Byla I-59-484/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Violetos Petkevičienės ir Egidijos Puzinskaitės, dalyvaujant atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovei G. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“ dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, prašydama panaikinti atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, atsakovė) 2013 m. lapkričio 27 d. išvadą „Dėl projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. ( - ) išlaidų, skirtų papildomiems darbams, tinkamumo“ (toliau – ir Išvada), Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. T1-190 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2014 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. 3R-28 (AG-409/01-2013).

5Pareiškėjas skunde nurodo, kad Europos Komisija bei Lietuvos Respublika sudarė Finansinį memorandumą (Nr. ( - )), kuris buvo pakeistas Europos Komisijos 2009 m. kovo 17 d. sprendimu. Memorandume buvo susitarta dėl Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos (sąvartyno) sukūrimo finansavimo. Dėl to buvo būtina organizuoti viešąjį pirkimą. Viešąjį konkursą laimėjo AB „Požeminiai darbai“ (toliau – ir Rangovas), su kuria buvo sudaryta rangos sutartis Nr. ( - ) „Naujojo Marijampolės regioninio sąvartyno statyba“ (toliau – ir Rangos sutartis). Viešąjį pirkimą ir Rangos sutarties sudarymą organizavo Agentūra, ji yra perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) prasme, taip pat būtent Agentūra parengė šio viešojo pirkimo sąlygas.

6Skunde taip pat nurodo, kad tarp pareiškėjos ir Agentūros buvo sudaryta Atsakomybės paskirstymo sutartis, kuri numatė, kad už viešųjų pirkimų organizavimą yra atsakinga Agentūra. Pareiškėjos teigimu, būtent Agentūra buvo atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą ir už Agentūros įsakyme minimų Finansinio memorandumo nuostatų tinkamą įgyvendinimą. Viešąjį pirkimą, kurio išdavoje buvo sudaryta Rangos sutartis ir vėliau sekę pakeitimo orderiai, organizavo Agentūra, kuri Rangos sutarties atžvilgiu buvo perkančioji organizacija VPĮ prasme. Dėl šio pažeidimo pareiškėjos kaltės nėra ir tai patvirtina Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2012 m. gruodžio 21 d. parengta valstybinio audito ataskaita Nr. FA-P-70-2-64, kurioje įvardinama eilė Agentūros padarytų pažeidimų. Be to, ginčijamoje išvadoje Agentūra kalba ne tik apie viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų tariamus pažeidimus, bet nurodo ir kitas aplinkybes, kurios yra nesusijusios ir kurių pati Agentūra nesieja su jos įvardinamais viešųjų pirkimų reglamentavimo pažeidimais.

7Pareiškėjos teigimu, skundžiamas įsakymas neatitinka individualaus administracinio akto reikalavimų, yra nenuoseklus, nemotyvuotas, nepagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis. Įsakyme nepateikta nuorodų į teisės aktus, kurie reglamentuotų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo tvarką, finansavimo reikalavimus projekto išlaidoms, kad jos būtų pripažintos tinkamomis deklaruoti Europos Komisijai, kitų teisės aktų, kurie nustatytų, kada ir kokia tvarka pareiškėjo atžvilgiu Agentūra turi teisę taikyti finansines korekcijas. Agentūra įsakymą motyvuoja Finansinio memorandumo sąlygų pažeidimu, tačiau pareiškėjos manymu, Finansinis memorandumas pats savaime nėra tiesiogiai taikomas pareiškėjos atžvilgiu. Finansinis memorandumas yra sudarytas tarp Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos tuo metu, kai pareiškėjas dar neegzistavo, vadinasi, juo nustatyti reikalavimai Lietuvos Respublikai, o ne pareiškėjai. Įsakyme nesant nuorodų į konkrečius teisės aktus, pareiškėja neturi galimybės suvokti Agentūros sprendimo esmės ir motyvų. Be to, Finansinis memorandumas nėra norminis teisės aktas, kuris taikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Nuorodų į norminius teisės aktus, kurie buvo tariamai pažeisti neva nesilaikius VPĮ reikalavimų ir kurie sudaro pagrindą taikyti finansinę korekciją, nepateikta. Nėra aišku ir suprantama, kaip ir kodėl buvo apskaičiuota nurodoma grąžintina lėšų suma.

8Pareiškėja yra pateikusi visus su pakeitimų orderiais susijusius dokumentus Agentūrai, o pastaroji visus atitinkamus dokumentus yra priėmusi, išnagrinėjusi, pripažinusi išlaidas tinkamomis finansuoti ir išmokėjusi pinigines sumas rangovui. Dėl šių priežasčių, pareiškėjos manymu, įsakymas laikytinas nemotyvuotu ir (arba) motyvuotu netinkamai. Skundžiamas įsakymas yra grindžiamas Europos Sąjungos Komisijos Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (COCOF 07/0037/03-LT) nuostatomis. Pareiškėjos teigimu, pastarosios pritaikytos netinkamai, neįvertinus pareiškėjos paaiškinimų ir neatsižvelgus į faktinę situaciją (visuose pakeitimų orderiuose nurodyti darbai buvo pateisinti objektyviu būtinumu ir pati Agentūra tam yra pritarusi, juos patvirtindama).

9Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad pakeitimo orderiai buvo rengiami su Agentūra suderinta tvarka ir būdu, kadangi ji turėjo pritarti visiems pakeitimų orderiams ir jeigu šie nebūtų atitikę Agentūros keliamų reikalavimų, tai Agentūra nebūtų jų patvirtinusi bei sumokėjusi jų pagrindu patirtų išlaidų.

10Pareiškėja nesutinka ir su Agentūros pozicija, esą sudarant pakeitimų orderius buvo pažeisti VPĮ reikalavimai, kadangi tuo metu galioję įstatymai numatė sutarties pakeitimo galimybę. Pareiškėja nurodo, kad pakeitimo orderiais nebuvo įsigyjami papildomi darbai VPĮ 45 straipsnio 4 dalies (redakcija, galiojusi 2004 m. liepos 8 d. – 2006 m. sausio 30 d.) ir VPĮ 56 straipsnio 4 dalies prasmėmis. Visi pakeitimo orderiuose nurodyti darbai įėjo į rangos sutarties apimtį ir Agentūra visiems tokiems pakeitimams pritarė bei būdama perkančiąja organizacija už juos sumokėjo. Tokią poziciją pareiškėja grindžia tuo, kad pakeitimo orderiai laikytini ne Rangos sutarties, kaip viešojo pirkimo sutarties, turinio pakeitimais, bet Rangos sutartyje nustatytos rangos sutarties vykdymo tvarkos realizavimu.

11Pareiškėjos teigimu, 2012 m. lapkričio 12 d. tarp Agentūros ir UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ (toliau – ir NPR) sudarytos viešojo pirkimo sutarties pagrindu parengta ataskaita negali būti laikoma eksperto išvada ir geriausiu atveju ji gali būti vertinama kaip konsultacija.

12Pareiškėjos tvirtinimu, Agentūra yra perkančioji organizacija, kuri, vadovaudamasi VPĮ normomis, organizavo ir vykdė viešąjį pirkimą, kurio eigoje buvo atrinktas rangovas bei su juo sudaryta Rangos sutartis. Būtent Agentūra tvirtino ir teikė vykdyti mokėjimo prašymus, pagal kuriuos ir buvo atliekami mokėjimai rangovui pagal Rangos sutartį. Pasak pareiškėjos, ji nėra tinkamas asmuo, kuriam tokia pareiga turėtų būti nustatyta, nes tokia pareiga turėtų tekti rangovui, kuriam visi mokėjimai pagal Rangos sutartį ir buvo atlikti. Be to, pareiškėjo teigimu, Agentūra jau yra priėmusi teigiamą sprendimą dėl pakeitimų orderių tinkamumo ir jų pagrindu rangovui mokėtinų sumų, todėl įsakyme įtvirtintas sprendimas prieštarauja ankstesniems Agentūros sprendimams, o tai pažeidžia teisėtų lūkesčių, gero valdymo, skaidrumo ir kitus viešojo administravimo principus.

13Pareiškėjos įsitikinimu, būtina atkreipti dėmesį į 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentą Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau – ir Reglamentas Nr. 2988/95). Šio Reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas. Pasak pareiškėjos, kadangi nėra kito teisės akto, kuris įtvirtintų terminą, per kurį Agentūra galėtų priimti skundžiamą įsakymą, būtina vadovautis minėtu reglamentu ir šiuo atveju taikyti 4 metų senaties terminą (I tomas, b. l. 1-55, V tomas, b. l. 8-62).

14Agentūra atsiliepime nurodo, kad skundžiami sprendimai atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimus, yra teisėti ir pagrįsti, o pareiškėjo argumentai nepagrįsti. Pareiškėjai Finansinis memorandumas yra taikytinas, o Finansinio memorandumo pažeidimai konstatuoti pagrįstai. Nustatytas pažeidimas nėra susijęs su ekspertų pateikta nuomone, todėl pareiškėjos su tuo susiję argumentai yra nesusiję su ginču. Agentūra turi teisę vertinti pareiškėjos veiksmus ir jų atitikimą VPĮ nuostatoms, o priešingas vertinimas prieštarautų teisės aktų reglamentavimui ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai. Savo tokiai pozicijai pagrįsti Agentūra atsiliepime pateikia visą sąrašą teisės aktų. Agentūrai yra priskiriamos įgyvendinančiosios institucijos funkcijos, kurių vykdymu siekiama užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą, todėl nustačiusi pažeidimus, Agentūra turi pareigą bet kuriuo momentu, nepriklausomai nuo ankstesnių savo veiksmų, pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti, kad pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos būtų grąžintos. Atsakovės tvirtinimu, pareiškėja yra tas subjektas, kuris gavo paramą ir kuris laikomas projekto vykdytoju. Skundžiamuose sprendimuose aiškiai nurodyta, kad pareiškėja nesilaikė VPĮ normų. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos argumentu, jog ji kaip įgyvendinančioji institucija, yra atsakinga už Rangos sutarties keitimo įgyvendinimą. Kita vertus, Agentūra atsiliepime pripažįsta, kad ji nesilaiko pozicijos, jog Rangos sutarties pakeitimo orderiai yra negalimi, kadangi tokia pozicija prieštarautų rangos sutarties bendrųjų sąlygų 13 straipsniui. Nurodo, kad pakeitimų orderiais gali būti atliekami įvairaus pobūdžio pakeitimai, susiję su sutarties vykdymu, o ne vien papildomų darbų įsigijimas. Atsakovės tvirtinimu, pareiškėja nepagrįstai prašo taikyti 4 metų senaties terminą (XI tomas, b. l. 141-167).

15Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į skundą nurodo, kad Agentūra visiems be išimties pakeitimų orderiams yra raštiškai pritarusi, t. y. tuo pripažinusi visų pakeitimo orderių atitikimą ne tik Rangos sutarties sąlygoms, bet ir tuo metu galiojusių įstatymų bei normatyvinių dokumentų reikalavimams. Dėl pakeitimų orderio Nr. 2 nurodė, kad rangovui rengiant darbo projektą nustatytos akivaizdžios ir lengvai įrodomos klaidos bei netikslumai sąvartyno statybos techninio projekto konstrukcinėje dalyje. Dėl pakeitimų orderio Nr. 3 nurodo, kad didžioji dalis pakeitimų padaryta darbo projekto stadijoje patikslinus darbų kiekius (techniniame projekte nurodyti netikslūs arba netgi klaidingi išmatavimai, reikalingų statybinių medžiagų kiekiai ir pan.). Tai yra normali statybų praktika, leidžiama įstatymu (statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, 31 p.). Dėl Pakeitimų orderio Nr. 4 nurodo, kad minėtas orderis pasirašytas rangovui statybos metu nustačius nenumatytas sąlygas (gruntų litologija ir gruntinio vandens lygis), neatitinkančias nustatytų prieš projektinėje stadijoje atliktais tyrinėjimais. Dėl Pakeitimų orderio Nr. 6/1 nurodė, kad didžioji dalis pakeitimų padaryta darbo projekto stadijoje patikslinus darbų kiekius, mažesnė – dėl klaidų bei praleidimų techniniame projekte. Dėl Pakeitimo orderio Nr. 9/1 nurodo, kad didžioji dalis pakeitimų padaryta darbo projekto stadijoje patikslinus darbų kiekius, mažesnė – dėl klaidų bei praleidimų techniniame projekte: techniniame projekte nurodomi netikslūs arba net klaidingi išmatavimai, reikalingų statybinių medžiagų kiekiai, neatitikimai tarp techninio projekto brėžiniuose nurodytų darbų kiekių ir sutarties žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių, klaidos techniniame projekte. Agentūra pareiškėjui perdavė techninį projektą tik 2006 m. balandžio 4 d., kai darbai turėjo būti pradėti jau 2006 m. vasario 10 d., vėliau paaiškėjo ir techninio projekto klaidos, kurių projektuotojas neištaisė. Paaiškėjo, kad dalis suprojektuotų objektų buvo visiškai nereikalingi, o dalis – visiškai netinkami. Atsižvelgiant į tai, buvo pasiūlytas bene geriausias tuo metu būdas išeiti iš kritinės situacijos ir projektas sėkmingai užbaigtas – sąvartynas pripažintas tinkamu naudoti (XI tomas, b. l. 134-140).

16Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė skundą spręsti teismo nuožiūra.

17Teismas konstatuoja:

18Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. T1-190, kuriuo nurodyta pareiškėjai grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas (690 087,61 Lt) ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM (105 078,92 Lt), teisėtumo ir pagrįstumo.

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius 2013 m. lapkričio 27 d. priėmė įsakymą Nr. T1-190 „Dėl Europos sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo (MGK byla, I tomas, b. l. 49). Minėtą įsakymą Agentūros direktorius priėmė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. Dl-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ ir Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 5.2.2 punktu.

20Agentūros direktorius 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-190 nustatė, kad projekto

21Nr. Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ vykdytojas, vykdydamas sutartį „Naujojo Marijampolės regioninio sąvartyno statyba Nr. ( - ), pažeidė Finansinio memorandumo III. 1 priedo XI skyriaus 3 straipsnio 4 dalyje ir III.2 priedo II skyriaus 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir pakeitimų orderiuose nurodytus darbus įsigijo neįvykdęs savarankiškų viešojo pirkimo procedūrų. Dėl šios priežasties, remdamasis Europos Sąjungos Komisijos Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (COCOF 07/0037/03-LT) 1 priedo 3 punkte Agentūros direktorius pripažino netinkamomis finansuoti išlaidomis pagal pakeitimo orderius Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6/1, Nr. 9/1 patirtą 750 095,23 Lt išlaidų sumą ir nustatė grąžintiną lėšų sumą - 690 087,61 Lt.

22Tuo pačiu įsakymu Agentūros direktorius nurodė, jog galutinis projekto gavėjas, t. y. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ privalo grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas 690 087,61 Lt ( 540 068, 56 Lt - ES lėšos ir 150 019, 05 - bendrojo finansavimo lėšos) bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis apmokėtą PVM 105 078,92 Lt.

23UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nesutikdama su skundžiamu įsakymu ir Agentūros atliktu pažeidimo tyrimu 2013 m. gruodžio 31 d. pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (MGK byla, I tomas, 2-48).

24Vyriausioji administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2014 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 3R-28(AG-409/01-2013), skundą atmetė (MGK byla, IV tomas, b. l. 146-153).

25Byloje nustatyta, kad Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Projektas) buvo patvirtintas finansiniu memorandumu (toliau – Finansinis memorandumas), kurį 2002 m. gruodžio 17 d. pasirašė Europos Komisija, o 2003 m. balandžio 18 d. – Lietuvos Respublika (V tomas, b. l. 150-174, MGK byla, I tomas, 74-143, 144-166). Finansinis memorandumas pakeistas Komisijos 2009 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. K(2009)2072.

26Pagrindinis projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas – sukurti techninę ir organizacinę bazę, kuria Marijampolės regionui būtų sudarytos sąlygos atitikti Europos Komisijos atliekų tvarkymo direktyvų ir Lietuvos Respublikos teisės ir norminių aktų reikalavimus.

