Byla 2S-291-198/2016
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., UAB „Kulpės slėnis“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Golden capital“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-10243-956/2015 pagal pareiškėjos UAB „Golden capital“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., UAB „Kulpės slėnis“,

Nustatė

3pareiškėja prašė panaikinti antstolio A. B. 2015-11-17 reikalavimą pateikti duomenis apie turimą turtą bei dokumentus vykdomojoje byloje Nr. 0025/11/02679; priteisti iš antstolio A. B. visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas priėmė pareiškėjo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir sustabdė pareiškėjo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. Antstolis, vykdydamas Panevėžio apygardos teismo nutartyje nustatytus įpareigojimus, 2015-07-20 priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje „Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo“ S.3.5. Nr. 14023. Nurodė, kad šiuo metu nutartis yra galiojanti ir privalo būti vykdoma. Todėl nauji areštavimo veiksmai neduos jokios realios naudos išieškotojui, jie gali tik padaryti žalą bendrovei, kuria ketinama restruktūrizuoti. Galimas tik turto areštavimas, tačiau turto išieškojimas yra draudžiamas. Antstolis apie tai buvo informuotas, tačiau priėmė ginčijamą patvarkymą. Be to, priimtas patvarkymas yra nemotyvuotas.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Golden capital“ skundą atmetė. Teismas darė išvadą, kad byloje ginčijamas 2015-11-17 antstolio reikalavimas pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą yra teisėtas ir pagrįstas. Teismas atmetė pareiškėjos argumentą, kad antstolio 2015-11-17 reikalavimas prieštarauja Panevėžio apygardos teismo 2015-06-25 nutarčiai, kadangi sustabdžius vykdomąją bylą antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti, ką nagrinėjamu atveju ir atliko antstolis, t.y. siekė surasti skolininko turtą. Teismas nurodė, kad tokiu būdu apsaugomos išieškotojo teisės, užtikrinamas vykdomojo dokumento įvykdymas nesuvaržo skolininko interesų, kadangi areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams. Teismas taip pat nurodė, kad antstolis, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę gauti visą informaciją, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2-3 d.), o skolininkas turi pareigą tokią informaciją pateikti (CPK 645 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą ( CPK585 str. 1 d.). Teismas atmetė pareiškėjos argumentą, kad 2015-11-17 reikalavimas yra nemotyvuotas, kadangi reikalavimas atitinka antstolio priimamiems procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus.

5Pareiškėja UAB „Golden capital“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti antstolio A. B. 2015-11-17 Reikalavimą pateikti duomenis apie turimą turtą bei dokumentus, priimtą vykdomojoje byloje Nr.0025/11/02679. Pareiškėja nurodo, kad teismas klaidingai konstatavo tą aplinkybę, kad sprendimą vykdantis antstolis norėjo tik surasti turtą ir jį areštuoti. Iš vykdomosios bylos dokumentų aiškiai matyti, kad antstolis vykdė išieškotojo nurodymus surasti turtą, jį areštuoti ir nedelsiant skelbti turto pardavimo varžytynes. Šiam teiginiui įrodyti pareiškėja prideda išieškotojo raštišką prašymą, kurio kopija yra padaryta iš vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 medžiagos. Tokie veiksmai (turto varžytynių paskelbimas) aiškiai pažeistų Panevėžio apygardos teisino 2015-06-25 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr.B2-605-252/2015, kuria teismas sustabdė UAB „Golden capital" turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. Pareiškėja taip pat nurodo, kad išieškotojo UAB „Kulpės slėnis“ naudai ir taip yra areštuota labai daug įvairaus turto, tačiau joks realus išieškojimas po turto arešto kažkodėl nebuvo vykdomas. Todėl naujo turto paieška ir jo areštavimas nepagrįstai ir neproporcingai varžytų pareiškėjos, kaip vykdymo proceso dalyvio (skolininkės) teises, o taip pat pažeistų imperatyviąją teisės normą (CPK 675 str. 2 d.), kuri nustato, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pareiškėja mano, kad antstolis pirmiausia turėjo pamėginti realizuoti prieš tai areštuotą turtą (5050 vnt. UAB „Nemuno verslo centras" paprastąsias vardines akcijas ir/arba 3 048 833 vnt. UAB „Nevėžio vingis" paprastąsias vardines akcijas ir/arba J. G. priklausantį nekilnojamąjį turtą) ir tik tuo atveju, jei šį turtą varžytynėse parduoti nepavyktų ir jį atsisakytų perimti išieškotojas, areštuoti kitą skolininkams priklausantį turtą.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, tame tarpe – ir pagrindo, numatyto CPK 329 str. 2 d. 4 p., nenustatyta.

8Byloje kilo ginčas dėl antstolio veiksmų teisėtumo, atliktų vykdomojoje byloje po to, kai vykdomoji byla buvo sustabdyta. Pirmosios instancijos teismas antstolio veiksmus pripažino teisėtais ir pareiškėjos (skolininkės) skundą atmetė. Apeliantė (pareiškėja) pateikė atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas dėl žemiau nurodytų motyvų.

9Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). CPK 628 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad, sustabdžius vykdomąją bylą šio Kodekso 626 ir 627 straipsniuose nustatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. Šioje normoje įtvirtinta, kokius vykdymo veiksmus antstolis gali atlikti, kai sustabdoma vykdomoji byla. Tuo atveju, kai vykdomoji byla sustabdoma kitais CPK ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais, antstolis turi teisę atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus. Toks teisinis reguliavimas, sudarantis pagrindą net ir vykdomosios bylos sustabdymo atveju antstoliui atlikti turto paieškos ir arešto veiksmus, grindžiamas išieškotojo teisių apsauga bei poreikiu užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir pernelyg nevaržo skolininko interesų, nes areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-08-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013).

10Iš vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 nustatyta, kad antstolis A. B. 2011 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu Nr. 0025/11/02679 priėmė vykdyti Panevėžio apygardos teismo 2011-07-18 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1000-452/2010 dėl 502608,62 Lt išieškojimo iš UAB „Golden capital“ UAB „Kulpės slėnis“ (buvęs AB Invetex) naudai (vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 I t. l. 1-2; 4). Panevėžio apygardos teismas 2015-06-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-605-252/2015 priėmė UAB „Golden capital“ vadovo pareiškimą dėl UAB „Golden capital“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo, sustabdė UAB „Golden capital“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus (vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 II t. l. 9). Antstolis, vykdydamas Panevėžio apygardos teismo 2015-06-25 nutartyje nustatytus įpareigojimus ir vadovaujantis CPK 613 str., 626 str. 2 d. 3 p., 2015-07-20 priėmė patvarkymą „Dėl vykdymo veiksmų sustabdymo“ S.3.5. Nr. 14023 (vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 II t. l. 11-12). 2015-11-17 antstolis priėmė reikalavimą pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą S-3.5 Nr. 21468, kuriuo UAB „Golden capital“ pareikalavo per 3 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti kasos knygą (paskutinių įrašų, originalą) bei duomenis apie turtą, esantį pas trečiuosius asmenis (piniginės lėšos), tai yra pas D. P., bei nurodyti jo gyvenamąją vietą (vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 II t. l. 121). Minėtas reikalavimas UAB „Golden capital“ įteiktas 2015-11-19 (vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 II t. l. 139). 2015-11-19 antstolio kontoroje gautas pareiškėjo skundas dėl 2015-11-17 reikalavimo pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą, kurį antstolis atsisakė tenkinti ir su vykdomąja byla Nr. 0025/11/02679 perdavė Panevėžio miesto apylinkės teismui (b.l. 3-4; vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 II t. l. 134-136; III t. l. 36-37).

11Byloje nustatyta, jog antstolis, vykdydamas Panevėžio apygardos teismo 2015-06-25 nutartyje nustatytus įpareigojimus, 2015-07-20 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, kuriuo sustabdė vykdomąją bylą Nr. 0025/11/02679 (vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 II t. l. 11-12). LR CPK 628 str. 3 d. įtvirtinta, kad sustabdžius vykdomąją bylą LR CPK 626 ir 627 str. numatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. Sustabdžius išieškojimo vykdymą, yra sustabdomi turto realizavimo ir lėšų paskirstymo ir išmokėjimo veiksmai, kurie gali sukelti skolininkui neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, nes atlikus minėtus veiksmus, skolininkas patiria nebe disponavimo teisės apribojimus, bet netenka pačios nuosavybės teisės į turtą. Tuo tarpu, turto paieškos ir arešto veiksmai pernelyg nevaržo skolininko interesų, nes areštuotas turtas neskirstomas išieškotojams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-08-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013).

