Byla e2-1571-657/2015
Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų viešajame pirkime panaikinimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Stabara“ ieškinį atsakovei Marijampolės savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Parama“ dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų sprendimų viešajame pirkime panaikinimo. Teismas

Nustatė

2Ieškovė UAB „Stabara“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti neteisėtus atsakovės Marijampolės savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 21 d. rašte Nr. SA-659, 2015 m. sausio 8 d. rašte Nr. SA-140 (35.3) ir 2015 m. vasario 5 d. rašte Nr. SA-1350 (35.3) nurodytus sprendimus; pripažinti ieškovę UAB „Stabara“ tinkamai pagrindus neįprastai mažą kainą bei pripažinti ieškovę supaprastinto viešojo pirkimo „Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ (pirkimo Nr. 207219) laimėtoja; pripažinti negaliojančia 2015 m. vasario 9 d. rangos darbų sutartį Nr. As-298. Nurodė, kad ieškovė dalyvavo atsakovės vykdytame supaprastintame atvirame konkurse „Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ statybos darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas. Perkančioji organizacija ieškovės paprašė pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Ieškovė atsakovei pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą, tačiau atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė, nurodydama, kad iki nurodyto termino ieškovė tinkamai nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos. Ieškovė dėl tokių perkančiosios organizacijos sprendimų pateikė pretenziją, tačiau atsakovė pretenziją atmetė kaip nepagrįstą. Perkančiosios organizacijos sprendimai yra neteisėti, kadangi atsakovė neužtikrino ieškovei realios galimybės pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, nes nustatė mažesnį nei trijų darbo dienų terminą, kas neatitiko nei protingumo kriterijų, nei pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122. Atsakovė, nebendradarbiaudama su ieškove ir galimai siekdama laimėtoju pripažinti iš anksto pasirinktą kitą pirkimo dalyvį, pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo viešųjų pirkimų principus. Ieškovės pasiūlymo neįprastai maža kaina yra neabejotinai pagrįsta. Atsisakant įsigyti ieškovės siūlomus darbus būtų visiškai neracionaliai naudojamos biudžeto lėšos, nes ieškovės pasiūlymo kaina yra ženkliai mažesnė nei kitų pirkimo dalyvių. Kadangi su pirkimo laimėtoju – trečiuoju asmeniu 2015-02-09 sudaryta rangos sutartis, teismui panaikinus ieškovės ginčijamus perkančiosios organizacijos neteisėtus sprendimus, ši sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia.

3Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Perkančiajai organizacijai priklauso diskrecijos teisė spręsti, ar tiekėjas tinkamai pagrindė neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Perkančioji organizacija neatmetė tiekėjos pasiūlymo, neįvykdžiusi įstatymu nustatyto įpareigojimo paprašyti jį detalizuoti. Šiuo atveju atsakovei buvo aktualus kainos pagrindimas, pateikiant jos išskaidymą į sudėtines dalis pagal kiekvieną pirkimo objektą. Perkami objekto statybos darbai yra priskirti prie nesudėtingų statinių, todėl neįprastai mažos kainos pagrindimui buvo suteiktas pakankamas terminas. Be to, nors Marijampolės savivaldybės administracija nereikalavo kartu su pasiūlymu pateikti lokalinių sąmatų, tačiau tai nereiškia, kad ieškovė neprivalėjo pasidaryti ir turėti detalesnių pasiūlymo kainos skaičiavimų pasiūlymų pateikimo metu. Ieškovė netinkamai skaičiuoja jai suteikto termino pagrindimui pateikti trukmę. Ieškovei buvo suteiktos daugiau kaip 3 darbo dienos kainos pagrindimui pateikti. Ieškovės 2015 m. sausio 5 d. kainos pagrindimas nesudarė pagrindo atsakovei pasitikėti, kad ši tiekėja galės atlikti pirkimo darbus už pasiūlytą kainą. Ieškovės raštas dėl kainos pagrindimo buvo grindžiamas vien deklaracijomis ir ketinimais, bet ne realiais įrodymais, kad tiekėjas turės galimybę įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą. Vienintelis pridėtas dokumentas buvo ieškovės balansas ir pelno – nuostolių ataskaita, tačiau šie dokumentai apskritai neturi nieko bendra su pasiūlytos kainos pagrindimu. Šie dokumentai įrodo įmonės finansinę būklę, kas yra susiję su tiekėjo kvalifikacija, bet ne su pasiūlyta kaina. Todėl atsakovė nusprendė toliau nevilkinti pirkimo procedūrų, pakartotinai prašant pateikti pagrindimus ar pratęsiant terminus, ir pirkimo procedūras tęsti. Be to, net ir 2015-01-29 ieškovės kartu su iš esmės pakartotine pretenzija pateikti įrodymai nepagrindžia ieškovės pasiūlytos kainos pagrįstumo, o atsakovė Viešųjų pirkimų įstatymo numatytų principų nepažeidė. Dublike ieškovė nurodo naujus argumentus, kurie tariamai rodo nesąžiningą atsakovės elgesį išrenkant pirkimo laimėtoją, tačiau šie ieškovės teiginiai tik rodo jos bandymus bet kokiomis priemonėmis laimėti pirkimą. Ieškovo nurodoma ekspertizė gali būti tik papildomu rašytiniu įrodymu byloje, kadangi jis neprašė teismo skirti ekspertizę. Šis papildomas rašytinis įrodymas neturėtų būti nepriimamas ir vertinamas, nes ieškovė nenurodė jokių priežasčių, pagrindžiančių, kad jis objektyviai negalėjo būti pateiktas anksčiau.

