Byla A-438-2608-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui V. K., trečiojo suinteresuotojo asmens Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamento atstovui A. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio bei atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Medžiotojų klubo „Sakalas“ skundą atsakovui Lazdijų rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būreliui, Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamentui, Alytaus rajono savivaldybei dėl įsakymų panaikinimo

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą bei patikslintus skundus, kuriais prašė iš dalies panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr.(1.2.)V-162 dalyje dėl „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto tvirtinimo bei Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-155-(1.2.) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo ir 2009 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. V-169- (1.2.) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-155-(1.2.) pakeitimo". 2010 m. spalio 26 d. pareiškėjas medžiotojų klubas „Sakalas“ pateikė teismui prašymą, kuriuo atsisakė reikalavimų panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-155-(1.2.) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo ir 2009 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. V-169- (1.2.) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-155-(1.2.) pakeitimo".

5Pareiškėjas nurodė, jog 2002 m. spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymui, medžiotojų klubas „Sakalas", šio įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka kreipėsi į Alytaus ir Lazdijų rajonų medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisijas, prašydamas pripažinti ir įregistruoti jų naudojamą medžioklės plotų vienetą, esantį tiek Alytaus, tiek Lazdijų rajono savivaldybių teritorijoje. Šis prašymas buvo patenkintas. Alytaus apskrities viršininkas 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 192-v patvirtino medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vieneto projektą ir jų priedus. 2009 m. balandžio 2 d. medžiotojų klubo „Sakalas" prezidentas A. R. iš Alytaus apskrities viršininko administracijos gavo pranešimą, kad Alytaus apskrities viršininko 2009 m. kovo 18 d. įsakymu yra sudaryta komisija „Dėl „Seirijų" medžiotojų klubo ir medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetų sutapimo" ir jį pakvietė dalyvauti komisijos posėdyje 2009 m. balandžio 6 d. 10 val. Nuvykęs į šios komisijos posėdį medžiotojų klubo „Sakalas" prezidentas A. R. iš komisijos narių sužinojo, kad „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienetas yra patvirtintas Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.2)V-162, užima ir dalį pavirtintų medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vieneto. Teisinės pagalbos kreipėsi į advokatą V. K., kuris kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją, prašydamas iki 2009 m. gegužės 1 d. pateikti advokato V. K. kontorai Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. (1.2)V-162 ir jo priedų, patvirtintas kopijas. Šiuos duomenis iš Alytaus apskrities viršininko administracijos advokatas V. K. gavo paštu 2009 m. balandžio 30 d.. Tokiu būdu, tik 2009 m. balandžio 30 d. pareiškėjo - medžiotojų klubo „Sakalas" prezidentas sužinojo ir gavo informaciją apie ginčijamą Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2.)V-162. Todėl, anot pareiškėjo, vieno mėnesio apskundimo terminas, numatytas Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje, šiuo atveju skaičiuotinas nuo 2009 m. balandžio 30 d. dienos. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog teismui manant priešingai, prašo šį terminą atnaujinti.

6Pareiškėjo nuomone, Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. (1.2.)V-162 dalyje dėl „Seirijų" medžiotojų klubo medžioklės plotų vieneto tvirtinimo yra neteisėtas, nes pažeidžia pareiškėjo teises bei prieštarauja Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo 8 straipsnio, 22 straipsnio nuostatoms. Alytaus apskrities viršininkas 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.2.)V-162 tvirtindamas „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienetą, neatsižvelgė į tai, kad Lazdijų rajone medžiotojų klubui „Sakalas" dar 2003 m. birželio 30 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 192-v, Lazdijų rajone Statiškės miške buvo patvirtinta 183,2 ha ploto teritorija, šis Alytaus apskrities viršininko įsakymas nėra nei atšauktas nei panaikintas. Alytaus apskrities viršininkas, priimdamas 2004 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. (1.2.)V-162 dėl „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto tvirtinimo neatsižvelgė į tai, kad pateikiant tvirtinti šio medžiotojų būrelio plotų vienetą, jo pateiktas planas nebuvo suderintas su gretimų medžioklės plotų naudotoju - medžiotojų klubu „Sakalas", kaip tai numato Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 3 punktas. Neatsižvelgta į tai, kad „Seirijų" medžiotojų būrelio Alytaus apskrities viršininkui pateiktas žodinis medžioklės plotų ribų aprašymas neatitiko jų pateikto medžioklės plotų vienetų plano ir tuo buvo pažeista Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 487/361 patvirtintų Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų 6 punktas. „Seirijų" medžiotojų būrelio žodinis medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas idealiai sutampa su pareiškėjo - medžiotojų klubo „Sakalas" žodiniu medžioklės plotų vieneto ribų aprašymu ir medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vieneto planu. „Seirijų" medžiotojų būrelis už tą medžioklės plotų vieneto dalį niekada nemokėjo ir nemoka valstybei mokesčių, šiuos mokesčius moka medžiotojų klubas „Sakalas". „Seirijų" medžiotojų būrelio Alytaus apskrities viršininkui pateiktas medžioklės plotų vieneto planas bei priedas apie medžiotojų klubo „Seirijai" plotų dydį ir jų pasiskirstymą, neatitinka šio būrelio medžioklės plotų vienetui sudarytam ir įstatymų nustatyta patvirtintam medžioklės tvarkos projektui, kuris kiekvienam medžiotojų klubui yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo 9 straipsnį. Pagal „Seirijų" medžiotojų būrelio sudarytą medžioklės plotų vieneto medžioklėtvarkos projektą šio medžiotojų būrelio medžioklės plotų ribos idealiai sutampa su pareiškėjo - medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklėtvarkos projektu ir su medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetu bei medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetų planu, kuris yra patvirtintas Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 192-v dėl medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vieneto projekto tvirtinimo.

7Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepime prašė nagrinėti bylą teismo nuožiūra.

8Atsakovas nurodė, kad Alytaus apskrities viršininkas 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 192-V, atsižvelgdamas į Alytaus rajono medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisijos 2003 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 7, patvirtino Alytaus skyriaus medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetų projektus ir jų priedus. Kauno apygardos administracinis teismas 2004 m. vasario 26 d. nagrinėjo administracinę bylą Nr. I5K-22/2004 , kurioje teismas konstatavo, kad be Aplinkos ministro 2000 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 144 bei Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus prie Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 144 Alytaus miškų urėdijai paskirtų ir profesionaliai medžioklei naudojamų 142 ha dydžio Rinkotų, 142 ha dydžio Bijotų, 179 ha Širvinto, 786 ha Statiškės ir 608 ha dydžio Trakų miškų, į prašomą pripažinti medžioklės ploto vienetą įeina ir kitos teritorijos, naudojamos trečiųjų suinteresuotų asmenų medžiotojų būrelių „Giraitė", „Kibirkštis“, „Sakalas" (Statiškės miško dalis) ir „Seirijis". Alytaus apskrities viršininkas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi ir remdamasis Kauno apygardos administracinio teismo 2004 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. I5K-22/2004, bei atsižvelgdamas į Lazdijų rajono medžioklės plotų vienetams bei riboms pakeisti komisijos 2003 m. vasario 27 d.nutarimą Nr. 4, 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.2)V-162 patvirtino medžiotojų klubo „Seirijis" medžioklės plotų vienetų projektą ir jų priedus.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybė atsiliepime su skundu nesutiko.

10Atsiliepime nurodė, jog 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. (1.2)-V-162 priimtas teisėtai ir pagristai. Šiuo įsakymu yra patvirtintas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienetų projektas. Projektas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo nuostatomis ir parengtas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. Dl-162 patvirtintas Medžioklėtvarkos projektų rengimo, aptarimo ir derinimo tvarkos aprašo nuostatas. Be to, trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, pareiškėjo skundui pateikti yra pasibaigę terminai.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus „Seirijų“ medžiotojų būrelis prašė pareiškėjo skundą atmesti.

12Atsiliepime nurodė, jog pareiškėjas žinojo apie ginčijamą sprendimą dar 2004 metais, kadangi pareiškėjas prašyme Komisijai dėl ginčytinos teritorijos priskyrimo jam priklausančiam medžioklės plotų vienetui pateikė jau po 2004-04-23 sprendimo priėmimo dienos. Be to, 2004 m. rugsėjo 28 d. pranešimu Nr. 28 (Priedas Nr. 2), kuris buvo pateiktas pareiškėjui, Komisija informavo jį apie tai, kad jo prašymas dėl ginčytinos teritorijos priskirtinumo nėra tenkinamas, kadangi ginčytina teritorija sprendimu jau yra priskirta Seirijų medžiotojų būrelio (toliau – ir Seirijų MB) medžioklės plotų vienetui. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, norint susipažinti su administracinių aktų dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų pakeitimo pakanka susipažinti su jo turiniu – atitinkamos savivaldybės sudarytos komisijos parengtu projektu, kuris yra viešai skelbiamas spaudoje. Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Seirijų MB 2004 m. liepos 20 d. išduotame Leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete jokios išlygos dėl ginčo teritorijos nedaromos. Informacija apie leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius yra vieša. Be to, 2009 m. sausio mėn. pareiškėjo medžiotojų iniciatyva Seirijų MB medžiotojui K. K. buvo pradėta administracinės teisės pažeidimo byla. Pareiškėjas žodžiu buvo informuotas apie tai, kad sprendimu ginčytina teritorija priskirta Seirijų MB plotų vienetui, į K. K. administracinę bylą buvo pateikta informacija apie sprendimą bei ginčytinos teritorijos priklausomumą Seirijų MB medžioklės plotų vienetui. Kauno apygardos administracinio teismo 2004 m. vasario 26 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I5K-22/2004 buvo konstatuota, kad buvusiam Metelių profesionalios medžioklės plotų vienetui priklausiusios teritorijos, taigi ir ginčo teritorija, pagrįstai buvo Komisijos paskirstyta. Taigi Komisija turėjo teisę priimti sprendimus dėl ginčo teritorijos paskirstymo. Seirijų MB mano, kad pareiškėjas negalėjo ginčo teritorijoje medžioti kitomis sąlygomis nei kiti subjektai, kadangi ginčo teritorija iki pat Kauno apygardos administracinio teismo 2004 m. vasario 26 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I5K-22/2004 buvo priskirtina Metelių profesionalios medžioklės plotų vienetui. Seirijų MB būrelio duomenimis, Komisija niekada ir jokia apimtimi nepatvirtino/nesutiko, kad ginčo teritorija gali būti priskirta pareiškėjo medžioklės plotų vienetui. Seirijų MB duomenimis, Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymu patvirtintas projektas buvo išimtinai ir vienvaldiškai parengtas Alytaus rajono savivaldybės komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Kadangi ši komisija, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, vienvaldiškai galėjo konkrečiam medžioklės plotų vienetui priskirti tik Alytaus rajone esančias teritorijas, ginčo teritorijos, kaip esančios Lazdijų rajono teritorijoje, ji į Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymu patvirtintą pareiškėjo medžioklės plotų vienetą įtraukti negalėjo.

13II.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2)V-162 „Dėl medžioklės plotų vienetų projektų tvirtinimo“ dalyje dėl „Seirijų“ medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto tvirtinimo. Bylą dalyje dėl reikalavimų panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-155-(1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo" ir Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 21d. įsakymą Nr.V-169-(1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-155-(1.2.) pakeitimo" teismas nutraukė.

15Teismas konstatavo, jog 2010 m. spalio 26 d. pareiškėjas Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog atsisako reikalavimų panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-155-(1.2.) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo ir 2009 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. V-169- (1.2.) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-155-(1.2.) pakeitimo", kadangi Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-106-422/2010 panaikinto šiuos įsakymus. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog pareiškėjas, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 52 straipsnį, turi teisę atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Teismas nustatė, jog Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 8 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-106-422/2010 panaikino Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-155-(1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo" ir Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 21d. įsakymą Nr.V-169-(1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-155-(1.2.) pakeitimo", sprendimas yra įsiteisėjęs. Teismo posėdžio metu visi proceso dalyviai sutiko su dalies reikalavimų atsisakymu. Pirmosios instancijos teismo nuomone, dėl šių priežasčių laikytina, kad skundo dalinis atsisakymas įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų nepažeidžia, todėl byla dėl reikalavimų panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-155-(1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo" ir Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 21d. įsakymą Nr.V-169-(1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-155-(1.2.) pakeitimo" nutrauktina.

16Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, nusprendė, kad pareiškėjas apie Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-162 priėmimą sužinojo 2009 m. balandžio 6 d. (kaip pats nurodo skunde) Alytaus apskrities viršininko administracijoje vykusio specialiai sudarytos komisijos posėdžio metu, o šio įsakymo turinį sužinojo 2009 m. balandžio 30 d., kai Alytaus apskrities viršininko administracija advokatui V. K. (medžiotojų klubo „Sakalas" prezidento pavedimu) atsiuntė 2004 m. birželio 28 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymo Nr. V-162 kopiją bei kitus susijusius dokumentus. Taigi, pareiškėjas nepraleido skundo padavimo teismui termino, nes net ir nuo sužinojimo apie ginčijamą įsakymą dienos, t. y. 2009 m. balandžio 6 d., iki skundo padavimo teismui dienos, t. y. 2009 m. gegužės 5 d., nebuvo praėjęs vienas mėnuo.

17Dėl atsakovo 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2)V-162 teisėtumo ir pagrįstumo teismas konstatavo, jog Alytaus apskrities viršininkas, priimdamas 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2)V-162, dalyje dėl ‚Seirijų“ medžiotojų būrelio plotų vieneto tvirtinimo, nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nustatančių, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, šio įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų viešąjį administravimą reglamentuojančių objektyvumo, proporcingumo, efektyvumo principų, Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, 2 dalies nuostatų, pažeidė teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus, pareiškėjo medžiotojų klubo „Sakalas“ teises ir interesus teisėtai naudojantis minėtais medžioklės plotais (Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo 12 straipsnis). Teismo nuomone, tai sudaro besąlygišką pagrindą ginčijamą įsakymą panaikinti (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog „Seirijų" medžiotojų būrelio Alytaus apskrities viršininkui pateiktas ir įsakymu patvirtintas medžioklės plotų vieneto planas bei „Seirijų“ medžiotojų būrelio prašymas, pateiktas Medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisijai patvirtina, jog „Seirijų" medžiotojų būrelio Alytaus apskrities viršininkui pateiktas žodinis medžioklės plotų ribų aprašymas neatitiko jų pateikto medžioklės plotų vienetų plano. „Seirijų“ medžiotojų būrelio prašymas bei medžiotojų klubo „Sakalas“ medžioklės plotų ribų aprašymas patvirtina, jog Seirijų" medžiotojų būrelio žodinis medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas (kiek tai liečia ribas tarp „Seirijų" medžiotojų būrelio ir medžiotojų klubo „Sakalas") sutampa su medžiotojų klubo „Sakalas" žodiniu medžioklės plotų vieneto ribų aprašymu ir medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vieneto planu, kurie yra patvirtinti Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 192-v. Be to, „Seirijų" medžiotojų būrelio Alytaus apskrities viršininkui pateiktas medžioklės plotų vieneto planas bei priedas apie medžiotojų klubo „Seirijai" plotų dydį ir jų pasiskirstymą neatitinka šio būrelio medžioklės plotų vienetui sudarytam ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintam medžioklėtvarkos projektui. Todėl darytina išvada, jog Alytaus apskrities viršininkas, svarstydamas projektą, kurį patvirtino 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.2)V-162, nenustatė dokumentuose esančių neatitikimų, ir patvirtino projektą nenustatęs faktų, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.

19Teismas nustatė, kad tai, jog „Seirijų“ medžiotojų būrelio plotų vieneto planas nebuvo suderintas su gretimų medžioklės plotų naudotoju - medžiotojų klubu „Sakalas", nepažeidė Medžioklės įstatymo, nes šis įstatymas nenustato privalomo rašytinių medžioklės plotų ribų suderinimo su visais gretimų medžioklės plotų naudotojais protokolų surašymo, ir jie turi būti pateikiami tik tada, jei buvo surašyti. Tačiau Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (akto redakcija galiojusi nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 18 d.) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos vadovaujantis medžioklėtvarkos principais, užtikrinant racionalų medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą medžiojamųjų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei saugų medžiojimą, taip pat kad būtų išvengta didesnės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos žmogaus ūkinės veiklos objektams. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos šiais atvejais: 1) kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose pagal šio įstatymo reikalavimus nėra sudarytų medžioklės plotų vienetų arba kuriuos egzistuojančių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti; 2) egzistuojančius medžioklės plotų vienetus padalijant arba juos sujungiant, kai toks sudarymas atliekamas medžioklės plotų naudotojų susitarimu, šio straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais; 3) kai medžioklės plotų vieneto ribas arba teritorijas, kuriose leidžiama medžioti, būtina patikslinti, įsteigus pagal Saugomų teritorijų įstatymą naujas saugomas teritorijas arba pakeitus esamų saugomų teritorijų, kuriose medžioti draudžiama, ribas; 4) kai gaunamas atitinkamas medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas. Teismo vertinimu, remiantis byloje esančiai dokumentais, nenustatyta nei viena iš šių įstatyme nustatytų sąlygų. Kadangi 2003 m. birželio 30 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 192-v, nustatęs medžioklės plotų vienetus ginčo teritorijoje, priimant ginčijamą įsakymą, jau buvo priimtas ir galiojantis, šių medžioklės plotų naudotojas – pareiškėjas, nebuvo atsisakęs juos naudoti, nebuvo susitarimo tarp medžiotojų klubų dėl teritorijos sujungimo ar dalijimo, nebuvo įsteigta naujų saugomų teritorijų, nebuvo gautas naujas medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas, todėl pagal Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, nebuvo pagrindo ginčijamu įsakymu pakeisti medžioklės plotų vienetų ribas.

20III.

21Apeliaciniu skundu tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelis prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą bei palikti galioti Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr.( 1.2)V-162 „Dėl medžioklės plotų vienetų patvirtinimo". Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

221. Vertinant Medžiotojų klubo „Sakalas" pateikto skundo nuostatas ir su juo pateiktus priedus kuriais remiamasi ginant savo interesus, akivaizdu, kad Lazdijų rajono medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms keisti komisiją nebuvo informuota apie Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 192-V buvimą. Tokia prielaida darytina remiantis Lazdijų rajono medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms keisti komisijos 2003 m. vasario 27 d. posėdžio protokolo Nr.4 ir 2004 m. rugpjūčio 17 d. protokolo nuostatomis. Kaip matyti iš šių protokolų Alytaus medžiotojų klubas „Sakalas" du kartus kreipėsi su prašymu dėl medžioklės plotų suteikimo Lazdijų rajono teritorijoje ir abu kartus buvo atsisakyta tenkinti Alytaus medžiotojų klubo „Sakalas" prašymus. Atsižvelgiant į šiuos Lazdijų rajono medžioklės plotų vienetų sudarymo ir riboms keisti komisijų posėdžių protokolus, Seirijų medžiotojų būrelio prašymu buvo sudarytas ir šiam medžiotojų būreliui paskirtas medžioklės ploto vienetas, kuris buvo patvirtintas Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.2) V-162. Apelianto nuomone, Kauno apygardos administracinis teismas skundžiamame sprendime nevertino visų šių aplinkybių, dėl ko jo priimtas sprendimas yra nepagrįstas.

232. Skundžiamas aktas, Alytaus apskrities viršininko įsakymas Nr.(1.2)V-162, buvo priimtas 2004 m. birželio 28 d. Pareiškėjas į teismą dėl šio įsakymo priėmimo kreipėsi praėjus 6 (šešiems) metams. Kadangi šis administracinis aktas suinteresuotam asmeniui neturėjo būti įteiktas, todėl tokio subjekto skundo padavimo terminas pradėdamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą dienos. Pareiškėjas teigė, kad apie skundžiamą Alytaus apskrities viršininko įsakymą sužinojo 2009 m. balandžio 06 d. Tačiau, apelianto nuomone, šis teiginys neatitinka tikrovės, kadangi administracinėje byloje yra pakankamai pateiktą rašytinių įrodymų, įrodančių, jog pareiškėjas žinojo apie tokio dokumento buvimą jau anksčiau ir buvo kreipęsis į Lazdijų rajono savivaldybės komisiją medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Šią aplinkybę, anot apelianto, pagrindė ir atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės atstovai teismo posėdžio metu.

243. Priimdamas ginčijamą sprendimą panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2) V-162 „Dėl medžioklės plotų vieneto projektų tvirtinimo" dalyje dėl „Seirijų“ medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto tvirtinimo pirmosios instancijos teismas, neįsigilinęs į sprendimo esmę, panaikino įsakymą ir toje dalyje kurioje „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienetas nepersidengia su Medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetu. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas taip pat pažeidė teisingumo bei protingumo principus, „Seirijų“ medžiotojų būrelio teises ir teisėtus interesus.

25Apeliaciniu skundu atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - pareiškėjo medžiotojų klubas „Sakalas“ skundą dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2.)V-162 „Dėl medžioklės plotų vienetų projektų tvirtinimo" dalyje dėl „Seirijų“ medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto tvirtinimo atmesti, kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

261. Kauno apygardos administracinis teismas savo sprendime nepagrįstai konstatavo, kad „nėra teisinio pagrindo teigti, jog pareiškėjas (medžiotojų klubas „Sakalas") apie 2004 m. birželio 28 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymą Nr. (1.2)V-162 sužinojo anksčiau negu 2009 m. balandžio 6 dieną". Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas". Atsakovo nuomone, apie ginčijamą Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2)V-162 pareiškėjas žinojo dar 2004 metais, nes Lazdijų rajono komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 2004 m. rugpjūčio 17 d. (posėdžio protokolas Nr. 10) nutarė netenkinti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus medžiotojų klubo „Sakalas" prašymo „Dėl medžioklės plotų vieneto ribų nustatymo ir patvirtinimo", kuriuo pareiškėjas prašė priskirti pareiškėjui medžioklės plotų vienetui Statiškės miško 8, 9, 10, 11 kvartalus ir dalį 14 kvartalo, t. y. Statiškės miško plotus, kurie yra šios administracinės bylos priežastimi. Lazdijų rajono komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti apie savo sprendimą 2004 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 28 informavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus medžiotojų klubo „Sakalas“ prezidentą A. R. apie tai, kad jų prašymas dėl ginčytinos teritorijos priskirtinumo nėra tenkinamas bei kad medžioklės plotų ribos jau patvirtintos apskrities viršininko įsakymu.

272. Kauno apygardos administracinis teismas savo sprendime nepagrįstai konstatavo ir tai, „kad apskrities viršininko administracijos funkcija tvirtinti medžioklės plotų vienetų sudarymo bei ribų keitimo projektus reiškia, jog nurodytas viešojo administravimo subjektas privalo priimti individualaus pobūdžio aktą." Apelianto nuomone, Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. (1.2.)V-162 „Dėl medžioklės plotų vienetų projektų tvirtinimo" yra norminis administracinis teisės aktas, nes atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalies reikalavimus: „norminis teisės aktas - įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei." Tačiau Kauno apygardos administracinis teismas neįvertino visų skundžiamo akto požymių ir nepadarė teisiškai pagrįstos išvados, ar tai individualus administracinis aktas, ar tai norminis administracinis aktas.

28Atsiliepime į trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio apeliacinį skundą pareiškėjas Medžiotojų klubas „Sakalas“ nurodo, jog su šiuo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

291. Kaip pažymi pareiškėjas, savo apeliaciniame skunde apeliantas daugiausia pasisako ne dėl ginčijamo Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-162, o dėl Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 192-v, kuriuo buvo patvirtintas pareiškėjo medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetas, teisėtumo. Tačiau, kaip teigia atsakovas, šis Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymas apskritai nėra nagrinėjamos administracinės bylos ir ginčo dalykas, o jo pagrįstumo klausimas jau yra išspręstas kitoje administracinėje byloje, ką teisingai pastebėjo ir nurodė Kauno apygardos administracinis teismas savo sprendime.

302. Pareiškėjas nesutinka su apelianto pozicija, jog skundas pirmosios instancijos teismui buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą. Pareiškėjas akcentuoja, kad skundo padavimo teismui terminas yra numatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje ir jis pareiškėjo nebuvo praleistas, o skundas buvo paduotas laiku. Tai, anot pareiškėjo, yra patvirtinta byloje surinktais duomenimis, kuriais remiantis tik 2009 m. balandžio 2 d. medžiotojų klubo „Sakalas" prezidentas A. R. iš Alytaus apskrities viršininko administracijos gavo pranešimą, kad Alytaus apskrities viršininko 2009 m. kovo 18 d. įsakymu yra sudaryta komisija „Dėl „Seirijų“ medžiotojų klubo ir medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetų sutapimo" ir Alytaus apskrities viršininko administracija jį pakvietė dalyvauti komisijos posėdyje, kuris Alytaus apskrities viršininko administracijoje įvyko 2009 m. balandžio 6 d., 10 val.. Nuvykęs į šios komisijos posėdį medžiotojų klubo „Sakalas" prezidentas A. R. iš komisijos narių sužinojo, kad „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienetas yra patvirtintas Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.2)V-162, užima ir dalį jau ankstesniu Alytaus apskrities viršininko įsakymu (2003 m. birželio 30 d.) pavirtintų medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vieneto. Kadangi buvo akivaizdžiai matyti, kad šis Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymas pažeidžia medžiotojų klubo „Sakalas" teises ir teisėtus interesus, medžiotojų klubo „Sakalas" prezidentas A. R., norėdamas užginčyti šį Alytaus apskrities viršininko įsakymą, šių metų balandžio mėn. 24 d. kreipėsi teisinės pagalbos į advokatą V. K.. Advokatas V. K. 2009 m. balandžio 23 d. su prašymu kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją prašydamas iki 2009 m. gegužės 1 d. pateikti pateikti advokato V. K. kontorai Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. (1.2)V-162 ir jo priedų patvirtintas kopijas ir bei Alytaus apskrities viršininko 2009 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-89-(1.2) sudarytos komisijos, tyrusios „Seirijų" medžiotojų būrelio bei medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetų sutapimą, priimtų išvadų patvirtintą kopiją. Šiuos duomenis iš Alytaus apskrities viršininko administracijos advokatas V. K. gavo paštu 2009 m. balandžio 30 d. Tokiu būdu, tik 2009 m. balandžio 30 d. pareiškėjo - medžiotojų klubo „Sakalas" - sužinojo ir gavo informaciją apie ginčijamą Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2.)V-162.

313. Pareiškėjas akcentuoja, jog apeliantas savo apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendimu nepagrįstai panaikino tik Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą dalyje dėl „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto patvirtinimo, tačiau nepasisakė apie Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms keisti sprendimą. Šiuo klausimu pareiškėjas pastebi, jog Komisijos sprendimas dėl medžioklės plotų vieneto projekto, kol jis nėra patvirtintas apskrities viršininko įsakymu, nesukelia teisinių pasekmių, kadangi tai yra tik projektas ir siūlymas apskrities viršininkui tokį medžioklės plotų vienetą patvirtinti, kurio jis turi teisę ir netvirtinti, jeigu jis neatitinka Medžioklės įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų. Tačiau juridines pasekmes sukelia tik apskrities viršininko sprendimas, kuris galutinai užbaigia šią administracinę procedūrą dėl medžioklės plotų vieneto suformavimo.

324. Pasak pareiškėjo, nepagrįstas yra ir apeliacinio skundo motyvas, kad teismas, priimdamas sprendimą panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2.) V-162 „Dėl medžioklės plotų vieneto projektų tvirtinimo" neįsigilino į sprendimo esmę ir panaikino įsakymo ir toje dalyje, kurioje „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienetas nepersidengia su medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetu. Kaip teigia pareiškėjas, Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. (1.2.) V-162 „Dėl medžioklės plotų vieneto projektų tvirtinimo" dalyje dėl „Seirijų" medžiotojų būrelio, apima galutinę visą atitinkamo medžioklės plotų vieneto sudarymo administracinę procedūrą kurią atliekant reikia laikytis tam tiktų reikalavimų - t. y. turi būti priimtas Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nutarimas, sudarytas ir suderintas su gretimais medžioklės plotų naudotojais medžioklės plotų vieneto planas su priedais apie medžioklės plotų vieneto plotų dydį ir jų pasiskirstymą, sudarytas ir patvirtintas medžioklėtvarkos projektas ir t.t. Todėl, atliekant šių administracinių procedūrų visumą, ji privaloma visam medžioklės plotų vienetui, o ne jo daliai. Pareiškėjo nuomone, atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas kitaip ir negalėjo pasielgti kaip tik panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2.) V-162 „Dėl medžioklės plotų vieneto projektų tvirtinimo" dalyje dėl viso „Seirijų“ medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto.

33Atsiliepime į atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą pareiškėjas Medžiotojų klubas „Sakalas“ nurodo, jog su šiuo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, atsiliepimą grindžia tais motyvais bei argumentais, kurie iš esmės yra analogiški motyvams bei argumentams, išdėstytiems pareiškėjo Medžiotojų klubas „Sakalas“ atsiliepime į trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio apeliacinį skundą.

34Atsiliepimuose į trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio ir atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos apeliacinius skundus tretysis suinteresuotasis asmuo Alytaus rajono savivaldybės administracija nurodo, jog su šiais skundais nesutinka ir prašo juos atmesti kaip nepagrįstus.

35Alytaus rajono savivaldybės administracija pažymi, kad Alytaus apskrities viršininkas priėmė 2003 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 192-v, kuriuo nustatė medžioklės plotų vienetus medžiotojų klubui „Sakalas". Minėtas įsakymas nėra panaikintas, todėl yra galiojantis. Taigi, Alytaus apskrities viršininkas, priimdamas 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2)V-162 dalyje dėl Seirijų medžiotojų būrelio plotų vieneto tvirtinimo, turėjo įvertinti pateiktus dokumentus, nes vėlesnis įsakymas (2004 m. birželio 28 d.) sukūrė teisinę situaciją, kai medžioklės plotų vienetų ribos tarp minėtų medžioklės plotų naudotojų persidengia (Statiškės miško masyve). Dėl to, trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymas (1.2)V-162 „Dėl medžioklės plotų vienetų projektų tvirtinimo" dalyje dėl Seirijų medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto tvirtinimo turi būti panaikintas.

36Atsiliepime į atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tretysis suinteresuotasis asmuo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas nurodo, jog su šiuo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

371. Iš bylos aplinkybių matyti, jog tik 2009 m. balandžio 30 d. pareiškėjo - medžiotojų klubo „Sakalas" - prezidentas sužinojo ir gavo informaciją apie ginčijamą Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2.)V-162. Todėl pirmosios instancijos teismas savo sprendime pagrįstai nurodė, kad tais atvejais, kai administracinis aktas suinteresuotam subjektui neturėjo būti įteiktas (kaip ir buvo šiuo atveju, nes Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. sprendimas pareiškėjui neprivalėjo būti įteiktas ir jis neprivalėjo būti kokiu nors kitu būdu informuotas apie tokio akto priėmimą), tokio subjekto padavimo teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos.

382. Apeliantas savo apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendime nepagrįstai konstatavo, jog ginčijamas Alytaus apskrities viršininko įsakymas yra individualaus pobūdžio, o ne norminis administracinis aktas. Tačiau, trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, šios sąvokos yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytos ir išaiškintos Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 ir 14 dalyse, ir pagal šių sąvokų išaiškinimą akivaizdu, kad ginčijamas Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. (1.2.) V-162 yra individualus teisės aktas, nes jis yra skirtas konkrečiam juridiniam asmeniui - „Seirijų“ medžiotojų būreliui, o ne visiems su medžiokle susijusiems subjektams.

393. Apeliantas Lazdijų rajono savivaldybė savo apeliaciniame skunde nurodo, kad jiems kyla abejonių dėl Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 192-v, kuriuo buvo patvirtintas medžiotojų klubo „Sakalas" medžioklės plotų vienetas, teisėtumo, nes šioje byloje yra kilęs ginčas dėl medžioklės plotų vieneto ribų. Tačiau, kaip teigia tretysis suinteresuotasis asmuo, šis Alytaus apskrities viršininko 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 192-v, apskritai nėra nagrinėjamos bylos ir ginčo dalykas, o jo pagrįstumo klausimas jau yra išspręstas kitoje administracinėje byloje, ką teisingai pastebėjo ir nurodė pirmosios instancijos teismas savo sprendime.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41IV.

42Byloje kilęs ginčas dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr.(1.2.)V-162 „Dėl medžioklės plotų vienetų projektų tvirtinimo“ dalies, kuria patvirtintas „Seirijų" medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienetas.

43Ginčijamu įsakymu buvo patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančio medžiotojų klubo „Seirijai“ medžioklės plotų vieneto projektas ir jo priedas - planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, priedai apie medžioklės plotų dydį bei paskirstymą.

44Atitinkamai 2003 m. birželio 30 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 192-V buvo patvirtintas Alytaus skyriaus medžiotojų klubo „Sakalas“ medžioklės plotų vieneto projektas ir jo priedas - planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, priedai apie medžioklės plotų dydį bei paskirstymą.

45Įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 8 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-106-422/2010, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, kaip ir šioje byloje, nustatyta, kad medžioklės plotų vienetų ribos tarp minėtų medžioklės plotų naudotojų persidengia - Statiškės miško masyvo 9; 11 kvartaluose ir dalyje 14 kvartalo (ABTĮ 58 str. 2 d.).

46Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas bei su jo įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.

47Pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8; 10; 12 straipsnių (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) nuostatas medžioklės plotų naudotojas subjektines teises į konkretų medžioklės plotų vienetą įgyja, kai nustatyta tvarka Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti parengia medžioklės plotų vieneto sudarymo projektą, kurį savo sprendimu patvirtina atitinkamos apskrities viršininkas. Šio projekto pagrindu Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai konkrečiam medžioklės plotų naudotojui išduoda Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame medžioklės plotų vienete.

48Teritorijos (medžioklės plotų vieneto) dydį bei ribas, kurioje konkretus medžioklės plotų naudotojas įgyja subjektines teises bei pareigas medžioklės teisinių santykių srityje, identifikuoja šio medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, bei priedas apie medžioklės plotų dydį bei pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.

49Atvejai ir sąlygos, kada šios subjektinės teisės gali būti panaikintos, pakeistos ar kitaip paveikta jų apimtis, yra nustatyti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija).

50Šis teisinis reguliavimas lemia, kad 2003 m. birželio 30 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 192-V, patvirtinus pareiškėjui medžioklės plotų vieneto projektą ir jo priedus - planą su pažymėtomis teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, priedus apie medžioklės plotų dydį bei paskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis, pareiškėjui buvo sukurtos subjektinės teisės atitinkamoje medžioklės plotų teritorijoje, kurios galėjo būti panaikintos, pakeistos ar kitaip paveikta jų apimtis, tik Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

51Byloje duomenų, kad ginčijamas Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr.(1.2.)V-162 buvo priimtas remiantis minėta tvarka, nėra. Iš šio įsakymo matyti, kad juo, kaip ir pareiškėjo atveju, buvo suformuotas medžioklės plotų vienetas medžiotojų būreliui „Seirijai“.

52Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad ginčijamas Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr.(1.2.)V-162 neatitiko Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų, nes medžioklės plotų vienetas medžiotojų būreliui „Seirijai“ buvo suformuotas, pažeidžiant medžioklės plotų vieneto sudarymo principus ir sąlygas, ko pasėkoje buvo pažeistos ir pareiškėjo subjektinės teisės šių teisinių santykių srityje.

53Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pareiškėjas nepažeidė kreipimosi į teismą dėl ginčijamo sprendimo terminų, nustatytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje.

54Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

55Administracinių teismų praktikoje aiškinant šią teisės normą laikomasi nuostatos, kad, tais atvejais, kai ginčijamas aktas (veiksmas) suinteresuotai šaliai nustatyta tvarka nėra įteiktinas (priimtas ne jos atžvilgiu) ir nustatyta tvarka nėra skelbtinas, vieno mėnesio kreipimosi į administracinį teismą termino pradžia siejama su suinteresuotos šalies sužinojimu apie skundžiamą veiksmą (aktą). Suinteresuoto asmens sužinojimą apie skundžiamą aktą patvirtina objektyvioje tikrovėje egzistuojančios aplinkybės (Administracinė byla Nr. AS5 – 379/2005 ir kt.).

56Byloje nustatyta, kad 2009 m. balandžio 9 d. pareiškėjas buvo pakviestas dalyvauti Alytaus apskrities viršininko administracijoje vykusio specialiai sudarytos komisijos posėdyje, kuriame buvo informuotas apie 2004 m. birželio 28 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymo Nr. V-162 turinį, t. y., šio posėdžio metu jam buvo pranešta, kad šis įsakymas galimai pažeidžia jo subjektines teises. Šio įsakymo nuorašas jo atstovui, advokatui V. K., buvo įteiktas 2009 m. balandžio 30 d. (tomas I, b.l. 42; 43; 53). Nors apeliantai ir nurodo, kad ginčijamas įsakymas nustatyta tvarka turėjo būti paskelbtas spaudoje, tačiau šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė, taip pat nenurodo kada ir kokiame leidinyje šis įsakymas buvo ar galėjo būti paskelbtas. Byloje kitų įrodymų, kurie patvirtintų tai, jog pareiškėjui apie ginčijamą įsakymą ir jo turinį, kiek tai susiję su jo subjektinių teisų pažeidimu, tapo žinoma anksčiau, nesurinkta. Priešingi šiuo klausimu apeliacinių skundų argumentai yra tik prielaidų pobūdžio, todėl įrodymų vertinimo prasme, laikytini neįrodytais (ABTĮ 57 str.).

57Visa tai lemia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nustatė, jog pareiškėjas 2009 m. gegužės 5 d., kreipdamasis į teismą dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų nepraleido.

58Dėl paminėto tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

59Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

60Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Seirijų medžiotojų būrelio apeliacinius skundus atmesti.

61Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą bei... 5. Pareiškėjas nurodė, jog 2002 m. spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos... 6. Pareiškėjo nuomone, Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d.... 7. Atsakovas Alytaus apskrities viršininko administracija atsiliepime prašė... 8. Atsakovas nurodė, kad Alytaus apskrities viršininkas 2003 m. birželio 30 d.... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Lazdijų rajono savivaldybė atsiliepime su... 10. Atsiliepime nurodė, jog 2004 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. (1.2)-V-162... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos... 12. Atsiliepime nurodė, jog pareiškėjas žinojo apie ginčijamą sprendimą dar... 13. II.... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu... 15. Teismas konstatavo, jog 2010 m. spalio 26 d. pareiškėjas Kauno apygardos... 16. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, nusprendė, kad... 17. Dėl atsakovo 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.2)V-162 teisėtumo ir... 18. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog „Seirijų" medžiotojų būrelio... 19. Teismas nustatė, kad tai, jog „Seirijų“ medžiotojų būrelio plotų... 20. III.... 21. Apeliaciniu skundu tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos medžiotojų ir... 22. 1. Vertinant Medžiotojų klubo „Sakalas" pateikto skundo nuostatas ir su juo... 23. 2. Skundžiamas aktas, Alytaus apskrities viršininko įsakymas Nr.(1.2)V-162,... 24. 3. Priimdamas ginčijamą sprendimą panaikinti Alytaus apskrities viršininko... 25. Apeliaciniu skundu atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija... 26. 1. Kauno apygardos administracinis teismas savo sprendime nepagrįstai... 27. 2. Kauno apygardos administracinis teismas savo sprendime nepagrįstai... 28. Atsiliepime į trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos medžiotojų ir... 29. 1. Kaip pažymi pareiškėjas, savo apeliaciniame skunde apeliantas daugiausia... 30. 2. Pareiškėjas nesutinka su apelianto pozicija, jog skundas pirmosios... 31. 3. Pareiškėjas akcentuoja, jog apeliantas savo apeliaciniame skunde nurodo,... 32. 4. Pasak pareiškėjo, nepagrįstas yra ir apeliacinio skundo motyvas, kad... 33. Atsiliepime į atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos... 34. Atsiliepimuose į trečiojo suinteresuotojo asmens Lietuvos medžiotojų ir... 35. Alytaus rajono savivaldybės administracija pažymi, kad Alytaus apskrities... 36. Atsiliepime į atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos... 37. 1. Iš bylos aplinkybių matyti, jog tik 2009 m. balandžio 30 d. pareiškėjo... 38. 2. Apeliantas savo apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos... 39. 3. Apeliantas Lazdijų rajono savivaldybė savo apeliaciniame skunde nurodo,... 40. Teisėjų kolegija... 41. IV.... 42. Byloje kilęs ginčas dėl Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28... 43. Ginčijamu įsakymu buvo patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės... 44. Atitinkamai 2003 m. birželio 30 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr.... 45. Įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 8 d.... 46. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės... 47. Pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8; 10; 12 straipsnių (2002... 48. Teritorijos (medžioklės plotų vieneto) dydį bei ribas, kurioje konkretus... 49. Atvejai ir sąlygos, kada šios subjektinės teisės gali būti panaikintos,... 50. Šis teisinis reguliavimas lemia, kad 2003 m. birželio 30 d. Alytaus... 51. Byloje duomenų, kad ginčijamas Alytaus apskrities viršininko 2004 m.... 52. Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad ginčijamas Alytaus apskrities... 53. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 54. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1... 55. Administracinių teismų praktikoje aiškinant šią teisės normą laikomasi... 56. Byloje nustatyta, kad 2009 m. balandžio 9 d. pareiškėjas buvo pakviestas... 57. Visa tai lemia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai... 58. Dėl paminėto tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra... 59. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 60. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą... 61. Nutartis neskundžiama....