12Nagrinėjamu atveju, antstolis, 2015-07-20 patvarkymu sustabdęs vykdomąją bylą Nr. 0025/11/02679, 2015-11-17 priėmė kitą patvarkymą „Pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą“, kuriuo pareikalavo pateikti kasos knygą bei duomenis apie turimą turtą S-3.5 Nr. 21468, kuriuo UAB „Golden capital“ pareikalavo per 3 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti kasos knygą (paskutinių įrašų, originalą) bei duomenis apie turtą, esantį pas trečiuosius asmenis (piniginės lėšos), tai yra pas D. P., bei nurodyti jo gyvenamąją vietą (vykdomosios bylos Nr. 0025/11/02679 II t. l. 121). Taigi, šiuo patvarkymu, antstolis ėmėsi priemonių surasti skolininko turtą, kaip kad yra numatyta CPK 628 str. 3 d. Skundžiamas antstolio patvarkymas, skirtas skolininkės turtui surasti, nesuvaržė skolininkės interesų ir nesukėlė skolininkei neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog antstolis, sustabdęs vykdomąją bylą, priėmė ginčo patvarkymą nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų.

13Apeliantė nurodo, kad teismas klaidingai konstatavo tą aplinkybę, kad sprendimą vykdantis antstolis norėjo tik surasti turtą ir jį areštuoti, kadangi iš vykdomosios bylos dokumentų yra aiškiai matyti, kad antstolis vykdė išieškotojos nurodymus surasti turtą, jį areštuoti ir nedelsiant skelbti turto pardavimo varžytynes. Šie apeliantės argumentai yra nepagrįsti. Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, jog antstolis vykdė išieškotojo nurodymus nedelsiant skelbti turto pardavimo varžytynes. Priešingai apeliantės argumentams, 2015-03-10 išieškotojos prašymas dėl turto areštavimo ir varžytinių skelbimo neįrodo, kad antstolis vykdė išieškotojos nurodymus nedelsiant skelbti turto pardavimo varžytynes. Tai, kad toks prašymas buvo pateiktas dar nereiškia, kad antstolis jį vykdė - nedelsiant skelbė turto pardavimo varžytines. Vykdomosios bylos duomenimis, patvarkymas dėl turto pardavimo iš varžytinių nebuvo priimtas. Todėl atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas klaidingai konstatavo tą aplinkybę, kad sprendimą vykdantis antstolis norėjo tik surasti turtą ir jį areštuoti.

14Apeliantė nurodo, kad išieškotojos naudai yra areštuota turto daugiau, negu jo reikia išieškomai sumai padengti, todėl naujo turto paieška ir jo areštavimas nepagrįstai ir neproporcingai varžytų pareiškėjos, kaip vykdymo proceso dalyvio (skolininkės) teises, o taip pat pažeistų imperatyviąją teisės normą (CPK 675 str. 2 d.), kuri nustato, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės argumentais nesutinka. Šioje nutartyje konstatuota, kad ginčo patvarkymu antstolis ėmėsi priemonių surasti skolininko turtą, kaip kad yra numatyta CPK 628 str. 3 d. Skundžiamas antstolio patvarkymas, skirtas skolininkės turtui surasti, nesuvaržė skolininkės interesų ir nesukėlė skolininkei neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių. Be to, šioje byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad antstolis areštavo akivaizdžiai daugiau turto negu reikalinga įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms padengti, ir dėl to antstolio reikalavimas pateikti informaciją ir dokumentus yra visiškai nesavalaikis, bereikalingas, todėl naikintinas. Priešingai, kadangi pareiškėjos turtas jau yra areštuotas ir kitų antstolių, egzistuoja reali tikimybė, kad net ir suradus bei areštavus papildomai kitą skolininkės turtą, negalės būti visiškai padengtas skolinis reikalavimas ir vykdymo išlaidos. Byloje nėra duomenų, kad areštuotos įmonių UAB „Nevėžio vingis“ ir UAB „Nemuno verslo centras“ akcijos yra pelningos. Šiaulių apygardos teismo 2014-10-23 nutartimi UAB „Nevėžio vingis“ iškelta bankroto byla. Be to, pažymėtina, kad apeliantė skundžia antstolio patvarkymą kuriuo, antstolis ėmėsi priemonių surasti skolininko turtą, o ne jį areštuoti. Be to, skunde dėl antstolio patvarkymo panaikinimo apeliantė yra nurodžiusi, kad turto areštavimas yra galimas, tačiau turto išieškojimas yra draudžiamas.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, jog pirmosios instancijos tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, ji paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 22d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai