Byla eB2-554-212/2019
Dėl kreditorių 2019-09-02 susirinkimo nutarimų antruoju ir ketvirtuoju klausimais pripažinimo negaliojančiais

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „Dainesa“ bankroto administratoriaus UAB „Verslaveda“ skundą dėl kreditorių 2019-09-02 susirinkimo nutarimų antruoju ir ketvirtuoju klausimais pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Bankrutavusios UAB „Dainesa“ administratorius UAB „Verslaveda“ prašo panaikinti 2019-09-02 vykusio trečiojo BUAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimo metu antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir administratoriaus veiklos ataskaitą patvirtinti bei ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir patvirtinti administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą: patvirtinti faktiškai patirtas 34‘319,52 Eur išlaidas; nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti bendrą administravimo išlaidų sąmatą, neviršijant Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415 patvirtinto bankroto administravimo išlaidų dydžio, t. y. 185 MMA; nustatyti administratoriaus atlyginimą už visą bankroto procedūrą nuo bankroto bylos iškėlimo iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 40 MMA.

3Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2018-11-29 nutartimi UAB „Dainesa“ iškėlė bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Verslaveda“. BUAB „Dainesa“ 2019-04-05 vykęs kreditorių susirinkimas nepatvirtino administratoriaus ataskaitos, todėl administratorius kreipėsi į teismą. Teismas 2019-07-04 nutartimi skundo nepatenkino, nurodydamas, kad būtina papildyti ataskaitą. Teigia, kad ataskaitą papildė, atsakė į kreditorių klausimus ir pridėjo papildomą medžiagą. Tačiau 2019-09-02 kreditorių susirinkimas ir vėl administratoriaus ataskaitos nepatvirtino, nenurodant pagrindo.

4Didžiausias įmonės kreditorius BKU „Amber“ su balsavimo biuleteniu pateikė priedą, kuriame nurodė, jog: „dėl antro, trečio, ketvirto ir penkto darbotvarkės klausimų – siūlome atidėti klausimų nagrinėjimą įpareigojant bankroto administratorių pakartotinai sušaukti BUAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimą tais pačiais klausimais, įpareigojant bankroto administratorių kreditorių susirinkimui pateikti administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir pagrįsti jų patyrimą bankrutuojančios UAB „Dainesa“ naudai, taip pat įpareigojant bankroto administratorių kreditorių susirinkimui pateikti BKU „Amber“ pateiktą kreditorių susirinkimo medžiagą su visais priedais“.

5Nesutinka su kreditorių nutarimu ir prašo tvirtinti ataskaitą. Mano, kad nėra teisinio pagrindo netvirtinti ataskaitos, nes BKU „Amber“ pastabos nepagrįstos - visą medžiagą, kurią BKU „Amber“ pateikė administratoriui su prašymu šaukti kreditorių susirinkimą, buvo išsiųsta visiems kreditoriams, išskyrus patį BKU „Amber“, nes pats kreditorius šią medžiagą pateikė. Šio kreditoriaus pasiūlymas atidėti kreditorių susirinkimo klausimų vertinimą ir dėl to netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, niekuo nepagrįstas, o administratoriaus veiklos ataskaita nepatvirtinta be konkrečių nesutikimo motyvų.

6Administratorius nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atlyginimo nustatymo ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Nurodo, kad administratoriaus atlyginimas ir administravimo išlaidų sąmata nebuvo patvirtinti 2019-04-05 susirinkime.

7Pažymi, kad administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkimas tvirtina „į ateitį“, tai yra nustato administravimo išlaidų ribas, kurių administratorius viršyti negali. Todėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo stadijoje nėra galimybės konkrečiai nustatyti tikslias būsimas faktiškai patirtas administravimo išlaidas, nes tai priklauso nuo daugelio aplinkybių (turto saugojimo, jo pardavimo procedūrų, teisminių ginčų ir pan.). Administratorius neturi teisės viršyti patvirtintos sąmatos, o lėšų panaudojimo kontrolė atliekama vėlesnėse bankroto procedūros stadijose, kai kreditorių susirinkimas tvirtins paskesnes administratoriaus veiklos ataskaitas. Taisyklėse rekomenduojama administravimo išlaidų suma yra nurodoma santykiniais dydžiais (MMA). Tačiau administratoriaus atlyginimas negali būti pagrindžiamas konkrečiais įrodymais, nes ši suma skiriama administratoriui už jo darbą, priklausomai nuo įmonės dydžio.

8Administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimą pagrindė Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarime Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nurodytais kriterijais. Kadangi BUAB „Dainesa“ atitinka didelės įmonės apibūdinimą, Taisyklės nustato bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Didelės įmonės, kurios neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų - bankroto administravimo išlaidų rekomendacinis dydis, išreikštas minimaliomis mėnesinėmis algomis yra 185 MMA, o bankroto administratoriaus atlyginimo rekomendacinis dydis - 40 MMA. Būtent tokį nutarimą ir prašo patvirtinti. Kreditoriai su pateikta sąmata nesutiko, tačiau jie nenustatė ir kitokio dydžio sąmatos, o tai užkerta administratoriui kelią vykdyti bankroto procedūras.

9Pažymi, kad kreditorių susirinkimui pateikė išsamią ir bankroto procedūroms reikalingą sąmatą, kurioje yra nurodytos realiai patirtos ir patiriamos išlaidos, nes vien nekilnojamojo turto apsauga kas mėnesį kainuoja 3‘630 Eur, t. y. 6,5 MMA per mėnesį. Kreditoriams pateikta sąmata nėra spėlionės apie ateityje galimas išlaidas, kurios būtų nepagrįstos jokiais įrodymais, jos atitinka Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Mano, kad kreditoriai be pagrindo antrą kartą atsisakė tvirtinti pateiktą išlaidų sąmatą.

10Atsiliepimu į administratoriaus skundą Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

11Atsiliepimu į administratoriaus skundą kreditorius VSDFV Utenos skyrius prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ir 2019-04-05, ir 2019-09-02 kreditorių susirinkime skundžiamais klausimais skyrius balsavo „prieš“, nes administratorius nepateikė kreditorių susirinkimui visų administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų ir nepagrindė šių išlaidų patyrimą bankrutuojančios įmonės naudai. Kadangi administratoriaus pateiktos medžiagos su priedais nepakako klausimo įvertinimui, buvo pasiūlyta atidėti šio klausimo nagrinėjimą. Sprendžiant dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir administratoriaus atlyginimo nustatymo, kreditorių dauguma nusprendė administratoriaus atlyginimo nenustatyti ir administravimo išlaidų sąmatos netvirtinti, nes kaip ir antruoju darbotvarkės klausimu buvo neaišku dėl administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų bei išlaidų bankrutuojančios įmonės naudai, nes nepakako duomenų šio klausimo įvertinimui.

12Atsiliepimu į administratoriaus skundą BKU „Amber“, prašė atmesti skundą. Mano, kad administratoriaus veiklos ataskaita ir prašomas atlyginimas bei administravimo išlaidų sąmata neturi būti tvirtinami. Savo argumentus BKU „Amber“ pateikė 2019-09-02 kreditorių susirinkimui, o taip pat ir skunde dėl administratoriaus veiklos priežiūros tarnybai. Kai bankroto administratorius pateiks kreditoriams išlaidas pagrindžiančius dokumentus, klausimai galės būti svarstomas kitame kreditorių susirinkime.

13Kreditoriaus nuomone, bankroto administratoriaus prašoma patvirtinti administravimo išlaidų sąmata ir atlyginimas yra labai dideli, nes sąmata sudaro 185 MMA, o nuo 2020 m. sausio 1 d. MMA bus 607 Eur, tai reiškia, kad išlaidos gali siekti 112‘295 Eur, o atlyginimas, jei patvirtinti jo dydį 40 MMA, bus 24‘280 Eur. Šiuo atvejų bendrovės bankrotas nesudėtingas, bendrovė neturi daug turto, jokių ypatingų veiksmų nereikia atlikti. Prašoma sąmata ar atlyginimas nėra motyvuoti ar pagrįsti objektyviais duomenimis, sąmatos eilutės nedetalizuotos, o atlyginimas nesusietas su bankroto procese atliktinais veiksmais.

14Teismas

konstatuoja:

15Bankrutavusios UAB „Dainesa“ bankroto administratoriaus UAB „Verslaveda“ skundas atmestinas.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi UAB „Dainesa“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslaveda“. Kreditorių finansiniai reikalavimai patvirtinti ir patikslinti teismo 2019 m. vasario 12 d., 2019 m. gegužės 28 d., 2019 m. birželio 6 d., nutartimis. Teismo 2019 m. balandžio 12 d. nutartimi BUAB „Dainesa“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

172019 m. rugsėjo 2 d. įvyko trečiasis BUAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu svarstė administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2018-12-11 iki 2019-08-28 tvirtinimą, o ketvirtuoju – administratoriaus atlyginimo nustatymą ir administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą. Minėtais klausimais kreditoriai nutarimų nepriėmė. Kreditorius BKU „Amber“ pasiūlė „<...> atidėti klausimų nagrinėjimą, įpareigojant bankroto administratorių pakartotinai sušaukti BUAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimą tais pačiais klausimais, įpareigojant bankroto administratorių kreditorių susirinkimui pateikti administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir pagrįsti jų patyrimą bankrutuojančios UAB „Dainesa“ naudai, taip pat įpareigojant bankroto administratorių kreditorių susirinkimui pateikti BKU „Amber“ pateiktą kreditorių susirinkimo medžiagą su visais priedais“.

18Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) reglamentuoja, kad kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas).

19Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto nuostatas administratorius ir (ar) darbuotojas, atsakingas už juridinio asmens bankroto administravimą teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija.

20Iš pateiktos administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2018-12-11 iki 2019-08-28 matyti, kad ataskaitoje iš esmės atsispindi pagrindinė informacija apie įmonę, kreditorius, debitorius, sandorius, įmonės turtą, ataskaita papildyta atsakymais į kreditorių 2019-04-05 susirinkime pateiktus papildomus klausimus. Ataskaitos 7 skyriuje „Sąmata“ administratorius nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas patvirtino 9‘455,16 Eur sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Sąmatoje nurodytos tik preliminarios administravimui būtinos lėšos iki kreditorių susirinkimo. Administratorius prašo nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro patvirtinti bendrą administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant faktiškai patirtas išlaidas) neviršijant LR Vyriausybės 2016 balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtinto bankroto administravimo išlaidų dydžio t. y. 185 MMA. Tame tarpe nustatyti minimalų administratoriaus atlyginimą už visą bankroto procedūrą nuo bankroto bylos iškėlimo iki bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro 40 MMA. Atlyginimas administratoriui skaičiuotinas pagal LR Vyriausybės 2016 balandžio 27 d. nutarimu patvirtintą formulę.

21Pagal formuojamą teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tada, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

22Iš kreditorių 2019 m. rugsėjo 2 d. susirinkimo protokolo matyti, kad svarstant antrą ir ketvirtą darbotvarkės klausimus, kreditorius BKU „Amber“ siūlė „<...> atidėti klausimų nagrinėjimą, įpareigojant bankroto administratorių pakartotinai sušaukti BUAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimą tais pačiais klausimais, įpareigojant bankroto administratorių kreditorių susirinkimui pateikti administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir pagrįsti jų patyrimą bankrutuojančios UAB „Dainesa“ naudai, taip pat įpareigojant bankroto administratorių kreditorių susirinkimui pateikti BKU „Amber“ pateiktą kreditorių susirinkimo medžiagą su visais priedais. Už šiuos nutarimus balsavo 34,22 proc. kreditorių nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. „Kiti kreditoriai su šiuo pasiūlymu supažindinti nebuvo, dėl pasiūlymo nebalsavo“ (7 t., b. l. 184-188).

23Bankroto administratorius nurodo, kad faktiškai patirtos išlaidos sudaro 34‘319,52 Eur, tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad faktiškai bankroto administratorius apmokėjo 938,07 Eur įvairių išlaidų, tame tarpe ir už ryšio paslaugas, nors duomenų, kad šios išlaidos (157,38 Eur) panaudotos tik BUAB „Dainesa“ bankroto procese, nepateikta (7 t., b. l. 136-146).

24Iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamos informacijos matyti, kad UAB „Verslaveda“ vykdo keturias bankroto procedūras. Ta aplinkybė, kad Panevėžio apygardos teismas patvirtino 9‘455,16 Eur sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, neįrodo, kad būtent tokias realias išlaidas bankroto administratorius patyrė nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2019-09-02 kreditorių susirinkimo.

25Nėra pagrindo sutikti su bankroto administravimo skundo argumentu, kad ketvirtuoju darbotvarkės klausimu nutarimas nepriimtas tik dėl BKU „Amber“ argumento, jog kreditorių susirinkimui nebuvo pateikta visa medžiagą. Iš BKU „Amber“ ir AB Šiaulių bankas pasiūlymų akivaizdu, kad kreditoriams kelia abejonių bankroto administratoriaus prašomos patvirtinti administravimo išlaidų sumos.

26Pažymėtina ir tai, kad teismas, nagrinėdamas bankroto administratoriaus skundą dėl 2019-04-05 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, 2019 m. liepos 4 d. nutartyje konstatavo, jog bankroto administratorius, prašydamas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą bei administratoriaus atlyginimą, prašymo visiškai nemotyvavo ir nepagrindė. Nemotyvuotas bankroto administratoriaus prašymas ir 2019-09-02 kreditorių susirinkimui.

27Apibendrindamas išdėstytus argumentus bei atsižvelgdamas į BKU „Amber“ skundo, pateikto Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai, argumentus, argumentus teismas neturi pagrindo nesutikti su kreditorių nutarimais antruoju ir ketvirtuoju klausimais bei tenkinti bankroto administratoriaus skundą.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi, 24 straipsniu, 36 straipsnio 2 dalimi, civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

Nutarė

29Bankrutavusios UAB „Dainesa“ bankroto administratoriaus UAB „Verslaveda“ skundą atmesti.

30Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso... 2. Bankrutavusios UAB „Dainesa“ administratorius UAB „Verslaveda“ prašo... 3. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2018-11-29 nutartimi UAB... 4. Didžiausias įmonės kreditorius BKU „Amber“ su balsavimo biuleteniu... 5. Nesutinka su kreditorių nutarimu ir prašo tvirtinti ataskaitą. Mano, kad... 6. Administratorius nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu ketvirtuoju... 7. Pažymi, kad administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkimas... 8. Administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimą pagrindė... 9. Pažymi, kad kreditorių susirinkimui pateikė išsamią ir bankroto... 10. Atsiliepimu į administratoriaus skundą Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 11. Atsiliepimu į administratoriaus skundą kreditorius VSDFV Utenos skyrius... 12. Atsiliepimu į administratoriaus skundą BKU „Amber“, prašė atmesti... 13. Kreditoriaus nuomone, bankroto administratoriaus prašoma patvirtinti... 14. Teismas... 15. Bankrutavusios UAB „Dainesa“ bankroto administratoriaus UAB... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2018 m.... 17. 2019 m. rugsėjo 2 d. įvyko trečiasis BUAB „Dainesa“ kreditorių... 18. Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) reglamentuoja, kad kreditorių... 19. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto nuostatas administratorius ir (ar)... 20. Iš pateiktos administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2018-12-11 iki... 21. Pagal formuojamą teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita... 22. Iš kreditorių 2019 m. rugsėjo 2 d. susirinkimo protokolo matyti, kad... 23. Bankroto administratorius nurodo, kad faktiškai patirtos išlaidos sudaro... 24. Iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie... 25. Nėra pagrindo sutikti su bankroto administravimo skundo argumentu, kad... 26. Pažymėtina ir tai, kad teismas, nagrinėdamas bankroto administratoriaus... 27. Apibendrindamas išdėstytus argumentus bei atsižvelgdamas į BKU „Amber“... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5... 29. Bankrutavusios UAB „Dainesa“ bankroto administratoriaus UAB... 30. Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam...