Byla AS-858-120-14
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus Karoliniškių gimnazijos skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Vilniaus miesto savivaldybė) dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi (t. I, b. l. 70) buvo priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus Karoliniškių gimnazijos (toliau – ir pareiškėjas) skundas, kuriuo prašoma panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ir Ūkio ministras) 2013 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 4-876 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-063 vykdytojai Vilniaus Karoliniškių gimnazijai, grąžinimo” (toliau – ir skundžiamas įsakymas).

5Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti skundžiamo įsakymo galiojimą, kol įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje (t. I, b. l. 1-9).

6Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė tuo, kad skundžiame įsakyme Vilniaus Karoliniškių gimnazijai yra suformuluoti konkretūs įpareigojimai, t. y. per 60 kalendorinių dienų nuo skundžiamo įsakymo įsigaliojimo dienos grąžinti 104 997,88 Lt netinkamomis kompensuoti pripažintas išlaidas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, o už kiekvieną uždelstą dieną, kai vykdytojas vėluoja grąžinti lėšas, sumokėti 0,03 dydžio procento delspinigius. Taigi per ginčijamo įsakymo 2.1 punkte nurodytą terminą Vilniaus Karoliniškių gimnazija turi pareigą į nurodytą Ūkio ministerijos sąskaitą grąžinti aukščiau nurodytą lėšų sumą.

7Pareiškėjo teigimu, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo atsakovas įgytų teisę grąžintinas lėšas išsiieškoti iš pareiškėjo teismine tvarka ir pradėti priverstinį minėtų lėšų išieškojimo vykdymą.

8Pabrėžė, jog Vilniaus Karoliniškių gimnazija yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga ir kaip ribotos civilinės atsakomybės asmuo įgyvendina savivaldybės funkcijas. Biudžetinės įstaigos yra išlaikomos iš savivaldybių biudžetų asignavimų, o pagal savo prievoles biudžetinė įstaiga atsako tik savo lėšomis. Atitinkamai, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo iki bus išnagrinėta administracinė byla, pareiškėjas neturėtų objektyvių galimybių ginčyti įsakymo.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi (t. IV, b. l. 35-37) pareiškėjo Vilniaus Karoliniškių gimnazijos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkino ir sustabdė skundžiamo įsakymo galiojimą, kol įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje.

11Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsniu, nurodė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso. Ir priešingai, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų akivaizdžiai pažeistas proceso šalių interesų pusiausvyros principas, pareiškėjas įgyvendindamas skundžiamą įsakymą susidurtų su neproporcingai didelėmis išlaidomis. Be to, atsižvelgtina į tai, kad Vilniaus Karoliniškių gimnazija yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri yra išlaikoma iš savivaldybių biudžetų asignavimų ir pagal savo prievoles biudžetinė įstaiga atsako tik savo lėšomis. Jeigu biudžetinės įstaigos prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos biudžetinės įstaigos savininko lėšomis neviršijant biudžetinės įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės (Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 2 str. 2 d.). Teismas nurodė, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo iki bus išnagrinėta administracinė byla, pareiškėjas neturėtų objektyvių galimybių įvykdyti skundžiamo įsakymo, nes tvirtinant 2013 metų asignavimus, skirtus Vilniaus Karoliniškių gimnazijai, nebuvo numatytos skundžiamu įsakymu grąžintinos lėšos (104 997,88 Lt).

12Teismo vertinimu, pirmiausia turi būti galutinai išspręstas tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas ir tik po to turi būti vykdomi skundžiamu įsakymu nustatyti veiksmai, susiję su sankcijos taikymu.

13III.

14Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atskiruoju skundu (t. IV, b. l. 60-62) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atsisakyti taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

