Byla I-106-422/2010

2Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Rimanto Giedraičio ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei, dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus „( - )“ medžiotojų būrelio atstovams K. K. ir advokatui Česlovui Žukauskui, trečiojo suinteresuotojo asmens medžiotojų klubo „( - )“ atstovams A. R. ir advokatui Vytautui Kucevičiui, trečiojo suinteresuotojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, trečiojo suinteresuotojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės administracijos medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms keisti komisijos atstovui Beniui Rūtelioniui, nedalyvaujant atsakovo Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus „( - )“ medžiotojų būrelio skundą atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl įsakymų panaikinimo ir

Nustatė

3

4Pareiškėjas pateikė skundą teismui, kuriuo prašo panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-155-( 1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004-06-28 įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo" ir Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 21d. įsakymą Nr. V-169-(1.2.) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2009-05-12 įsakymo Nr. V-155-(1.2.) pakeitimo".

5Nurodė, jog minėti įsakymai yra neteisėti, prieštarauja Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo nuostatoms, nes nebuvo teisinio ir faktinio pagrindo keisti ankstesnį įsakymą. Įsakymais grubiai pažeidžiamos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai. Lazdijų rajono medžiotojų ir žvejų draugijos „( - )" medžiotojų būrelis naudodamasis savo medžioklės plotais, vadovaujasi administraciniu aktu - Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.(1.2.)V-162. Šis įsakymas buvo priimtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo nuostatomis ir pateiktais dokumentais. Prie įsakymo buvo pridėtas nustatyta tvarka patvirtintas žemėlapis, kuris aiškiai apibrėžia būrelio medžioklės ploto ribas, todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo minėtą įsakymą keisti. Priimdamas ginčijamus įsakymus, kuriais buvo nuspręsta išjungti iš medžioklės plotų masyvus 9, 11 ir dalį 4 kvartalo atsakovas viršijo savo kompetenciją ir grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo 5 str. 4 d.,5d. nuostatas, pagal kurias komisijas medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti yra priskiriama išimtinai savivaldybių kompetencijai, todėl remiantis šio įstatymo nuostatomis, tokį sprendimą galėjo priimti tik Lazdijų rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms keisti komisija. Alytaus apskrities viršininkas turėjo teisę jį tvirtinti arba netvirtinti, tačiau pats savo iniciatyva negalėjo keisti medžioklės plotų ribų. Apskrities viršininko administracija galėjo tik siūlyti paruošti medžioklės plotų vieneto ribų pakeitimo projektą konkrečiai savivaldybės, kurios teritorijoje yra medžioklės plotai, medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms keisti komisijai. Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 11 dalyje nurodoma, kad medžioklės plotų vienetų siūlomų sudaryti daugiau kaip vienos savivaldybės teritorijoje, darymo projektai rengiami kartu su kitų savivaldybių atitinkamomis komisijomis. Kadangi Alytaus apskrities viršininkas, priimdamas ginčijamus įsakymus nevykdė Medžioklės įstatymo reikalavimų, pažeidė LR aplinkos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. Dl-62 „Dėl medžioklėtvarkos projektų rengimo, aptarimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" nuostatas, viršydamas savo įgaliojimus priėmė neteisėtus administracinius aktus (įsakymus), kuriems priimti nebuvo jokio pagrindo, todėl šie administraciniai aktai (įsakymai) turi būti panaikinti.

6Atsakovas su skundu nesutinka.

7Atsiliepime į skundą nurodė, jog skundas nepagrįstas. Nurodė, jog Alytaus apskrities viršininko 2009 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-89-( 1.2) buvo sudaryta komisija dėl medžiotojų klubo „( - )" ir medžiotojų klubo „( - )"medžioklės plotų vienetų sutapimo. Komisija išnagrinėjusi minėtų medžioklės klubų pateiktą medžiagą nustatė, kad tarp pateiktų dokumentų yra ir tokių, kurie nebuvo pateikti Alytaus apskrities viršininko administracijai, tvirtinant medžioklės plotų vienetų projektus 2003-2005 metais. Komisija taip pat konstatavo, kad per 2003-2004 metų laikotarpį nei vienas medžiotojų klubas dėl aukščiau išvardintų medžiotojų klubų medžioklės plotų ribų keitimo ar panaikinimo į Alytaus apskrities viršininko administraciją nesikreipė. Atsakovo teigimu, Alytaus apskrities viršininkas, atsižvelgdamas į „( - )" medžioklės būrelio ir medžiotojų klubo „( - )" medžioklės plotų vienetų sutapimo komisijos išvadas bei į 2009 m.gegužės 11 d. medžiotojų klubo „( - )" prašymą, 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-155- (1.2) panaikino Alytaus apskrities viršininko 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. (1.2.)V-162 dalyje dėl „( - )" medžiotojų būrelio plotų vieneto tvirtinimo. 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-169-(1.2) pakeitė Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-155- (1.2) 1-ą punktą dėl „ ( - )“ medžiotojų plotų tvirtinimo, išjungiant Statiškės miško masyvus 9,11 ir dalį 14 kvartalo.

8Trečiųjų suinteresuotų asmenų Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms keisti atstovai prašo skundą tenkinti.

9Trečiojo suinteresuoto asmens medžiotojų klubo „( - )“ atstovai nurodė, jog su skundu sutinka. Jų nuomone, skundas turėtų būti tenkinamas tuo pagrindu, kad Apskrities viršininkas negalėjo vienasmeniškai priimti įsakymų, kuriais pažeidžiami suinteresuotų asmenų interesai.

10Skundas tenkinamas.

11Nustatyta, jog Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-155-(1.2)„Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004-06-28 įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo" nuspręsta panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2004-06-28 įsakymą Nr. (1.2)V-162 dalyje dėl „( - )“ medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto tvirtinimo ( I t., b.l. 35). Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 21d. įsakymu Nr. V-169-(1.2.) nuspręsta pakeisti Alytaus apskrities viršininko 2004-06-28 įsakymą Nr. (1.2)V-162 dalyje dėl „( - )“ medžiotojų būrelio medžioklės plotų vieneto tvirtinimo, išjungiant Statiškės masyvus 9,11 ir dalį 14 kvartalo ( I t., b.l. 34).

12Administracinėje byloje ginčas kilo dėl medžioklės plotų vienetų ribų.

132003 m. birželio 30 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 192-V buvo patvirtintas kartu su kitais medžioklės plotų vienetų projektais Alytaus skyriaus medžiotojų klubo „( - )“medžioklės plotų vieneto projektas ir jo priedas ( planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, priedai apie medžioklės plotų dydį bei paskirstymą ( I t., b.l. 65).

142004 m.birželio 28 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. (1.2.)v-162 patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esančio medžiotojų klubo „( - )“ medžioklės plotų vieneto projektas ir jo priedas ( planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, priedai apie medžioklės plotų dydį bei paskirstymą ( I t., b.l. 28).

15Ginčijami įsakymai buvo priimti paaiškėjus, jog medžioklės plotų vienetų ribos tarp minėtų medžioklės plotų naudotojų persidengia (Statiškės miško masyve). Nustačius, jog medžioklės plotai sutampa, 2009 m. kovo 18 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu buvo sudaryta komisija susidariusiai situacijai spręsti ( I t., b.l. 70).

16LR viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas įstatymo viršenybės principas, kuris reiškia, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo pricipai, veikiantys viešojoje teisėje reiškia, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis ir plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas. Tokios institucijos privalo veikti tik taip, kaip numato teisės aktai. Kitu atveju būtų pažeistos viešojo administravimo subjektui taikytinas bendrojo draudimo principas- veikti taip, kaip nėra leidžiama.

17LR Apskrities valdymo įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kad apskrities viršininkas leidžia įsakymus ir kitus teisės aktus ir tikrina, kaip jie vykdomi; apskrities viršininko įsakymai gali būti naikinami įstatymų nustatyta tvarka. Šiame ir kituose teisės aktuose nėra nustatyta, kad apskrities viršininkas administracine tvarka pats galėtų pildyti, keisti ar pripažinti netekusiais galios savo administracinius aktus. Vertinant Viešojo administravimo įstatymo 3 str. įtvirtintus principus, darytina išvada, kad administravimo subjektų priimti sprendimai, kuriais naikinami jų anksčiau priimti sprendimai, neturi pažeisti (atimti ar suvaržyti) piliečiams ar kitiems asmenims suteiktos ir pagal nustatytą tvarką įsigaliojusios teisės, todėl tokio pobūdžio sprendimai gali būti panaikinami tik teismo sprendimu (ginčo teisena), sudarant galimybę asmenims ginti savo teises ir interesus (Viešojo administravimo įstatymo 36 str., ABTĮ 15 str.).

18Administracinėje byloje nustatyta, jog ankstesniais įsakymais, priimtais 2003m.ir 2004m., buvo nustatytos „( - )“ ir „( - )“ medžioklės būrelių plotų vienetų ribos, minėtais įsakymais medžioklės plotų naudotojai vadovavosi kaip teisėtu pagrindu.

19Atsakovas skundžiamais įsakymais ne ginčo tvarka panaikindamas, po to pakeisdamas savo paties priimtą 2004-06-28 įsakymą Nr. (1.2)V-162, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 įtvirtintų teisės normų nuostatas, taip pat teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus, pareiškėjo Lazdijų skyriaus „( - )“ medžiotojų būrelio ir trečiojo suinteresuoto asmens Medžiotojų klubo „( - )“ teises ir interesus teisėtai naudojantis minėtais medžioklės plotais ( LR Medžioklės įstatymo 12 str.), tai sudaro besąlygišką pagrindą ginčijamus įsakymus panaikinti ( ABTĮ 89 str. 1d. 2p.), nesvarstant kitų skundo argumentų.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Skundą patenkinti. Panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-155-(1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2004-06-28 įsakymo Nr. (1.2.)V-162 dalinio panaikinimo" ir Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 21d. įsakymą Nr.V-169-(1.2) „Dėl Alytaus apskrities viršininko 2009-05-12 įsakymo Nr. V-155-(1.2.) pakeitimo".

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. ... 4. Pareiškėjas pateikė skundą teismui, kuriuo prašo panaikinti Alytaus... 5. Nurodė, jog minėti įsakymai yra neteisėti, prieštarauja Lietuvos... 6. Atsakovas su skundu nesutinka.... 7. Atsiliepime į skundą nurodė, jog skundas nepagrįstas. Nurodė, jog Alytaus... 8. Trečiųjų suinteresuotų asmenų Lazdijų rajono savivaldybės... 9. Trečiojo suinteresuoto asmens medžiotojų klubo „( -... 10. Skundas tenkinamas.... 11. Nustatyta, jog Alytaus apskrities viršininko 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu... 12. Administracinėje byloje ginčas kilo dėl medžioklės plotų vienetų ribų.... 13. 2003 m. birželio 30 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 192-V buvo... 14. 2004 m.birželio 28 d. Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. (1.2.)v-162... 15. Ginčijami įsakymai buvo priimti paaiškėjus, jog medžioklės plotų... 16. LR viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas... 17. LR Apskrities valdymo įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kad apskrities... 18. Administracinėje byloje nustatyta, jog ankstesniais įsakymais, priimtais... 19. Atsakovas skundžiamais įsakymais ne ginčo tvarka panaikindamas, po to... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Skundą patenkinti. Panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2009 m.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...