Byla I-4226-815/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir servituto nustatymo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjui K. O., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus atstovei šios institucijos vyriausiajai specialistei Virginijai Vermontaitei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB sveikatos centro „Energetikas“ atstovui advokato padėjėjui Ramūnui Klimašauskui, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. O. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB sveikatos centrui „Energetikas“ dėl sprendimų panaikinimo ir servituto nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas K. O. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu prašydamas (b. l. 1–3):

51.1. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba, ir NŽT) 2014 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 1SS-(8.5.)-1279 „Dėl skundo nagrinėjimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. 1SS-(8.5.)-179);

61.2. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus (toliau – ir atsakovas, ir NŽT Palangos skyrius) 2014 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 16SD-(14.16.104.)-229 „Dėl servituto nustatymo“ (toliau – ir sprendimas Nr. 16SD-(14.16.104.)-229);

71.3. nustatyti žemės sklype, esančiame adresu: ( - ), kad. Nr. ( - ) (tarnaujantis daiktas), kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis iki nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ) (viešpataujantis daiktas).

82. Pareiškėjas skunde nurodo, kad Tarnyba 2014 m. gegužės 21 d. atsisakė tenkinti jo skundą dėl NŽT Palangos skyriaus 2014 m. kovo 5 d. atsakymo panaikinimo ir kelio servituto žemės sklype, esančiame adresu: ( - ), nustatymo, skundą grindžia iš esmės tokiais argumentais.

92.1. Pareiškėjas 2014 m. sausio 31 d. kreipėsi į NŽT Palangos skyrių su prašymu nustatyti kelio servitutą žemės sklype, esančiame adresu: ( - ), kadastro Nr. ( - ), nurodė, jog kelio servitutas reikalingas tam, kad pareiškėjas galėtų patekti prie savo nuosavybės teise valdomų pastatų, esančių adresu: ( - ) (unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - )).

102.2. Tarnyba skundžiamame akte remiasi teismų praktika, jog nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančio daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis nustatyti servitutą, nori naudotis svetimu daiktu, nes jam taip yra naudingiau ar patogiau, o servitutas nustatomas tik tuo atveju, kai be tokios teisės nustatymo asmuo negali normaliai įgyvendinti jam priklausančių teisių. Vadovaujantis šiuo Tarnybos motyvu, būtina įvertinti, ar kelio servituto suteikimas žemės sklype, esančiame adresu: ( - ), yra būtinas, ar tai tik paieška patogesnio privažiavimo prie pareiškėjui priklausančių pastatų.

112.3. Pareiškėjo nekilnojamasis turtas yra adresu: ( - ). Privažiuoti prie savo nekilnojamojo turto pareiškėjas gali tik kirsdamas kitiems juridiniams asmenims priklausančius ar jų valdomus žemė sklypus. Privažiavimas per žemės sklypą ( - ), buvo pasirinktas atsižvelgiant į svarbias aplinkybes: tai yra vienintelis kelias patekti prie pareiškėjo nekilnojamojo turto, be to, nustatytas kelio servitutas žemės sklypo savininkui didelių nepatogumų nesukeltų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.113 straipsnio 1 dalis), nes esantį privažiavimą jau naudoja poilsiautojai, atvykstantys į UAB sveikatos centro „Energetikas“ (toliau – ir UAB SC „Energetikas“, ir Centras) sveikatingumo kompleksą.

122.4. Tarnyba kaip alternatyvą kelio servituto nustatymui minėtame sklype nurodo pradėtą rengti žemės sklypo ( - ), projektą, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams (taip pat ir priklausantiems pareiškėjui), eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jų paskirtį. Atsižvelgiant į tai, kad formuojant ar pertvarkant žemės sklypus turi būti nustatyta galimybė į kiekvieną žemės sklypą įvažiuoti (išvažiuoti) keliu (gatve), besijungiančiu su valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės keliais, sudarančiais kelių tinklą, arba siūlomi servitutai, todėl šiuo metu nustatyti servitutą nėra tikslo. Pasak pareiškėjo, tai, kas galimai egzistuos ateityje, neišspręs problemų, esančių šiuo metu. Žemės sklypo ( - ), rengimo ir pertvarkymo projektas yra dar tik sąlygų nustatymo stadijoje, t. y. pačioje projekto rengimo pradžioje; iki to laiko, kol bus patvirtintas projektas, pareiškėjas neturės galimybės patekti prie savo nekilnojamojo turto ne per kitų asmenų valdomus žemės sklypus. Servituto paskirtis yra užtikrinti tinkamą viešpataujančio daikto naudojimą esamuoju metu. Be to, pagal CK 4.135 straipsnio 1 dalį, kai aplinkybės pasikeičia taip, kad viešpataujantysis daiktas gali būti tinkamai naudojamas, nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu, tarnaujančio daikto savininko teisės naudotis tuo daiktu neribojamos, o servitutas baigiasi tarnaujančio daikto savininko ir viešpataujančio daikto savininko susitarimu. Projektinės medžiagos parengimas, patvirtinimas įgaliotose institucijose bei privažiavimo statybos darbai yra akivaizdžiai sudėtingesnė ir ilgiau trunkanti procedūra, kuriai daryti įtaką ar kurią paspartinti viešpataujančiojo daikto savininkas (šiuo atveju – pareiškėjas), neturi galimybių. Ateityje, patvirtinus ir įgyvendinus žemės sklypo, esančio ( - ), projektą, kelio servituto per žemės sklypą ( - ), būtinumas galėtų būti peržiūrėtas.