15Atskirajame skunde nurodoma, kad pagal Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Taisyklės), 13 punktą, projekto vykdytojui teisės aktuose nustatyta tvarka sprendimą apskundus teismui ar kitai kompetentingai institucijai, skolos išieškojimo perdavimas AB Turto bankui stabdomas iki bus išspręstas ginčas ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas ar teismo nutartis arba kompetentinga institucija išnagrinės projekto vykdytojo skundą ir priims dėl jo atitinkamą sprendimą. Pažymi, jog, vadovaudamasi Taisyklių 13 punktu, Ūkio ministerija turi sustabdyti skolos išieškojimo perdavimo procedūrą iki bus išspręstas ginčas ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas ar teismo nutartis, todėl nėra realios grėsmės, jog teismui priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Ūkio ministerijos sprendime nurodytos sumos išieškojimas turi būti sustabdytas ir be teismo nutarties taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Be to, pabrėžia, jog taikius reikalavimo užtikrinimo priemonę Ūkio ministerijos sprendime nurodytos sumos grąžinimas (kaip ir pagal Taisykles) būtų sustabdytas tik laikinai, t. y. iki administracinės bylos išnagrinėjimo, ir teismui priėmus nepalankų sprendimą pareiškėjui, jis vis tiek privalėtų grąžinti skundžiamame Ūkio ministerijos įsakyme nurodytą grąžintinų lėšų sumą.

16Trečiasis suinteresuotas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė yra susijusi su skundo dalyku, pareiškėjas jo taikymą pagrindė. Pažymi, jog per ginčijamo įsakymo 2.1 punkte nurodytą terminą pareiškėjas turi pareigą į nurodytą Ūkio ministerijos sąskaitą grąžinti nurodytą lėšų sumą. Nesustabdžius ginčijamo įsakymo galiojimo, jis toliau privalo būti vykdomas, o tai pareiškėjui sukeltų neigiamas teisines pasekmes: būtų pažeistos biudžetinės įstaigos biudžeto vykdymo imperatyvios nuostatos. Pareiškėjas negali kitoms programoms skirtomis finansuoti lėšomis vykdyti ginčijamo įsakymo, be to, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką (toliau – ir Metodika) draudžiama mokinio krepšelio lėšas naudoti kitoms programoms nei ugdymo veiklai finansuoti, tai suponuotų naujų teisminių ginčų iškėlimą dėl tariamai neteisėtų lėšų grąžinimo (tokia situacija būtų neproporcinga ir neadekvati) bei didintų pareiškėjo nuostolius dėl netesybų (įsakymo 2.2 p.), kadangi nustatytu terminu negrąžinus piniginių lėšų pareiškėjui būtų skaičiuojami delspinigiai. Šios aplinkybės patvirtina, kad palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus apsunkintas.

18Pabrėžia, kad pareiškėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga ir kaip ribotos civilinės atsakomybės asmuo įgyvendina savivaldybės funkcijas (Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 2 str. 1 d.). Ugdymo įstaigų (taip pat ir pareiškėjo) finansavimas yra griežtai reglamentuotas teisės aktų nuostatomis. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus pareiškėjo veikla yra finansuojamos dvejais finansavimo šaltiniais: 1 lėšomis mokinio krepšeliui finansuoti (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 str.); 2 savivaldybės biudžeto lėšomis (Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas). Kiekvieniems finansiniams metams ugdymo įstaigai (šiuo atveju ir pareiškėjui) yra parengiama veiklos programos sąmata. Pažymi, kad tvirtinant 2013 metų asignavimus, skirtus pareiškėjui, nebuvo numatytos ginčijamu įsakymu grąžintinos lėšos (104 997,88 Lt), kadangi nebuvo nei teisinio, nei faktinio poreikio. Atitinkamai, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo iki bus išnagrinėta administracinė byla, pareiškėjas neturi objektyvių galimybių įvykdyti skundžiamą įsakymą nustatytais terminais, o tai neproporcingai pažeidžia pareiškėjo teisėtus interesus, kadangi atsakovas ginčijamo įsakymo pagrindu turi teisę skaičiuoti delspinigius.

19Pabrėžia, jog ginčijamu įsakymu grąžinti lėšas yra įpareigota Vilniaus Karoliniškių gimnazija – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Atitinkamai, atsakovo argumentas, kad Taisyklių 13 punkto pagrindu ginčijamu įsakymu įpareigotos grąžinti sumos išieškojimas yra stabdomas, galimai klaidina bylą nagrinėjantį teismą ir kitus proceso dalyvius.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad teisės aktai numato, kad įgyvendinančiosios institucijos sprendimas (šiuo atveju – Ūkio ministro skundžiamas įsakymas) yra pagrindas ne tik pradėti skolos išieškojimo procedūrą (Taisyklių 12 p.), bet taip pat atlikti kitas administracines procedūras, susijusias su projekto finansavimo sutarties vykdymu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės) 168 punktas numato, kad projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai arba įgyvendinančiajai institucijai vienašališkai priėmus sprendimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 179 punkte numatytais atvejais. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašališku sprendimu pakeisti sutartį, kai ministerija ir (ar) kita valstybės institucija priima sprendimą pareikalauti grąžinti išmokėtas lėšas ar jų dalį dėl to, kad nesilaikoma projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatų (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 179 str. 1 d., 2010 m. rugsėjo 16 d. projekto „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos pastato Vilniuje, Sausio 13-osios g. 17, rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-063), finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 10.2.3, 10.13 punktai). Tai reiškia, kad ginčijamas įsakymas yra teisinis pagrindas vykdyti ir visas kitas, su skolos išieškojimu nesusijusias administracines procedūras, sukeliančias (galinčias sukelti) pareiškėjui neigiamas pasekmes (pavyzdžiui, vienašališko projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo atveju).

21Pažymi, kad nors Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 28 d. nutartimi buvo sustabdytas skundžiamo įsakymo galiojimas, o tokia nutartis vykdoma skubiai, 2013 m. lapkričio 29 d., vadovaudamasi būtent ginčijamu įsakymu, Ūkio ministerija sudarė vienašališką 2010 m. rugsėjo 16 d. projekto „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos pastato Vilniuje, Sausio 13-osios g. 17, rekonstravimas”, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-063, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimą Nr. 2, kuriuo atitinkamai sumažindama skirtą paramą, pakeitė specialiųjų sąlygų 2.1, 2.2 punktus. Vienašališkas sutarties pakeitimas sukelia tokias teisines pasekmes, kurių nekiltų, jei sustabdžius ginčijamo įsakymo galiojimą nebūtų tęsiamos kitos administracinės procedūros. Vienašališkas sutarties pakeitimas pareiškėjui sukelia aiškias neigiamas teisines pasekmes, kadangi tokiu atveju yra mažinama suteiktos paramos suma, nors dėl dalies lėšų panaudojimo teisėtumo vyksta teisminis ginčas. Be to, sutarties pakeitimas buvo atliktas po Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties sustabdyti įsakymo galiojimą priėmimo, todėl pakeitimas yra neteisėtas.

22Pažymi, kad Ūkio ministerija, būdama atsakovas administracinėje byloje, žinojo, jog Vilniaus Karoliniškių gimnazija prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl dėl šios priežasties turėjo atidėti sutarties pakeitimo procedūrų vykdymą iki bylą nagrinėjantis teismas išspręs prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

23Pabrėžia, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nesukels neigiamų pasekmių atsakovui.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti, panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atsisakyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo su atsakovo atskiruoju skundu sutinka. Pažymi, jog pareiškėjas nepateikė argumentų, kad teismo sprendimo įvykdymas būtų negalimas ar apsunkintas netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskirasis skundas atmestinas.

29Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės –Ūkio ministro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 4-876 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-063 vykdytojai Vilniaus Karoliniškių gimnazijai, grąžinimo” galiojimo laikino sustabdymo iki administracinės bylos išnagrinėjimo – taikymo.

30Nurodytu Ūkio ministro įsakymu buvo nustatyta pareiškėjui per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo įsigaliojimo dienos grąžinti 104 997,88 Lt netinkamomis kompensuoti pripažintas išlaidas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, o už kiekvieną uždelstą dieną, kai pareiškėjas vėluoja grąžinti lėšas, sumokėti 0,03 dydžio procento delspinigius. Kaip teisinis įvardinto įsakymo priėmimo pagrindas, be kita ko, buvo nurodyti Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (2013 m. rugsėjo 19 d. redakcija) (toliau – ir Taisyklės), 5.2.2, 8.1 punktai, priedo 5 punktas (b. l. 12-13).

31Pirmosios instancijos teismas taikė nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės nurodęs, kad šiuo atveju egzistuoja jos taikymui būtini pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnyje, t. y. kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas. Teismas pabrėžė, jog pareiškėjas Vilniaus Karoliniškių gimnazija yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri yra išlaikoma iš savivaldybių biudžetų asignavimų, todėl netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjas neturėtų objektyvių galimybių įvykdyti skundžiamo įsakymo, nes tvirtinant 2013 metų asignavimus, skirtus Vilniaus Karoliniškių gimnazijai, nebuvo numatytos skundžiamu įsakymu grąžintinos lėšos (104 997,88 Lt).

32Atsakovas Ūkio ministerija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo taikyta nurodyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, ginčija tik tuo aspektu, kad, pasak atsakovo, vadovaujantis Taisyklių 13 punktu, skundžiamame Ūkio ministerijos įsakyme nurodytos sumos išieškojimas turi būti sustabdytas ir be teismo nutarties taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atitinkamai, taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė yra netikslinga.

33Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į atsakovo nurodytus argumentus, kuriais jis ginčija priimtą pirmosios instancijos teismo nutartį, patikrina priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

34Kiek tai yra susiję su atsakovo nurodytu Taisyklių 13 punkto taikymu, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad Taisyklės, be kita ko, reguliuoja finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktus arba tarptautines sutartis, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, registravimo, apskaitos, skolų nurašymo sąlygas ir tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590, kuriuo yra patvirtintos Taisyklės, 2 punktas nustato, kad AB Turto bankas yra institucija, kuriai perduodamos reikalavimo teisės į projekto vykdytojo negrąžintą sumą pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį šiuo nutarimu patvirtintų Taisyklių nustatyta tvarka.

35Taisyklių II skyriaus nuostatomis yra vadovaujamasi susigrąžinant Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, išmokėtas ir (arba) panaudotas pažeidžiant teisės aktus. Pagal nurodyto skyriaus 12 punktą, jeigu projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas, per sprendime nustatytą terminą šių lėšų negrąžina, grąžina dalį lėšų arba nepakanka lėšų sumos, išskaičiuotos iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ar kitą teikiamą mokėjimo prašymą, ar kitų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto mokamų asignavimų, ir šių lėšų suma: 12.1 mažesnė nei 10 000 Lt arba projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) turi imtis visų teisės aktuose ir (arba) savo vidaus procedūrų vadovuose nustatytų veiksmų, kad susigrąžintų lėšų sumą; 12.2 didesnė nei 10 000 Lt, o projekto vykdytojas nėra biudžetinė įstaiga, administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) reikalavimo teisę į šią projekto vykdytojo negrąžintą sumą per 30 kalendorinių dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos grąžinimo termino pabaigos perleidžia AB Turto bankui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį.

36Taisyklių 13 punktas numato, kad projekto vykdytojui teisės aktuose nustatyta tvarka sprendimą apskundus teismui ar kitai kompetentingai institucijai, skolos išieškojimo perdavimas (išskyrus neteisėtą ar netinkamai taikomą valstybės pagalbą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 659/1999) AB Turto bankui stabdomas, iki bus išspręstas ginčas ir dėl jo įsiteisės teismo sprendimas ar teismo nutartis arba kompetentinga institucija išnagrinės projekto vykdytojo skundą ir priims dėl jo atitinkamą sprendimą.

37Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog projekto vykdytojas Vilniaus Karoliniškių gimnazija pagal savo teisinę formą yra biudžetinė įstaiga (t. I, b. l. 55-67, žr. http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=Vilniaus+Karolini%C5%A1ki%C5%B3+gimnazija+&kod=&sav=&sta=&for=&p=1), todėl atsižvelgus į Taisyklių 12 punkto nuostatas darytina išvada, kad šiuo atveju yra taikytinas Taisyklių 12.1 punktas, numatantis, kad, jeigu projekto vykdytojas lėšų negrąžina ar grąžina jų tik dalį administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) turi imtis visų teisės aktuose ir (arba) savo vidaus procedūrų vadovuose nustatytų veiksmų, kad susigrąžintų atitinkamą lėšų sumą. Pažymėtina, jog iš Taisyklių 12 punkto nuostatų matyti, kad Taisyklių 12.1 punktas yra būtent taikomas atitinkamo statuso subjektams – biudžetinėms įstaigoms, tuo tarpu Taisyklių 12.2 punkto norma aiškiai įtvirtina jos netaikymą biudžetinėms įstaigoms. Taigi atsižvelgus į tai, kad šiuo atveju nebus taikomas Taisyklių 12.2 punktas ir reikalavimo teisė į projekto vykdytojo negrąžintą sumą nebus perleidžiama AB Turto bankui pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį, galima teigti, jog nebus pagrindo taikyti ir Taisyklių 13 punkto. Atitinkamai, atsižvelgus į tai, nėra pagrindo sutikti su atsakovo nurodytu Taisyklių 13 punkto taikymu ir teigti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi šiuo atveju buvo netikslingas, kad skundžiamame Ūkio ministerijos įsakyme nurodytos sumos išieškojimas bus ir taip sustabdytas ir be teismo nutarties taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

38Papildomai teisėjų kolegija pastebi, kad nagrinėjamu atveju atsakovas nepagrindė, kad, vadovaujantis kitais teisiniais pagrindais ar jo vidaus procedūrų vadovais (Taisyklių 12.1 p.), reikalavimo teisė į projekto vykdytojo negrąžintą sumą bus vis dėlto perleidžiama AB Turto bankui.

