Byla A-662-1889-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus, rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. T. skundą atsakovams Visagino priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įsakymo panaikinimo, darbo užmokesčio priteisimo ir grąžinimo į tarnybą (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešoji įstaiga Ignalinos atominė elektrinė).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. T. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į teismą prašydamas: 1) panaikinti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – ir Visagino PGV, atsakovas) viršininko 2011 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 1-17 „Dėl Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigų panaikinimo“; 2) panaikinti Visagino PGV viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“; 3) įpareigoti atsakovą grąžinti pareiškėją į Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas; 4) priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį ir nepanaudotų atostogų kompensaciją už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

5Teismo posėdyje 2012 m. rugsėjo 10 d. pareiškėjas patikslino skundą (t. II, b. l. 92), atsisakė reikalavimo grąžinti jį į tarnybą į Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyr. specialisto pareigas, nes manė, kad jam nebus sudarytos tinkamos darbo sąlygos, prašė priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką, išeitinę kompensaciją ir nepanaudotų atostogų kompensaciją. Kiti reikalavimai liko nepakeisti.

6Pareiškėjas paaiškino, kad iki 2010 m. dirbo Utenos apskrities viršininko administracijoje karjeros valstybės tarnautojo pareigose. Likvidavus apskritis, pareiškėjas dirbo Visagino PGV, nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d. Personalo skyriaus vyresniojo specialisto pareigose, vėliau nuo 2010 m. rugsėjo 3 d. Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigose. Pareiškėjas 2011 m. birželio 6 d. atleistas pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir Valstybės tarnybos įstatymas, VTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą, panaikinus pareigybę. Pagal VTĮ 43 straipsnio 2 dalį, nuo 2011 m. birželio 7 d. pareiškėjui, kaip buvusiam karjeros valstybės tarnautojui atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos Vyriausybės nustatyta tvarka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Valstybės tarnybos departamentas) galėjo siūlyti tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Per nurodytą laikotarpį pareiškėjui jokios pareigos nebuvo pasiūlytos. Pasibaigus 6 mėnesių terminui (praėjo 7 dienos), pareiškėjas Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje 2011 m. gruodžio 14 d. pastebėjo skelbimą, kad Visagino PGV įsteigta karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, kurios charakteristika, paskirtis, reikalavimai, funkcijos, pavaldumas iš esmės tokie pat kaip buvusios pareigybės, kurioje pareiškėjas dirbo iki ją panaikinant. Manė, kad Visagino PGV 2011 m. sausio 18 d. Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės panaikinimas buvo apsimestinis, siekiant atleisti pareiškėją iš valstybės tarnybos. Ir ankstesniame, ir dabartiniame Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymas įstaigoje yra būtinas, jų atlikimas niekada nebuvo nutrauktas. Pareigybei naikinti nebuvo svarbių ekonominių, technologinių priežasčių ar svarbių priežasčių dėl įstaigos struktūrinių pertvarkymų. Tos pačios pareigybės įsteigimas rodo, kad svarbių darbo organizavimo pakeitimų taip pat nedaroma.

7Atsakovas Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime (t. I, b. l. 49-54) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Paaiškino, kad Visagino PGV steigėjas yra Vidaus reikalų ministerija, o ministras visas steigėjo teises perdavė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir PAGD). PAGD direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. I-220 patvirtintų Visagino PGV nuostatų (toliau – ir Visagino PGV nuostatai) 5 punkte nurodyta, kad Visagino PGV veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir specialios svarbių objektų apsaugos paramos lėšų, t. y. iš viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės (toliau – ir VĮ IAE) lėšų. Todėl PAGD, tvirtindamas Visagino PGV pareigybių sąrašą, nurodo, kiek ir kurios pareigybės yra finansuojamos iš objekto sąmatos, vadovaujantis su VĮ IAE pasirašyta sutartimi, kuri yra sudaroma kasmet. Šios sutarties 2 priedas, t. y. Visagino PGV etatų, išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąrašas, yra neatskiriama jos dalis. Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, VĮ IAE 2009 m. gruodžio 31 d. visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. Tačiau jos veiklą reglamentuojantys įstatymai įpareigojo įmonę užtikrinti branduolinę, radiacinę, taip pat ir priešgaisrinę saugą. Tam tikslui VĮ IAE jau iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo Visagino PGV skyrė lėšas, kuri tiesiogiai vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus. Nutraukus VĮ IAE eksploataciją, 2010 ir 2011 metais, sudarydama su PAGD sutartį, IAE mažino Visagino PGV iš objekto išlaikomų pareigybių skaičių (2010 m. – 39, 2011 m. – 9), įsipareigodama padengti tik tiesiogines su sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu susijusias išlaidas, atitinkamai mažiau skyrė lėšų šioms pareigybėms finansuoti. Pareigybių skaičius, nutraukus IAE veiklą, buvo mažinamas ir pačioje įmonėje.

9VĮ IAE ir PAGD 2011 m. sausio 13 d. pasirašė Ignalinos atominės elektrinės gaisrinės saugos paslaugos pirkimo sutartį Nr. 10Sp-7(13.67). Šios sutarties 2 priede buvo pateiktas Visagino PGV etatų, išlaikomų iš specialiosios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąrašas. Vadovaudamasis šia sutartimi PAGD direktorius, o ne Visagino PGV viršininkas, Įsakymu Nr. 1-17 patvirtino Visagino PGV keičiamų pareigybių sąrašą, kuriuo buvo naikinamos 8 pareigybės, finansuojamos iš objekto sąmatos, iš kurių viena buvo Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo B lygio 8 kategorijos) pareigybė. Todėl pareiškėjo teiginys, kad pareigybės panaikinimas buvo apsimestinis, yra subjektyvi pareiškėjo nuomonė, nepagrįsta jokiais objektyviais duomenimis. Visų pareigybių panaikinimas buvo susijęs su 2011 m. sausio 13 d. IAE gaisrinės saugos paslaugos pirkimo sutartimi Nr. 10Sp-7(13.67). Visagino PGV struktūriniai pertvarkymai yra realūs ir jie vykdomi mažinant pareigybių skaičių: 2010 m. sausio 1 d. Visagino PGV buvo 162 pareigybės, 2010 m. rugpjūčio 1 d. – 160, 2011 m. vasario 1 d. – 152, 2011 m. liepos 1 d. – 151 pareigybė. Pareiškėjui dirbant, skyriuje buvo 4 pareigybės, šiuo metu skyriuje yra 3 pareigybės. Sumažintas pareigybių, vykdančių personalo administravimo funkcijas, skaičius. Skyriuje tos pačios funkcijos pavestos mažesniam darbuotojų skaičiui.

10Tobulinant Visagino PGV valdymą ir organizacinę struktūrą ir atsižvelgiant į numatomą finansavimą 2012 m., PAGD direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. I-310 buvo patvirtintas Visagino PGV keičiamų pareigybių sąrašas, kuriuo buvo panaikintos dvi tuo metu buvusios laisvos ugniagesių gelbėtojų (statutinių valstybės tarnautojų) pareigybės ir įsteigtos Finansų ir planavimo skyriaus ir Organizacinio skyriaus vyresniųjų specialistų (karjeros valstybės tarnautojų) pareigybės. Ir naikinamos, ir steigiamos pareigybės yra finansuojamos iš valstybės biudžeto, bendras iš biudžeto finansuojamų pareigybių skaičius išliko tas pats – 39. Visagino PGV viršininko 2011 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. I-202 patvirtinti įsteigtų pareigybių aprašymai. Nustatant valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamas funkcijas, buvo atsižvelgta į valstybės tarnautojo pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, taip pat į struktūrinių padalinių funkcijas. Skirtumas yra tas, kad naujos pareigybės paskirtis yra vykdyti Visagino PGV su dokumentų rengimu, tvarkymu ir apskaita susijusias funkcijas, o su pareiškėjo eitomis pareigomis, pagal kurias jis vykdė Visagino PGV su personalo administravimu susijusias funkcijas, bendra yra tai, kad priskirta kontroliuoti ir rengti dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais, dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų darbe. Atitinkamai skiriasi ir veiklos sritis – dokumentų valdymas, archyvo tvarkymas ir personalo valdymas. Iš esmės skiriasi pareigybės funkcijos ir jos yra susijusios su įstaigoje gautų ir siunčiamų dokumentų registravimu, dokumentų rengimu, tvarkymu, apskaita ir saugojimu. Panaikintos pareigybės didesnė dalis funkcijų buvo susijusi su personalo administravimu. Remiantis Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1098, Visagino PGV už personalo administravimą ir dokumentų valdymą yra atsakingas vienas ir tas pats padalinys – Organizacinis skyrius. Nėra atskiro struktūrinio padalinio, atsakingo už viešuosius pirkimus, todėl Organizaciniam skyriui taip pat yra pavesta vykdyti kai kurias su viešaisiais pirkimais susijusias funkcijas. Todėl šios pareigybės priklauso tam pačiam skyriui. Naujai įsteigtas pareigas einantiems karjeros valstybės tarnautojams yra nustatyti ne tokie pat reikalavimai, kaip teigia pareiškėjas. Visagino PGV viršininko 2011 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. I-202 patvirtintos pareigybės aprašyme yra reikalavimai turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos priešgaisrinės saugos srityje, mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, mokėti dirbti su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais finansų valdymo ir apskaitos sistemoje. Tokie reikalavimai nebuvo keliami pareiškėjo pareigybei. Taigi buvo įsteigta ne ta pati pareigybė, o visai kita pareigybė. Pareiškėjo pareigybė yra panaikinta, todėl neįmanomas pareiškėjo grąžinimas į jo užimtas pareigas. Atleidus pareiškėją iš pareigų, jam buvo sumokėta dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

11Atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime (t. II, b. l. 1-5) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindė tais pačiais motyvais kaip ir Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 46-48) prašė skundą tenkinti.

13Paaiškino, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti atitinkamos pareigybės panaikinimo faktą, t. y. ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau, ar jų realiai atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga. Valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimas, kaip valstybės tarnautojo atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindas, yra tik tada, kai panaikinus pareigybę faktiškai nebeatliekama konkrečių valstybės tarnautojui priskirtų funkcijų visuma, apibūdinanti panaikintą pareigybę. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-3199/2011, 2010 m. vasario 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-247/2010, 2005 m. gruodžio 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A2-1791/2005. Pareiškėjo panaikinta pareigybė ir vėliau įsteigtos Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (B lygio 8 kategorijos) pareigos praktiškai identiškos. Nors naujai pareigybei buvo priskirti nauji specialieji reikalavimai (turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį viešųjų pirkimų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos priešgaisrinės saugos srityje) ir funkcijos (registruoja siunčiamus, gautus dokumentus, juos paskirsto; tvarko korespondenciją), tai neįrodo pareigybės panaikinimo pagrįstumo. Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas rodo, kad pareigybės funkcijos išliko iš esmės tokios pat, kokios buvo nustatytos 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-108 patvirtintame pareigybės aprašyme. Pareiškėjas iki pareigybės panaikinimo atliko personalo tvarkymo, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo funkcijas, t. y. tokias funkcijas, kurios yra priskirtos valstybės tarnautojui ir be kurių įstaigos veikla neįsivaizduojama. Tai pasitvirtino, nes panaikinus pareiškėjo užimamą pareigybę buvo įsteigta nauja valstybės tarnautojo pareigybė. Pagal Valstybės tarnybos registro duomenis, iki 2011 m. sausio 18 d. Visagino PGV administracijos struktūra buvo sudaryta iš 11 etatų, iš jų Organizaciniame skyriuje buvo 3 etatai: skyriaus vedėjo (A lygio 11 kategorijos), vyresniojo specialisto (B lygio 8 kategorijos) ir specialisto (darbuotojas pagal darbo sutartį). Po 2011 m. sausio 18 d. Visagino PGV administracijos struktūra sudaryta iš 10 etatų, iš jų organizaciniame skyriuje buvo 2 etatai: skyriaus vedėjo (A lygio 11 kategorijos) ir specialisto (darbuotojas pagal darbo sutartį). Darė išvadą, kad pareiškėjo pareigybė nebuvo realiai panaikinta, jo funkcijos išliko ir buvo realiai vykdomos. Visagino PGV struktūros pakeitimai buvo fiktyvūs, siekiant pagrįsti konkretaus asmens atleidimą iš tarnybos. Be to, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, su viešaisiais pirkimais susijusių funkcijų negalėjo atlikti pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, todėl akivaizdu, kad pareiškėjo pareigybė, kuriai buvo priskirtas tokių funkcijų vykdymas, negalėjo būti panaikinta. Niekam daugiau iš valstybės tarnautojų Visagino PGV tos funkcijos nebuvo priskirtos. Pareiškėjo pareigybės panaikinimas buvo fiktyvus, kadangi tais pačiais biudžetiniais metais pareigybė buvo panaikinta ir tais pačiais biudžetiniais metais iš esmės atkurta tokia pati pareigybė.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Ignalinos atominė elektrinė atsiliepime (t. I, b. l. 82) nurodė, kad Visagino PGV yra pavaldi ir atskaitinga PAGD, todėl VĮ IAE negalėjo ir negali lemti skunde išdėstytų argumentų.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, panaikino Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ Nr. 2TE-35 ir laikė, kad pareiškėjas R. T. atleistas iš Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigų teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo datos. Priteisė pareiškėjui R. T. iš Visagino PGV vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011 m. birželio 6 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, iš priteistinos sumos atimant gautą išeitinę išmoką 4 271,24 Lt ir priverstinės pravaikštos metu gautą darbo užmokestį 10 334,10 Lt. Kitus pareiškėjo reikalavimus atmetė.

17Pareiškėjas R. T. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimą toje dalyje, kurioje kalbama apie jam priteistos sumos apskaičiavimą, ir priteisti iš Visagino PGV išeitinę išmoką, kuri išplaukia iš Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir Darbo kodeksas, DK) 297 straipsnio 3 ir 4 dalių bei VTĮ 41 straipsnio 2 dalies, priteisti iš Visagino PGV vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011 m. birželio 6 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, iš priteistinos sumos neatimant priverstinės pravaikštos metu gauto darbo užmokesčio (10 334,10 Lt).

18Atsakovas Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimą ir palikti galioti Visagino PGV viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartimi pareiškėjo R. T. ir atsakovo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos apeliacinius skundus tenkino iš dalies, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Teismas nustatė, jog atsakovo pateiktuose 2010 ir 2011 metų Visagino PGV etatų (pareigybių), išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąrašuose numatytos konkrečios pareigybės, išlaikomos iš VĮ IAE lėšų bei bendras pareigybių skaičius. Nors pagrindinėse sutartyse numatyta bendra sutarties suma (atitinkamai 2010 metams – 5 682 500 Lt, 2011 metams – 4 981 100 Lt), tačiau iš jų nėra aišku, kiek konkrečiai lėšų VĮ IAE skyrė personalo išlaikymui. Atsakovas nepateikė kitų minėtų sutarčių priedų, kuriuose būtų įvardytos konkrečios pinigų sumos personalo finansavimui ir iš kurių būtų galima nustatyti, kokiu dydžiu šios lėšos (finansavimas) būtent personalui 2011 metais, lyginant su 2010 metais (ginčo santykiams aktualus laikotarpis) kito (kaip teigia atsakovas – sumažėjo). Šių aplinkybių nenustatė ir reikiamų duomenų nesurinko ir pirmosios instancijos teismas.

21Atsakovai taip pat nurodo, jog pareiškėjo pareigybė buvo finansuojama būtent iš VĮ IAE lėšų, o joms sumažėjus – panaikinta. Iš minėtų Visagino PGV išlaikymo iš VĮ IAE lėšų sutarčių bei jų priedų vienareikšmiškos išvados, jog būtent pareiškėjo pareigybė (Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto) buvo išlaikoma iš VĮ IAE, t. y. svarbių objektų apsaugos paramos lėšų, padaryti negalima. 2009 m. gruodžio 31 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino m. ir VĮ IAE apsaugai išlaikymo sutarties Nr. 10Sp-922(13.7) priede Visagino PGV etatų (pareigybių), išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąraše 2010 metams nurodytos konkrečios pareigybės, išlaikomos iš objekto lėšų, tačiau tarp jų pareiškėjo pareigybė nenumatyta. Šiame sąraše numatyta tik Personalo grupės vyresniojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigybė. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, jog pareiškėjas nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d. dirbo Visagino PGV Personalo skyriaus vyresniuoju specialistu, o nuo 2010 m. rugsėjo 3 d., pertvarkius įstaigos struktūrą, pareiškėjas įdarbintas Organizacinio skyriaus vyresniuoju specialistu (t. I, b. l. 8, 55). Taigi 2010 metais pareiškėjas dirbo tiek Visagino PGV Personalo skyriaus vyresniuoju specialistu, tiek Organizacinio skyriaus vyresniuoju specialistu, todėl negalima vienareikšmiškai pasakyti, jog 2010 metais jo pareigybė buvo finansuojama iš objekto lėšų, kadangi iš objekto lėšų tais metais buvo finansuojama tik Personalo grupės vyresniojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigybė. 2011 m. sausio 13 d. VĮ IAE gaisrinės saugos paslaugos pirkimo sutarties Nr. 10Sp-7(13.67) priede Visagino PGV etatų (pareigybių), išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąraše 2011 metams nei Personalo grupės (skyriaus), nei juo labiau Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės nebenumatytos. Atsakovas, remdamasis finansavimo sumažėjimo argumentu, nurodo tik bendrą pareigybių, finansuojamų iš objekto lėšų, skaičių: 2010 metais – 121 pareigybė (t. I, b. l. 61), o 2011 metais – 112 pareigybių (t. I, b. l. 66). Tačiau nei minėti sutarčių priadai, nei bendras pareigybių, finansuojamų iš objekto lėšų, skaičius neatspindi to fakto, jog būtent pareiškėjo pareigybė buvo finansuojama iš VĮ IAE lėšų ir joms sumažėjus turėjo būti panaikinta. Kaip matyti iš teismo sprendimo, šių aplinkybių teismas neišsiaiškino ir jų nevertino.

22Nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. Visagino PGV Organizaciniame skyriuje buvo 4 pareigybės. Ginčijamu įsakymu panaikinus pareiškėjo pareigybę (vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo)), Organizaciniame skyriuje liko 3 pareigybės: vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo), vyresniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) bei specialisto (pagal darbo sutartį). PAGD direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos keičiamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ įsteigta Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, B lygio, 8 kategorijos. 2012 m. sausio 2 d. konkursą į šias naujas pareigas laimėjo G. K., kuri anksčiau ėjo Visagino PGV Organizacinio skyriaus specialisto (pagal darbo sutartį) pareigas. Palyginęs buvusios pareiškėjo pareigybės, naujai įsteigtos Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigybės bei Visagino PGV Organizacinio skyriaus specialisto (pagal darbo sutartį) pareigybės aprašymus, pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog didžioji dalis pareiškėjo vykdytų funkcijų išliko, jos buvo atkurtos vėliau įsteigus analogišką pareigybę; kitos naujai įsteigtos pareigybės funkcijos, susijusios su įstaigos dokumentų tvarkymu, taip pat netiesiogiai buvo numatytos pareiškėjo eitos pareigybės aprašyme, nes jam buvo keliamas reikalavimas išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius ne tik valstybės tarnybos ir darbo santykius, ne tik viešuosius pirkimus, įslaptintos informacijos administravimą, bet ir teisės aktus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo taisykles. Teismas taip pat teisingai nustatė, jog reikalavimas turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos priešgaisrinės saugos srityje (specialusis reikalavimas) yra dirbtinis, pritaikytas konkrečiam asmeniui, nes dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita, viešųjų pirkimų dokumentų rengimas bet kurioje valstybės tarnybos srityje yra vienodas, todėl padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjo eita pareigybė buvo panaikinta ne realiai, o tik laikinai, tam, kad būtų galimybė atleisti pareiškėją. Tačiau pirmosios instancijos teismas nevisiškai ištyrė bylos aplinkybes dėl kai kurių pareiškėjo vykdytų funkcijų, t. y. viešųjų pirkimų bei personalo tvarkymo, panaikinimo būtinumo, ir neišsprendė klausimo, ar po pareiškėjo pareigybės panaikinimo šios funkcijos arba jų dalis išliko, ar tokios funkcijos ar jų dalis iš viso nebebuvo atliekamos arba joms atlikti užteko mažesnio darbuotojų skaičiaus, kas konkrečiai šias funkcijas atliko po pareiškėjo atleidimo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kompensacijos už galimai neteisėtą pareiškėjo atleidimą klausimą, savo sprendime turėtų konkrečiai nurodyti kompensacijos rūšį ir dydį, o tam nagrinėjamu atveju būtina surinkti daug naujų įrodymų.

23III.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

25Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes, vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-329/2013 ir nustatė, kad remiantis 2009 m. gruodžio 31 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino m. ir IAE apsaugai išlaikymo sutartimi Nr. 10Sp-922(13.7) bei 2011 m. sausio 13 d. VĮ IAE gaisrinės saugos paslaugos pirkimo sutartimi Nr. 10Sp-7(13.67), VĮ IAE skiria lėšas Visagino PGV, kad ši, esant būtinybei, gesintų gaisrus, likviduotų galimas avarijas ir jų pasekmes bei vykdytų valstybinę priešgaisrinę priežiūrą VĮ IAE. Šiam tikslui įgyvendinti sutarties prieduose, kurie yra neatskiriama sutarties dalis, numatyti VĮ IAE pastatų ir statinių, priklausančių priešgaisrinei apsaugai, sąrašas, minėtas Visagino PGV etatų (pareigybių), išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąrašas, Visagino PGV atitinkamų metų sąmata, planuojamas kuro poreikis, lėšų eksploatacinėms medžiagoms poreikis, lėšų poreikis automobilių techninei priežiūrai, remontui ir draudimui. Atsakovo pateiktuose 2010 ir 2011 metų Visagino PGV etatų (pareigybių), išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąrašuose numatytos konkrečios pareigybės, išlaikomos iš VĮ IAE lėšų bei bendras pareigybių skaičius. Teismas pažymėjo, kad 2013 m. kovo 7 d. Visagino PGV pateikė teismui 2010 m. programos sąmatą, 2009 m. gruodžio 31 d. PAGD Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino m. ir VĮ IAE apsaugai, vykdančios VĮ IAE priešgaisrinę saugą, išlaikymo sutarties Nr. 10Sp-922 (13.7) 3 priedą, 2011 m. programos sąmatą, 2011 m. sausio 13 d. VĮ IAE gaisrinės saugos paslaugos pirkimo sutarties Nr. 10Sp-7(13.67) 3 priedą. Remiantis 2010 m. sąmatomis, personalo darbo užmokesčiui buvo skirta 3 600,0 tūkst. Lt, o 2011 m. – 3 367,5 tūkst. Lt, t. y. darbo užmokesčio išlaidos 2011 m. sumažintos 232 500 Lt, vienam mėnesiui tenkanti suma yra 19 375 Lt. Nustatyta, kad iš viso buvo panaikintos 8 pareigybės, o išlaidų suma jų darbo užmokesčiui vienam mėnesiui sudarė 20 253,11 Lt. Remiantis atsakovo paaiškinimu, skirtumas tarp panaikintų pareigybių ir sumažintų darbo užmokesčio lėšų vienam mėnesiui yra 878,11 Lt, šis skirtumas metų eigoje susilygina dėl darbuotojų nemokamų atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kt. Nurodė, kad rengiant 2011 m. sąmatos projektą, atsižvelgta į tai, jog atleidžiant darbuotojus dėl pareigybių panaikinimo, reikės lėšų kompensacijoms ir kt., todėl darbo užmokesčio išlaidos paskirstytos taip, kad I ketvirtį jos būtų didesnės (907,5 tūkst. Lt) nei II-IV ketvirčiais (820,00 tūkst. Lt). Remiantis PAGD direktoriaus 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1-2 patvirtintu pareigybių sąrašu, Personalo grupės vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 8 kategorijos) pareigybė finansuojama iš objekto. Remiantis 2010 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 2TE-48, pareiškėjas paskirtas į minėtas pareigas. 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1-234 buvo pakeisti struktūrinių padalinių, nustatant, kad Personalo grupė keičiama į Organizacinį skyrių, ir atitinkamai pareigybių pavadinimai. 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-251 patvirtintas Visagino PGV pareigybių sąrašas patvirtina, kad Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas, B lygio 8 kategorijos) pareigybė finansuojamos iš objekto. 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 2TE-51 nustatyta, kad pareiškėjas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. eina Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas. Pažymėta, kad Visagino PGV nuostatai bei Visagino PGV Organizacinio skyriaus nuostatai nebuvo keičiami. Teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina atsakovo argumentus, jog pasikeitus įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimams tarnybos santykiai tęsėsi, dėl to 2009 m. gruodžio 31 d. sutartimi Nr. 10Sp-922(13.7) numatytų įsipareigojimų vykdymas ir pareigybių finansavimui skiriamų lėšų suma liko nepakitę. 2011 m. sausio 13 d. VĮ IAE gaisrinės saugos paslaugos pirkimo sutarties Nr. 10Sp-7(13.67) priede Visagino PGV etatų (pareigybių), išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąraše 2011 metams nei Personalo grupės (skyriaus), nei Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės nebenumatytos. Atsižvelgiant į sutartimi nustatytą finansavimą, Įsakymu Nr. 1-17 patvirtinti Visagino PGV pareigybių ir keičiamų pareigybių sąrašai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, padaryta išvada, kad būtent pareiškėjo pareigybės finansavimas minėtoje sutartyje nenumatytas.

26Atsakovo teigimu, panaikintos Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 8 kategorijos) pareigybės, kurios aprašymas patvirtintas 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-108, funkcijos buvo paskirstytos Organizacinio skyriaus vyresniajam specialistui (statutiniam valstybės tarnautojui) bei specialistui (darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį). Remiantis Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, B lygio, 8 kategorijos) pareigybės aprašymu, patvirtintu 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-108, funkcijos, susijusios su personalo tvarkymu, nustatytos aprašymo 7.1-7.7 punktuose. Funkcijas, numatytas 7.1, 7.5 ir 7.6 punktuose, taip pat vykdė ir Organizacinio skyriaus vyresnysis specialistas (statutinis valstybės tarnautojas) (atitinka šios pareigybės aprašymo 7.2, 7.4 ir 7.15 p.). Kitos funkcijos (7.2, 7.3, 7.4, 7.7 p.) atitinka 2011 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1-66 patvirtinto Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) pareigybės aprašymo 7.9, 7.5, 7.6, 7.7 punktus. Nustatyta, kad funkcijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, nustatytos buvusio pareigybės aprašymo 7.8-7.11 punktuose. Atsakovo teigimu, šio aprašymo 7.11 punkte numatytą viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją turėjo teisę vykdyti dar 7 Visagino PGV valstybės tarnautojai. Nustatyta, kad kitos funkcijos (7.8, 7.9, 7.10 p.) atitinka 2011 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1-66 patvirtinto Organizacinio skyriaus specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybės aprašymo 5.11, 5.12, 5.13 punktus. Taigi atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, būtent į tai, kad po pareiškėjo pareigybės panaikinimo dalis funkcijų, susijusių su personalo tvarkymu bei viešaisiais pirkimais, perkeltos kitoms pareigybėms, dalį jų dar iki pareigybės panaikinimo vykdė kiti valstybės tarnautojai, teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad šioms funkcijoms atlikti užteko mažesnio darbuotojų skaičiaus.

27Pažymėta, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjui iki jo atleidimo iš užimamų pareigų nebuvo pasiūlytos kitos pareigos. Remiantis Visagino PGV medžiaga, nenustatyta, kad buvo laisva kokia nors kita valstybės tarnautojo pareigybė, kurią pareiškėjas galėtų užimti. Laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigybės buvo aukštesnio lygio ir kategorijos, todėl pareiškėjui negalėjo būti siūlomos.

28Padaryta išvada, kad priežastys, dėl kurių atsakovas nusprendė panaikinti pareiškėjo pareigybę, buvo realios, ne fiktyvios ir pakankamos ginčijamam sprendimui priimti, todėl PAGD direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. I-17 yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti, vadovaujantis pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo. Išsprendus šio įsakymo teisėtumo klausimą, nebuvo pagrindo tenkinti kitų, kurie yra išvestiniai, skundo reikalavimų.

29IV.

30Pareiškėjas R. T. (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (t. III, b. l. 77-80) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti skundžiamus įsakymus ir priteisti iš Visagino PGV vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką – nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, išeitinę kompensaciją pagal DK 297 straipsnio 4 dalį ir Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalį bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

31Teigia, jog teismas nenagrinėjo, ar įsakymas, kuriuo jo pareigybė panaikinama, buvo teisėtas įvertinant biudžetinės įstaigos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir ar teisėtai pasielgė Visagino PGV 2011 m. birželio 6 d. priimdama įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“. Pagal PAGD nuostatų, patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-831, (toliau – ir PAGD nuostatai) 22.9 punktą, PAGD direktorius tvirtina PAGD administracijos padalinių ir jam pavaldžių įstaigų nuostatus, nustato pavaldžių įstaigų struktūrą, tvirtina PAGD pareigybių sąrašą, PAGD vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, PAGD pavaldžių įstaigų vadovų pareigybių aprašymus. Pagal PAGD direktoriaus 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu patvirtintų pavyzdinių Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų nuostatų 20 punkto 4 papunktį, PGV viršininkas tvirtina PGV valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, priskiria pareigybes kategorijoms, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų. Pagal Visagino PGV nuostatų 19.10 punktą, PGV viršininkas, vadovaudamasis departamento direktoriaus patvirtintu Visagino PGV pareigybių sąrašu ir Visagino PGV struktūra, tvirtina Visagino PGV pareigybių sąrašą. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 punkto 4 papunktis numato, kad biudžetinės įstaigos vadovo pareiga – tvirtinti biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. Be to, Valstybės tarnybos departamentas 2012 m. spalio 12 d. atsiliepime į Visagino PGV apeliacinį skundą rašė, kad VTĮ 8 straipsnio 8 dalies 1 punktas nustato, kad valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir sąrašus valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvirtina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai. Tai reiškia, kad Visagino PGV viršininkas, o ne PAGD direktorius. Galima taip pat daryti išvadą, jog pareiškėjo R. T. atžvilgiu galėjo būti taikomi tik Visagino PGV viršininko įsakymai.

32Pareiškėjo teigimu, PAGD direktorius 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-17 tvirtindamas Visagino PGV pareigybių sąrašą viršijo savo įgaliojimus (jo kompetencija – tvirtinti Visagino PGV struktūrą), o Visagino PGV viršininkas (savarankiškos biudžetinės įstaigos vadovas) pagal savo kompetenciją turėjo patvirtinti Visagino PGV pareigybių sąrašą ir, be Visagino PGV įsakymo, tvirtinančio įstaigos pareigybių sąrašą, 2011 m. birželio 6 d. priimdamas įsakymą „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“, pažeidė teisės aktus – PAGD nuostatus ir Visagino PGV nuostatus bei Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą. Todėl šie du minėti dokumentai – PAGD direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 1-17 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigybių sąrašo patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, Visagino PGV viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymas „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ yra neteisėti. Vilniaus apygardos administracinis teismas neišnagrinėjo ankščiau minimų teisės aktų priėmimo teisėtumo klausimo.

33Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo, ar finansavimo sumažėjimas nagrinėjamu atveju galėjo būti pagrindas 2011 m. pradžioje naikinti biudžetinei įstaigai Visagino PGV reikalingą pareigybę ir 2011 m. pabaigoje vėl ją įsteigti. Teismas nenagrinėjo, ar 2011 m. lapkričio 8 d. buvusios laisvos ugniagesių gelbėtojų pareigybės buvo laisvos ir jo atleidimo iš darbo laikotarpiu. Be to, jo pareigybės panaikinimo ir atleidimo momentu Visagino PVG Organizaciniame skyriuje buvo laisva skyriaus vedėjo pareigybė. Organizacinio skyriaus funkcijų vykdymui 2011 metų pabaigoje Visagino PGV neskelbė konkurso Organizacinio skyriaus vedėjo pareigybei užimti, o steigė analogišką pareiškėjo buvusiai pareigybei Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybę. Finansavimas iš VĮ IAE negalėjo turėti jokios įtakos jo atleidimui iš užimamų pareigų, nes naujos analogiškos pareigybės įsteigimas 2011 m. lapkričio 8 d., kai nepasikeitė jokios ekonominės sąlygos, tai įrodo. Atleidimas iš pareigų buvo apsimestinis. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad pareiškėjo funkcijoms atlikti užteko mažesnio darbuotojų skaičiaus, tačiau neįvertino, kad šių funkcijų vykdymui 2011 m. lapkričio 8 d. buvo vėl įsteigta analogiška pareigybė. Pareigybės aprašymas, pagal kurį jis 2010 m. rugpjūčio 11 d. buvo priimtas į Personalo grupės vyresniojo specialisto pareigas, yra identiškas 2011 m. lapkričio 8 d. naujai įsteigtai Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybei. Pertvarkius Visagino PGV struktūrą nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. jo kaip naujo Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas buvo šiek kiek pakeistas. Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė buvo panaikinta fiktyviai. Teismas išnagrinėjo tik vieną jo skundžiamo objekto – pareigybės panaikinimo pusę, tačiau nevisiškai išnagrinėjo, kokios ekonominės sąlygos lėmė ir kokios naujos funkcijos prisidėjo prie Visagino PGV, kad 2011 m. lapkričio 8 d. reikėjo steigti analogišką panaikintai Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybę. Be to, teismas formaliai įvertino jo atleidimo iš pareigų pagrįstumą ir klaidingai traktavo VĮ IAE atstovės pasisakymą – VĮ IAE atstovė neprašė atmesti pareiškėjo skundo.

34Atsakovas Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b. l. 93-96) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

35Visagino PGV nuostatų 3 punkte nurodyta, kad Visagino PGV steigėjas yra Vidaus reikalų ministerija. Vidaus reikalų ministro perduotas visas steigėjo teises ir pareigas vykdo departamentas, o šių nuostatų 1 punkte nurodyta, kad Visagino PGV yra departamentui pavaldi ir atskaitinga nuolatinės parengties įstaiga. Visagino PGV nuostatų 19.9 punkte nurodyta, kad Visagino PGV viršininkas teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Visagino PGV struktūros, o pagal 19.10 punktą, jis, vadovaudamasis departamento direktoriaus patvirtintu Visagino PGV pareigybių sąrašu ir Visagino PGV struktūra, tvirtina Visagino PGV pareigybių sąrašą. Iš to seka, kad Visagino PGV viršininkas negali savo iniciatyva, savarankiškai, nesant departamento direktoriaus įsakymu patvirtinto pareigybių sąrašo, tvirtinti Visagino PGV pareigybių sąrašą. Vadovaujantis šiomis nuostatomis ir departamento patvirtintu pareigybių sąrašu, Visagino PGV viršininkas tvirtina Visagino PGV pareigybių sąrašą. Tai patvirtina Visagino PGV viršininko 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. 1-108 ir 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-31. Todėl pareiškėjo teiginys, kad Visagino PGV viršininkas nepatvirtino pareigybių sąrašo, yra nepagrįstas. Vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2011 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-340/2011) ir teigia, jog teisė PAGD direktoriui nustatyti pavaldžių įstaigų struktūrą įtvirtinta ir PAGD nuostatų 22.9 punkte. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad PAGD direktorius 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-17 patvirtindamas pavaldžios įstaigos Visagino PGV pareigybių sąrašą, neviršijo savo įgaliojimų, kaip teigia pareiškėjas, o įgyvendino teisės aktuose reglamentuotą diskrecijos teisę, kuri naudojama siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas. Vilniaus apygardos administracinis teismas priimdamas sprendimą išnagrinėjo šio įsakymo priėmimo teisėtumą ir nenustatė, kad PAGD šiuo atžvilgiu būtų viršijęs savo kompetenciją. Todėl PAGD direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 1-17 yra teisėtas ir galiojantis, sudaręs prielaidas Visagino PGV priimti atitinkamus sprendimus, t. y. atleisti valstybės tarnautojus, kurių pareigybės buvo panaikintos minėtu įsakymu.

36Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė realiai buvo panaikinta, funkcijos paskirstytos kitoms pareigybėms, ir įvertinęs visus pateiktus įrodymus pagrįstai padarė išvadą, kad priežastys, dėl kurių buvo nuspręsta panaikinti pareiškėjo pareigybę, buvo realios, ne fiktyvios ir pakankamos ginčijamam sprendimui priimti. Pareiškėjo teiginys, kad finansavimas iš VĮ IAE negalėjo turėti jokios įtakos jo atleidimui iš užimamų pareigų, nepagrįstas. Pareiškėjo atleidimo iš darbo laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 18 d. iki 2011 m. birželio 6 d. laisvų ugniagesių gelbėtojų pareigybių Visagino PGV nebuvo. Šią informaciją patvirtina teikiamos Visagino PGV neužimtų pareigybių detalios mėnesio ataskaitos. Šiuo atveju yra aktualios tik iš biudžeto lėšų išlaikomos pareigybės, nes PAGD direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1-310 buvo panaikintos būtent tik šios 2 ugniagesių gelbėtojų pareigybės.

37PAGD direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1-310 įsteigtai Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybei buvo priskirta tik dalis pareiškėjo vykdytų funkcijų ir tik tos, kurios susijusios su viešaisiais pirkimais. Pagal Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo, patvirtinto 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-108, 7.8 punktą, vyresnysis specialistas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, rengia Visagino PGV viešųjų pirkimų taisykles, esant reikalui jas koreguoja ir per nustatytą laikotarpį skelbia jas Centrinėje viešųjų pirkinių informacinėje sistemoje; pagal 7.9 punktą, dalyvauja viešojo pirkimo komisijos darbe; pagal 7.10 punktą, tikrina ir registruoja PGV pasirašomas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo-pardavimo sutartis, jų pakeitimus ir papildymus. Būtent šios trys funkcijos buvo perkeltos į Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybės aprašymą, kuris buvo patvirtintas 2011 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-202 (pareigybės aprašymo 7.12, 7.13, 7.14 p.). Tačiau nė viena pareiškėjo vykdyta su personalo tvarkymu susijusi funkcija nebuvo perkelta į įsteigtos pareigybės aprašymą. Todėl nepagrįstai pareiškėjas teigia, kad tų pačių funkcijų vykdymui 2011 m. lapkričio mėnesį buvo vėl įsteigta analogiška pareigybė.

38Visagino PGV Organizacinio skyriaus atliktus struktūrinius pertvarkymus reikia vertinti ne kaip vienos konkrečios pareigybės panaikinimą ar steigimą, o kaip šių veiksmų visumą, kurios rezultatas yra faktiškai sumažėjęs pareigybių skaičius. Iš 4 buvusių pareigybių PAGD direktoriaus 2012 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos keičiamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ panaikinus specialisto, darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, Organizaciniame skyriuje liko 3 pareigybės: vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo), vyresniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) ir vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo). Galima pagrįstai teigti, kad Organizacinio skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti pavesta mažesniam darbuotojų skaičiui. Todėl šiuo atžvilgiu pareiškėjo reikalavimas nagrinėti, kokios ekonominės sąlygos lėmė ir kokios naujos funkcijos prisidėjo, kad reikėjo steigti analogišką pareigybę, netikslingas, nes realiai pareigybių skaičius atlikus visus struktūrinius pertvarkymus ne tik kad nedidėjo, bet sumažėjo. Atleidus pareiškėją jam buvo išmokėta 4 271,24 Lt išeitinė išmoka. Vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A492-1806/2012 ir teigia, kad išeitinė išmoka pareiškėjui neturėtų būti priteisiama. Pareiškėjas neprašo jo grąžinti į pirmesnį darbą, todėl kasmetinės atostogos už priverstinės pravaikštos laiką, kartu ir kompensacija už jas jam nepriklauso.

39Vadovaujasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 130 straipsniu ir teigia, jog pareiškėjas apeliaciniame skunde kelia klausimą dėl Organizacinio skyriaus vedėjo pareigybės, kuris nebuvo pareikštas teikiant skundą pirmosios instancijos teismui ir jis nėra neatsiejamai susijęs su jau pareikštais reikalavimais, todėl jis neturėtų būti nagrinėjamas.

40Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. III, b. l. 90-92) prašė jį tenkinti ir panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

41Atsiliepime išdėsto iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymi, jog konstatavus, kad 2010 metais pareiškėjo pareigybė buvo išlaikoma iš VĮ IAE lėšų, būtina išsiaiškinti tokio išlaikymo pagrįstumą. Pagal PGV ir VĮ IAE sutartį, elektrinė skiria lėšas PGV, kad ji gesintų gaisrus, likviduotų avarijas, vykdytų gaisrinę priežiūrą. Todėl pareiškėjo R. T. atliekamos funkcijos (personalo tvarkymas, viešieji pirkimai) visiškai neatitiko minėtos sutarties tikslo. Tik rengiant 2011 metų sutarties projektą buvo atidžiau peržvelgtos finansuojamos pareigybės ir nustačius, jog pareiškėjo pareigybė neatitiko sutarties tikslo, ją finansuoti buvo atsisakyta. Daro išvadą, kad pareiškėjo pareigybė buvo reikalinga tik PGV veiklai užtikrinti, pareiškėjo pareigybės finansavimas iš VĮ IAE neturėtų būti siejamas su pareigybės panaikinimu, pareiškėjo pareigybė turėjo būti finansuojama iš valstybės biudžeto, ką patvirtina naujai įsteigtos pareigybės finansavimo šaltinis. Panaikinus pareiškėjo pareigybę, pareiškėjo vykdytos funkcijos išliko, tokių funkcijų kaip personalo tvarkymas ir viešieji pirkimai negalėjo būti atsisakoma, nes įstaigos veikla negalėtų efektyviai ir tinkamai funkcionuoti. Pareiškėjo funkcijoms vykdyti neužteko mažiau įstaigos darbuotojų, nes buvo įsteigta identiška valstybės tarnautojo pareigybė, o reikalavimas turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos priešgaisrinės saugos srityje (specialusis reikalavimas) yra aiškiai dirbtinis. Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita, viešųjų pirkimų dokumentų rengimas bet kurioje valstybės tarnybos srityje yra analogiškas. Pareigybių skaičius Visagino PGV Organizaciniame skyriuje viena pareigybe sumažėjo 2011 m. panaikinus pareiškėjo pareigybę, vėliau įsteigus analogišką pareigybę, bet panaikinus specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį pareigybę. Todėl darytina išvada, kad 2011 m. ir 2012 m. pradžioje buvo panaikinta ne pareiškėjo karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, bet specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė, pareiškėjo pareigybė nebuvo realiai panaikinta, jo funkcijos išliko ir buvo vykdomos. Toks pareigybės panaikinimas buvo fiktyvus, siekiant pagrįsti konkretaus asmens atleidimą iš tarnybos. Todėl Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies bei 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo prasme pareiškėjo pareigybė negali būti pripažinta panaikinta.

42Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Ignalinos atominė elektrinė atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. III, b. l. 108-109) nurodo, negali būti laikomas trečiąja suinteresuota šalimi ir palieka ginčą spręsti teismo nuožiūra.

43Atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą (t. III, b. l. 112-115) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

44Pažymi, kad apeliantas cituoja PAGD direktoriaus 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu patvirtintų pavyzdinių Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų nuostatų 20 punkto 4 papunktį, tačiau neįvertina, kad PAGD direktoriaus 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 84 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.2.3 punkte nurodyta, kad PGV pavojingų objektų apsaugai steigiamos PAGD ir pavojingo objekto administracijos sutarties pagrindu ir užtikrina jų priešgaisrinę saugą, vykdo gelbėjimo darbus, kartu su kitomis objekto tarnybomis likviduoja ekstremalių situacijų padarinius, atlieka kitus darbus, numatytus sutartyje. Visagino PGV nuostatų 5 punkte nurodyta, kad Visagino PGV veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, t. y. iš VĮ IAE lėšų, todėl PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintame Visagino PGV pareigybių sąraše nurodoma, kiek ir kurios pareigybės yra finansuojamos iš objekto lėšų, vadovaujantis su VĮ IAE pasirašyta sutartimi, kuri yra sudaroma kasmet. Akivaizdu, kad 2011 metams numatytame pareigybių sąraše kartu su kitais nebeliko ir Personalo grupės vyresniojo specialisto pareigybės, kuria būtent ir buvo užimama R. T.. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, PAGD direktorius, atsižvelgdamas į mažėjantį finansavimą ir siekdamas užtikrinti pavaldžios įstaigos tinkamą funkcionavimą, turėjo pagrindą panaikinti atitinkamą pareigybių skaičių. PAGD direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-17 preambulėje pažymėta, kad, vadovaujantis VĮ IAE gaisrinės saugos paslaugos pirkimo 2011 m. sausio 13 d. sutartimi Nr. 10Sp-7/13-67, tvirtinami Visagino PGV pareigybių sąrašas ir Visagino PGV keičiamų pareigybių sąrašas. Būtent šioje sutartyje buvo numatytas mažesnis finansavimas personalo išlaikymui palyginus su 2010 metais. Tai patvirtina tą faktą, kad būtent ekonominės priežastys nulėmė Visagino PGV 2011 m. struktūrinių pertvarkymų, mažinant pareigybių skaičių ir mobilizuojant žmogiškuosius išteklius tiesioginių Visagino PGV funkcijų vykdymui ir perskirstant panaikintų pareigybių funkcijas, būtinumą. Vadovaudamasis minėta sutartimi PAGD direktorius 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-17 patvirtino Visagino PGV keičiamų pareigybių sąrašą, kuriuo buvo naikinamos 8 pareigybės, finansuojamos iš objekto lėšų, iš kurių viena ir buvo Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė (R. T. iki atleidimo eitos pareigos). PAGD Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino m. ir VĮ IAE apsaugai viršininko 2010 m. rugpjūčio 11d. įsakyme Nr. 2TE-48 dėl R. T. paskyrimo į pareigas buvo pažymėta, kad ši pareigybė finansuojama iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų ir R. T. su šio įsakymu buvo supažindintas.

45Pažymi, kad teisė PAGD direktoriui nustatyti pavaldžių įstaigų struktūrą įtvirtinta PAGD nuostatuose. Tvirtindamas Visagino PGV pareigybių sąrašą PAGD nurodo, kiek ir kurios pareigybės yra finansuojamos iš objekto lėšų, vadovaudamasis su VĮ IAE pasirašytomis sutartimis, kurios yra sudaromos kasmet. Šių sutarčių 2 priedas – Visagino PGV pareigybių, išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąrašas yra neatskiriama jų dalis. Visagino PGV nuostatų 19.9 punkte nurodyta, kad Visagino PGV viršininkas teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Visagino PGV struktūros; 19.10 punkte nurodyta, kad Visagino PGV viršininkas, vadovaudamasis departamento direktoriaus patvirtintais Visagino PGV pareigybių sąrašu ir Visagino PGV struktūra, tvirtina Visagino PGV pareigybių sąrašą. Iš to seka, kad Visagino PGV viršininkas negali savo iniciatyva, savarankiškai, nesant departamento direktoriaus įsakymu patvirtinto pareigybių sąrašo, tvirtinti Visagino PGV pareigybių sąrašo. Vadovaujantis šiomis nuostatomis ir departamento patvirtintu pareigybių sąrašu, Visagino PGV viršininkas tvirtina Visagino PGV pareigybių sąrašą, todėl apelianto teiginys, kad Visagino PGV viršininkas nepatvirtino pareigybių sąrašo, yra nepagrįstas.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47V.

48Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

49Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis pareiškėjas R. T. atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų, yra įtvirtintas Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte, numatančiame, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama. Todėl, sprendžiant dėl pareiškėjo atleidimo iš valstybės tarnybos teisėtumo ir pagrįstumo, pirmiausia turi būti įvertinta, ar yra realiai įvykęs valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo faktas. Šiuo aspektu paminėtina ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostata, numatanti, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

50Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad tam tikros institucijos vidinės struktūros pertvarkymas, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, yra viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisė siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas. Vertinant administracijos struktūros pakeitimus, padarytus laikantis teisės aktų reikalavimų, valstybės tarnautojo interesai negali būti aukščiau už valstybės politikos interesus atitinkamoje valstybinio sektoriaus srityje. Valstybės tarnautojų teisių galimi pažeidimai turėtų būti konstatuojami ne per teisės aktus, apibrėžiančius valdžios institucijų veiklą, bet per teisės normas, tiesiogiai reglamentuojančias valstybės tarnybą ir konkretaus valstybės tarnautojo teises (2008 m. birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-904/2008, 2010 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-684/2010, 2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-1007/2011 ir kt.). Be to, teismas, nagrinėjantis bylą dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, neįgalintas vertinti darbovietės struktūrinių pertvarkymų tikslingumo ir pagrįstumo, bet yra įgalintas tirti ir nustatyti, ar darbovietės struktūriniai pertvarkymai atlikti kompetentingo organo sprendimu, ar jie yra realūs, ar nėra fiktyvūs, turintys tikslą tik pagrįsti darbo sutarties nutraukimą su konkrečiu darbuotoju. Konkrečių struktūrinių pertvarkymų, kaip darbo sutarties nutraukimo svarbios priežasties, realumas nustatomas pagal tai, ar išliko funkcijos arba jų dalis darbovietėje, kurias atliko atleidžiamas darbuotojas. Jeigu dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų darbuotojas nebegali atlikti darbo funkcijų, nes joms atlikti užtenka mažesnio darbuotojų skaičiaus, tai taip pat gali būti teismo pripažįstama svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį su konkrečiu darbuotoju (2011 m. birželio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-1061/2011).

51Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2011 m. sausio 13 d. VĮ IAE gaisrinės saugos paslaugos pirkimo sutarties Nr. 10Sp-7(13.67) priede Visagino PGV etatų (pareigybių), išlaikomų iš specialios svarbių objektų apsaugos programos lėšų, sąraše pareiškėjo pareigybės finansavimas nebuvo numatytas ir po pareiškėjo pareigybės panaikinimo dalis funkcijų, susijusių su personalo tvarkymu bei viešaisiais pirkimais, perkeltos kitoms pareigybėms, dalį jų dar iki pareigybės panaikinimo vykdė kiti valstybės tarnautojai, šioms funkcijoms atlikti užteko mažesnio darbuotojų skaičiaus.

52Byloje nustatyta, kad pareiškėjas nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d. dirbo Visagino PGV Personalo skyriaus vyresniuoju specialistu, nuo 2010 m. rugsėjo 3 d., pertvarkius įstaigos struktūrą, pareiškėjas dirbo Organizacinio skyriaus vyresniuoju specialistu (t. I, b. l. 8, 55). 2011 m. sausio 18 d. pareiškėjui pasirašytinai buvo įteiktas 2011 m. sausio 18 d. įspėjimas Nr. 4-36 dėl pareigybės panaikinimo (t. I, b. l. 70). Įspėjime buvo nurodyta, kad PAGD direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-17 jo pareigybė yra panaikinama. Atleidimo data buvo nukelta vadovaujantis VTĮ 43 straipsnio 1 dalimi. Per įspėjimo laikotarpį pareiškėjas 2011 m. kovo 10 d. raštu Nr. 4-278 buvo informuotas, kad Visagino PGV nėra laisvų lygiaverčių ar žemesnių pareigų, kurias jis galėtų užimti atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją (t. I, b. l. 6). Per įspėjimo laikotarpį neperkėlus į kitas pareigas, Visagino PGV viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 2TE-35 pareiškėjas 2011 m. birželio 6 d. buvo atleistas iš pareigų vadovaujantis VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktu (t. I, b. l. 71). Praėjus 6 mėnesiams (po 7 dienų), 2011 m. gruodžio 14 d. pareiškėjas Valstybės tarnybos departamento internetiniame tinklapyje pamatė, kad yra skelbiamas konkursas Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti (t. I, b. l. 9-10).

53Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmą kartą nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka nustatė, jog nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. Visagino PGV Organizaciniame skyriuje buvo 4 pareigybės: vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo), vyresniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo), vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) bei specialisto (pagal darbo sutartį) (t. I, b. l. 177-179). PAGD direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-17, panaikinus pareiškėjo pareigybę (vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo)), Organizaciniame skyriuje liko 3 pareigybės: vedėjo (karjeros valstybės tarnautojo), vyresniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) bei specialisto (pagal darbo sutartį). PAGD direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos keičiamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ įsteigta Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, B lygio, 8 kategorijos (t. I, 170-171; t. II, b. l. 6-7). 2012 m. sausio 2 d. konkursą į šias naujas pareigas laimėjo G. K., kuri anksčiau ėjo Visagino PGV Organizacinio skyriaus specialisto (pagal darbo sutartį) pareigas (t. I, b. l. 174-176).

54Pasisakydamas dėl VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto ir 43 straipsnio 1 dalies tarpusavio ryšio, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad VTĮ 43 straipsnio 1 dalyje nustatytos garantijos taikytinos tuo atveju, kai naikinama karjeros valstybės tarnautojo užimama pareigybė. Tačiau paties pareigybės panaikinimo ši teisės norma nereglamentuoja. Tai reiškia, kad šios normos nuostatos (suformuluotos atitinkamų garantijų pavidalu) taikytinos suponuojant situaciją, kai atitinkama pareigybė yra realiai naikinama, t. y. toliau neišlieka. Todėl, sprendžiant šių nuostatų taikymo klausimą, pirmiausia yra būtina išsiaiškinti (nustatyti) atitinkamos pareigybės panaikinimo faktą, t. y. nustatyti, ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau arba jų realiai atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga, dėl to valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš tarnybos tuo pagrindu, kad jo pareigybė yra panaikinta (žr., pvz., 2010 m. vasario 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-247/2010; 2013 m. gegužės 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1074/2013). Sprendžiant VTĮ 43 straipsnio 1 dalies taikymo klausimą pirmenybė turi būti teikiama su pareigybės (pa)naikinimu susijusių teisinių santykių turiniui, o ne jų formaliai išraiškai (formai), šiuo tikslu, be kita ko, išsiaiškinant (nustatant) atitinkamos pareigybės panaikinimo faktą, t. y. būtina nustatyti, ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau arba jų realiai atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga (2012 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1966/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2013, p. 243-263).

55Visagino PGV nuostatų 19.9 punkte numatyta, jog Visagino PGV viršininkas teikia departamento (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) direktoriui pasiūlymus dėl Visagino PGV nuostatų ir struktūros. Minėtų nuostatų 19.10 punkte įtvirtinta, jog Visagino PGV viršininkas, vadovaudamasis departamento direktoriaus patvirtintu Visagino PGV pareigybių sąrašu ir Visagino PGV struktūra, tvirtina Visagino PGV pareigybių sąrašą. Bylos duomenys patvirtina, jog buvo priimtas teisės aktas, kuriuo pareiškėjo užimta pareigybė panaikinta, t. y. priimtas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 1-17 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigybių sąrašo patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (priedas – „Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos keičiamų pareigybių sąrašas“). Minėtas įsakymas priimtas siekiant tobulinti Visagino PGV valdymą ir organizacinę struktūrą.

56Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nagrinėdami ginčus dėl atleidimo iš valstybės tarnybos, kai panaikinama pareigybė, teismai neapsiriboja formaliu fakto nustatymu, kad buvo priimtas administracinis aktas dėl pareigybės panaikinimo, tačiau nagrinėja struktūrinius pertvarkymus tuo aspektu, kuris atskleidžia, ar atitinkamos (ginčui aktualios) pareigybės panaikinimas yra realus (šiuo tikslu teismas palygina panaikintų ir įsteigtų padalinių funkcijas; panaikintų ir įsteigtų pareigybių sąrašus, panaikintų ir įsteigtų pareigybių aprašymus, atkreipdamas dėmesį į pareigybių aprašymuose nustatytus specialiuosius reikalavimus; analizuoja funkcijų perskirstymą tarp padalinių ir pareigybių, kt.) (2013 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1074/2013, 2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-670/2013). Vertinant, ar pagal pareigybės aprašymą atitinkama to paties lygio pareigybė pagal savo turinį yra kokybiškai nauja, ar tik atitinkamai išplėsta ar susiaurinta jai pavestų funkcijų apimtis, turi būti lyginama atitinkamų pareigybių paskirtis, nustatyti specialieji reikalavimai, funkcijų pobūdis pagal bendrąją ir specialiąją veiklos sritis (2011 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-418/2011, 2012 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2846/2012).

57Palyginęs buvusios pareiškėjo pareigybės, naujai įsteigtos Visagino PGV Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto karjeros valstybės tarnautojo pareigybės bei Visagino PGV Organizacinio skyriaus specialisto (pagal darbo sutartį) pareigybės aprašymus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėdamas bylą pirmą kartą apeliacine tvarka pažymėjo, jog didžioji dalis pareiškėjo vykdytų funkcijų išliko, jos buvo atkurtos vėliau įsteigus analogišką pareigybę; kitos naujai įsteigtos pareigybės funkcijos, susijusios su įstaigos dokumentų tvarkymu, taip pat netiesiogiai buvo numatytos pareiškėjo eitos pareigybės aprašyme, nes jam buvo keliamas reikalavimas išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius ne tik valstybės tarnybos ir darbo santykius, ne tik viešuosius pirkimus, įslaptintos informacijos administravimą, bet ir teisės aktus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo taisykles. Teismas įvertino, jog reikalavimas turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos priešgaisrinės saugos srityje (specialusis reikalavimas) yra dirbtinis, pritaikytas konkrečiam asmeniui, nes dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita, viešųjų pirkimų dokumentų rengimas bet kurioje valstybės tarnybos srityje yra vienodas, todėl darė išvadą, jog pareiškėjo eita pareigybė buvo panaikinta ne realiai, o tik laikinai, tam, kad būtų galimybė atleisti pareiškėją.

58Taigi atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmą kartą nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka konstatavo, kad pareiškėjo pareigybės panaikinimas nebuvo realus, todėl pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinės instancijos teismo grąžintą bylą, nepagrįstai neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartyje išdėstytas aplinkybes ir konstatavo, kad priežastys, lėmusios pareiškėjo pareigybės panaikinimą, buvo realios.

59Akivaizdu, jog viešųjų pirkimų bei personalo tvarkymo funkcijos Visagino PGV buvo reikalingos ir po pareiškėjo atleidimo atliekamos toliau, o laikinas šių funkcijų vykdymo pavedimas mažesniam darbuotojų skaičiui nepasiteisino, kadangi PADG direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1-130 buvo patvirtintas Visagino PGV keičiamų pareigybių sąrašas, kuriuo buvo įsteigtos Finansų ir planavimo skyriaus ir Organizacinio skyriaus vyresniųjų specialistų (karjeros valstybės tarnautojų) pareigybės (t. II, b. l. 7).

60Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas)), pareigybių skaičių tvirtina <...> ministrai – jų valdymo sritims priskirtose atskirose įstaigose prie ministerijų bei kitose priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose. Ministrai, tvirtindami didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas)), pareigybių skaičių jų valdymo sritims priskirtose atskirose įstaigose prie ministerijų bei kitose priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose, negali viršyti Vyriausybės patvirtinto bendro didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus atitinkamų ministrų valdymo sritims priskirtose įstaigose prie ministerijos bei kitose priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose.

61Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1561 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ buvo nustatytas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas)), pareigybių skaičius. Pastebėtina, jog minėtame nutarime nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų skaičius apima ir Visagino PGV dirbančius valstybės tarnautojus ir minėtame nutarime nėra numatyta, jog toks nurodytas didžiausias valstybės tarnautojų pareigybių skaičius gali būti viršijamas netgi tuo atveju, kai tos pareigybės finansuojamos iš kitų šaltinių.

62Pareiškėjo pareigybės panaikinimas iš esmės buvo grindžiamas finansavimo sąlygų pasikeitimu, o ne svarbiomis ekonominėmis, technologinėmis priežastimis ar įstaigos struktūriniu pertvarkymu. Tačiau finansavimo sąlygų pasikeitimas nagrinėjamu atveju nevertintinas kaip pagrįstas pagrindas atleisti pareiškėją iš užimamų pareigų, kurios yra reikalingos nuolatinei įstaigos veiklai vykdyti, juo labiau kad įstaigos reorganizavimas ar likvidavimas nebuvo atliekamas. Be to, kaip jau minėta anksčiau, tai, jog pareiškėjo užimta Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė buvo panaikinta fiktyviai, t. y laikinai, patvirtina ir ta aplinkybė, jog tais pačiais metais Visagino PVG atsirado galimybė Organizaciniame skyriuje vėl įsteigti analogišką karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, finansuojamą iš valstybės biudžeto. Taigi nagrinėjamu atveju konstatuotina, jog pareiškėjo eitos Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės panaikinimu buvo siekta ne atsisakyti šiai pareigybei priskirtų funkcijų ar jas paskirstyti mažesniam darbuotojų skaičiui, o būtent sudaryti sąlygas, jog Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigas ėjęs valstybės tarnautojas būtų atleistas iš užimamų pareigų. Toks valstybės tarnautojo atleidimas negali būti pripažįstamas pagrįstu ir teisėtu, todėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 2TE-35 „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ panaikinamas.

63Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-17 „Dėl Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigybių sąrašo patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ priedo „Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos keičiamų pareigybių sąrašas“ dalies dėl Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės keitimo naikinti nėra pagrindo, kadangi šiuo įsakymu buvo pertvarkyta Visagino PGV struktūra ir juo buvo sudarytos prielaidos Visagino PGV priimti atitinkamus sprendimus, tačiau pareiškėjo teisės savaime juo nebuvo pažeistos, be to, nagrinėjamu atveju pareiškėjo grąžinimo klausimas į ankstesnes pareigas nesprendžiamas.

64Apibendrindama padarytas išvadas ir nustatytas aplinkybes, pareiškėjo prašymą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo pažeistos teisės turi būti ginamos Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2013 m. sausio 1 d.; pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymą, iki 2013 m. sausio 1 d. pradėti nagrinėti individualūs darbo ginčai baigiami nagrinėti ir piniginiai darbuotojų reikalavimai tenkinami vadovaujantis iki 2013 m. sausio 1 d. galiojusia individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka ir nuostatomis) numatytu alternatyviu pažeistų darbuotojo teisių gynybos būdu, kuris taikomas tuo atveju, kai darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti. Esant tokiai situacijai, teismas priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia darbuotojui Darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, laikant, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos. Nagrinėjamu atveju Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 2TE-35 „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ panaikinamas ir nustatoma, jog R. T. iš valstybės tarnybos atleidžiamas teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2013 m. lapkričio 4 d.

65Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog DK 140 straipsnio 1 dalyje numatytos išeitinės išmokos pagal savo esmę, prigimtį atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje numatytas išeitines išmokas, mokamas iš pareigų atleidžiamam valstybės tarnautojui pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą (2013 m. gegužės 2 d nutartis administracinėje byloje Nr. A520-43/2013). Teisėjų kolegija pažymi, kad darbdavys, atleisdamas pareiškėją iš darbo, sumokėjo Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytą išmoką (t. II, b. l. 89), todėl antrą kartą ši išmoka nebepriteisiama.

66Pareiškėjui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinę pravaikštą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtinto Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo aprašo 6.1, 6.2, 8, 9 punktų nuostatas, reglamentuojančias vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio tvarkos apskaičiavimą, kai sprendžiamas klausimas dėl atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-623 2.1.1 punktą, numatantį, kad 2011 metais metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius esant penkių darbo dienų savaitei yra 21,1 darbo dienos, į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-535 2.1.1 punktą, numatantį kad 2012 metais metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius esant penkių darbo dienų savaitei yra 21 darbo diena, į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-581 2.1.1 punktą, kad 2013 metais metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius esant penkių darbo dienų savaitei yra 20,9 darbo dienos. Iš Visagino PGV 2013 m. kovo 4 d. pažymos Nr. 28-57 „Apie vidutinį darbo užmokestį“ (t. III, b. l. 24) matyti, kad pareiškėjo R. T. vidutinis vienos darbo dienos darbo užmokestis – 101,21 Lt, todėl darytina išvada, kad 2011 m. vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis buvo 2 135,53 Lt, 2012 m. – 2 125,41 Lt, 2013 m. – 2 115,29 Lt. Pareiškėjui už priverstinės pravaikštos laiką nuo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 2TE-35 „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“ priėmimo dienos iki teismo sprendimo, kuriuo pareiškėjas atleistas iš tarnybos, įsiteisėjimo dienos (2013 m. lapkričio 4 d.) priteistina vidutinio darbo užmokesčio suma iš viso sudaro 61 596,40 Lt (17 d. d. x 101,21 Lt + 6 mėn. x 21,1 d. d. x 101,21 Lt + 12 mėn. x 21 d. d. x 101,21 Lt + 10 mėn. x 20,9 d. d. x 101,21 Lt + 4 d. d. x 101,21 Lt).

67Papildomai pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad Darbo kodekso 297 straipsnio 3 ar 4 dalyse numatytų išmokų dydžio mažinimas nurodytu pagrindu galėtų reikšti sankcijos taikymą už tai, kad neteisėtai atleistas iš darbo ir negaunantis darbo užmokesčio darbuotojas įsidarbino darbo ginčo nagrinėjimo laikotarpiu. Todėl vien šiuo pagrindu priteistinos sumos už priverstinės pravaikštos laikotarpį nėra mažintinos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2008, 2010 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2010). Šios bendrosios kompetencijos teismų praktikos yra laikomasi ir administraciniuose teismuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1134/2009, 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-3614/2011).

68Pastebėtina, jog ABTĮ 130 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Pareiškėjo apeliaciniame skunde formuluojamas reikalavimas – priteisti nepanaudotų atostogų kompensaciją – nebuvo pareikštas skunde pirmosios instancijos teismui, todėl apeliacinės instancijos teisme toks reikalavimas nenagrinėtinas.

69Skunde pirmosios instancijos teismui pareiškėjas prašė priteisti iš atsakovo nepanaudotų atostogų kompensaciją už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo pažeista teisė į darbą (pripažinus jo atleidimą iš valstybės tarnybos neteisėtu) apgintina Darbo kodekso 297 straipsnio 4 dalyje nustatytu būdu. Ši teisės norma papildomų sąlygų, ginant pažeistas asmens teises, nenumato, todėl remiantis ja teigti, kad asmuo per priverstinės pravaikštos laikotarpį įgyja teisę į kasmetines atostogas, nėra teisinio pagrindo. Tokią išvadą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padarė ir 2009 m. gruodžio 24 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A438-1524/2009. Nagrinėjama situacija neatitinka Darbo kodekso 170 straipsnio, kuriame įtvirtintas darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti, sąlygų.

70Apibendrindama nustatytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą sprendimą netinkamai aiškino bei taikė materialines bei procesines teisės normas (ABTĮ 142 str. 1 d. ir 143 str.) ir tai lėmė nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.

71Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

72Pareiškėjo R. T. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

73Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo R. T. skundą tenkinti iš dalies.

74Panaikinti atsakovo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. 2TE-35 „Dėl R. T. atleidimo iš pareigų“.

75Nustatyti, jog R. T. iš Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigų atleistas šiuo teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos.

76Priteisti pareiškėjui R. T. iš atsakovo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 61 596,40 Lt (šešiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt šeši litai keturiasdešimt centų) (neatskaičius mokesčių) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką.

77Kitą pareiškėjo R. T. skundo dalį atmesti.

78Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. T. (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į teismą... 5. Teismo posėdyje 2012 m. rugsėjo 10 d. pareiškėjas patikslino skundą (t.... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad iki 2010 m. dirbo Utenos apskrities viršininko... 7. Atsakovas Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime (t. I, b. l.... 8. Paaiškino, kad Visagino PGV steigėjas yra Vidaus reikalų ministerija, o... 9. VĮ IAE ir PAGD 2011 m. sausio 13 d. pasirašė Ignalinos atominės elektrinės... 10. Tobulinant Visagino PGV valdymą ir organizacinę struktūrą ir atsižvelgiant... 11. Atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos... 13. Paaiškino, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti atitinkamos pareigybės... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Ignalinos atominė elektrinė... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu... 17. Pareiškėjas R. T. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 18. Atsakovas Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pateikė apeliacinį... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. vasario 7 d. nutartimi... 20. Teismas nustatė, jog atsakovo pateiktuose 2010 ir 2011 metų Visagino PGV... 21. Atsakovai taip pat nurodo, jog pareiškėjo pareigybė buvo finansuojama... 22. Nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. Visagino PGV Organizaciniame skyriuje buvo 4... 23. III.... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 12 d. sprendimu... 25. Pirmosios instancijos teismas aptarė byloje nustatytas faktines aplinkybes,... 26. Atsakovo teigimu, panaikintos Organizacinio skyriaus vyresniojo specialisto... 27. Pažymėta, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjui iki... 28. Padaryta išvada, kad priežastys, dėl kurių atsakovas nusprendė panaikinti... 29. IV.... 30. Pareiškėjas R. T. (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu (t. III, b.... 31. Teigia, jog teismas nenagrinėjo, ar įsakymas, kuriuo jo pareigybė... 32. Pareiškėjo teigimu, PAGD direktorius 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-17... 33. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo, ar... 34. Atsakovas Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepimu į... 35. Visagino PGV nuostatų 3 punkte nurodyta, kad Visagino PGV steigėjas yra... 36. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Organizacinio skyriaus... 37. PAGD direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1-310 įsteigtai... 38. Visagino PGV Organizacinio skyriaus atliktus struktūrinius pertvarkymus reikia... 39. Vadovaujasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus... 41. Atsiliepime išdėsto iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir atsiliepime... 42. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Ignalinos atominė elektrinė... 43. Atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos... 44. Pažymi, kad apeliantas cituoja PAGD direktoriaus 2002 m. balandžio 30 d.... 45. Pažymi, kad teisė PAGD direktoriui nustatyti pavaldžių įstaigų... 46. Teisėjų kolegija... 47. V.... 48. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 49. Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis pareiškėjas R. T. atleistas iš... 50. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad tam... 51. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2011 m. sausio 13 d. VĮ IAE... 52. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d. dirbo... 53. Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmą kartą... 54. Pasisakydamas dėl VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto ir 43 straipsnio 1... 55. Visagino PGV nuostatų 19.9 punkte numatyta, jog Visagino PGV viršininkas... 56. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad... 57. Palyginęs buvusios pareiškėjo pareigybės, naujai įsteigtos Visagino PGV... 58. Taigi atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 59. Akivaizdu, jog viešųjų pirkimų bei personalo tvarkymo funkcijos Visagino... 60. Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog didžiausią... 61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1561... 62. Pareiškėjo pareigybės panaikinimas iš esmės buvo grindžiamas finansavimo... 63. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos... 64. Apibendrindama padarytas išvadas ir nustatytas aplinkybes, pareiškėjo... 65. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog DK 140... 66. Pareiškėjui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinę... 67. Papildomai pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne... 68. Pastebėtina, jog ABTĮ 130 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog apeliaciniame... 69. Skunde pirmosios instancijos teismui pareiškėjas prašė priteisti iš... 70. Apibendrindama nustatytas aplinkybes bei padarytas išvadas, teisėjų kolegija... 71. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 72. Pareiškėjo R. T. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 73. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. sprendimą... 74. Panaikinti atsakovo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko... 75. Nustatyti, jog R. T. iš Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos... 76. Priteisti pareiškėjui R. T. iš atsakovo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo... 77. Kitą pareiškėjo R. T. skundo dalį atmesti.... 78. Sprendimas neskundžiamas....