Byla B2-5868-590/2012
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, trečiasis asmuo kreditorius AB DNB bankas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LITAS PRIE LITO“ direktoriaus M. L. pareiškimą atsakovui UAB „LITAS PRIE LITO“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, trečiasis asmuo kreditorius AB DNB bankas,

Nustatė

2Ieškovas UAB „LITAS PRIE LITO“ direktorius M. L. prašo iškelti atsakovui UAB „LITAS PRIE LITO“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Nurodo, kad įmonė užsiima inovatyvių duomenų valdymo technologijų Pabaltijo rinkose diegimo, sisteminio aplinkos vizualizavimo veikla. Direktoriaus teigimu, šiuo metu įmonė turi finansinių sunkumų, kuriuos iš esmės lėmė klaidingas investavimo patarimas iš AB DNB banko. Prie bendrovės finansinių sunkumų prisidėjo ir žymiai lėtesni Lietuvos Respublikos valdymo institucijų vykdomų Europos Sąjungos nuostatų dėl PVM e-sąskaitų perkėlimo į nacionalinę teisę tempai nei tikėtasi, dėl ko įmonė negalėjo įgyvendinti laiku savo veiklos planų, kas atitinkamai lėmė ir finansinių bendrovės veiklos rezultatų nuostolingumą. Ieškovo nuomone, restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės atstatyti ilgalaikį mokumą, grąžinti skolas kreditoriams ir išvengti bankroto. Bendrovės vienintelis akcininkas UAB „Lipnus“ 2012-09-03 pritarė UAB „LITAS PRIE LITO“ restruktūrizavimo procesui, pritarė UAB „LITAS PRIE LITO“ restruktūrizavimo plano metmenims, bei pritarė UAB „LITAS PRIE LITO“ restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Bankroto centras“ kandidatūrai.

3Trečiasis asmuo AB DNB bankas nesutinka, kad atsakovui UAB „LITAS PRIE LITO“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla. Nurodo, kad pagal atsakovo pateiktus į bylą restruktūrizavimo metmenis ir kitus byloje esančius dokumentus, nėra pagrindo daryti bent preliminarios išvados, kad įmonė galėtų atkurti savo mokumą, ir kad numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios. Taip pat pažymi, jog UAB „LITAS PRIE LITO“ finansinės atskaitomybės dokumentų analizė leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki. Vien tik atsakovo skola bankui sudaro 936 467,77 EUR (3 233 435,92 Lt) ir ji yra pradelsta bankui 2012-06-01 vienašališkai nutraukus kreditavimo sutartį. Dėl šios sumos išieškojimo bankas įstatymų nustatyta tvarka kreipėsi į notarą su 2012-07-31 prašymu dėl vykdomojo įrašo atlikimo. 2012-11-21 bankui buvo išduoti 3 vykdomieji įrašai, t. y. vykdomieji dokumentai dėl 896 596,31 EUR skolos, procesinių palūkanų ir kitų išlaidų išieškojimo iš UAB „LITAS PRIE LITO“. Akivaizdu, kad ši skola bankui yra pradelsta. Priešingu atveju vykdomieji įrašai bankui nebūtų išduoti, kadangi galutinis kredito grąžinimo terminas turėjo sueiti 2012-12-31, tačiau atsakovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, kreditavimo sutartis buvo nutraukta prieš terminą. Visas atsakovo turtas, nurodytas prie matmenų pridėtame UAB „LITAS PRIE LITO“ 2011-12-31 balanse sudaro tik 5 674 864 Lt. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad UAB „LITAS PRIE LITO“ yra nemokus ir nėra objektyvaus pagrindo teigti, kad šiuo atveju galėtų būti pasiektas restruktūrizavimo procesui keliamas tikslas – perskirstyti įmonės skolas ir jų mokėjimo terminus tam, kad būtų išvengta bankroto ir atkurta normali įmonės ūkinė veikla.

4Atsisakytina kelti restruktūrizavimo bylą.

5Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 str. 2 d. nustato, kad restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Vadovaujantis šio įstatymo 2 str. 3 d. – įmonės restruktūrizavimas – visuma įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

6Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo procesas nėra savitikslis. ĮRĮ 1 str. 2 d. įtvirtintas šio įstatymo tikslas siejamas su priemonėmis ir būdais išvengti bankroto tik tokioms įmonėms, kurių finansiniai sunkumai nėra įsisenėję, sąlygoti laikino pobūdžio priežasčių, todėl galėtų būti pašalinti restruktūrizavimo procese taikomomis priemonėmis. Teismų praktikoje pažymima, kad restruktūrizavimu siekiama išsaugoti įmonę ne kaip formalų ūkinį vienetą, o kaip tokį, kuris plėtoja ar gali plėtoti atitinkamą veiklą. Todėl sprendžiant, ar yra pagrindas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą būtina įvertinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės yra realios, galinčios per įstatyme apibrėžtą restruktūrizavimo proceso laikotarpį atkurti įmonės mokumą, normalią veiklą, sumažinti įsiskolinimus ir išsaugoti įmonės konkurencingumą.

7Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. įtvirtinti reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

8ĮRĮ 7 str. 5 d. nustatyta, kad teismas atsisako kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Taigi, pagal minėtą įstatymo nuostatą, teismas turi priimti nutartį atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, nustatęs bent vieną paminėtą alternatyvią sąlygą.

9Kaip jau minėta, įmonės nemokumas pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. yra laikomas savarankišku pagrindu atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

10Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

11Iš UAB „LITAS PRIE LITO“ 2011-12-31 balanso matyti, jog UAB „LITAS PRIE LITO“ turtas įvertintas 5 674 864 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 484 928 Lt (b. l. 72). Pagal 2012-09-03 preliminarų balansą įmonės turtas įvertintas 5 513 209 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 471 687 Lt (b. l. 82). Pareiškėjas tiek pareiškime, tiek restruktūrizavimo plano metmenyse nurodo, jog pradelstos UAB „LITAS PRIE LITO“ skolos kreditoriams sudaro tik 80 080 Lt (b. l. 41, 97). Tačiau teismas nesutinka su pareiškėjo nurodytų pradelstų įsipareigojimų dydžiu.

12Pažymėtina, jog teismas dar 2012-10-30 nutartimi nustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo išnagrinėtas UAB „LITAS PRIE LITO“ skundas dėl notaro S. S. veiksmų, suinteresuotas asmuo AB DNB bankas, civilinė byla Nr. 2-16024-866/2012 (b. l. 152-153). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-10-18 nutartimi skundas buvo atmestas, ši nutartis yra įsiteisėjusi. Šia nutartimi nustatyta, jog AB DNB bankas 2012-06-01 vienašališkai nutraukė tarp UAB „LITAS PRIE LITO“ ir AB DNB banko 2008-05-14 sudarytą kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2008-233 bei kreipėsi dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto.

13Remiantis Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-10-18 nutartyje nustatytomis aplinkybėmis, bei siekiant nustatyti, ar UAB „LITAS PRIE LITO“ įsipareigojimai bankui yra pradelsti ar ne, jau minėta 2012-10-30 nutartimi pareiškėjas buvo įpareigotas iki 2012-11-16 pateikti teismui duomenis iš AB DNB banko apie 2008-05-14 kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2008-233 vykdymą, nutraukimą, įsipareigojimų bankui, tarp jų ir pradelstų, dydį, taip pat pateikti duomenis apie atliktus priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto veiksmus. Pareiškėjas, vykdydamas šį teismo įpareigojimą, pateikė teismui pareiškimą dėl trūkumų šalinimo (b. .l 163-165), kuriame nurodė, jog su banko pozicija, kad kreditavimo sutartis yra nutraukta, nesutinka, bei kad kreditavimo sutartis nėra nutraukta, kad bankas jokių vykdomųjų veiksmų neatlieka, tačiau taip ir nepateikė jokių tai patvirtinančių rašytinių įrodymų.

14Trečiasis asmuo AB DNB bankas teismui pateikė įrodymus – Vilniaus m. 31-ojo notaro biuro notaro S. S. 2012-11-21 išduotus 3 vykdomuosius įrašus (notarinio registro Nr. 4054, Nr. 4055, Nr. 4056) dėl 896 596,31 EUR skolos, procesinių palūkanų ir kitų išlaidų (iš viso – 936 467,77 EUR (3 233 435,92 Lt)), išieškojimo iš UAB „LITAS PRIE LITO“ (b. l. 225, 226, 227). Įkeitimo sandoriais, pagal kuriuos išduoti minėti vykdomieji įrašai, yra užtikrintas skolininko UAB „LITAS PRIE LITO“ prievolės pagal 2008-05-14 kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2008-233 įvykdymas. Šios aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog kreditavimo sutartis Nr. K-2400-2008-233 yra nutraukta, o 3 233 435,92 Lt dydžio skolinis įsipareigojimas trečiajam asmeniui AB DNB bankui yra pradelstas. Priešingu atveju, vykdomieji įrašai bankui nebūtų išduoti, nes galutinis kredito grąžinimo terminas pagal kreditavimo sutartį turėjo sueiti 2012-12-31 (b. l. 192-194), tačiau UAB „LITAS PRIE LITO“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų, kreditavimo sutartis buvo nutraukta prieš terminą. Pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, paneigiančių minėtas aplinkybes, kreditavimo sutarties nutraukimas nėra nuginčytas. Pareiškėjas pareiškime dėl trūkumų šalinimo nurodė, jog esminės ginčo su AB DNB banku aplinkybės yra sprendžiamos civilinėje byloje Nr. 2-5507-160/2012. Teismas, susipažinęs su minėtos bylos medžiaga, nustatė, jog civilinėje byloje Nr. 2-5507-160/2012 yra sprendžiamas tik laiduotojų atsakomybės ir jos dydžio klausimas, o 2008-05-14 kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2008-233 nutraukimo teisėtumas nėra ginčijamas.

15Teismas, įvertinęs UAB „LITAS PRIE LITO“ finansinės atskaitomybės dokumentus, nustatęs, kad 2008-05-14 kreditavimo sutartis Nr. K-2400-2008-233 yra nutraukta, sutarties nutraukimas nėra nuginčytas, 3 233 435,92 Lt dydžio skolinis įsipareigojimas trečiajam asmeniui AB DNB bankui yra pradelstas, daro išvadą, jog pradelsti UAB „LITAS PRIE LITO“ įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, t. y. UAB „LITAS PRIE LITO“ ne tik turi finansinių sunkumų, kaip yra numatyta Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 1 p., bet ir yra nemoki įmonė, o tai yra savarankiškas pagrindas atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.).

16Be to, kaip jau minėta, vienas iš pagrindų atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą – kai yra pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai (ĮRĮ 7 d. 5 d. 2 p.). ĮRĮ 5 str. 1 d. 6 p. nustatyta, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi pozicijos, jog rengiant įmonės restruktūrizavimo metmenis, privalu laikytis ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų reikalavimų. Todėl minėto straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta pareiga, o ne teisė, metmenyse nurodyti savanoriškus įmonės įsipareigojimus kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Ši įmonės pareiga kildinama iš to, kad nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą dienos iki restruktūrizavimo plano įsigaliojimo dienos yra sustabdomas visų prievolių vykdymas bei netesybų ir palūkanų skaičiavimas ir įmonė gali neatlygintinai naudotis kreditorių turtu (ĮRĮ 8 str. 2 p.). Atitinkamai siekiant užtikrinti restruktūrizuojamos įmonės bei jos kreditorių teisių ir pareigų balansą, ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta restruktūrizuojamai įmonei pareiga savanoriškai įsipareigoti mokėti kreditoriams palūkanas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-22 nutartis civilinėje byloje 2-2711/2011). Kaip matyti iš pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų, UAB „LITAS PRIE LITO“ neįsipareigojo mokėti palūkanų kreditoriams (b. l. 33-47). Priešingai, pareiškime dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pareiškėjas nurodė, kad bendrovė nenumato mokėti kreditoriams palūkanų už laikotarpį, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Tokia pareiškėjo pozicija prieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms (ĮRĮ 5 str. 1 d. 6 p), laikytina, jog yra pažeistas ĮRĮ 5 str. nurodytas reikalavimas. Taigi, teismas sprendžia, kad ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto pažeidimas taip pat sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

17Pareiškėjas taip pat prašo nustatyti, jog bylos medžiaga yra nevieša. Nurodo, kad UAB „LITAS PRIE LITO“ pateikta informacija (verslo strategija, finansinės atskaitomybės dokumentai, kreditavimo sutarčių sąlygos) turi tikrą komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys. Pažymėtina, jog CPK 10 str. 2 d. nustatyta, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 str. 1 d. nustatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Pareiškėjas bylos medžiagą prašo pripažinti nevieša, remdamasis tuo, jog UAB „LITAS PRIE LITO“ pateikta informacija (verslo strategija, finansinės atskaitomybės dokumentai, kreditavimo sutarčių sąlygos) turi tikrą komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys. Teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktus duomenis, sprendžia, jog nei UAB „LITAS PRIE LITO“ restruktūrizavimo plano metmenyse pateiktas abstraktaus pobūdžio verslo planas, nei finansinės atskaitomybės dokumentai, nei kita byloje esanti medžiaga nelaikytini komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančia informacija CK 1.116 str. prasme, todėl teismas pareiškėjo prašymą nustatyti, kad bylos medžiaga nevieša atmeta.

18Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., CPK 290-291 str.,

Nutarė

19Atsisakyti iškelti UAB „LITAS PRIE LITO“ (į. k. 301602653, buveinės adresas: Gedimino pr. 29, Vilnius) restruktūrizavimo bylą.

20Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-10-08 nutartį dalyje: „Sustabdyti atsakovo UAB „LITAS PRIE LITO“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus.

21Nustatyti, kad iš UAB „LITAS PRIE LITO“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios Swedbank, AB, gali būti mokami visi įmonės ūkinei – komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant privalomąsias įmokas bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. 6 p. nurodyti mokėjimai.“

22Netenkinti prašymo dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „LITAS PRIE LITO“ direktorius M. L. prašo iškelti atsakovui... 3. Trečiasis asmuo AB DNB bankas nesutinka, kad atsakovui UAB „LITAS PRIE... 4. Atsisakytina kelti restruktūrizavimo bylą.... 5. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 str. 2 d. nustato,... 6. Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjo numatytas įmonių restruktūrizavimo... 7. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 8. ĮRĮ 7 str. 5 d. nustatyta, kad teismas atsisako kelti įmonės... 9. Kaip jau minėta, įmonės nemokumas pagal ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. yra laikomas... 10. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.,... 11. Iš UAB „LITAS PRIE LITO“ 2011-12-31 balanso matyti, jog UAB „LITAS PRIE... 12. Pažymėtina, jog teismas dar 2012-10-30 nutartimi nustatė, kad Vilniaus... 13. Remiantis Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-10-18 nutartyje nustatytomis... 14. Trečiasis asmuo AB DNB bankas teismui pateikė įrodymus – Vilniaus m.... 15. Teismas, įvertinęs UAB „LITAS PRIE LITO“ finansinės atskaitomybės... 16. Be to, kaip jau minėta, vienas iš pagrindų atsisakyti kelti įmonės... 17. Pareiškėjas taip pat prašo nustatyti, jog bylos medžiaga yra nevieša.... 18. Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., CPK... 19. Atsisakyti iškelti UAB „LITAS PRIE LITO“ (į. k. 301602653, buveinės... 20. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-10-08... 21. Nustatyti, kad iš UAB „LITAS PRIE LITO“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios... 22. Netenkinti prašymo dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša.... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...