132.5. Tarnyba remiasi teismų praktika, jog sprendžiant servituto nustatymo klausimus būtina siekti abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita. Remiantis šiuo paaiškinimu, nustatant servitutą turi būti vengiama kurios nors šalies interesų didelio pažeidimo. Tarnyba nenurodė, kokios Lietuvos valstybės, kaip šio žemės sklypo savininkės, UAB SC „Energetikas“, kaip žemės sklypo naudotojo, teisės ar interesai, nustačius kelio servitutą, būtų suvaržyti.

142.6. UAB SC „Energetikas“ 2005 m. gegužės 10 d. sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomojo daugiau negu ( - ) ha žemės sklypą. Pagal Nekilnojamojo turto registro (toliau – ir NTR) centrinio duomenų banko išrašą šiame sklype yra nustatytas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), servituto turinys – pėsčiųjų takai – bendro naudojimo. Akivaizdu, jog kelio servitutas egzistuoja. Kelio servituto turinys – pėsčiųjų takai, tačiau realiai be pėsčiųjų takų UAB SC „Energetikas“ turi asfaltu klotą kelio borteliais įrėmintą privažiavimą, kuriuo automobiliais važiuoja UAB SC „Energetikas“ poilsiautojai. Kelio servituto, leidžiančio važiuoti automobiliu viešpataujančio daikto savininkui, įteisinimas pagal teisės aktuose nustatytą tvarką, UAB SC „Energetikas“ didesnių nepatogumų nesukeltų. Tuo tarpu pareiškėjui, nenustačius kelio servituto per žemės sklypą ( - ), kyla dideli nepatogumai, nes pareiškėjas negali patekti prie savo nekilnojamojo turto. Tarnyba remiasi abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyra, tačiau akivaizdu, jog būtent interesų pusiausvyros Tarnyba net nebandė ieškoti.

152.7. Būtina įvertinti ir aplinkybę, jog Tarnyba 2010 m. kovo 26 d. įteikė UAB SC „Energetikas“ įspėjimą apie valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) 2013 m. spalio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3-3K-550/2013 paliko galioti Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriame Tarnybos veiksmai dėl galimo valstybinės žemės sutarties nutraukimo pripažinti teisėtais. Informacijos apie tai, kokioje stadijoje yra NŽT 2010 m. kovo 26 d. pranešimo Nr. 2-752-(2.19) apie valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimą, pareiškėjas neturi.

162.8. Konstatavus jog servitutas yra būtinas, atsiranda pagrindas jį nustatyti (LAT 2007 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2007). Atsižvelgiant į išvardytas aplinkybes akivaizdu, jog siekiant tinkamai įgyvendinti viešpataujančio daikto savininko teises, būtina nustatyti kelio servitutą žemės sklype, esančiame adresu: ( - ).

17II

18Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyrius ir trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, kad skundžiami sprendimai yra pagrįsti ir teisėti, prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia iš esmės tokius argumentus (b. l. 56–59).

191. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatyme numatytais atvejais – administracinis aktas. Žemės servitutų nustatymo administraciniame akte atvejai ir tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnyje, pagal kurio 1 dalį administraciniame akte servitutus nustato Tarnyba vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu. Administraciniame akte servitutai gali būti nustatomi tais atvejais, kai jie reikalingi viešajam interesui, nustatytam įstatyme, tenkinti.

202. Remiantis teismų praktika, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius klausimus, būtina siekti abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita; nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis nustatyti servitutą, nori naudotis svetimu daiktu, nes jam taip yra naudingiau ar patogiau (LAT 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012). Aplinkybė, kad asmuo, prašantis nustatyti servitutą, patiria tam tikrų sunkumų ar nepatogumų, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę, taip pat nėra pakankamas pagrindas varžyti kito asmens nuosavybės teisę. Remiantis LAT praktika, asmuo gali kreiptis dėl suteikimo teisės naudotis svetimu daiktu tik tada, kai be tokios teisės nustatymo jis negali normaliai įgyvendinti jam priklausančių teisių. Teismų praktikoje akcentuojama, kad servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti viešpataujančiojo daikto savininko interesų tinkamą įgyvendinimą (LAT 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466/2012).

213. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktą teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas yra savarankiška savivaldybės, funkcija. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. balandžio 18 d. priėmė įsakymą Nr. A1-355 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. A1-355) organizuoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimą. Šio projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams, taip pat ir priklausantiems pareiškėjui, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

224. Palangos miesto savivaldybės administracija 2014 m. balandžio 25 d. rašte Nr. (4.17.)-D3-1316 „Dėl reikalavimų pateikimo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti“ kreipėsi į NŽT Palangos skyrių ir paprašė pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui reikalavimus žemės sklypo, esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektui rengti. NŽT Palangos skyrius, atsakydamas į minėtą Palangos miesto savivaldybės administracijos raštą, 2014 m. gegužės 2 d. išdavė reikalavimus, registracijos Nr. 16RE-(14.16.42.)-3, dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ( - ).

235. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakyme Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 42 punkte nustatyta, kad, formuojant ar pertvarkant žemės sklypus, turi būti numatyta galimybė į kiekvieną žemės sklypą įvažiuoti (išvažiuoti) keliu (gatve), besijungiančiu su valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės keliais, sudarančiais kelių tinklą, arba siūlomi servitutai.

246. Paaiškėjus nustatytoms naujoms faktinėms aplinkybėms, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. A1-583 „Dėl direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-355 galiojimo sustabdymo“ sustabdė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-355 galiojimą, kol bus pašalinti savavališkų statybų padariniai ( - ), teritorijoje.

25III

26Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“ atsiliepimuose į pareiškėjo skundą nurodo, kad skundu nesutinka, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 76–77, 90–93).

271. 2014 m. liepos 8 d. atsiliepimas į pareiškėjo skundą (b. l. 76–77)

281.1. Pareiškėjo skundas yra nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžia ne tik UAB SC „Energetikas“ interesus, bet ir viešąjį interesą t. y. UAB SC „Energetikas“ pacientų, svečių, visų poilsiautojų teisę saugiai, be pašalinio transporto priemonių judėjimo naudotis centro vidiniais takais.

291.2. Pareiškėjas siekia teismo keliu nustatyti kelio servitutą valstybinėje žemėje (kadastro Nr. ( - )), esančioje ( - ), kad galėtų privažiuoti prie pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių adresu: ( - ). Šią dieną žemės sklypu ir per jį einančiu keliu teisėtai naudojasi UAB SC „Energetikas“, todėl servitutas galėtų būti nustatomas tik nepažeidžiant Centro interesų, jo pacientų ir svečių teisėtų interesų. LAT 2012 m. gegužės 10 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012 konstatavo, kad, sprendžiant su servitutu susijusius klausimus, būtina siekti abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita. Patenkinus pareiškėjo skundą, UAB SC „Energetikas“ sąskaita būtų sudaryta galimybė spręsti tik pareiškėjo norą netrukdomam laisvai privažiuoti prie savo nuosavybės, tuo neproporcingai suvaržant Centro teises ir teisėtus interesus, pažeidžiant net viešąjį interesą.

301.3.UAB SC „Energetikas“ yra reabilitacijos centras, po sunkių ligų reabilitacijai atvykę žmonės dažnai net patys nevaikšto, naudojasi tam skirtomis specialiomis judėjimo priemonėmis, vežimėliais, ramentais ir pan., todėl kelias, kuriam siekiama nustatyti servitutą, pirmiausiai skirtas tokių nevaikščiojančių / sunkai vaikščiojančių žmonių kiek įmanoma patogesniam, judėjimui. Dėl šios priežasties kelias, takelis, kaip teigiama skunde, yra išasfaltuoti (kad vežimėliu būtų patogu judėti) ir turi bortelius, kad vežimėlis nenuriedėtų nuo kelio.

31NTR centrinio duomenų banko išraše taip pat nurodyta, kad sklype yra nustatytas kelio servitutas, kurio turinys – pėsčiųjų takai – bendro naudojimo. Pažymėtina, kad asfaltuota kelio dalis yra labai siaura (apie 2 m), todėl bet koks transporto judėjimas, esant kelyje pėstiesiems, negalintiems dėl sveikatos būklės pasitraukti iš kelio ar užlipti ant bortelio, kelia pavojų žmonių saugumui, sveikatai ar net gyvybei.

321.4. Asfaltuotu kelio ruožu, kuriuo siekia servituto pagrindu patogiai naudotis pareiškėjas, važiuoja tik aptarnaujančios transporto priemonės, teikiančios maistą ir kitas paslaugas Centrui. Reikalingų prekių privežimas organizuojamas atsakingai, derinant laiką, kai pacientai yra užsiėmimuose, kai taikomos reabilitacinės paslaugos Centro patalpose, tai daroma siekiant riboti bet kokį nebūtiną transporto judėjimą, užtikrinti netrukdomą pėsčiųjų judėjimą pėsčiųjų takais.

331.5. UAB SC „Energetikas“ visą vasarą organizuoja vaikų poilsio stovyklas. Vaikai apgyvendinami vasaros poilsio bazėje, o maitinami pagrindiniame Centro pastate. Iš vasaros bazės patekti į valgyklą, kurioje maitinami vaikai 3 kartus per dieną, reikia eiti pėsčiomis būtent pėsčiųjų takais, asfaltuotu ruožu, kur siekiama nustatyta servitutą.

341.6. Taigi, pareiškėjas neteisėtai siekia tik patogesnio privažiavimo prie savo nuosavybės, nepateikia jokių įrodymų ar argumentų, kad kelio servituto suteikimas žemės sklype ( - ), yra būtinas. Patenkinus pareiškėjo skundą, toks sprendimas prieštarautų LAT praktikai, pagal kurią nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito asmens (UAB SC „Energetikas“) nuosavybės teisių, šiuo atveju ir visų Centro pacientų, klientų viešąjį interesą vien todėl, kad siekiantis nustatyti servitutą asmuo nori naudotis svetimu daiktu, nes taip jam patogiau ar naudingiau.

351.7. Pareiškėjas turėtų pasinaudoti kitu savo kaip savininko teisių ir interesų užtikrinimo ir įgyvendinimo būdu, parengti reikalingus dokumentus, projektus, kad būtų suformuotas žemės sklypas, įrengiant ir privažiavimą prie jo. Remiantis LAT civiline byla Nr. 3K-466/2012, asmuo gali kreiptis dėl suteikimo naudotis svetimu daiktu tik tada, kai be tokios teisės nustatymo jis negali normaliai įgyvendinti jam priklausančių teisių, o servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti viešpataujančio daikto savininko interesų tinkamą įgyvendinimą.

362. 2014 m. liepos 10 d. atsiliepimas į pareiškėjo skundą (b. l. 90–93)

372.1. Negalima sutikti su pareiškėjo argumentu, kad servitutas, kurį prašoma nustatyti šioje byloje, yra būtinas. Pareiškėjo teiginys, kad nėra galimybės prie žemės sklype, adresu: ( - ), esančio nekilnojamojo turto patekti kitu būdu, išskyrus per žemės sklypą, adresu: ( - ), neatitinka tikrovės. Pareiškėjas turi galimybę prie jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto patekti ir kitu būdu, nesinaudodamas Centro valdomu žemės sklypu, t. y. iš šiaurinės pusės, kur yra faktiškai naudojami keliai, kuriais yra galimybė patekti ir prie pareiškėjo nekilnojamojo turto. Naudojantis šiais keliais patekimui prie pareiškėjo nekilnojamojo turto, nebūtų naudojamasi Centro valdomu žemės sklypu, tokiu būdu nesukeliant jam papildomų nepatogumų. Pareiškėjas, turėdamas galimybę patekti prie jam priklausančio turto, reikšdamas reikalavimą nustatyti jo naudai kelio servitutą per Centro valdomą žemės sklypą, piktnaudžiauja savo teise, siekia nepagrįstai apriboti Centro teises.

382.2. Pareiškėjo argumentas, kad Centro valdomame žemės sklype yra kelias, kurį naudoja Centro lankytojai, taigi, pareiškėjo naudojimasis šiuo keliu Centrui papildomų nepatogumų nesukeltų, yra nepagrįstas. Minėta, kad šis kelias nėra vienintelis kelias, kuriuo pareiškėjas gali patekti prie jam priklausančio nekilnojamojo turto, dar daugiau, visa žemės sklype esanti kelio danga yra UAB SC „Energetikas“ nuosavybė. Kelio danga yra įtraukta į Centro buhalterinės apskaitos dokumentus, juos Centras turi galimybę pateikti teismui, jeigu kiltų abejonių dėl Centro nuosavybės teisių į kelio dangą. Akivaizdu, kad pareiškėjo naudojimasis šiuo asmeniniu Centro turtu būtų nepagrįstas. Pažymėtina, kad minėta kelio danga, kaip ir visi kiti Centro valdomame žemės sklype esantys pastatai bei statiniai, buvo įrengti Centro lėšomis, Centras įrengė visą teritoriją, nuolat ją prižiūri, atnaujina, remontuoja. Nepagrįsta ir nesąžininga būtu nustatyti neatlygintinę pareiškėjo teisę naudotis kelio danga, kurią Centras įrengė, prižiūri, remontuoja savo lėšomis.

39Negalima sutikti, kad pareiškėjo naudojimasis kelio danga nesutrukdytų Centrui ir / ar jo sveikatingumo komplekso lankytojams. Nemažą dalį kelio dangos, per kurią prašoma nustatyti servitutą, šiuo metu naudojama tik pėstieji (uždaryta motorinių transporto priemonių eismui). Akivaizdu, kad šios kelio dangos dalies naudojimas pareiškėjo patekimui prie savo statinių (naudojant motorines transporto priemones), sutrikdytų ilgametę žemės sklypo ir jame esančios kelio dangos naudojimo tvarką, Centro svečiu bei pacientų galimybes judėti po teritoriją, patekti į paplūdimį ar greta esančias kopas.

402.3. Kaip nurodyta sprendime Nr. 1SS-(8.5.)-1279, Palangos miesto savivaldybė jau ėmėsi veiksmų, susijusių su žemės sklypo, adresu: ( - ), formavimo ir pertvarkymo projekto rengimu. Parengus minėtą projektą be kita ko, bus įtvirtintos galimybės visiems sklype esančio nekilnojamojo turto savininkams patekti prie jiems priklausančio turto. Taigi, pareiškėjo šioje byloje reiškiami reikalavimai yra visiškai nepagrįsti ir pertekliniai, nelogiški, o todėl atmestini. Atsakingos valstybės bei savivaldybės institucijos jau ėmėsi reikiamų veiksmų pareiškėjo teisėms patekti prie turto užtikrinti, o papildomas UAB SC „Energetikas“ teisių apribojimas šiuo atveju nepagrįstai pažeistų Centro teises.

412.4. Skundo argumentai, susiję su Tarnybos Centrui pateiktais įspėjimais dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo visiškai nesusiję su šia administracine byla ir nagrinėjamu ginču. UAB SC „Energetikas“ patvirtina, kad Centro valdomo žemės sklypo nuomos sutartis galiojai, Centras žemės sklypą valdo teisėtai; šį žemės sklypą Centras faktiškai teisėtai valdo nuo ( - ) m.

422.5. Pareiškėjo reiškiamas reikalavimas yra ydingas ir apskritai negali būti Skunde tiesiog reiškiamas reikalavimas nustatyti servitutą, tačiau nepateikiama jokių papildomų duomenų apie prašomą nustatyti servitutą (pavyzdžiui, per kurią Centro valdomo žemės sklypo dalį šis servitutas turėtų galioti; kokia turėtų būti servituto apimtis ir pan.). Netiksliai, ydingai suformuluotas reikalavimas negali būti tenkinamas, o tokio abstraktaus reikalavimo patenkinimas sudarytų galimybę pareiškėjui piktnaudžiauti savo teise, šiurkščiai pažeisti UAB SC „Energetikas“ teises ir teisėtus interesus.

432.6. Šis pareiškėjo skundas nėra teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, tais atvejais, kai skundžiamas Tarnybos vadovas, išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka išnagrinėjęs skundą dėl Tarnybos teritorinio padalinio priimto sprendimo, pareiškėjo skundo netenkina, skundo teismui dalyku laikytinas sprendimas, sukeliantis pareiškėjui tiesiogines teisines pasekmes. Atsakovu tokiose administracinėse byloje yra teritoriniai Tarnybos padaliniai, o bylos nagrinėjamos pagal teritorinių Tarnybos padalinių buveinių priskyrimą teismams (pavyzdžiui, LVAT 2010 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-715/2011) Pažymėtina, kad nors šioje byloje ginčijamas viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas, tačiau pareiškėjo pareikštas reikalavimas dėl servituto nustatymo turi tiesioginį ryšį su civiliniais teisiniais santykiais, todėl šis ginčas galimai apskritai teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

44IV

451. Teismo posėdyje pareiškėjas K. O., remdamasis skunde nurodytais argumentais, prašė jo reikalavimus tenkinti.

462. Teismo posėdyje atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus atstovė šios institucijos vyriausioji specialistė Virginija Vermontaitė (2014 m. rugpjūčio 6 d. įgaliojimas dėl atstovavimo Nr. 1Į-(1.9)-244) (b. l. 104)) rėmėsi atsiliepime į pareiškėjo skunde pateiktais motyvais, taip pat prašė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti.

473. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB SC „Energetikas“ atstovas advokato padėjėjas Ramūnas Klimašauskas (2015 m. balandžio 20 d. advokato orderis, serija LA Nr. 134020 (b. l. 105)) su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, taip pat pateikė NTR centrinio duomenų banko išrašą (2011 m. liepos 18 d. duomenis) (b. l. 106–107).

48Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

49I

50Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

511. Remiantis NTR centrinio duomenų banko duomenimis, pareiškėjui priklauso pastatas-poilsio pastatas, unikalus Nr. ( - ), ir ( - ) kitų statinių (inžinerinių)-kiemo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu: ( - ) (registro Nr. ( - ) (b. l. 30–48)) (šį išrašą pateikė pareiškėjas).

522. Remiantis NTR centrinio duomenų banko duomenimis, ( - ) ha žemės sklypas, esantis adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo teisė priklauso Tarnybai (patikėtinė), dėl šio sklypo sudaryta nuomos sutartis su UAB sveikatos centru „Energetikas“ (nuomos sutarties terminas – nuo ( - )); daiktinės teisės: kelio servitutas (tarnaujantis) – pėsčiųjų takai – bendro naudojimo; servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (išrašai (Registro Nr. ( - )) (b. l. 27–28, 106–107)) (Registro Nr. ( - ) išrašą pateikė pareiškėjas ir Centro atstovas)).

533. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. gruodžio 12 d. įsakyme Nr. A1-1277 „Dėl teritorijos prie žemės sklypo ( - ), detaliojo plano rengimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. A1-1277) nurodė, kad:

543.1. Rengia bendra tvarka teritorijos prie žemės sklypo ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), ( - ), detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių, suformuoto žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punkte patvirtinto ( - ) gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Plano rengimą finansuoja UAB SC „Energetikas“.