39Atitinkamai, atsižvelgus į nurodytus išaiškinimus darytina išvada, kad šiuo atveju nėra teisinio pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo taikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, vadovaujantis atsakovo atskirajame skunde nurodytais argumentais.

40Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia proceso šalių dėmesį tai, kad administracinis teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali ne tik taikyti atitinkamą reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), bet ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą arba pakeisti vieną reikalavimo užtikrinimo priemonę kita (ABTĮ 71 str. 5 d.), todėl, pasikeitus faktinei situacijai, manant, kad nebėra reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pagrindų, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

41Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą nurodyti argumentai, susiję su galimai neteisėtu Ūkio ministerijos sudarytu vienašališku 2010 m. rugsėjo 16 d. projekto „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos pastato Vilniuje, Sausio 13-osios g. 17, rekonstravimas”, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-063, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimu Nr. 2, kuriuo atitinkamai buvo sumažinta skirta parama ir buvo pakeisti specialiųjų sąlygų 2.1, 2.2 punktai, nes toks pakeitimas buvo padarytas priėmus Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį sustabdyti skundžiamo įsakymo galiojimą (t. IV, b. l. 60-62), iš esmės nėra susiję su nagrinėjamu klausimu. Dėl šios priežasties trečiojo suinteresuoto asmens pateikti argumentai, nurodyto vienašališko pakeitimo teisėtumas nėra analizuotini ir dėl jų nepasisakytina.

42Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimą. Nagrinėjamu atveju atsižvelgus į atsakovo atskirajame skunde nurodytus argumentus nėra teisinio ar faktinio pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Dėl šių priežasčių atsakovo Ūkio ministerijos atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

45Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi (t.... 5. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 6. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė tuo,... 7. Pareiškėjo teigimu, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo atsakovas... 8. Pabrėžė, jog Vilniaus Karoliniškių gimnazija yra Vilniaus miesto... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi... 11. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių... 12. Teismo vertinimu, pirmiausia turi būti galutinai išspręstas tarp... 13. III.... 14. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atskiruoju skundu (t. IV, b.... 15. Atskirajame skunde nurodoma, kad pagal Finansinės paramos, išmokėtos ir... 16. Trečiasis suinteresuotas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepimu į atsakovo... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad taikyta reikalavimo... 18. Pabrėžia, kad pareiškėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė... 19. Pabrėžia, jog ginčijamu įsakymu grąžinti lėšas yra įpareigota Vilniaus... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad teisės aktai numato, kad... 21. Pažymi, kad nors Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio... 22. Pažymi, kad Ūkio ministerija, būdama atsakovas administracinėje byloje,... 23. Pabrėžia, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nesukels neigiamų... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo su atsakovo atskiruoju skundu sutinka. Pažymi,... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskirasis skundas atmestinas.... 29. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl reikalavimo... 30. Nurodytu Ūkio ministro įsakymu buvo nustatyta pareiškėjui per 60... 31. Pirmosios instancijos teismas taikė nurodytą reikalavimo užtikrinimo... 32. Atsakovas Ūkio ministerija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo... 33. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į atsakovo... 34. Kiek tai yra susiję su atsakovo nurodytu Taisyklių 13 punkto taikymu,... 35. Taisyklių II skyriaus nuostatomis yra vadovaujamasi susigrąžinant Europos... 36. Taisyklių 13 punktas numato, kad projekto vykdytojui teisės aktuose nustatyta... 37. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog projekto... 38. Papildomai teisėjų kolegija pastebi, kad nagrinėjamu atveju atsakovas... 39. Atitinkamai, atsižvelgus į nurodytus išaiškinimus darytina išvada, kad... 40. Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia proceso šalių dėmesį tai, kad... 41. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog trečiojo suinteresuoto asmens... 42. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.... 45. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį... 46. Nutartis neskundžiama....