaigti objekto darbai, bei nurodyti, kokie bus rangovo pajėgumai objekte, t. y. kiek darbuotojų vykdys objekto rangos darbus; nurodyti ar nepasikeitė tinkamų Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai. Jeigu tinkamas Projekto išlaidas ketina finansuoti rangovas UAB „SIV statyba“, Agentūra prašė pateikti dokumentus, įrodančius jo galimybes finansuoti tinkamas Projekto išlaidas. Agentūra prašė nurodyti ir tai, ar nepasikeitė netinkamų Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai. 2014 m. liepos 17 d. ir 2014 m. rugpjūčio 12 d. raštais Agentūra paprašė papildomų dokumentų ir informacijos apie UAB „SIV statyba“ finansines galimybes. Pareiškėjas, atsakydamas į Agentūros paklausimus, 2014 m. birželio 12 d., 18 d., 30 d., 2014 m. liepos 31 d. bei 2014 m. rugpjūčio 26 d. raštais pateikė papildomus dokumentus ir paaiškinimus. Pagal 2013 m. gruodžio 10 d. paskolos sutartį, Projekto netinkamas išlaidas finansuotų UAB „Artva“. Agentūra pagrįstai konstatavo, kad Projekto vykdytojas neturėjo pakankamų Projekto tinkamų išlaidų finansavimo šaltinių. Rangovas UAB „SIV statyba“ neturėjo pakankamų finansinių išteklių suteikti pareiškėjui paskolą trūkstamai 2,1 mln. Lt (0,6 mln. Eur) sumai Projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. UAB „SIV statyba“ didžiąją savo apyvartinio kapitalo dalį (apie 3/4) finansavo tiekėjų sąskaita, o nuosavas kapitalas sudarė apie 1 mln. Lt. Generuojamas laisvas pinigų srautas per vienerius metus galėjo siekti apie 0,5 mln. Lt. Šią sumą UAB „SIV statyba“ būtų pajėgi investuoti ar paskolinti pareiškėjui. Daugiau laisvų lėšų įmonė neturėjo, ypač įvertinus jau virš vienerių metų neatgautą sumą iš UAB „SIV projektai“

  13(1,765 mln. Lt) bei iš BUAB „Tilto Street Investment“ (295 tūkst. Lt). Kol nebuvo atgautos šios skolos, UAB „SIV statyba“, pagal Agentūrai pateiktą informaciją, neturėjo finansinių galimybių pareiškėjui suteikti paskolą visai trūkstamai 2,1 mln. Lt sumai Projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Agentūra, atsižvelgusi į pareiškėjo papildomai pateiktus dokumentus ir informaciją, atlikusi nustatyto pažeidimo ir su juo susijusių aplinkybių papildomą tyrimą, 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendime pagrįstai nusprendė nekeisti savo sprendimo (2014 m. sausio 6 d. Išvados) pripažinti

  145 655 951,06 Lt Projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir siūlymo atsakovui. Teismas konstatavo, jog nebuvo teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą. Skundžiami Įsakymai buvo priimti kompetentingo subjekto, neviršijant įgalinimų ribos, jie atitiko jiems keliamus reikalavimus, buvo pagrįsti ir teisėti.

15III.

