Byla eB2-4024-794/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Lova LT“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Gurmanita“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Lova LT“,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Gurmanita“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Lova LT“, motyvuodamas tuo, kad atsakovas yra skolingas 3594,38 Eur už patalpų nuomą, remiantis 2014 m. spalio 21 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 2; 2015 m. vasario 13 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2 nutraukimo protokolu bei 2015 m. vasario 15 d. patvirtinimo aktu.

3Atsakovas UAB „Lova LT“ atsiliepimu prašo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti; skirti pareiškėjui 5792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. skiriant priteistos baudos skiriant atsakovui. Paaiškino, kad įmonė įkurta 2014 m. spalio 8 d., vykdo veiklą baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veiklos srityje. 2014 m. spalio 21 d. šalys pasirašė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį 2 metų terminui, pagal kurią pareiškėjas išnuomojo atsakovui patalpas, esančias A. J. g. 9A-181, o atsakovas įsipareigojo mokėti 1331 Eur nuomos mokestį. Sutarties 2 p. nurodyta, jog patalpos perleidžiamos sumokėjus 1500 Eur avansą. Tačiau atsakovas kaip naujai įsteigta įmonė negalėjo sumokėti avanso, todėl patalpos buvo perduotos be avanso. Šalys susitarė, jog sutarties vienašališkas nutraukimas galimas tik įspėjus kitą šalį prieš du mėnesius. Tuo tarpu pareiškėjas 2015 m. vasario 2 d. el. paštu nurodė atsakovui iki 2015 m. vasario 7 d. atlaisvinti patalpas. 2015 m. vasario 13 d. šalys pasirašė sutarties nutraukimo protokolą, kartu su skolos patvirtinimo aktu, kuris neatitinka sutarties sąlygų, t. y. pareiškėjas į skolą įtraukė avansą bei kitas nepagrįstas sąskaitas už komunalines paslaugas. 2015 m. kovo 23 d. pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl 3594,38 Eur skolos ir 170,25 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. eL2-17748-833/2015 priteisė skolą iš atsakovo. Tačiau atsakovui pateikus prieštaravimus ir ieškovui per nustatytą terminą nepateikus ieškinio, 2015 m. gegužės 21 d. nutartimi teismo įsakymas buvo panaikintas. 2015 m. balandžio 24 d. pareiškėjo atstovas el. laišku siekė ginčą užbaigti taikiai (prašė, jog atsakovas sumokėtų iš viso 2500 Eur), tačiau atsakovas su pateiktomis sąlygomis nesutiko. Taigi atsakovas pareiškėjo nurodomos skolos nesumoka ne dėl to, kad yra nemokus, o dėl to, jog nesutinka su skola. Iš viso atsakovas pareiškėjui yra skolingas 891,78 Eur, tačiau šios sumos nesumoka, nes dėl pareiškėjo neteisėto sutarties nutrakimo, patyrė nuostolių, todėl atsakovas turi teisę pasinaudoti CK 6.259 str. numatyta gynybos priemone. Atsakovas nėra nutraukęs savo ūkinės komercinės veiklos, įmonė yra moki. Dėl išdėstytų aplinkybių yra akivaizdu, jog pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes jis žino ir supranta, jog reikalavimo teisę į atsakovą yra ginčijama. Pareiškėjas apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui tinkamai nepranešė, todėl pareiškimas turi būti paliktas nenagrinėtas. Finansinės atskaitomybės dokumentai už 2014 metus viešam registrui buvo pateikti 2016 m. kovo 24 d.