553.2. Nustato, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius trišalę projektavimo darbų sutartį (b. l. 26).

564. NŽT Palangos skyrius, atsakydamas į pareiškėjo 2014 m. sausio 31 d. prašymą, kuriame pareiškėjas prašė nustatyti servitutą privažiavimui prie jam nuosavybės teise priklausančių pastatų, adresu: ( - ); servitutą prašė nustatyti sklype, esančiame ( - ) (b. l. 17), 2014 m. kovo 5 d. sprendime Nr. 16SD-(14.16.104.)-229 „Dėl servituto nustatymo“, be kita ko, nurodė (b. l. 24–25):

574.1. Vadovaujantis CK, žemės servitutai būti nustatyti įstatyme, sandoryje, teismo sprendime ar įstatyme nustatytais atvejais administraciniame akte. Pagal Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalį servitutai administraciniame akte gali būti nustatyti pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą. Pareiškėjo prašomas kelio servitutas nėra suprojektuotas jokiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte, todėl NŽT Palangos skyrius neturi galimybės žemės sklype ( - ) (kad. Nr. ( - )), nustatyti minėtą kelio servitutą administraciniame akte. Šiuo atveju kelio servitutas gali būti nustatomas tik sandoryje arba teismo sprendime

584.2. Siekiant nustatyti servitutą sandoryje NŽT Palangos skyriui turi būti pateiktas žemės sklypo, esančio ( - ) (kad. Nr. ( - )), planas, suderintas su žemės sklypo naudotoju UAB „Energetikas“, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ 53.6.5. punkte, bei išspręstas klausimas dėl servituto sukeliamų nuostolių kompensavimo.

594.3. Pareiškėjo pateiktas žemės sklypo ( - ) (kad. Nr. ( - )), planas nėra suderintas su žemės sklypo naudotoju UAB „Energetikas“, todėl NŽT Palangos skyrius atsisako suderinti pateiktą žemės sklypo planą ir nustatyti kelio servitutą.

604.4. NŽT Palangos skyriaus duomenimis, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. gruodžio 12 d. įsakyme Nr. A1-1277 pradėjo rengti teritorijos prie žemės sklypo ( - ) (kad. Nr. ( - )), detalųjį planą (tikslas – suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomų pastatų, nustatyti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms), todėl pareiškėjas savo pastabas gali pateikti projekto rengėjui.

61Su sprendimu Nr. 16SD-(14.16.104.)-229 pareiškėjui buvo pateiktas įsakymas Nr. A1-1277.

625. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. balandžio 18 d. įsakyme Nr. A1-355 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimo“ nurodė, kad organizuoja žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projekto rengimą, projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams, kurių unikalūs Nr. ( - ), eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (b. l. 64, 68, 72).

636. Palangos miesto savivaldybės administracija 2014 m. balandžio 25 d. rašte Nr. (4.17.)-D3-1316 „Dėl reikalavimų pateikimo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti“, išsiųstame NŽT Palangos skyriui, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, prašė pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui reikalavimus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo ( - ), projektui rengti (b. l. 65, 69, 73).

647. NŽT Palangos skyrius pateikė Palangos miesto savivaldybės administracijai 2014 m. gegužės 2 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus Nr. 16RE-(14.16.42.)-3 (b. l. 66, 70, 74).

658. Tarnyba, atsakydama į pareiškėjo 2014 m. kovo 24 d. skundą, kuriame pareiškėjas prašė panaikinti sprendimą Nr. 16SD-(14.16.104.)-229 ir įpareigoti nustatyti kelio servitutą žemės sklype ( - ) (b. l. 5–6), 2014 m. gegužės 21 d. sprendime Nr. 1SS-(8.5.)-1279 „Dėl skundo nagrinėjimo“, be kita ko, nurodė (b. l. 21–22):

668.1. Pagal CK 4.111 straipsnio 1 dalį servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo nustatytais atvejais –administracinis aktas. Žemės servitutų nustatymo administraciniame akte atvejai ir tvarka nustatyti Žemės įstatymo 23 straipsnyje, pagal kurio 1 dalį administraciniame akte servitutus nustato Tarnyba vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendime. Administraciniame akte servitutai gali būti nustatomi tais atvejais, kai jie reikalingi viešajam interesui, įtvirtintam įstatyme, tenkinti.

678.2. Remiantis teismų praktika, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius klausimus, būtina siekti abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita. Nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis nustatyti servitutą, nori naudotis svetimu daiktu, nes jam taip yra naudingiau ar patogiau (LAT 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012). Taigi, ta aplinkybė, kad asmuo, prašantis nustatyti servitutą, patiria tam tikrų sunkumų ar nepatogumų, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę, taip pat nėra pakankamas pagrindas varžyti kito asmens nuosavybės teisę. Pagal LAT praktiką asmuo gali kreiptis dėl suteikimo teisės naudotis svetimu daiktu tik tada, kai be tokios teisės nustatymo jis negali normaliai įgyvendinti jam priklausančių teisių. Servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti viešpataujančiojo daikto savininko interesų tinkamą įgyvendinimą (LAT 2012 n lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-466/2012).

688.3. Išnagrinėjus Tarnyboje turimus dokumentus nustatyta, kad Palangos miesto savivaldybės administracija 2014 m. balandžio 25 d. rašte Nr. (4.17.)-D3-1316 „Dėl reikalavimų pateikimo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti“ kreipėsi į NŽT Palangos skyrių, prašydamas pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui reikalavimus žemės sklypo, esančio ( - ), formavimo ir pertvarkymo projektui rengti; projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams (taip pat ir priklausantiems pareiškėjui), eksploatuoti pagal Nekilnojamojo tune kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. NŽT Palangos skyrius, atsakydamas į minėtą raštą, 2014 m. gegužės 2 d. išdavė reikalavimus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Nr. 16RE-(14.16.42.)-3.

698.4. Pagal Taisyklių 42 punktą, formuojant ar pertvarkant žemės sklypus, turi būti nustatyta galimybė į kiekvieną žemės sklypą įvažiuoti (išvažiuoti) keliu (gatve), besijungiančiu su valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės keliais, sudarančiais kelių tinklą, arba siūlomi servitutai

709. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. A1-583 „Dėl direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-355 galiojimo sustabdymo“ sustabdė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-355 galiojimą, kol bus pašalinti savavališkų statybų padariniai (b. l. 67, 71, 75).

71II

721. Pagal Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti suformuotą praktiką bei šiuo metu įtvirtintą teisinį reguliavimą, bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (dominuojančio teisinio santykio taisyklė) (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis, Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalis). Nors pareiškėjo skunde prašoma panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. 1SS-(8.5.)-1279 „Dėl skundo nagrinėjimo“ (b. l. 21-22), panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus 2014 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 16SD-(14.16.104.)-229 „Dėl servituto nustatymo“ (b. l. 24-25), tačiau pagrindinis (dominuojančio santykio) pareiškėjo suformuluotas reikalavimas yra prašymas teismui nustatyti servitutą (o ne įpareigoti administracines institucijas nustatyti servitutą).

73Reikalavimas teismui nustatyti servitutą yra civilinio pobūdžio (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.126 straipsnis) ir priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme (2013 m. spalio 28 d. nutartis teismingumo byloje Nr. T-120/2013).

74Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, konstatuotina, kad pareiškėjo K. O. keliamas ginčas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, todėl šią bylą bendrosios kompetencijos teismui galėtų perduoti Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti. Pabrėžtina, kad rūšinio teismingumo taisyklių nesilaikymas yra absoliutus sprendimo naikinimo pagrindas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

752. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 3 dalį, kai administraciniam teismui kyla abejonių, ar byla teisminga bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, bylos rūšinio teismingumo klausimus rašytinio proceso tvarka išsprendžia speciali teisėjų kolegija, į kurią įeina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir po vieną šių teismų pirmininkų paskirtą teisėją. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 4 dalį administracinis teismas motyvuotą nutartį dėl bylos rūšinio teismingumo klausimų sprendimo paduoda per Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Taigi, dėl nagrinėjamos bylos Nr. I-4226-815/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03166-2014-6) teismingumo teismui būtina kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją, kad ši spręstų bylos pagal pareiškėjo K. O. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB sveikatos centrui „Energetikas“ dėl sprendimų panaikinimo ir servituto nustatymo teismingumo klausimą.

76Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 105, 106 straipsniais,

Nutarė

77Kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, kad ši spręstų bylos pagal pareiškėjo K. O. skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB sveikatos centrui „Energetikas“ dėl sprendimų panaikinimo ir servituto nustatymo teismingumo klausimą.

78Nutartį ir administracinę bylą Nr. I-4226-815/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03166-2014-6) siųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

79Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas K. O. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 5. 1.1. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. 1.2. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 7. 1.3. nustatyti žemės sklype, esančiame adresu: ( - ), kad. Nr. ( - )... 8. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad Tarnyba 2014 m. gegužės 21 d. atsisakė... 9. 2.1. Pareiškėjas 2014 m. sausio 31 d. kreipėsi į NŽT Palangos skyrių su... 10. 2.2. Tarnyba skundžiamame akte remiasi teismų praktika, jog nėra pagrindo... 11. 2.3. Pareiškėjo nekilnojamasis turtas yra adresu: ( - ). Privažiuoti prie... 12. 2.4. Tarnyba kaip alternatyvą kelio servituto nustatymui minėtame sklype... 13. 2.5. Tarnyba remiasi teismų praktika, jog sprendžiant servituto nustatymo... 14. 2.6. UAB SC „Energetikas“ 2005 m. gegužės 10 d. sudarė valstybinės... 15. 2.7. Būtina įvertinti ir aplinkybę, jog Tarnyba 2010 m. kovo 26 d. įteikė... 16. 2.8. Konstatavus jog servitutas yra būtinas, atsiranda pagrindas jį nustatyti... 17. II... 18. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 19. 1. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali... 20. 2. Remiantis teismų praktika, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius... 21. 3. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19... 22. 4. Palangos miesto savivaldybės administracija 2014 m. balandžio 25 d. rašte... 23. 5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos... 24. 6. Paaiškėjus nustatytoms naujoms faktinėms aplinkybėms, Palangos miesto... 25. III... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB sveikatos centras „Energetikas“... 27. 1. 2014 m. liepos 8 d. atsiliepimas į pareiškėjo skundą (b. l. 76–77)... 28. 1.1. Pareiškėjo skundas yra nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžia ne tik... 29. 1.2. Pareiškėjas siekia teismo keliu nustatyti kelio servitutą valstybinėje... 30. 1.3.UAB SC „Energetikas“ yra reabilitacijos centras, po sunkių ligų... 31. NTR centrinio duomenų banko išraše taip pat nurodyta, kad sklype yra... 32. 1.4. Asfaltuotu kelio ruožu, kuriuo siekia servituto pagrindu patogiai... 33. 1.5. UAB SC „Energetikas“ visą vasarą organizuoja vaikų poilsio... 34. 1.6. Taigi, pareiškėjas neteisėtai siekia tik patogesnio privažiavimo prie... 35. 1.7. Pareiškėjas turėtų pasinaudoti kitu savo kaip savininko teisių ir... 36. 2. 2014 m. liepos 10 d. atsiliepimas į pareiškėjo skundą (b. l. 90–93)... 37. 2.1. Negalima sutikti su pareiškėjo argumentu, kad servitutas, kurį prašoma... 38. 2.2. Pareiškėjo argumentas, kad Centro valdomame žemės sklype yra kelias,... 39. Negalima sutikti, kad pareiškėjo naudojimasis kelio danga nesutrukdytų... 40. 2.3. Kaip nurodyta sprendime Nr. 1SS-(8.5.)-1279, Palangos miesto savivaldybė... 41. 2.4. Skundo argumentai, susiję su Tarnybos Centrui pateiktais įspėjimais... 42. 2.5. Pareiškėjo reiškiamas reikalavimas yra ydingas ir apskritai negali... 43. 2.6. Šis pareiškėjo skundas nėra teismingas Vilniaus apygardos... 44. IV... 45. 1. Teismo posėdyje pareiškėjas K. O., remdamasis skunde nurodytais... 46. 2. Teismo posėdyje atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 47. 3. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB SC „Energetikas“... 48. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 49. I... 50. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 51. 1. Remiantis NTR centrinio duomenų banko duomenimis, pareiškėjui priklauso... 52. 2. Remiantis NTR centrinio duomenų banko duomenimis, ( - ) ha žemės sklypas,... 53. 3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. gruodžio... 54. 3.1. Rengia bendra tvarka teritorijos prie žemės sklypo ( - ) (kadastrinis... 55. 3.2. Nustato, kad šis įsakymas įsigalioja šalims pasirašius trišalę... 56. 4. NŽT Palangos skyrius, atsakydamas į pareiškėjo 2014 m. sausio 31 d.... 57. 4.1. Vadovaujantis CK, žemės servitutai būti nustatyti... 58. 4.2. Siekiant nustatyti servitutą sandoryje NŽT Palangos skyriui turi būti... 59. 4.3. Pareiškėjo pateiktas žemės sklypo ( - ) (kad. Nr. ( - )), planas nėra... 60. 4.4. NŽT Palangos skyriaus duomenimis, Palangos miesto savivaldybės... 61. Su sprendimu Nr. 16SD-(14.16.104.)-229 pareiškėjui buvo pateiktas įsakymas... 62. 5. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. balandžio... 63. 6. Palangos miesto savivaldybės administracija 2014 m. balandžio 25 d. rašte... 64. 7. NŽT Palangos skyrius pateikė Palangos miesto savivaldybės administracijai... 65. 8. Tarnyba, atsakydama į pareiškėjo 2014 m. kovo 24 d. skundą, kuriame... 66. 8.1. Pagal CK 4.111 straipsnio 1 dalį servitutas – tai... 67. 8.2. Remiantis teismų praktika, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius... 68. 8.3. Išnagrinėjus Tarnyboje turimus dokumentus nustatyta, kad Palangos miesto... 69. 8.4. Pagal Taisyklių 42 punktą, formuojant ar pertvarkant žemės sklypus,... 70. 9. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. birželio... 71. II... 72. 1. Pagal Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo... 73. Reikalavimas teismui nustatyti servitutą yra civilinio pobūdžio (Lietuvos... 74. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, konstatuotina, kad pareiškėjo K. O.... 75. 2. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 3 dalį, kai... 76. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 77. Kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją bylos rūšinio teismingumo... 78. Nutartį ir administracinę bylą Nr. I-4226-815/2015 (teisminio proceso Nr.... 79. Ši nutartis neskundžiama....