Byla A2.3.-428-161/2012

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, sekretoriaujant Loretai Dvilevičienei,

2dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros atstovams Jonui Čivui ir Anatolijui Poškui, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. P., jo atstovui S. S.,

3išnagrinėjus S. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) , gyv. ( - ) m., dirbančio AB firmoje „( - )“ technikos tarnybos vadovu, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

4S. P. būdamas Akcinės bendrovės ( - ) darbuotoju, atsakingu už aplinkos apsaugos reikalavimų užtikrinimą, nepasirūpino ir neužtikrino jų vykdymo, o būtent AB ( - ), laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 30 d., vykdant buvusio Ukmergės karinio miestelio užterštos teritorijos tvarkymą, samdant subrangovus, organizavo nepavojingų statybinių atliekų (1260 m3 arba 2394,92 t) vežimą per UAB „( - )“, kuri neturi teisės ir licencijos vykdyti statybinių atliekų tvarkymą, o pavojingų atliekų – naftos produktais užteršto grunto (608,18 t arba 342,4 m3) per įmonę UAB „( - )“, kuri pagal atliekas tvarkančių įmonių registro duomenis 2011 m. rugsėjo – spalio mėnesiais neturėjo teisės priimti ir tvarkyti naftos produktais užteršto grunto, todėl pavojingomis atliekomis ir nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka ir tuo pažeidė LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 16 p., LR Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija) 6, 7, 31, 36, 43, 57 punktų reikalavimus, t.y. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 513 str. 9 d. , 513 str. 11 d. ir 513 str. 14 d.

5Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros atstovai teisme patvirtino administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas aplinkybes, išskyrus protokole nurodytą aplinkybę, kad AB firma ( - ) vežė ir perdavė atliekas, kurią prašė šalinti, kadangi įstatymas atliekų perdavimo nenumato kaip draudžiamos veikos, o dėl žodžio vežė, netiksliai išsireiškė, kadangi AB ( - ) ne pati vežė atliekas, bet samdė subrangovus, todėl laikytina, kad ji organizavo vežimą.

6Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo S. P. protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtino, nurodė, kad objektu nelabai domėjosi, į objektą atvykdavo retai, prižiūrėjo techniką, subrangovus parenkant nedalyvavo, įsakymą, kuriuo buvo paskirtas už aplinkos apsaugos užtikrinimą, matė. S. P. atstovas teisme paaiškino, kad šiuo atveju atsakingas buvo transporto vadybininkas G. S.. Protokole nurodytos nepavojingos statybinės atliekos tokiomis nelaikytinos, kadangi tai buvo trupintas asfaltas, kurį UAB ( - ) kaip statybinę medžiagą panaudojo tvarkant kelius savo teritorijoje. AB ( - ) pati nevežė pavojingų atliekų kaip tai nurodyta protokole. UAB ( - ) licenciją turėjo, buvo įrašyta į registrą, protokole nurodyti duomenys neteisingi, gamta užteršta nebuvo. Už aplinkos apsaugą, plačiai aiškinant, atsakingas S. P., nors realiai jis atsakingas tik už techniką. Terminas pratęstas be pagrindo ir tik iki birželio 2 d., todėl yra suėjęs patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminas.

7S. P. padaryti pažeidimai yra įrodyti administracinėje byloje surinkta medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 1, 2), AB ( - ) generalinio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 450 Dėl statybos vadovų skyrimo (b.l. 11), AM Vilniaus RAAD Ukmergės rajono agentūros 2011 m. lapkričio 11 d. patikrinimo aktu Nr. VR-13.10-151 (b.l. 15), pavojingų atliekų lydraščių rejestru (b.l. 15), įrašais apie statybinių ir griovimo atliekų išvežimą iš statybvietės (b.l. 17, 18), atliekas tvarkančių įmonių registro išrašu (b.l. 22, 23), kita bylos medžiaga.

8Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad AB ( - ) vežė ir perdavė nepavojingas statybines ir pavojingas atliekas. Žodis „perdavė“ šalintinas iš suformuluoto administracinio teisės pažeidimo protokole kaltinimo, kadangi atliekų perdavimas kaip draustina veika LR ATPK 513 str. nenumatyta. Aplinkybė, kad AB ( - ) vežė atliekas, neatitinka tikrovės, kadangi AB ( - ) ne pati vežė atliekas, bet subrangos sutarčių pagrindu tai darė kitos įmonės, todėl ši aplinkybė tikslintina nurodant, kad AB ( - ) organizavo atliekų vežimą. Nurodytas aplinkybes pakeitus ir pašalinus iš administracinio teisės pažeidimo sudėties, veikos kvalifikacija pagal LR ATPK 513 str. 9 d., 513 str. 11 d. ir 513 str. 14 d. nesikeičia.

9Byloje nustatyta, kad ( - ) su Ukmergės rajono savivaldybės administracija sudarytos 2011 m. liepos 22 d. Rangos sutarties Nr. 20-563/0424-J-2713 pagrindu vykdė užterštų teritorijų Ukmergės kariniame miestelyje sutvarkymo darbus. AB ( - ) 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 450 Dėl statybos vadovų skyrimo už objekto „Užterštų teritorijų Ukmergės kariniame miestelyje sutvarkymo darbai“ darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą atsakingu asmeniu paskirtas technikos tarnybos vadovas S. P., kuris buvo paskirtas atsakingu ir už aplinkos apsaugos užtikrinimą įgyvendinant sutarties reikalavimus.

10AB ( - ), laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 30 d., vykdant buvusio Ukmergės karinio miestelio užterštos teritorijos tvarkymą, samdė subrangovus ir tokiu būdu organizavo nepavojingų statybinių atliekų (1260 m3 arba 2394,92 t) vežimą per UAB ( - ) (b.l. 17, 18), kuri neturi teisės ir licencijos vykdyti statybinių atliekų tvarkymo, o pavojingų atliekų – naftos produktais užteršto grunto (608,18 t arba 342,4 m3) per įmonę UAB ( - ) (b.l. 16), kuri pagal atliekas tvarkančių įmonių registro duomenis 2011 m. rugsėjo – spalio mėnesiais neturėjo teisės priimti ir tvarkyti naftos produktais užteršto grunto, todėl pavojingomis atliekomis ir nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka ir tuo S. P., būdamas atsakingu už aplinkos apsaugos užtikrinimą, pažeidė LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 16 p., LR Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija) 6, 7, 31, 36, 43, 57 punktų reikalavimus ir padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 513 str. 9 d. , 513 str. 11 d. ir 513 str. 14 d.

11S. P. veiksmai administracinio teisės pažeidimo protokole taip pat buvo kvalifikuoti pagal LR ATPK 86 str. Atsakomybė už LR ATPK 86 straipsnio dispozicijoje nurodytą veiką atsiranda pareigūnams dėl jų neveikimo, t.y. dėl to, kad nebuvo imtasi priemonių teisės aktuose nustatytų gamtos išteklių naudojimo ar aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimams išvengti. S. P. veika atitinka ir yra tinkamai kvalifikuota pagal LR ATPK 513 str. 9 d., 513 str. 11 d. ir 513 str. 14 d. normas, kurios yra specialiosios teisės normos LR ATPK 86 straipsnio normos atžvilgiu, todėl S. P. veika papildomai pagal LR ATPK 86 straipsnį nekvalifikuotina ir byla šioje dalyje nutrauktina LR ATPK 250 str. 1 d. 1 p. pagrindu.