4Trečiasis asmuo UAB „Parama“ tripliku prašo atmesti UAB „Stabara“ ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad trečiasis asmuo yra pirkimą laimėjęs tiekėjas, su kuriuo perkančioji organizacija sudarė sutartį. Atsakovė, vertindama ieškovės pasiūlymą ir jį atmesdama, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų ir reikalavimų, priešingai – elgėsi atsakingai, objektyviai ir skaidriai. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas teisėtai, kadangi per teisės aktų reikalavimus atitinkantį terminą ji tinkamai nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos, nors pagrindimui turėjo realias galimybes. Ieškovei turėjo būti žinoma, kad neįprastai mažos kainos atveju ji turės pateikti kainos sudėtinių dalių skaičiavimus. Dubliko teiginiai dėl tariamo atsakovės nesąžiningumo pirkime yra nepagrįsti, nesudaro šios bylos nagrinėjimo dalyko, be to, jais nesiremta pretenzijoje, todėl atmestini. Prašo nepriimti į bylą eksperto D. K. nuomonės kaip nereikšmingos bylai.

5Ieškinys atmestinas

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymo ir gyvenamosios aplinkos gerinimo“ statybos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugoms pirkti (pirkimo Nr. 207219). Konkursu siekiama įsigyti Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymo ir gyvenamosios aplinkos gerinimo statybos darbų ir darbo projektą , taip pat pagaminti ir pastatyti informacinį stendą ir nuolatinį aiškinamąjį stendą; konkursas yra vientisas, į dalis neskaidomas ir vyks dviem etapais (Konkurso sąlygų 16 ir 17 p.). Perkančioji organizacija nustatė, kad neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausia kainą (Konkurso sąlygų 81 p.).

7Nustatyta, kad ginčo konkurse buvo vertinami šių tiekėjų pasiūlymai: UAB „Sumeda“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Alkesta“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Statybos ritmas“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Fildingas“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Kelranga“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Sūduvos statyba“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Gintarėja“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Stabara“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Parama“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Kamesta“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM), UAB „Kauno tiltai“ pasiūlymo kaina ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM).

8Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 46. punkte tiekėjams nustatė reikalavimus, kad apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į pirkimo objekto aprašymą. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM, kuris skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais), ir visos kitos tiekėjo išlaidos, kurios reikalingos tinkamam įsipareigojimų įvykdymui. Pagal Konkurso sąlygų 79.5. punktą komisija atmeta pasiūlymą, jeigu buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Komisijos prašymu, CVP IS priemonėmis nepateikė tinkamo kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

92015-01-08 raštu SA-140 (35.3) ieškovė informuota, kad jos pasiūlymas atmestas, nustatytu terminu nepateikus tinkamo pasiūlymo kainos pagrindimo. Ginčo pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Parama“, kurios pasiūlymo kaina – ( - ) Eur.