4Dėl neteisminės ginčo sprendimo tvarkos

5Bylos medžiaga ir Juridinių asmenų registro duomenys rodo, kad pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjas registruotu paštu siuntė oficialiu atsakovo UAB „Lova LT“ adresu Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius. Tokį patį adresą nurodo ir pats atsakovas teismui pateiktuose savo procesiniuose dokumentuose, teikiamuose teismui. Be to, tarp šalių sudarytoje sutartyje, iš kurios pareiškėjas kildina įsiskolinimą, taip pat nurodytas oficialus atsakovo buveinės adresas. CK 2.49 str. 3 d. pagrindu visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu. CPK 122 str. 2 d. 123 str. 2, 4 dalių bei Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 2 d. nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką juridiniams asmenims, suponuoja pareigą visus reikalingus įteikti dokumentus siųsti juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą. Juridiniam asmeniui neišviešinus realaus adreso, kuriuo jis priima korespondenciją, tenka jos negavimo neigiamos pasekmės. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad minėtos teisinės nuostatos leidžia daryti išvadą, jos įstatymo leidėjas apribojo atsakovo, kuris yra juridinis asmuo, galimybę vilkinti civilinės bylos (įskaitant ir dėl bankroto bylos iškėlimo) nagrinėjimą vien dėl faktiškai neįteiktų procesinių dokumentų bei perkėlė atsakovui visą riziką dėl su tuo susijusių neigiamų padarinių kilimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis Nr. 2-1252/2014). Todėl teismas nesutinka su atsakovo argumentais, jog pareiškėjas galėjo su atsakovu susisiekti kitu adresu, nurodytu internete. Atitinkamai teismas sprendžia, jog pareiškėjas pranešimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas išsiuntė apeliantui tinkamu adresu, nepažeidžiant nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

6Bankroto bylą atsisakytina kelti

7Teismas iškelia įmonei bankroto bylą, kai nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d.). Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. apibrėžia įmonės nemokumą – tokią įmonės būseną, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi įmonės (ne)mokumas nustatomas pagal įmonės balansinio turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Tiek finansinės atskaitomybės duomenis (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), tiek duomenis apie pradelstus įsipareigojimus ir kitus įmonės tikrajai turtinei – finansinei padėčiai įvertinti reikalingus duomenis teismui pateikia įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d.).

8Atsakovas UAB „Lova LT“ ginčija, jog yra skolingas UAB „Gurmanita“ 3594,38 Eur sumą, tačiau pripažįsta 891,78 Eur skolą, kurios nesumoka, nes patyrė nuostolių dėl pareiškėjo veiksmų nutraukus nuomos sutartį. Visgi įrodymais pagrįstų argumentų dėl 891,78 Eur skolos nemokėjimo atsakovas nenurodė, be to šią sumą atsakovas yra įtraukęs į savo kreditorinių įsiskolinimų sąrašą, t. y. skolą pripažįsta, todėl teismas sprendžia, jog 2702,6 Eur skola negali būti įskaičiuota į pradelstų mokėjimų bendrą sumą. Tai, jog minėtas įsiskolinimas negali būti įtraukiamas į atsakovo pradelstų mokėjimų bendrą sumą taip pat patvirtina atsakovo pateikti ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenys, iš kurių matyti, jog dėl 3594,38 Eur skolos išieškojimo pareiškėjas su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo 2015 m. kovo mėn. buvo kreipęsis į Vilniaus miesto apylinkės teismą (c. b. Nr. eL2-17748-833/2015). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. kovo 30 d. įsakymu priteisė įsiskolinimą iš atsakovo, tačiau atsakovui pateikus prieštaravimus, o ieškovui per teismo nustatytą terminą nepateikus ieškinio, 2015 m. gegužės 21 d. nutartimi teismo įsakymas buvo panaikintas, pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui (CPK 439 str. 3, 6 d.). Esant šioms aplinkybėms ir remiantis teismų praktika apie atsakovo (ne)mokumą spręstina pagal kitus byloje esančius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartis Nr. 2-1006/2014).

9Iš Juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog UAB „Lova LT“ įsteigta 2014 m. spalio 8 d., pagrindinės įmonės veiklos sritys – baldų ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba, įstatinis įmonės kapitalas – 2896 Eur. 2016 m. kovo 24 d. atsakovas viešam registrui pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus už 2014 metus, iš kurių matyti, jog per beveik dvejus pirmuosius veiklos mėnesius įmonės turto vertė siekė 24039 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 27129 Eur, įmonės pardavimo pajamos siekė – 10702 Eur, įmonė patyrė 5987 Eur tipinės veiklos nuostolių. Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis 2015 m. įmonės turto vertė siekė 35208 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 28390 Eur, pardavimo pajamos siekė 142384 Eur, įmonės pelnas iš tipinės veiklos siekė 4794 Eur, iš viso įmonė gavo 4357 Eur pelno. Pagal preliminarius finansinės atskaitomybės duomenis 2016 m. sausio 31 d. įmonės turto vertė siekė 37709 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 37748 Eur, pardavimo pajamos siekė 3152 Eur, įmonė patyrė 1301 tipinės veiklos nuostolių, iš viso įmonė patyrė 1306 Eur nuostolių. Įmonės kreditorių sąrašas tvirtina, jog pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 4326,03 Eur, t. y. neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. 2016 m. sausio 31 d. aiškinamasis raštas tvirtina, jog įmonės ilgalaikį turtą 20197 Eur sumai sudaro UAB „Insep“ finansinis įsipareigojimas, kurio įvykdymas atidėtas iki 2017 m. II ketvirčio; trumpalaikį turtą sudaro atsargos (baldų audiniai, pagaminta produkcija) 10110 Eur sumai, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 6750 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 5928 Eur skola tiekėjams, 15454 Eur – iš pirkėjų gauti avansai, 6713 Eur – skola akcininkui. Atsakovas nurodo, jog įmonės debitoriumi yra bankrutavusi UAB „Domus ingis“, kuri skolinga atsakovui 3000 Eur. Tačiau iš teismų informacinės sistemos duomenų matyti, jog BUAB „Domus ignis“ bankroto byloje atsakovo kreditorinis reikalavimas nėra patvirtintas. Taigi įmonės turto vertė sumažėja iki 34709 Eur, tačiau pradelsti įmonės įsipareigojimai vis tiek neviršija pusės įmonės turto. Teismų informacinės sistemos duomenimis atsakovui iškelta viena byla dėl 1420 Eur skolos priteisimo. Turto arešto aktų registro duomenimis atsakovo turtui areštai nėra pritaikyti. Nors atsakovo skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nuo 2016 m. kovo 16 d. iki 2016 m. kovo 25 d. siekė 461,77 Eur, tačiau iš socialinio draudimo įmokų pokyčių matyti, jog atsakovas skolas SODRAi grąžina reguliariai, nes dar 2016 m. vasario 23 d. įmonė socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo. Įmonės darbuotojų skaičius yra pakankamai stabilus, nes per laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 2 d. iki 2016 m. kovo 12 d. įmonės darbuotojų skaičius svyravo atitinkamai nuo 5 iki 4. Nustatytos aplinkybės rodo, jog UAB „Lova LT“ turtinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būklės, įmonė yra veikianti, todėl vien galimo įsiskolinimo (ne)buvimo ar galimo skolos neapmokėjimo faktas negali būti savarankišku pagrindu bankroto bylai iškelti. Kitų Įmonių bankroto įstatyme nustatytų bankroto bylos iškėlimo pagrindų taip pat nenustatyta, todėl bankroto bylą UAB „Lova LT“ atsisakytina kelti.

10Dėl baudos skyrimo

11Pagal CPK 95 str. 1 d. dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius.

12Nagrinėjamu atveju pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškė įmonės kreditorius, kuriam įsiskolinimą atsakovas iš dalies pripažįsta. Šalys yra laisvos pasirinkti teisinius savo teisių gynimo būdus, todėl nenustačius aiškaus pareiškimo pateikimo nepagrįstumo, atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo netenkintinas.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais,

Nutarė

14Atsisakyti iškelti atsakovui UAB „Lova LT (j. a. k. 303417938) bankroto bylą.

15Netenkinti atsakovo prašymo dėl baudos skyrimo.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai