Byla 2-2555-605/2011
Dėl avanso, baudos ir delspinigiu priteisimo ir atsakovo Juozo A. K. priešieškini ieškovui R. M. del nuostoliu atlyginimo, n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teiseja Neringa Venckiene, sekretoriaujant Miglei Lukoševiciutei, dalyvaujant ieškovui R. M., ieškovo atstovei advokatei K. C., atsakovui Juozui A. K., atsakovo atstovems Z. G., advokatei D. I. V. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo R. M. ieškini atsakovui Juozui A. K. del avanso, baudos ir delspinigiu priteisimo ir atsakovo Juozo A. K. priešieškini ieškovui R. M. del nuostoliu atlyginimo, n u s t a t e :

2Ieškovas ieškiniu prašo (b.l.14-15) priteisti iš atsakovo 20 000 Lt negražinto avanso, 10 000 Lt baudos, 10 800 Lt delspinigiu ir bylinejimosi išlaidas.

3Atsakovas priešieškiniu prašo (b.l.61-63) priteisti iš ieškovo 120 000 Lt nuostoliu atlyginimui ir bylinejimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinio reikalavimus palaiko, su priešieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad su atsakovu sudarydamas preliminariaja žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutarti, atsakovui sumokejo 20 000 Lt dydžio avansa, nustate termina dokumentams pagrindinei sutarciai, kuria šalys buvo susitare sudaryti po menesio, paruošti. Susitare, kad atsakovas parengs reikiamus dokumentus ir tada ieškova pakvies. Už žemes sklypa suderejo apie 900 000 litu, tai yra 1500 litu už ara. Atsakovui siule pagalba del notaro, taciau pastarasis atsisake, paaiškines, kad anksciau yra pardaves žeme ir viska žino. Praejus terminui, dar po keleto savaiciu jis nuvyko pas atsakova sužinoti, ar viskas gerai. Šis patikino, kad viskas gerai. Veliau paklauses, kodel niekas nepadaryta, sužinojo, kad Amerikoje gyvena dar vienas atsakovo brolis, ir kad visi broliai su seserimi turi susitarti tarpusavyje. 2009 m. ieškovas buvo susitikes su Amerikoje gyvenanciu atsakovo broliu, kuris sake, kad žemes kaina sumažejusi, ir kad už maža kaina žemes sklypo neparduos, reikes palaukti. Prieš preliminariosios sutarties sudaryma ieškovas ne karta buvo susitikes su atsakovu, po to taip pat kalbejosi del žemes paskirties pakeitimo, bande itraukti ši sklypa i bendraji specialu plana, taciau direktorius nesutiko pasirašyti. Preliminarios sutarties galiojimo metu už žemes sklypa prašoma pinigu suma turejo ir galejo atsakovui sumoketi.

5Ieškovo atstove prašo ieškini patenkinti, priešieškini – atmesti. Paaiškino, kad ieškovas turejo realu rimta ketinima, sieke isigyti žemes sklypa ir iš tiesu sumokejo 20 000 Lt. Jo valia nebuvo pasikeitusi per preliminariosios sutarties laikotarpi. Pardavejas nepateike irodymu, kad jis buvo suderines notaru biure laika, nebuvo užsakes Registru centre sandoriui sudaryti reikalingu dokumentu. Priešieškinio argumentai, kad ieškovas padare nuostolius, yra nepagristi. Per preliminariosios pirkimo pardavimo sutarties laikotarpi - tris menesius - realiai rinkoje kainu pokyciai nebuvo ivyke.

6Atsakovas su ieškiniu nesutinka, priešieškini palaiko. Paaiškino, kad su ieškovu buvo susitare, jog žemes sklypo kaina yra 1 500 litu už ara. Preliminariaja sutarti prieš pasirašydamas perskaite, susipažino su visomis jos salygomis. Ieškovas maždaug po pusantru metu pradejo siulyti tik 1000 litu už ara. Už tokia kaina parduoti žeme jis nesutiko, o ieškovas sklypo už sutarta kaina nepirko. Avansa 20 000 litu ieškovas jam sumokejo grynais, kuriuos su broliais ir seserimi pasidalino. I VI „Registru centras” del pažymu žemes pardavimui bei i notara del žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo nesikreipe, nesieke turto parduoti kitiems asmenims. Ieškovas vykti pas notara nesiule, jokiu pretenziju, kad truksta kokiu nors dokumentu pirkimo - pardavimo sutarciai sudaryti, nereiške. Klausimo, kas tvarkys žemes sklypo pirkimo – pardavimo dokumentus pas notara, su ieškovu nesprende.

7Atsakovo atstoves prašo ieškini atmesti, priešieškini – patenkinti. Paaiškino, kad pagrindine priežastis, del ko nebuvo sudaryta pagrindine sutartis, yra tai, kad ieškovas neturejo pinigu. Pažyma pirkimui – pardavimui iforminti pagal nusistovejusia praktika išimama notaru biure. Ieškovas neirode galimybes žemes sklypa nusipirkti. Avansas neturi buti gražinamas, nes sutartis nesudaryta del pirkejo kaltes. Atsakovas nuostoliu atlyginimui reikalauja nedideles sumos - 120 000 litu skirtumo, kuris susidare tarp žemes kainos skirtumo 2008 m. ir dabar. Pateikta nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita yra nenugincyta.

8Nustatyta, kad 2008 m. sausio 3 d. šalys sudare preliminariaja pirkimo-pardavimo sutarti Nr. 2008-01 (b.l. 6), kuria isipareigojo iki 2008 m. kovo 30 d. sudaryti žemes sklypo, esancio adresu: Rinkunu k., Kauno r., bendras plotas 6,700 ha, pirkimo - pardavimo sutarti (pagrindine). Šia sutartimi atsakovas Juozas A. K. isipareigojo parduoti mineta žemes sklypa, o ieškovas R. M. isipareigojo iki preliminarioje sutartyje nustatyto termino nupirkti ši žemes sklypa ir sumoketi už ji sutartyje nustatyta tvarka 1 500 litu už ara. Preliminariosios sutarties ivykdymas buvo užtikrintas ieškovui R. M. sumokant atsakovui Juozui A. K. 20 000 litu avansa. Žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutartis nustatytu terminu sudaryta nebuvo.

9Ieškinys ir priešieškinis atmestini.

10Lietuvos Respublikos CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad preliminarioji sutartis yra šaliu susitarimas, pagal kuri jame aptartomis salygomis šalys isipareigoja ateityje sudaryti kita – pagrindine – sutarti. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje išsamiai ir nuosekliai aiškinama, kad preliminarioji sutartis yra ikisutartiniu santykiu stadijoje sudaromas organizacinio pobudžio susitarimas del kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nera susitarimas del konkreciu veiksmu (turinciu tam tikra verte savaime arba tokiu, kuriais perduodama tam tikra vertybe) atlikimo; vienas iš esminiu preliminariosios sutarties bruožu yra tas, kad jos negalima reikalauti ivykdyti natura, taciau jos pažeidimo (nepagristo vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindine sutarti) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus plenarines sesijos 2006 m. lapkricio 6 d. nutarimas, priimtas civilineje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teiseju kolegijos 2008 m. lapkricio 17 d. nutartis, priimta civilineje byloje I. S. tikroji ukine bendrija „ Autovejas“ v. UAB „ Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilineje byloje E. C.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmu rezultatas ar pan., del kuriu igijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje.

11Teismas, nagrinejamu atveju tarp šaliu sudaryta sutarti laikydamas preliminariaja, ir atsižvelgdamas i tai, jog šalys šio fakto negincija, pripažista, kad jos pagrindu susikloste šaliu ikisutartiniai teisiniai santykiai, kuriems taikytinos tokius santykius reglamentuojancios materialiosios teises normos. Pagrindines nuostatos, skirtos preliminariajai sutarciai reglamentuoti, itvirtintos Lietuvos Respublikos CK 6.165 straipsnyje. Šiame straipsnyje nenustatytos preliminariosios sutarties nutraukimo taisykles, taciau itvirtinta sutarties šalies atsakomybe tuo atveju, jeigu ši nepagristai vengia ar atsisako sudaryti pagrindine sutarti.

12Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama teises normu, reglamentuojanciu ikisutartinius santykius, aiškinimo ir taikymo praktika, nors nera šaliu pareigos sudaryti sutarti, taciau sažiningumas reikalauja, kad toli pažengusios derybos nebutu nutrauktos be pakankamos priežasties, nes tokiose derybose viena ar kita šalis jau turi visiškai pagrista pagrinda tiketis, jog priešingos šalies ketinimai yra rimti ir sutartis tikrai bus sudaryta. Pareiga elgtis sažiningai vykstant deryboms taip pat apima šaliu pareiga suteikti viena kitai žinoma informacija, turincia esmine reikšme sutarciai sudaryti. Kai derybu metu šalis elgiasi nesažiningai, ji privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. Taciau net nustacius, kad ikisutartiniu santykiu metu viena iš šaliu elgesi nesažiningai ir yra atsakinga už kitos šalies patirtus nuostolius, privalu tirti bei vertinti kitos šalies elgesi, vykdant preliminariaja sutarti. Pripažinus, kad ir kita šalis elgesi nesažiningai bei savo veiksmais prisidejo prie nuostoliu atsiradimo ar ju padidejimo, pirmosios šalies atsakomybe del nuostoliu atlyginimo, remiantis CK 6.259 straipsniu, gali buti sumažinta arba ji gali buti visiškai atleista nuo šios nuostoliu dalies atlyginimo (žr., pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutarti civilineje byloje UAB ,,Albonita“ v. UAB „Kauno sauletekis“, bylos Nr. 3K-3-592/2007). Taigi nagrinejamu atveju, sprendžiant del ginco šaliu preliminariosios sutarties neigyvendinimo teisiniu padariniu, butina analizuoti ir vertinti abieju sutarties šaliu elgesi sažiningumo ir sažiningos dalykines praktikos požiuriu (CK 6.158 straipsnio 1 dalis, 6.163 straipsnio 1, 3, 4 dalys).

13Teismas sprendžia, kad nagrinejamu atveju ieškovas ikisutartiniuose santykiuose elgesi nesažiningai, o atsakovui jokiu nuostoliu padaryta nebuvo. Nors ieškovas nurodo atlikes visas savo kaip pirkejo pagal pagrindine sutarti prievoles, kad pagrindine sutartis butu sudaryta, taciau bylos medžiaga patvirtina, kad jis venge sumoketi atsakovui preliminariojoje sutartyje už žemes sklypa sulygta kaina – 1 500 litu už ara, nors prisieme rizika del negalejimo sudaryti pirkimo - pardavimo sutarti su atsakovu preliminariojoje sutartyje sutartu laiku ir kaina. Butent, preliminariosios sutarties 6 punkte nurodyta, kad jeigu pagrindine sutartis nustatytu terminu nesudaroma del pirkejo kaltes, pirkejas isipareigoja sumoketi pardavejui 20 000 litu bauda, šis reikalavimas patenkinamas iš pirkejo sumoketo avanso/užstato. Sutarties 7 punkte nurodyta, kad jeigu pagrindine sutartis nustatytu terminu nesudaroma del pardavejo kaltes, pardavejas isipareigoja ne veliau kaip per 10 dienu gražinti pirkejui visa pirkejo sumoketo avanso/užstato suma ir sumoketi pirkejui 40 000 litu bauda. Teismo vertinimu, ieškovas, rengdamas 2008-01-03 preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2008-01 (b.l. 6) teksta, numate neproporcingas šaliu pareigas sutarties nevykdymo atveju, tai yra jis kaip stipresnioji sutarties šalis del turimos patirties nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo srityje, o taip pat del atsakovo garbingo amžiaus buvo nesažiningas. Ieškovo lengvabudiškuma, neapdairuma ir nesažininguma patvirtina ir tai, kad jis nenoredamas sumoketi preliminarioje sutartyje numatyta perkamo objekto kaina, kas salygojo atsakovo neveikima, siekiant išlaikyti šia sutartimi sulygta parduodamo turto verte, jokiu aktyviu veiksmu, tame tarpe ir pratesti termina ivykdyti preliminariaja sutarti, pagrindinei sutarciai igyvendinti nesieme. Tai, kad tarp Juozo A. K. (Igaliotojas) ir UAB „Ardynas“, atstovaujamos direktoriaus V. S. ir projekto vadovo nekilnojamojo turto klausimams R. M. (Igaliotinis), 2008-01-22, tai yra praejus beveik trims savaitems nuo preliminariosios sutarties sudarymo, buvo sudaryta pavedimo sutartis Nr. 2008-01/01 (b.l. 30), nors ir nepasirašyta direktoriaus V. S., kuria Igaliotojas pavede Igaliotiniui atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Igaliotojui nuosavybes teise priklausanciu žemes ukio paskirties sklypu: 6,700 ha (kad. Nr. 5260/0009:49), Rinkunu k, Kauno r., sav. (sutarties 1 punktas), patvirtina atsakovo ketinima sudaryti pagrindine sutarti. Be to, iš preliminariosios sutarties turinio matyti, kad šalys konkreciai nesusitare del pirkimo – pardavimo sandorio iforminimo notarine forma, t.y. nesusitare del konkretaus notaro, vietos ir laiko. Taciau pažymetina, kad preliminariaja sutarti paruoše ieškovas, beveik 20 metu jaunesnis už atsakova asmuo, verslininkas, todel jis turejo visas galimybes suorganizuoti pagrindines sutarties sudaryma ir jos patvirtinima notarine tvarka. Byloje apklausti liudytojai V. M. ir T. U. jokiu bylai reikšmingu aplinkybiu nenurode. Apklausti liudytojai A. K., A. M. K. parode, kad ieškovas derejosi del kainos, sutartos preliminarioje sutartyje, atsisake sudaryti pagrindine žemes pirkimo – pardavimo sutarti, mokant po 1 500 litu už ara. Teismas, vertindamas visus byloje esancius irodymus, daro išvada, jog pagrindine žemes pirkimo – pardavimo sutartis buvo nesudaryta del ieškovo atsisakymo pirkti už preliminariojoje sutartyje sutarta 1 500 Lt už ara kaina, todel kaltas del pagrindines sutarties nesudarymo yra ieškovas.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.165 straipsnio 5 dalies nuostatomis, jeigu šalys per preliminarioje sutartyje nustatyta termina nesudaro pagrindines sutarties, tai prievole sudaryti šia sutarti pasibaigia. Šalys ginco preliminariaja sutarti sudare 2008 m. sausio 3 d. Nurodytoje sutartyje numate, kad šalys isipareigoja šioje sutartyje aptartomis salygomis iki 2008 m. kovo 30 d. istatymo nustatyta tvarka ir forma sudaryti pagrindine žemes sklypo pirkimo - pardavimo sutarti. Nurodytu terminu sutartis nebuvo pasirašyta. Taigi šalys šios savo pareigos neivykde, del ko prievole sudaryti šia sutarti pasibaige (CK 6.30 str., 6.165 str. 5 d.).

15Ivertines visas aplinkybes, teismas daro išvada, kad žemes sklypo pirkimo-pardavimo, t.y. pagrindine sutartis nebuvo sudaryta del ieškovo atsisakymo moketi sutarta 1 500 litu už ara kaina (preliminarios sutarties 2 punktas). Preliminarioji sutartis nebuvo ivykdyta del ieškovo kaltes, todel ieškovo (pirkejo) sumoketas 20 000 Lt avansas atsakovui (pardavejui) laikytina atsakovui sumoketa bauda (b.l.6, preliminariosios sutarties 6 punktas) ir ieškovui negražinama. Esant ieškovo kaltei del pagrindines sutarties nesudarymo, nera pagrindo iš atsakovo priteisti ieškovo prašomus 10 000 Lt bauda ir 10 800 Lt delspinigius. Atsakovo reikalavimas priteisti iš ieškovo 120 000 Lt patirtu nuostoliu netenkintinas. Terminas pagrindinei sutarciai sudaryti pasibaige 2008 m. kovo 30 d. (b.l.6), taigi su ieškovu nesudarius pagrindines žemes sklypo pirkimo – pardavimo sutarties, atsakovas nuo 2008 m. balandžio 1 d. turejo visas galimybes parduoti žemes sklypa kitam asmeniui. Atsakovo pateikta nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita (b.l.69-94) apie pasikeitusias žemes kainas ginco nagrinejimui jokios reikšmes neturi. Pažymetina, kad netgi savo paaiškinimuose teismo posedžio metu atsakovas neužsimine apie patirtus nuostolius. Aplinkybes, kad atsakovas nepasinaudojo galimybe parduoti žemes sklypa kitiems, pasibaigus terminui su ieškovu sudaryti pagrindine žemes pirkimo – pardavimo sutarti, teismui leidžia daryti išvada, kad atsakovas nuostoliu del ieškovo kaltes nepatyre, todel priešieškinis atmestinas.

16Ieškini ir priešieškini atmetus, iš šaliu lygiomis dalimis priteistinos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

17Vadovaudamasis CPK 259, 263 - 270 str. teismas

Nutarė

18Ieškini ir priešieškini atmesti.

19Priteisti iš R. M., asmens kodas ( - ) ir iš Juozo A. K., asmens kodas ( - ) po 20 Lt (dvidešimt litu) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

20Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo dienos apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Ryšiai