10Ieškovė dėl perkančiosios organizacijos 2015-01-08 sprendimo atmesti jos pasiūlymą 2015-01-15 pateikė pretenziją, prašydama šį sprendimą panaikinti, nustatyti papildomą terminą kainos pagrindimui ir išnagrinėjus papildomai pateiktus dokumentus neįprastai mažos kainos pagrindimą pripažinti tinkamu. Perkančioji organizacija ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

112015-01-29 raštu ieškovė atsakovės paprašė pagal papildomai pateiktus įrodymus įvertinti 2015-01-08 ir 2015-01-21 sprendimų nepagrįstumą ir pripažinti ieškovę tinkamai pagrindus neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Su šiuo raštu atsakovei pateiktos Medžiagų ir Mechanizmų poreikio žiniaraščių kopijos, tiekėjų komercinių pasiūlymų dėl statybos medžiagų kopijos, PVM sąskaitų-faktūrų dėl transporto priemonių įsigijimo kopijos, lokalinių sąmatų kopijos, pažymos apie darbuotojų sąrašą ir vidutinį darbo užmokestį kopija. Iš Medžiagų poreikio žiniaraščio kopijų matyti darbams atlikti reikiamų medžiagų, jų kiekio ir kainos apskaičiavimai, o iš Mechanizmų poreikio žiniaraščio kopijų – numatomi naudoti mechanizmai ir jų panaudojimo vertė pagal darbo valandų skaičių ir darbo valandos kainą. Ieškovei pateikti tiekėjų komerciniai pasiūlymai rodo atsakovei siūlomas įsigyti medžiagas už konkrečias tiekėjų pasiūlytas kainas. PVM sąskaitos-faktūros patvirtina transporto priemonių įsigijimo faktą. Iš pateiktų lokalinių sąmatų matyti ieškovės perkamų atlikti darbų ir išlaidų aprašymai. Ieškovės darbuotojų sąrašas ir priskaitymų-išskaitymų žiniaraščio kopija rodo UAB „Stabara“ turimus darbo jėgos išteklius ir su jais susijusias ieškovės sąnaudas. Atsakovė 2015-02-05 raštu Nr. SA-1350 (35.3) ieškovę informavo, kad pakartotinės pretenzijos nenagrinėtinos, todėl pirkimo procedūros nestabdomos. 2015 m. vasario 9 d. atsakovė su Konkursą laimėjusia tiekėja – UAB „Parama“ sudarė rangos darbų sutartį Nr. As-298.

12Ginčas tarp bylos šalių kilo dėl UAB „Stabara“ konkursui pateikto pasiūlymo atmetimo, ieškovei nepagrindus neįprastai mažos kainos, ir nustatyto termino trukmės pagrįstumo.

13Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, ir sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes suteikia perkančiajai organizacijai papildomą galimybę po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Kita vertus, perkančiosios organizacijos atžvilgiu, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu.

14Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos skirtos apsaugoti ir konkurso dalyvius, pateikusius mažiausios kainos pasiūlymus, o perkančiosios organizacijos pareigos turi būti vykdomos nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. Šioje teisės normoje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turėtų atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus VPT direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

15Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2 punkte nustatyta, jog pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (2.1 p.); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (2.2 p.). Šiame įsakyme vienareikšmiškai nurodyta, jog neįprastai maža kaina yra laikoma tokia kaina, kuri atitinka bent vieną iš dviejų sąlygų. Pažymėtina, jog nei minėtame įsakyme, nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nėra suteikta teisė pačiai nuspręsti ar pasirinkti, kuriuo punktu vadovautis, sprendžiant dėl pasiūlymo neįprastai mažos kainos. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio nuostatų taikymo kontekste tai reiškia, kad perkančioji organizacija turi visiems tiekėjams tinkamai ir objektyviai nustatyti, kokie neįprastai mažos kainos pasiūlymai yra įtartini, visus šiuos pasiūlymus vienodai patikrinti ir priimti dėl jų atitinkamus sprendimus, taikant tuos pačius vertinimo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

16Nustatyta, jog viešajame pirkime pasiūlymus pateikė aukščiau minėtų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis yra ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM). Sutinkamai su Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2.1. punktu neįprastai maža kaina laikytina kaina, jei yra mažesnė nei ( - ) Lt (( - ) Eur) (su PVM) (( - ) –( - ) x 15%). Tokiu būdu ieškovės UAB „Stabara“ pasiūlyta kaina ( - ) Lt (su PVM) pagal 2.1 punktą turėjo būti laikoma neįprastai maža ir atsakovė, perkančioji organizacija, privalėjo pareikalauti iš teikėjos pasiūliusios tokią kainą jos pagrindimo.

17Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Perkančioji organizacija visų procedūrų metu privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, veikti sąžiningai ir objektyviai, o tai reiškia, kad perkančioji organizacija negali nesilaikyti teisės aktuose įtvirtintų imperatyvų ir, savo nuožiūra, pripažinti, jog tiekėjas yra patikimas, todėl nėra būtina jam pateikti pasiūlymo kainos pagrindimo.

18Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija 2014-12-30 raštu Nr. SA-12522 (35.3) pareikalavo, kad ieškovė iki 2015 m. sausio 6 d. pagrįstų neįprastai mažą pasiūlymo kainą: pateikiant detalų kainos sudėtinių dalių pagrindimą, nurodant kiekvienam vienetiniam darbui apskaičiuotą darbo sąnaudų, medžiagų ir mechanizmų poreikį, jų normą darbo vienetui ir visai darbo apimčiai, naudojamų medžiagų pavadinimus, kiekius bei markes (sąmata „įkainiui-resursui“), taip pat tiekėjų pateiktus komercinius pasiūlymus, preliminarias sutartis ar ketinimų protokolus dėl naudojamų medžiagų ir mechanizmų.

19Ieškovė UAB „Stabara“ 2015-01-05 rašte neįprastai mažą pasiūlymo kainą grindė išskirtinai palankių sąlygų tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus paaiškinimais, darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymu, nuolaidų ieškovei taikymu. Kartu su minėtu paaiškinimu atsakovei buvo pateiktas UAB „Stabara“ 2014 m. gruodžio 31 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, pažymint, kad dėl perkančiosios organizacijos nustatyto pernelyg trumpo termino ieškovė nebuvo objektyviai pajėgi surinkti visų kainos pagrindimui galimai reikšmingų duomenų, o juos pateiks atsakovei nustačius papildomą pateikimo terminą. Perkančioji organizacija įvertinusi pateiktus paaiškinimus ir dokumentus, sprendė, kad per nustatytą terminą ieškovė nepateikė neįprastai mažos kainos pagrindimo ir apie tai 2015-01-08 raštu Nr. SA-140 (35.3) informavo ieškovę; ieškovės pasiūlymą atmetė, sudarė pasiūlymų eilę ir nustatė laimėtoją.

20Iš Konkurso sąlygų IX skyriaus nuostatų „Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų atmetimo priežastys“ matyti, jog pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą CVP IS priemonėmis nepateikė tinkamo kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. Kasacinio teismo išaiškinta, kad privaloma neįprastai mažos kainos pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą, susipažinus su visais pasiūlymais, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus. Įstatymas nenustato termino, per kurį turėtų būti pateikti įrodymai dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, todėl termino trukmės nustatymas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė. Būtent perkančioji organizacija atsižvelgusi į individualaus atvejo situaciją, vertina, ar egzistuoja išskirtinės aplinkybės, leidžiančios nustatyti trumpesnį ar ilgesnį terminą.

21Ieškovės teigimu, perkančiosios organizacijos nustatytas terminas buvo per trumpas, o perkančioji organizacija nepratęsusi termino ir nevertinusi vėliau ieškovės pateiktų kainos sudedamųjų dalių pagrindimo pažeidė viešųjų pirkimų principus.

22Kaip jau minėta byloje nustatyta, jog atsakovė 2014-12-30 raštu Nr. SA-12522 (35.3) pareikalavo, kad ieškovė iki 2015 m. sausio 6 d. pagrįstų neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Ieškovės teigimu, toks terminas buvo per trumpas, nes tai buvo tik 3 darbo dienos. Teismo nuomone, ieškovės nurodomi argumentai dėl realių sąlygų ir galimybių nesudarymo ieškovei pagrįsti savo pasiūlymo kainą yra pagrįsti iš esmės vien subjektyvaus pobūdžio prielaidomis, tačiau nėra pateikta jokių įrodymų, jog ieškovė neturėjo realių galimybių per nustatytą terminą pateikti vėliau perkančiajai organizacijai pateiktus dokumentus. Ieškovės pateikti papildomi įrodymai – eksperto D. K. pateikta išvada, nepaneigia to fakto, jog per nustatytą terminą ieškovė UAB „Stabara“ nepateikė perkančiajai organizacijai įrodymų pagrindžiančių neįprastai mažą kainą. Pagal Konkurso sąlygas paaiškinimai, patikslinimai ir kiti veiksmai pirkimo procedūrų metu paprastai atliekami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (pvz. 53 p., 61 p., 100 p.). Taigi toks 3 darbo dienų terminas laikytinas pakankamu patikslinimams, paaiškinimams pateikti. Kitoks – ilgesnis ar trumpesnis – terminas gali būti nustatytinas tik tais atvejais, kai egzistuoja tokio termino būtinumą pagrindžiančios aplinkybės. Vien tai, kad buvo šventinis laikotarpis ir tomis darbo dienomis beveik niekas nedirba, todėl buvo per mažai laiko visiems dokumentams paruošti, kad nemaža dokumentų apimtis (vien techninis projektas sudaro 200 lapų, kad anksčiau nebuvo reikalaujama sąmatų, niekaip nepagrindžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas buvo priimtas neobjektyviai ar netinkamai įvertinus ieškovės patikimumą, ar pažeidžiant viešųjų pirkimų principus.

23Įvertinus byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą teismas sprendžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės UAB „Stabara“ pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos ir trečiojo asmens UAB „Parama“ pasiūlymą pripažinti atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir paskelbti jį laimėtoju buvo teisingas ir pagrįstas, ir nurodytais motyvais tenkinti ieškinio nėra pagrindo.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 98 straipsnio 1 dalimi, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 10 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti supaprastinto viešojo pirkimo „Igliaukos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ (pirkimo Nr. 207219) procedūras ir įpareigoti atsakovę Marijampolės savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki galutinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos, o jeigu tokia sutartis jau sudaryta – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

27Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Stabara“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti... 3. Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį... 4. Trečiasis asmuo UAB „Parama“ tripliku prašo atmesti UAB „Stabara“... 5. Ieškinys atmestinas... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė... 7. Nustatyta, kad ginčo konkurse buvo vertinami šių tiekėjų pasiūlymai: UAB... 8. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 46. punkte tiekėjams nustatė... 9. 2015-01-08 raštu SA-140 (35.3) ieškovė informuota, kad jos pasiūlymas... 10. Ieškovė dėl perkančiosios organizacijos 2015-01-08 sprendimo atmesti jos... 11. 2015-01-29 raštu ieškovė atsakovės paprašė pagal papildomai pateiktus... 12. Ginčas tarp bylos šalių kilo dėl UAB „Stabara“ konkursui pateikto... 13. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta... 14. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos... 15. Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji... 16. Nustatyta, jog viešajame pirkime pasiūlymus pateikė aukščiau minėtų... 17. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų... 18. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija 2014-12-30 raštu Nr. SA-12522... 19. Ieškovė UAB „Stabara“ 2015-01-05 rašte neįprastai mažą pasiūlymo... 20. Iš Konkurso sąlygų IX skyriaus nuostatų „Pasiūlymų nagrinėjimas ir... 21. Ieškovės teigimu, perkančiosios organizacijos nustatytas terminas buvo per... 22. Kaip jau minėta byloje nustatyta, jog atsakovė 2014-12-30 raštu Nr. SA-12522... 23. Įvertinus byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 98... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 10... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...