27Agentūra ir UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2005 m. sausio 28 d. pasirašė ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartį dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Agentūros ir pareiškėjos (toliau – Sutartis dėl atsakomybės paskirstymo), kurioje pareiškėja įvardijama galutiniu paramos gavėju (II tomas, b. l. 18-30). Minėtos sutarties II skyriaus „Pagrindinių užduočių ir atsakomybės paskirstymas“ 3 straipsnio „Agentūrai priskirtos užduotys ir atsakomybė“ 1 dalimi buvo numatyta, kad už pirkimo konkursų organizavimą ir sutarčių sudarymą yra atsakinga Agentūra. Sutarties dėl atsakomybės paskirstymo 1.1 punkte taip pat buvo numatyta, kad „Agentūra atsakinga už Viešųjų pirkimų organizavimą ir sutarčių su konsultantais ir rangovais pasirašymą“ (II tomas, b. l. 23). Sutarties dėl atsakomybės paskirstymo 4 straipsnio 1 dalyje inter alia buvo numatyta, kad pirkimo konkursų organizavimo ir sutarčių sudarymo srityje pareiškėja atsako už sutarties pasirašymą užsakovo vardu (II tomas, b. l. 24).

28Įgyvendinant projektą buvo vykdytas viešasis pirkimas „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Naujojo regioninio Marijampolės sąvartyno įrengimas“. Agentūra, pareiškėja ir AB „Požeminiai darbai“ (toliau – Rangovas) 2005 m. gruodžio 30 d. sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Naujojo Marijampolės regioninio sąvartyno statyba“ (I tomas, b. l. 178–200)

29Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. lapkričio 27 d. išvadoje „Dėl projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. ( - ) išlaidų, skirtų papildomiems darbams, tinkamumo“, kuri yra neatskiriama skundžiamo įsakymo dalis, nurodyta, jog vykdant Rangos sutartį buvo pasirašyti pakeitimų orderiai: 2007 m. vasario 27 d. – pakeitimų orderis Nr. 2, 2007 m. kovo 23 d. – pakeitimų orderis Nr. 3, 2007 m. balandžio 16 d. – pakeitimų orderio Nr. 4, 2007 m. gruodžio 5 d. –pakeitimų orderis Nr. 6/1, 2007 m. gruodžio 5 d. – pakeitimų orderis Nr. 9/1 ( MGK byla, I tomas, b. l. 51-70).

30Marijampolės regioninio sąvartyno techninio projekto 2007 m. vasario 27 d. pakeitimų orderiu Nr. 2, padarytas darbo projekto dalies „Atliekų kaupo dugno konstrukcija, sekcijos 1 ir 2“ bei jo sudėtinės dalies „Kaupo dugno nusausinimas“ pakeitimas, o pagal pakeistus darbų kiekius ir medžiagų žiniaraščius užsakovas turi iš rezervo padengti 74 545 Lt. Tuo pačiu orderiu padarytas ir darbo projekto dalies „Kaupo dugno drenavimo sistema LD1“ pakeitimas, o pagal pakeistus darbų kiekius ir medžiagų žiniaraščius užsakovas turi sutaupyti 3109 Lt. Suvedus balansą pagal visų ankščiau išvardintų darbo projekto dalių darbų kiekių ir medžiagų žiniaraščius, užsakovas iš rezervo įsipareigojo padengti 71 436 Lt skirtumą (II tomas, b. l. 34-38).

31Marijampolės regioninio sąvartyno techninio projekto 2007 m. kovo 23 d. pakeitimų orderiu Nr. 3, atlikus pakeitimus, pagal darbo projektų dalių: „Administracinis pastatas. Tarnybinis pastatas. Statinių konstrukcijos“, „Vandentiekio linija V1“, „Melioracijos sistemų pertvarkymas“, „Administracinis pastatas. Tarnybinis pastatas. Statinių architektūra“, „Administracinis pastatas. Tarnybinis pastatas. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas“, Transporto svarstyklės. Statinių konstrukcijos“, „Savitalkinė lietaus linija L1“, užsakovas turi iš rezervo padengti 197 750,58 Lt (be PVM) skirtumą (II tomas, b. l. 125-127,128-142, 143-152, 153-154, 155-170).

32Marijampolės regioninio sąvartyno statybos konkursinės dokumentacijos techninių specifikacijų ir techninio projekto pakeitimų orderiu Nr. 4, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras įsipareigojo iš rezervo apmokėti 44 951 Lt ( be PVM) suderintą atsiradusį darbų pabrangimą (II tomas, b. l. 182, 183-184).

33Marijampolės regioninio sąvartyno techninio projekto 2007 m. gruodžio 5 d. pakeitimų orderiu Nr. 6/1, atlikus darbo projektų dalių „Administracinis pastatas. Tarnybinis pastatas. Statinių architektūra“, „Savitakinė filtrato ir ūkinių nuotekų linija K1, linijos FS1, FS2, FS3, F2, F3, F4, F5“, „Sklypo planas. Sklypo tvarkymas“, „Sklypas. Šilumos tinklai. Šilumos tiekimas“, „Privažiavimo kelias“, „Sklypas. Nuotoliniai ryšiai (telekomunikacijos). Inžinierinių sistemų valdymas (automatizacija)“, „Administracinis pastatas. Tarnybinis pastatas. Apsauginė ir gaisrinė signalizacija“, „Administracinis pastatas. Tarnybinis pastatas. Elektrotechnika“, „Lauko elektros tinklai. Elektrotechnika“, „Transporto svarstyklės. Sąvartyno dujų surinkimo ir panaudojimo sistema. Suskystintų dujų talpykla. Elektrotechnika“, pakeitimus pareiškėja iš rezervo įsipareigojo padengti 800 962, 14 Lt (be PVM) skirtumą (III tomas, b. l. 3-5, 6-12, 13-17, 18-21, 22-25, 26-28, 29-39, 40-51, 52-53, 55-57, 58-61).

34Marijampolės regioninio sąvartyno techninio projekto 2007 m. gruodžio 5 d. pakeitimų orderiu Nr. 9/1, atlikus darbo projektų dalių „Priešgaisrinė vandentiekio linija V2(c versija)“, 14.Priegaisrinis rezervuaras. Statinių konstrukcijos“, „15. Priešgaisrinis rezervuaras. Statinių konstrukcijos“, „01. Administracinis pastatas. 02. Tarnybinis pastatas. Nuotoliniai ryšiai(telekomunikacijos)“, „01. Administracinis pastatas. Inžinierinių sistemų valdymas(automatizacija)“, „Elektrotechnika. 10kV lauko elektros tinklai“, pakeitimus UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ iš rezervo įsipareigojo padengti 54 699, 31 Lt (be PVM) skirtumą (III tomas, b. l. 74, 75-77, 78-80, 81-82, 83-87, 88-90, 91-95).

35Byloje ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra.

36Pareiškėja nesutinka su Agentūros atlikto pažeidimo tyrimo dėl išlaidų tinkamumo finansuoti metu padarytomis išvadomis.

37Išvadoje Agentūra konstatavo, jog Rangos sutarties pakeitimų orderis Nr. 2, kuriuo buvo pakeisti žemės darbų kiekiai ir technologiniai sprendiniai dėl sąvartyno dugno įrengimo, nebuvo būtinas sėkmingam projekto įgyvendinimui. Pakeitimų orderyje Nr. 2 nėra pateikta jokių dokumentų, įrodančių, kad pakeitime siūlomų projektų sprendinių pakeitimai buvo neišvengiami ir būtini sėkmingam projekto įgyvendinimui.

38Išvadoje taip pat nurodyta, kad sutarties pakeitimų orderis Nr. 3 nėra pagrįstas ir tinkamai įformintas, nėra pridėta dokumentų, įrodančių pakeitimo būtinumą, nėra įvardinti argumentai ir priežastys Techninio projekto sprendiniams keisti, pakeitimų orderis sudarytas ir sutartis pakeista nevykdant savarankiško pirkimo; nepateiktos aplinkybės, kurios atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje (redakcija, kuri taikytina pirkimui dėl rangos sutarties sudarymo, galiojusi 2004-06-19 iki 2006-01-31) ir pakeitimo orderių sudarymo metu galiojusias įstatymo 56 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas.

39Kaip matyti iš Išvados, sutarties pakeitimų orderio Nr. 4 pagrindu buvo atlikti papildomi darbai dėl papildomo drenažo įrengimo Perkančioji organizacija didžiųjų inertinių atliekų aikštele (06) bei statybinių ir griovimo atliekų aikštele (07), papildomų inžinerinių geologinių tyrinimų administracinio ir tarnybinio pastatų statybos zonose, dėl papildomų inžinerinių geologinių tyrinėjimų atliekų kaupo statybos zonoje ir moreninio priemolio nustatymo. Išvadoje nurodyta, kad dėl šio pakeitimų orderio nepateiktas Techninio projekto autorių rašytinis pritarimas, kaip to reikalauja STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas”. Agentūra rėmėsi UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ekspertizės argumentais, jog šis orderis nėra pagrįstas ir tinkamai įformintas, nėra pridėta dokumentų, įrodančių pakeitimo būtinumą, nėra įvardinti argumentai ir priežastys Techninio projekto sprendiniams keisti.

40Agentūra atlikusi pažeidimo tyrimą, Išvadoje konstatavo, jog remiantis Rangos sutarties pakeitimų orderiais Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6/1, Nr. 9/1 papildomi darbai atlikti nevykdant savarankiškų pirkimų, o pareiškėja nepateikė aplinkybių, pateisinančių pakeitimų orderių sudarymą ir sutarties pakeitimą, nevykdant savarankiškų pirkimų, taip pat pareiškėja nenurodė aplinkybių, kurios atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje (redakcija, kuri taikytina pirkimui dėl rangos sutarties sudarymo, galiojusi 2004-06-19 iki 2006-01-31) ir pakeitimų orderių sudarymo metu galiojusias įstatymo 56 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas.

41Atsižvelgdama į tai, Agentūra padarė išvadą, kad pakeitus Rangos sutartį ir sudarius pakeitimų orderius Nr.2, Nr.3, Nr. 4, Nr.6/1, Nr. 9/1 buvo pažeisti Finansinio memorandumo reikalavimai, Finansinio memorandumo (priemonės Nr. ( - )) III.1 priedo XI skyriaus 3 straipsnio 4 dalyje ir III.2 priedo II skyriaus 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai, nes pakeitimo orderiuose nurodyti darbai įsigyti nevykdžius savarankiškų viešojo pirkimo procedūrų, tuo pačiu įvertinant, kad nebuvo pagrindų pirkti darbus iš to paties tiekėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje (redakcija, kuri taikytina pirkimui dėl rangos sutarties sudarymo, galiojusi 2004-06-19 iki 2006-01-31) ir pakeitimo orderių sudarymo metu galiojusias įstatymo 56 straipsnio 4 dalyje nurodytais pagrindais.

42Kaip matyti iš Išvados, Agentūra, taikydama finansines korekcijas, vadovavosi Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių 1 priedo 3 punktu, kuriame nurodyta, jog tais atvejais, kai sutartys sudarytos be konkurso, nesant ypatingos skubos, atsiradusių dėl įvykių, kurių nebuvo galima numatyti, arba papildomų darbų ir paslaugų sutarčių atveju, nesant nenumatytų aplinkybių, taikoma 25 proc. dydžio finansinė korekcija.

43Byloje ginčo, jog pagal Rangos sutarties pakeitimo orderius Nr. 2, Nr.3, Nr. 4, Nr. 6/1, Nr. 9/1 buvo atlikti darbai, nėra. Šalys pripažįsta ir aplinkybę, jog Rangos sutarties pakeitimo orderiuose Nr. 2, Nr.3, Nr. 4, Nr. 6/1, Nr. 9/1 nurodyti darbai įsigyti nevykdžius savarankiškų viešojo pirkimo procedūrų.

44Šalys nesutaria dėl sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje (redakcija, kuri taikytina pirkimui dėl rangos sutarties sudarymo, galiojusi 2004-06-19 iki 2006-01-31) ir pakeitimo orderių sudarymo metu galiojusias įstatymo 56 straipsnio 4 dalyje, egzistavimo bei dėl atsakomybės už tinkamą Rangos sutarties vykdymą paskirstymo.

45Dėl Agentūros direktoriaus teisės priimti sprendimus, įpareigojančius grąžinti neteisėtai išmokėtą paramą

462000–2006 m. Sanglaudos fondo finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktus arba tarptautines sutartis, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, registravimo, apskaitos, skolų nurašymo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (toliau – ir Taisyklės).

47Taisyklių 4 punkte, be kita ko, nustatyta, kad pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra administruojančiosios institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) vadovo sprendimas, o 5 punkte nurodomi pagrindai, kuriuos nustačius išmokėtos lėšos turi būti susigrąžinamos iš projekto vykdytojo.

48Iš minėtų Taisyklėse įtvirtintų nuostatų analizės akivaizdu, kad šiuo teisės aktu reglamentuojami atvejai, kai turi būti susigrąžinamos jau išmokėtos lėšos, o lėšas turi grąžinti projekto vykdytojas, nagrinėjamu atveju pareiškėja. Be to, lėšų grąžinimas nepriklauso nuo to, dėl kokių asmenų veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. Akivaizdu ir tai, jog faktas, kad lėšos išmokėtos nepagrįstai, gali būti nustatytas tik po šių lėšų išmokėjimo.

49Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundo motyvai, kuriais teigiama, jog ginčo atveju būtina įvertinti Agentūros veiksmus bei atsakomybės apimtį dėl galimai neteisėtai išmokėtų paramos sumų, yra grindžiami netinkamu teisės aiškinimu ir yra atmestini.

50 Dėl Reglamento Nr. 2988/95 taikymo ginčo teisiniams santykiams.

51Byloje šalys sutaria, kad projektas Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ iš dalies buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Todėl ginčo atveju taikytinos 2006-07-11 Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2010-06-16 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 539/2010, (toliau – ir Bendrasis reglamentas) nuostatos. Agentūros direktorius priimdamas skundžiamą įsakymą, rėmėsi Išvada, kurioje yra konstatuoti pažeidimai, nurodyti Bendrojo reglamento 2 straipsnio 7 dalyje (pažeidimas – Bendrijos teisės nuostatų pažeidimas, susijęs su ūkio subjekto veiksmais ar neveikimu, kai dėl nepagrįstų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto išlaidų padaroma arba gali būti padaryta žala bendrajam biudžetui).

52Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšos (išlaidos) yra atitinkamo laikotarpio Europos Sąjungos bendrojo biudžeto dalis. ESTT yra nurodęs, jog Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jis taikomas procesui, kurį nacionalinės valdžios institucijos pradeda prieš Sąjungos paramos gavėjus už pažeidimus, kuriuos konstatuoja mokėjimą administruojanti nacionalinė institucija (žr. ESTT 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Cruz & Companhia Lda prieš Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP), C 341/13, 41 punktą).

53Vadovaujantis ESTT praktika, nacionalinis teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, yra įpareigotas taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą (žr. ESTT 1978 m. kovo 9 d. sprendimo Simmenthal,C-106/77, 21 ir 24 punktus; 2003 m. kovo 20 d. sprendimo Kutz-Bauer, C-187/00, 73 punktą; 2005 m. gegužės 3 d. sprendimo sujungtose bylose Berluskoni ir kt., C-387/02, C-391/02 ir C-403/02, 72 punktą; 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Filipiak, C-314/08, 81 punktą). Be to, Reglamento Nr. 2988/95 nuostatų taikymą ginčo teisiniams santykiams patvirtino ir ESTT (žr. ESTT 2017 m. birželio 15 d. sprendimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra prieš UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, C 436/15, 51 punktą).

54Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2017 m. gruodžio 20 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A-155-858/2017) konstatavo, jog nesant atskirų Bendrijos sektorių taisyklių, numatančių trumpesnį terminą, bet ne trumpesnį kaip treji metai, arba ilgesnį senaties terminą įtvirtinančių nacionalinių teisės aktų, šiuo atveju Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis taikoma tiesiogiai.

55Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pažeidimu pripažintinas, bet kuris Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų (veiksmais) ar neveikimo (neveikimu), dėl kurio (kurių) Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala sumažinant ar iš viso prarandant pajamas, gaunamas iš tiesiogiai Bendrijų vardu surinktų nuosavų lėšų arba darant nepagrįstas išlaidas.

56Pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį patraukimo atsakomybėn senaties terminas – ketveri metai nuo tada, kai buvo padarytas pažeidimas. Atskirų sektorių taisyklėse gali būti nustatytas trumpesnis senaties terminas, tačiau ne trumpesnis kaip treji metai. Jeigu pažeidimai daromi nuolat ir (arba) pakartotinai, senaties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pažeidimas buvo baigtas. Vykdant daugiametes programas, senaties terminas nesibaigia, kol visiškai nebaigiama programa. Senaties eiga nutrūksta, jeigu kompetentinga institucija imasi bet kokio su pažeidimo tyrimu ar teisminiu nagrinėjimu susijusio veiksmo, apie kurį pranešama atitinkamam asmeniui. Senaties eiga atsinaujina po kiekvieno ją nutraukusio veiksmo.

57Byloje neginčytinai nustatyta, kad Rangos sutarties pakeitimo orderiai Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6/1, Nr. 9/1 sudaryti laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 23 d. iki 2007 m. gruodžio 5 d. Paskutinis Rangos sutarties pakeitimo orderis sudarytas 2007 m. gruodžio 5 d. Pranešime apie pažeidimą, susijusį su sanglaudos fondo lėšų naudojimu nurodyta, kad paskutinis mokėjimas pagal nurodytus orderius atliktas 2007 m. birželio 30 d. (MGK byla, I tomas, b. l. 71-73). Ginčo dėl šios faktinės aplinkybės nėra. Taigi atsižvelgus į ESTT ir LVAT praktiką darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju senaties termino eiga prasidėjo nuo 2007 m. birželio 30 d., kada buvo atliktas paskutinis mokėjimas.

58Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) valstybinio audito ataskaita „Dėl Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – ataskaita) surašyta 2012 m. gruodžio 21 d. (IV tomas, b. l. 132-190). Kaip matyti iš Valstybės kontrolės ataskaitos, auditas pradėtas 2012 m. kovo 19 d. Nors Valstybės kontrolės tyrimas buvo atliktas būtent dėl pareiškėjos vykdyto projekto, tačiau šis tyrimas pradėtas pasibaigus Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui.

59Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Agentūra ir 2013 m. kovo 21 d. atliko pažeidimo tyrimą, surašydama išvadą dėl Rangos sutarties pakeitimų orderių Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6/1, Nr. 9/1, Nr. 7 ir Nr. 12 išlaidų tinkamumo finansuoti (MGK byla IV tomas, b. l. 16-25). Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2013 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 3R-196 (AG-146/01-2013) panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. T1-44, priimtą Agentūros 2013 m. kovo 21 išvados pagrindu (MGK byla, IV tomas, b. l. 48-55).

60Atsakovė 2012 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. APVA-4461 informavo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ apie 2012 m. gruodžio 11 d. pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą dėl 2004-2006 m. programavimo laikotarpio Sanglaudos projekto Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ rangos sutarties Nr. ( - ) „Naujojo Marijampolės regioninio sąvartyno statyba“ vykdymo metu pasirašytų pakeitimo orderių : 2007 m. gruodžio 5 d. pakeitimo orderis Nr. 6/1; 2007 m. gruodžio 5 d. pakeitimo orderis Nr. 9/1; 2007 m. gegužės 5 d. pakeitimo orderis Nr. 5; 2007 m. vasario 27 d. pakeitimo orderis Nr. 2 ( II tomas, b. l. 17 ). Šie duomenys rodo, jog Agentūra pažeidimo tyrimą pradėjo ir apie pažeidimo tyrimą pareiškėją informavo taip pat pasibaigus Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui.

61Byloje duomenų, apie senaties termino, prasidėjusio 2007 m. birželio 30 d., eigos nutraukimą iki jo pabaigos, t. y. 2011 m. birželio 30 d., dėl byloje nagrinėjamų pažeidimų, nėra.

62Memorandumo III. 1 Priedo XII dalyje įtvirtinta Komisijos ir kitų atsakingų institucijų teisė 5 metus po paskutinio mokėjimo peržiūrėti projektui skirtos paramos dydį, imtis kitų veiksmų, nepaneigia Reglamento Nr. 2988/95 taikymo vertinant atskirus pažeidimus, padarytus viso projekto vykdymo metu. Atsakovė nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių, jog paskutinis mokėjimas pagal Rangos sutarties pakeitimų orderius Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6/1, Nr. 9/1 buvo atliktas 2010 m. balandžio 7 d. Todėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos išvada, jog paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2010 m. balandžio 7 d. vykdant projektą yra nereikšminga.

63Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. T1-190 „Dėl Europos sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ priimtas pažeidžiant Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą senaties terminą, todėl pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, todėl naikintinas.

64Remiantis tais pačiais motyvais naikintinas ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 23 d. sprendimas Nr. 3R-28 (AG-409/01-2013).

65Teismui konstatavus, kad skundžiamas Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas yra priimtas praleidus tokio pobūdžio sprendimams nustatytą terminą, kitų tiek pareiškėjos skunde, tiek atsakovės atsiliepime nurodytų aplinkybių vertinimas nėra teisiškai reikšmingas.

66Pažeidimo tyrimo išvada yra neatskiriama skundžiamo Agentūros direktoriaus įsakymo dalis, todėl panaikinus Agentūros direktoriaus įsakymą, Išvada taip pat netenka galios.

67Patenkinus pareiškėjos skundą, atsakovė neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnis).

68Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsniu, teismas

Nutarė

69Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą tenkinti.

70Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. 3R-28 (AG-409/01-2013).

71Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. T1-190 „Dėl Europos sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

72Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti.

73Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Marijampolės... 5. Pareiškėjas skunde nurodo, kad Europos Komisija bei Lietuvos Respublika... 6. Skunde taip pat nurodo, kad tarp pareiškėjos ir Agentūros buvo sudaryta... 7. Pareiškėjos teigimu, skundžiamas įsakymas neatitinka individualaus... 8. Pareiškėja yra pateikusi visus su pakeitimų orderiais susijusius dokumentus... 9. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad pakeitimo orderiai buvo rengiami su... 10. Pareiškėja nesutinka ir su Agentūros pozicija, esą sudarant pakeitimų... 11. Pareiškėjos teigimu, 2012 m. lapkričio 12 d. tarp Agentūros ir UAB... 12. Pareiškėjos tvirtinimu, Agentūra yra perkančioji organizacija, kuri,... 13. Pareiškėjos įsitikinimu, būtina atkreipti dėmesį į 1995 m. gruodžio 18... 14. Agentūra atsiliepime nurodo, kad skundžiami sprendimai atitinka Lietuvos... 15. Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į... 16. Teismo posėdyje atsakovo atstovė prašė skundą spręsti teismo nuožiūra.... 17. Teismas konstatuoja:... 18. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 20. Agentūros direktorius 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. T1-190 nustatė,... 21. Nr. Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos... 22. Tuo pačiu įsakymu Agentūros direktorius nurodė, jog galutinis projekto... 23. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nesutikdama su... 24. Vyriausioji administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos... 25. Byloje nustatyta, kad Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. ( - )... 26. Pagrindinis projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos... 27. Agentūra ir UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2005... 28. Įgyvendinant projektą buvo vykdytas viešasis pirkimas „Marijampolės... 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 30. Marijampolės regioninio sąvartyno techninio projekto 2007 m. vasario 27 d.... 31. Marijampolės regioninio sąvartyno techninio projekto 2007 m. kovo 23 d.... 32. Marijampolės regioninio sąvartyno statybos konkursinės dokumentacijos... 33. Marijampolės regioninio sąvartyno techninio projekto 2007 m. gruodžio 5 d.... 34. Marijampolės regioninio sąvartyno techninio projekto 2007 m. gruodžio 5 d.... 35. Byloje ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra.... 36. Pareiškėja nesutinka su Agentūros atlikto pažeidimo tyrimo dėl išlaidų... 37. Išvadoje Agentūra konstatavo, jog Rangos sutarties pakeitimų orderis Nr. 2,... 38. Išvadoje taip pat nurodyta, kad sutarties pakeitimų orderis Nr. 3 nėra... 39. Kaip matyti iš Išvados, sutarties pakeitimų orderio Nr. 4 pagrindu buvo... 40. Agentūra atlikusi pažeidimo tyrimą, Išvadoje konstatavo, jog remiantis... 41. Atsižvelgdama į tai, Agentūra padarė išvadą, kad pakeitus Rangos sutartį... 42. Kaip matyti iš Išvados, Agentūra, taikydama finansines korekcijas,... 43. Byloje ginčo, jog pagal Rangos sutarties pakeitimo orderius Nr. 2, Nr.3, Nr.... 44. Šalys nesutaria dėl sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų... 45. Dėl Agentūros direktoriaus teisės priimti sprendimus, įpareigojančius... 46. 2000–2006 m. Sanglaudos fondo finansinės paramos ir bendrojo finansavimo... 47. Taisyklių 4 punkte, be kita ko, nustatyta, kad pagrindas projekto vykdytojui... 48. Iš minėtų Taisyklėse įtvirtintų nuostatų analizės akivaizdu, kad šiuo... 49. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundo motyvai, kuriais teigiama, jog... 50. Dėl Reglamento Nr. 2988/95 taikymo ginčo teisiniams santykiams.... 51. Byloje šalys sutaria, kad projektas Nr. ( - ) „Marijampolės apskrities... 52. Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšos (išlaidos) yra atitinkamo... 53. Vadovaujantis ESTT praktika, nacionalinis teismas, neperžengdamas savo... 54. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2017 m.... 55. Reglamento Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pažeidimu... 56. Pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį patraukimo atsakomybėn... 57. Byloje neginčytinai nustatyta, kad Rangos sutarties pakeitimo orderiai Nr. 2,... 58. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė)... 59. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Agentūra ir 2013 m. kovo 21 d. atliko... 60. Atsakovė 2012 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. APVA-4461 informavo UAB... 61. Byloje duomenų, apie senaties termino, prasidėjusio 2007 m. birželio 30 d.,... 62. Memorandumo III. 1 Priedo XII dalyje įtvirtinta Komisijos ir kitų atsakingų... 63. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad Agentūros... 64. Remiantis tais pačiais motyvais naikintinas ir Vyriausiosios administracinių... 65. Teismui konstatavus, kad skundžiamas Agentūros direktoriaus 2013 m.... 66. Pažeidimo tyrimo išvada yra neatskiriama skundžiamo Agentūros direktoriaus... 67. Patenkinus pareiškėjos skundą, atsakovė neįgijo teisės į bylinėjimosi... 68. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 69. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės apskrities... 70. Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 23... 71. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 72. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 73. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...