Byla e2-768-889/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Dovilei Paliokienei, dalyvaujant ieškovės atstovams K. J. ir Ž. Č., atsakovės atstovams V. U. ir advokatui D. C., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ieškinį atsakovei UAB „Danbalttrans“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę suteikti ieškovei informaciją, kurios ji prašė pateikti 2015-10-27 raštu Nr. ( - ). Nurodo, kad ieškovė Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ (toliau – LPS „Sandrauga“) yra nacionalinė profesinė sąjunga veikianti Lietuvos Respublikos įstaigose, įmonėse ir organizacijose. Įstatymų nustatyta tvarka pareiškėjo įstatai įregistruoti VĮ Registrų centras 2003-05-12. LPS „Sandrauga“ veikia įvairiose ekonominės veiklos šakose, o nuo 2015-09-21 UAB „Danbalttrans“, kai buvo įkurtas LPS „Sandrauga“ padalinys - UAB „Danbalttrans“ profesinė sąjunga. Apie tai, teisės aktų nustatyta tvarka buvo informuota ir atsakovė. Ieškovė 2015-10-27 raštu Nr. ( - ) kreipėsi į atsakovę dėl informacijos pateikimo. Rašte nurodė išsamius teisinius argumentus bei nuorodas į konkrečius teisės aktus, kurių pagrindu prašoma pateikti informaciją apie įmonėje taikomą darbo užmokesčio mokėjimo sistemą bei informaciją apie tai, kaip komandiruojamiems darbuotojams apmokamos komandiruotės išlaidos ir mokami dienpinigiai (dydžiai, teisinis pagrindas, atsiskaitymo tvarka). Atsakovė 2015-11-03 raštu „Dėl duomenų pateikimo“, kuris LPS „Sandrauga“ gautas ir registruotas 2015-11-09, nurodė, kad informacijos neteiks, nes ją laiko konfidencialia, be to nepripažįsta, kad įstaigoje veikianti profesinė sąjunga turi teisę atstovauti atsakovės darbuotojus.

3Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo atmesti ieškovės ieškinį, priteisti iš ieškovės visas atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovei kelia abejonių ieškovės teisė atstovauti bendrovės darbuotojus ir veikti jų vardu, kadangi ieškovė nepateikia jos įgalinimus patvirtinančių įrodymų. Darbuotojų atstovas, nepateikęs savo įgaliojimus veikti darbuotojų vardu patvirtinančio dokumento, neturi teisės gauti informacijos, o darbdavys tiesiog neturi teisinio pagrindo perduoti nežinomam asmeniui, kuris atsisako patvirtinti savo įgaliojimus, konfidencialią informaciją Nurodo, kad darbuotojams mokamas darbo užmokestis, jo mokėjimo sistema ir organizavimas, dienpinigiai ir pan., yra komercinė paslaptis, kadangi tokios informacijos pateikimas tretiesiems asmenims yra ribojamas teisės aktais, o jos atskleidimas tretiesiems asmenims, pavyzdžiui atsakovės konkurentams, potencialiai gali pakenkti atsakovei, sumažinti jos konkurencingumą rinkoje ir t. t.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė tenkinti ieškinį. Atsakovės atstovai prašė ieškinį atmesti.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad LPS „Sandrauga“ 2015-10-27 raštu „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į UAB „Danbalttrans“ direktorių prašydama pateikti informaciją apie įmonėje taikomą darbo užmokesčio sistemą, informaciją apie tai, kaip komandiruojamiems darbuotojams apmokamos komandiruotės išlaidos ir mokami dienpinigiai (dydžiai, teisinis pagrindas, atsiskaitymo tvarka). Atsakovė 2015-11-03 rašte „Dėl duomenų pateikimo“ nurodė, kad ieškovės 2015-10-27 rašte prašoma pateikti informacija pagal savo pobūdį sudaro bendrovės komercinę paslaptį, taip pat ieškovė nepateikė įgaliojimų atstovauti UAB „Danbalttrans“ darbuotojus patvirtinančių dokumentų, todėl kyla abejonių dėl ieškovės teisės veikti kitų asmenų vardu ir jai negali būti pateikta bendrovės komercinę paslaptį sudaranti informacija nežinomam subjektui. Be to, kad nėra įsipareigojusi neatskleisti komercinės (gamybinės) ar profesinės paslapties, todėl ieškovės 2015-10-27 prašymas nebuvo tenkintas.

7Iš 2015-09-02 LPS „Sandrauga“ padalinio UAB „Danbalttrans“ profesinės sąjungos steigiamojo susirinkimo protokolo matyti, kad 2015-09-02 susirinkimas nutarė įsteigti LPS „Sandrauga“ padalinį – UAB „Danbalttrans“ darbuotojų profesinę sąjungą. Apie profesinės sąjungos įsteigimą atsakovės bendrovėje atsakovė buvo informuota 2015-09-17 pranešimu. Todėl atsakovė apie profesinės sąjungos įsisteigimą bendrovėje žinojo.

8Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais (LR Profesinių sąjungų įstatymo 6 str. 1 d.). Į profesinę sąjungą įstojama ir iš jos išstojama profesinės sąjungos įstatuose (statute) nustatyta tvarka (Profesinių sąjungų įstatymo 2 str.). Veikianti profesinė sąjunga yra ta, kuri įregistruota Profesinių sąjungų įstatymo 8 straipsnyje nurodytoje institucijoje. Iš šios bylos duomenų matyti, kad LPS “Sandrauga” įsteigta ir veikia teritoriniu principu Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba jos nariai, jos įstatai įregistruoti 2003-08-21. LPS “Sandrauga” yra įsteigta ir veikianti profesinė sąjunga. Pagal šios profesinės sąjungos įstatų 33 punktą LPS “Sandrauga” padalinys yra vienos ar kelių profesinės sąjungos narių grupių junginys - įmonės (organizacijos) profesinė sąjunga, padalinys gali būti šakinis arba teritorinis (Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ įstatų 36, 37 punktai).

9LPS “Sandrauga” padalinys veikia pagal vieningus įstatus kaip ir kiti LPS “Sandrauga” struktūriniai padaliniai. Tose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose šie struktūriniai padaliniai veikia, LPS “Sandrauga” yra veikianti profesinė sąjunga (LPS “Sandrauga” įstatų 1 p., Profesinių sąjungų įstatymo 3, 4, 6, 8 str.). Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad atsakovės bendrovėje veikia LPS „Sandrauga“ padalinys – UAB „Danbalttrans“ profesinė sąjunga, kuri yra teisėtas ir įgaliotas UAB „Danbalttrans“ darbuotojų atstovas. Nors atsakovei kilo abejonių dėl šios profesinės sąjungos padalinio įsteigimo įmonėje teisėtumo, tačiau tokias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų atsakovė neteikė ir neįrodinėjo (CPK 178 str.).

10Profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdavys profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų teisę atlikti kitas Profesinių sąjungų įstatymo 17 straipsnyje numatytas funkcijas. Darbo kodekso 23 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato darbdavio pareigą nemokamai teikti būtiniausią informaciją darbuotojų atstovams darbo klausimais apie įmonės veiklą. Darbo kodekso 23 straipsnis nenustato darbdavio pareigos teikti informaciją išimčių. Bet kokiu atveju darbuotojų atstovas turi teisę gauti informaciją darbo klausimais apie visos įmonės veiklą. Teismas sprendžia, kad ieškovės 2015-10-27 raštu prašyta suteikti informacija buvo susijusi su darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimu – apie įmonėje taikomą darbo užmokesčio sistemą, informaciją apie tai, kaip komandiruojamiems darbuotojams apmokamos komandiruotės išlaidos ir mokami dienpinigiai (dydžiai, teisinis pagrindas, atsiskaitymo tvarka), todėl įstatymo nustatytų ribų neperžengė. Ieškovės reikalavimas yra teisėtas, nes tokią ieškovės teisė nustatyta Darbo kodekso 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, kur įtvirtinta saugoti darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl grupės darbuotojų atleidimo, įmonės, įstaigos ar organizacijos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai, 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte, kur įtvirtinta, kad profesinė sąjunga, kaip darbuotojų kolektyvinio atstovavimo organas, turi teisę gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės veiklos, ekonominės padėties, bei darbo santykių būklės, taip pat ir prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui ir darbuotojų teisinei padėčiai. Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojų atstovai turi teisę į informavimą ir teisę į konsultavimą. Iš ieškovės 2015-10-27 rašte pateikto reikalavimo pateikti informaciją apie darbo užmokesčio sistemą, komandiruotės išlaidų ir dienpinigių mokėjimo būdą bei tvarką, turinio kaip tik dėl Darbo kodekso 22 straipsnio 1 dalies 6, 7 punktuose nustatytų aplinkybių ieškovė ir siekė gauti informaciją. Pagal Darbo kodekso

1147 straipsnio 2 dalį darbdavys privalo reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, informuoti darbuotojų atstovus apie dabartinę ir būsimą įmonės (struktūrinio padalinio) veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykių būklę ir konsultuotis su jais. Informavimo metu darbdavys privalo laiku nemokamai raštu teikti informaciją darbuotojams ir jų atstovams ir atsako už šios informacijos teisingumą. Darbuotojai ar jų atstovai, pateikę rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) ar profesinės paslapties, turi teisę susipažinti su informacija, kuri laikoma komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, bet yra būtina jų pareigoms atlikti (DK 47 straipsnio 6 dalis).

12Įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad atsakovės atsisakymas pateikti informaciją pagal ieškovės 2015-10-27 raštą yra nepagrįstas ir neteisėtas. Aplinkybė, kad

132015-12-31 įsakymu „Dėl komercinių paslapčių sąrašo patvirtinimo“ atsakovė nutarė laikyti komercine paslaptimi informaciją, susijusią su darbo užmokesčiu darbuotojams, premijomis ir jų apskaitos struktūra, nešalina atsakovo pareigos pagal Darbo kodekso 47 straipsnio 2 pateikti darbuotojų atstovams jų pareigoms atlikti būtiną informaciją Darbo kodekso 47 straipsnio

146 dalyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, ieškinys tenkintinas ir atsakovė įpareigotina suteikti prašomą informaciją ieškovei 2015-10-27 dienai.

15Kadangi įmonės dokumentus ieškovei gali pateikti tik atsakovė, jai nustatytinas 10 dienų terminas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teismo įpareigojimui įvykdyti ir išaiškintina, kad jai gali būti skiriama iki 289 Eur dydžio bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai, jei per nustatytą terminą atsakovė neįvykdys sprendimo (CPK 273 str. 3 d.,

16771 str. 5 d.).

17Ieškiniu iš esmės yra tenkinti ieškovės reikalavimai, todėl jai iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 31 Eur sumokėto žyminio mokesčio, o atsakovės išlaidos neatlygintinos (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

18Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 ir 273 straipsniu, teismas

Nutarė

19tenkinti ieškinį.

20Įpareigoti atsakovę UAB „Danbalttrans“ per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo Darbo kodekso 47 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka pateikti ieškovei Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ informaciją apie UAB „Danbalttrans“ 2015-10-27 dienai taikytą darbo užmokesčio mokėjimo sistemą darbuotojams bei informaciją apie tai, kokiu būdu ir tvarka komandiruojamiems darbuotojams apmokamos komandiruotės išlaidos ir mokami dienpinigiai (dydžiai, teisinis pagrindas, atsiskaitymo tvarka).

21Išaiškinti atsakovei, kad jei per teismo nustatytą terminą sprendimas įpareigoti pateikti informaciją ieškovei nebus įvykdytas, jai gali būti skiriama iki 289 Eur dydžio bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

22Priteisti ieškovei Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ iš atsakovės

23UAB „Danbalttrans“ 31 Eur bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę suteikti ieškovei... 3. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo atmesti ieškovės ieškinį,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė ieškinio reikalavimus ir... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad LPS „Sandrauga“ 2015-10-27... 7. Iš 2015-09-02 LPS „Sandrauga“ padalinio UAB „Danbalttrans“ profesinės... 8. Profesinės sąjungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu,... 9. LPS “Sandrauga” padalinys veikia pagal vieningus įstatus kaip ir kiti LPS... 10. Profesinių sąjungų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdavys... 11. 47 straipsnio 2 dalį darbdavys privalo reguliariai, ne rečiau kaip kartą per... 12. Įvertinus nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad atsakovės... 13. 2015-12-31 įsakymu „Dėl komercinių paslapčių sąrašo patvirtinimo“... 14. 6 dalyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, ieškinys tenkintinas ir... 15. Kadangi įmonės dokumentus ieškovei gali pateikti tik atsakovė, jai... 16. 771 str. 5 d.).... 17. Ieškiniu iš esmės yra tenkinti ieškovės reikalavimai, todėl jai iš... 18. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 ir 273 straipsniu, teismas... 19. tenkinti ieškinį.... 20. Įpareigoti atsakovę UAB „Danbalttrans“ per 10 dienų nuo teismo sprendimo... 21. Išaiškinti atsakovei, kad jei per teismo nustatytą terminą sprendimas... 22. Priteisti ieškovei Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ iš... 23. UAB „Danbalttrans“ 31 Eur bylinėjimosi išlaidų.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...