Byla 2-4092-949/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė,

2sekretoriaujant Ramonai Subačienei,

3dalyvaujant ieškovo Gikniaus įmonės „Kaukas“ atstovui savininkui V. G.,

4atsakovo UAB „CCM Baltic“ atstovui pagal pavedimą Osvaldui Špokauskui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Gikniaus įmonės „Kaukas“ ieškinį atsakovui UAB „CCM Baltic“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

6ieškovas Gikniaus įmonė „Kaukas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ 7699,31 Eur skolą už atliktus tentinių užuolaidų pagaminimo ir sumontavimo darbus, 2499,50 Eur delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 306,00 Eur žyminį mokestį ir 200,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (27 b. l.).

7Ieškovo atstovas savininkas V. G. teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai ieškinyje nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad ieškovas tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, o atsakovas skolos sumokėjimą vis atidėliojo ir iki galo savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Delspinigiai yra numatyti sutartyje, paskaičiuoti pagal įstatymų reikalavimus. Sutarties sąlygą dėl delspinigių pasiūlė ieškovas, o atsakovas sutiko su ja.

8Atsakovo atstovas Osvaldas Špokauskas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nesutinka dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, kuris atsakovo nuomone yra per didelis. Prašo mažinti delspinigius. Mano, kad sutartis buvo pasirašyta skubotai, gali būti, kad buvo padaryta techninė klaida, nes paprastai delspinigių dydis sutartyse yra lygus 0,02 procentai nuo pradelstos sumokėti sumos.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad šalys sudarė 2014 m. gegužės 21 d. paslaugų sutartį Nr. _BS-2015-05-21 (toliau – Sutartis1), kuria ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo užsakymą pagaminti ir sumontuoti stumdomas tentines užuolaidas LTV-1 ir LTV-2 pagal pateiktą 2015-05-06 komercinį pasiūlymą adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo už ieškovo atliktus darbus sumokėti 2613,60 Eur per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo (29 b. l.). Be to, pagal 2015 m. gegužės 25 d. paslaugų sutartį Nr. _BS-2015-05-25 (toliau – Sutartis2) ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo užsakymą pagaminti ir sumontuoti 3 stacionarius tentus pagal pateiktą 2015-05-06 komercinį pasiūlymą, o atsakovas įsipareigojo už ieškovo atliktus darbus sumokėti 4629,46 Eur per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo (30 b. l.) Nors sutartyse kalbama apie paslaugų teikimą, tačiau iš sutarčių sąlygų matyti, jog tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.1 straipsnį, prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis privalo atlikti kitos šalies naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. CK 6.644 straipsnio 1 dalis numato, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Rangos sutarties tikslas – sukurti ir perduoti darbų rezultatą (CK 6.645 straipsnis).

12Atsakovės įsiskolinimą už rangos pagrindu atliktus tentinių užuolaidų pagaminimo ir sumontavimo darbus patvirtina abiejų šalių pasirašytas pridavimo aktas (34 b. l.), 2015-08-26 PVM sąskaita – faktūra serija P Nr. 0018067 (31 b. l.), 2015-09-30 PVM sąskaita – faktūra serija P Nr. 0018244 (32 b. l.) ir atsakovo 2016-02-01 pasirašytas finansinis skolos dengimo grafikas (33 b. l.), iš kurio matyti, jog atsakovas nurodo esantis skolingas ieškovui už atliktus darbus 7699,31 Eur, tačiau duomenų, jog atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus būtų įvykdęs pilnai byloje nėra. Dėl to darytina išvada, jog atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – už rangos pagrindu atliktus tentinių užuolaidų pagaminimo ir sumontavimo darbus su ieškovu sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaitė. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.650 straipsnio 1 dalies, 3 dalies, 6.655 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, todėl atsakovas privalo sumokėti ieškovui už rangos pagrindu atliktus darbus. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 7699,31 Eur skola.

13Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,2 procento delspinigius už 180 dienų, kurie sudaro 2499,50 Eur (Sutarčių 2.2. p.). Atsakovas prašo mažinti delspinigių dydį iki 0,02 procentų už kiekvieną pradelstą dieną, nes ieškovo prašomos priteisti netesybos yra nepagrįstai didelės.

14Remiantis CK 6.200 straipsnio 1 dalimi, sudarytas sutartis šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai. CK 6.71 straipsnyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu (CK 6.71 straipsnio 2 dalis). Netesybos yra civilinės atsakomybės forma, kuri gali būti taikoma, inter alia, šalių susitarimo pagrindu už sutartinės prievolės pažeidimą. Sutarties nuostatos, įtvirtinančios netesybas, yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi viena sutarties šalis turi teisę jų reikalauti iš kitos šalies, pažeidusios sutartį. Be teisinio pagrindo nukentėjusios šalies teisė į netesybas apskritai neegzistuotų. Nurodytam pagrindui esant, ieškovas turi teisę reikalauti arba nereikalauti netesybų ir pagal sutartyje nustatytas ribas savo nuožiūra apibrėžti kitos šalies atsakomybės apimtį. Dėl to šalis, siekdama įgyvendinti sutartyje nustatytą teisę į netesybas, turi kitai šaliai išreikšti valią dėl teisės į apibrėžtą netesybų sumą įgyvendinimo, pateikdama reikalavimą sutartį pažeidusiai šaliai jas sumokėti.

15Paminėtina, kad įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d.) arba neprotingai didelės (CK 6.258 str. 3 d.), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (LAT 2008-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2008; 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409; 2012-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai šalys sutartyje susitaria dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Miaras” v. A. Daujoto IĮ ,,Aldaujana”, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Sąvokos „neprotingai didelės“, „aiškiai per didelės“ yra vertinamojo pobūdžio. Taigi įstatymų leidėjas teismui yra suteikęs diskrecijos teisę šiuos terminus vertinti, atsižvelgiant į konkrečioje byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, turi ne tik teisę, bet ir pareigą pagal CK 6.73 str. kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (LAT 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005). Nagrinėjamoje byloje vertinant prašomų priteisti delspinigių dydį svarbu yra tai, kad šalys delspinigių dydį nustatė pačios, sutartis pasirašė gera valia, niekieno neverčiamos, dėl sutarties sąlygų abi šalys turėjo vienodas galimybes derėtis, jas derinti, siūlyti savo sąlygas, delspinigiai paskaičiuoti neviršijant CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nustatyto ieškinio senaties termino (6 mėnesiai arba 180 dienų), delspinigius skaičiavo ne nuo visos skolos sumos, o nuo 6943,06 Eur sumos (pagal PVM sąskaitą – faktūrą serija P Nr. 0018067 mokėtina suma 7243,06 Eur-300,00 Eur atsakovo sumokėta skolos dalis = 6943,06 Eur). Kadangi ieškovo prašoma priteisti skola yra nemaža (7699,31 Eur), atsakovas beveik metus laiko delsė sumokėti susidariusią skolą, ieškovas yra individuali įmonė, kuria be abejonės svarbus kiekvienas atsiskaitymas laiku už atliktus darbus, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos yra didesnės už ieškovo realiai patirtus nuostolius, atsakovo prielaida, kad sutartys su ieškovu buvo pasirašytos skubotai ir kad paprastai numatomi 0,02 procentų dydžio delspinigiai, niekuo nepagrįsta, taip pat atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atsakovo prašymas sumažinti delspinigius netenkinamas. Nustačius, kad atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų laiku atsiskaityti už atliktus darbus, ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo tenkintinas visiškai ir iš atsakovo priteistina ieškovo reikalaujama 2499,50 Eur netesybų suma (CK 6.71 straipsnis, 6.75 straipsnis).

16Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą 10198,81 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui: 306,00 Eur žyminis mokestis (2, 15, 28 b. l.), 200,00 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (39-40 b. l.) ir 3,92 Eur išlaidas, kurias patyrė teismas už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

18Iš bylos medžiagos matyti, jog Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (42-44 b. l.). CPK 150 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu. Jeigu ieškinys patekinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis), todėl atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas visiškai, laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o jį įvykdžius – panaikintinos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 87 straipsnio 5 dalimi, 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 150 straipsnio 3 dalimi, 259 straipsniu, 263 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921, ieškovui Gikniaus įmonei „Kaukas“, juridinio asmens kodas 168417955, 7699,31 Eur (septynių tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt devynių eurų, 31 cento) skolą, 2499,50 Eur (dviejų tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt devynių eurų, 50 centų) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10198,81 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 306,00 Eur (trijų šimtų šešių eurų) žyminį mokestį, 3,92 Eur (trijų eurų, 92 centų) išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą ir 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų) išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

22Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi šioje civilinėje byloje atsakovės UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921, atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė,... 2. sekretoriaujant Ramonai Subačienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Gikniaus įmonės „Kaukas“ atstovui savininkui V. G.,... 4. atsakovo UAB „CCM Baltic“ atstovui pagal pavedimą Osvaldui Špokauskui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. ieškovas Gikniaus įmonė „Kaukas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo... 7. Ieškovo atstovas savininkas V. G. teismo posėdyje ieškinį palaikė, prašė... 8. Atsakovo atstovas Osvaldas Špokauskas teismo posėdyje nurodė, kad su... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad šalys sudarė 2014 m. gegužės 21... 11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.1... 12. Atsakovės įsiskolinimą už rangos pagrindu atliktus tentinių užuolaidų... 13. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,2 procento delspinigius už 180... 14. Remiantis CK 6.200 straipsnio 1 dalimi, sudarytas sutartis šalys privalo... 15. Paminėtina, kad įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės... 16. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Iš bylos medžiagos matyti, jog Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. balandžio... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921,... 22. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi šioje... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...