16

 1. Pareiškėjas BUAB „Pakilimo takas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 13 d. sprendimą panaikinti ir tenkinti jo patikslintą skundą.
 2. Pareiškėjas apeliaciniame skunde apžvelgia bylos aplinkybes, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimo, kuriuo jo skundas (patikslintas skundas) buvo tenkintas, turinį ir atsakovo apeliacinio skundo argumentus, kurį nagrinėjant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartimi minėtas teismo sprendimas buvo panaikintas ir byla grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nesutinka su 2018 m. vasario 13 d. teismo sprendimo išvada, kad skundžiami įsakymai yra pagrįsti objektyviais duomenimis, yra tinkamai motyvuoti ir atitinka teisės aktų reikalavimus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatas). Pirma, Išvada yra skundžiamas teisės aktas, kurį apskundus atsakovas privalo svarstyti, ar Išvadai įgyvendinti priimtas sprendimas neturi būti sustabdytas, siekiant užtikrinti pareiškėjo teisėtus lūkesčius ir išvengti didelių nuostolių atsiradimo pareiškėjui galimybę. Pareiškėjas pabrėžia, jog būtent Finansų ministerija yra atsakinga už išankstinį ginčų nagrinėjimą ne teismo tvarka nurodytais klausimais, todėl, jai priėmus sprendimą Išvadą pripažinti neteisėta ir nepagrįsta, atsakovas privalėtų panaikinti savo sprendimą dėl Sutarties nutraukimo bei lėšų išreikalavimo. Teismo išdėstyta pozicija iš esmės prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 1 ir 3 straipsniams bei Finansavimo taisyklių 211 punktui, kadangi nurodo, jog Finansų ministerijos vykdomas skundo nagrinėjimas neturi įtakos atsakovo sprendimui. Pats atsakovas nurodo, kad jis yra saistomas Agentūros priimtų sprendimų dėl pažeidimo konstatavimo ir netinkamos finansuoti išlaidų sumos, kurie pripažįstami galutiniais ir sukeliančiais teisines pasekmes. Ūkio ministerija pažeidimo tyrimo neatlieka ir net netikrina Agentūros atlikti tyrimo (pareiškėjui pastaroji situacija nesuprantama). Išvadą pripažinus neteisėta, pareiškėjas negalėtų būti grąžintas į pradinę padėtį, kadangi Sutartis būtų jau seniai nutraukta, o jam Projektui vykdyti skirtos lėšos būtų perskirstytos kitiems Europos Sąjungos paramos gavėjams. Pareiškėjas patirs didelius nuostolius, susijusius su negalėjimu įvykdyti Projektą. Be to, pagal naują Finansavimo taisyklių redakciją, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija atideda įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, iki vadovaujančioji institucija išnagrinėja skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo (1983 str.),

  17t. y. pašalintos teisės akte egzistavusios spragos, prieštaravusios išankstinį ginčų nagrinėjimą ne teismo tvarka reglamentuojantiems įstatymams.

 3. Antra, Ūkio ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 4-706 ir Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimas akivaizdžiai prieštarauja Finansų ministerijos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimui ir Finansavimo taisyklių IX skyriui. Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimas yra apskųstas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka ir vadovaujančioji institucija jo dar neišnagrinėjo. Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimas negali būti laikomas 2014 m. kovo

  1821 d. Įsakymo Nr. 4-177, papildyto 2014 m. spalio 2 d. Įsakymu Nr. 4-706, vientisa dalimi, nes priešingu atveju būtų paneigiama pareiškėjo galimybė apskųsti tokį Agentūros sprendimą. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo pozicija, jog atsakovui nebuvo pagrindo Įsakymą Nr. 4-177 pripažinti netekusiu galios ir priimti naują sprendimą. Ūkio ministerija, priimdama sprendimus, nesulaukiant vadovaujančios institucijos sprendimo ir siekiant užtikrinti pažeidimo tyrimo sprendimų teisėtumą, privalo panaikinti Finansavimo taisyklių 198 straipsnyje numatytus sprendimus. Finansų ministerijai priėmus 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą, Agentūra privalėjo panaikinti Išvadą, o atsakovas – jos pagrindu priimtą Įsakymą Nr. 4-177, taip pat Agentūra privalėjo atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą Finansavimo taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka. Agentūra atliko ne pakartotinį ir atnaujintą pažeidimo tyrimą, o papildomą su pažeidimo tyrimu susijusių aplinkybių tyrimą – tai nėra tas pats. Nei Ūkio ministerija, nei Agentūra neatliko veiksmų, kuriuos turėjo atlikti pagal Finansų ministerijos sprendimą, tuo pažeidžiant Finansavimo taisyklių

  19IX skyriaus ir 211 punkto nuostatas, Viešojo administravimo įstatymo 3 ir 8 straipsnius. Atsakovas Įsakymu Nr. 4-706 neteisėtai pakeitė Įsakymo Nr. 4-177 teisinį ir faktinį pagrindą, tuo pažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo 3 ir 8 straipsnius. Be to, Agentūra 2014 m. sausio 6 d. Išvadoje teigė, kad pareiškėjas, neįrodęs finansinio indėlio netinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti, pažeidė Sutarties 2.1.4 punkto ir Aprašo 2 priedo 8.1.2 punkto reikalavimus, tačiau

  202014 m. rugsėjo 16 d. sprendime tvirtino, kad pareiškėjas neįrodė finansinio indėlio tinkamoms Projekto išlaidoms finansuoti, o dėl ankstesnėje Išvadoje nurodyto netinkamų finansuoti išlaidų indėlio jokie pažeidimai nenustatyti. Įsakymu Nr. 4-706 buvo pakeista Įsakymo Nr. 4-177 preambulė, nurodant, kad sprendimas nutraukti Sutartį ir susigrąžinti Europos Sąjungos fondų lėšas priimtas ir Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo pagrindu, bet šioje preambulėje liko nepakeista informacija, kad įsakymas priimtas remiantis 2014 m. sausio 6 d. Išvada. Sutartis liko nutraukiama nuo 2014 m. kovo 21 d., nors, atlikus pakeitimus, remiamasi dar neegzistuojančiu Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimu.

 4. Trečia, pareiškėjas kartu su 2014 m. spalio 29 d. skundu dėl Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Finansų ministerijai pateikė 2014 m. rugsėjo 23 d. paskolos sutartis su privačiais kreditoriais A. M. ir L. K. (2,1 mln. Lt sumai), Agentūra šias sutartis ignoravo. Pareiškėjas paaiškina, jog Agentūra, vadovaudamasi tik jai pačiai žinomais ir suprantamais kriterijais, nustatė, jog UAB „SIV statyba“ tariamai nėra pajėgi jam paskolinti 2,1 mln. Lt sumą, apie tokį vertinimą jo neinformavo. Agentūra vietoje to, kad paprašytų patikslinti UAB „SIV statyba“ finansinę informaciją arba per nustatytą terminą surasti kitus kreditorius, nieko nepranešusi priėmė 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą. Tokiais veiksmais Agentūra ne tik neužtikrino atsakingo valdymo (gero administravimo) principo, bet ir pažeidė savo, kaip Sutarties šalies, bendradarbiavimo, kooperavimosi ir ekonomiško sutarties vykdymo pareigas. 2014 m. rugsėjo 23 d. paskolos sutartys, nepaisant UAB „SIV statyba“ buvimo ar nebuvimo Projekto finansuotoju, visiškai pagrindė pareiškėjo galėjimą padengti visas tinkamas Projekto išlaidas – 2,1 mln. Lt. Jam pritaikytos sankcijos akivaizdžiai neatitinka teisėtų lūkesčių ir proporcingumo principų, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.
 5. Ketvirta, teismas neįvykdė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartyje išdėstytų nurodymų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. lapkričio 29 d. nutartyje, be kita ko, pažymėjo, kad Finansų ministerija skundo dėl Agentūros

  212014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. R4-8623 nagrinėjimo nevykdo ir nevykdys, nes teismas yra pradėjęs nagrinėti skundus dėl įsakymų Nr. 4-176 ir Nr. 4-177 teisėtumo ir pagrįstumo, todėl nebuvo jokio pagrindo teigti, jog teismas negali vertinti šio Agentūros sprendimo. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas pirmosios instancijos teismo prašė priimti patikslinto skundo 1.3 punkte nurodytą reikalavimą panaikinti minėtą Agentūros sprendimą, kurį atsisakyta priimti 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi, motyvuojant tuo, kad šis sprendimas buvo apskųstas išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pastarojo pareiškėjo prašymo ir nevertindamas Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, neįgyvendino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutarties.

 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
 7. Atsakovo atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas atsiliepimo į skundą argumentais.
 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.
 9. Agentūra nesutinka su apeliacinio skundo teiginiais, jog ji nebendradarbiavo su pareiškėju ir jam nesuteikė galimybės pateikti kitus finansavimą užtikrinančius dokumentus. Pareiškėjui buvo pranešta, kad pateikti UAB „SIV projektai“ finansinės atskaitomybės dokumentai neįrodo galimybių finansuoti Projektą, todėl kelis kartus buvo prašoma pateikti papildomus dokumentus. Agentūra pareiškėją pakvietė į 2013 m. spalio 8 d. susitikimą, kuriame buvo aptarti klausimai, be kita ko, susiję su Projekto finansavimu. Įvertinusi 2013 m. spalio 17 d. ir 2013 m. gruodžio 12 d. pareiškėjo pateiktus dokumentus, Agentūra nustatė, jog UAB „Reffo“ (šiuo metu bankrutavusi) nebuvo finansiškai pajėgi skirti 1 372 507 Lt Projekto netinkamoms išlaidoms finansuoti, todėl 2013 m. gruodžio 17 d. raštu pareiškėjo dar kartą prašė pateikti Projekto netinkamų išlaidų finansavimą užtikrinančius dokumentus. Agentūra 2014 m. sausio 3 d. raštu pareiškėją informavo apie savo išvadą, kad jis nepateikė netinkamų finansuoti Europos Sąjungos lėšomis Projekto išlaidų finansavimo šaltinius pagrindžiančių dokumentų ir baigė pažeidimo tyrimą, surašydama Išvadą. Taigi, Agentūra bendradarbiavo su pareiškėju. Agentūra pabrėžia, jog Projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas tik išimtiniais atvejai ir tik įsitikinus pareiškėjo realia galimybe sėkmingai vykdyti ir baigti Projektą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Projekto veiklų nuo 2012 m. II ketvirčio nevykdė, Projekto įgyvendinimo laikotarpis jo prašymu buvo pratęstas jau du kartus, tačiau bendra jo deklaruota išlaidų suma ir po šių pratęsimų tebuvo 1 418 387 Lt iš

  225 665 951,06 Lt bendro Projekto biudžeto. Pareiškėjo pateikti dokumentai neįrodė, jog jis turi stabilius, pakankamus ir patikimus finansų išteklius vykdyti Projektą taip, kaip įsipareigojo Sutartyje. Dėl 2014 m. rugsėjo 23 d. paskolos sutarčių Agentūra akcentuoja, jog šie dokumentai jai buvo pateikti pabaigus pažeidimo tyrimą ir priėmus sprendimą, taip pat ir po pakartotinai atlikto dokumentų patikrinimo (sprendimo, įforminto 2014 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. R4-8623).

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25

 1. Pareiškėjas BUAB „Pakilimo takas“ ir atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija sudarė sutartį dėl projekto „Turistinės klasės viešbučio statyba prie Ignalinos aerodromo, Didžiasalio kaime“, finansavimo ir administravimo. Pareiškėjas siekė gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal VP3-1.3-ŪM-06-K priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“, vykdomą vadovaujantis

  262006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999.

 2. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2014 m. sausio 6 d. pažeidimo tyrimo išvadoje konstatavo, kad pareiškėjas nesugebėjo įvykdyti įsipareigojimo pradėti Projekte numatytas veikas bei nesilaikė numatytų terminų ir, vadovaudamasi Finansavimo taisyklių 197 punktu, priėmė sprendimą pripažinti 5 655 951,06 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir teikti siūlymą Ūkio ministerijai nutraukti Sutartį ir susigrąžinti visas sumokėtas lėšas 706 195,52 Lt

  27(iš jų 706 195,52 Lt – Europos Sąjungos fondų lėšos). Lietuvos Respublikos ūkio ministras

  282014 m. kovo 21 d. priėmė įsakymą Nr. 4-177 „Dėl finansavimo ir administravimo sutarties

  29Nr. S-VP3-1.3-ŪM-06-K-02-081 nutraukimo ir lėšų grąžinimo“, kuriuo nutraukė Sutartį ir nustatė, kad Projekto vykdytojas per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos privalo grąžinti 706 195,52 Lt Europos Sąjungos fondų lėšas į Ūkio ministerijas sąskaitą. Įsakymo

  30Nr. 4-177 preambulėje nurodyti teisės aktai, kurių pagrindu priimamas įsakymas, bei 2014 m. sausio 6 d. Išvada, kurioje Agentūra dėl nustatytų pažeidimų pripažino netinkamomis finansuoti išlaidomis 5 655 951,06 Lt, iš jų 2 827 975,03 Lt – Europos Sąjungos fondo lėšos, 2 827 976,03 Lt – projekto vykdytojo lėšos.

 3. Pareiškėjas Išvadą 2014 m. sausio 29 d. buvo apskundęs Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Finansų ministerija 2014 m. gegužės 15 d. išnagrinėjo pareiškėjo skundą, jį tenkino iš dalies ir įpareigojo Agentūrą atnaujinti pažeidimo tyrimą, pakartotinai įvertinti paaiškėjusius naujus faktus ir aplinkybes (šiuo atveju – paskolos sutartis) bei, jei būtina, įsitikinti kitų įmonių, kurių finansiniu pajėgumu remiasi Projekto vykdytojas, įsipareigojimų patikimumu ir pakankamumu užtikrinti Projektui reikalingus finansavimo šaltinius Projekto įgyvendinimo metu ir Projekto tęstinumo laikotarpiu.
 4. Agentūra 2014 m. rugsėjo 16 d. raštu informavo pareiškėją, kad, atsižvelgiant į Projekto vykdytojo papildomai pateiktus dokumentus ir informaciją, Agentūra, atlikusi nustatyto pažeidimo ir su juo susijusių aplinkybių papildomą tyrimą, nekeičia savo sprendimo (2014 m. sausio 6 d. pažeidimo tyrimo išvados) pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis 5 655 951,06 Lt ir nekeičia šioje išvadoje pateikto siūlymo Ūkio ministerijai nutraukti Sutartį. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2014 m. spalio 2 d. priėmė įsakymą Nr. 4-706 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 4-177 „Dėl finansavimo ir administravimo sutarties

  31Nr. S-VP3-1.3-ŪM-06-K-02-081 nutraukimo ir lėšų grąžinimo“ pakeitimo“, kuriuo papildė įsakymo Nr. 4-177 preambulę (įrašydamas įsakymo priėmimo pagrindu taip pat ir Agentūros

  322014 m. rugsėjo 16 d. raštą), kita įsakymo dalis liko nepakeista.

 5. Pareiškėjas Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą apskundė Finansų ministerijai, kuri skundo nenagrinėjo, nes teisme nagrinėjamas skundas. Pareiškėjas Agentūrai 2014 m. rugsėjo 23 d. pateikė papildomus dokumentus – paskolos sutartis, pareiškėjo teigimu, patvirtinančius pareiškėjo galėjimą padengti visas tinkamas Projekto išlaidas.

33V.

34

 1. Finansavimo taisyklių 197 punkte (2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija) buvo nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo (toliau vadinama – sprendimas dėl pažeidimo), kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas iš šių pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai: 197.1. nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas <...>.
 2. Finansavimo taisyklių 1971 punkte (2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija) buvo nustatyta, kad Įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą dėl pažeidimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos teikia jo kopiją ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai ir projekto vykdytojui. Nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos veiksmais ar neveikimu, susijusiais su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ar sprendimu dėl pažeidimo projekto vykdytojas gali skųstis šių Taisyklių 211 ir 212 punktuose nustatyta tvarka.
 3. Finansavimo taisyklių 198 punkte (2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija) buvo nustatyta, kad ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš šių sprendimų: 198.1. nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti visas sumokėtas lėšas <...>.
 4. Finansavimo taisyklių 1981 punkte (2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija) buvo nustatyta, kad jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo.
 5. Finansavimo taisyklių 1983 punkte (2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija) buvo nustatyta, kad projekto vykdytojui apskundus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, arba sprendimą dėl pažeidimo (šių Taisyklių 211 ir 212 punktai), ministerija ir (ar) kita valstybės institucija gali atidėti įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo nagrinėjimą, iki vadovaujančioji institucija išnagrinėja skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ir informuoja apie tai projekto vykdytoją, įgyvendinančiąją instituciją ir ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją arba išsprendžiamas ginčas dėl įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo.
 6. Finansavimo taisyklių 211 punkte (2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija) buvo nustatyta, kad pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. <...> Vadovaujančioji institucija, nusprendusi, kad skundas pagrįstas, raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiksmų ir nustato veiksmų atlikimo terminus.
 7. Aprašo 2 priede yra patvirtinta Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika, kurios

  358 punkte nustatyta, kad projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius (bendrasis kriterijus), užtikrintas projekto finansavimas (kriterijaus vertinimo aspektai), pareiškėjo įnašas atitinka nustatytus reikalavimus (8.1.1. p.), užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas (8.1.2. p.), užtikrintas finansinis projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumas (8.1.3. p.), Projektas atitinka kitus Apraše nustatytus reikalavimus (8.1.4. p.) <...>.

 8. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)

  36148 straipsnio (Apeliacinės instancijos teismo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimas ir privalomumas) 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja priėmimo dieną ir kasacine tvarka neskundžiami. Šios straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą visą ar iš dalies ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismo nutartyje išdėstyti teisės išaiškinimai yra privalomi pirmosios instancijos teismui.

37VI.