12Nuobaudos skyrimo terminai nepraleisti, kadangi S. P. padaryti teisės pažeidimai buvo trunkami ir paaiškėjo 2011 m. lapkričio 11 d. patikrinimo metu (b.l. 15). Tuomet administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas G. S.. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Ukmergės rajono apylinkės teisme paaiškėjo, kad G. S. negali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn ir administracinio teisės pažeidimo byla jo atžvilgiu, paaiškėjus, kad už aplinkos apsaugos užtikrinimą atsakingas asmuo yra S. P., 2012 m. sausio 10 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo nutarimu buvo nutraukta (b.l. 20).

13Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padarytų teisės pažeidimų pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes. Pažeidėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad pažeidėjas prisipažino padaręs šiuos administracinius teisės pažeidimus ir nuoširdžiai gailisi. S. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

14Vadovaujantis LR ATPK 301 str. 1 d., ir atsižvelgiant į tai, kad subrangos sutartį pasirašė AB ( - ) vadovas, objektas yra faktiškai baigtas tvarkyti, pažeidimai buvo pašalinti, be to, AB ( - ) įsakymas, kuriuo pažeidėjas paskirtas atsakingu už aplinkos apsaugą, nėra aiškus, S. P. jam pavestos funkcijos nepakankamai išaiškintos, todėl atsižvelgus į išvardintas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, jam skirtinos švelnesnės nei numatyta sankcijose už padarytus administracinius pažeidimus numatytos nuobaudos.

15Vadovaujantis LR ATPK 30 str., 301 str., 513 str. 9 d. , 513 str. 11 d. ir 513 str. 14 d., 224 str., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., 291-293 str.,

Nutarė

16S. P., pritaikius LR ATPK 301 str. 1 d., pagal LR ATPK 513 str. 9 d. paskirti 650 Lt administracinę baudą, pagal LR ATPK 513 str. 11 d. paskirti 800 Lt administracinę baudą, pagal LR ATPK 513 str. 14 d. paskirti 500 Lt administracinę baudą.

17LR ATPK 33 str. 2 d. pagrindu paskirti S. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) m., galutinę nuobaudą - 800 Lt (aštuonių šimtų litų) administracinę baudą.

18Išaiškinti pažeidėjui, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo nuorašo įteikimo dienos, į LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros sąskaitą Nr. LT60 4010 0000 0057, esančią DNB banke. Priešingu atveju, bauda bus išieškota priverstinai, be to, išieškant vykdymo išlaidas.

19Administracinio teisės pažeidimo bylą dalyje dėl S. P. patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 86 str. nutraukti.

20Nutarimas per dvidešimt dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Edita Zarembienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono... 3. išnagrinėjus S. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) , gyv. ( - ) m., dirbančio... 4. S. P. būdamas Akcinės bendrovės ( - ) darbuotoju, atsakingu už aplinkos... 5. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 6. Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo S. P.... 7. S. P. padaryti pažeidimai yra įrodyti administracinėje byloje surinkta... 8. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad AB ( - ) vežė ir... 9. Byloje nustatyta, kad ( - ) su Ukmergės rajono savivaldybės administracija... 10. AB ( - ), laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 30 d., vykdant... 11. S. P. veiksmai administracinio teisės pažeidimo protokole taip pat buvo... 12. Nuobaudos skyrimo terminai nepraleisti, kadangi S. P. padaryti teisės... 13. Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padarytų teisės pažeidimų pobūdį,... 14. Vadovaujantis LR ATPK 301 str. 1 d., ir atsižvelgiant į tai, kad subrangos... 15. Vadovaujantis LR ATPK 30 str., 301 str., 513 str. 9 d. , 513 str. 11 d. ir 513... 16. S. P., pritaikius LR ATPK 301 str. 1 d., pagal LR ATPK 513 str. 9 d. paskirti... 17. LR ATPK 33 str. 2 d. pagrindu paskirti S. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) m.,... 18. Išaiškinti pažeidėjui, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo... 19. Administracinio teisės pažeidimo bylą dalyje dėl S. P. patraukimo... 20. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti...