Byla 2-378/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Siemens“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria atmestas minėto ieškovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, byloje Nr. 2-1730-45/07 pagal ieškovo UAB ,,Siemens“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei (toliau – AB) ,,Rytų skirstomieji tinklai“ dėl viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu patikslintų sąlygų punktų pripažinimo neteisėtais, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Siemens“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu patikslintų sąlygų 4.2.16 ir 4.3.15 punktų pripažinimo neteisėtais, prašydamas iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę sustabdyti atsakovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ vykdomą Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimą skelbiamų derybų būdu ir uždrausti atsakovui atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus (b. l. 1-11).

3Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino - sustabdė atsakovo paskelbtą Vilniaus miesto 10 kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimą derybų būdu ir uždraudė sudaryti pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta – uždraudė ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo (b. l. 12, 13).

4Atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 22 d. nutartimi pritaikytą laikinėją apsaugos priemonę pakeisti kita, nurodant sustabdyti AB Rytų skirstomųjų tinklų paskelbtą Vilniaus m. 10 kV skirstomojo punkto SP-6 įrangos pirkimą derybų būdu, uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta, uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo, leidžiant atsakovui, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nutraukti pirkimo procedūras (b. l. 14, 15).

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 24 d. nutartimi atmetė atsakovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (b. l. 20, 21). Teismas nurodė, kad esant pagrįstam dalyvaujančių byloje asmenų prašymui, teismas bet kurioje proceso stadijoje gali pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d., 3 d., 146 str.). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio trečiąją dalį perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybės, kurių negalima buvo numatyti. Tačiau, teismo teigimu, atsakovas tokių nenumatytų aplinkybių nenurodė, nors pagal rungimosi principą tą privalėjo padaryti (CPK 12 str.). Be to, 2007 m. kovo 22 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra pakankamos užtikrinti ieškovo reikalavimus ir įgyvendinti laikinųjų apsaugos priemonių tikslą - siekti tinkamo teismo sprendimo įvykdymo, t.y. užkirsti kelią atsakovui išvengti teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, teismo nuomone, atsakovo prašomos pakeisti laikinosios apsaugos priemonės nėra tikslingos.

6Atskiruoju skundu atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti atsakovo prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita (b. l. 28-32). Savo skundą atsakovas motyvuoja tuo, kad:

71. Dėl atsakovo vykdomo projekto svarbos nenutraukus pirkimo procedūrų nukentėtų Lietuvos vartotojai ir būtų pažeistas viešasis interesas, todėl teismas, atsisakęs pakeisti pritaikytą laikinąją priemonę, nepagrįstai suteikė pirmenybę ieškovo interesams, o ne viešajam interesui.

82. Teismo motyvai dėl to, kad patenkinus ieškovo prašymą vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidarytų negalimas, yra formalūs, todėl egzistuoja absoliutus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

93. Teismo atsisakymas pakeisti taikytą laikinąją apsaugos priemonę kita pažeidžia proporcingumo ir ekonomiškumo principus (CPK 145 str. 2 d.).

10Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007-04-24 nutartį palikti nepakeistą. Savo prašymą ieškovas motyvuoja tuo, kad:

111. Teismo nutartis užtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdytinumą ir užtikrina ieškovo teisę į teisminę gynybą (CPK 5 str.). Atsakovui nutraukus viešojo pirkimo procedūras, dėl kurio sąlygų vyksta ginčas, neliktų ginčo objekto (CPK 144 str., VPĮ 7 str. 2 d. 3 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-05-17 nutartis c. b. Nr. 2-306/2007).

122. Teismo 2007-04-24 nutartis užkerta kelią atsakovui piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, neleidžia nutraukti ginčo objektu tapusio pirkimo procedūrų ir inicijuoti naujas.

133. Atsakovo prašoma pritaikyti laikinoji apsaugos priemonė yra neteisėta, nes jos taikymo galimybė nėra numatyta CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje ir kituose įstatymuose. Pagal VPĮ 122 straipsnio trečiąją dalį vienintelė taikytina nagrinėjamuoju atveju laikinoji apsaugos priemonė yra pirkimo procedūrų sustabdymas.

144. Teismo 2007-04-24 nutartis nepažeidžia viešojo intereso, ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta pakeisti laikinąją apsaugos priemonę, absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.), ir neturi pagrindo apelianto argumentas, jog egzistuoja absoliutus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 straipsnio antrosios dalies 4 punkte.

17Pagal VPĮ viešojo pirkimo procedūros sustabdomos, kuomet perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). VPĮ 7 straipsnio antrosios dalies 1 punktas numato, kad viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Todėl konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Nutraukus viešojo pirkimo procedūras, ieškovo teisėtų interesų teisminė gynyba netektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu, o priemonė, numatyta VPĮ 122 straipsnio trečiojoje dalyje - pirkimo procedūrų sustabdymas, pasidarytų teisiškai bereikšmė. Todėl atsakovo prašoma pritaikyti laikinoji apsaugos priemonė negalėtų užtikrinti teismo sprendimo įvykdymo ir ieškovo teisės į teisminę gynybą pagal jo pareikštą ieškinį. Pažymėtina, kad viešojo pirkimo procedūrų nutraukimas galėtų būti taikomas kaip alternatyvus ginčo tarp šalių išsprendimo būdas, perkančiajai organizacijai ir tiekėjui išsprendžiant ginčą taikiu būdu.

18Nepagrįsti ir apelianto argumentai, jog teismas, atsisakydamas pakeisti laikinąją apsaugos priemonę, pažeidė viešąjį interesą (vartotojų interesus). Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Pagal bylos duomenis, nėra nutrauktas elektros energijos tiekimas Vilniaus miestui ir dėl to nėra pagrindo laikyti, jog gali būti pažeisti vartotojų interesai ir lūkesčiai dėl aprūpinimo elektros energija, byloje nėra duomenų, jog dėl ginčo konkurso sustabdymo padaugėjo ar padaugės elektros energijos tiekimo trikdžių, gedimų elektros įtampos tinkluose. Apelianto nurodoma būtinybė iki 2010 metų įrengti nuotolinio valdymo sistemą pagal jo parengtą Elektros ir telekomunikacinių tinklų vystymo ir kitus planus, taip pat nesudaro pagrindo pakeisti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę į apelianto nurodytąją.

19CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Analogiško pobūdžio norminė taisyklė įtvirtinta ir VPĮ, kurio 122 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, įvertinant, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

20Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas, nepatenkindamas atsakovo prašymo, pažeidė ekonomiškumo ir proporcingumo principus (CPK 145 str. 2 d., 7 str., 8 str.). Beje, šiam teiginiui pagrįsti apeliantas nepateikė nė vieno įrodymo, o jo argumentai dėl Elektros energetikos įstatymo 21 straipsnio 3 ir 9 punktuose numatytų pareigų vykdymo taip pat nesudaro pagrindo teigti, jog buvo pažeisti aukščiau nurodyti principai. Pažymėtina, kad VPĮ 7 straipsnio 3 dalyje numatyta pirkimo procedūrų pabaiga – šių procedūrų nutraukimas apskritai negali būti taikoma kaip laikinoji apsaugos priemonė CPK normų prasme, nes neatitinka įstatyme nustatytų šio instituto tikslų – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą arba sumažinti galimos žalos atsiradimą. Įstatymas suteikia teisę šį klausimą spręsti specialiajai institucijai – Viešųjų pirkimų tarnybai, kuri, atsiradus aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras (VPĮ 7 str. 3 d.). Todėl teismas, spręsdamas ginčą dėl viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimo, neturi pagrindo spręsti dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo galimybės ir traktuoti tai kaip laikinąją apsaugos priemonę ieškiniui užtikrinti.

21Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri pagrįsta ir teisėta, todėl paliktina nepakeista (CPK 338 str., 329 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 24 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Siemens“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl viešojo... 3. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 4. Atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui prašymą dėl... 5. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 24 d. nutartimi atmetė atsakovo... 6. Atskiruoju skundu atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ prašo Vilniaus... 7. 1. Dėl atsakovo vykdomo projekto svarbos nenutraukus pirkimo procedūrų... 8. 2. Teismo motyvai dėl to, kad patenkinus ieškovo prašymą vieną laikinąją... 9. 3. Teismo atsisakymas pakeisti taikytą laikinąją apsaugos priemonę kita... 10. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 11. 1. Teismo nutartis užtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdytinumą ir... 12. 2. Teismo 2007-04-24 nutartis užkerta kelią atsakovui piktnaudžiauti... 13. 3. Atsakovo prašoma pritaikyti laikinoji apsaugos priemonė yra neteisėta,... 14. 4. Teismo 2007-04-24 nutartis nepažeidžia viešojo intereso, ekonomiškumo ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 17. Pagal VPĮ viešojo pirkimo procedūros sustabdomos, kuomet perkančioji... 18. Nepagrįsti ir apelianto argumentai, jog teismas, atsisakydamas pakeisti... 19. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas,... 21. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 24 d....