38

 1. Minėti faktiniai duomenys, kuriuos nustatė Agentūra, patvirtina, kad Išvadoje konstatuoti pažeidimai, kurie pagal minėtus teisės aktus sudarė pagrindą priimti nagrinėjamoje byloje skundžiamus aktus. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, iš esmės neginčijo ir neginčija Išvadoje nustatytų pažeidimų, tačiau nesutinka su pažeidimo tyrimo tvarka bei skundžiamų sprendimų priėmimo tvarka, t. y. skundą grindžia procedūriniais pažeidimais.
 2. Vienu iš pareiškėjo skundo esminių motyvų nurodomas Finansavimo taisyklių

  391983 punkto pažeidimas, būtent klausimo nagrinėjimas po to, kai pareiškėjas apskundė Išvadą Finansų ministerijai. Pirmiausiai akcentuotina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, 2017 m. lapkričio 29 d. nutartyje konstatavo, kad Finansavimo taisyklių 1983 punkto (2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija) norma nesuponuoja privalomumo atidėti įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo priėmimą, iki vadovaujančioji institucija išnagrinės skundą dėl įgyvendinančios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, vadovaudamasis apeliacinės instancijos teismo išdėstytu teisės aiškinimu, kurį pareiškėjas nepagrįstai kvestionuoja iš naujo. ABTĮ 148 straipsnyje įtvirtintas apeliacinės instancijos teismo sprendimo ar nutarties privalomumas, būtent apeliacinės instancijos teismo nutartyje išdėstytų teisės išaiškinimų privalomumas pirmosios instancijos teismui, suponuoja ne tik teismo pareigą laikytis šios normos, bet ir proceso šalių pareigą iš naujo nekvestionuoti privalomo teisės aiškinimo.

 3. Papildomai dėl šios nutarties 36 punkte nurodyto aspekto pažymėtina, kad nei Finansavimo taisyklių 1983 punktas, nei kita norma nenustatė, jog skundo padavimas sustabdo išvados vykdymą, tad šis administracinis sprendimas – išvada – paprastai turėtų būti vykdomas nedelsiant (arba jame nustatytu terminu), nors dėl šio sprendimo ir yra paduotas skundas, kurio padavimas savaime nesukelia suspensyvinio efekto. Administraciniai sprendimai paprastai turėtų būti vykdomi nedelsiant, nebent teisės aktai nustato, kad šio administracinio sprendimo apskundimas aukštesniam viešojo administravimo subjektui (arba teismui, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo stadiją) sustabdo administracinio sprendimo vykdymą (kitaip sakant, sprendimo apskundimas sukelia suspensyvinį efektą). Jeigu įstatymai neįtvirtina, kad skundo dėl administracinio sprendimo padavimas sustabdo jo vykdymą, toks sprendimas turėtų būti vykdomas, nors ir yra skundžiamas, nebent teisės aktuose nustatytais pagrindais viešojo administravimo subjektas arba teismas (taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemones) sustabdo sprendimo vykdymą. Nagrinėjamu atveju teisės aktai įsakmiai neįtvirtina, kad skundo padavimas sustabdo sprendimo vykdymą, taigi klausimo nagrinėjimas Ūkio ministerijoje po to, kai pareiškėjas Agentūros veiksmus apskundė Finansų ministerijai, nėra nesuderinamas su minėtomis administracinio sprendimo vykdymo taisyklėmis.
 4. Šios nutarties 37 punkte išdėstytus motyvus netiesiogiai patvirtina ir pareiškėjo argumentai, jog, nesustabdžius sprendimo vykdymo po skundo (viešojo administravimo institucijai) padavimo, pareiškėjui galėjo būti padaryta neatitaisoma žala. Motyvai dėl galimos žalos atsiradimo yra susiję su būtinumu taikyti laikinąja apsaugą administraciniame ginče, t. y. taikyti

  40ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo individualaus teisės akto galiojimo laikiną sustabdymą. Pažymėtina, kad minėtoje normoje yra įgyvendinta Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacija Nr. R(89)8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“, kurioje yra aptariami minėti administracinio sprendimo vykdymo klausimai, konkrečiai, ar sprendimo apskundimas sukelia suspensyvinį efektą.

 5. Šios bylos išsprendimui ir ginčijamų sprendimų teisėtumui neturi reikšmės pareiškėjo argumentas, jog jis Agentūrai 2014 m. rugsėjo 23 d. pateikė papildomus dokumentus – paskolos sutartis, kurių nei pirmosios instancijos teismas, nei viešojo administravimo institucijos nevertino. Pareiškėjas pateikė dokumentus po Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. atlikto nustatyto pažeidimo ir su juo susijusių aplinkybių papildomo tyrimo, kurį atlikus Ūkio ministerija privalėjo priimti Finansavimo taisyklėse nustatytą sprendimą. Tiek Agentūra, tiek Ūkio ministerija laikėsi minėtose Finansavimo taisyklių normose nustatytos sprendimų priėmimo tvarkos, o pareiškėjas teikė dokumentus (2014 m. rugsėjo 23 d.), neatsižvelgdamas į šiuos teisės aktus ir akivaizdžiai pavėluotai.
 6. Šios bylos išsprendimui neturi reikšmės ir pareiškėjo motyvai, jog Agentūros 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimas priimtas pareiškėjui nepranešus apie sprendimo priėmimą. Nagrinėjamoje byloje nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad galėjo būti pažeista pareiškėjo teisė būti išklausytam dėl nagrinėjamo klausimo. Agentūra atliko pažeidimo tyrimą, pareiškėjui suteikdama galimybę pateikti visus dokumentus bei išdėstyti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu. Agentūra, tik atlikusi minėtus veiksmus, turinčius užtikrinti tinkamą administracinę procedūrą, surašė 2014 m. sausio 6 d. Išvadą. Pareiškėjas savo nuomonę nagrinėjamu klausimu išdėstė taip pat paduodamas skundą Finansų ministerijai dėl Agentūros Išvados. Nagrinėjant pareiškėjo skundą Finansų ministerijoje, buvo suorganizuotas pareiškėjo ir Agentūros susitikimas, pareiškėjas pateikė papildomus dokumentus. Agentūra, vykdydama Finansų ministerijos sprendimą, pasiūlė pareiškėjui pateikti papildomus dokumentus, kuriuos pareiškėjas pateikė. Taigi Agentūra patvirtino savo Išvadą, priimdama

  412014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą, po atlikto nustatyto pažeidimo ir su juo susijusių aplinkybių papildomo tyrimo, t. y. po pareiškėjo pateiktų papildomų dokumentų įvertinimo, kaip nurodė Finansų ministerija. Skundžiami Ūkio ministerijos įsakymai priimti po Agentūros Išvadų, surašytų įvertinus pareiškėjo pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, t. y. nepažeidžiant pareiškėjo teisės būti išklausytam.

 7. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad Agentūra, vykdydama Finansų ministerijos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą, privalėjo atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą, kas nebuvo atlikta. Minėta, kad Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, jį tenkino iš dalies ir įpareigojo Agentūrą atnaujinti pažeidimo tyrimą, pakartotinai įvertinti paaiškėjusius naujus faktus ir aplinkybes (šiuo atveju – Paskolos sutartis) bei, jei būtina, įsitikinti kitų įmonių, kurių finansiniu pajėgumu remiasi Projekto vykdytojas, įsipareigojimų patikimumu ir pakankamumu užtikrinti Projektui reikalingus finansavimo šaltinius Projekto įgyvendinimo metu ir Projekto tęstinumo laikotarpiu. Taigi Finansų ministerija neįpareigojo Agentūros atlikti pakartotinį tyrimą, o tik nurodė atlikti tam tikrus veiksmus, kaip tai yra įtvirtinta Finansavimo taisyklių 211 punkte, būtent paaiškėjus naujoms aplinkybėms, t. y. pareiškėjui pateikus naujus dokumentus, įpareigojo juos įvertinti. Agentūra, įvertinusi papildomus dokumentus, nusprendė, kad papildomi dokumentai nepaneigia anksčiau nustatyto pažeidimo ir nesudaro pagrindo keisti priimto sprendimo (Išvados). Šiais Agentūros veiksmais yra tinkamai įgyvendintas Finansų ministerijos sprendimas ir šie veiksmai, priešingai negu nurodo pareiškėjas, neprieštarauja nei Finansavimo taisyklių IX skyriui (Netinkami įgyvendinami projektai ir pažeidimai), nei konkrečioms jo nuostatoms, taip pat 211 punktui.
 8. Pastebėtina ir tai, kad Išvadoje konstatuotas Aprašo 2 priedo 8.1.2. punkte nustatytas pažeidimas – neužtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas. Finansų ministerijos 2014 m. gegužės 15 d. sprendime konstatuota, kad Išvadoje pateiktos pažeidimo nustatymo priežastys yra pagrįstos faktiniais, objektyviais duomenimis, motyvuotai pagrindžiančiais ir įrodančiais, kad projekto vykdytojas, neužtikrindamas Projekto nuosavos dalies finansavimo ir nepateikdamas Agentūrai tai patvirtinančių dokumentų, neužtikrina Sutarties bendrųjų sąlygų ir Aprašo 2 priedo 8.1.2. punkte nustatytų reikalavimų. Agentūra, vykdydama Finansų ministerijos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą, pareiškėjo paprašė nurodyti, ar nepasikeitė netinkamų Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, taip pat nurodyti ir pateikti duomenis, įrodančius jo galimybes finansuoti tinkamas projekto išlaidas. Agentūra, įvertinusi papildomus dokumentus, nusprendė nekeisti ankščiau priimto sprendimo. Šie Agentūros veiksmai nelaikytini naujo pažeidimo nustatymu, o laikytini tik papildomų dokumentų vertinimu, kaip jau buvo minėta šios nutarties 41 punkte.
 9. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo reikalavimą dėl 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo panaikinimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra akcentuojama, kad, atsižvelgiant į Finansavimo taisyklių 197 ir 198 punktuose nustatytą sąsają tarp tokių sprendimų, pažeidimo tyrimo išvada ir įsakymas laikytini ir turi būti teismo vertinami kaip vientisas dokumentas, kurio sprendžiamąja dalimi yra įsakymas, o motyvuojamąja dalimi – pažeidimo tyrimo išvada (žr., pvz., 2013 m. gruodžio 17 d. nutartį byloje Nr. A143-2152/2013). Taigi, pagal susiformavusią praktiką, išvada nelaikytina atskiru administracinės bylos dalyku.
 10. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiami Įsakymas Nr. 4-176 ir Įsakymas Nr. 4-177, papildytas Įsakymu Nr. 4-706, yra teisėti, todėl nėra pagrindo juos panaikinti. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo, o pareiškėjo apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir todėl atmestinas.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pakilimo takas“ apeliacinį skundą atmesti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5.
 1. Pareiškėjas bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė... 6. Nr. 4-176 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 11 d.... 7. II.... 8.
  1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m.... 9. 2013 m. lapkričio 21 d. raštu Agentūros prašė Sutartį pratęsti iki 2014... 10. UAB „Reffo“ finansinės atskaitomybės dokumentus, minėta įmonė nebuvo... 11. 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos grąžinti 706... 12. 2.1.4 punktą, kuriuo jis įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui... 13. (1,765 mln. Lt) bei iš BUAB „Tilto Street Investment“ (295 tūkst. Lt).... 14. 5 655 951,06 Lt Projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir siūlymo... 15. III.... 16.
   1. Pareiškėjas BUAB „Pakilimo takas“... 17. t. y. pašalintos teisės akte egzistavusios spragos, prieštaravusios... 18. 21 d. Įsakymo Nr. 4-177, papildyto 2014 m. spalio 2 d. Įsakymu Nr. 4-706,... 19. IX skyriaus ir 211 punkto nuostatas, Viešojo administravimo įstatymo 3 ir 8... 20. 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendime tvirtino, kad pareiškėjas neįrodė... 21. 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. R4-8623 nagrinėjimo nevykdo ir nevykdys,... 22. 5 665 951,06 Lt bendro Projekto biudžeto. Pareiškėjo pateikti dokumentai... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25.
    1. Pareiškėjas BUAB „Pakilimo takas“ ir... 26. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu... 27. (iš jų 706 195,52 Lt – Europos Sąjungos fondų lėšos). Lietuvos... 28. 2014 m. kovo 21 d. priėmė įsakymą Nr. 4-177 „Dėl finansavimo ir... 29. Nr. S-VP3-1.3-ŪM-06-K-02-081 nutraukimo ir lėšų grąžinimo“, kuriuo... 30. Nr. 4-177 preambulėje nurodyti teisės aktai, kurių pagrindu priimamas... 31. Nr. S-VP3-1.3-ŪM-06-K-02-081 nutraukimo ir lėšų grąžinimo“... 32. 2014 m. rugsėjo 16 d. raštą), kita įsakymo dalis liko nepakeista.... 33. V.... 34.
     1. Finansavimo taisyklių 197... 35. 8 punkte nustatyta, kad projektas turi aiškų finansavimo paketą:... 36. 148 straipsnio (Apeliacinės instancijos teismo sprendimo ar nutarties... 37. VI.... 38.
      1. Minėti faktiniai duomenys, kuriuos nustatė... 39. 1983 punkto pažeidimas, būtent klausimo nagrinėjimas po to, kai... 40. ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimo užtikrinimo... 41. 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą, po atlikto nustatyto pažeidimo ir su juo... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. Pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Pakilimo... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 13 d. sprendimą... 45. Nutartis neskundžiama....